Vandai Daugirdaitei, apie 1921-09-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, apie 1921-09-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 691_5. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1921-09-08 laišką (vizitas Šiauliuose), turinį (minimas apsilankymas Šiauliuose, laukiama arklių Biržuose kelionei į Baibokus, 2r rašyta artimą dieną – antradienį). Rašyta dviejuose 8,3 × 13,2 cm gelstelėjusio, languoto, iš skaičiavimo bloknoto išplėšto popieriaus lapeliuose (2r, 3r) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota Balio Sruogos ranka. 3r kairėje pusėje išmuštos dvi susegimo skylutės. Be voko. Aplankstyta. Apglamžyta. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 61 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ, KC PENN, l. 15 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: ~ 1921-09-08: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: ~ 1921-09-08: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: ~ 1921-09-08: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Biržų – į Būgius, apie 1921-09-08, l. 2r, 3r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_09_08_apie_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

laikraščiuos kelti trukšmą
1
2
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l laikraščiuos kelti trukšmą, a abs text
2
2
laikraščiuos
laikraščiuos
kelti trukšmą,
3
bet jeigu niekas nieko
4
nedarys, tai kai aš baigsiu
5
universitetą –
Tai
tai
mano
6
pirmas darbas bus Lietuvoje
7
„Lietuvos
pilis pilys :
c
Critical note: pilys ] cor pro pilis, cor y pro i
pilys:
architek-
8
tura,
tūra,
rekonstrukcija“.
rekonstrukcija“.
n
Note: Darbo apie Lietuvos pilis Balys Sruoga neparašė. Laiške aprašomas refleksijas sukėlė Biržų pilis – vienintelė Lietuvoje renesansinė bastioninio tipo tvirtovė, jos turtinga istorija ir to meto pilies būklė.
Bet
9
apie tai niekam nei žodžio!
10
Šiauliuos buvau pas
11
Laucevičius
Laucevičius
n
Note: Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus šeima: dukros Sofija Laucevičiūtė, Marija Laucevičiūtė, sūnūs Bagdonas Laucevičius, Edmundas Laucevičius.
Zoskos,
Zoskos,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė, Vandos Daugirdaitės pusseserė.
12
žinoma, nebuvo. Pasikal-
13
bėjau su
Babune
Babune
n
Note: Sofija Matusevičiūtė-Petkevičienė, teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus motina ir Vandos Daugirdaitės tėvo Kazimiero Daugirdo motinos sesuo, kurią Balys Sruoga vadino „babune“. „Ji buvo aukšta, liesa, be formalaus mokslo, bet labai protinga ir įdomi. Ji pažinojo Balį iš Maskvos, kur Pirmojo karo tremties metu gyveno viename name (bute) su M. K. Čiurlionio motina ir jo seserim Jadvyga ir Valerija, su kuria tada Balys draugavo. Balys, ilgaplaukis poetas, buvo daugelio pajuoka, bet Babunė jį mėgo, su juo pasikalbėdavo. Ji mirė 1926 m. neužilgo po Dalios [Sruogaitės] gimimo“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 15).
ir
14
užkviečiau, kad į Tave
15
atvažiuotų –
kuodaugiau.
kuo daugiau.
16
Kelionę Kelionė
c
Critical note: Kelionė ] cor pro Kelionę, cor flpro
Kelionė
baisiai durna
17
buvo – visą naktį nemie-
18
gojau,
gojau
ir dabar dar
19
vakarykštėmis akimis
20
po pilį liūdžiu.
21
Vandukai – ar bus
22
tau gera?
23
Bučiuoju tave stipriai
24
stipriai
stipriai.
25
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
26
Antradienis
p
Physical note: [2r] //
Antradienis
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Jau pusė dešimtos – arklių, a abs text
3
28
Jau pusė
dešimtos
dešimtos
arklių
29
dar nėra. Saulė kepina,
30
akys merkias – miegas marina.
31
O
sudėsiu
c
Critical note: sudėsiu ] def su
sudėsiu
akys
akis
kampely
32
prisiglaudęs
c
Critical note: prisiglaudęs ] def is
prisiglaudęs
Tai
tai
ga ne
c
Critical note: ne ] cor pro vid ga
ne
miegas
33
eina, tik
kaž kokie
kažkokie
įsta-
34
būs regėjimai. O Tu kur
35
šiandie – kur klajoji?
36
Namie
busiu
būsiu
Tik
tik
po piet
popiet
37
o
tik tai
tiktai
vakare gausiu
38
vėlei apie tave galvoti.
39
O dabar – kas padaryti,
40
kad laikas greičiau
41
slinktų? Vėlei ir vėlei
42
buvau sugrįžęs į pilį –
43
vėlei tie patys regėjimai
44
ir sapnai. Tik pavargau
45
beklajodamas. Bet turiu
46
eiti, kitaip vietoj užmigsiu.
47
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [3r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

laikraščiuos kelti trukšmą
1
2
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l laikraščiuos kelti trukšmą, a abs text
2
2
laikraščiuos
laikraščiuos
kelti trukšmą,
3
bet jeigu niekas nieko
4
nedarys, tai kai aš baigsiu
5
universitetą –
Tai
tai
mano
6
pirmas darbas bus Lietuvoje
7
„Lietuvos
pilis pilys :
c
Critical note: pilys ] cor pro pilis, cor y pro i
pilys:
architek-
8
tura,
tūra,
rekonstrukcija“.
rekonstrukcija“.
n
Note: Darbo apie Lietuvos pilis Balys Sruoga neparašė. Laiške aprašomas refleksijas sukėlė Biržų pilis – vienintelė Lietuvoje renesansinė bastioninio tipo tvirtovė, jos turtinga istorija ir to meto pilies būklė.
Bet
9
apie tai niekam nei žodžio!
10
Šiauliuos buvau pas
11
Laucevičius
Laucevičius
n
Note: Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus šeima: dukros Sofija Laucevičiūtė, Marija Laucevičiūtė, sūnūs Bagdonas Laucevičius, Edmundas Laucevičius.
Zoskos,
Zoskos,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė, Vandos Daugirdaitės pusseserė.
12
žinoma, nebuvo. Pasikal-
13
bėjau su
Babune
Babune
n
Note: Sofija Matusevičiūtė-Petkevičienė, teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus motina ir Vandos Daugirdaitės tėvo Kazimiero Daugirdo motinos sesuo, kurią Balys Sruoga vadino „babune“. „Ji buvo aukšta, liesa, be formalaus mokslo, bet labai protinga ir įdomi. Ji pažinojo Balį iš Maskvos, kur Pirmojo karo tremties metu gyveno viename name (bute) su M. K. Čiurlionio motina ir jo seserim Jadvyga ir Valerija, su kuria tada Balys draugavo. Balys, ilgaplaukis poetas, buvo daugelio pajuoka, bet Babunė jį mėgo, su juo pasikalbėdavo. Ji mirė 1926 m. neužilgo po Dalios [Sruogaitės] gimimo“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 15).
ir
14
užkviečiau, kad į Tave
15
atvažiuotų –
kuodaugiau.
kuo daugiau.
16
Kelionę Kelionė
c
Critical note: Kelionė ] cor pro Kelionę, cor flpro
Kelionė
baisiai durna
17
buvo – visą naktį nemie-
18
gojau,
gojau
ir dabar dar
19
vakarykštėmis akimis
20
po pilį liūdžiu.
21
Vandukai – ar bus
22
tau gera?
23
Bučiuoju tave stipriai
24
stipriai
stipriai.
25
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
26
Antradienis
p
Physical note: [2r] //
Antradienis
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Jau pusė dešimtos – arklių, a abs text
3
28
Jau pusė
dešimtos
dešimtos
arklių
29
dar nėra. Saulė kepina,
30
akys merkias – miegas marina.
31
O
sudėsiu
c
Critical note: sudėsiu ] def su
sudėsiu
akys
akis
kampely
32
prisiglaudęs
c
Critical note: prisiglaudęs ] def is
prisiglaudęs
Tai
tai
ga ne
c
Critical note: ne ] cor pro vid ga
ne
miegas
33
eina, tik
kaž kokie
kažkokie
įsta-
34
būs regėjimai. O Tu kur
35
šiandie – kur klajoji?
36
Namie
busiu
būsiu
Tik
tik
po piet
popiet
37
o
tik tai
tiktai
vakare gausiu
38
vėlei apie tave galvoti.
39
O dabar – kas padaryti,
40
kad laikas greičiau
41
slinktų? Vėlei ir vėlei
42
buvau sugrįžęs į pilį –
43
vėlei tie patys regėjimai
44
ir sapnai. Tik pavargau
45
beklajodamas. Bet turiu
46
eiti, kitaip vietoj užmigsiu.
47
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [3r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

laikraščiuos kelti trukšmą
1
2
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l laikraščiuos kelti trukšmą, a abs text
2
2
laikraščiuos
laikraščiuos
kelti trukšmą,
3
bet jeigu niekas nieko
4
nedarys, tai kai aš baigsiu
5
universitetą –
Tai
tai
mano
6
pirmas darbas bus Lietuvoje
7
„Lietuvos
pilis pilys :
c
Critical note: pilys ] cor pro pilis, cor y pro i
pilys:
architek-
8
tura,
tūra,
rekonstrukcija“.
rekonstrukcija“.
n
Note: Darbo apie Lietuvos pilis Balys Sruoga neparašė. Laiške aprašomas refleksijas sukėlė Biržų pilis – vienintelė Lietuvoje renesansinė bastioninio tipo tvirtovė, jos turtinga istorija ir to meto pilies būklė.
Bet
9
apie tai niekam nei žodžio!
10
Šiauliuos buvau pas
11
Laucevičius
Laucevičius
n
Note: Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus šeima: dukros Sofija Laucevičiūtė, Marija Laucevičiūtė, sūnūs Bagdonas Laucevičius, Edmundas Laucevičius.
Zoskos,
Zoskos,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė, Vandos Daugirdaitės pusseserė.
12
žinoma, nebuvo. Pasikal-
13
bėjau su
Babune
Babune
n
Note: Sofija Matusevičiūtė-Petkevičienė, teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus motina ir Vandos Daugirdaitės tėvo Kazimiero Daugirdo motinos sesuo, kurią Balys Sruoga vadino „babune“. „Ji buvo aukšta, liesa, be formalaus mokslo, bet labai protinga ir įdomi. Ji pažinojo Balį iš Maskvos, kur Pirmojo karo tremties metu gyveno viename name (bute) su M. K. Čiurlionio motina ir jo seserim Jadvyga ir Valerija, su kuria tada Balys draugavo. Balys, ilgaplaukis poetas, buvo daugelio pajuoka, bet Babunė jį mėgo, su juo pasikalbėdavo. Ji mirė 1926 m. neužilgo po Dalios [Sruogaitės] gimimo“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 15).
ir
14
užkviečiau, kad į Tave
15
atvažiuotų –
kuodaugiau.
kuo daugiau.
16
Kelionę Kelionė
c
Critical note: Kelionė ] cor pro Kelionę, cor flpro
Kelionė
baisiai durna
17
buvo – visą naktį nemie-
18
gojau,
gojau
ir dabar dar
19
vakarykštėmis akimis
20
po pilį liūdžiu.
21
Vandukai – ar bus
22
tau gera?
23
Bučiuoju tave stipriai
24
stipriai
stipriai.
25
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
26
Antradienis
p
Physical note: [2r] //
Antradienis
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Jau pusė dešimtos – arklių, a abs text
3
28
Jau pusė
dešimtos
dešimtos
arklių
29
dar nėra. Saulė kepina,
30
akys merkias – miegas marina.
31
O
sudėsiu
c
Critical note: sudėsiu ] def su
sudėsiu
akys
akis
kampely
32
prisiglaudęs
c
Critical note: prisiglaudęs ] def is
prisiglaudęs
Tai
tai
ga ne
c
Critical note: ne ] cor pro vid ga
ne
miegas
33
eina, tik
kaž kokie
kažkokie
įsta-
34
būs regėjimai. O Tu kur
35
šiandie – kur klajoji?
36
Namie
busiu
būsiu
Tik
tik
po piet
popiet
37
o
tik tai
tiktai
vakare gausiu
38
vėlei apie tave galvoti.
39
O dabar – kas padaryti,
40
kad laikas greičiau
41
slinktų? Vėlei ir vėlei
42
buvau sugrįžęs į pilį –
43
vėlei tie patys regėjimai
44
ir sapnai. Tik pavargau
45
beklajodamas. Bet turiu
46
eiti, kitaip vietoj užmigsiu.
47
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [3r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l laikraščiuos kelti trukšmą, a abs text
a1
Line number 7
Critical note: pilys ] cor pro pilis, cor y pro i
a3
Line number 8
Note: Darbo apie Lietuvos pilis Balys Sruoga neparašė. Laiške aprašomas refleksijas sukėlė Biržų pilis – vienintelė Lietuvoje renesansinė bastioninio tipo tvirtovė, jos turtinga istorija ir to meto pilies būklė.
a3
Line number 11
Note: Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus šeima: dukros Sofija Laucevičiūtė, Marija Laucevičiūtė, sūnūs Bagdonas Laucevičius, Edmundas Laucevičius.
a3
Line number 11
Note: Sofija Laucevičiūtė, Vandos Daugirdaitės pusseserė.
a3
Line number 13
Note: Sofija Matusevičiūtė-Petkevičienė, teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus motina ir Vandos Daugirdaitės tėvo Kazimiero Daugirdo motinos sesuo, kurią Balys Sruoga vadino „babune“. „Ji buvo aukšta, liesa, be formalaus mokslo, bet labai protinga ir įdomi. Ji pažinojo Balį iš Maskvos, kur Pirmojo karo tremties metu gyveno viename name (bute) su M. K. Čiurlionio motina ir jo seserim Jadvyga ir Valerija, su kuria tada Balys draugavo. Balys, ilgaplaukis poetas, buvo daugelio pajuoka, bet Babunė jį mėgo, su juo pasikalbėdavo. Ji mirė 1926 m. neužilgo po Dalios [Sruogaitės] gimimo“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 15).
a1
Line number 16
Critical note: Kelionė ] cor pro Kelionę, cor flpro
a1
Line number 25
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 26
Physical note: [2r] //
a1
Line number 27
Critical note: 3 ] add in d ang s l Jau pusė dešimtos – arklių, a abs text
a1
Line number 31
Critical note: sudėsiu ] def su
a1
Line number 32
Critical note: prisiglaudęs ] def is
a1
Line number 32
Critical note: ne ] cor pro vid ga
a1
Line number 47
Critical note: Bal. ] sign
a1
Line number 47
Physical note: [3r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_09_08_apie_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_apie_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_apie_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_apie_vd_3v.jpgX (Close panel)
image