Vandai Daugirdaitei, 1921-11-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-11-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/18, MLLM ER1 1792. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, turinį. Rašyta 13,8 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-08. Viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Signatūra pieštuku kita ranka. 1r Izaro upės ir Vokietijos muziejaus Miunchene vaizdas: „München. Partie an der Isar mit Deutschem Museum.“ Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Mašinraščiai (nuorašai): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 112 (Algio Samulionio), BLKMČ, KC PENN, l. 32 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-08: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-08: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-08: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva 2020

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-08, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_08_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio atvaizdai TIF formatu (600x600 DPI) kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šiandie jau įsirašiau uni-
a
Zose
c
Critical note: Zosei ] vid ex err Zose, vid ex err fl -e pro -ei, vid ex err om i
Zose
Zosei
Laucevičaitei
c
Critical note: Laucevičiūtei ] vid ex err Laucevičaitei pro Laucevičiūtei, vid ex err ai pro
Laucevičaitei
Laucevičtei
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su Vanda Daugirdaite viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei iš Miuncheno.
b
(Vandai)
c
Gartenhaus Noske
d
Berlin, Moabit
e
Cuxhavener
str. 15
str. 15
n
Note: Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 ] vok =Noske'ės sodo namelis / Berlynas, Moabitas, Cuxhavener gatvė 15.
1
Šiandie jau įsirašiau uni-
2
versitete.
versitete.
n
Note: Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas. Tai vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. Balys Sruoga, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.
Kambario dar vis
3
neturiu.
Tiesa
Tiesą
pasakius, kol
4
nebaigtas reikalas su
universitu,
universitu
5
ir su policija, tai kambario
6
ne
Taip
taip
jau uoliai ir ieškau.
7
Rytoj
Rytoj,
manau
manau,
jau pavyks baigt
8
universite ir policijoj ir
9
poryt jau atsidėjęs ieškosiu
10
kambario. O dabar
Tai
tai
tik
11
baladojuos po Miuncheno
12
miesto
miestą
ir jau beveik gerai
13
orijentuojuos.
orientuojuos.
Rodos
Rodos,
14
kad pasiseks įsirašyti į al-
15
pinistų
draugiją
draugiją,
n
Note: Balys Sruoga tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.
tai gal atei-
16
nančio nantį
c
Critical note: [atei]nantį ] cor pro [atei]nančio, corpro čio
nantį
sekmadienį jau trauksiu
17
į kalnus.
Kolkas
Kol kas
pažįstamo dar
18
nieko neturiu. Vakar
Teatre
teatre
19
Viešpats
Viešpats
Liras
Lyras
n
Note: Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“.
vaidinimas visai
20
nepatiko. Šiandie pabandysiu
21
eit į kitą.
Kolkas.
Kol kas.
22
Balys
c
Critical note: Balys ] sign
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie jau įsirašiau uni-
a
Zose
c
Critical note: Zosei ] vid ex err Zose, vid ex err fl -e pro -ei, vid ex err om i
Zose
Zosei
Laucevičaitei
c
Critical note: Laucevičiūtei ] vid ex err Laucevičaitei pro Laucevičiūtei, vid ex err ai pro
Laucevičaitei
Laucevičtei
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su Vanda Daugirdaite viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei iš Miuncheno.
b
(Vandai)
c
Gartenhaus Noske
d
Berlin, Moabit
e
Cuxhavener
str. 15
str. 15
n
Note: Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 ] vok =Noske'ės sodo namelis / Berlynas, Moabitas, Cuxhavener gatvė 15.
1
Šiandie jau įsirašiau uni-
2
versitete.
versitete.
n
Note: Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas. Tai vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. Balys Sruoga, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.
Kambario dar vis
3
neturiu.
Tiesa
Tiesą
pasakius, kol
4
nebaigtas reikalas su
universitu,
universitu
5
ir su policija, tai kambario
6
ne
Taip
taip
jau uoliai ir ieškau.
7
Rytoj
Rytoj,
manau
manau,
jau pavyks baigt
8
universite ir policijoj ir
9
poryt jau atsidėjęs ieškosiu
10
kambario. O dabar
Tai
tai
tik
11
baladojuos po Miuncheno
12
miesto
miestą
ir jau beveik gerai
13
orijentuojuos.
orientuojuos.
Rodos
Rodos,
14
kad pasiseks įsirašyti į al-
15
pinistų
draugiją
draugiją,
n
Note: Balys Sruoga tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.
tai gal atei-
16
nančio nantį
c
Critical note: [atei]nantį ] cor pro [atei]nančio, corpro čio
nantį
sekmadienį jau trauksiu
17
į kalnus.
Kolkas
Kol kas
pažįstamo dar
18
nieko neturiu. Vakar
Teatre
teatre
19
Viešpats
Viešpats
Liras
Lyras
n
Note: Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“.
vaidinimas visai
20
nepatiko. Šiandie pabandysiu
21
eit į kitą.
Kolkas.
Kol kas.
22
Balys
c
Critical note: Balys ] sign
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie jau įsirašiau uni-
a
Zose
c
Critical note: Zosei ] vid ex err Zose, vid ex err fl -e pro -ei, vid ex err om i
Zose
Zosei
Laucevičaitei
c
Critical note: Laucevičiūtei ] vid ex err Laucevičaitei pro Laucevičiūtei, vid ex err ai pro
Laucevičaitei
Laucevičtei
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su Vanda Daugirdaite viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei iš Miuncheno.
b
(Vandai)
c
Gartenhaus Noske
d
Berlin, Moabit
e
Cuxhavener
str. 15
str. 15
n
Note: Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 ] vok =Noske'ės sodo namelis / Berlynas, Moabitas, Cuxhavener gatvė 15.
1
Šiandie jau įsirašiau uni-
2
versitete.
versitete.
n
Note: Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas. Tai vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. Balys Sruoga, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.
Kambario dar vis
3
neturiu.
Tiesa
Tiesą
pasakius, kol
4
nebaigtas reikalas su
universitu,
universitu
5
ir su policija, tai kambario
6
ne
Taip
taip
jau uoliai ir ieškau.
7
Rytoj
Rytoj,
manau
manau,
jau pavyks baigt
8
universite ir policijoj ir
9
poryt jau atsidėjęs ieškosiu
10
kambario. O dabar
Tai
tai
tik
11
baladojuos po Miuncheno
12
miesto
miestą
ir jau beveik gerai
13
orijentuojuos.
orientuojuos.
Rodos
Rodos,
14
kad pasiseks įsirašyti į al-
15
pinistų
draugiją
draugiją,
n
Note: Balys Sruoga tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.
tai gal atei-
16
nančio nantį
c
Critical note: [atei]nantį ] cor pro [atei]nančio, corpro čio
nantį
sekmadienį jau trauksiu
17
į kalnus.
Kolkas
Kol kas
pažįstamo dar
18
nieko neturiu. Vakar
Teatre
teatre
19
Viešpats
Viešpats
Liras
Lyras
n
Note: Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“.
vaidinimas visai
20
nepatiko. Šiandie pabandysiu
21
eit į kitą.
Kolkas.
Kol kas.
22
Balys
c
Critical note: Balys ] sign
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number a
Critical note: Zosei ] vid ex err Zose, vid ex err fl -e pro -ei, vid ex err om i
a1
Line number a
Critical note: Laucevičiūtei ] vid ex err Laucevičaitei pro Laucevičiūtei, vid ex err ai pro
a3
Line number a
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su Vanda Daugirdaite viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei iš Miuncheno.
a3
Line number e
Note: Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 ] vok =Noske'ės sodo namelis / Berlynas, Moabitas, Cuxhavener gatvė 15.
a3
Line number 2
Note: Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas. Tai vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. Balys Sruoga, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.
a3
Line number 15
Note: Balys Sruoga tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.
a1
Line number 16
Critical note: [atei]nantį ] cor pro [atei]nančio, corpro čio
a3
Line number 19
Note: Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“.
a1
Line number 22
Critical note: Balys ] sign
a1
Line number 22
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_08_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_08_vd_1v.jpgX (Close panel)
image