Vandai Daugirdaitei, 1921-08-25

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-08-25

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 460. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vandos Sruogienės pastabą („1921 m. VIII. 25. / Iš Palangos į Bugius“). Rašyta septyniuose 9,5 × 14,8 cm gelstelėjusio, plėšyto popieriaus lapeliuose auksinės spalvos krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Numeruota Balio Sruogos ranka. Dešiniajame lapelių krašte išmuštos skylutės žymė. Dėmėta (rudos, raudonos, juodos pirštų atspaudų dėmės). Prie laiško yra 15,5 × 10,0 cm gelstelėjusio, standaus, drobės faktūros popieriaus vokas. Pašto spaudai – išsiuntimo: Palanga, [19]21-08-28, gavimo: Viekšniai, [19]21-08-29. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Voko viduje įklijuotas labai plonas tamsios vyšnios spalvos popierius. Atvarto viršuje išmuštos kelios susegimo skylutės. Ištepta. Dėmėta (rudos dėmės). Kraštai apsitrynę. Kampai apspurę. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 97–98 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ, KC PENN, l. 21–22 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-08-25: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-08-25: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-08-25: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Palangos – į Būgius, iki 1921-08-25, l. 1–7r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_08_25_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Labas rytas! Ar tu žinai
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Labas rytas! Ar tu žinai,
1
2
Labas rytas! Ar tu žinai,
3
kad aš šiandie atsikėliau
4
kartu su saule tavęs
5
pasveikint? Labas
6
l rytas
c
Critical note: rytas ] cor pro l, cor r pro l
rytas
– būk pasveikinta!
7
O aš ir miegojau
kaž ko-
kažko-
8
kiame beprotiškame
9
klejojime: marės staugia.
10
Aš iš savo kambariuko
11
girdžiu, kaip bangos
12
ritas, kaip pakrantėj
13
pasilieja, kaip baltas
14
smėlys
cipia
cypia
– marės
15
staugia, ir man visą
16
naktį širdis drebėjo.
17
Pabudau vėl
Tame
tame
pat
18
staugime, ir saulė tekan-
19
ti šviečia mano akyse,
20
ir pirmas žodis,
kuri
kurį
21
aš pabudęs sušukau –
22
buvo tavo
vardas!
p
Physical note: [1r] //
vardas!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

23
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Būk pasveikinta ankstų
2
24
Būk pasveikinta ankstų
25
sekmadienio rytą. Šiandie
26
ir tau šventė, šiandie
27
gal tu atsilsėsi, gal ir
28
mane šiandie Tu atsiminsi,
29
gal ir man tu
padumosi!
padūmosi!
30
O aš visa
savaitė,
savaitė
kaip
31
nieko negalvoju. Rytą
32
atsikeliu anksti ir einu
33
marių pakrantėn. Saulė
34
vos patekėjus, žuvėdros
35
klykia, bangos staugia.
36
Aš velkuos pakrančia
37
palei pat bangas ir
38
tavo vardą šaukiu.
39
Nežinau
Nežinau,
kiek
Tai
tai
laiko
40
tęsias, tik kai saulė
41
už bokšto nukrypsta –
42
einu pusryčiautų.
43
Po pusryčių su mano
44
mažosiomis
prietelkomis
prietelkomis
n
Note: Istoriko Jono Yčo dukterys – Birutė Yčaitė, dvylikos metų mergaitė, Danutė Yčaitė, dešimties metų mergaitė, teisininko Vlado Stašinsko dukra Lialė Stašinskaitė.
45
ir mažučiu
Kalpoku
Kalpoku
n
Note: Dailininko Petro Kalpoko sūnus Rimtas Kalpokas, trylikos metų vaikinas.
bei
p
Physical note: [2r] //
bei

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

46
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l mažuoju Yču skandali-
3
47
mažuoju
Yču
Yču
n
Note: Jonas Yčas, istoriko Jono Yčo sūnus.
skandali-
48
loju, kol saulė
m ties
c
Critical note: ties ] cor pro m, cor ti pro m
ties
49
mano
villa
vila
pasikels. Tuo-
50
met metu „kompaniją“
51
ir einu į
mares
mares
plaukyt.
52
Dabar pas mus vėjas.
53
Bangos didelės didelės.
54
Vakar aš nuėjau ar nuplau-
55
kiau kiek toliau. Viena
56
padukus
padūkus
balta banga
57
mane pagavo,
parbloškė
parbloškė,
58
numurkšdino numurkdino
c
Critical note: numurkdino ] cor pro numurkšdino, p k ras š
numurkdino
į dugną
59
ir aš galva
atsimusęs
atsimušęs
60
į smėlį su kita banga
61
putose
velei
vėlei
plaukiau toliau.
62
Senai tokio beprotiško
63
džiaugsmo besu turėjęs!
64
Po piet
Popiet
– ne, mudu su
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, kartu kelias savaites atostogavo Palangoje.
65
lygiai
kas dien
kasdien
kortom
66
lošiam. Ir čia – azartas.
67
Jei miške lietus
lija
lyja
– einam
68
į seną
sulužusią
sulūžusią
pirtį
p
Physical note: [3r] //
pirtį
pirtį,

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

69
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l susėdam į vonią ir
4
70
susi susėdam
c
Critical note: susėdam ] cor pro susi, cor ė pro i
susėdam
į vonią ir
71
lošiam iki pusdieniui.
72
Po
pusdieniui pusdienio
c
Critical note: pusdienio ] cor pro pusdieniui, cor fl -o pro -ui
pusdienio
iki vakarui
73
mes
esam
esam,
Taip
taip
sakant
sakant,
74
liuosi – daugiausia bė-
75
giojam aplink namus,
76
vienas kitą
vaikydami
vaikydami,
77
ar einam į
miestelį
miestelį,
į pačtą
78
ar saldainių pirkti.
Vakare
Vakare
79
kitas gyvenimas prasideda.
80
Dabar naktys tamsios.
81
Linoja.
Lynoja.
Marės
duksta.
dūksta.
82
Mes su Rimka patamsy
83
grabaliodamos traukiam
84
į mares. Nueinam tokiuo
85
tiltu toli toli į mares.
86
Ten
budelej
būdelėj
susėdam
87
ant žemės. Susisukam
88
kiek nuo vėjo, bet vilnys
89
siekia mus, kartas nuo
90
karto užlieja. Daugiau
91
ne
gyvos dvasios. Mudu
92
abu ilgas valandas tylim
93
taip. Ką Rimka tuomet

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

94
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l galvoja – aš nežinau.
5
95
galvoja – aš nežinau.
96
O aš širdyje tavo vardą
97
miniu. Taip ilgas, ilgas
98
valandas.
Ir
Ir,
rodos, kad
99
pask pats
c
Critical note: pats ] cor pro pask, cor t pro s, cor s pro k
pats
paskęsti bangose,
100
kad pats su jomis stau-
101
gi, kad esi marių smiltelė.
102
Ir kai mums besėdint
103
nuo šalčio dantis ant danties
104
nebepataiko, aš
sakau
sakau:
105
– Rimka, ar
nešalta!
c
Critical note: nešalta! ] p vid ex err interp ! pro ?
nešalta!
nešalta?
– Ne, ne-
106
šalta.
šalta,
Jis Atsako
c
Critical note: Atsako ] cor pro Jis, cor Ats pro Jis
Atsako
atsako
jis ir vėl tylim.
107
Paskui jis
sako.
sako:
Eikim.
Eikim,
– aš
108
atsakau
atsakau,
tai Gerai
c
Critical note: Gerai ] cor pro tai, cor Ger pro tai
Gerai
gerai,
– ir
mu
mū
109
vakaro
kelių ilgų
c
Critical note: ilgų ] cor pro kelių
ilgų
valandų
110
pasnekėsys
pašnekėsys
baigias, kol
111
mes prie durų labanakt
112
pratarsim. Parėjus namo
113
ausim
c
Critical note: ausys ] vid ex err ausim pro ausys, vid ex err fl -im pro -ys
ausim
ausys
spingia nuo
114
marių
staugimą,
c
Critical note: staugimą ] cor flpro -o
staugimo,
pro
115
atdarą langą staugimas
116
daros dar nykesnis ir
117
aš užmiegu pašėlusiame
118
ilgesy.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

119
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Ir šiandie rytą pabudau –
6
120
Ir šiandie rytą pabudau –
121
ir
ir,
rodos
rodos,
kad aš vakar bemig-
122
damas viso vardo Tavo
123
ištart nebesuspėjau ir
124
kad jo antrą dalį jį ištariau
125
pabusdamas šiandie.
126
Bet šiandie gal ir Tu mane
127
atsiminsi. Mano džiaugsmas
128
šimteriopai būtų skaistesnis,
129
jei aš galėčiau nuo
130
tavęs laiškelį gauti.
Juk
Juk,
131
rodos
rodos,
visas amžius pra-
132
ėjo nuo to laiko, kaip
133
aš bėsu nuo tavęs laišką
134
beturėjęs. Aš Palangoj
135
busiu
būsiu
iki
li rugs.
c
Critical note: rugs[ėjo] ] cor pro vid li, cor ru pro vid li
rugs.
5
d.
c
Critical note: d[ienos]
d.,
o paskui
136
važiuosiu į Baibokus.
137
(Adresas bus toks: Vabalninkų
138
paštas, Baibokai,
man)
man.)
139
Bet
,
rodos
rodos,
važiuosiu
140
pro Šaulius. Šauliuose
141
reikės persėsti į siaurąjį
142
traukine
traukinė
– į
Biržus.
p
Physical note: [6r] //
Biržus.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

143
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Gal ten teks apsistoti.
7
144
Gal ten
Teks
teks
apsistoti.
145
O Tu ar neturi kokio
146
reikalo
tuo met
tuomet
į Šau-
147
lius? Būtų gerai, kad tu-
148
rėtum. Bet aš nuo tavęs
149
baisiai laiško laukiu.
150
Aš manau, tu parašysi,
151
tu atsiminsi mane.
152
O aš tau ilgus tamsius
153
vakarus marėse
dumosiu.
dūmosiu.
154
Dumosiu,
Dūmosiu,
kad aš tavo
155
esu, toks mažas ir laukinis,
156
ir jeigu aš Tave šičia
157
Turėčiau
turėčiau
– tai aš visai
158
padukčiau.
padūkčiau.
Dūmosiu,
159
kad aš Tavo esu, Tu,
160
Vanduk
mano
mano,
ir mergužė,
161
Tu,
Tu
mergužė ir Karalaitė.
162
Atsikėliau su Saule –
163
ir
noriu
noriu,
kad šį rytą saulė
164
tave už mane išbučiuotų.
165
Buk
Būk
palaiminta –
buk
būk
palai-
166
minta – tavo
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [7r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugerdaitei ] orig er pro ir
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgiai
p
Physical note: [1r] //
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Labas rytas! Ar tu žinai
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Labas rytas! Ar tu žinai,
1
2
Labas rytas! Ar tu žinai,
3
kad aš šiandie atsikėliau
4
kartu su saule tavęs
5
pasveikint? Labas
6
l rytas
c
Critical note: rytas ] cor pro l, cor r pro l
rytas
– būk pasveikinta!
7
O aš ir miegojau
kaž ko-
kažko-
8
kiame beprotiškame
9
klejojime: marės staugia.
10
Aš iš savo kambariuko
11
girdžiu, kaip bangos
12
ritas, kaip pakrantėj
13
pasilieja, kaip baltas
14
smėlys
cipia
cypia
– marės
15
staugia, ir man visą
16
naktį širdis drebėjo.
17
Pabudau vėl
Tame
tame
pat
18
staugime, ir saulė tekan-
19
ti šviečia mano akyse,
20
ir pirmas žodis,
kuri
kurį
21
aš pabudęs sušukau –
22
buvo tavo
vardas!
p
Physical note: [1r] //
vardas!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

23
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Būk pasveikinta ankstų
2
24
Būk pasveikinta ankstų
25
sekmadienio rytą. Šiandie
26
ir tau šventė, šiandie
27
gal tu atsilsėsi, gal ir
28
mane šiandie Tu atsiminsi,
29
gal ir man tu
padumosi!
padūmosi!
30
O aš visa
savaitė,
savaitė
kaip
31
nieko negalvoju. Rytą
32
atsikeliu anksti ir einu
33
marių pakrantėn. Saulė
34
vos patekėjus, žuvėdros
35
klykia, bangos staugia.
36
Aš velkuos pakrančia
37
palei pat bangas ir
38
tavo vardą šaukiu.
39
Nežinau
Nežinau,
kiek
Tai
tai
laiko
40
tęsias, tik kai saulė
41
už bokšto nukrypsta –
42
einu pusryčiautų.
43
Po pusryčių su mano
44
mažosiomis
prietelkomis
prietelkomis
n
Note: Istoriko Jono Yčo dukterys – Birutė Yčaitė, dvylikos metų mergaitė, Danutė Yčaitė, dešimties metų mergaitė, teisininko Vlado Stašinsko dukra Lialė Stašinskaitė.
45
ir mažučiu
Kalpoku
Kalpoku
n
Note: Dailininko Petro Kalpoko sūnus Rimtas Kalpokas, trylikos metų vaikinas.
bei
p
Physical note: [2r] //
bei

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

46
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l mažuoju Yču skandali-
3
47
mažuoju
Yču
Yču
n
Note: Jonas Yčas, istoriko Jono Yčo sūnus.
skandali-
48
loju, kol saulė
m ties
c
Critical note: ties ] cor pro m, cor ti pro m
ties
49
mano
villa
vila
pasikels. Tuo-
50
met metu „kompaniją“
51
ir einu į
mares
mares
plaukyt.
52
Dabar pas mus vėjas.
53
Bangos didelės didelės.
54
Vakar aš nuėjau ar nuplau-
55
kiau kiek toliau. Viena
56
padukus
padūkus
balta banga
57
mane pagavo,
parbloškė
parbloškė,
58
numurkšdino numurkdino
c
Critical note: numurkdino ] cor pro numurkšdino, p k ras š
numurkdino
į dugną
59
ir aš galva
atsimusęs
atsimušęs
60
į smėlį su kita banga
61
putose
velei
vėlei
plaukiau toliau.
62
Senai tokio beprotiško
63
džiaugsmo besu turėjęs!
64
Po piet
Popiet
– ne, mudu su
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, kartu kelias savaites atostogavo Palangoje.
65
lygiai
kas dien
kasdien
kortom
66
lošiam. Ir čia – azartas.
67
Jei miške lietus
lija
lyja
– einam
68
į seną
sulužusią
sulūžusią
pirtį
p
Physical note: [3r] //
pirtį
pirtį,

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

69
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l susėdam į vonią ir
4
70
susi susėdam
c
Critical note: susėdam ] cor pro susi, cor ė pro i
susėdam
į vonią ir
71
lošiam iki pusdieniui.
72
Po
pusdieniui pusdienio
c
Critical note: pusdienio ] cor pro pusdieniui, cor fl -o pro -ui
pusdienio
iki vakarui
73
mes
esam
esam,
Taip
taip
sakant
sakant,
74
liuosi – daugiausia bė-
75
giojam aplink namus,
76
vienas kitą
vaikydami
vaikydami,
77
ar einam į
miestelį
miestelį,
į pačtą
78
ar saldainių pirkti.
Vakare
Vakare
79
kitas gyvenimas prasideda.
80
Dabar naktys tamsios.
81
Linoja.
Lynoja.
Marės
duksta.
dūksta.
82
Mes su Rimka patamsy
83
grabaliodamos traukiam
84
į mares. Nueinam tokiuo
85
tiltu toli toli į mares.
86
Ten
budelej
būdelėj
susėdam
87
ant žemės. Susisukam
88
kiek nuo vėjo, bet vilnys
89
siekia mus, kartas nuo
90
karto užlieja. Daugiau
91
ne
gyvos dvasios. Mudu
92
abu ilgas valandas tylim
93
taip. Ką Rimka tuomet

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

94
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l galvoja – aš nežinau.
5
95
galvoja – aš nežinau.
96
O aš širdyje tavo vardą
97
miniu. Taip ilgas, ilgas
98
valandas.
Ir
Ir,
rodos, kad
99
pask pats
c
Critical note: pats ] cor pro pask, cor t pro s, cor s pro k
pats
paskęsti bangose,
100
kad pats su jomis stau-
101
gi, kad esi marių smiltelė.
102
Ir kai mums besėdint
103
nuo šalčio dantis ant danties
104
nebepataiko, aš
sakau
sakau:
105
– Rimka, ar
nešalta!
c
Critical note: nešalta! ] p vid ex err interp ! pro ?
nešalta!
nešalta?
– Ne, ne-
106
šalta.
šalta,
Jis Atsako
c
Critical note: Atsako ] cor pro Jis, cor Ats pro Jis
Atsako
atsako
jis ir vėl tylim.
107
Paskui jis
sako.
sako:
Eikim.
Eikim,
– aš
108
atsakau
atsakau,
tai Gerai
c
Critical note: Gerai ] cor pro tai, cor Ger pro tai
Gerai
gerai,
– ir
mu
mū
109
vakaro
kelių ilgų
c
Critical note: ilgų ] cor pro kelių
ilgų
valandų
110
pasnekėsys
pašnekėsys
baigias, kol
111
mes prie durų labanakt
112
pratarsim. Parėjus namo
113
ausim
c
Critical note: ausys ] vid ex err ausim pro ausys, vid ex err fl -im pro -ys
ausim
ausys
spingia nuo
114
marių
staugimą,
c
Critical note: staugimą ] cor flpro -o
staugimo,
pro
115
atdarą langą staugimas
116
daros dar nykesnis ir
117
aš užmiegu pašėlusiame
118
ilgesy.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

119
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Ir šiandie rytą pabudau –
6
120
Ir šiandie rytą pabudau –
121
ir
ir,
rodos
rodos,
kad aš vakar bemig-
122
damas viso vardo Tavo
123
ištart nebesuspėjau ir
124
kad jo antrą dalį jį ištariau
125
pabusdamas šiandie.
126
Bet šiandie gal ir Tu mane
127
atsiminsi. Mano džiaugsmas
128
šimteriopai būtų skaistesnis,
129
jei aš galėčiau nuo
130
tavęs laiškelį gauti.
Juk
Juk,
131
rodos
rodos,
visas amžius pra-
132
ėjo nuo to laiko, kaip
133
aš bėsu nuo tavęs laišką
134
beturėjęs. Aš Palangoj
135
busiu
būsiu
iki
li rugs.
c
Critical note: rugs[ėjo] ] cor pro vid li, cor ru pro vid li
rugs.
5
d.
c
Critical note: d[ienos]
d.,
o paskui
136
važiuosiu į Baibokus.
137
(Adresas bus toks: Vabalninkų
138
paštas, Baibokai,
man)
man.)
139
Bet
,
rodos
rodos,
važiuosiu
140
pro Šaulius. Šauliuose
141
reikės persėsti į siaurąjį
142
traukine
traukinė
– į
Biržus.
p
Physical note: [6r] //
Biržus.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

143
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Gal ten teks apsistoti.
7
144
Gal ten
Teks
teks
apsistoti.
145
O Tu ar neturi kokio
146
reikalo
tuo met
tuomet
į Šau-
147
lius? Būtų gerai, kad tu-
148
rėtum. Bet aš nuo tavęs
149
baisiai laiško laukiu.
150
Aš manau, tu parašysi,
151
tu atsiminsi mane.
152
O aš tau ilgus tamsius
153
vakarus marėse
dumosiu.
dūmosiu.
154
Dumosiu,
Dūmosiu,
kad aš tavo
155
esu, toks mažas ir laukinis,
156
ir jeigu aš Tave šičia
157
Turėčiau
turėčiau
– tai aš visai
158
padukčiau.
padūkčiau.
Dūmosiu,
159
kad aš Tavo esu, Tu,
160
Vanduk
mano
mano,
ir mergužė,
161
Tu,
Tu
mergužė ir Karalaitė.
162
Atsikėliau su Saule –
163
ir
noriu
noriu,
kad šį rytą saulė
164
tave už mane išbučiuotų.
165
Buk
Būk
palaiminta –
buk
būk
palai-
166
minta – tavo
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [7r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugerdaitei ] orig er pro ir
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgiai
p
Physical note: [1r] //
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Labas rytas! Ar tu žinai
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Labas rytas! Ar tu žinai,
1
2
Labas rytas! Ar tu žinai,
3
kad aš šiandie atsikėliau
4
kartu su saule tavęs
5
pasveikint? Labas
6
l rytas
c
Critical note: rytas ] cor pro l, cor r pro l
rytas
– būk pasveikinta!
7
O aš ir miegojau
kaž ko-
kažko-
8
kiame beprotiškame
9
klejojime: marės staugia.
10
Aš iš savo kambariuko
11
girdžiu, kaip bangos
12
ritas, kaip pakrantėj
13
pasilieja, kaip baltas
14
smėlys
cipia
cypia
– marės
15
staugia, ir man visą
16
naktį širdis drebėjo.
17
Pabudau vėl
Tame
tame
pat
18
staugime, ir saulė tekan-
19
ti šviečia mano akyse,
20
ir pirmas žodis,
kuri
kurį
21
aš pabudęs sušukau –
22
buvo tavo
vardas!
p
Physical note: [1r] //
vardas!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

23
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Būk pasveikinta ankstų
2
24
Būk pasveikinta ankstų
25
sekmadienio rytą. Šiandie
26
ir tau šventė, šiandie
27
gal tu atsilsėsi, gal ir
28
mane šiandie Tu atsiminsi,
29
gal ir man tu
padumosi!
padūmosi!
30
O aš visa
savaitė,
savaitė
kaip
31
nieko negalvoju. Rytą
32
atsikeliu anksti ir einu
33
marių pakrantėn. Saulė
34
vos patekėjus, žuvėdros
35
klykia, bangos staugia.
36
Aš velkuos pakrančia
37
palei pat bangas ir
38
tavo vardą šaukiu.
39
Nežinau
Nežinau,
kiek
Tai
tai
laiko
40
tęsias, tik kai saulė
41
už bokšto nukrypsta –
42
einu pusryčiautų.
43
Po pusryčių su mano
44
mažosiomis
prietelkomis
prietelkomis
n
Note: Istoriko Jono Yčo dukterys – Birutė Yčaitė, dvylikos metų mergaitė, Danutė Yčaitė, dešimties metų mergaitė, teisininko Vlado Stašinsko dukra Lialė Stašinskaitė.
45
ir mažučiu
Kalpoku
Kalpoku
n
Note: Dailininko Petro Kalpoko sūnus Rimtas Kalpokas, trylikos metų vaikinas.
bei
p
Physical note: [2r] //
bei

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

46
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l mažuoju Yču skandali-
3
47
mažuoju
Yču
Yču
n
Note: Jonas Yčas, istoriko Jono Yčo sūnus.
skandali-
48
loju, kol saulė
m ties
c
Critical note: ties ] cor pro m, cor ti pro m
ties
49
mano
villa
vila
pasikels. Tuo-
50
met metu „kompaniją“
51
ir einu į
mares
mares
plaukyt.
52
Dabar pas mus vėjas.
53
Bangos didelės didelės.
54
Vakar aš nuėjau ar nuplau-
55
kiau kiek toliau. Viena
56
padukus
padūkus
balta banga
57
mane pagavo,
parbloškė
parbloškė,
58
numurkšdino numurkdino
c
Critical note: numurkdino ] cor pro numurkšdino, p k ras š
numurkdino
į dugną
59
ir aš galva
atsimusęs
atsimušęs
60
į smėlį su kita banga
61
putose
velei
vėlei
plaukiau toliau.
62
Senai tokio beprotiško
63
džiaugsmo besu turėjęs!
64
Po piet
Popiet
– ne, mudu su
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, kartu kelias savaites atostogavo Palangoje.
65
lygiai
kas dien
kasdien
kortom
66
lošiam. Ir čia – azartas.
67
Jei miške lietus
lija
lyja
– einam
68
į seną
sulužusią
sulūžusią
pirtį
p
Physical note: [3r] //
pirtį
pirtį,

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

69
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l susėdam į vonią ir
4
70
susi susėdam
c
Critical note: susėdam ] cor pro susi, cor ė pro i
susėdam
į vonią ir
71
lošiam iki pusdieniui.
72
Po
pusdieniui pusdienio
c
Critical note: pusdienio ] cor pro pusdieniui, cor fl -o pro -ui
pusdienio
iki vakarui
73
mes
esam
esam,
Taip
taip
sakant
sakant,
74
liuosi – daugiausia bė-
75
giojam aplink namus,
76
vienas kitą
vaikydami
vaikydami,
77
ar einam į
miestelį
miestelį,
į pačtą
78
ar saldainių pirkti.
Vakare
Vakare
79
kitas gyvenimas prasideda.
80
Dabar naktys tamsios.
81
Linoja.
Lynoja.
Marės
duksta.
dūksta.
82
Mes su Rimka patamsy
83
grabaliodamos traukiam
84
į mares. Nueinam tokiuo
85
tiltu toli toli į mares.
86
Ten
budelej
būdelėj
susėdam
87
ant žemės. Susisukam
88
kiek nuo vėjo, bet vilnys
89
siekia mus, kartas nuo
90
karto užlieja. Daugiau
91
ne
gyvos dvasios. Mudu
92
abu ilgas valandas tylim
93
taip. Ką Rimka tuomet

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

94
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l galvoja – aš nežinau.
5
95
galvoja – aš nežinau.
96
O aš širdyje tavo vardą
97
miniu. Taip ilgas, ilgas
98
valandas.
Ir
Ir,
rodos, kad
99
pask pats
c
Critical note: pats ] cor pro pask, cor t pro s, cor s pro k
pats
paskęsti bangose,
100
kad pats su jomis stau-
101
gi, kad esi marių smiltelė.
102
Ir kai mums besėdint
103
nuo šalčio dantis ant danties
104
nebepataiko, aš
sakau
sakau:
105
– Rimka, ar
nešalta!
c
Critical note: nešalta! ] p vid ex err interp ! pro ?
nešalta!
nešalta?
– Ne, ne-
106
šalta.
šalta,
Jis Atsako
c
Critical note: Atsako ] cor pro Jis, cor Ats pro Jis
Atsako
atsako
jis ir vėl tylim.
107
Paskui jis
sako.
sako:
Eikim.
Eikim,
– aš
108
atsakau
atsakau,
tai Gerai
c
Critical note: Gerai ] cor pro tai, cor Ger pro tai
Gerai
gerai,
– ir
mu
mū
109
vakaro
kelių ilgų
c
Critical note: ilgų ] cor pro kelių
ilgų
valandų
110
pasnekėsys
pašnekėsys
baigias, kol
111
mes prie durų labanakt
112
pratarsim. Parėjus namo
113
ausim
c
Critical note: ausys ] vid ex err ausim pro ausys, vid ex err fl -im pro -ys
ausim
ausys
spingia nuo
114
marių
staugimą,
c
Critical note: staugimą ] cor flpro -o
staugimo,
pro
115
atdarą langą staugimas
116
daros dar nykesnis ir
117
aš užmiegu pašėlusiame
118
ilgesy.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

120
Ir šiandie rytą pabudau –
121
ir
ir,
rodos
rodos,
kad aš vakar bemig-
122
damas viso vardo Tavo
123
ištart nebesuspėjau ir
124
kad jo antrą dalį jį ištariau
125
pabusdamas šiandie.
126
Bet šiandie gal ir Tu mane
127
atsiminsi. Mano džiaugsmas
128
šimteriopai būtų skaistesnis,
129
jei aš galėčiau nuo
130
tavęs laiškelį gauti.
Juk
Juk,
131
rodos
rodos,
visas amžius pra-
132
ėjo nuo to laiko, kaip
133
aš bėsu nuo tavęs laišką
134
beturėjęs. Aš Palangoj
135
busiu
būsiu
iki
li rugs.
c
Critical note: rugs[ėjo] ] cor pro vid li, cor ru pro vid li
rugs.
5
d.
c
Critical note: d[ienos]
d.,
o paskui
136
važiuosiu į Baibokus.
137
(Adresas bus toks: Vabalninkų
138
paštas, Baibokai,
man)
man.)
139
Bet
,
rodos
rodos,
važiuosiu
140
pro Šaulius. Šauliuose
141
reikės persėsti į siaurąjį
142
traukine
traukinė
– į
Biržus.
p
Physical note: [6r] //
Biržus.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

143
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Gal ten teks apsistoti.
7
144
Gal ten
Teks
teks
apsistoti.
145
O Tu ar neturi kokio
146
reikalo
tuo met
tuomet
į Šau-
147
lius? Būtų gerai, kad tu-
148
rėtum. Bet aš nuo tavęs
149
baisiai laiško laukiu.
150
Aš manau, tu parašysi,
151
tu atsiminsi mane.
152
O aš tau ilgus tamsius
153
vakarus marėse
dumosiu.
dūmosiu.
154
Dumosiu,
Dūmosiu,
kad aš tavo
155
esu, toks mažas ir laukinis,
156
ir jeigu aš Tave šičia
157
Turėčiau
turėčiau
– tai aš visai
158
padukčiau.
padūkčiau.
Dūmosiu,
159
kad aš Tavo esu, Tu,
160
Vanduk
mano
mano,
ir mergužė,
161
Tu,
Tu
mergužė ir Karalaitė.
162
Atsikėliau su Saule –
163
ir
noriu
noriu,
kad šį rytą saulė
164
tave už mane išbučiuotų.
165
Buk
Būk
palaiminta –
buk
būk
palai-
166
minta – tavo
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [7r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugerdaitei ] orig er pro ir
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgiai
p
Physical note: [1r] //
Būgiai

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Labas rytas! Ar tu žinai,
a1
Line number 6
Critical note: rytas ] cor pro l, cor r pro l
a1
Line number 22
Physical note: [1r] //
a1
Line number 23
Critical note: 2 ] add in d ang s l Būk pasveikinta ankstų
a3
Line number 44
Note: Istoriko Jono Yčo dukterys – Birutė Yčaitė, dvylikos metų mergaitė, Danutė Yčaitė, dešimties metų mergaitė, teisininko Vlado Stašinsko dukra Lialė Stašinskaitė.
a3
Line number 45
Note: Dailininko Petro Kalpoko sūnus Rimtas Kalpokas, trylikos metų vaikinas.
a1
Line number 45
Physical note: [2r] //
a1
Line number 46
Critical note: 3 ] add in d ang s l mažuoju Yču skandali-
a3
Line number 47
Note: Jonas Yčas, istoriko Jono Yčo sūnus.
a1
Line number 48
Critical note: ties ] cor pro m, cor ti pro m
a1
Line number 58
Critical note: numurkdino ] cor pro numurkšdino, p k ras š
a3
Line number 64
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, kartu kelias savaites atostogavo Palangoje.
a1
Line number 68
Physical note: [3r] //
a1
Line number 69
Critical note: 4 ] add in d ang s l susėdam į vonią ir
a1
Line number 70
Critical note: susėdam ] cor pro susi, cor ė pro i
a1
Line number 72
Critical note: pusdienio ] cor pro pusdieniui, cor fl -o pro -ui
a1
Line number 94
Critical note: 5 ] add in d ang s l galvoja – aš nežinau.
a1
Line number 99
Critical note: pats ] cor pro pask, cor t pro s, cor s pro k
a1
Line number 105
Critical note: nešalta! ] p vid ex err interp ! pro ?
a1
Line number 106
Critical note: Atsako ] cor pro Jis, cor Ats pro Jis
a1
Line number 108
Critical note: Gerai ] cor pro tai, cor Ger pro tai
a1
Line number 109
Critical note: ilgų ] cor pro kelių
a1
Line number 113
Critical note: ausys ] vid ex err ausim pro ausys, vid ex err fl -im pro -ys
a1
Line number 114
Critical note: staugimą ] cor flpro -o
a1
Line number 119
Critical note: 6 ] add in d ang s l Ir šiandie rytą pabudau –
a1
Line number 135
Critical note: rugs[ėjo] ] cor pro vid li, cor ru pro vid li
a1 a2
Line number 135
Critical note: d[ienos]
a1
Line number 142
Physical note: [6r] //
a1
Line number 143
Critical note: 7 ] add in d ang s l Gal ten teks apsistoti.
a1
Line number 166
Critical note: sign
a1
Line number 166
Physical note: [7r] //
a1 a2
Line number a
Critical note: Daugerdaitei ] orig er pro ir
a1
Line number c
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_08_25_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_4v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_5r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_5v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_6r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_6v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_7r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_7v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_envelope_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_envelope_1v.jpgX (Close panel)
image
1921_08_25_vd_envelope_1i.jpgX (Close panel)
image