Vandai Daugirdaitei, iki 1921-11-07

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, iki 1921-11-07

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 676. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos biografiją (1921-11-07 Balys Sruoga parašė Vandai Daugirdaitei pirmą atvirlaiškį iš Miuncheno – į Berlyną), turinį (aktualinta savijauta, būdinga laikotarpiui iki studijų pradžios Miunchene). Rašyta trijuose 8,4 × 16,4 cm gelstelėjusio, lygaus, plėšto popieriaus lapeliuose (1r, 3r, 6r) parkeriu (raudonu rašalu). Popierius su vandenženkliu (užrašas vokiečių kalba: „MANILA [SCHREIBMA]SCHINEN“). 1r perlenkta (lankstymo į dvi dalis žymės). Numeruota Balio Sruogos ranka. Be voko. Yra pradrėkstų vietų. Apglamžyta. Dėmėta. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 50–52. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1921-11-07: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: iki 1921-11-07: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1921-11-07: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1921-11-07, l. 1r, 3r, 6r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_07_iki_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Прохлада ночи, тишины
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Прохлада ночи, тишины
1
2
Прохлада ночи, тишины
3
Пьянит ласкающим намеком;
4
О чем то горестно далеком
5
Поют томительные сны.
6
Бреду в молчаньи одиноком.
7
О чем то горестно далеком
8
Поют томительные сны,
9
О чем то чистом и высоком,
10
Как дуновение весны.
11
Бреду в молчаньи одиноком.
12
О чем то странном и высоком,
13
Как приближение весны…
14
В душе, с приветом и упреком
15
Встают томительные сны…
16
Бреду в молчаньи
одиноком…
одиноком…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja 1896 m. kovo 15 d. parašytą rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraštį be pavadinimo „[Прохлада утренней весны]“ (rus =„[Pavasario ryto vėsa]“) iš rinkinio „Me eum esse“ (lot =„Tai – aš“), kuriame publikuojami ankstyvieji eilėraščiai, parašyti 1896–1897 m. poeto išvykos į Kaukazą metu, eilėraščius sieja ne tik kelionės motyvas, bet ir bendras epigrafas: „Одиночеству тех дней“ (rus =„Tų dienų vienatvei“). Eilėraštį rusų kalba žr. Валерий Брюсов, „[Похлада утренней весны]“, in: Валерий Яковлевич Брюсов, Избранные сочинения, Москва: „Художественная литература“, 1980, ст. 68.
Valerijaus Briusovo eilėraščio pažodinis vertimas į lietuvių kalbą: „Nakties, tylumos vėsa / Svaigina švelnia užuomina; / Apie kažką liūdnai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką skausmingai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai, / Apie kažką tyrą ir taurų / Kaip pavasario dvelksmas. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką keistą ir aukštą / Kaip pavasario priartėjimas… / Sieloje sveikindamiesi ir priekaištaudami / Iškyla slogūs sapnai… // Svajoju vienišoje tyloje…“
– – – – –
p
Physical note: [1r] //
c
Critical note: p abs text

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

17
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Бессмeртный Боже! Тяжко мне
3
18
Безсмeртный
Бессмeртный
Боже! Тяжко мне
19
В Твоей великой тишине
20
Считать часы
наедине!
наедине!
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Молитва“ (rus =„Malda“), skirtą rusų poetui Konstantinui Balmontui (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Земныя ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 107–108): „Praamžis dieve! Man graudu / Ramybėj tavo be aidų / Lydėti bėgį valandų…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 83).
– – – – – – – –
21
Verki, širdie, raudoki –
22
Kaip vėjas gatvėje…
23
Myli tu gatvę
24
Purviną, juodą,
25
Kur
ištremtą ištremta
c
Critical note: ištremta ] cor pro ištremtą, cor fl -a pro
ištremta
sielos, kur palaima ilsis…
26
Tavo gyvenimas –
27
Rudens raudos aimana…
28
Merdi ir miršta
29
Gatvėje siela
30
Naujas golgotas išvysdama…
31
Garbinki gatvę
32
Purviną, juodą –
33
Vėjas
plešriausias
plėšriausias
laimins tave…
34
Lupoms
Lūpoms
šaltomis
35
Vėjas rudens
36
Galvą myluos ir palaimins…
37
Vienas tau kelias,
38
Viena lemtis,
39
Purvina
Purviną
gatvę
garbink
garbink,
sirdie…
širdie…
40
Šiandie dar vergas –
41
Ryt jau
golgotoj Golgotoj
c
Critical note: Golgotoj ] cor pro golgotoj, cor G pro min
Golgotoj
42
Saulė tave
pasitiks!
pasitiks!
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Verki, širdie, raudoki]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 263.
– – – – – – – –
p
Physical note: [3r] //
c
Critical note: p abs text

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Ярки искры – век их мал…
6
44
Ярки искры – век их мал…
45
Взрылся лист, что вихрь сорвал –
46
Покружился и
упал…
упал…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) antrąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Kibirkštėlė mirksnį švyto! / Vėjo gūsy lapas skrido, / Pasisuko – ir nukrito…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
47
Tu nepyk, Tu atleisk, kad
48
mano dienos tokios liūdnos…
49
Palydėjau šiandie saulę
50
prakeikimą begarbindamas
51
ir rytojaus nelaukiu – –
52
Ir ką gi aš padarysiu, kaip
53
gi aš pasakysiu – kokios
54
dienos mano liūdnos – be galo…
55
Tu nepyk ant manęs.
56
Gal jau ir
nebe toli
nebetoli
ta valanda,
57
kai
išbliškusi užges
c
Critical note: užges ] a ras išbliškusi
užges
paskuti-
58
nis žiburėlis, ir
išbliškusi
išblyškusi
59
galva mano su pelenais
60
susilygins, gal jau
nebe toli
nebetoli
61
ta valanda, kai
krutinėj
krūtinėj
62
jokia gėla nebeskaudės…
63
Как средь зыби бытия
64
К солнцу взрытая струя –
65
Распадется жизнь
моя…
p
Physical note: [6r] //
моя…
моя…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) paskutiniąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Lyg būties bangų gilūtos / Saulėn siausto čiurkšnio putos / Dings ir mano dienos būtos!“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Прохлада ночи, тишины
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Прохлада ночи, тишины
1
2
Прохлада ночи, тишины
3
Пьянит ласкающим намеком;
4
О чем то горестно далеком
5
Поют томительные сны.
6
Бреду в молчаньи одиноком.
7
О чем то горестно далеком
8
Поют томительные сны,
9
О чем то чистом и высоком,
10
Как дуновение весны.
11
Бреду в молчаньи одиноком.
12
О чем то странном и высоком,
13
Как приближение весны…
14
В душе, с приветом и упреком
15
Встают томительные сны…
16
Бреду в молчаньи
одиноком…
одиноком…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja 1896 m. kovo 15 d. parašytą rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraštį be pavadinimo „[Прохлада утренней весны]“ (rus =„[Pavasario ryto vėsa]“) iš rinkinio „Me eum esse“ (lot =„Tai – aš“), kuriame publikuojami ankstyvieji eilėraščiai, parašyti 1896–1897 m. poeto išvykos į Kaukazą metu, eilėraščius sieja ne tik kelionės motyvas, bet ir bendras epigrafas: „Одиночеству тех дней“ (rus =„Tų dienų vienatvei“). Eilėraštį rusų kalba žr. Валерий Брюсов, „[Похлада утренней весны]“, in: Валерий Яковлевич Брюсов, Избранные сочинения, Москва: „Художественная литература“, 1980, ст. 68.
Valerijaus Briusovo eilėraščio pažodinis vertimas į lietuvių kalbą: „Nakties, tylumos vėsa / Svaigina švelnia užuomina; / Apie kažką liūdnai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką skausmingai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai, / Apie kažką tyrą ir taurų / Kaip pavasario dvelksmas. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką keistą ir aukštą / Kaip pavasario priartėjimas… / Sieloje sveikindamiesi ir priekaištaudami / Iškyla slogūs sapnai… // Svajoju vienišoje tyloje…“
– – – – –
p
Physical note: [1r] //
c
Critical note: p abs text

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

17
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Бессмeртный Боже! Тяжко мне
3
18
Безсмeртный
Бессмeртный
Боже! Тяжко мне
19
В Твоей великой тишине
20
Считать часы
наедине!
наедине!
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Молитва“ (rus =„Malda“), skirtą rusų poetui Konstantinui Balmontui (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Земныя ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 107–108): „Praamžis dieve! Man graudu / Ramybėj tavo be aidų / Lydėti bėgį valandų…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 83).
– – – – – – – –
21
Verki, širdie, raudoki –
22
Kaip vėjas gatvėje…
23
Myli tu gatvę
24
Purviną, juodą,
25
Kur
ištremtą ištremta
c
Critical note: ištremta ] cor pro ištremtą, cor fl -a pro
ištremta
sielos, kur palaima ilsis…
26
Tavo gyvenimas –
27
Rudens raudos aimana…
28
Merdi ir miršta
29
Gatvėje siela
30
Naujas golgotas išvysdama…
31
Garbinki gatvę
32
Purviną, juodą –
33
Vėjas
plešriausias
plėšriausias
laimins tave…
34
Lupoms
Lūpoms
šaltomis
35
Vėjas rudens
36
Galvą myluos ir palaimins…
37
Vienas tau kelias,
38
Viena lemtis,
39
Purvina
Purviną
gatvę
garbink
garbink,
sirdie…
širdie…
40
Šiandie dar vergas –
41
Ryt jau
golgotoj Golgotoj
c
Critical note: Golgotoj ] cor pro golgotoj, cor G pro min
Golgotoj
42
Saulė tave
pasitiks!
pasitiks!
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Verki, širdie, raudoki]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 263.
– – – – – – – –
p
Physical note: [3r] //
c
Critical note: p abs text

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Ярки искры – век их мал…
6
44
Ярки искры – век их мал…
45
Взрылся лист, что вихрь сорвал –
46
Покружился и
упал…
упал…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) antrąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Kibirkštėlė mirksnį švyto! / Vėjo gūsy lapas skrido, / Pasisuko – ir nukrito…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
47
Tu nepyk, Tu atleisk, kad
48
mano dienos tokios liūdnos…
49
Palydėjau šiandie saulę
50
prakeikimą begarbindamas
51
ir rytojaus nelaukiu – –
52
Ir ką gi aš padarysiu, kaip
53
gi aš pasakysiu – kokios
54
dienos mano liūdnos – be galo…
55
Tu nepyk ant manęs.
56
Gal jau ir
nebe toli
nebetoli
ta valanda,
57
kai
išbliškusi užges
c
Critical note: užges ] a ras išbliškusi
užges
paskuti-
58
nis žiburėlis, ir
išbliškusi
išblyškusi
59
galva mano su pelenais
60
susilygins, gal jau
nebe toli
nebetoli
61
ta valanda, kai
krutinėj
krūtinėj
62
jokia gėla nebeskaudės…
63
Как средь зыби бытия
64
К солнцу взрытая струя –
65
Распадется жизнь
моя…
p
Physical note: [6r] //
моя…
моя…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) paskutiniąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Lyg būties bangų gilūtos / Saulėn siausto čiurkšnio putos / Dings ir mano dienos būtos!“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Прохлада ночи, тишины
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Прохлада ночи, тишины
1
2
Прохлада ночи, тишины
3
Пьянит ласкающим намеком;
4
О чем то горестно далеком
5
Поют томительные сны.
6
Бреду в молчаньи одиноком.
7
О чем то горестно далеком
8
Поют томительные сны,
9
О чем то чистом и высоком,
10
Как дуновение весны.
11
Бреду в молчаньи одиноком.
12
О чем то странном и высоком,
13
Как приближение весны…
14
В душе, с приветом и упреком
15
Встают томительные сны…
16
Бреду в молчаньи
одиноком…
одиноком…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja 1896 m. kovo 15 d. parašytą rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraštį be pavadinimo „[Прохлада утренней весны]“ (rus =„[Pavasario ryto vėsa]“) iš rinkinio „Me eum esse“ (lot =„Tai – aš“), kuriame publikuojami ankstyvieji eilėraščiai, parašyti 1896–1897 m. poeto išvykos į Kaukazą metu, eilėraščius sieja ne tik kelionės motyvas, bet ir bendras epigrafas: „Одиночеству тех дней“ (rus =„Tų dienų vienatvei“). Eilėraštį rusų kalba žr. Валерий Брюсов, „[Похлада утренней весны]“, in: Валерий Яковлевич Брюсов, Избранные сочинения, Москва: „Художественная литература“, 1980, ст. 68.
Valerijaus Briusovo eilėraščio pažodinis vertimas į lietuvių kalbą: „Nakties, tylumos vėsa / Svaigina švelnia užuomina; / Apie kažką liūdnai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką skausmingai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai, / Apie kažką tyrą ir taurų / Kaip pavasario dvelksmas. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką keistą ir aukštą / Kaip pavasario priartėjimas… / Sieloje sveikindamiesi ir priekaištaudami / Iškyla slogūs sapnai… // Svajoju vienišoje tyloje…“
– – – – –
p
Physical note: [1r] //
c
Critical note: p abs text

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

17
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l Бессмeртный Боже! Тяжко мне
3
18
Безсмeртный
Бессмeртный
Боже! Тяжко мне
19
В Твоей великой тишине
20
Считать часы
наедине!
наедине!
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Молитва“ (rus =„Malda“), skirtą rusų poetui Konstantinui Balmontui (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Земныя ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 107–108): „Praamžis dieve! Man graudu / Ramybėj tavo be aidų / Lydėti bėgį valandų…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 83).
– – – – – – – –
21
Verki, širdie, raudoki –
22
Kaip vėjas gatvėje…
23
Myli tu gatvę
24
Purviną, juodą,
25
Kur
ištremtą ištremta
c
Critical note: ištremta ] cor pro ištremtą, cor fl -a pro
ištremta
sielos, kur palaima ilsis…
26
Tavo gyvenimas –
27
Rudens raudos aimana…
28
Merdi ir miršta
29
Gatvėje siela
30
Naujas golgotas išvysdama…
31
Garbinki gatvę
32
Purviną, juodą –
33
Vėjas
plešriausias
plėšriausias
laimins tave…
34
Lupoms
Lūpoms
šaltomis
35
Vėjas rudens
36
Galvą myluos ir palaimins…
37
Vienas tau kelias,
38
Viena lemtis,
39
Purvina
Purviną
gatvę
garbink
garbink,
sirdie…
širdie…
40
Šiandie dar vergas –
41
Ryt jau
golgotoj Golgotoj
c
Critical note: Golgotoj ] cor pro golgotoj, cor G pro min
Golgotoj
42
Saulė tave
pasitiks!
pasitiks!
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Verki, širdie, raudoki]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 263.
– – – – – – – –
p
Physical note: [3r] //
c
Critical note: p abs text

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

43
6
c
Critical note: 6 ] add in d ang s l Ярки искры – век их мал…
6
44
Ярки искры – век их мал…
45
Взрылся лист, что вихрь сорвал –
46
Покружился и
упал…
упал…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) antrąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Kibirkštėlė mirksnį švyto! / Vėjo gūsy lapas skrido, / Pasisuko – ir nukrito…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
47
Tu nepyk, Tu atleisk, kad
48
mano dienos tokios liūdnos…
49
Palydėjau šiandie saulę
50
prakeikimą begarbindamas
51
ir rytojaus nelaukiu – –
52
Ir ką gi aš padarysiu, kaip
53
gi aš pasakysiu – kokios
54
dienos mano liūdnos – be galo…
55
Tu nepyk ant manęs.
56
Gal jau ir
nebe toli
nebetoli
ta valanda,
57
kai
išbliškusi užges
c
Critical note: užges ] a ras išbliškusi
užges
paskuti-
58
nis žiburėlis, ir
išbliškusi
išblyškusi
59
galva mano su pelenais
60
susilygins, gal jau
nebe toli
nebetoli
61
ta valanda, kai
krutinėj
krūtinėj
62
jokia gėla nebeskaudės…
63
Как средь зыби бытия
64
К солнцу взрытая струя –
65
Распадется жизнь
моя…
p
Physical note: [6r] //
моя…
моя…
n
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) paskutiniąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Lyg būties bangų gilūtos / Saulėn siausto čiurkšnio putos / Dings ir mano dienos būtos!“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Прохлада ночи, тишины
a3
Line number 16
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja 1896 m. kovo 15 d. parašytą rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraštį be pavadinimo „[Прохлада утренней весны]“ (rus =„[Pavasario ryto vėsa]“) iš rinkinio „Me eum esse“ (lot =„Tai – aš“), kuriame publikuojami ankstyvieji eilėraščiai, parašyti 1896–1897 m. poeto išvykos į Kaukazą metu, eilėraščius sieja ne tik kelionės motyvas, bet ir bendras epigrafas: „Одиночеству тех дней“ (rus =„Tų dienų vienatvei“). Eilėraštį rusų kalba žr. Валерий Брюсов, „[Похлада утренней весны]“, in: Валерий Яковлевич Брюсов, Избранные сочинения, Москва: „Художественная литература“, 1980, ст. 68.
Valerijaus Briusovo eilėraščio pažodinis vertimas į lietuvių kalbą: „Nakties, tylumos vėsa / Svaigina švelnia užuomina; / Apie kažką liūdnai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką skausmingai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai, / Apie kažką tyrą ir taurų / Kaip pavasario dvelksmas. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką keistą ir aukštą / Kaip pavasario priartėjimas… / Sieloje sveikindamiesi ir priekaištaudami / Iškyla slogūs sapnai… // Svajoju vienišoje tyloje…“
a1
Unnumbered line
Physical note: [1r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: p abs text
a1
Line number 17
Critical note: 3 ] add in d ang s l Бессмeртный Боже! Тяжко мне
a3
Line number 20
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Молитва“ (rus =„Malda“), skirtą rusų poetui Konstantinui Balmontui (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Земныя ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 107–108): „Praamžis dieve! Man graudu / Ramybėj tavo be aidų / Lydėti bėgį valandų…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 83).
a1
Line number 25
Critical note: ištremta ] cor pro ištremtą, cor fl -a pro
a1
Line number 41
Critical note: Golgotoj ] cor pro golgotoj, cor G pro min
a3
Line number 42
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Verki, širdie, raudoki]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 263.
a1
Unnumbered line
Physical note: [3r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: p abs text
a1
Line number 43
Critical note: 6 ] add in d ang s l Ярки искры – век их мал…
a3
Line number 46
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) antrąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Kibirkštėlė mirksnį švyto! / Vėjo gūsy lapas skrido, / Pasisuko – ir nukrito…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
a1
Line number 57
Critical note: užges ] a ras išbliškusi
a1
Line number 65
Physical note: [6r] //
a3
Line number 65
Note: Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) paskutiniąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Lyg būties bangų gilūtos / Saulėn siausto čiurkšnio putos / Dings ir mano dienos būtos!“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_07_iki_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_07_iki_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1921_11_07_iki_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_07_iki_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1921_11_07_iki_vd_6r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_07_iki_vd_6v.jpgX (Close panel)
image