Vandai Daugirdaitei, 1921-11-10

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-11-10

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 658. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Rodos, kad ketvirtadienis“, t. y. 1921-11-10). Rašyta 18,1 × 29,0 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta (lankstymo į tris dalis žymės). Kraštai nelygūs, vos banguoti. Dėmėta (1v). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 116–118 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 32–33 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-10: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-10: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-10: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-10, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_10_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Rodos, kad
ketvirtadienis
ketvirtadienis.
1
Rodos, kad
ketvirtadienis
ketvirtadienis.
2
Susiviniojau
Susivyniojau
į pledą, pasistačiau kalnierių,
3
apsisupiau paltu – ir negaliu dar danties ant
4
danties pataikyti. Tebesėdžiu vis dar tam
5
prakeiktam viešbuty,
nekurentam
nekūrentam
kamba-
6
ry (jokio pečiaus nėra), ore sniegas, šalta,
7
iš lango pučia, o
,
kaip
Ablomovas Oblomovas
c
Critical note: Oblomovas ] cor pro Ablomovas, cor O pro A
Oblomovas
Oblomovas
n
Note: Rusų rašytojo Ivano Gončiarovo romano Oblomovas, rusų kalba išleisto 1859 m., pagrindinis veikėjas Ilja Iljičius Oblomovas. Romane „parodytas baudžiavinės visuomenės suformuoto bajoro gyvenimas, dorinių jo nuostatų ir neveiklumo neatitikimas“ (Dagnė Beržaitė, „Ivan Gončiarov“, in: Visuotinė lietuvių encuklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, vyriausiasis redaktorius Antanas Račis, 2004, t. VI, p. 805).
sėdžiu
8
ir velnias žino, ko laukiu. Šiandie atsikėliau
9
anksti, pagriebiau laikraštį, bėgau, kur
10
skelbimas rodo – nebėr, išnuomuota. Ir vėl
11
lauk kitos dienos. Gatvėmis
vaikšciot
vaikščiot
– šalta.
12
Upas
Ūpas
neišpasakytai blogas. O kai blogas
13
upas
ūpas,
Tai
tai
aš ir vokiškai kalbėt nebemoku
14
nekiek.
nė kiek.
Žodzius
Žodžius
vietoj užmirštu. Norėjau
15
del kambario paduot skelbimą – nepriima,
16
reikia kas
Ten
ten
Turėt
turėt
Wohnungsamt,
Wohnungsamt,
n
Note: Wohnungsamt ] vok =butų nuomos agentūra.
o kad ten
17
eit – reikia
Turėt
turėt
pasas, o pasas mano policijoj
18
guli, o iš policijos jį gausiu
Tik
tik
antradienį, nes
19
tik pirmadienį
Turėsiu
turėsiu
matrikulų
matrikulų
n
Note: Matrikula lot, psn =studentų įskaitų (studijų) knygelė.
knygelę.
knygelę.
n
Note: Studijų knygelėje įmokėjimo antspaudas 1921-11-15, antradienį (žr. Balio Sruogos studijų knygelė, in: LLTI BR, f. 53, b. 943, l. 3r).
20
Galas žino!
Seniau
Seniau,
rodos
rodos,
pas mane
budavo
būdavo
Tokio
tokio
21
praktikinio sąmojaus, o dabar – visai kaip
22
durnas, net pačiam gėda.
Gyvenu,
Gyvenu
kaip koks
23
apaštalas – tiek ir temisliju, kad jeigu būtų
saulė,
saulė
24
ir
šviestu
šviestų
į mano lango
kambelį kampelį ,
c
Critical note: kampelį ] cor pro kambelį, cor p pro b
kampelį
ir jeigu aš
25
pajausčiau nors vieno spindulėlio šilimą –
26
bučiau
būčiau
laimingesnis už patį
Dovidą.
Dovydą.
n
Note: Dovydas – Izraelio ir Judėjos karalius, aprašytas Biblijoje.
27
Ir juokas, ir pikta, ir visai liūdna
pasidarė pasidaro .
c
Critical note: pasidaro ] cor pro pasidarė, cor fl -o pro
pasidaro.
28
Berašydamas pastebėjau, kad mano ranka
29
mėlyna pasidarė, tai aš truputį pasigimnasti-
30
nau. Trečia
diena diena
c
Critical note: diena ] p vid ex err rep ver
diena diena
diena
koja skauda – bijau,
31
kad nebūtų reumatizmas – pažiūrėsiu, kas
32
iš to išeis. Viskas būtų nieko,
Tiktai
tiktai
bėda, kai
33
Turiu
turiu
namie sėdėt –
Tuomet
tuomet
Tai
tai
sėda pikta .
c
Critical note: pikta ] cor pro sėda
pikta.
O
šiaip,
šiaip
34
tai
c
Critical note: aš ] cor pro
stengiuos vis kur
ka gaut
c
Critical note: gaut ] cor pro ka, cor g pro k
gaut
pasišyldyt.
pasišildyt.
Šiandie
35
dieną buvau vienoj
Pinakotėkoj
Pinakotekoj
n
Note: Pinakotekoj ] gr pinax =dailės muziejus; paveikslų galerija. Balys Sruoga „buvo nuolatinis gausių Miuncheno dailės kolekcijų lankytojas. Dažniausiai užsukdavo į senąją Pinakoteką, kurioje buvo saugomi Ticiano, Rubenso, Rembranto, Diurerio ir kitų pasaulinio garso dailininkų pavaikslai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 126).
– o jų yra daug –
36
jei nebūtų taip šalta – tai
bu
bū
galima
37
apie
Tai
tai
daug parašyti.
Vakare Vakarais
c
Critical note: Vakarais ] cor pro Vakare, cor fl -ais pro -e
Vakarais
vaikštau
38
į teatrą. Buvau
pori
porį
kartų
operetej,
operetėj,
šiandie
39
vėl
nežinau
nežinau,
kur eisiu – vis viena, by tik būtų
40
šilta. Jeigu aš mokėčiau vokiškai ir nebūtų
41
taip šalta, tai Miunchene gal ir gerai
bu
bū
gyvent.
42
Bet kad nebūtų
Taip
taip
šalta!
p
Physical note: [1r] //
šalta!

Facsimile Image Placeholder

43
Į universitetą – nevaikštau, kodel – nežinau;
44
turbūt, kad ir ten nešilta. Ach šiluma, šiluma!
45
Atsimena Kaunas, Nemunas, Vilijos pakrantės,
46
Tu – šitiek saulės, šitiek spindulių, šitiek
47
šilumos! Tokia tyli diena,
Tokia
tokia
kaitri
48
Saulė, Tu taip arti! Juk visa tai ne sapnas,
49
juk visa tai buvo – mano – mano! Ar aš sulauksiu
50
kada kaitros, ar Tu
busi
būsi
kada arti, ar mūsų saulė
51
bus kaitri, ar ir Tu, ir Saulė – ar
busite
būsite
vėl kada mano –
52
ką aš
sapnuoju!
sapnuoju?!
Et – bet, jeigu aš dabar
53
budėdamas sapnuot negalėčiau, tai aš ir
54
gyvent negalėčiau! Ir man rodos, kad ne
55
šiandie, tai rytoj vis viena
Turi
turi
but
būt
šilta.
56
Turi būt šilta! Ir dienos saulėtos –
Turi
turi
57
būt
mane mano !
c
Critical note: mano ] cor pro mane, cor fl -o pro -e
mano!
– – – – – – – – – – – – – –
58
Nežinau, ar Tu gauni mano laiškelius – aš
59
Tau kasdien rašau. Čia visai kitoks gyvenimas,
60
negu aš maniau, ir juo labiau negu Tu manei
61
ir
„bijojei“.
„bijojai“.
Čia ir didelio noro
Turint
turint
sunku
62
būtų
Tai
tai
padaryti, ko Tu bijojai. Čia galima
63
dirbti, čia reikia dirbti, čia darbo
upas
ūpas
visur.
64
Ir aš, jeigu turėčiau kambarį – aš daug daug
65
galėčiau čionai dirbti. Čia žmogus
66
negali nedirbti – tiek medžiagos, ir taip ilgė‑
67
jimos smaugia!
68
O nuo Tavęs iki šiol nė žodelio. Aš ir
69
nežinau, ką Tu apie mane manai, kur Tu
70
esi, kaip Tavo reikalai. Aš ir nežinau,
71
ar ir dabar
p Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor pro p, cor T pro p
Tavo
upas
ūpas
tebėra toksai, koks
72
buvo man
isvažiuojant.
išvažiuojant.
Man būtų
73
labai gera, kad Tu man parašytum.
74
Ir kad Tu
butum
būtum
gera. Aš labai labai
75
norėčiau. Tuomet mano sapnai būtų
76
lengvus
lengvūs
ir aš nieko
nebijaučiau.
nebijočiau.
Aš baisiai
77
norėčiau, kad Tu būtum gera del manęs.
78
Kaip spindulių
Karaliunaitė!
Karaliūnaitė!
Kaip pava-
79
sario kaitra. Kaip Vilijos
paa pakrančių
c
Critical note: pakrančių ] cor pro paa, cor k pro vid a
pakrančių
Saulė.
80
Saulė, kuri tik mudviem
švietė
švietė.
81
Bučiuoju tave karštu
kietu
c
Critical note: kietu ] p vid ex err om ver bučiniu
kietu
kietu.
n
Note: Spėtina, kad praleistas žodis „bučiniu“.
82
Tavo
Baliukas
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas
Baliukas
n
Note: „Šitas laiškas rašytas keletą dienų po atvažiavimo į Miuncheną – išsiskyrėm Berlyne, kur aš buvau priimta į universitetą. Išsiskyrėm liūdnai, po kelionės, kurios metu visai neturėjom kontakto. Važiavom kompanija: Faustas Kirša, Juozas Pajaujis, Kazys Sruoga, Balys ir keturios moterys – Veronika Bakšytė (vėliau Karvelienė), Halina Kairiūkštytė-Jacynienė, Sidzikauskų tarnaitė ir aš. Vyrai visą laiką flirtavo su Kairiūkštyte, aš su Baliu nė žodžio persimest negalėjau, vos ašaras sulaikydavau. Taip jau visad buvo – prie svetimų Balys laikėsi nuo manęs iš tolo. Pakeliui iš Kauno į Berlyną teko visą naktį praleisti Karaliaučiaus stoty, vyrai alų gėrė, „bliuznijo“, anot Balio, „durnių voliojo“…
Po šitos kelionės Balys parašė feljetoną, kurs buvo išspausdintas „Lietuvoje“ – jis viską jumoristiškai atvaizdavo, Kairiūkštytę pavadinęs „Mondolina Dešinyte“, o mane – „šlapiu viščiuku““ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, p. 33) [humoristinį Balio Sruogos feljetoną apie kelionę į Berlyną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis, „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6].

Facsimile Image Placeholder

Rodos, kad
ketvirtadienis
ketvirtadienis.
1
Rodos, kad
ketvirtadienis
ketvirtadienis.
2
Susiviniojau
Susivyniojau
į pledą, pasistačiau kalnierių,
3
apsisupiau paltu – ir negaliu dar danties ant
4
danties pataikyti. Tebesėdžiu vis dar tam
5
prakeiktam viešbuty,
nekurentam
nekūrentam
kamba-
6
ry (jokio pečiaus nėra), ore sniegas, šalta,
7
iš lango pučia, o
,
kaip
Ablomovas Oblomovas
c
Critical note: Oblomovas ] cor pro Ablomovas, cor O pro A
Oblomovas
Oblomovas
n
Note: Rusų rašytojo Ivano Gončiarovo romano Oblomovas, rusų kalba išleisto 1859 m., pagrindinis veikėjas Ilja Iljičius Oblomovas. Romane „parodytas baudžiavinės visuomenės suformuoto bajoro gyvenimas, dorinių jo nuostatų ir neveiklumo neatitikimas“ (Dagnė Beržaitė, „Ivan Gončiarov“, in: Visuotinė lietuvių encuklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, vyriausiasis redaktorius Antanas Račis, 2004, t. VI, p. 805).
sėdžiu
8
ir velnias žino, ko laukiu. Šiandie atsikėliau
9
anksti, pagriebiau laikraštį, bėgau, kur
10
skelbimas rodo – nebėr, išnuomuota. Ir vėl
11
lauk kitos dienos. Gatvėmis
vaikšciot
vaikščiot
– šalta.
12
Upas
Ūpas
neišpasakytai blogas. O kai blogas
13
upas
ūpas,
Tai
tai
aš ir vokiškai kalbėt nebemoku
14
nekiek.
nė kiek.
Žodzius
Žodžius
vietoj užmirštu. Norėjau
15
del kambario paduot skelbimą – nepriima,
16
reikia kas
Ten
ten
Turėt
turėt
Wohnungsamt,
Wohnungsamt,
n
Note: Wohnungsamt ] vok =butų nuomos agentūra.
o kad ten
17
eit – reikia
Turėt
turėt
pasas, o pasas mano policijoj
18
guli, o iš policijos jį gausiu
Tik
tik
antradienį, nes
19
tik pirmadienį
Turėsiu
turėsiu
matrikulų
matrikulų
n
Note: Matrikula lot, psn =studentų įskaitų (studijų) knygelė.
knygelę.
knygelę.
n
Note: Studijų knygelėje įmokėjimo antspaudas 1921-11-15, antradienį (žr. Balio Sruogos studijų knygelė, in: LLTI BR, f. 53, b. 943, l. 3r).
20
Galas žino!
Seniau
Seniau,
rodos
rodos,
pas mane
budavo
būdavo
Tokio
tokio
21
praktikinio sąmojaus, o dabar – visai kaip
22
durnas, net pačiam gėda.
Gyvenu,
Gyvenu
kaip koks
23
apaštalas – tiek ir temisliju, kad jeigu būtų
saulė,
saulė
24
ir
šviestu
šviestų
į mano lango
kambelį kampelį ,
c
Critical note: kampelį ] cor pro kambelį, cor p pro b
kampelį
ir jeigu aš
25
pajausčiau nors vieno spindulėlio šilimą –
26
bučiau
būčiau
laimingesnis už patį
Dovidą.
Dovydą.
n
Note: Dovydas – Izraelio ir Judėjos karalius, aprašytas Biblijoje.
27
Ir juokas, ir pikta, ir visai liūdna
pasidarė pasidaro .
c
Critical note: pasidaro ] cor pro pasidarė, cor fl -o pro
pasidaro.
28
Berašydamas pastebėjau, kad mano ranka
29
mėlyna pasidarė, tai aš truputį pasigimnasti-
30
nau. Trečia
diena diena
c
Critical note: diena ] p vid ex err rep ver
diena diena
diena
koja skauda – bijau,
31
kad nebūtų reumatizmas – pažiūrėsiu, kas
32
iš to išeis. Viskas būtų nieko,
Tiktai
tiktai
bėda, kai
33
Turiu
turiu
namie sėdėt –
Tuomet
tuomet
Tai
tai
sėda pikta .
c
Critical note: pikta ] cor pro sėda
pikta.
O
šiaip,
šiaip
34
tai
c
Critical note: aš ] cor pro
stengiuos vis kur
ka gaut
c
Critical note: gaut ] cor pro ka, cor g pro k
gaut
pasišyldyt.
pasišildyt.
Šiandie
35
dieną buvau vienoj
Pinakotėkoj
Pinakotekoj
n
Note: Pinakotekoj ] gr pinax =dailės muziejus; paveikslų galerija. Balys Sruoga „buvo nuolatinis gausių Miuncheno dailės kolekcijų lankytojas. Dažniausiai užsukdavo į senąją Pinakoteką, kurioje buvo saugomi Ticiano, Rubenso, Rembranto, Diurerio ir kitų pasaulinio garso dailininkų pavaikslai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 126).
– o jų yra daug –
36
jei nebūtų taip šalta – tai
bu
bū
galima
37
apie
Tai
tai
daug parašyti.
Vakare Vakarais
c
Critical note: Vakarais ] cor pro Vakare, cor fl -ais pro -e
Vakarais
vaikštau
38
į teatrą. Buvau
pori
porį
kartų
operetej,
operetėj,
šiandie
39
vėl
nežinau
nežinau,
kur eisiu – vis viena, by tik būtų
40
šilta. Jeigu aš mokėčiau vokiškai ir nebūtų
41
taip šalta, tai Miunchene gal ir gerai
bu
bū
gyvent.
42
Bet kad nebūtų
Taip
taip
šalta!
p
Physical note: [1r] //
šalta!

Facsimile Image Placeholder

43
Į universitetą – nevaikštau, kodel – nežinau;
44
turbūt, kad ir ten nešilta. Ach šiluma, šiluma!
45
Atsimena Kaunas, Nemunas, Vilijos pakrantės,
46
Tu – šitiek saulės, šitiek spindulių, šitiek
47
šilumos! Tokia tyli diena,
Tokia
tokia
kaitri
48
Saulė, Tu taip arti! Juk visa tai ne sapnas,
49
juk visa tai buvo – mano – mano! Ar aš sulauksiu
50
kada kaitros, ar Tu
busi
būsi
kada arti, ar mūsų saulė
51
bus kaitri, ar ir Tu, ir Saulė – ar
busite
būsite
vėl kada mano –
52
ką aš
sapnuoju!
sapnuoju?!
Et – bet, jeigu aš dabar
53
budėdamas sapnuot negalėčiau, tai aš ir
54
gyvent negalėčiau! Ir man rodos, kad ne
55
šiandie, tai rytoj vis viena
Turi
turi
but
būt
šilta.
56
Turi būt šilta! Ir dienos saulėtos –
Turi
turi
57
būt
mane mano !
c
Critical note: mano ] cor pro mane, cor fl -o pro -e
mano!
– – – – – – – – – – – – – –
58
Nežinau, ar Tu gauni mano laiškelius – aš
59
Tau kasdien rašau. Čia visai kitoks gyvenimas,
60
negu aš maniau, ir juo labiau negu Tu manei
61
ir
„bijojei“.
„bijojai“.
Čia ir didelio noro
Turint
turint
sunku
62
būtų
Tai
tai
padaryti, ko Tu bijojai. Čia galima
63
dirbti, čia reikia dirbti, čia darbo
upas
ūpas
visur.
64
Ir aš, jeigu turėčiau kambarį – aš daug daug
65
galėčiau čionai dirbti. Čia žmogus
66
negali nedirbti – tiek medžiagos, ir taip ilgė‑
67
jimos smaugia!
68
O nuo Tavęs iki šiol nė žodelio. Aš ir
69
nežinau, ką Tu apie mane manai, kur Tu
70
esi, kaip Tavo reikalai. Aš ir nežinau,
71
ar ir dabar
p Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor pro p, cor T pro p
Tavo
upas
ūpas
tebėra toksai, koks
72
buvo man
isvažiuojant.
išvažiuojant.
Man būtų
73
labai gera, kad Tu man parašytum.
74
Ir kad Tu
butum
būtum
gera. Aš labai labai
75
norėčiau. Tuomet mano sapnai būtų
76
lengvus
lengvūs
ir aš nieko
nebijaučiau.
nebijočiau.
Aš baisiai
77
norėčiau, kad Tu būtum gera del manęs.
78
Kaip spindulių
Karaliunaitė!
Karaliūnaitė!
Kaip pava-
79
sario kaitra. Kaip Vilijos
paa pakrančių
c
Critical note: pakrančių ] cor pro paa, cor k pro vid a
pakrančių
Saulė.
80
Saulė, kuri tik mudviem
švietė
švietė.
81
Bučiuoju tave karštu
kietu
c
Critical note: kietu ] p vid ex err om ver bučiniu
kietu
kietu.
n
Note: Spėtina, kad praleistas žodis „bučiniu“.
82
Tavo
Baliukas
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas
Baliukas
n
Note: „Šitas laiškas rašytas keletą dienų po atvažiavimo į Miuncheną – išsiskyrėm Berlyne, kur aš buvau priimta į universitetą. Išsiskyrėm liūdnai, po kelionės, kurios metu visai neturėjom kontakto. Važiavom kompanija: Faustas Kirša, Juozas Pajaujis, Kazys Sruoga, Balys ir keturios moterys – Veronika Bakšytė (vėliau Karvelienė), Halina Kairiūkštytė-Jacynienė, Sidzikauskų tarnaitė ir aš. Vyrai visą laiką flirtavo su Kairiūkštyte, aš su Baliu nė žodžio persimest negalėjau, vos ašaras sulaikydavau. Taip jau visad buvo – prie svetimų Balys laikėsi nuo manęs iš tolo. Pakeliui iš Kauno į Berlyną teko visą naktį praleisti Karaliaučiaus stoty, vyrai alų gėrė, „bliuznijo“, anot Balio, „durnių voliojo“…
Po šitos kelionės Balys parašė feljetoną, kurs buvo išspausdintas „Lietuvoje“ – jis viską jumoristiškai atvaizdavo, Kairiūkštytę pavadinęs „Mondolina Dešinyte“, o mane – „šlapiu viščiuku““ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, p. 33) [humoristinį Balio Sruogos feljetoną apie kelionę į Berlyną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis, „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6].

Facsimile Image Placeholder

Rodos, kad
ketvirtadienis
ketvirtadienis.
1
Rodos, kad
ketvirtadienis
ketvirtadienis.
2
Susiviniojau
Susivyniojau
į pledą, pasistačiau kalnierių,
3
apsisupiau paltu – ir negaliu dar danties ant
4
danties pataikyti. Tebesėdžiu vis dar tam
5
prakeiktam viešbuty,
nekurentam
nekūrentam
kamba-
6
ry (jokio pečiaus nėra), ore sniegas, šalta,
7
iš lango pučia, o
,
kaip
Ablomovas Oblomovas
c
Critical note: Oblomovas ] cor pro Ablomovas, cor O pro A
Oblomovas
Oblomovas
n
Note: Rusų rašytojo Ivano Gončiarovo romano Oblomovas, rusų kalba išleisto 1859 m., pagrindinis veikėjas Ilja Iljičius Oblomovas. Romane „parodytas baudžiavinės visuomenės suformuoto bajoro gyvenimas, dorinių jo nuostatų ir neveiklumo neatitikimas“ (Dagnė Beržaitė, „Ivan Gončiarov“, in: Visuotinė lietuvių encuklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, vyriausiasis redaktorius Antanas Račis, 2004, t. VI, p. 805).
sėdžiu
8
ir velnias žino, ko laukiu. Šiandie atsikėliau
9
anksti, pagriebiau laikraštį, bėgau, kur
10
skelbimas rodo – nebėr, išnuomuota. Ir vėl
11
lauk kitos dienos. Gatvėmis
vaikšciot
vaikščiot
– šalta.
12
Upas
Ūpas
neišpasakytai blogas. O kai blogas
13
upas
ūpas,
Tai
tai
aš ir vokiškai kalbėt nebemoku
14
nekiek.
nė kiek.
Žodzius
Žodžius
vietoj užmirštu. Norėjau
15
del kambario paduot skelbimą – nepriima,
16
reikia kas
Ten
ten
Turėt
turėt
Wohnungsamt,
Wohnungsamt,
n
Note: Wohnungsamt ] vok =butų nuomos agentūra.
o kad ten
17
eit – reikia
Turėt
turėt
pasas, o pasas mano policijoj
18
guli, o iš policijos jį gausiu
Tik
tik
antradienį, nes
19
tik pirmadienį
Turėsiu
turėsiu
matrikulų
matrikulų
n
Note: Matrikula lot, psn =studentų įskaitų (studijų) knygelė.
knygelę.
knygelę.
n
Note: Studijų knygelėje įmokėjimo antspaudas 1921-11-15, antradienį (žr. Balio Sruogos studijų knygelė, in: LLTI BR, f. 53, b. 943, l. 3r).
20
Galas žino!
Seniau
Seniau,
rodos
rodos,
pas mane
budavo
būdavo
Tokio
tokio
21
praktikinio sąmojaus, o dabar – visai kaip
22
durnas, net pačiam gėda.
Gyvenu,
Gyvenu
kaip koks
23
apaštalas – tiek ir temisliju, kad jeigu būtų
saulė,
saulė
24
ir
šviestu
šviestų
į mano lango
kambelį kampelį ,
c
Critical note: kampelį ] cor pro kambelį, cor p pro b
kampelį
ir jeigu aš
25
pajausčiau nors vieno spindulėlio šilimą –
26
bučiau
būčiau
laimingesnis už patį
Dovidą.
Dovydą.
n
Note: Dovydas – Izraelio ir Judėjos karalius, aprašytas Biblijoje.
27
Ir juokas, ir pikta, ir visai liūdna
pasidarė pasidaro .
c
Critical note: pasidaro ] cor pro pasidarė, cor fl -o pro
pasidaro.
28
Berašydamas pastebėjau, kad mano ranka
29
mėlyna pasidarė, tai aš truputį pasigimnasti-
30
nau. Trečia
diena diena
c
Critical note: diena ] p vid ex err rep ver
diena diena
diena
koja skauda – bijau,
31
kad nebūtų reumatizmas – pažiūrėsiu, kas
32
iš to išeis. Viskas būtų nieko,
Tiktai
tiktai
bėda, kai
33
Turiu
turiu
namie sėdėt –
Tuomet
tuomet
Tai
tai
sėda pikta .
c
Critical note: pikta ] cor pro sėda
pikta.
O
šiaip,
šiaip
34
tai
c
Critical note: aš ] cor pro
stengiuos vis kur
ka gaut
c
Critical note: gaut ] cor pro ka, cor g pro k
gaut
pasišyldyt.
pasišildyt.
Šiandie
35
dieną buvau vienoj
Pinakotėkoj
Pinakotekoj
n
Note: Pinakotekoj ] gr pinax =dailės muziejus; paveikslų galerija. Balys Sruoga „buvo nuolatinis gausių Miuncheno dailės kolekcijų lankytojas. Dažniausiai užsukdavo į senąją Pinakoteką, kurioje buvo saugomi Ticiano, Rubenso, Rembranto, Diurerio ir kitų pasaulinio garso dailininkų pavaikslai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 126).
– o jų yra daug –
36
jei nebūtų taip šalta – tai
bu
bū
galima
37
apie
Tai
tai
daug parašyti.
Vakare Vakarais
c
Critical note: Vakarais ] cor pro Vakare, cor fl -ais pro -e
Vakarais
vaikštau
38
į teatrą. Buvau
pori
porį
kartų
operetej,
operetėj,
šiandie
39
vėl
nežinau
nežinau,
kur eisiu – vis viena, by tik būtų
40
šilta. Jeigu aš mokėčiau vokiškai ir nebūtų
41
taip šalta, tai Miunchene gal ir gerai
bu
bū
gyvent.
42
Bet kad nebūtų
Taip
taip
šalta!
p
Physical note: [1r] //
šalta!

Facsimile Image Placeholder

43
Į universitetą – nevaikštau, kodel – nežinau;
44
turbūt, kad ir ten nešilta. Ach šiluma, šiluma!
45
Atsimena Kaunas, Nemunas, Vilijos pakrantės,
46
Tu – šitiek saulės, šitiek spindulių, šitiek
47
šilumos! Tokia tyli diena,
Tokia
tokia
kaitri
48
Saulė, Tu taip arti! Juk visa tai ne sapnas,
49
juk visa tai buvo – mano – mano! Ar aš sulauksiu
50
kada kaitros, ar Tu
busi
būsi
kada arti, ar mūsų saulė
51
bus kaitri, ar ir Tu, ir Saulė – ar
busite
būsite
vėl kada mano –
52
ką aš
sapnuoju!
sapnuoju?!
Et – bet, jeigu aš dabar
53
budėdamas sapnuot negalėčiau, tai aš ir
54
gyvent negalėčiau! Ir man rodos, kad ne
55
šiandie, tai rytoj vis viena
Turi
turi
but
būt
šilta.
56
Turi būt šilta! Ir dienos saulėtos –
Turi
turi
57
būt
mane mano !
c
Critical note: mano ] cor pro mane, cor fl -o pro -e
mano!
– – – – – – – – – – – – – –
58
Nežinau, ar Tu gauni mano laiškelius – aš
59
Tau kasdien rašau. Čia visai kitoks gyvenimas,
60
negu aš maniau, ir juo labiau negu Tu manei
61
ir
„bijojei“.
„bijojai“.
Čia ir didelio noro
Turint
turint
sunku
62
būtų
Tai
tai
padaryti, ko Tu bijojai. Čia galima
63
dirbti, čia reikia dirbti, čia darbo
upas
ūpas
visur.
64
Ir aš, jeigu turėčiau kambarį – aš daug daug
65
galėčiau čionai dirbti. Čia žmogus
66
negali nedirbti – tiek medžiagos, ir taip ilgė‑
67
jimos smaugia!
68
O nuo Tavęs iki šiol nė žodelio. Aš ir
69
nežinau, ką Tu apie mane manai, kur Tu
70
esi, kaip Tavo reikalai. Aš ir nežinau,
71
ar ir dabar
p Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor pro p, cor T pro p
Tavo
upas
ūpas
tebėra toksai, koks
72
buvo man
isvažiuojant.
išvažiuojant.
Man būtų
73
labai gera, kad Tu man parašytum.
74
Ir kad Tu
butum
būtum
gera. Aš labai labai
75
norėčiau. Tuomet mano sapnai būtų
76
lengvus
lengvūs
ir aš nieko
nebijaučiau.
nebijočiau.
Aš baisiai
77
norėčiau, kad Tu būtum gera del manęs.
78
Kaip spindulių
Karaliunaitė!
Karaliūnaitė!
Kaip pava-
79
sario kaitra. Kaip Vilijos
paa pakrančių
c
Critical note: pakrančių ] cor pro paa, cor k pro vid a
pakrančių
Saulė.
80
Saulė, kuri tik mudviem
švietė
švietė.
81
Bučiuoju tave karštu
kietu
c
Critical note: kietu ] p vid ex err om ver bučiniu
kietu
kietu.
n
Note: Spėtina, kad praleistas žodis „bučiniu“.
82
Tavo
Baliukas
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas
Baliukas
n
Note: „Šitas laiškas rašytas keletą dienų po atvažiavimo į Miuncheną – išsiskyrėm Berlyne, kur aš buvau priimta į universitetą. Išsiskyrėm liūdnai, po kelionės, kurios metu visai neturėjom kontakto. Važiavom kompanija: Faustas Kirša, Juozas Pajaujis, Kazys Sruoga, Balys ir keturios moterys – Veronika Bakšytė (vėliau Karvelienė), Halina Kairiūkštytė-Jacynienė, Sidzikauskų tarnaitė ir aš. Vyrai visą laiką flirtavo su Kairiūkštyte, aš su Baliu nė žodžio persimest negalėjau, vos ašaras sulaikydavau. Taip jau visad buvo – prie svetimų Balys laikėsi nuo manęs iš tolo. Pakeliui iš Kauno į Berlyną teko visą naktį praleisti Karaliaučiaus stoty, vyrai alų gėrė, „bliuznijo“, anot Balio, „durnių voliojo“…
Po šitos kelionės Balys parašė feljetoną, kurs buvo išspausdintas „Lietuvoje“ – jis viską jumoristiškai atvaizdavo, Kairiūkštytę pavadinęs „Mondolina Dešinyte“, o mane – „šlapiu viščiuku““ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, p. 33) [humoristinį Balio Sruogos feljetoną apie kelionę į Berlyną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis, „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6].
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 7
Critical note: Oblomovas ] cor pro Ablomovas, cor O pro A
a3
Line number 7
Note: Rusų rašytojo Ivano Gončiarovo romano Oblomovas, rusų kalba išleisto 1859 m., pagrindinis veikėjas Ilja Iljičius Oblomovas. Romane „parodytas baudžiavinės visuomenės suformuoto bajoro gyvenimas, dorinių jo nuostatų ir neveiklumo neatitikimas“ (Dagnė Beržaitė, „Ivan Gončiarov“, in: Visuotinė lietuvių encuklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, vyriausiasis redaktorius Antanas Račis, 2004, t. VI, p. 805).
a3
Line number 16
Note: Wohnungsamt ] vok =butų nuomos agentūra.
a3
Line number 19
Note: Matrikula lot, psn =studentų įskaitų (studijų) knygelė.
a3
Line number 19
Note: Studijų knygelėje įmokėjimo antspaudas 1921-11-15, antradienį (žr. Balio Sruogos studijų knygelė, in: LLTI BR, f. 53, b. 943, l. 3r).
a1
Line number 24
Critical note: kampelį ] cor pro kambelį, cor p pro b
a3
Line number 26
Note: Dovydas – Izraelio ir Judėjos karalius, aprašytas Biblijoje.
a1
Line number 27
Critical note: pasidaro ] cor pro pasidarė, cor fl -o pro
a1
Line number 30
Critical note: diena ] p vid ex err rep ver
a1
Line number 33
Critical note: pikta ] cor pro sėda
a1
Line number 34
Critical note: aš ] cor pro
a1
Line number 34
Critical note: gaut ] cor pro ka, cor g pro k
a3
Line number 35
Note: Pinakotekoj ] gr pinax =dailės muziejus; paveikslų galerija. Balys Sruoga „buvo nuolatinis gausių Miuncheno dailės kolekcijų lankytojas. Dažniausiai užsukdavo į senąją Pinakoteką, kurioje buvo saugomi Ticiano, Rubenso, Rembranto, Diurerio ir kitų pasaulinio garso dailininkų pavaikslai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 126).
a1
Line number 37
Critical note: Vakarais ] cor pro Vakare, cor fl -ais pro -e
a1
Line number 42
Physical note: [1r] //
a1
Line number 57
Critical note: mano ] cor pro mane, cor fl -o pro -e
a1
Line number 71
Critical note: Tavo ] cor pro p, cor T pro p
a1
Line number 79
Critical note: pakrančių ] cor pro paa, cor k pro vid a
a1
Line number 81
Critical note: kietu ] p vid ex err om ver bučiniu
a3
Line number 81
Note: Spėtina, kad praleistas žodis „bučiniu“.
a1
Line number 82
Critical note: sign
a1
Line number 82
Physical note: [1v] //
a3
Line number 82
Note: „Šitas laiškas rašytas keletą dienų po atvažiavimo į Miuncheną – išsiskyrėm Berlyne, kur aš buvau priimta į universitetą. Išsiskyrėm liūdnai, po kelionės, kurios metu visai neturėjom kontakto. Važiavom kompanija: Faustas Kirša, Juozas Pajaujis, Kazys Sruoga, Balys ir keturios moterys – Veronika Bakšytė (vėliau Karvelienė), Halina Kairiūkštytė-Jacynienė, Sidzikauskų tarnaitė ir aš. Vyrai visą laiką flirtavo su Kairiūkštyte, aš su Baliu nė žodžio persimest negalėjau, vos ašaras sulaikydavau. Taip jau visad buvo – prie svetimų Balys laikėsi nuo manęs iš tolo. Pakeliui iš Kauno į Berlyną teko visą naktį praleisti Karaliaučiaus stoty, vyrai alų gėrė, „bliuznijo“, anot Balio, „durnių voliojo“…
Po šitos kelionės Balys parašė feljetoną, kurs buvo išspausdintas „Lietuvoje“ – jis viską jumoristiškai atvaizdavo, Kairiūkštytę pavadinęs „Mondolina Dešinyte“, o mane – „šlapiu viščiuku““ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, p. 33) [humoristinį Balio Sruogos feljetoną apie kelionę į Berlyną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis, „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6].
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_10_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_10_vd_1v.jpgX (Close panel)
image