Vandai Daugirdaitei, 1921-11-11

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-11-11

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/5, MLLM ER1 1744. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (1921-11-10 laiške ir paskui sekusiame atvirlaiškyje Balys Sruoga teigė, kad kambario dar neturi ir jo ieško). Rašyta 13,7 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Pašto spaudas pažeistas plėšiant popierių su pašto ženklu. 1r panoraminis Miuncheno vaizdas: „München. Total.“ Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 119. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-11: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-11: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-11: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: genetinis tekstas, diplomatinis perrašas ir minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva 2020

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-11, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_11_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinė korekcija parodoma pažyma „del“), diplomatinis (rašymo proceso rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia autorinis rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be autorinių korekcijų.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą (jie nurodomi pažyma c („critical note“); lapo pabaiga – pažyma p („physical note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

TIF formato (600x600 DPI) autografo atvaizdai kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Penktadienis
Penktadienis.
a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, orig e pro i
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
Penktadienis
Penktadienis.
2
Jau aš gavau kambarį,
3
„München,
Theresien M
c
Critical note: Theresien ] p def ill, vid M
Theresien
str.
4
124, Pension
Segl“.
Segl“.
n
Note: München, Theresien str. / 124, Pension Segl. vok =Miunchenas, Theresien gatvė / 124, Seglo pensionas.
Gal
5
parašytum man ką?
6
Kambarys gana brangus, bet
7
už tat
užtat
jeigu kas
atvažiuotu
atvažiuotų
8
int mane, tai
bu
bū
galima
9
apsistoti – didelis. Maitina
10
gerai. Jeigu
Kirsa
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964) 1921 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Anksčiau, Baliui Sruogai dirbant kartu su Faustu Kirša dienraščio Lietuva redakcijoje, vėliau studijuojant Vokietijoje, jų santykiai „buvo draugiški ir artimi“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). „Su Kirša 1919–1921 m. visi trys buvom neišskiriami“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS). Fausto Kiršos žodžiais, „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavom kaip su broliu. Darbai ir mintys rišosi, pynėsi bendrame literatūros ir kultūros darbe. […] Nors mūsų pažiūros daug kuo skyrėsi, bet abu pypkes rūkėm, vaikščiojom, įvairius klausimus sprendėm ir vykdėm, viens kitam įtakos darėm“ (Ibid., p. 134).
važiuotu,
važiuotų,
11
tai tegu važiuoja stačiai
12
int mane, galėtų apsistot.
13
O Tu man parašyk. Aš bai-
14
siai, baisiai nuo
Taves
Tavęs
15
laukiu – aš baisiai pasiilgau –
16
kaip Tavo reikalai, kur
17
Tu dabar esi, ar padarei
18
ką nors del savęs?
19
Buk
Būk
gera. Ir parašyk.
20
Aš labai laukiu
21
Tavo
c
Critical note: Tavo ] ill fl -o
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Penktadienis
Penktadienis.
a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, orig e pro i
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
Penktadienis
Penktadienis.
2
Jau aš gavau kambarį,
3
„München,
Theresien M
c
Critical note: Theresien ] p def ill, vid M
Theresien
str.
4
124, Pension
Segl“.
Segl“.
n
Note: München, Theresien str. / 124, Pension Segl. vok =Miunchenas, Theresien gatvė / 124, Seglo pensionas.
Gal
5
parašytum man ką?
6
Kambarys gana brangus, bet
7
už tat
užtat
jeigu kas
atvažiuotu
atvažiuotų
8
int mane, tai
bu
bū
galima
9
apsistoti – didelis. Maitina
10
gerai. Jeigu
Kirsa
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964) 1921 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Anksčiau, Baliui Sruogai dirbant kartu su Faustu Kirša dienraščio Lietuva redakcijoje, vėliau studijuojant Vokietijoje, jų santykiai „buvo draugiški ir artimi“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). „Su Kirša 1919–1921 m. visi trys buvom neišskiriami“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS). Fausto Kiršos žodžiais, „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavom kaip su broliu. Darbai ir mintys rišosi, pynėsi bendrame literatūros ir kultūros darbe. […] Nors mūsų pažiūros daug kuo skyrėsi, bet abu pypkes rūkėm, vaikščiojom, įvairius klausimus sprendėm ir vykdėm, viens kitam įtakos darėm“ (Ibid., p. 134).
važiuotu,
važiuotų,
11
tai tegu važiuoja stačiai
12
int mane, galėtų apsistot.
13
O Tu man parašyk. Aš bai-
14
siai, baisiai nuo
Taves
Tavęs
15
laukiu – aš baisiai pasiilgau –
16
kaip Tavo reikalai, kur
17
Tu dabar esi, ar padarei
18
ką nors del savęs?
19
Buk
Būk
gera. Ir parašyk.
20
Aš labai laukiu
21
Tavo
c
Critical note: Tavo ] ill fl -o
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Penktadienis
Penktadienis.
a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, orig e pro i
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
Penktadienis
Penktadienis.
2
Jau aš gavau kambarį,
3
„München,
Theresien M
c
Critical note: Theresien ] p def ill, vid M
Theresien
str.
4
124, Pension
Segl“.
Segl“.
n
Note: München, Theresien str. / 124, Pension Segl. vok =Miunchenas, Theresien gatvė / 124, Seglo pensionas.
Gal
5
parašytum man ką?
6
Kambarys gana brangus, bet
7
už tat
užtat
jeigu kas
atvažiuotu
atvažiuotų
8
int mane, tai
bu
bū
galima
9
apsistoti – didelis. Maitina
10
gerai. Jeigu
Kirsa
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964) 1921 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Anksčiau, Baliui Sruogai dirbant kartu su Faustu Kirša dienraščio Lietuva redakcijoje, vėliau studijuojant Vokietijoje, jų santykiai „buvo draugiški ir artimi“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). „Su Kirša 1919–1921 m. visi trys buvom neišskiriami“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS). Fausto Kiršos žodžiais, „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavom kaip su broliu. Darbai ir mintys rišosi, pynėsi bendrame literatūros ir kultūros darbe. […] Nors mūsų pažiūros daug kuo skyrėsi, bet abu pypkes rūkėm, vaikščiojom, įvairius klausimus sprendėm ir vykdėm, viens kitam įtakos darėm“ (Ibid., p. 134).
važiuotu,
važiuotų,
11
tai tegu važiuoja stačiai
12
int mane, galėtų apsistot.
13
O Tu man parašyk. Aš bai-
14
siai, baisiai nuo
Taves
Tavęs
15
laukiu – aš baisiai pasiilgau –
16
kaip Tavo reikalai, kur
17
Tu dabar esi, ar padarei
18
ką nors del savęs?
19
Buk
Būk
gera. Ir parašyk.
20
Aš labai laukiu
21
Tavo
c
Critical note: Tavo ] ill fl -o
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number a
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, orig e pro i
a1
Line number 3
Critical note: Theresien ] p def ill, vid M
a3
Line number 4
Note: München, Theresien str. / 124, Pension Segl. vok =Miunchenas, Theresien gatvė / 124, Seglo pensionas.
a3
Line number 10
Note: Faustas Kirša (1891–1964) 1921 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Anksčiau, Baliui Sruogai dirbant kartu su Faustu Kirša dienraščio Lietuva redakcijoje, vėliau studijuojant Vokietijoje, jų santykiai „buvo draugiški ir artimi“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). „Su Kirša 1919–1921 m. visi trys buvom neišskiriami“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-09-01, [pasirašytas mašinraštis], l. 6r, in: LLTI TS). Fausto Kiršos žodžiais, „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavom kaip su broliu. Darbai ir mintys rišosi, pynėsi bendrame literatūros ir kultūros darbe. […] Nors mūsų pažiūros daug kuo skyrėsi, bet abu pypkes rūkėm, vaikščiojom, įvairius klausimus sprendėm ir vykdėm, viens kitam įtakos darėm“ (Ibid., p. 134).
a1
Line number 21
Critical note: Tavo ] ill fl -o
a1
Line number 21
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 21
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_11_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_11_vd_1v.jpgX (Close panel)
image