Vandai Daugirdaitei, 1919 metų ruduo

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1919 metų ruduo

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 690. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1919 m. rudenį“), kitais Balio Sruogos tuo metu Vandai Daugirdaitei adresuotais laiškais. Rašyta dviejuose 21,7 × 27,1 cm gelstelėjusio, languoto popieriaus, iš bloknoto išplėštuose lapuose (1r, 2r) cheminiu pieštuku. 2r viršuje, dešinėje pusėje, numeruota Balio Sruogos ranka. Perlenkta pusiau (lankstymo į keturias dalis žymės). Apglamžyta. Dėmėta. Kraštai įplyšę. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 53 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 13 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1919: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1919: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1919: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atskleidžiantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, Kaunas, 1919 metų ruduo, l. 1r, 2r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1919_3_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetinis tekstas parodo rašymo procesą.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo proceso sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autorinio rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Laukiu laukiu Tavęs!
1
Laukiu laukiu Tavęs!
2
Kaip
žvaigždės
žvaigždės,
vienužės
vienintėlės,
vienintelės,
kuri
3
liūdną mano naktį man kelią nušviečia!
4
Laaukiu
c
Critical note: Laukiu ] vid ex err rep a
Laaukiu
Laukiu
Tavęs! Juk aš esu
dulkė
dulkė,
mažutė
5
mažulėlė
mažulėlė,
ant viešojo kelio – kurios
6
vienužė dalia – lėkti su vėjumi.
7
Laukiu tavęs! Aš nežinau, kaip aš tau
8
pasakysiu, kiek aš tavęs pasiilgau!
9
Aš nežinau, kaip aš tau
pasakysiu
pasakysiu,
10
kaip aš trokštu Tavo akysna
11
pažvelgti, pabūti tavy, tavo sie-
12
los gelmėse. Juk tu žinai, koks
13
aš vienas pasauly! Juk tu
žinai
žinai,
14
kad
kad,
be
tavęs
tavęs,
aš tiktai vėją teturiu,
15
kurs juodąją naktį mano
dušią
dūšią
16
plėšriai ėda! Juk tu žinai, kad vie-
17
no tavo gero žvilgsnio pakanka,
18
kad aš
bučiau
būčiau
laimingas,
kas kad
c
Critical note: kad ] cor pro kas, cor d pro s
kad
19
džiaugtaus,
džiaugtaus
kaip vaikas, kad aš my-
20
lėtau pasaulį.
21
Laukiu tavęs labiau negu Saulės šypse-
22
nos, laukiu Tavęs
labiau
labiau,
negu mano pasi-
23
ilgimas pasakyti gali.
24
O
numylėta
numylėta,
mano
numylėta!
p
Physical note: [1r] //
numylėta!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

25
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
2
26
Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
27
Kad nors paskutinis mano Kad nors sapnas
c
Critical note: Kad nors sapnas ] a ras Kad nors paskutinis mano
Kad nors sapnas
28
tavo šešėlį atneštų! Kad nors ašaro-
29
mis pasiilgimą mano galėtau išverkti!
30
Kad nors pasimelsti mokėtau!
31
Ar tu girdi mano raudą ašarotą?
32
Aš nepailsiu kartoti: ateik –
išgirsk
išgirsk,
33
kaip siela verkia!
34
Tokia jau mano dalia – tokia jau
35
dalūžė
dalužė
liūdna!
36
Aš visą ją ašarom
nuplausiu
nuplausiu,
37
by tik tu ateitum!
38
Mano liūdną
dalužė dalužę
c
Critical note: dalužę ] cor pro dalužė, cor flpro
dalužę
ašarom nuplau-
39
siu!
40
Miela, miela numylėta!
41
Tau dainuoju
vaitodamas
vaitodamas,
42
Besiilgint svaitėdamas!
43
Ak, kam vėjas taip pašėlusiai liūdnai
44
staugia!
45
Kad
bučiau
būčiau
Tavo šešėlis – galėčiau
46
su pastaru spinduliu numirti, o
47
dabar verkiu kaip dulkė prie
48
viešojo kelio rasoje.
49
Ateik –
Ateik!
p
Physical note: [2r] //
Ateik!
ateik!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Laukiu laukiu Tavęs!
1
Laukiu laukiu Tavęs!
2
Kaip
žvaigždės
žvaigždės,
vienužės
vienintėlės,
vienintelės,
kuri
3
liūdną mano naktį man kelią nušviečia!
4
Laaukiu
c
Critical note: Laukiu ] vid ex err rep a
Laaukiu
Laukiu
Tavęs! Juk aš esu
dulkė
dulkė,
mažutė
5
mažulėlė
mažulėlė,
ant viešojo kelio – kurios
6
vienužė dalia – lėkti su vėjumi.
7
Laukiu tavęs! Aš nežinau, kaip aš tau
8
pasakysiu, kiek aš tavęs pasiilgau!
9
Aš nežinau, kaip aš tau
pasakysiu
pasakysiu,
10
kaip aš trokštu Tavo akysna
11
pažvelgti, pabūti tavy, tavo sie-
12
los gelmėse. Juk tu žinai, koks
13
aš vienas pasauly! Juk tu
žinai
žinai,
14
kad
kad,
be
tavęs
tavęs,
aš tiktai vėją teturiu,
15
kurs juodąją naktį mano
dušią
dūšią
16
plėšriai ėda! Juk tu žinai, kad vie-
17
no tavo gero žvilgsnio pakanka,
18
kad aš
bučiau
būčiau
laimingas,
kas kad
c
Critical note: kad ] cor pro kas, cor d pro s
kad
19
džiaugtaus,
džiaugtaus
kaip vaikas, kad aš my-
20
lėtau pasaulį.
21
Laukiu tavęs labiau negu Saulės šypse-
22
nos, laukiu Tavęs
labiau
labiau,
negu mano pasi-
23
ilgimas pasakyti gali.
24
O
numylėta
numylėta,
mano
numylėta!
p
Physical note: [1r] //
numylėta!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

25
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
2
26
Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
27
Kad nors paskutinis mano Kad nors sapnas
c
Critical note: Kad nors sapnas ] a ras Kad nors paskutinis mano
Kad nors sapnas
28
tavo šešėlį atneštų! Kad nors ašaro-
29
mis pasiilgimą mano galėtau išverkti!
30
Kad nors pasimelsti mokėtau!
31
Ar tu girdi mano raudą ašarotą?
32
Aš nepailsiu kartoti: ateik –
išgirsk
išgirsk,
33
kaip siela verkia!
34
Tokia jau mano dalia – tokia jau
35
dalūžė
dalužė
liūdna!
36
Aš visą ją ašarom
nuplausiu
nuplausiu,
37
by tik tu ateitum!
38
Mano liūdną
dalužė dalužę
c
Critical note: dalužę ] cor pro dalužė, cor flpro
dalužę
ašarom nuplau-
39
siu!
40
Miela, miela numylėta!
41
Tau dainuoju
vaitodamas
vaitodamas,
42
Besiilgint svaitėdamas!
43
Ak, kam vėjas taip pašėlusiai liūdnai
44
staugia!
45
Kad
bučiau
būčiau
Tavo šešėlis – galėčiau
46
su pastaru spinduliu numirti, o
47
dabar verkiu kaip dulkė prie
48
viešojo kelio rasoje.
49
Ateik –
Ateik!
p
Physical note: [2r] //
Ateik!
ateik!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Laukiu laukiu Tavęs!
1
Laukiu laukiu Tavęs!
2
Kaip
žvaigždės
žvaigždės,
vienužės
vienintėlės,
vienintelės,
kuri
3
liūdną mano naktį man kelią nušviečia!
4
Laaukiu
c
Critical note: Laukiu ] vid ex err rep a
Laaukiu
Laukiu
Tavęs! Juk aš esu
dulkė
dulkė,
mažutė
5
mažulėlė
mažulėlė,
ant viešojo kelio – kurios
6
vienužė dalia – lėkti su vėjumi.
7
Laukiu tavęs! Aš nežinau, kaip aš tau
8
pasakysiu, kiek aš tavęs pasiilgau!
9
Aš nežinau, kaip aš tau
pasakysiu
pasakysiu,
10
kaip aš trokštu Tavo akysna
11
pažvelgti, pabūti tavy, tavo sie-
12
los gelmėse. Juk tu žinai, koks
13
aš vienas pasauly! Juk tu
žinai
žinai,
14
kad
kad,
be
tavęs
tavęs,
aš tiktai vėją teturiu,
15
kurs juodąją naktį mano
dušią
dūšią
16
plėšriai ėda! Juk tu žinai, kad vie-
17
no tavo gero žvilgsnio pakanka,
18
kad aš
bučiau
būčiau
laimingas,
kas kad
c
Critical note: kad ] cor pro kas, cor d pro s
kad
19
džiaugtaus,
džiaugtaus
kaip vaikas, kad aš my-
20
lėtau pasaulį.
21
Laukiu tavęs labiau negu Saulės šypse-
22
nos, laukiu Tavęs
labiau
labiau,
negu mano pasi-
23
ilgimas pasakyti gali.
24
O
numylėta
numylėta,
mano
numylėta!
p
Physical note: [1r] //
numylėta!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

25
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
2
26
Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
27
Kad nors paskutinis mano Kad nors sapnas
c
Critical note: Kad nors sapnas ] a ras Kad nors paskutinis mano
Kad nors sapnas
28
tavo šešėlį atneštų! Kad nors ašaro-
29
mis pasiilgimą mano galėtau išverkti!
30
Kad nors pasimelsti mokėtau!
31
Ar tu girdi mano raudą ašarotą?
32
Aš nepailsiu kartoti: ateik –
išgirsk
išgirsk,
33
kaip siela verkia!
34
Tokia jau mano dalia – tokia jau
35
dalūžė
dalužė
liūdna!
36
Aš visą ją ašarom
nuplausiu
nuplausiu,
37
by tik tu ateitum!
38
Mano liūdną
dalužė dalužę
c
Critical note: dalužę ] cor pro dalužė, cor flpro
dalužę
ašarom nuplau-
39
siu!
40
Miela, miela numylėta!
41
Tau dainuoju
vaitodamas
vaitodamas,
42
Besiilgint svaitėdamas!
43
Ak, kam vėjas taip pašėlusiai liūdnai
44
staugia!
45
Kad
bučiau
būčiau
Tavo šešėlis – galėčiau
46
su pastaru spinduliu numirti, o
47
dabar verkiu kaip dulkė prie
48
viešojo kelio rasoje.
49
Ateik –
Ateik!
p
Physical note: [2r] //
Ateik!
ateik!

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 4
Critical note: Laukiu ] vid ex err rep a
a1
Line number 18
Critical note: kad ] cor pro kas, cor d pro s
a1
Line number 24
Physical note: [1r] //
a1
Line number 25
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kad nors vėjas taip skaudžiai nestaugtų!
a1
Line number 27
Critical note: Kad nors sapnas ] a ras Kad nors paskutinis mano
a1
Line number 38
Critical note: dalužę ] cor pro dalužė, cor flpro
a1
Line number 49
Physical note: [2r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1919_3_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1919_3_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1919_3_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1919_3_vd_2v.jpgX (Close panel)
image