Vandai Daugirdaitei, 1921-05-22–23

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-05-22–23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 459. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vandos Sruogienės pastabą („1921 m., 22, 23 gegužės, / Iš Kauno į Bugius“), turinį (iki 1921-06-24 – Kazio Binkio ir Pranės Adomonytės vestuvių). Rašyta keturiolikoje 14,6 × 7,1 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapelių raudonais krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota Balio Sruogos ranka. Pažymos (išilgai perbrauktas apskritimas) pieštuku (8r, 14r). Yra įplyšimų. Dėmėta (rudos dėmės). Prie laiško yra 15,2 × 9,5 cm gelstelėjusio, standaus, drobės faktūros popieriaus vokas. Pašto spaudai – išsiuntimo: Kaunas, [1921]-05-27, gavimo: Viekšniai, 1921-05-30. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Voko viduje įklijuotas labai plonas rudas popierius. Atvarto viršuje išmuštos dvi susegimo skylutės. Ištepta. Dėmėta (rudos dėmės, juosvi pirštų atspaudai). Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 85–88 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ, KC PENN, l. 5–8 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-05-22–23: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-05-22–23: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-05-22–23: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Kauno – į Būgius, 1921-05-22–23, l. 1–14r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_05_22_23_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste išryškėja rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias rašymo proceso sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
1
2
Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
3
Kodel Tu
piksti
pyksti
– man ir taip baisiai negerai yra.
4
Kodel aš Tau
Taip
taip
maža rašau – nereikėtų už
Tai
tai
5
ant manęs
pikti.
pykti.
Aš norėčiau Tau nors
ka
c
Critical note: kartą ] vid ex err katą, pro kartą, vid ex err om r
ka
kar
6
parašyti gražų
gražu
gražų
laiškelį, kad Tu visą mane
7
pajustum, kad aš jame galėčiau pasakyti visa,
8
ko net žodžiais pasakyti negalima. Kad aš
9
galėčiau ateiti in tave,
ir kaip
c
Critical note: kaip ] cor pro ir
kaip
pavasario vėjas
10
ateina – kaip sapnas kad kai atlanko, kaip
pa vėjo
c
Critical note: vėjo ] cor pro pa
vėjo
pabu-
11
čiavimais čiavimas
c
Critical note: [pabu]čiavimas ] cor pro pabučiavimais, cor fl -as pro -ais, cor s pro is
čiavimas
čiavimas,
aš nenorėčiau, kad mano laiškai būtų
12
viena begalinė skunda ir nuovargis.
v
c
Critical note: Aš ] cor pro v, cor A pro v
vis kažkaip
13
laukiu
Tos
tos
valandos,
kad as kada
c
Critical note: kada ] cor pro kad as, ras s
kada
aš galėsiu tai
14
padaryti – ir vis
kaž kaip
kažkaip
nesulaukiu. Ir
kuo gi
p
Physical note: [1r] //
kuo gi

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

15
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
2
16
aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
17
das ir
nuovargis,
nuovargis
ir kad mano gyvenimas, kuriuo
18
aš dabar turiu
gyventi
gyventi,
Tai
tai
vien tiktai
inkirus,
inkyrus,
19
liudnas
liūdnas
šiokiadienių reikalų verpetas, ir kad aš
20
visas
dabar,
dabar
ir mano
mintys
mintys,
ir supratimai, ir
21
savokos
sąvokos
– visa tokios mažos, tokios šiokiadienės,
22
tokios liūdnos. Man tik ir pinas dabar – „konferencijos
23
ir metodai“, „provokacijos“ ir „propaganda“, „susirinki-
24
mai“ ir „pasitarimai“, „Silezija“ ir
Vilnius
Vilnius,
ir
tt.
t. t.
Ir jeigu
25
mano galvoj nėra dar baigus virti
koše,
košė,
Tai
tai
nea-
26
bejojamai joje sėdi dabar idiotingas gyvulėlis –
27
voras – kuris
siūrpia
siurpia
visas
p mano
c
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
mano
pajėgas, visą
28
gyvybę,
visa
visa,
kuo galėčiau džiaugtis ir
gyventi.
p
Physical note: [2r]
gyventi.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

29
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
3
30
Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
31
kiek laisvesnis pabūti, užmiršti šiokios dienos
32
s reikalus ,
c
Critical note: reikalus ] cor pro s, cor r pro s
reikalus,
užmiršti, kad aš
Turiu
turiu
vedamąjį rašyti
33
ir pasaulio nesąmones sekti bei jas kombinuoti.
34
Ir
tau
tau
n
Note: Vanda Daugirdaitė buvo laikinai atsisakiusi tarnybos dienraščio Lietuva redakcijoje, nes tėvui Kazimierui Daugirdui darbymečiu norėjo padėti ūkininkauti Būgių dvare prie Viekšnių.
išvažiavus man dviguba našta
Tenka.
tenka.
Turiu
35
skaityti laikraščius,
rašyti
rašyti,
iš jų stebėtis ir keiktis.
36
Aš norėčiau, kad į tave aš eičiau tiktai dainuo-
37
damas, kad su tavim būtau
saulėj saulės
c
Critical note: saulės ] cor pro saulėj, cor fl -ės pro -ėj, cor s pro j
saulės
šviesoje
38
ir darželio kvepmenose, kad mano mintis nebūtų
39
mintis, o tik daina tavo garbei ir
gerybei.
gėrybei.
40
O dabar aš
Tūriu
turiu
galvoti, kaip likviduoti kon-
41
fliktą su
Karoliu,
Karoliu,
n
Note: Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970), rašytojas, spaudos darbuotojas. 1920 m. Lietuvos atstatymo bendrovės pasiųstas į Lietuvą steigti prekybos ir pramonės bendrovių.
su
Griniu
Griniu
n
Note: Kazys Grinius (1866–1950), politikas. 1920-06–1922-02 ministras pirmininkas. Vyriausybės leidžiamas „dienraštis Lietuva buvo ministro pirmininko, kuris skyrė ir vyr. redaktorius, žinioje. […] Sruoga daug vargo su Grinium, kai tas buvo valdžioje, kažkaip jam nemokėjo įtikti“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, l. 1r, 2r, in: LLTI TS). Griniaus žodžiais, pradedantis rašytojas „B. Sruoga tuomet dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“ („Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
ir dar nemalonesnį
42
konflikta
konfliktą
su
Šeinium.
Šeinium.
n
Note: Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) (1889–1959), rašytojas, diplomatas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.
Ypač su Šeiniu
baisiai
p
Physical note: [3r] //
baisiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l nemalonus konfliktas išėjo. Visa tatai mane
4
44
nemalonus konfliktas
išėjo.
išėjo.
n
Note: Kalbama apie konfliktą, kilusį tarp dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijos ir rašytojo Igno Šeiniaus dėl vieno straipsnio turinio (satyriško Lietuvos „nepriklausomybės prieš[ų], kiek viduje, tiek ir užsienyje“ pavaizdavimo) ir redakcinių autoriaus kalbos (ne rašybos) pataisų (Ignas Šeinius, „Politikos elegija“, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-05-08, Nr. 10, p.6–8). Redakcija, reaguodama į ankstesnius rašytojo pasisakymus, draudžiančius redaktoriams taisyti autoriaus kalbą, po straipsniu pridėjo pastabą: „Kadangi autorius graso nieko daugiau lietuviškai nerašysiąs, jeigu jo meno kūriniai bus taisomi, tai Redakcija leidžia, šiam meno kūriniui daro išimtį ir leidžia nė raidės nekeisdama. Red.“ (Ibid., p. 6). Vėliau dėl straipsnio „Politikos elegija“ Ignas Šeinius parašė laišką redakcijai, paaiškindamas provokatyvaus kūrinio stiliaus esmę, išdėstydamas autorinės kalbos sampratą: „Man teko sužinoti, kad man brangūs ir didžiai gerbiami asmenys pasijuto užgauti, palietus man juos, kad ir ne tiesioginiai, jumoro plunksna. Tikiu, kad tat galėjo atsitikti esant žmonėms Lietuvoje be galo tarp savęs suerzintiems, kur ir nekaltas žodis įžeidžia ir kur tikima, kad visi vienas kito priešas. // Dieve, saugok, aš nieko nemaniau užgauti. Norėjau tik į mūsų sunkią kovą del nepriklausomybės ir į mūsų toje kovoje kažin kaip atšalusius ir suoficialėjusius savitarpius santykius įmesti kibirkštį jumoro ir jaukios satyros. Bet nejau mūsų būtų užmiršta juokauti ir suprasti juoką? Matau iš Skandinavijos tautų privatinio ir visuomeninio gyvenimo ir esu giliai įsitikinęs, kad juokas, satyra ir savęs ironija, tai jaukus kelias į žmonių susiartinimą, bet ne į jų išskirstymą, kaip mūsų lietuvių manoma. // Tiesa, lietuvių privatiniam gyvenime juokas ir satyra su ironija gerbiami ir kultiviruojami. Tik spaudoje į tuos pačius daiktus žiūrima visai kitaip, ir net su pasibaisėjimu. Bet laikas būtų padaryti spaudą visuomenės gyvenimo gyvu organu, kur ginčijamasi ir visų pirma šiltai ir jaukiai. Daugiau širdingo šeiminingumo ir viešam gyvenime! Imkim pavyzdį iš anglų, skandinavų ir kitų kultūringų kraštų spaudos, kur spauda ne tik skelbimų, oficialinių referatų ir žiovulingos polemikos rinkinys. Reikia pripažinti, kad kartais jei ir juokaujama ar ironizuojama, tai daroma tat ne visai vykusiai, tai kitas dalykas. Svarbiausiai konstatuoti, kam, apskritai, kiekvienu juoku užsigaunama. Ir jeigu atsakoma viešai į juoką, tai jau… keiksmu. // Tad prašau tų žmonių, kurie, tiesa, prieš savo norą, bet savo gražiais ir skambiais vardais [visuomenininkai Andrius Bulota, Juozas Gabrys] papuošė mano „Politikos elegiją“ – pirmą mažą bandymą įnešti naujos gyvos srovės mūsų sustingusian gyveniman – suprasti tą kūrinį kaipo nekaltos satyros padarą, bet ne kartaus pamfleto. Jei ir turėjau tarti kartų žodį, tai tik mūsų nepriklausomybės priešams, tiek viduje, tiek ir užsienyje. // Be viso to, dar ir kita nesusipratimo išdava. Privatiniai nemėgdamas mūsų oficialinės ir nieku nepagrįstos ir, žymių Europos filologų nuomone, slaviškai turkiškos „lietuviškos“ rašybos, turiu savąją, dar nuo „Baro“ laikų, ir rašydamas, geresnei rašybai nesusiradus, vartoju tik ją. Pripažindamas, kad laikraštis gali keisti jam siunčiamų rankraščių rašybą, aš vis tik nepripažįstu, kad jis galėtų, be autorio sutikimo, savaip keisti ir pačią kalbą. Viena, mūsų kalbai svyruojant kas savaitę, paprastai neištaisoma geriau, o labai dažnai dar ir visai iškraipoma rašinio mintis. Ta prasme ir parašiau „Sek. Dienos“ Redakcijai laišką. Tačiau ji mano „Verčiau nedėti, nei kalbą taisyti“ suprato per daug plačiai ir dėdama „Politikos elegiją“ ne tik pačios rašybos nelietė, bet padėjo dar ir faktams visai priešingą ir neteisingą priemaišą. // Blogas ūpas paskubina blogus žygius. Blogo ūpo „Sek. Dienos“ Redakcija kaip tik neprivalėtų turėti. Ir mes visi lietuviai apskritai. Geras ūpas tik padeda narsiau kovoti ir gerą darbą kurti.“ (Igno Šeiniaus laiškas dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijai, Kopenhaga, 1921-05-31, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-06-12, Nr. 15, p. 8). Ir vėliau provokatyvūs Igno Šeiniaus straipsniai sulaukdavo ypatingo dienraščio Lietuva redakcijos dėmesio, būdavo net cenzūruojami. Balys Sruoga kaip rašytojas, publicistas, palaikė bičiulį Igną Šeinių, skatino jį rašyti, tačiau kaip dienraščio redaktorius dėl straipsniuose pateiktų ginčytinų vietų privalėjo atsižvelgti ir į įtakingų politikų (Kazio Griniaus, Broniaus Balučio, Juozo Purickio) sprendimus: „Gavau Tavo porą straipsnių apie anglus, prancūzus ir lietuvius. Kaip matai, jų dar nė vienas nepasirodė. Pagrindinė mintis labai gera, tiktai vietomis pasakymai labai neatsargūs, per smarkūs. Aš maniau juos perredagavęs paleisti, bet vis tiktai del atsargumo pasiunčiau Balučiui pasiskaityti. Balutis su manimi sutiko, bet jis vis tiktai dar davė Purickiui. Iš Purickio dar negrįžo, bet, manau, dar išgausiu ir paleisiu. // Del tavo laiško į „Sekm. dien.“ redakcijos byla dar nebaigta, galimas daiktas, kad ir prie šio bus prierašas. Koks – nežinau – tebeina pertraktacijos. Bet man tai visa baisiai nusibodo – aš manau, kad paleidus be jokio prierašo „incidentas“ būtų baigtas. Bet ne viskas nuo manęs priklauso“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Kopenhagą, 1921-06-09, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 1r).
Visa tatai mane
45
begalo
be galo
erzina, slegia stačiai. O aš nenorėčiau,
46
kad
s tu
c
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
tu
matytum mane tokį šiokiadieniais
47
reikalais susirūpinusį, tokį
liudną
liūdną
ir
ištyžusį.
ištižusį.
48
Aš nenorėčiau net apie mano rūpesčius rašyti.
49
n taip
c
Critical note: taip ] cor pro n, cor t pro n
taip
norėčiau, kad mano atsilankymas
50
į tave būtų geras ir
šviesus,
šviesus
ir
kad
kad,
kaip tu
51
rašai, kad tu pasigertum. Bet ką aš dabar
52
Turiu
turiu
– indubusias akis, palšą žvilgsnį, kvailą
53
chaosą mintyse ir
išbliškusį
išblyškusį
veidą. Net aš
54
nežinau, ar aš dabar
gyveninu
c
Critical note: gyvenu ] vid ex err gyvenin pro gyven, p pri n add in
gyveninu
gyvenu,
ar
Tik
tik
po tru-
55
puti
putį
mirštu, ar
Tai
tai
varpai tolybėj skamba, ar
56
tik mano ausyse
trukšmas
c
Critical note: triukšmas ] vid ex err om i
trukšmas
triukšmas
skardenas.
p
Physical note: [4r] //
skardenas.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

57
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Ir gal aš dabar tik pirmąsyk jaučiu,
5
58
Ir gal aš
al dabar
c
Critical note: dabar ] cor pro la, cor da pro al
dabar
tik
pirmą syk
pirmąsyk
jaučiu,
59
koks puikus yra pavasaris. Ant mano stalo
60
dug
c
Critical note: dug ] vid ex err dug pro daug, vid ex err om a
dug
daug
gėliu
gėlių
– jazminų ir kitų baltų žiedų,
kuriu
kurių
pava-
61
dinimo nė kaip negaliu atsiminti. Jie baisiai
62
kvepia. Aš rymau tau rašydamas ir alsuoju
63
jaunu, skaisčiu, saulėtu
geliu
gėlių
kvepėjimu.
ir Ir
c
Critical note: Ir ] cor pro ir, cor I pro min
Ir
jei Tu
64
būtum
čionai
čionai,
aš Tave baltų svaiginančiai kve-
65
piančių gėlių
vainikų
vainiku
apvi aš apvainikuočiau ,
c
Critical note: apvainikuočiau ] cor pri apvi aš, cor ainik pro i et
apvainikuočiau,
ir tu būtum
66
balta ir saulėta, mano
gėliu
gėlių
Karaliūnaitė –
67
Aplink
aplink
veidą ir plaukus, rankas ir
žvilgė
žvilge
68
išpinčiau Tau baltų žiedų
karūna,
karūną,
ir Tu būtum
69
Tokia
tokia
laukinė ir žalia, ir tokia mano-mano,
70
mano gėlių
Karaliūnaitė.
p
Physical note: [5r] //
Karaliūnaitė.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

71
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Kai paalsuoji gėlėmis, kai atsikvepi –
6
72
Kai
palsuoji paalsuoji
c
Critical note: paalsuoji ] cor pro palsuoji, ins sec a
paalsuoji
gėlėmis, kai atsikvepi –
73
rodos
rodos,
dušioj
dūšioj
lengviau daros, rodos, kad
74
ir aš dar nors kiek gyvas esu, rodos, vėlei
imu
imu,
75
imu tikėti, kad ateis dar
Toks
toks
metas, kad aš
nebebusiu
nebebūsiu
76
žmogaus šešėlis, kad aš vėlei
busiu
būsiu
jaunas
77
ir laisvas, vėlei skrajosiu ir žydėsiu – ir
78
tau saulėtas dainas dainuosiu, ir tavo
79
laukams ir pievoms nebepavydėsiu. Ir, rodos,
80
vėlei imu tikėti, kad aš būsiu tvirtas ir
81
galingas,
galingas
ir mokėsiu taip
ne gyventi ,
c
Critical note: gyventi ] cor pro ne, cor gy pro ne
gyventi,
ne kaip statisti-
82
kos dėsniai rašo, o taip, kaip
dušia
dūšia
melstis
83
nori, kaip gyvenama
Tuomet,
tuomet,
kada
dušioj
dūšioj
84
dainos galė auga
– – –
p
Physical note: [6r] //
– – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

85
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Tik ką buvo pas mane Binkis. Vargas didžiausias –
7
86
Tik ką buvo pas mane
Binkis.
Binkis.
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1921-06-24 Kupiškio miestelyje įvyko Binkio santuoka su mokytoja Prane Adomonyte (1898–1927).
Vargas didžiausias –
87
ir ką aš su juo padarysiu –
n būtinai
c
Critical note: būtinai ] cor pro n, cor b pro n
būtinai
nori, kad aš
88
važiuočiau į jo vestuves (o 29 atvažiuoja
Estų
estų
ir
89
Latvių
latvių
laikraštininkai)
laikraštininkai).
n
Note: Kalbama planuotą artėjančią pirmąją Pabaltijo žurnalistų konferenciją Kaune (1921-05-30). Balys Sruoga konferencijoje dalyvavo kaip dienraščio Lietuva atstovas. Palačiau apie šį įvykį žr. [Balys Sruoga], „Latvių ir estų laikraštininkai Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-05-31, Nr. 117, p. 1; [Balys Sruoga], „Pabaltijos laikraštininkų pasitarimas Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-06-01, Nr. 118, p. 1.
Dabar jis nuėjo pas
90
Adomą
Adomą
n
Note: Adomas Daugirdas (1894–1979), jūrininkas, karininkas, autobataliono vadas.
(už valandėlės grįš). Važiuoja ir Ado-
91
mas (Daugirdas), nori iš jo gauti automobilį ar
92
gruzoviką. Jeigu reikės važiuoti,
Tai
tai
šiandie
93
turiu dar
Tris
tris
vedamuosius
parašyti,
parašyti,
n
Note: Vyriausybės leidžiamo dienraščio Lietuva redakcinių („vedamųjų“) straipsnių politines temas, pagrindinę mintį, medžiagą Baliui Sruogai, kaip pradedančiam rašytojui, kuris „dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“, pasiūlydavo ministras pirmininkas Grinius, viceministras Petras Klimas, URM Politikos departamento direktorius Bronius Balutis. „Mes jam duodavome politinę temą, reikalingą tų dienų Lietuvos tarptautinei politikai, o Balys „nuobliuodavo“ ir „nupoliruodavo“ ją savo redakciniame straipsnyje[…]“ (plačiau žr. „Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 86–87).
bet
94
tai niekis. Tik
Taip
taip
paskui nuvargsiu, teks
95
nemiegoti, pašalti. Labai nesinorėtų va-
96
žiuoti, bet Binkis labai prašo. Nežinau,
97
kaip galiau ten
pasibais pasibaigs .
c
Critical note: pasibaigs ] cor pro pasibais, cor gs pro s
p
Physical note: [7r] //
pasibaigs.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

98
8
c
Critical note: 8 ] add in d ang s l O vakar buvo šventė – didelė-didelė – pilna
8
99
O vakar buvo šventė – didelė-didelė – pilna
100
Saulės. Ir aš vakar buvau už miesto – ten –
101
atmeni – pagal Viliją. Buvo ir
Kirša.
Kirša.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius.
Aš buvau
102
nuėjęs į tą
vietą
vietą,
į
viliją Viliją ,
c
Critical note: Viliją ] cor pro viliją, cor V pro min
Viliją,
kur mes pernai buvom,
103
kur buvo tiek daug saulės, kur mūsų dienos
104
tokios lengvos buvo. Ilgai buvau saulėj.
105
Pridėjau veidą prie smėlio.
Uzmerkiau
Užmerkiau
akis –
106
ilgai Tau
dumojau.
dūmojau.
Ir
Tuomet
tuomet
dušioj
dūšioj
taip
107
lengva buvo. Ir
Taip
taip
nesinorėjo atsimerkti,
108
aš bijojau pamatyti, kad Tavęs čia nėra, kad
109
Tu esi
Toli
toli
toli nuo manęs. Aš buvau visas
110
visas tavo,
Toks,
toks,
kaip tu mane myli, kaip Tu
111
nori,
o kad
c
Critical note: kad ] cor pro vid o, cor k pro vid o
kad
aš Tavo
bučiau.
būčiau.
Retai
p
Physical note: [8r] //
Retai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

112
9
c
Critical note: 9 ] add in d ang s l kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
9
113
kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
114
bijojau akis praverti! Paskui sugrįžau į miškelį,
115
kur Kirša pasilikęs buvo. Jis baisiai piktas
116
buvo. Tame miškely šiemet neišpasakytai daug
117
varnų, ir jos baisiai klykia, jam esą per tas
118
Tris
tris
valandas galva pradėjusi skaudėti. Iš ten
119
nuėjom toliau, tais keliais, kur mes pernai
120
vaikščiojom. Aš visą kelią tiktai tylėti tega-
121
lėjau. Vakare bandžiau būti namie, bet
122
taip pasidarė negerai, kad negalėjau ištesėti.
123
Išėjau į gatvę ir sutikau Karužaitę
(Meri),
(Meri),
n
Note: Marija Karužaitė-Horodničienė (1904–1975), gydytoja oftalmologė.
kurios
124
ir
tu
tu,
ir aš baisiai nekentėm. Kažkaip išėjo, kad
125
su ja nuėjom į Karių
Kliū
kliu
kvailo
vaidinimo
p
Physical note: [9r] //
vaidinimo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

126
10
c
Critical note: 10 ] add in d ang s l pasižiūrėti, o paskui į Ąžuolyną ties Micke-
10
127
pasižiurėti,
pasižiūrėti,
o paskui į
Ažuolyną
Ąžuolyną
ties Micke-
128
vičiaus kloniu. Šnekėjom šnekėjom ir ji man
129
tiek nusibodo, kad aš netekau kantrybės. Susi-
130
barėm ir susipykę
persiskirėm.
persiskyrėm.
Taip idio-
131
tiškai pasibaigė mano šventė –
132
Šiandie vėlei šiokia diena, dangus apsiniau-
133
kęs, aš vėlei savo kambarėly apsikniaubęs ties
134
poperiu
rimau.
rymau.
Paprasta, pilka, niauru,
ilga
c
Critical note: ilgu ] vid ex err a pro u
ilgu
135
be galo! Ir mano dienos tokios liūdnos, ir
136
mano mintys
tokios,
c
Critical note: tokios ] p ras interp ,
tokios
pilkos, smulkios, mažos.
137
O
tur tu
c
Critical note: tu ] cor pro vid tur, p ras r
tu
nori barti mane už tai, kad aš tau maža
138
Terašau,
terašau,
net negerai apie mane
pagalvoji.
p
Physical note: [10r] //
pagalvoji.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

139
11
c
Critical note: 11 ] add in d ang s l Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
11
140
Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
141
Juk Tu žinai, kad Tu man
v esi
c
Critical note: esi ] cor pro vid v, cor e pro vid v
esi
vienintelis draugas
142
pasauly ir Sesuo, ir dar daugiau – ar aš
žinau
žinau,
kas tu esi!
143
Kai man gera – aš Tau savo
dziaugsmą
džiaugsmą
siundz siunčiu ,
c
Critical note: siunčiu ] cor pro siundz, cor či pro dz
siunčiu,
144
kai
pa man
c
Critical note: man ] cor pro pa, cor m pro pa
man
skaudu – aš Tau pasiskundžiu, kai man
145
gyvenimo
našta
našta,
rodos
rodos,
nebepakeliama daros –
146
aš Tau meldžiuos, aš
Tau ir
dušia
dūšią,
ir kūną atiduo-
147
du į Tavo valią. Ir aš
kuomažiausia
kuo mažiausia
galvoju –
148
kas Tu man esi. Ar man ne vis viena,
aš
c
Critical note: ar ] vid ex errpro ar
aš
ar
aš Tave
149
gyvybe
pavadinsiu
pavadinsiu,
ar mano ankstybo rytmečio
150
Angelu Sargu, ar tik lelijų
Karaliūnaitė
Karaliūnaite
151
ar
v ne
c
Critical note: ne ] cor pro v, cor n pro v
ne
vis
viena
viena,
ar aš Tave dainuosiu, ar
mano
c
Critical note: mano ] p vid ex err om ver, vid mintys
mano
mano [mintys]
152
tiktai in Tave slenks – ar ne vis
viena!
p
Physical note: [11r] //
viena!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

153
12
c
Critical note: 12 ] add in d ang s l O tylų vakarą-vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
12
154
O tylų vakarą-vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
155
Ir aš nežinau –
ar
c
Critical note: ar ] cor pro aš, cor r pro š
ar
šventos mano maldos. Aš jų net
156
žodžiais
nekalba,
c
Critical note: nekalbu ] vid ex err fl -a pro -u
nekalba,
nekalbu,
net mintimis nepaliečiu. O tik
157
taip
širdyje,
širdyje
kažkokios vilnys banguoja, kažkaip
158
supa ir plasta, kažkaip po visą kūną kraujo laše-
159
liais
išvaiksčioja.
išvaikščioja.
Ir aš
Tuomet
tuomet
Taip
taip
tyliu, kaip
žemę
žemė
160
sušalusi vėlų
rudė
rude
tyli jokio garso
neskleisdami neskleisdama ,
c
Critical note: neskleisdama ] cor pro neskleisdami, cor fl -a pro -i
neskleisdama,
161
kai tik pageltę lapai skambėdami skraido po ją.
162
Mano maldoj nėra
Turinio
turinio
– yra tiktai kažkoks slaptas
163
slepiningas
slėpiningas
žydėjimas,
kaž koki
kažkokia
budinti
164
dainuojanti amžinastis. Aš manau, kad tai
165
tu esi, pagaliau ar aš
žinau
žinau,
kas
Tai
tai
yra –
166
ar aš galiu ką suprasti ar apčiuopti!
167
O Tu ant manęs
pyksti!
p
Physical note: [12r] //
pyksti!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

168
13
c
Critical note: 13 ] add in d ang s l Gal taip ir reikia! Juk kai aš pradedu
13
169
Gal
Taip
taip
ir reikia! Juk kai aš pradedu
170
galvoti apie
tave
tave,
tuomet ir aš pats nežinau,
171
kas aš
esu,
esu
ir kas su manim dedas. Rytoj saulė
172
tekės
netokia,
ne tokia,
kaip
šiandie
šiandie,
ir aš ją ne tokiu
173
žvilgsniu bepasitiksiu. Ir Tave kas
karta
kartą
nauja
174
meile myliu. Ir aš žinau dabar, kas tai yra
175
šventenybė pasauly. Ir aš žinau dabar, kas
176
Tai
tai
yra, kai žiedų
prisiskinęs
prisiskynęs
apsvaigsti nuo
177
sultingo kvepėjimo. Juk Tu mano esi! Tu
178
mano,
mano
kaip pavasario žiedas mėlynas,
kuri
kurį
179
aš galiu supti ir
myluoti
mylioti,
ir slėpiningai
180
širdyj nešioti, ir savo pasiilgimo vi-
181
zijas austi! Juk tu mano
esi!
p
Physical note: [13r] //
esi!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

182
14
c
Critical note: 14 ] add in d ang s l Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės mėlynos,
14
183
Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės
mėlinos mėlynos ,
c
Critical note: mėlynos ] cor pro mėlinos, cor y pro i
mėlynos,
184
ir mano godos mėlynos, o pas mane ant
185
stalo jazminai taip saldžiai kvepia,
186
ir aš
t noriu
c
Critical note: noriu ] cor pro t, cor n pro t
noriu
Tave supti liūliuoti, ir Tavo
187
meilės žydėjimu pasigerti. Ir kodel mano
188
godos
Turi
turi
būti kaip bespalvė ūkana –
189
Kodel jos visos negali būti mėlynos!
190
Kodel ir aš
Turiu
turiu
būti
Toks
toks
mažas ir menkas,
191
jei aš noriu skrajoti, jei aš
nori
c
Critical note: noriu ] vid ex err nori, vid ex err fl -i pro -iu, om u
nori
noriu
dainuoti,
192
jei aš noriu Tave mylėti – visas visas Tavo
193
būti! Pagaliau, gal aš ir beprotis esu –
194
ar aš žinau – ar tai svarbu – – –
195
O Tu mane pabučiuok – su gėlėms, su vaini-
196
kais, su godoms, su sapnais!
– –
p
Physical note: [14r] //
– –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] orig er pro ir
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgiai
p
Physical note: [1r] //
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
1
2
Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
3
Kodel Tu
piksti
pyksti
– man ir taip baisiai negerai yra.
4
Kodel aš Tau
Taip
taip
maža rašau – nereikėtų už
Tai
tai
5
ant manęs
pikti.
pykti.
Aš norėčiau Tau nors
ka
c
Critical note: kartą ] vid ex err katą, pro kartą, vid ex err om r
ka
kar
6
parašyti gražų
gražu
gražų
laiškelį, kad Tu visą mane
7
pajustum, kad aš jame galėčiau pasakyti visa,
8
ko net žodžiais pasakyti negalima. Kad aš
9
galėčiau ateiti in tave,
ir kaip
c
Critical note: kaip ] cor pro ir
kaip
pavasario vėjas
10
ateina – kaip sapnas kad kai atlanko, kaip
pa vėjo
c
Critical note: vėjo ] cor pro pa
vėjo
pabu-
11
čiavimais čiavimas
c
Critical note: [pabu]čiavimas ] cor pro pabučiavimais, cor fl -as pro -ais, cor s pro is
čiavimas
čiavimas,
aš nenorėčiau, kad mano laiškai būtų
12
viena begalinė skunda ir nuovargis.
v
c
Critical note: Aš ] cor pro v, cor A pro v
vis kažkaip
13
laukiu
Tos
tos
valandos,
kad as kada
c
Critical note: kada ] cor pro kad as, ras s
kada
aš galėsiu tai
14
padaryti – ir vis
kaž kaip
kažkaip
nesulaukiu. Ir
kuo gi
p
Physical note: [1r] //
kuo gi

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

15
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
2
16
aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
17
das ir
nuovargis,
nuovargis
ir kad mano gyvenimas, kuriuo
18
aš dabar turiu
gyventi
gyventi,
Tai
tai
vien tiktai
inkirus,
inkyrus,
19
liudnas
liūdnas
šiokiadienių reikalų verpetas, ir kad aš
20
visas
dabar,
dabar
ir mano
mintys
mintys,
ir supratimai, ir
21
savokos
sąvokos
– visa tokios mažos, tokios šiokiadienės,
22
tokios liūdnos. Man tik ir pinas dabar – „konferencijos
23
ir metodai“, „provokacijos“ ir „propaganda“, „susirinki-
24
mai“ ir „pasitarimai“, „Silezija“ ir
Vilnius
Vilnius,
ir
tt.
t. t.
Ir jeigu
25
mano galvoj nėra dar baigus virti
koše,
košė,
Tai
tai
nea-
26
bejojamai joje sėdi dabar idiotingas gyvulėlis –
27
voras – kuris
siūrpia
siurpia
visas
p mano
c
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
mano
pajėgas, visą
28
gyvybę,
visa
visa,
kuo galėčiau džiaugtis ir
gyventi.
p
Physical note: [2r]
gyventi.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

29
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
3
30
Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
31
kiek laisvesnis pabūti, užmiršti šiokios dienos
32
s reikalus ,
c
Critical note: reikalus ] cor pro s, cor r pro s
reikalus,
užmiršti, kad aš
Turiu
turiu
vedamąjį rašyti
33
ir pasaulio nesąmones sekti bei jas kombinuoti.
34
Ir
tau
tau
n
Note: Vanda Daugirdaitė buvo laikinai atsisakiusi tarnybos dienraščio Lietuva redakcijoje, nes tėvui Kazimierui Daugirdui darbymečiu norėjo padėti ūkininkauti Būgių dvare prie Viekšnių.
išvažiavus man dviguba našta
Tenka.
tenka.
Turiu
35
skaityti laikraščius,
rašyti
rašyti,
iš jų stebėtis ir keiktis.
36
Aš norėčiau, kad į tave aš eičiau tiktai dainuo-
37
damas, kad su tavim būtau
saulėj saulės
c
Critical note: saulės ] cor pro saulėj, cor fl -ės pro -ėj, cor s pro j
saulės
šviesoje
38
ir darželio kvepmenose, kad mano mintis nebūtų
39
mintis, o tik daina tavo garbei ir
gerybei.
gėrybei.
40
O dabar aš
Tūriu
turiu
galvoti, kaip likviduoti kon-
41
fliktą su
Karoliu,
Karoliu,
n
Note: Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970), rašytojas, spaudos darbuotojas. 1920 m. Lietuvos atstatymo bendrovės pasiųstas į Lietuvą steigti prekybos ir pramonės bendrovių.
su
Griniu
Griniu
n
Note: Kazys Grinius (1866–1950), politikas. 1920-06–1922-02 ministras pirmininkas. Vyriausybės leidžiamas „dienraštis Lietuva buvo ministro pirmininko, kuris skyrė ir vyr. redaktorius, žinioje. […] Sruoga daug vargo su Grinium, kai tas buvo valdžioje, kažkaip jam nemokėjo įtikti“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, l. 1r, 2r, in: LLTI TS). Griniaus žodžiais, pradedantis rašytojas „B. Sruoga tuomet dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“ („Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
ir dar nemalonesnį
42
konflikta
konfliktą
su
Šeinium.
Šeinium.
n
Note: Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) (1889–1959), rašytojas, diplomatas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.
Ypač su Šeiniu
baisiai
p
Physical note: [3r] //
baisiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l nemalonus konfliktas išėjo. Visa tatai mane
4
44
nemalonus konfliktas
išėjo.
išėjo.
n
Note: Kalbama apie konfliktą, kilusį tarp dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijos ir rašytojo Igno Šeiniaus dėl vieno straipsnio turinio (satyriško Lietuvos „nepriklausomybės prieš[ų], kiek viduje, tiek ir užsienyje“ pavaizdavimo) ir redakcinių autoriaus kalbos (ne rašybos) pataisų (Ignas Šeinius, „Politikos elegija“, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-05-08, Nr. 10, p.6–8). Redakcija, reaguodama į ankstesnius rašytojo pasisakymus, draudžiančius redaktoriams taisyti autoriaus kalbą, po straipsniu pridėjo pastabą: „Kadangi autorius graso nieko daugiau lietuviškai nerašysiąs, jeigu jo meno kūriniai bus taisomi, tai Redakcija leidžia, šiam meno kūriniui daro išimtį ir leidžia nė raidės nekeisdama. Red.“ (Ibid., p. 6). Vėliau dėl straipsnio „Politikos elegija“ Ignas Šeinius parašė laišką redakcijai, paaiškindamas provokatyvaus kūrinio stiliaus esmę, išdėstydamas autorinės kalbos sampratą: „Man teko sužinoti, kad man brangūs ir didžiai gerbiami asmenys pasijuto užgauti, palietus man juos, kad ir ne tiesioginiai, jumoro plunksna. Tikiu, kad tat galėjo atsitikti esant žmonėms Lietuvoje be galo tarp savęs suerzintiems, kur ir nekaltas žodis įžeidžia ir kur tikima, kad visi vienas kito priešas. // Dieve, saugok, aš nieko nemaniau užgauti. Norėjau tik į mūsų sunkią kovą del nepriklausomybės ir į mūsų toje kovoje kažin kaip atšalusius ir suoficialėjusius savitarpius santykius įmesti kibirkštį jumoro ir jaukios satyros. Bet nejau mūsų būtų užmiršta juokauti ir suprasti juoką? Matau iš Skandinavijos tautų privatinio ir visuomeninio gyvenimo ir esu giliai įsitikinęs, kad juokas, satyra ir savęs ironija, tai jaukus kelias į žmonių susiartinimą, bet ne į jų išskirstymą, kaip mūsų lietuvių manoma. // Tiesa, lietuvių privatiniam gyvenime juokas ir satyra su ironija gerbiami ir kultiviruojami. Tik spaudoje į tuos pačius daiktus žiūrima visai kitaip, ir net su pasibaisėjimu. Bet laikas būtų padaryti spaudą visuomenės gyvenimo gyvu organu, kur ginčijamasi ir visų pirma šiltai ir jaukiai. Daugiau širdingo šeiminingumo ir viešam gyvenime! Imkim pavyzdį iš anglų, skandinavų ir kitų kultūringų kraštų spaudos, kur spauda ne tik skelbimų, oficialinių referatų ir žiovulingos polemikos rinkinys. Reikia pripažinti, kad kartais jei ir juokaujama ar ironizuojama, tai daroma tat ne visai vykusiai, tai kitas dalykas. Svarbiausiai konstatuoti, kam, apskritai, kiekvienu juoku užsigaunama. Ir jeigu atsakoma viešai į juoką, tai jau… keiksmu. // Tad prašau tų žmonių, kurie, tiesa, prieš savo norą, bet savo gražiais ir skambiais vardais [visuomenininkai Andrius Bulota, Juozas Gabrys] papuošė mano „Politikos elegiją“ – pirmą mažą bandymą įnešti naujos gyvos srovės mūsų sustingusian gyveniman – suprasti tą kūrinį kaipo nekaltos satyros padarą, bet ne kartaus pamfleto. Jei ir turėjau tarti kartų žodį, tai tik mūsų nepriklausomybės priešams, tiek viduje, tiek ir užsienyje. // Be viso to, dar ir kita nesusipratimo išdava. Privatiniai nemėgdamas mūsų oficialinės ir nieku nepagrįstos ir, žymių Europos filologų nuomone, slaviškai turkiškos „lietuviškos“ rašybos, turiu savąją, dar nuo „Baro“ laikų, ir rašydamas, geresnei rašybai nesusiradus, vartoju tik ją. Pripažindamas, kad laikraštis gali keisti jam siunčiamų rankraščių rašybą, aš vis tik nepripažįstu, kad jis galėtų, be autorio sutikimo, savaip keisti ir pačią kalbą. Viena, mūsų kalbai svyruojant kas savaitę, paprastai neištaisoma geriau, o labai dažnai dar ir visai iškraipoma rašinio mintis. Ta prasme ir parašiau „Sek. Dienos“ Redakcijai laišką. Tačiau ji mano „Verčiau nedėti, nei kalbą taisyti“ suprato per daug plačiai ir dėdama „Politikos elegiją“ ne tik pačios rašybos nelietė, bet padėjo dar ir faktams visai priešingą ir neteisingą priemaišą. // Blogas ūpas paskubina blogus žygius. Blogo ūpo „Sek. Dienos“ Redakcija kaip tik neprivalėtų turėti. Ir mes visi lietuviai apskritai. Geras ūpas tik padeda narsiau kovoti ir gerą darbą kurti.“ (Igno Šeiniaus laiškas dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijai, Kopenhaga, 1921-05-31, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-06-12, Nr. 15, p. 8). Ir vėliau provokatyvūs Igno Šeiniaus straipsniai sulaukdavo ypatingo dienraščio Lietuva redakcijos dėmesio, būdavo net cenzūruojami. Balys Sruoga kaip rašytojas, publicistas, palaikė bičiulį Igną Šeinių, skatino jį rašyti, tačiau kaip dienraščio redaktorius dėl straipsniuose pateiktų ginčytinų vietų privalėjo atsižvelgti ir į įtakingų politikų (Kazio Griniaus, Broniaus Balučio, Juozo Purickio) sprendimus: „Gavau Tavo porą straipsnių apie anglus, prancūzus ir lietuvius. Kaip matai, jų dar nė vienas nepasirodė. Pagrindinė mintis labai gera, tiktai vietomis pasakymai labai neatsargūs, per smarkūs. Aš maniau juos perredagavęs paleisti, bet vis tiktai del atsargumo pasiunčiau Balučiui pasiskaityti. Balutis su manimi sutiko, bet jis vis tiktai dar davė Purickiui. Iš Purickio dar negrįžo, bet, manau, dar išgausiu ir paleisiu. // Del tavo laiško į „Sekm. dien.“ redakcijos byla dar nebaigta, galimas daiktas, kad ir prie šio bus prierašas. Koks – nežinau – tebeina pertraktacijos. Bet man tai visa baisiai nusibodo – aš manau, kad paleidus be jokio prierašo „incidentas“ būtų baigtas. Bet ne viskas nuo manęs priklauso“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Kopenhagą, 1921-06-09, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 1r).
Visa tatai mane
45
begalo
be galo
erzina, slegia stačiai. O aš nenorėčiau,
46
kad
s tu
c
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
tu
matytum mane tokį šiokiadieniais
47
reikalais susirūpinusį, tokį
liudną
liūdną
ir
ištyžusį.
ištižusį.
48
Aš nenorėčiau net apie mano rūpesčius rašyti.
49
n taip
c
Critical note: taip ] cor pro n, cor t pro n
taip
norėčiau, kad mano atsilankymas
50
į tave būtų geras ir
šviesus,
šviesus
ir
kad
kad,
kaip tu
51
rašai, kad tu pasigertum. Bet ką aš dabar
52
Turiu
turiu
– indubusias akis, palšą žvilgsnį, kvailą
53
chaosą mintyse ir
išbliškusį
išblyškusį
veidą. Net aš
54
nežinau, ar aš dabar
gyveninu
c
Critical note: gyvenu ] vid ex err gyvenin pro gyven, p pri n add in
gyveninu
gyvenu,
ar
Tik
tik
po tru-
55
puti
putį
mirštu, ar
Tai
tai
varpai tolybėj skamba, ar
56
tik mano ausyse
trukšmas
c
Critical note: triukšmas ] vid ex err om i
trukšmas
triukšmas
skardenas.
p
Physical note: [4r] //
skardenas.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

57
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Ir gal aš dabar tik pirmąsyk jaučiu,
5
58
Ir gal aš
al dabar
c
Critical note: dabar ] cor pro la, cor da pro al
dabar
tik
pirmą syk
pirmąsyk
jaučiu,
59
koks puikus yra pavasaris. Ant mano stalo
60
dug
c
Critical note: dug ] vid ex err dug pro daug, vid ex err om a
dug
daug
gėliu
gėlių
– jazminų ir kitų baltų žiedų,
kuriu
kurių
pava-
61
dinimo nė kaip negaliu atsiminti. Jie baisiai
62
kvepia. Aš rymau tau rašydamas ir alsuoju
63
jaunu, skaisčiu, saulėtu
geliu
gėlių
kvepėjimu.
ir Ir
c
Critical note: Ir ] cor pro ir, cor I pro min
Ir
jei Tu
64
būtum
čionai
čionai,
aš Tave baltų svaiginančiai kve-
65
piančių gėlių
vainikų
vainiku
apvi aš apvainikuočiau ,
c
Critical note: apvainikuočiau ] cor pri apvi aš, cor ainik pro i et
apvainikuočiau,
ir tu būtum
66
balta ir saulėta, mano
gėliu
gėlių
Karaliūnaitė –
67
Aplink
aplink
veidą ir plaukus, rankas ir
žvilgė
žvilge
68
išpinčiau Tau baltų žiedų
karūna,
karūną,
ir Tu būtum
69
Tokia
tokia
laukinė ir žalia, ir tokia mano-mano,
70
mano gėlių
Karaliūnaitė.
p
Physical note: [5r] //
Karaliūnaitė.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

71
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Kai paalsuoji gėlėmis, kai atsikvepi –
6
72
Kai
palsuoji paalsuoji
c
Critical note: paalsuoji ] cor pro palsuoji, ins sec a
paalsuoji
gėlėmis, kai atsikvepi –
73
rodos
rodos,
dušioj
dūšioj
lengviau daros, rodos, kad
74
ir aš dar nors kiek gyvas esu, rodos, vėlei
imu
imu,
75
imu tikėti, kad ateis dar
Toks
toks
metas, kad aš
nebebusiu
nebebūsiu
76
žmogaus šešėlis, kad aš vėlei
busiu
būsiu
jaunas
77
ir laisvas, vėlei skrajosiu ir žydėsiu – ir
78
tau saulėtas dainas dainuosiu, ir tavo
79
laukams ir pievoms nebepavydėsiu. Ir, rodos,
80
vėlei imu tikėti, kad aš būsiu tvirtas ir
81
galingas,
galingas
ir mokėsiu taip
ne gyventi ,
c
Critical note: gyventi ] cor pro ne, cor gy pro ne
gyventi,
ne kaip statisti-
82
kos dėsniai rašo, o taip, kaip
dušia
dūšia
melstis
83
nori, kaip gyvenama
Tuomet,
tuomet,
kada
dušioj
dūšioj
84
dainos galė auga
– – –
p
Physical note: [6r] //
– – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

85
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Tik ką buvo pas mane Binkis. Vargas didžiausias –
7
86
Tik ką buvo pas mane
Binkis.
Binkis.
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1921-06-24 Kupiškio miestelyje įvyko Binkio santuoka su mokytoja Prane Adomonyte (1898–1927).
Vargas didžiausias –
87
ir ką aš su juo padarysiu –
n būtinai
c
Critical note: būtinai ] cor pro n, cor b pro n
būtinai
nori, kad aš
88
važiuočiau į jo vestuves (o 29 atvažiuoja
Estų
estų
ir
89
Latvių
latvių
laikraštininkai)
laikraštininkai).
n
Note: Kalbama planuotą artėjančią pirmąją Pabaltijo žurnalistų konferenciją Kaune (1921-05-30). Balys Sruoga konferencijoje dalyvavo kaip dienraščio Lietuva atstovas. Palačiau apie šį įvykį žr. [Balys Sruoga], „Latvių ir estų laikraštininkai Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-05-31, Nr. 117, p. 1; [Balys Sruoga], „Pabaltijos laikraštininkų pasitarimas Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-06-01, Nr. 118, p. 1.
Dabar jis nuėjo pas
90
Adomą
Adomą
n
Note: Adomas Daugirdas (1894–1979), jūrininkas, karininkas, autobataliono vadas.
(už valandėlės grįš). Važiuoja ir Ado-
91
mas (Daugirdas), nori iš jo gauti automobilį ar
92
gruzoviką. Jeigu reikės važiuoti,
Tai
tai
šiandie
93
turiu dar
Tris
tris
vedamuosius
parašyti,
parašyti,
n
Note: Vyriausybės leidžiamo dienraščio Lietuva redakcinių („vedamųjų“) straipsnių politines temas, pagrindinę mintį, medžiagą Baliui Sruogai, kaip pradedančiam rašytojui, kuris „dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“, pasiūlydavo ministras pirmininkas Grinius, viceministras Petras Klimas, URM Politikos departamento direktorius Bronius Balutis. „Mes jam duodavome politinę temą, reikalingą tų dienų Lietuvos tarptautinei politikai, o Balys „nuobliuodavo“ ir „nupoliruodavo“ ją savo redakciniame straipsnyje[…]“ (plačiau žr. „Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 86–87).
bet
94
tai niekis. Tik
Taip
taip
paskui nuvargsiu, teks
95
nemiegoti, pašalti. Labai nesinorėtų va-
96
žiuoti, bet Binkis labai prašo. Nežinau,
97
kaip galiau ten
pasibais pasibaigs .
c
Critical note: pasibaigs ] cor pro pasibais, cor gs pro s
p
Physical note: [7r] //
pasibaigs.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

98
8
c
Critical note: 8 ] add in d ang s l O vakar buvo šventė – didelė-didelė – pilna
8
99
O vakar buvo šventė – didelė-didelė – pilna
100
Saulės. Ir aš vakar buvau už miesto – ten –
101
atmeni – pagal Viliją. Buvo ir
Kirša.
Kirša.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius.
Aš buvau
102
nuėjęs į tą
vietą
vietą,
į
viliją Viliją ,
c
Critical note: Viliją ] cor pro viliją, cor V pro min
Viliją,
kur mes pernai buvom,
103
kur buvo tiek daug saulės, kur mūsų dienos
104
tokios lengvos buvo. Ilgai buvau saulėj.
105
Pridėjau veidą prie smėlio.
Uzmerkiau
Užmerkiau
akis –
106
ilgai Tau
dumojau.
dūmojau.
Ir
Tuomet
tuomet
dušioj
dūšioj
taip
107
lengva buvo. Ir
Taip
taip
nesinorėjo atsimerkti,
108
aš bijojau pamatyti, kad Tavęs čia nėra, kad
109
Tu esi
Toli
toli
toli nuo manęs. Aš buvau visas
110
visas tavo,
Toks,
toks,
kaip tu mane myli, kaip Tu
111
nori,
o kad
c
Critical note: kad ] cor pro vid o, cor k pro vid o
kad
aš Tavo
bučiau.
būčiau.
Retai
p
Physical note: [8r] //
Retai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

112
9
c
Critical note: 9 ] add in d ang s l kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
9
113
kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
114
bijojau akis praverti! Paskui sugrįžau į miškelį,
115
kur Kirša pasilikęs buvo. Jis baisiai piktas
116
buvo. Tame miškely šiemet neišpasakytai daug
117
varnų, ir jos baisiai klykia, jam esą per tas
118
Tris
tris
valandas galva pradėjusi skaudėti. Iš ten
119
nuėjom toliau, tais keliais, kur mes pernai
120
vaikščiojom. Aš visą kelią tiktai tylėti tega-
121
lėjau. Vakare bandžiau būti namie, bet
122
taip pasidarė negerai, kad negalėjau ištesėti.
123
Išėjau į gatvę ir sutikau Karužaitę
(Meri),
(Meri),
n
Note: Marija Karužaitė-Horodničienė (1904–1975), gydytoja oftalmologė.
kurios
124
ir
tu
tu,
ir aš baisiai nekentėm. Kažkaip išėjo, kad
125
su ja nuėjom į Karių
Kliū
kliu
kvailo
vaidinimo
p
Physical note: [9r] //
vaidinimo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

126
10
c
Critical note: 10 ] add in d ang s l pasižiūrėti, o paskui į Ąžuolyną ties Micke-
10
127
pasižiurėti,
pasižiūrėti,
o paskui į
Ažuolyną
Ąžuolyną
ties Micke-
128
vičiaus kloniu. Šnekėjom šnekėjom ir ji man
129
tiek nusibodo, kad aš netekau kantrybės. Susi-
130
barėm ir susipykę
persiskirėm.
persiskyrėm.
Taip idio-
131
tiškai pasibaigė mano šventė –
132
Šiandie vėlei šiokia diena, dangus apsiniau-
133
kęs, aš vėlei savo kambarėly apsikniaubęs ties
134
poperiu
rimau.
rymau.
Paprasta, pilka, niauru,
ilga
c
Critical note: ilgu ] vid ex err a pro u
ilgu
135
be galo! Ir mano dienos tokios liūdnos, ir
136
mano mintys
tokios,
c
Critical note: tokios ] p ras interp ,
tokios
pilkos, smulkios, mažos.
137
O
tur tu
c
Critical note: tu ] cor pro vid tur, p ras r
tu
nori barti mane už tai, kad aš tau maža
138
Terašau,
terašau,
net negerai apie mane
pagalvoji.
p
Physical note: [10r] //
pagalvoji.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

139
11
c
Critical note: 11 ] add in d ang s l Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
11
140
Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
141
Juk Tu žinai, kad Tu man
v esi
c
Critical note: esi ] cor pro vid v, cor e pro vid v
esi
vienintelis draugas
142
pasauly ir Sesuo, ir dar daugiau – ar aš
žinau
žinau,
kas tu esi!
143
Kai man gera – aš Tau savo
dziaugsmą
džiaugsmą
siundz siunčiu ,
c
Critical note: siunčiu ] cor pro siundz, cor či pro dz
siunčiu,
144
kai
pa man
c
Critical note: man ] cor pro pa, cor m pro pa
man
skaudu – aš Tau pasiskundžiu, kai man
145
gyvenimo
našta
našta,
rodos
rodos,
nebepakeliama daros –
146
aš Tau meldžiuos, aš
Tau ir
dušia
dūšią,
ir kūną atiduo-
147
du į Tavo valią. Ir aš
kuomažiausia
kuo mažiausia
galvoju –
148
kas Tu man esi. Ar man ne vis viena,
aš
c
Critical note: ar ] vid ex errpro ar
aš
ar
aš Tave
149
gyvybe
pavadinsiu
pavadinsiu,
ar mano ankstybo rytmečio
150
Angelu Sargu, ar tik lelijų
Karaliūnaitė
Karaliūnaite
151
ar
v ne
c
Critical note: ne ] cor pro v, cor n pro v
ne
vis
viena
viena,
ar aš Tave dainuosiu, ar
mano
c
Critical note: mano ] p vid ex err om ver, vid mintys
mano
mano [mintys]
152
tiktai in Tave slenks – ar ne vis
viena!
p
Physical note: [11r] //
viena!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

153
12
c
Critical note: 12 ] add in d ang s l O tylų vakarą-vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
12
154
O tylų vakarą-vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
155
Ir aš nežinau –
ar
c
Critical note: ar ] cor pro aš, cor r pro š
ar
šventos mano maldos. Aš jų net
156
žodžiais
nekalba,
c
Critical note: nekalbu ] vid ex err fl -a pro -u
nekalba,
nekalbu,
net mintimis nepaliečiu. O tik
157
taip
širdyje,
širdyje
kažkokios vilnys banguoja, kažkaip
158
supa ir plasta, kažkaip po visą kūną kraujo laše-
159
liais
išvaiksčioja.
išvaikščioja.
Ir aš
Tuomet
tuomet
Taip
taip
tyliu, kaip
žemę
žemė
160
sušalusi vėlų
rudė
rude
tyli jokio garso
neskleisdami neskleisdama ,
c
Critical note: neskleisdama ] cor pro neskleisdami, cor fl -a pro -i
neskleisdama,
161
kai tik pageltę lapai skambėdami skraido po ją.
162
Mano maldoj nėra
Turinio
turinio
– yra tiktai kažkoks slaptas
163
slepiningas
slėpiningas
žydėjimas,
kaž koki
kažkokia
budinti
164
dainuojanti amžinastis. Aš manau, kad tai
165
tu esi, pagaliau ar aš
žinau
žinau,
kas
Tai
tai
yra –
166
ar aš galiu ką suprasti ar apčiuopti!
167
O Tu ant manęs
pyksti!
p
Physical note: [12r] //
pyksti!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

168
13
c
Critical note: 13 ] add in d ang s l Gal taip ir reikia! Juk kai aš pradedu
13
169
Gal
Taip
taip
ir reikia! Juk kai aš pradedu
170
galvoti apie
tave
tave,
tuomet ir aš pats nežinau,
171
kas aš
esu,
esu
ir kas su manim dedas. Rytoj saulė
172
tekės
netokia,
ne tokia,
kaip
šiandie
šiandie,
ir aš ją ne tokiu
173
žvilgsniu bepasitiksiu. Ir Tave kas
karta
kartą
nauja
174
meile myliu. Ir aš žinau dabar, kas tai yra
175
šventenybė pasauly. Ir aš žinau dabar, kas
176
Tai
tai
yra, kai žiedų
prisiskinęs
prisiskynęs
apsvaigsti nuo
177
sultingo kvepėjimo. Juk Tu mano esi! Tu
178
mano,
mano
kaip pavasario žiedas mėlynas,
kuri
kurį
179
aš galiu supti ir
myluoti
mylioti,
ir slėpiningai
180
širdyj nešioti, ir savo pasiilgimo vi-
181
zijas austi! Juk tu mano
esi!
p
Physical note: [13r] //
esi!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

182
14
c
Critical note: 14 ] add in d ang s l Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės mėlynos,
14
183
Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės
mėlinos mėlynos ,
c
Critical note: mėlynos ] cor pro mėlinos, cor y pro i
mėlynos,
184
ir mano godos mėlynos, o pas mane ant
185
stalo jazminai taip saldžiai kvepia,
186
ir aš
t noriu
c
Critical note: noriu ] cor pro t, cor n pro t
noriu
Tave supti liūliuoti, ir Tavo
187
meilės žydėjimu pasigerti. Ir kodel mano
188
godos
Turi
turi
būti kaip bespalvė ūkana –
189
Kodel jos visos negali būti mėlynos!
190
Kodel ir aš
Turiu
turiu
būti
Toks
toks
mažas ir menkas,
191
jei aš noriu skrajoti, jei aš
nori
c
Critical note: noriu ] vid ex err nori, vid ex err fl -i pro -iu, om u
nori
noriu
dainuoti,
192
jei aš noriu Tave mylėti – visas visas Tavo
193
būti! Pagaliau, gal aš ir beprotis esu –
194
ar aš žinau – ar tai svarbu – – –
195
O Tu mane pabučiuok – su gėlėms, su vaini-
196
kais, su godoms, su sapnais!
– –
p
Physical note: [14r] //
– –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] orig er pro ir
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgiai
p
Physical note: [1r] //
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
1
2
Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
3
Kodel Tu
piksti
pyksti
– man ir taip baisiai negerai yra.
4
Kodel aš Tau
Taip
taip
maža rašau – nereikėtų už
Tai
tai
5
ant manęs
pikti.
pykti.
Aš norėčiau Tau nors
ka
c
Critical note: kartą ] vid ex err katą, pro kartą, vid ex err om r
ka
kar
6
parašyti gražų
gražu
gražų
laiškelį, kad Tu visą mane
7
pajustum, kad aš jame galėčiau pasakyti visa,
8
ko net žodžiais pasakyti negalima. Kad aš
9
galėčiau ateiti in tave,
ir kaip
c
Critical note: kaip ] cor pro ir
kaip
pavasario vėjas
10
ateina – kaip sapnas kad kai atlanko, kaip
pa vėjo
c
Critical note: vėjo ] cor pro pa
vėjo
pabu-
11
čiavimais čiavimas
c
Critical note: [pabu]čiavimas ] cor pro pabučiavimais, cor fl -as pro -ais, cor s pro is
čiavimas
čiavimas,
aš nenorėčiau, kad mano laiškai būtų
12
viena begalinė skunda ir nuovargis.
v
c
Critical note: Aš ] cor pro v, cor A pro v
vis kažkaip
13
laukiu
Tos
tos
valandos,
kad as kada
c
Critical note: kada ] cor pro kad as, ras s
kada
aš galėsiu tai
14
padaryti – ir vis
kaž kaip
kažkaip
nesulaukiu. Ir
kuo gi
p
Physical note: [1r] //
kuo gi

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

15
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
2
16
aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
17
das ir
nuovargis,
nuovargis
ir kad mano gyvenimas, kuriuo
18
aš dabar turiu
gyventi
gyventi,
Tai
tai
vien tiktai
inkirus,
inkyrus,
19
liudnas
liūdnas
šiokiadienių reikalų verpetas, ir kad aš
20
visas
dabar,
dabar
ir mano
mintys
mintys,
ir supratimai, ir
21
savokos
sąvokos
– visa tokios mažos, tokios šiokiadienės,
22
tokios liūdnos. Man tik ir pinas dabar – „konferencijos
23
ir metodai“, „provokacijos“ ir „propaganda“, „susirinki-
24
mai“ ir „pasitarimai“, „Silezija“ ir
Vilnius
Vilnius,
ir
tt.
t. t.
Ir jeigu
25
mano galvoj nėra dar baigus virti
koše,
košė,
Tai
tai
nea-
26
bejojamai joje sėdi dabar idiotingas gyvulėlis –
27
voras – kuris
siūrpia
siurpia
visas
p mano
c
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
mano
pajėgas, visą
28
gyvybę,
visa
visa,
kuo galėčiau džiaugtis ir
gyventi.
p
Physical note: [2r]
gyventi.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

29
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
3
30
Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
31
kiek laisvesnis pabūti, užmiršti šiokios dienos
32
s reikalus ,
c
Critical note: reikalus ] cor pro s, cor r pro s
reikalus,
užmiršti, kad aš
Turiu
turiu
vedamąjį rašyti
33
ir pasaulio nesąmones sekti bei jas kombinuoti.
34
Ir
tau
tau
n
Note: Vanda Daugirdaitė buvo laikinai atsisakiusi tarnybos dienraščio Lietuva redakcijoje, nes tėvui Kazimierui Daugirdui darbymečiu norėjo padėti ūkininkauti Būgių dvare prie Viekšnių.
išvažiavus man dviguba našta
Tenka.
tenka.
Turiu
35
skaityti laikraščius,
rašyti
rašyti,
iš jų stebėtis ir keiktis.
36
Aš norėčiau, kad į tave aš eičiau tiktai dainuo-
37
damas, kad su tavim būtau
saulėj saulės
c
Critical note: saulės ] cor pro saulėj, cor fl -ės pro -ėj, cor s pro j
saulės
šviesoje
38
ir darželio kvepmenose, kad mano mintis nebūtų
39
mintis, o tik daina tavo garbei ir
gerybei.
gėrybei.
40
O dabar aš
Tūriu
turiu
galvoti, kaip likviduoti kon-
41
fliktą su
Karoliu,
Karoliu,
n
Note: Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970), rašytojas, spaudos darbuotojas. 1920 m. Lietuvos atstatymo bendrovės pasiųstas į Lietuvą steigti prekybos ir pramonės bendrovių.
su
Griniu
Griniu
n
Note: Kazys Grinius (1866–1950), politikas. 1920-06–1922-02 ministras pirmininkas. Vyriausybės leidžiamas „dienraštis Lietuva buvo ministro pirmininko, kuris skyrė ir vyr. redaktorius, žinioje. […] Sruoga daug vargo su Grinium, kai tas buvo valdžioje, kažkaip jam nemokėjo įtikti“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, l. 1r, 2r, in: LLTI TS). Griniaus žodžiais, pradedantis rašytojas „B. Sruoga tuomet dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“ („Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
ir dar nemalonesnį
42
konflikta
konfliktą
su
Šeinium.
Šeinium.
n
Note: Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) (1889–1959), rašytojas, diplomatas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.
Ypač su Šeiniu
baisiai
p
Physical note: [3r] //
baisiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l nemalonus konfliktas išėjo. Visa tatai mane
4
44
nemalonus konfliktas
išėjo.
išėjo.
n
Note: Kalbama apie konfliktą, kilusį tarp dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijos ir rašytojo Igno Šeiniaus dėl vieno straipsnio turinio (satyriško Lietuvos „nepriklausomybės prieš[ų], kiek viduje, tiek ir užsienyje“ pavaizdavimo) ir redakcinių autoriaus kalbos (ne rašybos) pataisų (Ignas Šeinius, „Politikos elegija“, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-05-08, Nr. 10, p.6–8). Redakcija, reaguodama į ankstesnius rašytojo pasisakymus, draudžiančius redaktoriams taisyti autoriaus kalbą, po straipsniu pridėjo pastabą: „Kadangi autorius graso nieko daugiau lietuviškai nerašysiąs, jeigu jo meno kūriniai bus taisomi, tai Redakcija leidžia, šiam meno kūriniui daro išimtį ir leidžia nė raidės nekeisdama. Red.“ (Ibid., p. 6). Vėliau dėl straipsnio „Politikos elegija“ Ignas Šeinius parašė laišką redakcijai, paaiškindamas provokatyvaus kūrinio stiliaus esmę, išdėstydamas autorinės kalbos sampratą: „Man teko sužinoti, kad man brangūs ir didžiai gerbiami asmenys pasijuto užgauti, palietus man juos, kad ir ne tiesioginiai, jumoro plunksna. Tikiu, kad tat galėjo atsitikti esant žmonėms Lietuvoje be galo tarp savęs suerzintiems, kur ir nekaltas žodis įžeidžia ir kur tikima, kad visi vienas kito priešas. // Dieve, saugok, aš nieko nemaniau užgauti. Norėjau tik į mūsų sunkią kovą del nepriklausomybės ir į mūsų toje kovoje kažin kaip atšalusius ir suoficialėjusius savitarpius santykius įmesti kibirkštį jumoro ir jaukios satyros. Bet nejau mūsų būtų užmiršta juokauti ir suprasti juoką? Matau iš Skandinavijos tautų privatinio ir visuomeninio gyvenimo ir esu giliai įsitikinęs, kad juokas, satyra ir savęs ironija, tai jaukus kelias į žmonių susiartinimą, bet ne į jų išskirstymą, kaip mūsų lietuvių manoma. // Tiesa, lietuvių privatiniam gyvenime juokas ir satyra su ironija gerbiami ir kultiviruojami. Tik spaudoje į tuos pačius daiktus žiūrima visai kitaip, ir net su pasibaisėjimu. Bet laikas būtų padaryti spaudą visuomenės gyvenimo gyvu organu, kur ginčijamasi ir visų pirma šiltai ir jaukiai. Daugiau širdingo šeiminingumo ir viešam gyvenime! Imkim pavyzdį iš anglų, skandinavų ir kitų kultūringų kraštų spaudos, kur spauda ne tik skelbimų, oficialinių referatų ir žiovulingos polemikos rinkinys. Reikia pripažinti, kad kartais jei ir juokaujama ar ironizuojama, tai daroma tat ne visai vykusiai, tai kitas dalykas. Svarbiausiai konstatuoti, kam, apskritai, kiekvienu juoku užsigaunama. Ir jeigu atsakoma viešai į juoką, tai jau… keiksmu. // Tad prašau tų žmonių, kurie, tiesa, prieš savo norą, bet savo gražiais ir skambiais vardais [visuomenininkai Andrius Bulota, Juozas Gabrys] papuošė mano „Politikos elegiją“ – pirmą mažą bandymą įnešti naujos gyvos srovės mūsų sustingusian gyveniman – suprasti tą kūrinį kaipo nekaltos satyros padarą, bet ne kartaus pamfleto. Jei ir turėjau tarti kartų žodį, tai tik mūsų nepriklausomybės priešams, tiek viduje, tiek ir užsienyje. // Be viso to, dar ir kita nesusipratimo išdava. Privatiniai nemėgdamas mūsų oficialinės ir nieku nepagrįstos ir, žymių Europos filologų nuomone, slaviškai turkiškos „lietuviškos“ rašybos, turiu savąją, dar nuo „Baro“ laikų, ir rašydamas, geresnei rašybai nesusiradus, vartoju tik ją. Pripažindamas, kad laikraštis gali keisti jam siunčiamų rankraščių rašybą, aš vis tik nepripažįstu, kad jis galėtų, be autorio sutikimo, savaip keisti ir pačią kalbą. Viena, mūsų kalbai svyruojant kas savaitę, paprastai neištaisoma geriau, o labai dažnai dar ir visai iškraipoma rašinio mintis. Ta prasme ir parašiau „Sek. Dienos“ Redakcijai laišką. Tačiau ji mano „Verčiau nedėti, nei kalbą taisyti“ suprato per daug plačiai ir dėdama „Politikos elegiją“ ne tik pačios rašybos nelietė, bet padėjo dar ir faktams visai priešingą ir neteisingą priemaišą. // Blogas ūpas paskubina blogus žygius. Blogo ūpo „Sek. Dienos“ Redakcija kaip tik neprivalėtų turėti. Ir mes visi lietuviai apskritai. Geras ūpas tik padeda narsiau kovoti ir gerą darbą kurti.“ (Igno Šeiniaus laiškas dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijai, Kopenhaga, 1921-05-31, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-06-12, Nr. 15, p. 8). Ir vėliau provokatyvūs Igno Šeiniaus straipsniai sulaukdavo ypatingo dienraščio Lietuva redakcijos dėmesio, būdavo net cenzūruojami. Balys Sruoga kaip rašytojas, publicistas, palaikė bičiulį Igną Šeinių, skatino jį rašyti, tačiau kaip dienraščio redaktorius dėl straipsniuose pateiktų ginčytinų vietų privalėjo atsižvelgti ir į įtakingų politikų (Kazio Griniaus, Broniaus Balučio, Juozo Purickio) sprendimus: „Gavau Tavo porą straipsnių apie anglus, prancūzus ir lietuvius. Kaip matai, jų dar nė vienas nepasirodė. Pagrindinė mintis labai gera, tiktai vietomis pasakymai labai neatsargūs, per smarkūs. Aš maniau juos perredagavęs paleisti, bet vis tiktai del atsargumo pasiunčiau Balučiui pasiskaityti. Balutis su manimi sutiko, bet jis vis tiktai dar davė Purickiui. Iš Purickio dar negrįžo, bet, manau, dar išgausiu ir paleisiu. // Del tavo laiško į „Sekm. dien.“ redakcijos byla dar nebaigta, galimas daiktas, kad ir prie šio bus prierašas. Koks – nežinau – tebeina pertraktacijos. Bet man tai visa baisiai nusibodo – aš manau, kad paleidus be jokio prierašo „incidentas“ būtų baigtas. Bet ne viskas nuo manęs priklauso“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Kopenhagą, 1921-06-09, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 1r).
Visa tatai mane
45
begalo
be galo
erzina, slegia stačiai. O aš nenorėčiau,
46
kad
s tu
c
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
tu
matytum mane tokį šiokiadieniais
47
reikalais susirūpinusį, tokį
liudną
liūdną
ir
ištyžusį.
ištižusį.
48
Aš nenorėčiau net apie mano rūpesčius rašyti.
49
n taip
c
Critical note: taip ] cor pro n, cor t pro n
taip
norėčiau, kad mano atsilankymas
50
į tave būtų geras ir
šviesus,
šviesus
ir
kad
kad,
kaip tu
51
rašai, kad tu pasigertum. Bet ką aš dabar
52
Turiu
turiu
– indubusias akis, palšą žvilgsnį, kvailą
53
chaosą mintyse ir
išbliškusį
išblyškusį
veidą. Net aš
54
nežinau, ar aš dabar
gyveninu
c
Critical note: gyvenu ] vid ex err gyvenin pro gyven, p pri n add in
gyveninu
gyvenu,
ar
Tik
tik
po tru-
55
puti
putį
mirštu, ar
Tai
tai
varpai tolybėj skamba, ar
56
tik mano ausyse
trukšmas
c
Critical note: triukšmas ] vid ex err om i
trukšmas
triukšmas
skardenas.
p
Physical note: [4r] //
skardenas.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

57
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Ir gal aš dabar tik pirmąsyk jaučiu,
5
58
Ir gal aš
al dabar
c
Critical note: dabar ] cor pro la, cor da pro al
dabar
tik
pirmą syk
pirmąsyk
jaučiu,
59
koks puikus yra pavasaris. Ant mano stalo
60
dug
c
Critical note: dug ] vid ex err dug pro daug, vid ex err om a
dug
daug
gėliu
gėlių
– jazminų ir kitų baltų žiedų,
kuriu
kurių
pava-
61
dinimo nė kaip negaliu atsiminti. Jie baisiai
62
kvepia. Aš rymau tau rašydamas ir alsuoju
63
jaunu, skaisčiu, saulėtu
geliu
gėlių
kvepėjimu.
ir Ir
c
Critical note: Ir ] cor pro ir, cor I pro min
Ir
jei Tu
64
būtum
čionai
čionai,
aš Tave baltų svaiginančiai kve-
65
piančių gėlių
vainikų
vainiku
apvi aš apvainikuočiau ,
c
Critical note: apvainikuočiau ] cor pri apvi aš, cor ainik pro i et
apvainikuočiau,
ir tu būtum
66
balta ir saulėta, mano
gėliu
gėlių
Karaliūnaitė –
67
Aplink
aplink
veidą ir plaukus, rankas ir
žvilgė
žvilge
68
išpinčiau Tau baltų žiedų
karūna,
karūną,
ir Tu būtum
69
Tokia
tokia
laukinė ir žalia, ir tokia mano-mano,
70
mano gėlių
Karaliūnaitė.
p
Physical note: [5r] //
Karaliūnaitė.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

71
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Kai paalsuoji gėlėmis, kai atsikvepi –
6
72
Kai
palsuoji paalsuoji
c
Critical note: paalsuoji ] cor pro palsuoji, ins sec a
paalsuoji
gėlėmis, kai atsikvepi –
73
rodos
rodos,
dušioj
dūšioj
lengviau daros, rodos, kad
74
ir aš dar nors kiek gyvas esu, rodos, vėlei
imu
imu,
75
imu tikėti, kad ateis dar
Toks
toks
metas, kad aš
nebebusiu
nebebūsiu
76
žmogaus šešėlis, kad aš vėlei
busiu
būsiu
jaunas
77
ir laisvas, vėlei skrajosiu ir žydėsiu – ir
78
tau saulėtas dainas dainuosiu, ir tavo
79
laukams ir pievoms nebepavydėsiu. Ir, rodos,
80
vėlei imu tikėti, kad aš būsiu tvirtas ir
81
galingas,
galingas
ir mokėsiu taip
ne gyventi ,
c
Critical note: gyventi ] cor pro ne, cor gy pro ne
gyventi,
ne kaip statisti-
82
kos dėsniai rašo, o taip, kaip
dušia
dūšia
melstis
83
nori, kaip gyvenama
Tuomet,
tuomet,
kada
dušioj
dūšioj
84
dainos galė auga
– – –
p
Physical note: [6r] //
– – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

85
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Tik ką buvo pas mane Binkis. Vargas didžiausias –
7
86
Tik ką buvo pas mane
Binkis.
Binkis.
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1921-06-24 Kupiškio miestelyje įvyko Binkio santuoka su mokytoja Prane Adomonyte (1898–1927).
Vargas didžiausias –
87
ir ką aš su juo padarysiu –
n būtinai
c
Critical note: būtinai ] cor pro n, cor b pro n
būtinai
nori, kad aš
88
važiuočiau į jo vestuves (o 29 atvažiuoja
Estų
estų
ir
89
Latvių
latvių
laikraštininkai)
laikraštininkai).
n
Note: Kalbama planuotą artėjančią pirmąją Pabaltijo žurnalistų konferenciją Kaune (1921-05-30). Balys Sruoga konferencijoje dalyvavo kaip dienraščio Lietuva atstovas. Palačiau apie šį įvykį žr. [Balys Sruoga], „Latvių ir estų laikraštininkai Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-05-31, Nr. 117, p. 1; [Balys Sruoga], „Pabaltijos laikraštininkų pasitarimas Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-06-01, Nr. 118, p. 1.
Dabar jis nuėjo pas
90
Adomą
Adomą
n
Note: Adomas Daugirdas (1894–1979), jūrininkas, karininkas, autobataliono vadas.
(už valandėlės grįš). Važiuoja ir Ado-
91
mas (Daugirdas), nori iš jo gauti automobilį ar
92
gruzoviką. Jeigu reikės važiuoti,
Tai
tai
šiandie
93
turiu dar
Tris
tris
vedamuosius
parašyti,
parašyti,
n
Note: Vyriausybės leidžiamo dienraščio Lietuva redakcinių („vedamųjų“) straipsnių politines temas, pagrindinę mintį, medžiagą Baliui Sruogai, kaip pradedančiam rašytojui, kuris „dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“, pasiūlydavo ministras pirmininkas Grinius, viceministras Petras Klimas, URM Politikos departamento direktorius Bronius Balutis. „Mes jam duodavome politinę temą, reikalingą tų dienų Lietuvos tarptautinei politikai, o Balys „nuobliuodavo“ ir „nupoliruodavo“ ją savo redakciniame straipsnyje[…]“ (plačiau žr. „Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 86–87).
bet
94
tai niekis. Tik
Taip
taip
paskui nuvargsiu, teks
95
nemiegoti, pašalti. Labai nesinorėtų va-
96
žiuoti, bet Binkis labai prašo. Nežinau,
97
kaip galiau ten
pasibais pasibaigs .
c
Critical note: pasibaigs ] cor pro pasibais, cor gs pro s
p
Physical note: [7r] //
pasibaigs.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

98
8
c
Critical note: 8 ] add in d ang s l O vakar buvo šventė – didelė-didelė – pilna
8
99
O vakar buvo šventė – didelė-didelė – pilna
100
Saulės. Ir aš vakar buvau už miesto – ten –
101
atmeni – pagal Viliją. Buvo ir
Kirša.
Kirša.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius.
Aš buvau
102
nuėjęs į tą
vietą
vietą,
į
viliją Viliją ,
c
Critical note: Viliją ] cor pro viliją, cor V pro min
Viliją,
kur mes pernai buvom,
103
kur buvo tiek daug saulės, kur mūsų dienos
104
tokios lengvos buvo. Ilgai buvau saulėj.
105
Pridėjau veidą prie smėlio.
Uzmerkiau
Užmerkiau
akis –
106
ilgai Tau
dumojau.
dūmojau.
Ir
Tuomet
tuomet
dušioj
dūšioj
taip
107
lengva buvo. Ir
Taip
taip
nesinorėjo atsimerkti,
108
aš bijojau pamatyti, kad Tavęs čia nėra, kad
109
Tu esi
Toli
toli
toli nuo manęs. Aš buvau visas
110
visas tavo,
Toks,
toks,
kaip tu mane myli, kaip Tu
111
nori,
o kad
c
Critical note: kad ] cor pro vid o, cor k pro vid o
kad
aš Tavo
bučiau.
būčiau.
Retai
p
Physical note: [8r] //
Retai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

112
9
c
Critical note: 9 ] add in d ang s l kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
9
113
kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
114
bijojau akis praverti! Paskui sugrįžau į miškelį,
115
kur Kirša pasilikęs buvo. Jis baisiai piktas
116
buvo. Tame miškely šiemet neišpasakytai daug
117
varnų, ir jos baisiai klykia, jam esą per tas
118
Tris
tris
valandas galva pradėjusi skaudėti. Iš ten
119
nuėjom toliau, tais keliais, kur mes pernai
120
vaikščiojom. Aš visą kelią tiktai tylėti tega-
121
lėjau. Vakare bandžiau būti namie, bet
122
taip pasidarė negerai, kad negalėjau ištesėti.
123
Išėjau į gatvę ir sutikau Karužaitę
(Meri),
(Meri),
n
Note: Marija Karužaitė-Horodničienė (1904–1975), gydytoja oftalmologė.
kurios
124
ir
tu
tu,
ir aš baisiai nekentėm. Kažkaip išėjo, kad
125
su ja nuėjom į Karių
Kliū
kliu
kvailo
vaidinimo
p
Physical note: [9r] //
vaidinimo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

126
10
c
Critical note: 10 ] add in d ang s l pasižiūrėti, o paskui į Ąžuolyną ties Micke-
10
127
pasižiurėti,
pasižiūrėti,
o paskui į
Ažuolyną
Ąžuolyną
ties Micke-
128
vičiaus kloniu. Šnekėjom šnekėjom ir ji man
129
tiek nusibodo, kad aš netekau kantrybės. Susi-
130
barėm ir susipykę
persiskirėm.
persiskyrėm.
Taip idio-
131
tiškai pasibaigė mano šventė –
132
Šiandie vėlei šiokia diena, dangus apsiniau-
133
kęs, aš vėlei savo kambarėly apsikniaubęs ties
134
poperiu
rimau.
rymau.
Paprasta, pilka, niauru,
ilga
c
Critical note: ilgu ] vid ex err a pro u
ilgu
135
be galo! Ir mano dienos tokios liūdnos, ir
136
mano mintys
tokios,
c
Critical note: tokios ] p ras interp ,
tokios
pilkos, smulkios, mažos.
137
O
tur tu
c
Critical note: tu ] cor pro vid tur, p ras r
tu
nori barti mane už tai, kad aš tau maža
138
Terašau,
terašau,
net negerai apie mane
pagalvoji.
p
Physical note: [10r] //
pagalvoji.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

139
11
c
Critical note: 11 ] add in d ang s l Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
11
140
Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
141
Juk Tu žinai, kad Tu man
v esi
c
Critical note: esi ] cor pro vid v, cor e pro vid v
esi
vienintelis draugas
142
pasauly ir Sesuo, ir dar daugiau – ar aš
žinau
žinau,
kas tu esi!
143
Kai man gera – aš Tau savo
dziaugsmą
džiaugsmą
siundz siunčiu ,
c
Critical note: siunčiu ] cor pro siundz, cor či pro dz
siunčiu,
144
kai
pa man
c
Critical note: man ] cor pro pa, cor m pro pa
man
skaudu – aš Tau pasiskundžiu, kai man
145
gyvenimo
našta
našta,
rodos
rodos,
nebepakeliama daros –
146
aš Tau meldžiuos, aš
Tau ir
dušia
dūšią,
ir kūną atiduo-
147
du į Tavo valią. Ir aš
kuomažiausia
kuo mažiausia
galvoju –
148
kas Tu man esi. Ar man ne vis viena,
aš
c
Critical note: ar ] vid ex errpro ar
aš
ar
aš Tave
149
gyvybe
pavadinsiu
pavadinsiu,
ar mano ankstybo rytmečio
150
Angelu Sargu, ar tik lelijų
Karaliūnaitė
Karaliūnaite
151
ar
v ne
c
Critical note: ne ] cor pro v, cor n pro v
ne
vis
viena
viena,
ar aš Tave dainuosiu, ar
mano
c
Critical note: mano ] p vid ex err om ver, vid mintys
mano
mano [mintys]
152
tiktai in Tave slenks – ar ne vis
viena!
p
Physical note: [11r] //
viena!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

153
12
c
Critical note: 12 ] add in d ang s l O tylų vakarą-vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
12
154
O tylų vakarą-vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
155
Ir aš nežinau –
ar
c
Critical note: ar ] cor pro aš, cor r pro š
ar
šventos mano maldos. Aš jų net
156
žodžiais
nekalba,
c
Critical note: nekalbu ] vid ex err fl -a pro -u
nekalba,
nekalbu,
net mintimis nepaliečiu. O tik
157
taip
širdyje,
širdyje
kažkokios vilnys banguoja, kažkaip
158
supa ir plasta, kažkaip po visą kūną kraujo laše-
159
liais
išvaiksčioja.
išvaikščioja.
Ir aš
Tuomet
tuomet
Taip
taip
tyliu, kaip
žemę
žemė
160
sušalusi vėlų
rudė
rude
tyli jokio garso
neskleisdami neskleisdama ,
c
Critical note: neskleisdama ] cor pro neskleisdami, cor fl -a pro -i
neskleisdama,
161
kai tik pageltę lapai skambėdami skraido po ją.
162
Mano maldoj nėra
Turinio
turinio
– yra tiktai kažkoks slaptas
163
slepiningas
slėpiningas
žydėjimas,
kaž koki
kažkokia
budinti
164
dainuojanti amžinastis. Aš manau, kad tai
165
tu esi, pagaliau ar aš
žinau
žinau,
kas
Tai
tai
yra –
166
ar aš galiu ką suprasti ar apčiuopti!
167
O Tu ant manęs
pyksti!
p
Physical note: [12r] //
pyksti!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

168
13
c
Critical note: 13 ] add in d ang s l Gal taip ir reikia! Juk kai aš pradedu
13
169
Gal
Taip
taip
ir reikia! Juk kai aš pradedu
170
galvoti apie
tave
tave,
tuomet ir aš pats nežinau,
171
kas aš
esu,
esu
ir kas su manim dedas. Rytoj saulė
172
tekės
netokia,
ne tokia,
kaip
šiandie
šiandie,
ir aš ją ne tokiu
173
žvilgsniu bepasitiksiu. Ir Tave kas
karta
kartą
nauja
174
meile myliu. Ir aš žinau dabar, kas tai yra
175
šventenybė pasauly. Ir aš žinau dabar, kas
176
Tai
tai
yra, kai žiedų
prisiskinęs
prisiskynęs
apsvaigsti nuo
177
sultingo kvepėjimo. Juk Tu mano esi! Tu
178
mano,
mano
kaip pavasario žiedas mėlynas,
kuri
kurį
179
aš galiu supti ir
myluoti
mylioti,
ir slėpiningai
180
širdyj nešioti, ir savo pasiilgimo vi-
181
zijas austi! Juk tu mano
esi!
p
Physical note: [13r] //
esi!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

182
14
c
Critical note: 14 ] add in d ang s l Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės mėlynos,
14
183
Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės
mėlinos mėlynos ,
c
Critical note: mėlynos ] cor pro mėlinos, cor y pro i
mėlynos,
184
ir mano godos mėlynos, o pas mane ant
185
stalo jazminai taip saldžiai kvepia,
186
ir aš
t noriu
c
Critical note: noriu ] cor pro t, cor n pro t
noriu
Tave supti liūliuoti, ir Tavo
187
meilės žydėjimu pasigerti. Ir kodel mano
188
godos
Turi
turi
būti kaip bespalvė ūkana –
189
Kodel jos visos negali būti mėlynos!
190
Kodel ir aš
Turiu
turiu
būti
Toks
toks
mažas ir menkas,
191
jei aš noriu skrajoti, jei aš
nori
c
Critical note: noriu ] vid ex err nori, vid ex err fl -i pro -iu, om u
nori
noriu
dainuoti,
192
jei aš noriu Tave mylėti – visas visas Tavo
193
būti! Pagaliau, gal aš ir beprotis esu –
194
ar aš žinau – ar tai svarbu – – –
195
O Tu mane pabučiuok – su gėlėms, su vaini-
196
kais, su godoms, su sapnais!
– –
p
Physical note: [14r] //
– –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] orig er pro ir
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgiai
p
Physical note: [1r] //
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1 a2
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
a1
Line number 5
Critical note: kartą ] vid ex err katą, pro kartą, vid ex err om r
a1
Line number 9
Critical note: kaip ] cor pro ir
a1
Line number 10
Critical note: vėjo ] cor pro pa
a1
Line number 11
Critical note: [pabu]čiavimas ] cor pro pabučiavimais, cor fl -as pro -ais, cor s pro is
a1
Line number 12
Critical note: Aš ] cor pro v, cor A pro v
a1
Line number 13
Critical note: kada ] cor pro kad as, ras s
a1
Line number 14
Physical note: [1r] //
a1
Line number 15
Critical note: 2 ] add in d ang s l aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
a1
Line number 27
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
a1
Line number 28
Physical note: [2r]
a1
Line number 29
Critical note: 3 ] add in d ang s l Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
a1
Line number 32
Critical note: reikalus ] cor pro s, cor r pro s
a3
Line number 34
Note: Vanda Daugirdaitė buvo laikinai atsisakiusi tarnybos dienraščio Lietuva redakcijoje, nes tėvui Kazimierui Daugirdui darbymečiu norėjo padėti ūkininkauti Būgių dvare prie Viekšnių.
a1
Line number 37
Critical note: saulės ] cor pro saulėj, cor fl -ės pro -ėj, cor s pro j
a3
Line number 41
Note: Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970), rašytojas, spaudos darbuotojas. 1920 m. Lietuvos atstatymo bendrovės pasiųstas į Lietuvą steigti prekybos ir pramonės bendrovių.
a3
Line number 41
Note: Kazys Grinius (1866–1950), politikas. 1920-06–1922-02 ministras pirmininkas. Vyriausybės leidžiamas „dienraštis Lietuva buvo ministro pirmininko, kuris skyrė ir vyr. redaktorius, žinioje. […] Sruoga daug vargo su Grinium, kai tas buvo valdžioje, kažkaip jam nemokėjo įtikti“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, l. 1r, 2r, in: LLTI TS). Griniaus žodžiais, pradedantis rašytojas „B. Sruoga tuomet dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“ („Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
a3
Line number 42
Note: Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) (1889–1959), rašytojas, diplomatas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.
a1
Line number 42
Physical note: [3r] //
a1
Line number 43
Critical note: 4 ] add in d ang s l nemalonus konfliktas išėjo. Visa tatai mane
a3
Line number 44
Note: Kalbama apie konfliktą, kilusį tarp dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijos ir rašytojo Igno Šeiniaus dėl vieno straipsnio turinio (satyriško Lietuvos „nepriklausomybės prieš[ų], kiek viduje, tiek ir užsienyje“ pavaizdavimo) ir redakcinių autoriaus kalbos (ne rašybos) pataisų (Ignas Šeinius, „Politikos elegija“, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-05-08, Nr. 10, p.6–8). Redakcija, reaguodama į ankstesnius rašytojo pasisakymus, draudžiančius redaktoriams taisyti autoriaus kalbą, po straipsniu pridėjo pastabą: „Kadangi autorius graso nieko daugiau lietuviškai nerašysiąs, jeigu jo meno kūriniai bus taisomi, tai Redakcija leidžia, šiam meno kūriniui daro išimtį ir leidžia nė raidės nekeisdama. Red.“ (Ibid., p. 6). Vėliau dėl straipsnio „Politikos elegija“ Ignas Šeinius parašė laišką redakcijai, paaiškindamas provokatyvaus kūrinio stiliaus esmę, išdėstydamas autorinės kalbos sampratą: „Man teko sužinoti, kad man brangūs ir didžiai gerbiami asmenys pasijuto užgauti, palietus man juos, kad ir ne tiesioginiai, jumoro plunksna. Tikiu, kad tat galėjo atsitikti esant žmonėms Lietuvoje be galo tarp savęs suerzintiems, kur ir nekaltas žodis įžeidžia ir kur tikima, kad visi vienas kito priešas. // Dieve, saugok, aš nieko nemaniau užgauti. Norėjau tik į mūsų sunkią kovą del nepriklausomybės ir į mūsų toje kovoje kažin kaip atšalusius ir suoficialėjusius savitarpius santykius įmesti kibirkštį jumoro ir jaukios satyros. Bet nejau mūsų būtų užmiršta juokauti ir suprasti juoką? Matau iš Skandinavijos tautų privatinio ir visuomeninio gyvenimo ir esu giliai įsitikinęs, kad juokas, satyra ir savęs ironija, tai jaukus kelias į žmonių susiartinimą, bet ne į jų išskirstymą, kaip mūsų lietuvių manoma. // Tiesa, lietuvių privatiniam gyvenime juokas ir satyra su ironija gerbiami ir kultiviruojami. Tik spaudoje į tuos pačius daiktus žiūrima visai kitaip, ir net su pasibaisėjimu. Bet laikas būtų padaryti spaudą visuomenės gyvenimo gyvu organu, kur ginčijamasi ir visų pirma šiltai ir jaukiai. Daugiau širdingo šeiminingumo ir viešam gyvenime! Imkim pavyzdį iš anglų, skandinavų ir kitų kultūringų kraštų spaudos, kur spauda ne tik skelbimų, oficialinių referatų ir žiovulingos polemikos rinkinys. Reikia pripažinti, kad kartais jei ir juokaujama ar ironizuojama, tai daroma tat ne visai vykusiai, tai kitas dalykas. Svarbiausiai konstatuoti, kam, apskritai, kiekvienu juoku užsigaunama. Ir jeigu atsakoma viešai į juoką, tai jau… keiksmu. // Tad prašau tų žmonių, kurie, tiesa, prieš savo norą, bet savo gražiais ir skambiais vardais [visuomenininkai Andrius Bulota, Juozas Gabrys] papuošė mano „Politikos elegiją“ – pirmą mažą bandymą įnešti naujos gyvos srovės mūsų sustingusian gyveniman – suprasti tą kūrinį kaipo nekaltos satyros padarą, bet ne kartaus pamfleto. Jei ir turėjau tarti kartų žodį, tai tik mūsų nepriklausomybės priešams, tiek viduje, tiek ir užsienyje. // Be viso to, dar ir kita nesusipratimo išdava. Privatiniai nemėgdamas mūsų oficialinės ir nieku nepagrįstos ir, žymių Europos filologų nuomone, slaviškai turkiškos „lietuviškos“ rašybos, turiu savąją, dar nuo „Baro“ laikų, ir rašydamas, geresnei rašybai nesusiradus, vartoju tik ją. Pripažindamas, kad laikraštis gali keisti jam siunčiamų rankraščių rašybą, aš vis tik nepripažįstu, kad jis galėtų, be autorio sutikimo, savaip keisti ir pačią kalbą. Viena, mūsų kalbai svyruojant kas savaitę, paprastai neištaisoma geriau, o labai dažnai dar ir visai iškraipoma rašinio mintis. Ta prasme ir parašiau „Sek. Dienos“ Redakcijai laišką. Tačiau ji mano „Verčiau nedėti, nei kalbą taisyti“ suprato per daug plačiai ir dėdama „Politikos elegiją“ ne tik pačios rašybos nelietė, bet padėjo dar ir faktams visai priešingą ir neteisingą priemaišą. // Blogas ūpas paskubina blogus žygius. Blogo ūpo „Sek. Dienos“ Redakcija kaip tik neprivalėtų turėti. Ir mes visi lietuviai apskritai. Geras ūpas tik padeda narsiau kovoti ir gerą darbą kurti.“ (Igno Šeiniaus laiškas dienraščio Lietuva priedo Sekmoji diena redakcijai, Kopenhaga, 1921-05-31, in: Sekmoji diena, Kaunas, 1921-06-12, Nr. 15, p. 8). Ir vėliau provokatyvūs Igno Šeiniaus straipsniai sulaukdavo ypatingo dienraščio Lietuva redakcijos dėmesio, būdavo net cenzūruojami. Balys Sruoga kaip rašytojas, publicistas, palaikė bičiulį Igną Šeinių, skatino jį rašyti, tačiau kaip dienraščio redaktorius dėl straipsniuose pateiktų ginčytinų vietų privalėjo atsižvelgti ir į įtakingų politikų (Kazio Griniaus, Broniaus Balučio, Juozo Purickio) sprendimus: „Gavau Tavo porą straipsnių apie anglus, prancūzus ir lietuvius. Kaip matai, jų dar nė vienas nepasirodė. Pagrindinė mintis labai gera, tiktai vietomis pasakymai labai neatsargūs, per smarkūs. Aš maniau juos perredagavęs paleisti, bet vis tiktai del atsargumo pasiunčiau Balučiui pasiskaityti. Balutis su manimi sutiko, bet jis vis tiktai dar davė Purickiui. Iš Purickio dar negrįžo, bet, manau, dar išgausiu ir paleisiu. // Del tavo laiško į „Sekm. dien.“ redakcijos byla dar nebaigta, galimas daiktas, kad ir prie šio bus prierašas. Koks – nežinau – tebeina pertraktacijos. Bet man tai visa baisiai nusibodo – aš manau, kad paleidus be jokio prierašo „incidentas“ būtų baigtas. Bet ne viskas nuo manęs priklauso“ (Balio Sruogos laiškas Ignui Šeiniui, iš Kauno – į Kopenhagą, 1921-06-09, in: LCVA, f. 675, ap. 1, b. 58, l. 1r).
a1
Line number 46
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
a1
Line number 49
Critical note: taip ] cor pro n, cor t pro n
a1
Line number 54
Critical note: gyvenu ] vid ex err gyvenin pro gyven, p pri n add in
a1
Line number 56
Critical note: triukšmas ] vid ex err om i
a1
Line number 56
Physical note: [4r] //
a1
Line number 57
Critical note: 5 ] add in d ang s l Ir gal aš dabar tik pirmąsyk jaučiu,
a1
Line number 58
Critical note: dabar ] cor pro la, cor da pro al
a1
Line number 60
Critical note: dug ] vid ex err dug pro daug, vid ex err om a
a1
Line number 63
Critical note: Ir ] cor pro ir, cor I pro min
a1
Line number 65
Critical note: apvainikuočiau ] cor pri apvi aš, cor ainik pro i et
a1
Line number 70
Physical note: [5r] //
a1
Line number 71
Critical note: 6 ] add in d ang s l Kai paalsuoji gėlėmis, kai atsikvepi –
a1
Line number 72
Critical note: paalsuoji ] cor pro palsuoji, ins sec a
a1
Line number 81
Critical note: gyventi ] cor pro ne, cor gy pro ne
a1
Line number 84
Physical note: [6r] //
a1
Line number 85
Critical note: 7 ] add in d ang s l Tik ką buvo pas mane Binkis. Vargas didžiausias –
a3
Line number 86
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1921-06-24 Kupiškio miestelyje įvyko Binkio santuoka su mokytoja Prane Adomonyte (1898–1927).
a1
Line number 87
Critical note: būtinai ] cor pro n, cor b pro n
a3
Line number 89
Note: Kalbama planuotą artėjančią pirmąją Pabaltijo žurnalistų konferenciją Kaune (1921-05-30). Balys Sruoga konferencijoje dalyvavo kaip dienraščio Lietuva atstovas. Palačiau apie šį įvykį žr. [Balys Sruoga], „Latvių ir estų laikraštininkai Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-05-31, Nr. 117, p. 1; [Balys Sruoga], „Pabaltijos laikraštininkų pasitarimas Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-06-01, Nr. 118, p. 1.
a3
Line number 90
Note: Adomas Daugirdas (1894–1979), jūrininkas, karininkas, autobataliono vadas.
a3
Line number 93
Note: Vyriausybės leidžiamo dienraščio Lietuva redakcinių („vedamųjų“) straipsnių politines temas, pagrindinę mintį, medžiagą Baliui Sruogai, kaip pradedančiam rašytojui, kuris „dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“, pasiūlydavo ministras pirmininkas Grinius, viceministras Petras Klimas, URM Politikos departamento direktorius Bronius Balutis. „Mes jam duodavome politinę temą, reikalingą tų dienų Lietuvos tarptautinei politikai, o Balys „nuobliuodavo“ ir „nupoliruodavo“ ją savo redakciniame straipsnyje[…]“ (plačiau žr. „Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 86–87).
a1
Line number 97
Critical note: pasibaigs ] cor pro pasibais, cor gs pro s
a1
Line number 97
Physical note: [7r] //
a1
Line number 98
Critical note: 8 ] add in d ang s l O vakar buvo šventė – didelė-didelė – pilna
a3
Line number 101
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius.
a1
Line number 102
Critical note: Viliją ] cor pro viliją, cor V pro min
a1
Line number 111
Critical note: kad ] cor pro vid o, cor k pro vid o
a1
Line number 111
Physical note: [8r] //
a1
Line number 112
Critical note: 9 ] add in d ang s l kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
a3
Line number 123
Note: Marija Karužaitė-Horodničienė (1904–1975), gydytoja oftalmologė.
a1
Line number 125
Physical note: [9r] //
a1
Line number 126
Critical note: 10 ] add in d ang s l pasižiūrėti, o paskui į Ąžuolyną ties Micke-
a1
Line number 134
Critical note: ilgu ] vid ex err a pro u
a1
Line number 136
Critical note: tokios ] p ras interp ,
a1
Line number 137
Critical note: tu ] cor pro vid tur, p ras r
a1
Line number 138
Physical note: [10r] //
a1
Line number 139
Critical note: 11 ] add in d ang s l Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
a1
Line number 141
Critical note: esi ] cor pro vid v, cor e pro vid v
a1
Line number 143
Critical note: siunčiu ] cor pro siundz, cor či pro dz
a1
Line number 144
Critical note: man ] cor pro pa, cor m pro pa
a1
Line number 148
Critical note: ar ] vid ex errpro ar
a1
Line number 151
Critical note: ne ] cor pro v, cor n pro v
a1
Line number 151
Critical note: mano ] p vid ex err om ver, vid mintys
a1
Line number 152
Physical note: [11r] //
a1
Line number 153
Critical note: 12 ] add in d ang s l O tylų vakarą-vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
a1
Line number 155
Critical note: ar ] cor pro aš, cor r pro š
a1
Line number 156
Critical note: nekalbu ] vid ex err fl -a pro -u
a1
Line number 160
Critical note: neskleisdama ] cor pro neskleisdami, cor fl -a pro -i
a1
Line number 167
Physical note: [12r] //
a1
Line number 168
Critical note: 13 ] add in d ang s l Gal taip ir reikia! Juk kai aš pradedu
a1
Line number 181
Physical note: [13r] //
a1
Line number 182
Critical note: 14 ] add in d ang s l Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės mėlynos,
a1
Line number 183
Critical note: mėlynos ] cor pro mėlinos, cor y pro i
a1
Line number 186
Critical note: noriu ] cor pro t, cor n pro t
a1
Line number 191
Critical note: noriu ] vid ex err nori, vid ex err fl -i pro -iu, om u
a1
Line number 196
Physical note: [14r] //
a1
Line number a
Critical note: Daugirdaitei ] orig er pro ir
a1
Line number c
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_05_22_23_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_4v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_5r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_5v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_6r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_6v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_7r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_7v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_8r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_8v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_9r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_9v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_10r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_10v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_11r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_11v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_12r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_12v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_13r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_13v.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_14r.jpgX (Close panel)
image
1921_05_22_23_vd_14v.jpgX (Close panel)
image
image
image
image