Vandai Daugirdaitei, 1921-10-16

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-10-16

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 650. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1921 m. spalio 16 / sekmadienį, prieš / išvažiuojant studijuoti / į Vokietiją (prieš X. 20). / Rašyta iš Kauno į Bugius“). Rašyta dviejuose 14,4 × 21,4 cm gelstelėjusio, lygaus, išplėšto ir bloknoto popieriaus lapeliuose (1r, 2r) raudonais krašteliais ir dviejuose 14,0 × 21,2 cm gelstelėjusio, languoto, išplėšto iš bloknoto popieriaus lapeliuose (3r, 4r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta (lankstymo į tris dalis žymės). Numeruota Balio Sruogos ranka. Dėmėta (rudos dėmelės). Ištepta (3v). Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 107–109 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, KC PENN, l. 29–30 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-10-16: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-10-16: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-10-16: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-10-16, l. 1–4r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_10_16_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Diena iš dienos laukiu, ir
kolkas
kol kas
viskas
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Diena iš dienos laukiu, ir kol kas viskas
1
2
Diena iš dienos laukiu, ir
kolkas
kol kas
viskas
3
tebėra vietoj. Iš vokiečių vis dar
4
nėra
atsakymo
atsakymo
n
Note: 1921 m. „rugpjūčio mėn. Vokietijos valstybės atstovui Lietuvoje jis [Balys Sruoga] padavė prašymą su visais dokumentais, kad leistų jam stoti į Miuncheno universitetą ir ten toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 115): „Norėdamas baigti mokslą, pradėtą rusų universitetuose (Peterburgo ir Maskvos), šiuo turiu garbės prašyti, Jūsų ekscelencija, padaryti atitinkamų žygių, kad aš galėčiau būti priimtas į Vokietijos universitetą. // Kadangi aš noriu toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle, tai aš norėčiau įstoti į Müncheno universitetą. Jeigu jau nieku būdu nebūtų galima įstoti į Müncheno, tai tuomet norėčiau pastoti į Leipcigo, Dresdeno ar Frankfurto/M universitetus“ (plačiau žr. Balio Sruogos laišką-prašymą Vokietijos atstovui Lietuvoje, 1921-08-?, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 961, l. 1r).
nė man, nė
tau,
tau,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997) norėjo studijuoti Berlyno universitete, Filosofijos fakultete, kur, be filosofijos, psichologijos, sociologijos kursų, buvo dėstoma ir istorija. Berlyno universitete tuo metu istoriją dėstė garsūs Europos mokslininkai (pvz., vokiečių istorikas Karl Stählin), skyrę daug dėmesio šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Berlyne dėl infliacijos buvo galima pigiai pragyventi, ten studijavo artimiausi Vandos Daugirdaitės draugai – Faustas Kirša, pusseserė Sofija Laucevičiūtė, bičiulės Aldona Čarneckaitė, Viktorija Gravrogkaitė, Vincė Jonuškaitė, Ona Kerpauskaitė, Sofija Lukauskaitė ir kt.
5
Kaziui
Kaziui
n
Note: Kazys Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, gaudamas stipendiją, nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. rudens studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
(brol),
c
Critical note: brol[iui]
(brol.),
ne
nė
Pajaujui.
Pajaujui.
n
Note: Kazys Juozas Pajaujis-Javis (1894–1973?), ekonomistas, publicistas, tuo metu rengėsi studijoms Berlyno universitete.
Tiktai
Julius
Julius
n
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921 m. vyko į Leipcigą studijuoti medicinos.
6
tai jau gavo atsakymą ir priimtas –
7
jis važiuoja į
Leipcigą
Leipcigą,
bet už
8
jį rūpinos
kaž kokios
kažkokios
vokiečių
9
firmos. Aš taip-pat kalbėjaus
10
su kai kuo iš mūsų pasiuntiny-
11
bės Berlyne.
Tai
Tai,
sako
sako,
galima taip
12
padaryti, kad nuvažiuoti ir pastoti
13
laisvu klausytoju, o
Tenai
tenai
tai
14
paskui ir bus galima stačiai ir pilna-
15
teisiu studentu pastoti.
,
matai
matai,
16
vėlei galvoju, jeigu manęs ir nepri-
17
imtų
dabar
c
Critical note: dabar ] p vid ex err om į
dabar
dabar į
Miuncheną,
Miuncheną
ir jeigu
18
tu
kolkas
kol kas
į
Pragą
Prahą
nevažiuotum,
19
tai aš ar šiaip, ar
Taip
taip
važiuo-
20
iiau čiau
c
Critical note: [važiuo]čiau ] cor čiau pro iiau, cor č pro pri i
čiau
į Miuncheną. Dabar aš sėdžiu
21
ir laukiu. Laukiu iš vokiečių atsa-
22
kymo, laukiu tavęs
atvažiuojant
atvažiuojant.
23
Bet Be
c
Critical note: Be ] cor pro Bet, ras t
Be
taves
tavęs
neišvažiuosiu. Apie
24
24–25 rengias važiuoti
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius. 1921 m. išvyko į Berlyno universitetą studijuoti vokiečių kalbos ir literatūros, estetikos.
25
ir
Binkis.
Binkis.
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1920–1923 m. Berlyno universitete lankė literatūros ir filosofijos paskaitas, rūpinosi Švietimo ministerijos knygų spausdinimu Leipcige.
Būtų geriau, kad mes galė-
26
tumen
c
Critical note: [galė]tumėm ] vid ex err n pro sec m
tumen
tumėm
išvažiuoti kiek anksčiau,
27
kokia
kokią
22–23, kartu su jais va-
28
žiuoti aš nenorėčiau. Bet tavęs
29
sulaukti aš būtinai noriu. Taip
30
daug daug turėčiau ko Tau pasakyti,
31
pasikalbėti apie tai, kas bus, ką
mes
p
Physical note: [1v] //
mes

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

32
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l darysim. Žinai, su Švietimo mi-
2
33
darysim. Žinai, su Švietimo mi-
34
nisterija padariau
sutat
c
Critical note: sutartį ] vid ex err sutattį, vid ex err sec t pro r
sutar
n
Note: Balys Sruoga Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai apsiėmė savo vardu iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Moriso Croiset parengtą Graikų literatūros istorijos vadovėlį. Balys Sruoga įsipareigojo per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų teksto, už atlikto darbo lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, 1921-10-08, Kaunas, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r). Šio vadovėlio tekstą realiai „iš prancūzų kalbos vertė V. Daugirdaitė, o B. Sruoga vertimą tvarkė ir redagavo“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, p. 131). „B. Sruogos, kaip vertėjo, vardu ėjo visa dokumentacija – taip patogiau buvo gauti užsakymą“ (vertimo istoriją plačiau žr. in: Ibid., p. 132).
Kaip prisimena Vanda Sruogienė, „Balys susitarė su Švietimo ministerija, kad mudu kartu versime Croiset graikų literatūros istoriją – aš turėjau versti iš prancūzų kalbos, o Balys tą juodraštį stilizuoti ir paruošti spaudai. Jis tai padarė savo vardu, Krėvės pagalba sudarydamas man galimybę mokintis, nes aš, kaip dvarininko duktė, nedrįsau prašyti stipendijos. Taip per 4 semestrus aš besimokydama Berlyne kasdien verčiau maždaug po 4 puslapius, kas savaitę vertimą siunčiau Baliui į Miuncheną, o jis pataisęs siųsdavo Švietimo ministerijai. Darbas ėjo reguliariai, be sutrukdymo. Aš gaudavau į mėnesį po 5 dolerius, tiek, kiek valstybės stipendininkai. Pabrėžtinas Balio darbingumas: sėkmingai studijavo, rašydavo straipsnius „Naujienoms“, lankydavo teatrus, muziejus, savaitgalius ir daugiau [laiko] praleisdavo kalnuose, Miuncheno knaipose. Šitas vertimas buvo aprobuotas ir Švietimo ministerijos priimtas su pastaba, kad jis kiek taisytinas. Jis nebuvo išspausdintas, nes prof. Šilkarskis, pradėjęs dėstyti graikų literatūros istoriją, pasistengė, kad universiteto studentams būtų išspausdintas jo parašytasis vadovėlis – nors prof. Šilkarskis buvo mūsų draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 29–30).
kiek
35
blogesnėmis sąlygomis, negu buvau
36
rašęs. Už lanką mokės po 800
auk.
c
Critical note: auk[sinų]
auk.
auk.,
37
bet prisiunčiant dalimis tuojau
38
išmokės po 600, o likusius kitu
39
200
tai
tai,
kai bus padarytas visas
40
darbas. Rankraštis turi
buti
būti
visai
41
parengtas spaudai. Sutartį
kol-
kol
42
kas padariau tiktai
p del
c
Critical note: del ] cor pro p, cor d pro p
del
pirmos
43
knygos pusės, nes
kaš kuriam
kažkuriam
laikui
44
praslinkus, markės
kurkas
kur kas
gali
45
pakilti ar nukristi, tai kad būtų
46
galima del antro tomo sutartį
47
atitinkamai keisti. Rodos, kad
48
aš gausiu iš Švietimo
Ministe-
ministe-
49
rijos pasiskolint
rašoma
rašomą
ma-
50
šinėlę – gal ją turėt
bu
bū
pravartu.
51
Be To
Be to,
pats
pats,
rodos
rodos,
kiek sukrapšty-
52
siu piningų, kad nusipirkt
53
sau
rašoma
rašomą
mašinėlę –
54
tokia
tokią
mažiui mažiučiukę ,
c
Critical note: mažiučiukę ] cor pro mažiui, cor č pro i
mažiučiukę,
kad ją labai
55
lengva vežioti ir
nešioti
nešioti,
– visai
56
kaip mažutis
sv sakvojažas .
c
Critical note: sakvojažas ] cor pro sv, cor pri a pro v
sakvojažas.
sakvojažas.
n
Note: Balys Sruoga 1922 m. Miunchene įsigijo rašomąją mašinėlę: „turėjo portatyvinę „Coroną“, su kuria nesiskyrė“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 121). Broliui Juozapui Sruogai vėliau patarė už 425 litus įsigyti tokią pačią kokybišką rašomąją mašinėlę, teigė, kad ja naudojasi jau penkiolika metų ir yra patenkintas. Tik 1937 m. įsigytą pirmąją „Coroną“ pakeitė į naują laidą (Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Tilžę, 1937-01-13, l. 1v, in: LLTI BR, f. 53, b. 287).
57
Manau, kad mums prie vertimo
58
ar
Taip
taip
bus pravartu turėti.
59
Žinoma, kur kas būtų
geriau
geriau,
60
jeigu mes galėtumėm įsitaisyti
61
gyventi viename mieste – aš
62
taip norėčiau būti
kartų
kartu
su
63
tavim, aš taip norėčiau. Kai aš
64
pagalvoju, kad
nuvažiuosiu
nuvažiuosiu,
kur
p
Physical note: [2r] //
kur

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

65
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l būsiu vienas – vienas – tai aš neži-
3
66
busiu
būsiu
vienas-vienas
vienas-vienas,
– tai aš neži-
67
nau, kaip reikės gyventi. Dabar
68
taip tuščia sieloje, taip tuščia
69
aplinkui ir mano keturios sienos
70
tokios mažutės. Ir aš kaip laukinis
71
žveris,
žvėris,
uždarytas, užsklęstas,
72
pra bijau
c
Critical note: bijau ] cor pro pra, cor bij pro pra
bijau
praverti langą, bijau į
73
dangų pažvelgti. Ir
Tokia
tokia
74
tyla. O
ruduos
c
Critical note: ruduo ] vid ex err fl -uos pro -uo, add s
ruduos
ruduo
toks švelnus, tokia
75
ūkana
g pilka
c
Critical note: pilka ] cor pro g, cor p pro g
pilka
nusileidžia,
ir o
c
Critical note: o ] cor pro ir
o
dušioj
dūšioj
76
nyku-nyku. Aš taip laukiu tavęs.
77
Toks liūdnas ir tylus. O, kad tu būtum
78
dabar čia – kad tu ateitum int
79
mane, atlankytum mane! Kaip
80
aš prisiglausčiau prie tavęs, kaip
81
aš užsimirščiau! Ir
dušioj
dūšioj
kaip
82
būtų
šviesa
c
Critical note: šviesa ] vid ex err a pro u
šviesa
šviesu
ir lengva. Ir dangus
83
koks būtų mėlynas. Ir aš gyvenu
84
tik mintimi apie tave. Nebetoli
85
20-tą,
20-ta,
tu atvažiuosi, tu
busi
būsi
mano
86
viešnia ir
kal karaliūnaitė .
c
Critical note: karaliūnaitė ] cor pro kal, cor r pro l
karaliūnaitė.
Aš ir
87
pats nežinau, kodel pasiilgimas
88
turi būti toksai liūdnas. Ir kodel
89
žmogui taip baisu, kai jauti, kaip
90
keturios sienos slegia vieną,
vienužį!
p
Physical note: [3r] //
vienužį!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

91
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Žinai, koks dalykas išeina? Pereitą
4
92
Žinai
Žinai,
koks dalykas
išeina
išeina?
Pereita
Pereitą
93
sekmadienį aš susipažinau su viena
94
panele
panele
n
Note: Bronė Filomena Jazbutytė (1896–1950) – būsimoji Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona. Jų vestuvės įvyko 1923-01-11.
ir
ejau
ėjau
už miesto pasivaikščiot.
95
Bekalbant ji užprašo mane vestuvėms –
96
su
Juozu,
Juozu,
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
mano broliu. Dabar
juozas Juozas ,
c
Critical note: Juozas ] cor pro juozas, cor J pro min
Juozas
97
yra atvažiavęs iš Maskvos.
Turbut
Turbūt
98
dabar greit bus jų
vestuvės
vestuvės.
99
O aš besivalkiodamas truputį per-
100
šalau ir jau 3
dienos,
dienos
kaip labai
101
biauriai
bjauriai
jaučiuosiu – galva skauda
102
skauda ir
tt.
t. t.
Ir todel aš negaliu
103
tau šiandie daug ar gražiai parašyti.
104
Ot rašau, kad tu žinotum, koks aš
105
vienas vienužis
dabar,
dabar
ir kaip aš
106
tavęs laukiu, ir kaip aš
taves
tavęs
pasi-
107
ilgau, ir kaip aš tave myliu. Dabar
108
11
val.
c
Critical note: val[anda]
val.
vakaro, sekmadienis,
turbut
turbūt
109
Tu jau ilsiesi mūsų palaimintam
110
kampely, o aš… Aš eisiu į paštą,
111
įmesiu laišką ir valkiosiuos gatvė-
112
mis ir
dumosiu
dūmosiu
tau, kad tavo sapnas
113
būtų lengvas, kad mūsų
kampleis
c
Critical note: kampelis ] vid ex err kampleis pro kampelis, vid ex err le pro el
kampleis
kampelis
114
būtų palaimintas. Tegu ramu
115
tau būna
mu
mū
kamply.
c
Critical note: kampely ] vid ex err kamply pro kampely, vid ex err om e
kamply.
kampely.
n
Note: „Rašytojas Būgiuose turėjo mansardoje mažą ramų kambarėlį, iš kurio buvo matyti laukai ir miškas, ir kurdamas neretai čia užtrukdavo iki gilių išnaktų. Čia buvo jo knygos, rankraščiai, rašomoji mašinėlė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 191). Vanda Sruogienė liudijo, kad „Sruoga rašė salkutėje, kurios langas išeina į rytus, į laukus ir toliau – miškus. Ten jis turėjo ramų kampą, mažą kambariuką, kurį jam mano tėvas įtaisė pagal jo pageidavimus (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS)“. Būgiuose esantį kambarėlį po stogu, „salką“, Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga laiškuose vadino „mūsų puse“, „mūsų kampeliu“. Vanda Daugirdaitė čia laukė Balio Sruogos, grįžtančio iš Miuncheno po studijų, vėliau, jau po santuokos, – iš Kauno, rašė jam laiškus, skaitė jai atsiųstus eilėraščius, galvodavo, apie jį: „Šiandie mano varduvės. Balių atidėjom iki rugpjūčio mėn. Lyja, vėjas ūžia, sėdžiu viena mūsų pusėj, tylu, Daliukas miega… Prisimenu, kaip prieš keletą metų dar apie tave svajojau, kaip apsvaigdavau tavo eiles skaitydama ir kaip baisiai tavęs ilgėjaus! Ir dabar ilgiuosi ir myliu, gal net sunkiau man vienai be tavęs būti“ (Vandos Sruogienės laiškas Baliui Sruogai, iš Būgių – į Kauną, 1928-06-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, apl. 4, nr. 11, l. 2r).
Bu-
116
čiuoju tave tyliai, tyliai
117
Tavo
c
Critical note: Tavo ] ill fl -o, sign
Tavo
Bal.
c
Critical note: Bal. ]
p
Physical note: [4r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Diena iš dienos laukiu, ir
kolkas
kol kas
viskas
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Diena iš dienos laukiu, ir kol kas viskas
1
2
Diena iš dienos laukiu, ir
kolkas
kol kas
viskas
3
tebėra vietoj. Iš vokiečių vis dar
4
nėra
atsakymo
atsakymo
n
Note: 1921 m. „rugpjūčio mėn. Vokietijos valstybės atstovui Lietuvoje jis [Balys Sruoga] padavė prašymą su visais dokumentais, kad leistų jam stoti į Miuncheno universitetą ir ten toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 115): „Norėdamas baigti mokslą, pradėtą rusų universitetuose (Peterburgo ir Maskvos), šiuo turiu garbės prašyti, Jūsų ekscelencija, padaryti atitinkamų žygių, kad aš galėčiau būti priimtas į Vokietijos universitetą. // Kadangi aš noriu toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle, tai aš norėčiau įstoti į Müncheno universitetą. Jeigu jau nieku būdu nebūtų galima įstoti į Müncheno, tai tuomet norėčiau pastoti į Leipcigo, Dresdeno ar Frankfurto/M universitetus“ (plačiau žr. Balio Sruogos laišką-prašymą Vokietijos atstovui Lietuvoje, 1921-08-?, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 961, l. 1r).
nė man, nė
tau,
tau,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997) norėjo studijuoti Berlyno universitete, Filosofijos fakultete, kur, be filosofijos, psichologijos, sociologijos kursų, buvo dėstoma ir istorija. Berlyno universitete tuo metu istoriją dėstė garsūs Europos mokslininkai (pvz., vokiečių istorikas Karl Stählin), skyrę daug dėmesio šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Berlyne dėl infliacijos buvo galima pigiai pragyventi, ten studijavo artimiausi Vandos Daugirdaitės draugai – Faustas Kirša, pusseserė Sofija Laucevičiūtė, bičiulės Aldona Čarneckaitė, Viktorija Gravrogkaitė, Vincė Jonuškaitė, Ona Kerpauskaitė, Sofija Lukauskaitė ir kt.
5
Kaziui
Kaziui
n
Note: Kazys Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, gaudamas stipendiją, nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. rudens studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
(brol),
c
Critical note: brol[iui]
(brol.),
ne
nė
Pajaujui.
Pajaujui.
n
Note: Kazys Juozas Pajaujis-Javis (1894–1973?), ekonomistas, publicistas, tuo metu rengėsi studijoms Berlyno universitete.
Tiktai
Julius
Julius
n
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921 m. vyko į Leipcigą studijuoti medicinos.
6
tai jau gavo atsakymą ir priimtas –
7
jis važiuoja į
Leipcigą
Leipcigą,
bet už
8
jį rūpinos
kaž kokios
kažkokios
vokiečių
9
firmos. Aš taip-pat kalbėjaus
10
su kai kuo iš mūsų pasiuntiny-
11
bės Berlyne.
Tai
Tai,
sako
sako,
galima taip
12
padaryti, kad nuvažiuoti ir pastoti
13
laisvu klausytoju, o
Tenai
tenai
tai
14
paskui ir bus galima stačiai ir pilna-
15
teisiu studentu pastoti.
,
matai
matai,
16
vėlei galvoju, jeigu manęs ir nepri-
17
imtų
dabar
c
Critical note: dabar ] p vid ex err om į
dabar
dabar į
Miuncheną,
Miuncheną
ir jeigu
18
tu
kolkas
kol kas
į
Pragą
Prahą
nevažiuotum,
19
tai aš ar šiaip, ar
Taip
taip
važiuo-
20
iiau čiau
c
Critical note: [važiuo]čiau ] cor čiau pro iiau, cor č pro pri i
čiau
į Miuncheną. Dabar aš sėdžiu
21
ir laukiu. Laukiu iš vokiečių atsa-
22
kymo, laukiu tavęs
atvažiuojant
atvažiuojant.
23
Bet Be
c
Critical note: Be ] cor pro Bet, ras t
Be
taves
tavęs
neišvažiuosiu. Apie
24
24–25 rengias važiuoti
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius. 1921 m. išvyko į Berlyno universitetą studijuoti vokiečių kalbos ir literatūros, estetikos.
25
ir
Binkis.
Binkis.
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1920–1923 m. Berlyno universitete lankė literatūros ir filosofijos paskaitas, rūpinosi Švietimo ministerijos knygų spausdinimu Leipcige.
Būtų geriau, kad mes galė-
26
tumen
c
Critical note: [galė]tumėm ] vid ex err n pro sec m
tumen
tumėm
išvažiuoti kiek anksčiau,
27
kokia
kokią
22–23, kartu su jais va-
28
žiuoti aš nenorėčiau. Bet tavęs
29
sulaukti aš būtinai noriu. Taip
30
daug daug turėčiau ko Tau pasakyti,
31
pasikalbėti apie tai, kas bus, ką
mes
p
Physical note: [1v] //
mes

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

32
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l darysim. Žinai, su Švietimo mi-
2
33
darysim. Žinai, su Švietimo mi-
34
nisterija padariau
sutat
c
Critical note: sutartį ] vid ex err sutattį, vid ex err sec t pro r
sutar
n
Note: Balys Sruoga Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai apsiėmė savo vardu iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Moriso Croiset parengtą Graikų literatūros istorijos vadovėlį. Balys Sruoga įsipareigojo per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų teksto, už atlikto darbo lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, 1921-10-08, Kaunas, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r). Šio vadovėlio tekstą realiai „iš prancūzų kalbos vertė V. Daugirdaitė, o B. Sruoga vertimą tvarkė ir redagavo“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, p. 131). „B. Sruogos, kaip vertėjo, vardu ėjo visa dokumentacija – taip patogiau buvo gauti užsakymą“ (vertimo istoriją plačiau žr. in: Ibid., p. 132).
Kaip prisimena Vanda Sruogienė, „Balys susitarė su Švietimo ministerija, kad mudu kartu versime Croiset graikų literatūros istoriją – aš turėjau versti iš prancūzų kalbos, o Balys tą juodraštį stilizuoti ir paruošti spaudai. Jis tai padarė savo vardu, Krėvės pagalba sudarydamas man galimybę mokintis, nes aš, kaip dvarininko duktė, nedrįsau prašyti stipendijos. Taip per 4 semestrus aš besimokydama Berlyne kasdien verčiau maždaug po 4 puslapius, kas savaitę vertimą siunčiau Baliui į Miuncheną, o jis pataisęs siųsdavo Švietimo ministerijai. Darbas ėjo reguliariai, be sutrukdymo. Aš gaudavau į mėnesį po 5 dolerius, tiek, kiek valstybės stipendininkai. Pabrėžtinas Balio darbingumas: sėkmingai studijavo, rašydavo straipsnius „Naujienoms“, lankydavo teatrus, muziejus, savaitgalius ir daugiau [laiko] praleisdavo kalnuose, Miuncheno knaipose. Šitas vertimas buvo aprobuotas ir Švietimo ministerijos priimtas su pastaba, kad jis kiek taisytinas. Jis nebuvo išspausdintas, nes prof. Šilkarskis, pradėjęs dėstyti graikų literatūros istoriją, pasistengė, kad universiteto studentams būtų išspausdintas jo parašytasis vadovėlis – nors prof. Šilkarskis buvo mūsų draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 29–30).
kiek
35
blogesnėmis sąlygomis, negu buvau
36
rašęs. Už lanką mokės po 800
auk.
c
Critical note: auk[sinų]
auk.
auk.,
37
bet prisiunčiant dalimis tuojau
38
išmokės po 600, o likusius kitu
39
200
tai
tai,
kai bus padarytas visas
40
darbas. Rankraštis turi
buti
būti
visai
41
parengtas spaudai. Sutartį
kol-
kol
42
kas padariau tiktai
p del
c
Critical note: del ] cor pro p, cor d pro p
del
pirmos
43
knygos pusės, nes
kaš kuriam
kažkuriam
laikui
44
praslinkus, markės
kurkas
kur kas
gali
45
pakilti ar nukristi, tai kad būtų
46
galima del antro tomo sutartį
47
atitinkamai keisti. Rodos, kad
48
aš gausiu iš Švietimo
Ministe-
ministe-
49
rijos pasiskolint
rašoma
rašomą
ma-
50
šinėlę – gal ją turėt
bu
bū
pravartu.
51
Be To
Be to,
pats
pats,
rodos
rodos,
kiek sukrapšty-
52
siu piningų, kad nusipirkt
53
sau
rašoma
rašomą
mašinėlę –
54
tokia
tokią
mažiui mažiučiukę ,
c
Critical note: mažiučiukę ] cor pro mažiui, cor č pro i
mažiučiukę,
kad ją labai
55
lengva vežioti ir
nešioti
nešioti,
– visai
56
kaip mažutis
sv sakvojažas .
c
Critical note: sakvojažas ] cor pro sv, cor pri a pro v
sakvojažas.
sakvojažas.
n
Note: Balys Sruoga 1922 m. Miunchene įsigijo rašomąją mašinėlę: „turėjo portatyvinę „Coroną“, su kuria nesiskyrė“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 121). Broliui Juozapui Sruogai vėliau patarė už 425 litus įsigyti tokią pačią kokybišką rašomąją mašinėlę, teigė, kad ja naudojasi jau penkiolika metų ir yra patenkintas. Tik 1937 m. įsigytą pirmąją „Coroną“ pakeitė į naują laidą (Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Tilžę, 1937-01-13, l. 1v, in: LLTI BR, f. 53, b. 287).
57
Manau, kad mums prie vertimo
58
ar
Taip
taip
bus pravartu turėti.
59
Žinoma, kur kas būtų
geriau
geriau,
60
jeigu mes galėtumėm įsitaisyti
61
gyventi viename mieste – aš
62
taip norėčiau būti
kartų
kartu
su
63
tavim, aš taip norėčiau. Kai aš
64
pagalvoju, kad
nuvažiuosiu
nuvažiuosiu,
kur
p
Physical note: [2r] //
kur

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

65
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l būsiu vienas – vienas – tai aš neži-
3
66
busiu
būsiu
vienas-vienas
vienas-vienas,
– tai aš neži-
67
nau, kaip reikės gyventi. Dabar
68
taip tuščia sieloje, taip tuščia
69
aplinkui ir mano keturios sienos
70
tokios mažutės. Ir aš kaip laukinis
71
žveris,
žvėris,
uždarytas, užsklęstas,
72
pra bijau
c
Critical note: bijau ] cor pro pra, cor bij pro pra
bijau
praverti langą, bijau į
73
dangų pažvelgti. Ir
Tokia
tokia
74
tyla. O
ruduos
c
Critical note: ruduo ] vid ex err fl -uos pro -uo, add s
ruduos
ruduo
toks švelnus, tokia
75
ūkana
g pilka
c
Critical note: pilka ] cor pro g, cor p pro g
pilka
nusileidžia,
ir o
c
Critical note: o ] cor pro ir
o
dušioj
dūšioj
76
nyku-nyku. Aš taip laukiu tavęs.
77
Toks liūdnas ir tylus. O, kad tu būtum
78
dabar čia – kad tu ateitum int
79
mane, atlankytum mane! Kaip
80
aš prisiglausčiau prie tavęs, kaip
81
aš užsimirščiau! Ir
dušioj
dūšioj
kaip
82
būtų
šviesa
c
Critical note: šviesa ] vid ex err a pro u
šviesa
šviesu
ir lengva. Ir dangus
83
koks būtų mėlynas. Ir aš gyvenu
84
tik mintimi apie tave. Nebetoli
85
20-tą,
20-ta,
tu atvažiuosi, tu
busi
būsi
mano
86
viešnia ir
kal karaliūnaitė .
c
Critical note: karaliūnaitė ] cor pro kal, cor r pro l
karaliūnaitė.
Aš ir
87
pats nežinau, kodel pasiilgimas
88
turi būti toksai liūdnas. Ir kodel
89
žmogui taip baisu, kai jauti, kaip
90
keturios sienos slegia vieną,
vienužį!
p
Physical note: [3r] //
vienužį!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

91
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Žinai, koks dalykas išeina? Pereitą
4
92
Žinai
Žinai,
koks dalykas
išeina
išeina?
Pereita
Pereitą
93
sekmadienį aš susipažinau su viena
94
panele
panele
n
Note: Bronė Filomena Jazbutytė (1896–1950) – būsimoji Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona. Jų vestuvės įvyko 1923-01-11.
ir
ejau
ėjau
už miesto pasivaikščiot.
95
Bekalbant ji užprašo mane vestuvėms –
96
su
Juozu,
Juozu,
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
mano broliu. Dabar
juozas Juozas ,
c
Critical note: Juozas ] cor pro juozas, cor J pro min
Juozas
97
yra atvažiavęs iš Maskvos.
Turbut
Turbūt
98
dabar greit bus jų
vestuvės
vestuvės.
99
O aš besivalkiodamas truputį per-
100
šalau ir jau 3
dienos,
dienos
kaip labai
101
biauriai
bjauriai
jaučiuosiu – galva skauda
102
skauda ir
tt.
t. t.
Ir todel aš negaliu
103
tau šiandie daug ar gražiai parašyti.
104
Ot rašau, kad tu žinotum, koks aš
105
vienas vienužis
dabar,
dabar
ir kaip aš
106
tavęs laukiu, ir kaip aš
taves
tavęs
pasi-
107
ilgau, ir kaip aš tave myliu. Dabar
108
11
val.
c
Critical note: val[anda]
val.
vakaro, sekmadienis,
turbut
turbūt
109
Tu jau ilsiesi mūsų palaimintam
110
kampely, o aš… Aš eisiu į paštą,
111
įmesiu laišką ir valkiosiuos gatvė-
112
mis ir
dumosiu
dūmosiu
tau, kad tavo sapnas
113
būtų lengvas, kad mūsų
kampleis
c
Critical note: kampelis ] vid ex err kampleis pro kampelis, vid ex err le pro el
kampleis
kampelis
114
būtų palaimintas. Tegu ramu
115
tau būna
mu
mū
kamply.
c
Critical note: kampely ] vid ex err kamply pro kampely, vid ex err om e
kamply.
kampely.
n
Note: „Rašytojas Būgiuose turėjo mansardoje mažą ramų kambarėlį, iš kurio buvo matyti laukai ir miškas, ir kurdamas neretai čia užtrukdavo iki gilių išnaktų. Čia buvo jo knygos, rankraščiai, rašomoji mašinėlė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 191). Vanda Sruogienė liudijo, kad „Sruoga rašė salkutėje, kurios langas išeina į rytus, į laukus ir toliau – miškus. Ten jis turėjo ramų kampą, mažą kambariuką, kurį jam mano tėvas įtaisė pagal jo pageidavimus (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS)“. Būgiuose esantį kambarėlį po stogu, „salką“, Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga laiškuose vadino „mūsų puse“, „mūsų kampeliu“. Vanda Daugirdaitė čia laukė Balio Sruogos, grįžtančio iš Miuncheno po studijų, vėliau, jau po santuokos, – iš Kauno, rašė jam laiškus, skaitė jai atsiųstus eilėraščius, galvodavo, apie jį: „Šiandie mano varduvės. Balių atidėjom iki rugpjūčio mėn. Lyja, vėjas ūžia, sėdžiu viena mūsų pusėj, tylu, Daliukas miega… Prisimenu, kaip prieš keletą metų dar apie tave svajojau, kaip apsvaigdavau tavo eiles skaitydama ir kaip baisiai tavęs ilgėjaus! Ir dabar ilgiuosi ir myliu, gal net sunkiau man vienai be tavęs būti“ (Vandos Sruogienės laiškas Baliui Sruogai, iš Būgių – į Kauną, 1928-06-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, apl. 4, nr. 11, l. 2r).
Bu-
116
čiuoju tave tyliai, tyliai
117
Tavo
c
Critical note: Tavo ] ill fl -o, sign
Tavo
Bal.
c
Critical note: Bal. ]
p
Physical note: [4r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Diena iš dienos laukiu, ir
kolkas
kol kas
viskas
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Diena iš dienos laukiu, ir kol kas viskas
1
2
Diena iš dienos laukiu, ir
kolkas
kol kas
viskas
3
tebėra vietoj. Iš vokiečių vis dar
4
nėra
atsakymo
atsakymo
n
Note: 1921 m. „rugpjūčio mėn. Vokietijos valstybės atstovui Lietuvoje jis [Balys Sruoga] padavė prašymą su visais dokumentais, kad leistų jam stoti į Miuncheno universitetą ir ten toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 115): „Norėdamas baigti mokslą, pradėtą rusų universitetuose (Peterburgo ir Maskvos), šiuo turiu garbės prašyti, Jūsų ekscelencija, padaryti atitinkamų žygių, kad aš galėčiau būti priimtas į Vokietijos universitetą. // Kadangi aš noriu toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle, tai aš norėčiau įstoti į Müncheno universitetą. Jeigu jau nieku būdu nebūtų galima įstoti į Müncheno, tai tuomet norėčiau pastoti į Leipcigo, Dresdeno ar Frankfurto/M universitetus“ (plačiau žr. Balio Sruogos laišką-prašymą Vokietijos atstovui Lietuvoje, 1921-08-?, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 961, l. 1r).
nė man, nė
tau,
tau,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997) norėjo studijuoti Berlyno universitete, Filosofijos fakultete, kur, be filosofijos, psichologijos, sociologijos kursų, buvo dėstoma ir istorija. Berlyno universitete tuo metu istoriją dėstė garsūs Europos mokslininkai (pvz., vokiečių istorikas Karl Stählin), skyrę daug dėmesio šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Berlyne dėl infliacijos buvo galima pigiai pragyventi, ten studijavo artimiausi Vandos Daugirdaitės draugai – Faustas Kirša, pusseserė Sofija Laucevičiūtė, bičiulės Aldona Čarneckaitė, Viktorija Gravrogkaitė, Vincė Jonuškaitė, Ona Kerpauskaitė, Sofija Lukauskaitė ir kt.
5
Kaziui
Kaziui
n
Note: Kazys Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, gaudamas stipendiją, nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. rudens studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
(brol),
c
Critical note: brol[iui]
(brol.),
ne
nė
Pajaujui.
Pajaujui.
n
Note: Kazys Juozas Pajaujis-Javis (1894–1973?), ekonomistas, publicistas, tuo metu rengėsi studijoms Berlyno universitete.
Tiktai
Julius
Julius
n
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921 m. vyko į Leipcigą studijuoti medicinos.
6
tai jau gavo atsakymą ir priimtas –
7
jis važiuoja į
Leipcigą
Leipcigą,
bet už
8
jį rūpinos
kaž kokios
kažkokios
vokiečių
9
firmos. Aš taip-pat kalbėjaus
10
su kai kuo iš mūsų pasiuntiny-
11
bės Berlyne.
Tai
Tai,
sako
sako,
galima taip
12
padaryti, kad nuvažiuoti ir pastoti
13
laisvu klausytoju, o
Tenai
tenai
tai
14
paskui ir bus galima stačiai ir pilna-
15
teisiu studentu pastoti.
,
matai
matai,
16
vėlei galvoju, jeigu manęs ir nepri-
17
imtų
dabar
c
Critical note: dabar ] p vid ex err om į
dabar
dabar į
Miuncheną,
Miuncheną
ir jeigu
18
tu
kolkas
kol kas
į
Pragą
Prahą
nevažiuotum,
19
tai aš ar šiaip, ar
Taip
taip
važiuo-
20
iiau čiau
c
Critical note: [važiuo]čiau ] cor čiau pro iiau, cor č pro pri i
čiau
į Miuncheną. Dabar aš sėdžiu
21
ir laukiu. Laukiu iš vokiečių atsa-
22
kymo, laukiu tavęs
atvažiuojant
atvažiuojant.
23
Bet Be
c
Critical note: Be ] cor pro Bet, ras t
Be
taves
tavęs
neišvažiuosiu. Apie
24
24–25 rengias važiuoti
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius. 1921 m. išvyko į Berlyno universitetą studijuoti vokiečių kalbos ir literatūros, estetikos.
25
ir
Binkis.
Binkis.
n
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1920–1923 m. Berlyno universitete lankė literatūros ir filosofijos paskaitas, rūpinosi Švietimo ministerijos knygų spausdinimu Leipcige.
Būtų geriau, kad mes galė-
26
tumen
c
Critical note: [galė]tumėm ] vid ex err n pro sec m
tumen
tumėm
išvažiuoti kiek anksčiau,
27
kokia
kokią
22–23, kartu su jais va-
28
žiuoti aš nenorėčiau. Bet tavęs
29
sulaukti aš būtinai noriu. Taip
30
daug daug turėčiau ko Tau pasakyti,
31
pasikalbėti apie tai, kas bus, ką
mes
p
Physical note: [1v] //
mes

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

32
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l darysim. Žinai, su Švietimo mi-
2
33
darysim. Žinai, su Švietimo mi-
34
nisterija padariau
sutat
c
Critical note: sutartį ] vid ex err sutattį, vid ex err sec t pro r
sutar
n
Note: Balys Sruoga Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai apsiėmė savo vardu iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Moriso Croiset parengtą Graikų literatūros istorijos vadovėlį. Balys Sruoga įsipareigojo per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų teksto, už atlikto darbo lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, 1921-10-08, Kaunas, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r). Šio vadovėlio tekstą realiai „iš prancūzų kalbos vertė V. Daugirdaitė, o B. Sruoga vertimą tvarkė ir redagavo“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, p. 131). „B. Sruogos, kaip vertėjo, vardu ėjo visa dokumentacija – taip patogiau buvo gauti užsakymą“ (vertimo istoriją plačiau žr. in: Ibid., p. 132).
Kaip prisimena Vanda Sruogienė, „Balys susitarė su Švietimo ministerija, kad mudu kartu versime Croiset graikų literatūros istoriją – aš turėjau versti iš prancūzų kalbos, o Balys tą juodraštį stilizuoti ir paruošti spaudai. Jis tai padarė savo vardu, Krėvės pagalba sudarydamas man galimybę mokintis, nes aš, kaip dvarininko duktė, nedrįsau prašyti stipendijos. Taip per 4 semestrus aš besimokydama Berlyne kasdien verčiau maždaug po 4 puslapius, kas savaitę vertimą siunčiau Baliui į Miuncheną, o jis pataisęs siųsdavo Švietimo ministerijai. Darbas ėjo reguliariai, be sutrukdymo. Aš gaudavau į mėnesį po 5 dolerius, tiek, kiek valstybės stipendininkai. Pabrėžtinas Balio darbingumas: sėkmingai studijavo, rašydavo straipsnius „Naujienoms“, lankydavo teatrus, muziejus, savaitgalius ir daugiau [laiko] praleisdavo kalnuose, Miuncheno knaipose. Šitas vertimas buvo aprobuotas ir Švietimo ministerijos priimtas su pastaba, kad jis kiek taisytinas. Jis nebuvo išspausdintas, nes prof. Šilkarskis, pradėjęs dėstyti graikų literatūros istoriją, pasistengė, kad universiteto studentams būtų išspausdintas jo parašytasis vadovėlis – nors prof. Šilkarskis buvo mūsų draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 29–30).
kiek
35
blogesnėmis sąlygomis, negu buvau
36
rašęs. Už lanką mokės po 800
auk.
c
Critical note: auk[sinų]
auk.
auk.,
37
bet prisiunčiant dalimis tuojau
38
išmokės po 600, o likusius kitu
39
200
tai
tai,
kai bus padarytas visas
40
darbas. Rankraštis turi
buti
būti
visai
41
parengtas spaudai. Sutartį
kol-
kol
42
kas padariau tiktai
p del
c
Critical note: del ] cor pro p, cor d pro p
del
pirmos
43
knygos pusės, nes
kaš kuriam
kažkuriam
laikui
44
praslinkus, markės
kurkas
kur kas
gali
45
pakilti ar nukristi, tai kad būtų
46
galima del antro tomo sutartį
47
atitinkamai keisti. Rodos, kad
48
aš gausiu iš Švietimo
Ministe-
ministe-
49
rijos pasiskolint
rašoma
rašomą
ma-
50
šinėlę – gal ją turėt
bu
bū
pravartu.
51
Be To
Be to,
pats
pats,
rodos
rodos,
kiek sukrapšty-
52
siu piningų, kad nusipirkt
53
sau
rašoma
rašomą
mašinėlę –
54
tokia
tokią
mažiui mažiučiukę ,
c
Critical note: mažiučiukę ] cor pro mažiui, cor č pro i
mažiučiukę,
kad ją labai
55
lengva vežioti ir
nešioti
nešioti,
– visai
56
kaip mažutis
sv sakvojažas .
c
Critical note: sakvojažas ] cor pro sv, cor pri a pro v
sakvojažas.
sakvojažas.
n
Note: Balys Sruoga 1922 m. Miunchene įsigijo rašomąją mašinėlę: „turėjo portatyvinę „Coroną“, su kuria nesiskyrė“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 121). Broliui Juozapui Sruogai vėliau patarė už 425 litus įsigyti tokią pačią kokybišką rašomąją mašinėlę, teigė, kad ja naudojasi jau penkiolika metų ir yra patenkintas. Tik 1937 m. įsigytą pirmąją „Coroną“ pakeitė į naują laidą (Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Tilžę, 1937-01-13, l. 1v, in: LLTI BR, f. 53, b. 287).
57
Manau, kad mums prie vertimo
58
ar
Taip
taip
bus pravartu turėti.
59
Žinoma, kur kas būtų
geriau
geriau,
60
jeigu mes galėtumėm įsitaisyti
61
gyventi viename mieste – aš
62
taip norėčiau būti
kartų
kartu
su
63
tavim, aš taip norėčiau. Kai aš
64
pagalvoju, kad
nuvažiuosiu
nuvažiuosiu,
kur
p
Physical note: [2r] //
kur

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

65
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l būsiu vienas – vienas – tai aš neži-
3
66
busiu
būsiu
vienas-vienas
vienas-vienas,
– tai aš neži-
67
nau, kaip reikės gyventi. Dabar
68
taip tuščia sieloje, taip tuščia
69
aplinkui ir mano keturios sienos
70
tokios mažutės. Ir aš kaip laukinis
71
žveris,
žvėris,
uždarytas, užsklęstas,
72
pra bijau
c
Critical note: bijau ] cor pro pra, cor bij pro pra
bijau
praverti langą, bijau į
73
dangų pažvelgti. Ir
Tokia
tokia
74
tyla. O
ruduos
c
Critical note: ruduo ] vid ex err fl -uos pro -uo, add s
ruduos
ruduo
toks švelnus, tokia
75
ūkana
g pilka
c
Critical note: pilka ] cor pro g, cor p pro g
pilka
nusileidžia,
ir o
c
Critical note: o ] cor pro ir
o
dušioj
dūšioj
76
nyku-nyku. Aš taip laukiu tavęs.
77
Toks liūdnas ir tylus. O, kad tu būtum
78
dabar čia – kad tu ateitum int
79
mane, atlankytum mane! Kaip
80
aš prisiglausčiau prie tavęs, kaip
81
aš užsimirščiau! Ir
dušioj
dūšioj
kaip
82
būtų
šviesa
c
Critical note: šviesa ] vid ex err a pro u
šviesa
šviesu
ir lengva. Ir dangus
83
koks būtų mėlynas. Ir aš gyvenu
84
tik mintimi apie tave. Nebetoli
85
20-tą,
20-ta,
tu atvažiuosi, tu
busi
būsi
mano
86
viešnia ir
kal karaliūnaitė .
c
Critical note: karaliūnaitė ] cor pro kal, cor r pro l
karaliūnaitė.
Aš ir
87
pats nežinau, kodel pasiilgimas
88
turi būti toksai liūdnas. Ir kodel
89
žmogui taip baisu, kai jauti, kaip
90
keturios sienos slegia vieną,
vienužį!
p
Physical note: [3r] //
vienužį!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

91
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Žinai, koks dalykas išeina? Pereitą
4
92
Žinai
Žinai,
koks dalykas
išeina
išeina?
Pereita
Pereitą
93
sekmadienį aš susipažinau su viena
94
panele
panele
n
Note: Bronė Filomena Jazbutytė (1896–1950) – būsimoji Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona. Jų vestuvės įvyko 1923-01-11.
ir
ejau
ėjau
už miesto pasivaikščiot.
95
Bekalbant ji užprašo mane vestuvėms –
96
su
Juozu,
Juozu,
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
mano broliu. Dabar
juozas Juozas ,
c
Critical note: Juozas ] cor pro juozas, cor J pro min
Juozas
97
yra atvažiavęs iš Maskvos.
Turbut
Turbūt
98
dabar greit bus jų
vestuvės
vestuvės.
99
O aš besivalkiodamas truputį per-
100
šalau ir jau 3
dienos,
dienos
kaip labai
101
biauriai
bjauriai
jaučiuosiu – galva skauda
102
skauda ir
tt.
t. t.
Ir todel aš negaliu
103
tau šiandie daug ar gražiai parašyti.
104
Ot rašau, kad tu žinotum, koks aš
105
vienas vienužis
dabar,
dabar
ir kaip aš
106
tavęs laukiu, ir kaip aš
taves
tavęs
pasi-
107
ilgau, ir kaip aš tave myliu. Dabar
108
11
val.
c
Critical note: val[anda]
val.
vakaro, sekmadienis,
turbut
turbūt
109
Tu jau ilsiesi mūsų palaimintam
110
kampely, o aš… Aš eisiu į paštą,
111
įmesiu laišką ir valkiosiuos gatvė-
112
mis ir
dumosiu
dūmosiu
tau, kad tavo sapnas
113
būtų lengvas, kad mūsų
kampleis
c
Critical note: kampelis ] vid ex err kampleis pro kampelis, vid ex err le pro el
kampleis
kampelis
114
būtų palaimintas. Tegu ramu
115
tau būna
mu
mū
kamply.
c
Critical note: kampely ] vid ex err kamply pro kampely, vid ex err om e
kamply.
kampely.
n
Note: „Rašytojas Būgiuose turėjo mansardoje mažą ramų kambarėlį, iš kurio buvo matyti laukai ir miškas, ir kurdamas neretai čia užtrukdavo iki gilių išnaktų. Čia buvo jo knygos, rankraščiai, rašomoji mašinėlė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 191). Vanda Sruogienė liudijo, kad „Sruoga rašė salkutėje, kurios langas išeina į rytus, į laukus ir toliau – miškus. Ten jis turėjo ramų kampą, mažą kambariuką, kurį jam mano tėvas įtaisė pagal jo pageidavimus (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS)“. Būgiuose esantį kambarėlį po stogu, „salką“, Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga laiškuose vadino „mūsų puse“, „mūsų kampeliu“. Vanda Daugirdaitė čia laukė Balio Sruogos, grįžtančio iš Miuncheno po studijų, vėliau, jau po santuokos, – iš Kauno, rašė jam laiškus, skaitė jai atsiųstus eilėraščius, galvodavo, apie jį: „Šiandie mano varduvės. Balių atidėjom iki rugpjūčio mėn. Lyja, vėjas ūžia, sėdžiu viena mūsų pusėj, tylu, Daliukas miega… Prisimenu, kaip prieš keletą metų dar apie tave svajojau, kaip apsvaigdavau tavo eiles skaitydama ir kaip baisiai tavęs ilgėjaus! Ir dabar ilgiuosi ir myliu, gal net sunkiau man vienai be tavęs būti“ (Vandos Sruogienės laiškas Baliui Sruogai, iš Būgių – į Kauną, 1928-06-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, apl. 4, nr. 11, l. 2r).
Bu-
116
čiuoju tave tyliai, tyliai
117
Tavo
c
Critical note: Tavo ] ill fl -o, sign
Tavo
Bal.
c
Critical note: Bal. ]
p
Physical note: [4r] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Diena iš dienos laukiu, ir kol kas viskas
a3
Line number 4
Note: 1921 m. „rugpjūčio mėn. Vokietijos valstybės atstovui Lietuvoje jis [Balys Sruoga] padavė prašymą su visais dokumentais, kad leistų jam stoti į Miuncheno universitetą ir ten toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 115): „Norėdamas baigti mokslą, pradėtą rusų universitetuose (Peterburgo ir Maskvos), šiuo turiu garbės prašyti, Jūsų ekscelencija, padaryti atitinkamų žygių, kad aš galėčiau būti priimtas į Vokietijos universitetą. // Kadangi aš noriu toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle, tai aš norėčiau įstoti į Müncheno universitetą. Jeigu jau nieku būdu nebūtų galima įstoti į Müncheno, tai tuomet norėčiau pastoti į Leipcigo, Dresdeno ar Frankfurto/M universitetus“ (plačiau žr. Balio Sruogos laišką-prašymą Vokietijos atstovui Lietuvoje, 1921-08-?, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 961, l. 1r).
a3
Line number 4
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997) norėjo studijuoti Berlyno universitete, Filosofijos fakultete, kur, be filosofijos, psichologijos, sociologijos kursų, buvo dėstoma ir istorija. Berlyno universitete tuo metu istoriją dėstė garsūs Europos mokslininkai (pvz., vokiečių istorikas Karl Stählin), skyrę daug dėmesio šaltinių pažinimui, jų savarankiškam interpretavimui. Berlyne dėl infliacijos buvo galima pigiai pragyventi, ten studijavo artimiausi Vandos Daugirdaitės draugai – Faustas Kirša, pusseserė Sofija Laucevičiūtė, bičiulės Aldona Čarneckaitė, Viktorija Gravrogkaitė, Vincė Jonuškaitė, Ona Kerpauskaitė, Sofija Lukauskaitė ir kt.
a3
Line number 5
Note: Kazys Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, gaudamas stipendiją, nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. rudens studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a1 a2
Line number 5
Critical note: brol[iui]
a3
Line number 5
Note: Kazys Juozas Pajaujis-Javis (1894–1973?), ekonomistas, publicistas, tuo metu rengėsi studijoms Berlyno universitete.
a3
Line number 5
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921 m. vyko į Leipcigą studijuoti medicinos.
a1
Line number 17
Critical note: dabar ] p vid ex err om į
a1
Line number 20
Critical note: [važiuo]čiau ] cor čiau pro iiau, cor č pro pri i
a1
Line number 23
Critical note: Be ] cor pro Bet, ras t
a3
Line number 24
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius. 1921 m. išvyko į Berlyno universitetą studijuoti vokiečių kalbos ir literatūros, estetikos.
a3
Line number 25
Note: Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1920–1923 m. Berlyno universitete lankė literatūros ir filosofijos paskaitas, rūpinosi Švietimo ministerijos knygų spausdinimu Leipcige.
a1
Line number 26
Critical note: [galė]tumėm ] vid ex err n pro sec m
a1
Line number 31
Physical note: [1v] //
a1
Line number 32
Critical note: 2 ] add in d ang s l darysim. Žinai, su Švietimo mi-
a1 a2
Line number 34
Critical note: sutartį ] vid ex err sutattį, vid ex err sec t pro r
a3
Line number 34
Note: Balys Sruoga Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai apsiėmė savo vardu iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Moriso Croiset parengtą Graikų literatūros istorijos vadovėlį. Balys Sruoga įsipareigojo per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų teksto, už atlikto darbo lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, 1921-10-08, Kaunas, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r). Šio vadovėlio tekstą realiai „iš prancūzų kalbos vertė V. Daugirdaitė, o B. Sruoga vertimą tvarkė ir redagavo“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, p. 131). „B. Sruogos, kaip vertėjo, vardu ėjo visa dokumentacija – taip patogiau buvo gauti užsakymą“ (vertimo istoriją plačiau žr. in: Ibid., p. 132).
Kaip prisimena Vanda Sruogienė, „Balys susitarė su Švietimo ministerija, kad mudu kartu versime Croiset graikų literatūros istoriją – aš turėjau versti iš prancūzų kalbos, o Balys tą juodraštį stilizuoti ir paruošti spaudai. Jis tai padarė savo vardu, Krėvės pagalba sudarydamas man galimybę mokintis, nes aš, kaip dvarininko duktė, nedrįsau prašyti stipendijos. Taip per 4 semestrus aš besimokydama Berlyne kasdien verčiau maždaug po 4 puslapius, kas savaitę vertimą siunčiau Baliui į Miuncheną, o jis pataisęs siųsdavo Švietimo ministerijai. Darbas ėjo reguliariai, be sutrukdymo. Aš gaudavau į mėnesį po 5 dolerius, tiek, kiek valstybės stipendininkai. Pabrėžtinas Balio darbingumas: sėkmingai studijavo, rašydavo straipsnius „Naujienoms“, lankydavo teatrus, muziejus, savaitgalius ir daugiau [laiko] praleisdavo kalnuose, Miuncheno knaipose. Šitas vertimas buvo aprobuotas ir Švietimo ministerijos priimtas su pastaba, kad jis kiek taisytinas. Jis nebuvo išspausdintas, nes prof. Šilkarskis, pradėjęs dėstyti graikų literatūros istoriją, pasistengė, kad universiteto studentams būtų išspausdintas jo parašytasis vadovėlis – nors prof. Šilkarskis buvo mūsų draugas“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 29–30).
a1
Line number 36
Critical note: auk[sinų]
a1
Line number 42
Critical note: del ] cor pro p, cor d pro p
a1
Line number 54
Critical note: mažiučiukę ] cor pro mažiui, cor č pro i
a1
Line number 56
Critical note: sakvojažas ] cor pro sv, cor pri a pro v
a3
Line number 56
Note: Balys Sruoga 1922 m. Miunchene įsigijo rašomąją mašinėlę: „turėjo portatyvinę „Coroną“, su kuria nesiskyrė“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 121). Broliui Juozapui Sruogai vėliau patarė už 425 litus įsigyti tokią pačią kokybišką rašomąją mašinėlę, teigė, kad ja naudojasi jau penkiolika metų ir yra patenkintas. Tik 1937 m. įsigytą pirmąją „Coroną“ pakeitė į naują laidą (Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, iš Kauno – į Tilžę, 1937-01-13, l. 1v, in: LLTI BR, f. 53, b. 287).
a1
Line number 64
Physical note: [2r] //
a1
Line number 65
Critical note: 3 ] add in d ang s l būsiu vienas – vienas – tai aš neži-
a1
Line number 72
Critical note: bijau ] cor pro pra, cor bij pro pra
a1
Line number 74
Critical note: ruduo ] vid ex err fl -uos pro -uo, add s
a1
Line number 75
Critical note: pilka ] cor pro g, cor p pro g
a1
Line number 75
Critical note: o ] cor pro ir
a1
Line number 82
Critical note: šviesa ] vid ex err a pro u
a1
Line number 86
Critical note: karaliūnaitė ] cor pro kal, cor r pro l
a1
Line number 90
Physical note: [3r] //
a1
Line number 91
Critical note: 4 ] add in d ang s l Žinai, koks dalykas išeina? Pereitą
a3
Line number 94
Note: Bronė Filomena Jazbutytė (1896–1950) – būsimoji Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona. Jų vestuvės įvyko 1923-01-11.
a3
Line number 96
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
a1
Line number 96
Critical note: Juozas ] cor pro juozas, cor J pro min
a1
Line number 108
Critical note: val[anda]
a1
Line number 113
Critical note: kampelis ] vid ex err kampleis pro kampelis, vid ex err le pro el
a1
Line number 115
Critical note: kampely ] vid ex err kamply pro kampely, vid ex err om e
a3
Line number 115
Note: „Rašytojas Būgiuose turėjo mansardoje mažą ramų kambarėlį, iš kurio buvo matyti laukai ir miškas, ir kurdamas neretai čia užtrukdavo iki gilių išnaktų. Čia buvo jo knygos, rankraščiai, rašomoji mašinėlė“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 191). Vanda Sruogienė liudijo, kad „Sruoga rašė salkutėje, kurios langas išeina į rytus, į laukus ir toliau – miškus. Ten jis turėjo ramų kampą, mažą kambariuką, kurį jam mano tėvas įtaisė pagal jo pageidavimus (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS)“. Būgiuose esantį kambarėlį po stogu, „salką“, Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga laiškuose vadino „mūsų puse“, „mūsų kampeliu“. Vanda Daugirdaitė čia laukė Balio Sruogos, grįžtančio iš Miuncheno po studijų, vėliau, jau po santuokos, – iš Kauno, rašė jam laiškus, skaitė jai atsiųstus eilėraščius, galvodavo, apie jį: „Šiandie mano varduvės. Balių atidėjom iki rugpjūčio mėn. Lyja, vėjas ūžia, sėdžiu viena mūsų pusėj, tylu, Daliukas miega… Prisimenu, kaip prieš keletą metų dar apie tave svajojau, kaip apsvaigdavau tavo eiles skaitydama ir kaip baisiai tavęs ilgėjaus! Ir dabar ilgiuosi ir myliu, gal net sunkiau man vienai be tavęs būti“ (Vandos Sruogienės laiškas Baliui Sruogai, iš Būgių – į Kauną, 1928-06-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, apl. 4, nr. 11, l. 2r).
a1
Line number 117
Critical note: Tavo ] ill fl -o, sign
a1
Line number 117
Critical note: Bal. ]
a1
Line number 117
Physical note: [4r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_10_16_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_10_16_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1921_10_16_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1921_10_16_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1921_10_16_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1921_10_16_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1921_10_16_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1921_10_16_vd_4v.jpgX (Close panel)
image