Vandai Daugirdaitei, 1921-09-10

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-09-10

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 462. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vabalninko pašto spaudą, turinį. Rašyta aštuoniuose 8,9 × 14,4 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto, skylamušiu pramušto popieriaus lapeliuose raudonais krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r) ir viename pridėtame 14,6 × 7,1 cm lapelyje (9r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Numeruota Balio Sruogos ranka (išskyrus 9r). Dėmėta (rudos, juosvos pirštų atspaudų, raudonos dėmelės). 7r įplėšta. Prie laiško yra 14,8 × 9,7 cm pilkšvas raštuotas vokas. Pašto spaudai – išsiuntimo: Vabalninkas, [19]21-09-10, gavimo: Viekšniai, [19]21-09-13. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirptas. Viršuje išmuštos dvi susegimo skylės. Aplankstyta. Dėmėta. Ištepta. Viduje įklijuotas labai plonas tamsiai žalias popierius. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį atvartą. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 100–102 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ, KC PENN, l. 3, 8, 23–24 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Publikuota, žr. in: Poezijos pavasaris 2016, sudarė Giedrė Kazlauskaitė, Gvidas Latakas, Nerijus Cibulskas, Vytautas Stankus, Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2016, p. 31–35. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-09-10: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-09-10: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-09-10: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Baibokų – į Būgius, 1921-09-10, l. 1–9r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_09_10_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste, diplomatiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinį rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Laukų ramybė paskendo meilėj.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Laukų ramybė paskendo meilėj.
1
2
Laukų ramybė paskendo meilėj.
3
Per žemę saulė karoliais rieda.
4
Ir
dušioj
dūšioj
saulė. Ir
dušia
dūšia
gieda:
5
Laukų ramybė paskendo saulėj,
6
Ir paskutinį
rūdens
rudens
žiedą,
žiedą
7
Kaip slaptą laimę
priglaudžia
c
Critical note: priglaudžiu ] vid ex err priglaudžia pro priglaudžiu, vid ex err fl -a pro -u
priglaudžia
priglaudžiu
gailiai.
8
Per žemę saulė karoliais rieda.
9
Laukų ramybė paskendo meilėj.
– – – – – – – –
10
Vakaruoju vasarienoj.
11
Jau taip žvaigždžių parašyta,
12
Kad nedalioj baigdams dieną
13
Ištremty sutiktum kitą.
14
Vakaruoju vasarienoj
15
Nesuverdamas blakstienų:
16
Tiek jaunų žiedų nuskinta –
17
Ir pasaulis nedabinta!
– – – – – – – –
p
Physical note: [1r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

18
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Mano pievos našlaitėlę,
2
19
Mano pievos
našlaitėlę
našlaitėlę,
20
Kur išaugo vienai
vieną,
viena,
21
Beklajodams
rūdens
rudens
dieną,
22
Nuraščkiau Nuraškiau
c
Critical note: Nuraškiau ] cor pro Nuraščkiau, cor k pro č
Nuraškiau
našlaičių gėlę.
23
Ir širdis vogčia sugėlė –
24
Rudens laimėj slenka diena –
25
Pats našlaitis vienai vienas –
26
Kur padėsiu liūdną gėlę?..
– – – – – – –
27
Nuogos dirvos, nuogos pievos.
28
Liudnas
Liūdnas
lauke skamba laikas.
29
Lyg
rustybėj
rūstybėj
senas
dievas Dievas
c
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
Dievas
30
Paskandino dirvas,
pievas
pievas,
31
Lyg ir aš ne jojo vaikas.
32
Gėdulingas
Gedulingas
skamba laikas…
33
Ar ir
,
kaip mano
Dievas,
Dievas
34
Vis
tebusiu
tebūsiu
gėdos
vaikas?..
vaikas?..
n
Note: Eilėraščių ciklo „Krikštolėliai“, įtraukto į poezijos rinkinį „Dievų takais“, ankstyvas variantas dar be pavadinimo, vėliau taisytas, keičiant struktūrą, kitaip išdėstant atskirus eilėraščius, iš kurių vienas „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“ tapo savarankiškas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 195–196, 782–783.
– – – – – – –
p
Physical note: [2r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

35
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Per lygius laukus
3
36
Per lygius
laukus,
laukus
dūmodams,
dūmodams
slenku.
37
Rasoja
dirvos, dirvos ir
c
Critical note: dirvos ir ] cor pro dirvos, cor i pro interp ,
dirvos ir
spindi pievos.
38
Iš marių vėjas vaitoja gailiai.
39
Pažvelgiu tyliai į margas liepas,
40
Į
vasarojų, vasarojų –
c
Critical note: vasarojų – ] cor pro vasarojų, cor interppro,
vasarojų –
į liūdną dalią –
41
Visur pasėta liūdėjims vienas,
42
Visur nutiesta šilkinės
gijos
gijos
43
Ir spindi saulėj, ir saulėj
liudi.
liūdi.
44
Iš marių vėjas vaitoja gailiai
45
Ir meilė mano – kaip marių vėjas.
46
Vilnys užeina – žaibuoja
bokštai
bokštai,
47
Žemčiūgus beria ir laimės šviesą.
48
Vilnis Vilnys
c
Critical note: Vilnys ] cor pro Vilnis, cor y pro i
Vilnys
nueina – belieka tyrai
49
Ir tyrų vėjas, ir sausa gėla.
50
Paimtum
Paimtum,
rodos
rodos,
į saują smilčių,
51
Pabertum saulėj
pavėjuj
pavėjui
lėkti –
52
Žiūrėtum dieną ir juoktais naktį –
53
Kaip lekia smiltys, kaip
dušia
dūšia
verkia…
54
O marių vėjas vaitoja gailiai,
55
Ir meilė mano – kaip marių
vėjas.
vėjas.
n
Note: Eilėraščių ciklą „Krikštolėliai“ pratęsia eilėraščio be pavadinimo „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 270, 796.
– – – – –
p
Physical note: [3r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

56
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Vėla naktis, bet valandų aš
4
57
Vėla naktis, bet valandų aš
58
neskaitau. Tiktai sodas si-
59
dabrine dabriniu
c
Critical note: [si]dabriniu ] cor pro [si]dabrine, cor fl -iu pro -e
dabriniu
mėnesienos šydu
60
nuklotas, tiktai
lie rudens
c
Critical note: rudens ] cor pro lie, cor ru pro lie
rudens
61
liepos
mienesienoj mėnesienoj
c
Critical note: mėnesienoj ] cor pro mienesienoj, cor ė pro ie
mėnesienoj
debesė-
62
liais
niukso.
niūkso.
Aš ir ne-
63
žinau, kur aš esu ir ką
64
galvoju. Vėla naktis –
65
bet aš nežinau nei jos pra-
66
džios, nei pabaigos. Ne, aš
67
niekumet neužmiršiu,
kap
c
Critical note: kaip ] vid ex err om i
kap
kaip
68
tu manęs paklausei:
juk
Juk
69
visa tau atidaviau –
Tai
tai
ko
70
tu daugiau nori?“ – O, aš
71
noriu labai daug – aš
72
noriu, kad pasaulis dangaus
73
giesmėj
paskęstu,
paskęstų,
aš noriu,
74
kad dangus nusileistų ant
75
žemės ir
Tarptu:
tarptų:
aš noriu,
76
kad tavo akyse ugnikė
77
degtų! Kad Tavo akyse ugnikė
78
degtų! Tuomet aš būsiu
79
viespats!
viešpats!
Tuomet kalnai
80
bus perregimi ir žvaigždės
81
širdy – tuomet aš meilėj
82
pasigersiu –
p
Physical note: [4r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

83
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Taip juk aš laimingas esu.
5
84
Taip juk aš laimingas esu.
85
Jau vėla
naktis: naktis –
c
Critical note: naktis – ] cor pro naktis:, p naktis cor interppro :
naktis –
o aš dar tiek
86
darbo
Turiu
turiu
– dar tiek turiu
87
Tau padūmoti! Ha, tau pa-
88
dumoti!
dūmoti!
Arba – tau pasaką
89
pasakyti. Juk šiandie
90
subatvakaris, šiandie
91
Dievas žiūri į pasaulį ir
92
geris
gėris
savaitės darbu –
Tai
tai
93
nežiurėsiu
nežiūrėsiu
in Tave ir
94
nesidžiaugšiu nesidžiaugsiu
c
Critical note: nesidžiaugsiu ] cor pro nesidžiaugšiu, cor s pro š
nesidžiaugsiu
Tavo jauny-
95
bė
be
– juk Tu mano esi!
96
Aš galvoju – šiandie subat-
97
vakaris, šiandie vėlės
98
išganimo
išganymo
laukia – šiandie
99
žmonijos krūtinė atilsiu
100
alsuoja. Rytoj kelsis maldos,
101
skambės varpai ir vargonai,
102
o aš – kaip aš nebūsiu
Tos,
tos,
103
kuriai mano siela tiek maldų
104
kartoja, kuriai širdis tiek
105
užuomaršos ugdo –
ka kuri
c
Critical note: kuri ] cor pro ka, cor uri pro a, cor u pro a
kuri
106
yra mano gyvenimas
107
ir amžinas atilsis – kaip
108
nebusiu
nebūsiu
šiandie Tavo!
– – – – –
p
Physical note: [5r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

109
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l „Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
6
110
„Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
111
O, ne! Tu negalėjai man
112
visa atiduoti, nes tu ir pati
113
nežinai
nežinai,
ne
nė
kas tu esi, nė ką
114
tu turi! Net ir aš pats ištisą
115
naktį apie tai
dumodamas
dūmodamas
116
nerandu žodžių pasakyti, kas
117
tu man esi ir ką tu turi!
118
Ir
kap
kaip
tu man galėtum
119
atiduoti tą ugnikę, kuri
120
tavo akyse dega, kuri yra
121
nemirštoma,
nemirštama,
kuri yra amži-
122
na, kuri yra nuo tavo esy-
123
bės neatidalinama! Kaip
124
Tu galėtum atiduoti tąją
125
ugnikę, nuo kurios priklauso
126
būt ar nebūti pasauliui!
127
Juk
Tojoj
tojoj
ugnikėj jungias
128
tavo kūnas ir siela, juk
129
jojoj tavo esybė reiškias.
130
Ir kiek kaitrai tavo kūną
131
bučiuotau, ir kiek svaigulin‑
132
gos jo kvepmenos
būtų
būtų,
ir kokiais
133
spinduliais jisai virpėtų –
134
tavo ugnikės
visvien
vis vien
bus
135
amžino gyvenimo
pamėnai!
p
Physical note: [6r] //
pamėnai!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

136
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Ar atmeni – kai tos ugnikės
7
137
Ar atmeni – kai
Tos
tos
ugnikės
138
užsidegė akyse – kaip mums
139
gera pasidarė. Aš
tuo met
tuomet
140
visa
visą
visą tave savyje pajau-
141
čiau. Aš tuomet žinojau,
142
kad man daugiau nieko nereikia.
143
Ir jeigu dabar aš visa naktis
144
dumoju,
dūmoju,
tai
Tik
tik
apie tave
145
tokia,
tokią,
kai Tavo akyse ugnikės
146
dega. Ir jeigu dabar mano
147
mintys lengvos yra,
Tai
tai
148
tik todel, kad aš tavy
149
jaunybės amžinastį regėjau!
150
Ir man rodos, kai žmoguje
151
toki
c
Critical note: tokia ] orig toki, vid ex err om fl -a
toki
tokia
ugnis dega – kiekvienas
152
jo žygis yra dieviškas, kiek-
153
vienas jo
atdusis
atdūsis
yra palai-
154
mintas! Ir aš
myliu
myliu
tave –
155
dievišką!
Tave
Tave
degančią
156
ir virpančią! Ir mano
157
mintys lengvos šiandie!
158
Rytoj sekmadienis. Ir kai tekan-
159
ti saulė pažvelgs į
manu mano
c
Critical note: mano ] cor pro manu, cor fl -o pro -u
mano
160
akis – aš Tavo, merguže, vardą
161
minėsiu
p
Physical note: [7r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

162
8
c
Critical note: 8 ] add in d ang s l
8
163
Taip tylu aplinkui.
Naktis
Naktis,
164
rodos
rodos,
lėkdama
skamba,
skamba
165
ar tik mano ausyse – nežinau.
166
Bet aš tau
dumoju.
dūmoju.
Tu jau
167
miegi turbūt. Bet ar jauti
168
tu, kaip aš kaitriai, kaitriai
169
tave
visa
visą
bučiuoju?
170
O, aš jaučiu, kaip tu alsuoji,
171
kaip
galvuže
galvužė
tavo nulen-
172
kus, kaip krūtinė puruoja,
173
kaip Tavo sapnas skrenda – –
174
Ir bučiuoju Tave dar kaitriau.
175
Kad Tu priglustum, kad su-
176
tirptum, kad tavo akių ugnikė
177
būtų dar kaitresnė.
178
Dar, dar kartą tavo kūną pa-
179
glostyt, Tavo galvą priglaust,
180
tavo krūtinę išbučiuot – dar
181
kartą prieš užmigsiant tavo
182
sapną palydėt, Tavo mintis
183
pasergėt, tavo jaunybe pasidžiaugt!
184
Dar kartą Tau labanaktis pasa-
185
kyt – tave palaimint –
186
ir apsvaigt!
187
Bol.
c
Critical note: Bol. ] sign
p
Physical note: [8r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

188
Sekmadienio rytas.
189
Brolis
Brolis
n
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936), Balio Sruogos brolis, ūkininkavęs Baibokuose.
važiuoja Vabalninkan. Aš lieku
190
namie. Šiandie
velei
vėlei
daug saulės.
191
Šiandie visa diena – Tau –
192
Jei
Tėvu
c
Critical note: Tėvui ] orig Tėvu, vid ex err om i
Tėvu
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
geras ūpas – atiduok
193
jam
labu
labų
dienu
dienų
194
T.
c
Critical note: T[avo]
T.
Bol.
c
Critical note: Bol. ] sign
p
Physical note: [9r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgių
dvaras
p
Physical note: [1r] //
dvaras

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Laukų ramybė paskendo meilėj.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Laukų ramybė paskendo meilėj.
1
2
Laukų ramybė paskendo meilėj.
3
Per žemę saulė karoliais rieda.
4
Ir
dušioj
dūšioj
saulė. Ir
dušia
dūšia
gieda:
5
Laukų ramybė paskendo saulėj,
6
Ir paskutinį
rūdens
rudens
žiedą,
žiedą
7
Kaip slaptą laimę
priglaudžia
c
Critical note: priglaudžiu ] vid ex err priglaudžia pro priglaudžiu, vid ex err fl -a pro -u
priglaudžia
priglaudžiu
gailiai.
8
Per žemę saulė karoliais rieda.
9
Laukų ramybė paskendo meilėj.
– – – – – – – –
10
Vakaruoju vasarienoj.
11
Jau taip žvaigždžių parašyta,
12
Kad nedalioj baigdams dieną
13
Ištremty sutiktum kitą.
14
Vakaruoju vasarienoj
15
Nesuverdamas blakstienų:
16
Tiek jaunų žiedų nuskinta –
17
Ir pasaulis nedabinta!
– – – – – – – –
p
Physical note: [1r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

18
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Mano pievos našlaitėlę,
2
19
Mano pievos
našlaitėlę
našlaitėlę,
20
Kur išaugo vienai
vieną,
viena,
21
Beklajodams
rūdens
rudens
dieną,
22
Nuraščkiau Nuraškiau
c
Critical note: Nuraškiau ] cor pro Nuraščkiau, cor k pro č
Nuraškiau
našlaičių gėlę.
23
Ir širdis vogčia sugėlė –
24
Rudens laimėj slenka diena –
25
Pats našlaitis vienai vienas –
26
Kur padėsiu liūdną gėlę?..
– – – – – – –
27
Nuogos dirvos, nuogos pievos.
28
Liudnas
Liūdnas
lauke skamba laikas.
29
Lyg
rustybėj
rūstybėj
senas
dievas Dievas
c
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
Dievas
30
Paskandino dirvas,
pievas
pievas,
31
Lyg ir aš ne jojo vaikas.
32
Gėdulingas
Gedulingas
skamba laikas…
33
Ar ir
,
kaip mano
Dievas,
Dievas
34
Vis
tebusiu
tebūsiu
gėdos
vaikas?..
vaikas?..
n
Note: Eilėraščių ciklo „Krikštolėliai“, įtraukto į poezijos rinkinį „Dievų takais“, ankstyvas variantas dar be pavadinimo, vėliau taisytas, keičiant struktūrą, kitaip išdėstant atskirus eilėraščius, iš kurių vienas „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“ tapo savarankiškas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 195–196, 782–783.
– – – – – – –
p
Physical note: [2r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

35
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Per lygius laukus
3
36
Per lygius
laukus,
laukus
dūmodams,
dūmodams
slenku.
37
Rasoja
dirvos, dirvos ir
c
Critical note: dirvos ir ] cor pro dirvos, cor i pro interp ,
dirvos ir
spindi pievos.
38
Iš marių vėjas vaitoja gailiai.
39
Pažvelgiu tyliai į margas liepas,
40
Į
vasarojų, vasarojų –
c
Critical note: vasarojų – ] cor pro vasarojų, cor interppro,
vasarojų –
į liūdną dalią –
41
Visur pasėta liūdėjims vienas,
42
Visur nutiesta šilkinės
gijos
gijos
43
Ir spindi saulėj, ir saulėj
liudi.
liūdi.
44
Iš marių vėjas vaitoja gailiai
45
Ir meilė mano – kaip marių vėjas.
46
Vilnys užeina – žaibuoja
bokštai
bokštai,
47
Žemčiūgus beria ir laimės šviesą.
48
Vilnis Vilnys
c
Critical note: Vilnys ] cor pro Vilnis, cor y pro i
Vilnys
nueina – belieka tyrai
49
Ir tyrų vėjas, ir sausa gėla.
50
Paimtum
Paimtum,
rodos
rodos,
į saują smilčių,
51
Pabertum saulėj
pavėjuj
pavėjui
lėkti –
52
Žiūrėtum dieną ir juoktais naktį –
53
Kaip lekia smiltys, kaip
dušia
dūšia
verkia…
54
O marių vėjas vaitoja gailiai,
55
Ir meilė mano – kaip marių
vėjas.
vėjas.
n
Note: Eilėraščių ciklą „Krikštolėliai“ pratęsia eilėraščio be pavadinimo „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 270, 796.
– – – – –
p
Physical note: [3r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

56
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Vėla naktis, bet valandų aš
4
57
Vėla naktis, bet valandų aš
58
neskaitau. Tiktai sodas si-
59
dabrine dabriniu
c
Critical note: [si]dabriniu ] cor pro [si]dabrine, cor fl -iu pro -e
dabriniu
mėnesienos šydu
60
nuklotas, tiktai
lie rudens
c
Critical note: rudens ] cor pro lie, cor ru pro lie
rudens
61
liepos
mienesienoj mėnesienoj
c
Critical note: mėnesienoj ] cor pro mienesienoj, cor ė pro ie
mėnesienoj
debesė-
62
liais
niukso.
niūkso.
Aš ir ne-
63
žinau, kur aš esu ir ką
64
galvoju. Vėla naktis –
65
bet aš nežinau nei jos pra-
66
džios, nei pabaigos. Ne, aš
67
niekumet neužmiršiu,
kap
c
Critical note: kaip ] vid ex err om i
kap
kaip
68
tu manęs paklausei:
juk
Juk
69
visa tau atidaviau –
Tai
tai
ko
70
tu daugiau nori?“ – O, aš
71
noriu labai daug – aš
72
noriu, kad pasaulis dangaus
73
giesmėj
paskęstu,
paskęstų,
aš noriu,
74
kad dangus nusileistų ant
75
žemės ir
Tarptu:
tarptų:
aš noriu,
76
kad tavo akyse ugnikė
77
degtų! Kad Tavo akyse ugnikė
78
degtų! Tuomet aš būsiu
79
viespats!
viešpats!
Tuomet kalnai
80
bus perregimi ir žvaigždės
81
širdy – tuomet aš meilėj
82
pasigersiu –
p
Physical note: [4r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

83
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Taip juk aš laimingas esu.
5
84
Taip juk aš laimingas esu.
85
Jau vėla
naktis: naktis –
c
Critical note: naktis – ] cor pro naktis:, p naktis cor interppro :
naktis –
o aš dar tiek
86
darbo
Turiu
turiu
– dar tiek turiu
87
Tau padūmoti! Ha, tau pa-
88
dumoti!
dūmoti!
Arba – tau pasaką
89
pasakyti. Juk šiandie
90
subatvakaris, šiandie
91
Dievas žiūri į pasaulį ir
92
geris
gėris
savaitės darbu –
Tai
tai
93
nežiurėsiu
nežiūrėsiu
in Tave ir
94
nesidžiaugšiu nesidžiaugsiu
c
Critical note: nesidžiaugsiu ] cor pro nesidžiaugšiu, cor s pro š
nesidžiaugsiu
Tavo jauny-
95
bė
be
– juk Tu mano esi!
96
Aš galvoju – šiandie subat-
97
vakaris, šiandie vėlės
98
išganimo
išganymo
laukia – šiandie
99
žmonijos krūtinė atilsiu
100
alsuoja. Rytoj kelsis maldos,
101
skambės varpai ir vargonai,
102
o aš – kaip aš nebūsiu
Tos,
tos,
103
kuriai mano siela tiek maldų
104
kartoja, kuriai širdis tiek
105
užuomaršos ugdo –
ka kuri
c
Critical note: kuri ] cor pro ka, cor uri pro a, cor u pro a
kuri
106
yra mano gyvenimas
107
ir amžinas atilsis – kaip
108
nebusiu
nebūsiu
šiandie Tavo!
– – – – –
p
Physical note: [5r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

109
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l „Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
6
110
„Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
111
O, ne! Tu negalėjai man
112
visa atiduoti, nes tu ir pati
113
nežinai
nežinai,
ne
nė
kas tu esi, nė ką
114
tu turi! Net ir aš pats ištisą
115
naktį apie tai
dumodamas
dūmodamas
116
nerandu žodžių pasakyti, kas
117
tu man esi ir ką tu turi!
118
Ir
kap
kaip
tu man galėtum
119
atiduoti tą ugnikę, kuri
120
tavo akyse dega, kuri yra
121
nemirštoma,
nemirštama,
kuri yra amži-
122
na, kuri yra nuo tavo esy-
123
bės neatidalinama! Kaip
124
Tu galėtum atiduoti tąją
125
ugnikę, nuo kurios priklauso
126
būt ar nebūti pasauliui!
127
Juk
Tojoj
tojoj
ugnikėj jungias
128
tavo kūnas ir siela, juk
129
jojoj tavo esybė reiškias.
130
Ir kiek kaitrai tavo kūną
131
bučiuotau, ir kiek svaigulin‑
132
gos jo kvepmenos
būtų
būtų,
ir kokiais
133
spinduliais jisai virpėtų –
134
tavo ugnikės
visvien
vis vien
bus
135
amžino gyvenimo
pamėnai!
p
Physical note: [6r] //
pamėnai!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

136
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Ar atmeni – kai tos ugnikės
7
137
Ar atmeni – kai
Tos
tos
ugnikės
138
užsidegė akyse – kaip mums
139
gera pasidarė. Aš
tuo met
tuomet
140
visa
visą
visą tave savyje pajau-
141
čiau. Aš tuomet žinojau,
142
kad man daugiau nieko nereikia.
143
Ir jeigu dabar aš visa naktis
144
dumoju,
dūmoju,
tai
Tik
tik
apie tave
145
tokia,
tokią,
kai Tavo akyse ugnikės
146
dega. Ir jeigu dabar mano
147
mintys lengvos yra,
Tai
tai
148
tik todel, kad aš tavy
149
jaunybės amžinastį regėjau!
150
Ir man rodos, kai žmoguje
151
toki
c
Critical note: tokia ] orig toki, vid ex err om fl -a
toki
tokia
ugnis dega – kiekvienas
152
jo žygis yra dieviškas, kiek-
153
vienas jo
atdusis
atdūsis
yra palai-
154
mintas! Ir aš
myliu
myliu
tave –
155
dievišką!
Tave
Tave
degančią
156
ir virpančią! Ir mano
157
mintys lengvos šiandie!
158
Rytoj sekmadienis. Ir kai tekan-
159
ti saulė pažvelgs į
manu mano
c
Critical note: mano ] cor pro manu, cor fl -o pro -u
mano
160
akis – aš Tavo, merguže, vardą
161
minėsiu
p
Physical note: [7r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

162
8
c
Critical note: 8 ] add in d ang s l
8
163
Taip tylu aplinkui.
Naktis
Naktis,
164
rodos
rodos,
lėkdama
skamba,
skamba
165
ar tik mano ausyse – nežinau.
166
Bet aš tau
dumoju.
dūmoju.
Tu jau
167
miegi turbūt. Bet ar jauti
168
tu, kaip aš kaitriai, kaitriai
169
tave
visa
visą
bučiuoju?
170
O, aš jaučiu, kaip tu alsuoji,
171
kaip
galvuže
galvužė
tavo nulen-
172
kus, kaip krūtinė puruoja,
173
kaip Tavo sapnas skrenda – –
174
Ir bučiuoju Tave dar kaitriau.
175
Kad Tu priglustum, kad su-
176
tirptum, kad tavo akių ugnikė
177
būtų dar kaitresnė.
178
Dar, dar kartą tavo kūną pa-
179
glostyt, Tavo galvą priglaust,
180
tavo krūtinę išbučiuot – dar
181
kartą prieš užmigsiant tavo
182
sapną palydėt, Tavo mintis
183
pasergėt, tavo jaunybe pasidžiaugt!
184
Dar kartą Tau labanaktis pasa-
185
kyt – tave palaimint –
186
ir apsvaigt!
187
Bol.
c
Critical note: Bol. ] sign
p
Physical note: [8r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

188
Sekmadienio rytas.
189
Brolis
Brolis
n
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936), Balio Sruogos brolis, ūkininkavęs Baibokuose.
važiuoja Vabalninkan. Aš lieku
190
namie. Šiandie
velei
vėlei
daug saulės.
191
Šiandie visa diena – Tau –
192
Jei
Tėvu
c
Critical note: Tėvui ] orig Tėvu, vid ex err om i
Tėvu
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
geras ūpas – atiduok
193
jam
labu
labų
dienu
dienų
194
T.
c
Critical note: T[avo]
T.
Bol.
c
Critical note: Bol. ] sign
p
Physical note: [9r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgių
dvaras
p
Physical note: [1r] //
dvaras

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Laukų ramybė paskendo meilėj.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Laukų ramybė paskendo meilėj.
1
2
Laukų ramybė paskendo meilėj.
3
Per žemę saulė karoliais rieda.
4
Ir
dušioj
dūšioj
saulė. Ir
dušia
dūšia
gieda:
5
Laukų ramybė paskendo saulėj,
6
Ir paskutinį
rūdens
rudens
žiedą,
žiedą
7
Kaip slaptą laimę
priglaudžia
c
Critical note: priglaudžiu ] vid ex err priglaudžia pro priglaudžiu, vid ex err fl -a pro -u
priglaudžia
priglaudžiu
gailiai.
8
Per žemę saulė karoliais rieda.
9
Laukų ramybė paskendo meilėj.
– – – – – – – –
10
Vakaruoju vasarienoj.
11
Jau taip žvaigždžių parašyta,
12
Kad nedalioj baigdams dieną
13
Ištremty sutiktum kitą.
14
Vakaruoju vasarienoj
15
Nesuverdamas blakstienų:
16
Tiek jaunų žiedų nuskinta –
17
Ir pasaulis nedabinta!
– – – – – – – –
p
Physical note: [1r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

18
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Mano pievos našlaitėlę,
2
19
Mano pievos
našlaitėlę
našlaitėlę,
20
Kur išaugo vienai
vieną,
viena,
21
Beklajodams
rūdens
rudens
dieną,
22
Nuraščkiau Nuraškiau
c
Critical note: Nuraškiau ] cor pro Nuraščkiau, cor k pro č
Nuraškiau
našlaičių gėlę.
23
Ir širdis vogčia sugėlė –
24
Rudens laimėj slenka diena –
25
Pats našlaitis vienai vienas –
26
Kur padėsiu liūdną gėlę?..
– – – – – – –
27
Nuogos dirvos, nuogos pievos.
28
Liudnas
Liūdnas
lauke skamba laikas.
29
Lyg
rustybėj
rūstybėj
senas
dievas Dievas
c
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
Dievas
30
Paskandino dirvas,
pievas
pievas,
31
Lyg ir aš ne jojo vaikas.
32
Gėdulingas
Gedulingas
skamba laikas…
33
Ar ir
,
kaip mano
Dievas,
Dievas
34
Vis
tebusiu
tebūsiu
gėdos
vaikas?..
vaikas?..
n
Note: Eilėraščių ciklo „Krikštolėliai“, įtraukto į poezijos rinkinį „Dievų takais“, ankstyvas variantas dar be pavadinimo, vėliau taisytas, keičiant struktūrą, kitaip išdėstant atskirus eilėraščius, iš kurių vienas „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“ tapo savarankiškas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 195–196, 782–783.
– – – – – – –
p
Physical note: [2r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

35
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Per lygius laukus
3
36
Per lygius
laukus,
laukus
dūmodams,
dūmodams
slenku.
37
Rasoja
dirvos, dirvos ir
c
Critical note: dirvos ir ] cor pro dirvos, cor i pro interp ,
dirvos ir
spindi pievos.
38
Iš marių vėjas vaitoja gailiai.
39
Pažvelgiu tyliai į margas liepas,
40
Į
vasarojų, vasarojų –
c
Critical note: vasarojų – ] cor pro vasarojų, cor interppro,
vasarojų –
į liūdną dalią –
41
Visur pasėta liūdėjims vienas,
42
Visur nutiesta šilkinės
gijos
gijos
43
Ir spindi saulėj, ir saulėj
liudi.
liūdi.
44
Iš marių vėjas vaitoja gailiai
45
Ir meilė mano – kaip marių vėjas.
46
Vilnys užeina – žaibuoja
bokštai
bokštai,
47
Žemčiūgus beria ir laimės šviesą.
48
Vilnis Vilnys
c
Critical note: Vilnys ] cor pro Vilnis, cor y pro i
Vilnys
nueina – belieka tyrai
49
Ir tyrų vėjas, ir sausa gėla.
50
Paimtum
Paimtum,
rodos
rodos,
į saują smilčių,
51
Pabertum saulėj
pavėjuj
pavėjui
lėkti –
52
Žiūrėtum dieną ir juoktais naktį –
53
Kaip lekia smiltys, kaip
dušia
dūšia
verkia…
54
O marių vėjas vaitoja gailiai,
55
Ir meilė mano – kaip marių
vėjas.
vėjas.
n
Note: Eilėraščių ciklą „Krikštolėliai“ pratęsia eilėraščio be pavadinimo „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 270, 796.
– – – – –
p
Physical note: [3r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

56
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Vėla naktis, bet valandų aš
4
57
Vėla naktis, bet valandų aš
58
neskaitau. Tiktai sodas si-
59
dabrine dabriniu
c
Critical note: [si]dabriniu ] cor pro [si]dabrine, cor fl -iu pro -e
dabriniu
mėnesienos šydu
60
nuklotas, tiktai
lie rudens
c
Critical note: rudens ] cor pro lie, cor ru pro lie
rudens
61
liepos
mienesienoj mėnesienoj
c
Critical note: mėnesienoj ] cor pro mienesienoj, cor ė pro ie
mėnesienoj
debesė-
62
liais
niukso.
niūkso.
Aš ir ne-
63
žinau, kur aš esu ir ką
64
galvoju. Vėla naktis –
65
bet aš nežinau nei jos pra-
66
džios, nei pabaigos. Ne, aš
67
niekumet neužmiršiu,
kap
c
Critical note: kaip ] vid ex err om i
kap
kaip
68
tu manęs paklausei:
juk
Juk
69
visa tau atidaviau –
Tai
tai
ko
70
tu daugiau nori?“ – O, aš
71
noriu labai daug – aš
72
noriu, kad pasaulis dangaus
73
giesmėj
paskęstu,
paskęstų,
aš noriu,
74
kad dangus nusileistų ant
75
žemės ir
Tarptu:
tarptų:
aš noriu,
76
kad tavo akyse ugnikė
77
degtų! Kad Tavo akyse ugnikė
78
degtų! Tuomet aš būsiu
79
viespats!
viešpats!
Tuomet kalnai
80
bus perregimi ir žvaigždės
81
širdy – tuomet aš meilėj
82
pasigersiu –
p
Physical note: [4r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

83
5
c
Critical note: 5 ] add in d ang s l Taip juk aš laimingas esu.
5
84
Taip juk aš laimingas esu.
85
Jau vėla
naktis: naktis –
c
Critical note: naktis – ] cor pro naktis:, p naktis cor interppro :
naktis –
o aš dar tiek
86
darbo
Turiu
turiu
– dar tiek turiu
87
Tau padūmoti! Ha, tau pa-
88
dumoti!
dūmoti!
Arba – tau pasaką
89
pasakyti. Juk šiandie
90
subatvakaris, šiandie
91
Dievas žiūri į pasaulį ir
92
geris
gėris
savaitės darbu –
Tai
tai
93
nežiurėsiu
nežiūrėsiu
in Tave ir
94
nesidžiaugšiu nesidžiaugsiu
c
Critical note: nesidžiaugsiu ] cor pro nesidžiaugšiu, cor s pro š
nesidžiaugsiu
Tavo jauny-
95
bė
be
– juk Tu mano esi!
96
Aš galvoju – šiandie subat-
97
vakaris, šiandie vėlės
98
išganimo
išganymo
laukia – šiandie
99
žmonijos krūtinė atilsiu
100
alsuoja. Rytoj kelsis maldos,
101
skambės varpai ir vargonai,
102
o aš – kaip aš nebūsiu
Tos,
tos,
103
kuriai mano siela tiek maldų
104
kartoja, kuriai širdis tiek
105
užuomaršos ugdo –
ka kuri
c
Critical note: kuri ] cor pro ka, cor uri pro a, cor u pro a
kuri
106
yra mano gyvenimas
107
ir amžinas atilsis – kaip
108
nebusiu
nebūsiu
šiandie Tavo!
– – – – –
p
Physical note: [5r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

109
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l „Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
6
110
„Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
111
O, ne! Tu negalėjai man
112
visa atiduoti, nes tu ir pati
113
nežinai
nežinai,
ne
nė
kas tu esi, nė ką
114
tu turi! Net ir aš pats ištisą
115
naktį apie tai
dumodamas
dūmodamas
116
nerandu žodžių pasakyti, kas
117
tu man esi ir ką tu turi!
118
Ir
kap
kaip
tu man galėtum
119
atiduoti tą ugnikę, kuri
120
tavo akyse dega, kuri yra
121
nemirštoma,
nemirštama,
kuri yra amži-
122
na, kuri yra nuo tavo esy-
123
bės neatidalinama! Kaip
124
Tu galėtum atiduoti tąją
125
ugnikę, nuo kurios priklauso
126
būt ar nebūti pasauliui!
127
Juk
Tojoj
tojoj
ugnikėj jungias
128
tavo kūnas ir siela, juk
129
jojoj tavo esybė reiškias.
130
Ir kiek kaitrai tavo kūną
131
bučiuotau, ir kiek svaigulin‑
132
gos jo kvepmenos
būtų
būtų,
ir kokiais
133
spinduliais jisai virpėtų –
134
tavo ugnikės
visvien
vis vien
bus
135
amžino gyvenimo
pamėnai!
p
Physical note: [6r] //
pamėnai!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

136
7
c
Critical note: 7 ] add in d ang s l Ar atmeni – kai tos ugnikės
7
137
Ar atmeni – kai
Tos
tos
ugnikės
138
užsidegė akyse – kaip mums
139
gera pasidarė. Aš
tuo met
tuomet
140
visa
visą
visą tave savyje pajau-
141
čiau. Aš tuomet žinojau,
142
kad man daugiau nieko nereikia.
143
Ir jeigu dabar aš visa naktis
144
dumoju,
dūmoju,
tai
Tik
tik
apie tave
145
tokia,
tokią,
kai Tavo akyse ugnikės
146
dega. Ir jeigu dabar mano
147
mintys lengvos yra,
Tai
tai
148
tik todel, kad aš tavy
149
jaunybės amžinastį regėjau!
150
Ir man rodos, kai žmoguje
151
toki
c
Critical note: tokia ] orig toki, vid ex err om fl -a
toki
tokia
ugnis dega – kiekvienas
152
jo žygis yra dieviškas, kiek-
153
vienas jo
atdusis
atdūsis
yra palai-
154
mintas! Ir aš
myliu
myliu
tave –
155
dievišką!
Tave
Tave
degančią
156
ir virpančią! Ir mano
157
mintys lengvos šiandie!
158
Rytoj sekmadienis. Ir kai tekan-
159
ti saulė pažvelgs į
manu mano
c
Critical note: mano ] cor pro manu, cor fl -o pro -u
mano
160
akis – aš Tavo, merguže, vardą
161
minėsiu
p
Physical note: [7r] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

162
8
c
Critical note: 8 ] add in d ang s l
8
163
Taip tylu aplinkui.
Naktis
Naktis,
164
rodos
rodos,
lėkdama
skamba,
skamba
165
ar tik mano ausyse – nežinau.
166
Bet aš tau
dumoju.
dūmoju.
Tu jau
167
miegi turbūt. Bet ar jauti
168
tu, kaip aš kaitriai, kaitriai
169
tave
visa
visą
bučiuoju?
170
O, aš jaučiu, kaip tu alsuoji,
171
kaip
galvuže
galvužė
tavo nulen-
172
kus, kaip krūtinė puruoja,
173
kaip Tavo sapnas skrenda – –
174
Ir bučiuoju Tave dar kaitriau.
175
Kad Tu priglustum, kad su-
176
tirptum, kad tavo akių ugnikė
177
būtų dar kaitresnė.
178
Dar, dar kartą tavo kūną pa-
179
glostyt, Tavo galvą priglaust,
180
tavo krūtinę išbučiuot – dar
181
kartą prieš užmigsiant tavo
182
sapną palydėt, Tavo mintis
183
pasergėt, tavo jaunybe pasidžiaugt!
184
Dar kartą Tau labanaktis pasa-
185
kyt – tave palaimint –
186
ir apsvaigt!
187
Bol.
c
Critical note: Bol. ] sign
p
Physical note: [8r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

188
Sekmadienio rytas.
189
Brolis
Brolis
n
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936), Balio Sruogos brolis, ūkininkavęs Baibokuose.
važiuoja Vabalninkan. Aš lieku
190
namie. Šiandie
velei
vėlei
daug saulės.
191
Šiandie visa diena – Tau –
192
Jei
Tėvu
c
Critical note: Tėvui ] orig Tėvu, vid ex err om i
Tėvu
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
geras ūpas – atiduok
193
jam
labu
labų
dienu
dienų
194
T.
c
Critical note: T[avo]
T.
Bol.
c
Critical note: Bol. ] sign
p
Physical note: [9r] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Vandai
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Viekšniai,
c
Būgių
dvaras
p
Physical note: [1r] //
dvaras

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Laukų ramybė paskendo meilėj.
a1
Line number 7
Critical note: priglaudžiu ] vid ex err priglaudžia pro priglaudžiu, vid ex err fl -a pro -u
a1
Unnumbered line
Physical note: [1r] //
a1
Line number 18
Critical note: 2 ] add in d ang s l Mano pievos našlaitėlę,
a1
Line number 22
Critical note: Nuraškiau ] cor pro Nuraščkiau, cor k pro č
a1
Line number 29
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
a3
Line number 34
Note: Eilėraščių ciklo „Krikštolėliai“, įtraukto į poezijos rinkinį „Dievų takais“, ankstyvas variantas dar be pavadinimo, vėliau taisytas, keičiant struktūrą, kitaip išdėstant atskirus eilėraščius, iš kurių vienas „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“ tapo savarankiškas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 195–196, 782–783.
a1
Unnumbered line
Physical note: [2r] //
a1
Line number 35
Critical note: 3 ] add in d ang s l Per lygius laukus
a1
Line number 37
Critical note: dirvos ir ] cor pro dirvos, cor i pro interp ,
a1
Line number 40
Critical note: vasarojų – ] cor pro vasarojų, cor interppro,
a1
Line number 48
Critical note: Vilnys ] cor pro Vilnis, cor y pro i
a3
Line number 55
Note: Eilėraščių ciklą „Krikštolėliai“ pratęsia eilėraščio be pavadinimo „[Per lygius laukus dūmodams slenku]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 270, 796.
a1
Unnumbered line
Physical note: [3r] //
a1
Line number 56
Critical note: 4 ] add in d ang s l Vėla naktis, bet valandų aš
a1
Line number 59
Critical note: [si]dabriniu ] cor pro [si]dabrine, cor fl -iu pro -e
a1
Line number 60
Critical note: rudens ] cor pro lie, cor ru pro lie
a1
Line number 61
Critical note: mėnesienoj ] cor pro mienesienoj, cor ė pro ie
a1
Line number 67
Critical note: kaip ] vid ex err om i
a1
Line number 82
Physical note: [4r] //
a1
Line number 83
Critical note: 5 ] add in d ang s l Taip juk aš laimingas esu.
a1
Line number 85
Critical note: naktis – ] cor pro naktis:, p naktis cor interppro :
a1
Line number 94
Critical note: nesidžiaugsiu ] cor pro nesidžiaugšiu, cor s pro š
a1
Line number 105
Critical note: kuri ] cor pro ka, cor uri pro a, cor u pro a
a1
Unnumbered line
Physical note: [5r] //
a1
Line number 109
Critical note: 6 ] add in d ang s l „Aš Tau juk visa atidaviau!“ –
a1
Line number 135
Physical note: [6r] //
a1
Line number 136
Critical note: 7 ] add in d ang s l Ar atmeni – kai tos ugnikės
a1
Line number 151
Critical note: tokia ] orig toki, vid ex err om fl -a
a1
Line number 159
Critical note: mano ] cor pro manu, cor fl -o pro -u
a1
Line number 161
Physical note: [7r] //
a1
Line number 162
Critical note: 8 ] add in d ang s l
a1
Line number 187
Critical note: Bol. ] sign
a1
Line number 187
Physical note: [8r] //
a3
Line number 189
Note: Aniolas Sruoga (1890–1936), Balio Sruogos brolis, ūkininkavęs Baibokuose.
a1
Line number 192
Critical note: Tėvui ] orig Tėvu, vid ex err om i
a3
Line number 192
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
a1
Line number 194
Critical note: T[avo]
a1
Line number 194
Critical note: Bol. ] sign
a1
Line number 194
Physical note: [9r] //
a1
Line number c
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_09_10_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_4v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_5r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_5v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_6r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_6v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_7r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_7v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_8r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_8v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_9r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_9v.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_envelope_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_envelope_1i.jpgX (Close panel)
image
1921_09_10_vd_envelope_1v.jpgX (Close panel)
image