Vandai Daugirdaitei, 1921-09-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-09-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 525. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vandos Sruogienės pastabą („Vandai Daugirdaitei / Viekšniai, Bugiai. // 1921. IX. 8 / Pašto vagonas keliaujant iš Palangos, rašyta į Bugius“). Rašyta šešiuose 14,6 × 7,1 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapeliuose plonais rausvais krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r) pieštuku. Numeruota Balio Sruogos ranka. Ištepta. Dėmėta (rudos pirštų atspaudų dėmės). Apglamžyta. Kampai aplankstyti. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 99 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ, KC PENN, l. 23 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-09-08: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-09-08: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-09-08: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, keliaujant iš Palangos – į Būgius, 1921-09-08, l. 1–6r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_09_08_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Toli, toli – ir mintys
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Toli, toli – ir mintys
1
2
Toli, toli – ir mintys
3
dar toliau.
4
Laukai, miškai
5
lekia skrenda, o
6
aš paskendęs
7
mintyse.
8
Kiek jau
kartu
kartų
9
aš šiuo keliu
10
važiuoju – viskas
11
taip pažįstama,
12
sena
sena,
bet
dušią
dūšią
13
kažkokia nauja
14
pajėga apsupė –
15
ir
ir,
rodos
rodos,
visas
16
pasaulis mano
17
širdy susikau-
18
pia
pia,
ir
ir,
rodos
rodos,
19
širdy taip giedra –
20
kad galėtum tiktai
21
dangišką
gimną
p
Physical note: [1r] //
himną

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

22
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l dainuoti.
2
23
dainuoti.
24
O gal ir nėra
25
jokių minčių, gal
26
vien
Tik
tik
giedra,
27
gal
Tik
tik
marių
28
giesmės teskamba
29
kaž kur
kažkur
Toli
toli
sąmo-
30
nėj, gal tik amži-
31
no laimėjimo
32
giesmę
c
Critical note: giesmę ] vid ex err flpro
giesmę
giesmė
buria
33
pasaulį.
34
Ir norėčiau aš
35
tau pasakyti pasa-
36
ką apie seną
37
bul burtininką
c
Critical note: burtininką ] cor pro bul, cor r pro l
burtininką
ilga-
38
baz barzdį ,
c
Critical note: [ilga]barzdį ] cor pro baz, cor r pro z
barzdį,
kaip jis
39
gyveno ir kaip
40
jam liūdna
buvo
buvo,
41
ir kaip iš jo
širdies
p
Physical note: [2r] //
širdies

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

42
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l ėmė saulės byrėti.
3
43
ėmė saulės
birėti.
byrėti.
44
Ir kaip jų pasidarė
45
daug daug –
46
Ir
ir
kaip jis glostė
47
paskui savo žilą
48
barzdą
barzdą,
ir kaip iš
49
jos spinduliai
50
skaidriomis vilnimis
51
tekėjo ir
š tekėdami
c
Critical note: tekėdami ] cor pro š, cor t pro š
tekėdami
52
šlamėjo.
53
Aš daug daug
54
tau pasakų norė-
55
Tau
tau
pasakyti,
56
by tik tavo akyse
57
ugnikė spindėtų
58
ir tu
butum
būtum
Tokia,
tokia,
59
kaip Tavo akių
60
ugnikės.
61
Aš skrendu
per
p
Physical note: [3r]
per

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

62
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l laukus ir sakau
4
63
laukus ir sakau
64
tau pasakas –
65
ką aš daugiau
66
darysiu: pasaulis
67
toks platus ir
68
taip daug
jau jame
c
Critical note: jame ] cor pro jau, cor am pro au
jame
69
malonės yra!
70
Ir
Ir,
rodos
rodos,
per tave,
71
per tavo
liepsnike
liepsnikę
72
p mano
c
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
mano
numylėtas
73
pasaulis amži-
74
nybės grožy
75
paskendo.
Ir
Ir,
76
rodos
rodos,
per tavo
77
meile
meilę
aš pats
78
pasakingas
79
pastojau.
80
Ar gi
Argi
ne pasaka –
81
mu
mū
kiti gyvenimas
c
Critical note: gyvenimas ] cor pro kiti
p
Physical note: [4r] //
gyvenimas
gyvenimas?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

82
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Šiauliuos su-
5
83
Šiauliuos su-
84
Tikau
tikau
Juozuką
Juozuką.
n
Note: Juozas Nemeikša (1888–1958), gydytojas oftalmologas. 1920–1925 m. karo gydytojas. „Med. daktaras Juozas Nemeikša – mūsų viso gyvenimo artimiausias draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
85
Pasirodo
Pasirodo,
jam
86
tėvas
tėvas
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, ūkininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
sakęs: kai
87
važiuosi – tai
būti
c
Critical note: būti[nai] ] orig abs nai
būti
būtinai
88
užusuk-užvažiuok.
užusuk-užvažiuok.
n
Note: „Čia Balys turi galvoje Laucevičių šeimą – mano tėvo motinos seserį (Babunę) Sofiją Petkevičienę, Tado motiną, jos dukterį Gabrielę Laucevičienę ir jos vaikus. Su Sofija Laucevičiūte pradėjom kartu studijuoti Maskvoje, vėliau ji buvo pas mus Ukrainoj, grįžus į Lietuvą 1918 m. gyvenau toje šeimoje mokytojaudama Šiauliuose. Zosei įstojus į Berlyno aukšt. mokyklą, Tėvas nesipriešino ir mano studijoms, ypač ten pat, Berlyne“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
89
Ir šiaip labai gerai
90
buvę. Šiauliuos
91
niekas netiki –
92
sako, kad Juozukas
93
tiktai giriasi.
94
Bet man kas –
95
Aš
aš
tyliu ir juokiuos –
96
o
dušioj
dūšioj
taip
97
giedra.
98
Ar atmeni – taip
99
turi būti, kaip
100
mes norime –
101
kaip mes ilgimės –
102
Taip
taip
turi
būti!
p
Physical note: [5r] //
būti!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

103
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Netoli Panevėžys –
6
104
Netoli
Panevežys
Panevėžys
105
o tenai aš tau
106
laišką
imetu,
įmetu,
nes
107
Subačiuj prie sto-
108
ties nėr
dežutės.
dėžutės.
109
Taip tylu, tylu.
110
O aš tau pasaką
111
audžiu –
Tegu
tegu
112
Tavo ugnikės bus
113
Tokios
tokios
pasakingos
pasakingos.
114
Parešyk
Parašyk
ir grei-
115
Tai,
tai,
kas įvyko
116
man
išvažiavus
išvažiavus.
117
Bučiuoju
118
stipriai,
stipriai
stipriai.
119
TavB.
c
Critical note: TavB. ] sign
TavB.
120
Linkėk Tėvui
121
geros
sveikatos
sveikatos,
jei
122
geras
upas
ūpas.
123
B
c
Critical note: B ] sign
p
Physical note: [6r] //
B

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Toli, toli – ir mintys
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Toli, toli – ir mintys
1
2
Toli, toli – ir mintys
3
dar toliau.
4
Laukai, miškai
5
lekia skrenda, o
6
aš paskendęs
7
mintyse.
8
Kiek jau
kartu
kartų
9
aš šiuo keliu
10
važiuoju – viskas
11
taip pažįstama,
12
sena
sena,
bet
dušią
dūšią
13
kažkokia nauja
14
pajėga apsupė –
15
ir
ir,
rodos
rodos,
visas
16
pasaulis mano
17
širdy susikau-
18
pia
pia,
ir
ir,
rodos
rodos,
19
širdy taip giedra –
20
kad galėtum tiktai
21
dangišką
gimną
p
Physical note: [1r] //
himną

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

22
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l dainuoti.
2
23
dainuoti.
24
O gal ir nėra
25
jokių minčių, gal
26
vien
Tik
tik
giedra,
27
gal
Tik
tik
marių
28
giesmės teskamba
29
kaž kur
kažkur
Toli
toli
sąmo-
30
nėj, gal tik amži-
31
no laimėjimo
32
giesmę
c
Critical note: giesmę ] vid ex err flpro
giesmę
giesmė
buria
33
pasaulį.
34
Ir norėčiau aš
35
tau pasakyti pasa-
36
ką apie seną
37
bul burtininką
c
Critical note: burtininką ] cor pro bul, cor r pro l
burtininką
ilga-
38
baz barzdį ,
c
Critical note: [ilga]barzdį ] cor pro baz, cor r pro z
barzdį,
kaip jis
39
gyveno ir kaip
40
jam liūdna
buvo
buvo,
41
ir kaip iš jo
širdies
p
Physical note: [2r] //
širdies

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

42
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l ėmė saulės byrėti.
3
43
ėmė saulės
birėti.
byrėti.
44
Ir kaip jų pasidarė
45
daug daug –
46
Ir
ir
kaip jis glostė
47
paskui savo žilą
48
barzdą
barzdą,
ir kaip iš
49
jos spinduliai
50
skaidriomis vilnimis
51
tekėjo ir
š tekėdami
c
Critical note: tekėdami ] cor pro š, cor t pro š
tekėdami
52
šlamėjo.
53
Aš daug daug
54
tau pasakų norė-
55
Tau
tau
pasakyti,
56
by tik tavo akyse
57
ugnikė spindėtų
58
ir tu
butum
būtum
Tokia,
tokia,
59
kaip Tavo akių
60
ugnikės.
61
Aš skrendu
per
p
Physical note: [3r]
per

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

62
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l laukus ir sakau
4
63
laukus ir sakau
64
tau pasakas –
65
ką aš daugiau
66
darysiu: pasaulis
67
toks platus ir
68
taip daug
jau jame
c
Critical note: jame ] cor pro jau, cor am pro au
jame
69
malonės yra!
70
Ir
Ir,
rodos
rodos,
per tave,
71
per tavo
liepsnike
liepsnikę
72
p mano
c
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
mano
numylėtas
73
pasaulis amži-
74
nybės grožy
75
paskendo.
Ir
Ir,
76
rodos
rodos,
per tavo
77
meile
meilę
aš pats
78
pasakingas
79
pastojau.
80
Ar gi
Argi
ne pasaka –
81
mu
mū
kiti gyvenimas
c
Critical note: gyvenimas ] cor pro kiti
p
Physical note: [4r] //
gyvenimas
gyvenimas?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

82
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Šiauliuos su-
5
83
Šiauliuos su-
84
Tikau
tikau
Juozuką
Juozuką.
n
Note: Juozas Nemeikša (1888–1958), gydytojas oftalmologas. 1920–1925 m. karo gydytojas. „Med. daktaras Juozas Nemeikša – mūsų viso gyvenimo artimiausias draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
85
Pasirodo
Pasirodo,
jam
86
tėvas
tėvas
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, ūkininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
sakęs: kai
87
važiuosi – tai
būti
c
Critical note: būti[nai] ] orig abs nai
būti
būtinai
88
užusuk-užvažiuok.
užusuk-užvažiuok.
n
Note: „Čia Balys turi galvoje Laucevičių šeimą – mano tėvo motinos seserį (Babunę) Sofiją Petkevičienę, Tado motiną, jos dukterį Gabrielę Laucevičienę ir jos vaikus. Su Sofija Laucevičiūte pradėjom kartu studijuoti Maskvoje, vėliau ji buvo pas mus Ukrainoj, grįžus į Lietuvą 1918 m. gyvenau toje šeimoje mokytojaudama Šiauliuose. Zosei įstojus į Berlyno aukšt. mokyklą, Tėvas nesipriešino ir mano studijoms, ypač ten pat, Berlyne“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
89
Ir šiaip labai gerai
90
buvę. Šiauliuos
91
niekas netiki –
92
sako, kad Juozukas
93
tiktai giriasi.
94
Bet man kas –
95
Aš
aš
tyliu ir juokiuos –
96
o
dušioj
dūšioj
taip
97
giedra.
98
Ar atmeni – taip
99
turi būti, kaip
100
mes norime –
101
kaip mes ilgimės –
102
Taip
taip
turi
būti!
p
Physical note: [5r] //
būti!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

103
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Netoli Panevėžys –
6
104
Netoli
Panevežys
Panevėžys
105
o tenai aš tau
106
laišką
imetu,
įmetu,
nes
107
Subačiuj prie sto-
108
ties nėr
dežutės.
dėžutės.
109
Taip tylu, tylu.
110
O aš tau pasaką
111
audžiu –
Tegu
tegu
112
Tavo ugnikės bus
113
Tokios
tokios
pasakingos
pasakingos.
114
Parešyk
Parašyk
ir grei-
115
Tai,
tai,
kas įvyko
116
man
išvažiavus
išvažiavus.
117
Bučiuoju
118
stipriai,
stipriai
stipriai.
119
TavB.
c
Critical note: TavB. ] sign
TavB.
120
Linkėk Tėvui
121
geros
sveikatos
sveikatos,
jei
122
geras
upas
ūpas.
123
B
c
Critical note: B ] sign
p
Physical note: [6r] //
B

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Toli, toli – ir mintys
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Toli, toli – ir mintys
1
2
Toli, toli – ir mintys
3
dar toliau.
4
Laukai, miškai
5
lekia skrenda, o
6
aš paskendęs
7
mintyse.
8
Kiek jau
kartu
kartų
9
aš šiuo keliu
10
važiuoju – viskas
11
taip pažįstama,
12
sena
sena,
bet
dušią
dūšią
13
kažkokia nauja
14
pajėga apsupė –
15
ir
ir,
rodos
rodos,
visas
16
pasaulis mano
17
širdy susikau-
18
pia
pia,
ir
ir,
rodos
rodos,
19
širdy taip giedra –
20
kad galėtum tiktai
21
dangišką
gimną
p
Physical note: [1r] //
himną

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

22
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l dainuoti.
2
23
dainuoti.
24
O gal ir nėra
25
jokių minčių, gal
26
vien
Tik
tik
giedra,
27
gal
Tik
tik
marių
28
giesmės teskamba
29
kaž kur
kažkur
Toli
toli
sąmo-
30
nėj, gal tik amži-
31
no laimėjimo
32
giesmę
c
Critical note: giesmę ] vid ex err flpro
giesmę
giesmė
buria
33
pasaulį.
34
Ir norėčiau aš
35
tau pasakyti pasa-
36
ką apie seną
37
bul burtininką
c
Critical note: burtininką ] cor pro bul, cor r pro l
burtininką
ilga-
38
baz barzdį ,
c
Critical note: [ilga]barzdį ] cor pro baz, cor r pro z
barzdį,
kaip jis
39
gyveno ir kaip
40
jam liūdna
buvo
buvo,
41
ir kaip iš jo
širdies
p
Physical note: [2r] //
širdies

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

42
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l ėmė saulės byrėti.
3
43
ėmė saulės
birėti.
byrėti.
44
Ir kaip jų pasidarė
45
daug daug –
46
Ir
ir
kaip jis glostė
47
paskui savo žilą
48
barzdą
barzdą,
ir kaip iš
49
jos spinduliai
50
skaidriomis vilnimis
51
tekėjo ir
š tekėdami
c
Critical note: tekėdami ] cor pro š, cor t pro š
tekėdami
52
šlamėjo.
53
Aš daug daug
54
tau pasakų norė-
55
Tau
tau
pasakyti,
56
by tik tavo akyse
57
ugnikė spindėtų
58
ir tu
butum
būtum
Tokia,
tokia,
59
kaip Tavo akių
60
ugnikės.
61
Aš skrendu
per
p
Physical note: [3r]
per

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

62
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l laukus ir sakau
4
63
laukus ir sakau
64
tau pasakas –
65
ką aš daugiau
66
darysiu: pasaulis
67
toks platus ir
68
taip daug
jau jame
c
Critical note: jame ] cor pro jau, cor am pro au
jame
69
malonės yra!
70
Ir
Ir,
rodos
rodos,
per tave,
71
per tavo
liepsnike
liepsnikę
72
p mano
c
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
mano
numylėtas
73
pasaulis amži-
74
nybės grožy
75
paskendo.
Ir
Ir,
76
rodos
rodos,
per tavo
77
meile
meilę
aš pats
78
pasakingas
79
pastojau.
80
Ar gi
Argi
ne pasaka –
81
mu
mū
kiti gyvenimas
c
Critical note: gyvenimas ] cor pro kiti
p
Physical note: [4r] //
gyvenimas
gyvenimas?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

82
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Šiauliuos su-
5
83
Šiauliuos su-
84
Tikau
tikau
Juozuką
Juozuką.
n
Note: Juozas Nemeikša (1888–1958), gydytojas oftalmologas. 1920–1925 m. karo gydytojas. „Med. daktaras Juozas Nemeikša – mūsų viso gyvenimo artimiausias draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
85
Pasirodo
Pasirodo,
jam
86
tėvas
tėvas
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, ūkininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
sakęs: kai
87
važiuosi – tai
būti
c
Critical note: būti[nai] ] orig abs nai
būti
būtinai
88
užusuk-užvažiuok.
užusuk-užvažiuok.
n
Note: „Čia Balys turi galvoje Laucevičių šeimą – mano tėvo motinos seserį (Babunę) Sofiją Petkevičienę, Tado motiną, jos dukterį Gabrielę Laucevičienę ir jos vaikus. Su Sofija Laucevičiūte pradėjom kartu studijuoti Maskvoje, vėliau ji buvo pas mus Ukrainoj, grįžus į Lietuvą 1918 m. gyvenau toje šeimoje mokytojaudama Šiauliuose. Zosei įstojus į Berlyno aukšt. mokyklą, Tėvas nesipriešino ir mano studijoms, ypač ten pat, Berlyne“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
89
Ir šiaip labai gerai
90
buvę. Šiauliuos
91
niekas netiki –
92
sako, kad Juozukas
93
tiktai giriasi.
94
Bet man kas –
95
Aš
aš
tyliu ir juokiuos –
96
o
dušioj
dūšioj
taip
97
giedra.
98
Ar atmeni – taip
99
turi būti, kaip
100
mes norime –
101
kaip mes ilgimės –
102
Taip
taip
turi
būti!
p
Physical note: [5r] //
būti!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

103
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Netoli Panevėžys –
6
104
Netoli
Panevežys
Panevėžys
105
o tenai aš tau
106
laišką
imetu,
įmetu,
nes
107
Subačiuj prie sto-
108
ties nėr
dežutės.
dėžutės.
109
Taip tylu, tylu.
110
O aš tau pasaką
111
audžiu –
Tegu
tegu
112
Tavo ugnikės bus
113
Tokios
tokios
pasakingos
pasakingos.
114
Parešyk
Parašyk
ir grei-
115
Tai,
tai,
kas įvyko
116
man
išvažiavus
išvažiavus.
117
Bučiuoju
118
stipriai,
stipriai
stipriai.
119
TavB.
c
Critical note: TavB. ] sign
TavB.
120
Linkėk Tėvui
121
geros
sveikatos
sveikatos,
jei
122
geras
upas
ūpas.
123
B
c
Critical note: B ] sign
p
Physical note: [6r] //
B

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Toli, toli – ir mintys
a1
Line number 21
Physical note: [1r] //
a1
Line number 22
Critical note: 2 ] add in d ang s l dainuoti.
a1
Line number 32
Critical note: giesmę ] vid ex err flpro
a1
Line number 37
Critical note: burtininką ] cor pro bul, cor r pro l
a1
Line number 38
Critical note: [ilga]barzdį ] cor pro baz, cor r pro z
a1
Line number 41
Physical note: [2r] //
a1
Line number 42
Critical note: 3 ] add in d ang s l ėmė saulės byrėti.
a1
Line number 51
Critical note: tekėdami ] cor pro š, cor t pro š
a1
Line number 61
Physical note: [3r]
a1
Line number 62
Critical note: 4 ] add in d ang s l laukus ir sakau
a1
Line number 68
Critical note: jame ] cor pro jau, cor am pro au
a1
Line number 72
Critical note: mano ] cor pro p, cor m pro p
a1
Line number 81
Critical note: gyvenimas ] cor pro kiti
a1
Line number 81
Physical note: [4r] //
a1
Line number 82
Critical note: 5 ] add in d ang s l Šiauliuos su-
a3
Line number 84
Note: Juozas Nemeikša (1888–1958), gydytojas oftalmologas. 1920–1925 m. karo gydytojas. „Med. daktaras Juozas Nemeikša – mūsų viso gyvenimo artimiausias draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
a3
Line number 86
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, ūkininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
a1
Line number 87
Critical note: būti[nai] ] orig abs nai
a3
Line number 88
Note: „Čia Balys turi galvoje Laucevičių šeimą – mano tėvo motinos seserį (Babunę) Sofiją Petkevičienę, Tado motiną, jos dukterį Gabrielę Laucevičienę ir jos vaikus. Su Sofija Laucevičiūte pradėjom kartu studijuoti Maskvoje, vėliau ji buvo pas mus Ukrainoj, grįžus į Lietuvą 1918 m. gyvenau toje šeimoje mokytojaudama Šiauliuose. Zosei įstojus į Berlyno aukšt. mokyklą, Tėvas nesipriešino ir mano studijoms, ypač ten pat, Berlyne“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
a1
Line number 102
Physical note: [5r] //
a1
Line number 103
Critical note: 6 ] add in d ang s l Netoli Panevėžys –
a1
Line number 119
Critical note: TavB. ] sign
a1
Line number 123
Critical note: B ] sign
a1
Line number 123
Physical note: [6r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_09_08_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_4v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_5r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_5v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_6r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_08_vd_6v.jpgX (Close panel)
image