Vandai Daugirdaitei, 1919 metų ruduo

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1919 metų ruduo

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 527. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1919 m. rudenį. Kaunas“). Rašyta penkiuose 17,9 × 11,0 cm paprasto, lygaus, gelstelėjusio popieriaus atplėštuose lapeliuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r) parkeriu (juodu rašalu). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota Balio Sruogos ranka. Perlenkta pusiau (lankstymo į dvi dalis žymės). Kairėje pusėje išmuštos dvi susegimo skylutės. Dėmėta. Ištepta. Yra įplyšimų. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 65–66 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 19–20 (Vandos Sruogienės mašinraštis), KC PENN, l. 18–19 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1919: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1919: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1919: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atskleidžiantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, Kaunas, 1919 metų ruduo, l. 1–5r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1919_4_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetinis tekstas parodo rašymo procesą.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi rašymo proceso rezultatas, vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autorinio rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Viena
Vieną
žodį – tavo sapnui palydėti…
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vieną žodį – tavo sapnui palydėti…
1
2
Viena
Vieną
žodį – tavo sapnui palydėti…
3
Vieną žodį – kad užmigus nedejuotum…
4
Vieną godą –
godonelę godonėlę ,
c
Critical note: godonėlę ] cor pro godonelę, cor ė pro e
godonėlę,
kad sapnuodama žydėtum.
5
Kad išgirstum,
a kad
c
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
kad
ateitum-atlankytum
6
nors per sapną!
7
Kad užmirštum, kaip nuvysdami
8
dejuoja, kaip dejuodami nuvysta.
9
Kad brolužį –
velužėlį
vėlužėlį
klajunėlį
klajūnėlį
10
nors per sapną atsimintum.
11
Vieną žodį vėlužėlį – tylią naktį
12
siūbuonėlę – vieną žodį –
13
Aš esu…
– – – –
p
Physical note: [1r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

14
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kam tu sakai: „Jei būsi liūdnas –
2
15
Kam tu sakai: „Jei
busi
būsi
liūdnas –
16
aš blogai pagalvosiu!“
17
Gal – gal –
nežinau
nežinau,
ką tu pagalvosi!
18
Bet ką aš padarysiu, kad aš nėsu
kitoks
kitoks,
19
negu esu. Ką aš padarysiu – jei tik
20
pagalvoju – o paskutinėmis dienomis
21
aš galvoju baisiai daug – ir taip bega-
22
liniai
liūdną
liūdna
pasidaro!
23
Jei Tu turi draugų ar
draugių
draugių,
su kuriomis
24
tu gali būti atvira ar nuoširdi, kuriems
25
gali akysna
pažiurėti
pažiūrėti,
– tai aš pasauly
26
nieko nieko neturiu. Jei Tu
neturiu neturi
c
Critical note: neturi ] cor pro neturiu, cor fl -i pro -iu
neturi
27
brolių nei seserų, o aš turiu, tai tu
nežinai
nežinai,
28
kas tai, kai esi nuo
s brolių
c
Critical note: brolių ] cor pro vid s, cor b pro s
brolių
paslaptis, kai
29
jauti, kad apie savo skaudžiausias
opas
p
Physical note: [2r] //
opas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

30
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l nieko nieko pasakyti negaliu.
3
31
nieko nieko pasakyti negaliu.
32
Kad aš esu vienas
pasauly,
pasauly
kaip beržas lauke.
33
Jeigu seniau pas mane ir abejonės būti
34
negalėjo, kad Tu
busi
būsi
su manimi, kad
35
aš tikėjau ir pasitikėjau – tai dabar aš
36
nežinau – aš
nežinau
nežinau,
ar manęs neapleisi.
37
Gal – o gal ir gal? – –
38
Man kažkaip begaliniai skaudu,
kad
kad,
39
rodos, kad aš buvau del tavęs nelaisvės
40
šaltinis, kad aš buvau tieji pilki
dūmai
dūmai,
41
kurie
melynų
mėlynų
viršunių
viršūnių
šviesybę aptemdo,
42
kad aš buvau nelemta kryžkelė Tavo
43
kelionėj,
kelionėj
ir kad aš esu begaliniai kaltas,
44
kad taip tu jauti – – Aš nežinau, gal
45
taip tu ir nejauti – bet kaip aš
46
intikėsiu, kaip
sužinosiu!
p
Physical note: [3r] //
sužinosiu!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

47
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Ir kaip gi aš galiu liūdnas nebūti!
4
48
Ir kaip gi aš galiu liūdnas nebūti!
49
Juk tu esi viena
vienintėlė,
vienintelė,
kad aš
50
galiu gailiai į akis pažiūrėti, kad aš
51
galiu po Tavo kojų liuosai paverkti.
52
Tu man esi toji laisvė, kurioj gyvenant
53
aš galėčiau dar savo gyvenimą pateisint,
54
dar aš galėčiau pasikelti – –
55
Ir kas, jei aš varžau tavo laisvę?
56
Tai
kaip gi
kaipgi
aš liūdnas nebūsiu!
57
Ir dabar aš neturiu tiek spėkų, kad pasi-
58
kelti, kad dvasios elgeta
nebuti,
nebūti,
kad galė-
59
čiau stiprybe Tave pavaduoti – aš
žinau
žinau,
60
kokia elgetos lemtis
buti
būti
tegali – – Išmaldos
61
aš nepriimsiu, tačiau
kaip aš vienas
62
pasikelsiu!
63
Ir jei ir Tu apie mane
blogą
bloga
manai,
64
tai
kaip gi
kaipgi
aš liūdnas
nebūsiu!
p
Physical note: [4r] //
nebūsiu!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

65
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Neklausyk Tu manęs – taip, atleisk, užmiršk.
5
66
Neklausyk Tu manęs – taip, atleisk, užmiršk.
67
Gal aš ir neverksiu šią naktį.
68
Ir kai pajauti, kad esi vienas pasauly –
69
juk tuomet taip skaudžiai esi niekam, niekam
70
nereikalingas!
71
c
Critical note: Aš ] cor pro Iš, cor A pro I
iš blogos valios nėsu niekam kelio pastojęs – –
72
Ak,
s kad
c
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
kad
galėčiau
apsikniaubes
apsikniaubęs
prie
73
tavo kojų taip tyliai
vaikiškai paverkti! raudoti,
c
Critical note: vaikiškai ] p ras paverkti! s exc raudoti, ras
vaikiškai
74
išv išsiverkti !
c
Critical note: išsiverkti! ] cor pro išv, cor s pro v
išsiverkti!
75
Keturios sienos niaurios
niukso
niūkso
76
aplingui aplinkui
c
Critical note: aplinkui ] cor pro aplingui, cor k pro g
aplinkui
ir vėjas švilpia palangėj!
77
Numylėta! Kad nors vienu geru
78
žodžiu mane paminėtum šią naktį!
79
Ir kodel taip
baisu?
baisu?
n
Note: „Šie žodžiai greičiausiai Balio rašyti 1919 rudenį. Jo jausmai kaip uraganas mane pritrenkė… Abu paskendom kažkokiame chaose – jis ir su manim, ir „Vilkolaky“, ir su bohema per naktis ūžė – nežinau, kad kada buvo visai išsiblaivęs. Poezija, meilė, svaiginimasis – aš negalėjau būti be jo, aš juo gyvenau… Bet kartais užeidavo siaubas: juk aš jį taip mažai pažįstu, jaučiau, kad žmonės mus stebi, jį laiko vėjavaikiu… O vis dėlto – aš juo visad, visad pasitikėjau…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 20).
– – – – –
p
Physical note: [5r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Viena
Vieną
žodį – tavo sapnui palydėti…
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vieną žodį – tavo sapnui palydėti…
1
2
Viena
Vieną
žodį – tavo sapnui palydėti…
3
Vieną žodį – kad užmigus nedejuotum…
4
Vieną godą –
godonelę godonėlę ,
c
Critical note: godonėlę ] cor pro godonelę, cor ė pro e
godonėlę,
kad sapnuodama žydėtum.
5
Kad išgirstum,
a kad
c
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
kad
ateitum-atlankytum
6
nors per sapną!
7
Kad užmirštum, kaip nuvysdami
8
dejuoja, kaip dejuodami nuvysta.
9
Kad brolužį –
velužėlį
vėlužėlį
klajunėlį
klajūnėlį
10
nors per sapną atsimintum.
11
Vieną žodį vėlužėlį – tylią naktį
12
siūbuonėlę – vieną žodį –
13
Aš esu…
– – – –
p
Physical note: [1r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

14
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kam tu sakai: „Jei būsi liūdnas –
2
15
Kam tu sakai: „Jei
busi
būsi
liūdnas –
16
aš blogai pagalvosiu!“
17
Gal – gal –
nežinau
nežinau,
ką tu pagalvosi!
18
Bet ką aš padarysiu, kad aš nėsu
kitoks
kitoks,
19
negu esu. Ką aš padarysiu – jei tik
20
pagalvoju – o paskutinėmis dienomis
21
aš galvoju baisiai daug – ir taip bega-
22
liniai
liūdną
liūdna
pasidaro!
23
Jei Tu turi draugų ar
draugių
draugių,
su kuriomis
24
tu gali būti atvira ar nuoširdi, kuriems
25
gali akysna
pažiurėti
pažiūrėti,
– tai aš pasauly
26
nieko nieko neturiu. Jei Tu
neturiu neturi
c
Critical note: neturi ] cor pro neturiu, cor fl -i pro -iu
neturi
27
brolių nei seserų, o aš turiu, tai tu
nežinai
nežinai,
28
kas tai, kai esi nuo
s brolių
c
Critical note: brolių ] cor pro vid s, cor b pro s
brolių
paslaptis, kai
29
jauti, kad apie savo skaudžiausias
opas
p
Physical note: [2r] //
opas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

30
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l nieko nieko pasakyti negaliu.
3
31
nieko nieko pasakyti negaliu.
32
Kad aš esu vienas
pasauly,
pasauly
kaip beržas lauke.
33
Jeigu seniau pas mane ir abejonės būti
34
negalėjo, kad Tu
busi
būsi
su manimi, kad
35
aš tikėjau ir pasitikėjau – tai dabar aš
36
nežinau – aš
nežinau
nežinau,
ar manęs neapleisi.
37
Gal – o gal ir gal? – –
38
Man kažkaip begaliniai skaudu,
kad
kad,
39
rodos, kad aš buvau del tavęs nelaisvės
40
šaltinis, kad aš buvau tieji pilki
dūmai
dūmai,
41
kurie
melynų
mėlynų
viršunių
viršūnių
šviesybę aptemdo,
42
kad aš buvau nelemta kryžkelė Tavo
43
kelionėj,
kelionėj
ir kad aš esu begaliniai kaltas,
44
kad taip tu jauti – – Aš nežinau, gal
45
taip tu ir nejauti – bet kaip aš
46
intikėsiu, kaip
sužinosiu!
p
Physical note: [3r] //
sužinosiu!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

47
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Ir kaip gi aš galiu liūdnas nebūti!
4
48
Ir kaip gi aš galiu liūdnas nebūti!
49
Juk tu esi viena
vienintėlė,
vienintelė,
kad aš
50
galiu gailiai į akis pažiūrėti, kad aš
51
galiu po Tavo kojų liuosai paverkti.
52
Tu man esi toji laisvė, kurioj gyvenant
53
aš galėčiau dar savo gyvenimą pateisint,
54
dar aš galėčiau pasikelti – –
55
Ir kas, jei aš varžau tavo laisvę?
56
Tai
kaip gi
kaipgi
aš liūdnas nebūsiu!
57
Ir dabar aš neturiu tiek spėkų, kad pasi-
58
kelti, kad dvasios elgeta
nebuti,
nebūti,
kad galė-
59
čiau stiprybe Tave pavaduoti – aš
žinau
žinau,
60
kokia elgetos lemtis
buti
būti
tegali – – Išmaldos
61
aš nepriimsiu, tačiau
kaip aš vienas
62
pasikelsiu!
63
Ir jei ir Tu apie mane
blogą
bloga
manai,
64
tai
kaip gi
kaipgi
aš liūdnas
nebūsiu!
p
Physical note: [4r] //
nebūsiu!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

65
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Neklausyk Tu manęs – taip, atleisk, užmiršk.
5
66
Neklausyk Tu manęs – taip, atleisk, užmiršk.
67
Gal aš ir neverksiu šią naktį.
68
Ir kai pajauti, kad esi vienas pasauly –
69
juk tuomet taip skaudžiai esi niekam, niekam
70
nereikalingas!
71
c
Critical note: Aš ] cor pro Iš, cor A pro I
iš blogos valios nėsu niekam kelio pastojęs – –
72
Ak,
s kad
c
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
kad
galėčiau
apsikniaubes
apsikniaubęs
prie
73
tavo kojų taip tyliai
vaikiškai paverkti! raudoti,
c
Critical note: vaikiškai ] p ras paverkti! s exc raudoti, ras
vaikiškai
74
išv išsiverkti !
c
Critical note: išsiverkti! ] cor pro išv, cor s pro v
išsiverkti!
75
Keturios sienos niaurios
niukso
niūkso
76
aplingui aplinkui
c
Critical note: aplinkui ] cor pro aplingui, cor k pro g
aplinkui
ir vėjas švilpia palangėj!
77
Numylėta! Kad nors vienu geru
78
žodžiu mane paminėtum šią naktį!
79
Ir kodel taip
baisu?
baisu?
n
Note: „Šie žodžiai greičiausiai Balio rašyti 1919 rudenį. Jo jausmai kaip uraganas mane pritrenkė… Abu paskendom kažkokiame chaose – jis ir su manim, ir „Vilkolaky“, ir su bohema per naktis ūžė – nežinau, kad kada buvo visai išsiblaivęs. Poezija, meilė, svaiginimasis – aš negalėjau būti be jo, aš juo gyvenau… Bet kartais užeidavo siaubas: juk aš jį taip mažai pažįstu, jaučiau, kad žmonės mus stebi, jį laiko vėjavaikiu… O vis dėlto – aš juo visad, visad pasitikėjau…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 20).
– – – – –
p
Physical note: [5r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Viena
Vieną
žodį – tavo sapnui palydėti…
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vieną žodį – tavo sapnui palydėti…
1
2
Viena
Vieną
žodį – tavo sapnui palydėti…
3
Vieną žodį – kad užmigus nedejuotum…
4
Vieną godą –
godonelę godonėlę ,
c
Critical note: godonėlę ] cor pro godonelę, cor ė pro e
godonėlę,
kad sapnuodama žydėtum.
5
Kad išgirstum,
a kad
c
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
kad
ateitum-atlankytum
6
nors per sapną!
7
Kad užmirštum, kaip nuvysdami
8
dejuoja, kaip dejuodami nuvysta.
9
Kad brolužį –
velužėlį
vėlužėlį
klajunėlį
klajūnėlį
10
nors per sapną atsimintum.
11
Vieną žodį vėlužėlį – tylią naktį
12
siūbuonėlę – vieną žodį –
13
Aš esu…
– – – –
p
Physical note: [1r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

14
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kam tu sakai: „Jei būsi liūdnas –
2
15
Kam tu sakai: „Jei
busi
būsi
liūdnas –
16
aš blogai pagalvosiu!“
17
Gal – gal –
nežinau
nežinau,
ką tu pagalvosi!
18
Bet ką aš padarysiu, kad aš nėsu
kitoks
kitoks,
19
negu esu. Ką aš padarysiu – jei tik
20
pagalvoju – o paskutinėmis dienomis
21
aš galvoju baisiai daug – ir taip bega-
22
liniai
liūdną
liūdna
pasidaro!
23
Jei Tu turi draugų ar
draugių
draugių,
su kuriomis
24
tu gali būti atvira ar nuoširdi, kuriems
25
gali akysna
pažiurėti
pažiūrėti,
– tai aš pasauly
26
nieko nieko neturiu. Jei Tu
neturiu neturi
c
Critical note: neturi ] cor pro neturiu, cor fl -i pro -iu
neturi
27
brolių nei seserų, o aš turiu, tai tu
nežinai
nežinai,
28
kas tai, kai esi nuo
s brolių
c
Critical note: brolių ] cor pro vid s, cor b pro s
brolių
paslaptis, kai
29
jauti, kad apie savo skaudžiausias
opas
p
Physical note: [2r] //
opas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

30
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l nieko nieko pasakyti negaliu.
3
31
nieko nieko pasakyti negaliu.
32
Kad aš esu vienas
pasauly,
pasauly
kaip beržas lauke.
33
Jeigu seniau pas mane ir abejonės būti
34
negalėjo, kad Tu
busi
būsi
su manimi, kad
35
aš tikėjau ir pasitikėjau – tai dabar aš
36
nežinau – aš
nežinau
nežinau,
ar manęs neapleisi.
37
Gal – o gal ir gal? – –
38
Man kažkaip begaliniai skaudu,
kad
kad,
39
rodos, kad aš buvau del tavęs nelaisvės
40
šaltinis, kad aš buvau tieji pilki
dūmai
dūmai,
41
kurie
melynų
mėlynų
viršunių
viršūnių
šviesybę aptemdo,
42
kad aš buvau nelemta kryžkelė Tavo
43
kelionėj,
kelionėj
ir kad aš esu begaliniai kaltas,
44
kad taip tu jauti – – Aš nežinau, gal
45
taip tu ir nejauti – bet kaip aš
46
intikėsiu, kaip
sužinosiu!
p
Physical note: [3r] //
sužinosiu!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

47
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Ir kaip gi aš galiu liūdnas nebūti!
4
48
Ir kaip gi aš galiu liūdnas nebūti!
49
Juk tu esi viena
vienintėlė,
vienintelė,
kad aš
50
galiu gailiai į akis pažiūrėti, kad aš
51
galiu po Tavo kojų liuosai paverkti.
52
Tu man esi toji laisvė, kurioj gyvenant
53
aš galėčiau dar savo gyvenimą pateisint,
54
dar aš galėčiau pasikelti – –
55
Ir kas, jei aš varžau tavo laisvę?
56
Tai
kaip gi
kaipgi
aš liūdnas nebūsiu!
57
Ir dabar aš neturiu tiek spėkų, kad pasi-
58
kelti, kad dvasios elgeta
nebuti,
nebūti,
kad galė-
59
čiau stiprybe Tave pavaduoti – aš
žinau
žinau,
60
kokia elgetos lemtis
buti
būti
tegali – – Išmaldos
61
aš nepriimsiu, tačiau
kaip aš vienas
62
pasikelsiu!
63
Ir jei ir Tu apie mane
blogą
bloga
manai,
64
tai
kaip gi
kaipgi
aš liūdnas
nebūsiu!
p
Physical note: [4r] //
nebūsiu!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

65
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Neklausyk Tu manęs – taip, atleisk, užmiršk.
5
66
Neklausyk Tu manęs – taip, atleisk, užmiršk.
67
Gal aš ir neverksiu šią naktį.
68
Ir kai pajauti, kad esi vienas pasauly –
69
juk tuomet taip skaudžiai esi niekam, niekam
70
nereikalingas!
71
c
Critical note: Aš ] cor pro Iš, cor A pro I
iš blogos valios nėsu niekam kelio pastojęs – –
72
Ak,
s kad
c
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
kad
galėčiau
apsikniaubes
apsikniaubęs
prie
73
tavo kojų taip tyliai
vaikiškai paverkti! raudoti,
c
Critical note: vaikiškai ] p ras paverkti! s exc raudoti, ras
vaikiškai
74
išv išsiverkti !
c
Critical note: išsiverkti! ] cor pro išv, cor s pro v
išsiverkti!
75
Keturios sienos niaurios
niukso
niūkso
76
aplingui aplinkui
c
Critical note: aplinkui ] cor pro aplingui, cor k pro g
aplinkui
ir vėjas švilpia palangėj!
77
Numylėta! Kad nors vienu geru
78
žodžiu mane paminėtum šią naktį!
79
Ir kodel taip
baisu?
baisu?
n
Note: „Šie žodžiai greičiausiai Balio rašyti 1919 rudenį. Jo jausmai kaip uraganas mane pritrenkė… Abu paskendom kažkokiame chaose – jis ir su manim, ir „Vilkolaky“, ir su bohema per naktis ūžė – nežinau, kad kada buvo visai išsiblaivęs. Poezija, meilė, svaiginimasis – aš negalėjau būti be jo, aš juo gyvenau… Bet kartais užeidavo siaubas: juk aš jį taip mažai pažįstu, jaučiau, kad žmonės mus stebi, jį laiko vėjavaikiu… O vis dėlto – aš juo visad, visad pasitikėjau…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 20).
– – – – –
p
Physical note: [5r] //

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vieną žodį – tavo sapnui palydėti…
a1
Line number 4
Critical note: godonėlę ] cor pro godonelę, cor ė pro e
a1
Line number 5
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
a1
Unnumbered line
Physical note: [1r] //
a1
Line number 14
Critical note: 2 ] add in d ang s l Kam tu sakai: „Jei būsi liūdnas –
a1
Line number 26
Critical note: neturi ] cor pro neturiu, cor fl -i pro -iu
a1
Line number 28
Critical note: brolių ] cor pro vid s, cor b pro s
a1
Line number 29
Physical note: [2r] //
a1
Line number 30
Critical note: 3 ] add in d ang s l nieko nieko pasakyti negaliu.
a1
Line number 46
Physical note: [3r] //
a1
Line number 47
Critical note: 4 ] add in d ang s l Ir kaip gi aš galiu liūdnas nebūti!
a1
Line number 64
Physical note: [4r] //
a1
Line number 65
Critical note: 5 ] add in d ang s l Neklausyk Tu manęs – taip, atleisk, užmiršk.
a1
Line number 71
Critical note: Aš ] cor pro Iš, cor A pro I
a1
Line number 72
Critical note: kad ] cor pro s, cor k pro s
a1
Line number 73
Critical note: vaikiškai ] p ras paverkti! s exc raudoti, ras
a1
Line number 74
Critical note: išsiverkti! ] cor pro išv, cor s pro v
a1
Line number 76
Critical note: aplinkui ] cor pro aplingui, cor k pro g
a3
Line number 79
Note: „Šie žodžiai greičiausiai Balio rašyti 1919 rudenį. Jo jausmai kaip uraganas mane pritrenkė… Abu paskendom kažkokiame chaose – jis ir su manim, ir „Vilkolaky“, ir su bohema per naktis ūžė – nežinau, kad kada buvo visai išsiblaivęs. Poezija, meilė, svaiginimasis – aš negalėjau būti be jo, aš juo gyvenau… Bet kartais užeidavo siaubas: juk aš jį taip mažai pažįstu, jaučiau, kad žmonės mus stebi, jį laiko vėjavaikiu… O vis dėlto – aš juo visad, visad pasitikėjau…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 20).
a1
Unnumbered line
Physical note: [5r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1919_4_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_4v.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_5r.jpgX (Close panel)
image
1919_4_vd_5v.jpgX (Close panel)
image