Albinui Rimkai, 1921-11-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1921-11-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120_2. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, adresus, turinį. Rašyta 13,7×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-12. Užklijuotas rausvai gelsvas 40 Vokietijos reichspfeningų vertės Vokietijos imperijos pašto ženklas „Deutsches Reich“. 1r Karlstor vartų Miunchene vaizdas: „München. Karlstorrondell.“ Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-12: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-12: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-12: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino, 1921-11-12, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_12_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų (autoriniai taisymai komentuojami).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

TIF formato (600x600 DPI) autografo atvaizdai kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Iš Lietuvos aš I lapkr. Tai
a
Hernn
c
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn
Hernn
Herrn
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
c
Feuerbach
str
str.
29II
____________
d
AC
AC.
n
Note: AC. santr, pranc d'adresse complément =papildomas adresas.
B. Sruoga
e
München, Theresien str. 124 Pens. Segl.
1
lietuvos Lietuvos
c
Critical note: Lietuvos ] cor pro lietuvos, cor L pro min
Lietuvos
c
Critical note: aš ] p vid ex err om išvažiavau
n
Note: Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į Miuncheno universitetą, kur iki 1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją.
I
lapkr.
c
Critical note: lapkr[ičio]
lapkr.
Tai
2
dabar nieko nežinau.
Vanda
Vanda
n
Note: Vanda Daugirdaitė iš Lietuvos išvyko studijuoti į Berlyno universitetą, įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją.
3
kolkas
kol kas
Berlyne. Jos adresas:
4
Berlin,
Berlin,
Moabit, Cuxhavener
5
str. 15, Gartenhaus Noske“.
6
Aš pasisamdžiau vokiečių
7
kalu kalbos
c
Critical note: kalbos ] cor pro kalu
kalbos
učitelių
učitelių
n
Note: učitelių ] iš rus =mokytoją
ir
kalu,
kalu
8
kaip durnas. O į svečius
9
vis tik
atvažiuok.
atvažiuok.
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
Mano
10
kambary stovi antra lova
11
zopostui –
galesi
galėsi
gulėt –
12
minkšta ir šilta. O aš
13
pypkę
kuriju
kūriju
– ar Tu
14
nenori kartais? Taip
15
pat ir lašinių turiu, a?
16
Kloniojuos
Kloniojuos,
geros sveikatos
17
tavo,
c
Critical note: tau ] vid ex err tavo pro tau
tavo
tau
ir tavo žmonai, ir vai-
18
keliams.
keliams.
n
Note: Balys Sruoga juokauja, nes Albinas Rimka dar buvo nevedęs.
Albinas Rimka anksčiau taip pat šelmiškai rašė Baliui Sruogai: „Kokių perkūnų tu ten šėtonuojies kaip koks biesas raguotas ir ką tu ten zobilduoji tai apie apsivedimus, tai apie nekaltybes? Nei man rūpi apsivedimas, nei nekaltybės – nes gyvenu seno kavalieriaus gyvenimu ir net egzaminais nesirūpinu, nors liepos mėnesį žadu „egzaminą“ laikyti – be daktaro ir be felčerio – arba jeigu nori – tik felčerio. Tik, jeigu aš tuos egzaminus išlaikysiu – tai bus stebuklas arba velnio pagalba – nes aš ir dabar visko mokinuos, tik ne to, ko reikia kvotimams. / Tegu juos velniai su visokiais vokiškais „rechtais“, „rechnungais“ ir „pflėgemish“ – juk man jų niekad nereikės ir kam aš jų mokysiuos? Kad per kvotimus į vieną kvailą klausimą gerai atsakyti? Tegu jie pasikaria! / Labai tavęs man gaila, kad alaus negali gerti – tai tikrai yra Dievo koronė. O mano fanaberija yra ne didesnė, kai tavo. / Albinas / 1920. VI. 19.“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, 1921-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 836, l. 1r–v).
Parašyk
Jadzės
Jadzės
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Ji nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje.
19
ir
Šimkaus
Šimkaus
n
Note: Stasys Šimkus, kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
Adresą.
adresą.
20
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys
Balys
n
Note: Tai Balio Sruogos atsakymas į Albino Rimkos atvirutę, siųstą 1921-11-10 (Miunchene gautą 11 d.). Albinas Rimka rašė: „Gerai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti; Ar senai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM 3961). Albino Rimkos atvirlaiškis iš pradžių adresuotas į Bamberger Hot[el], paskui ši nuoroda nubraukta ir peradresuota į Theresien str. 124 Pension Segl. (LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Iš Lietuvos aš I lapkr. Tai
a
Hernn
c
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn
Hernn
Herrn
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
c
Feuerbach
str
str.
29II
____________
d
AC
AC.
n
Note: AC. santr, pranc d'adresse complément =papildomas adresas.
B. Sruoga
e
München, Theresien str. 124 Pens. Segl.
1
lietuvos Lietuvos
c
Critical note: Lietuvos ] cor pro lietuvos, cor L pro min
Lietuvos
c
Critical note: aš ] p vid ex err om išvažiavau
n
Note: Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į Miuncheno universitetą, kur iki 1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją.
I
lapkr.
c
Critical note: lapkr[ičio]
lapkr.
Tai
2
dabar nieko nežinau.
Vanda
Vanda
n
Note: Vanda Daugirdaitė iš Lietuvos išvyko studijuoti į Berlyno universitetą, įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją.
3
kolkas
kol kas
Berlyne. Jos adresas:
4
Berlin,
Berlin,
Moabit, Cuxhavener
5
str. 15, Gartenhaus Noske“.
6
Aš pasisamdžiau vokiečių
7
kalu kalbos
c
Critical note: kalbos ] cor pro kalu
kalbos
učitelių
učitelių
n
Note: učitelių ] iš rus =mokytoją
ir
kalu,
kalu
8
kaip durnas. O į svečius
9
vis tik
atvažiuok.
atvažiuok.
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
Mano
10
kambary stovi antra lova
11
zopostui –
galesi
galėsi
gulėt –
12
minkšta ir šilta. O aš
13
pypkę
kuriju
kūriju
– ar Tu
14
nenori kartais? Taip
15
pat ir lašinių turiu, a?
16
Kloniojuos
Kloniojuos,
geros sveikatos
17
tavo,
c
Critical note: tau ] vid ex err tavo pro tau
tavo
tau
ir tavo žmonai, ir vai-
18
keliams.
keliams.
n
Note: Balys Sruoga juokauja, nes Albinas Rimka dar buvo nevedęs.
Albinas Rimka anksčiau taip pat šelmiškai rašė Baliui Sruogai: „Kokių perkūnų tu ten šėtonuojies kaip koks biesas raguotas ir ką tu ten zobilduoji tai apie apsivedimus, tai apie nekaltybes? Nei man rūpi apsivedimas, nei nekaltybės – nes gyvenu seno kavalieriaus gyvenimu ir net egzaminais nesirūpinu, nors liepos mėnesį žadu „egzaminą“ laikyti – be daktaro ir be felčerio – arba jeigu nori – tik felčerio. Tik, jeigu aš tuos egzaminus išlaikysiu – tai bus stebuklas arba velnio pagalba – nes aš ir dabar visko mokinuos, tik ne to, ko reikia kvotimams. / Tegu juos velniai su visokiais vokiškais „rechtais“, „rechnungais“ ir „pflėgemish“ – juk man jų niekad nereikės ir kam aš jų mokysiuos? Kad per kvotimus į vieną kvailą klausimą gerai atsakyti? Tegu jie pasikaria! / Labai tavęs man gaila, kad alaus negali gerti – tai tikrai yra Dievo koronė. O mano fanaberija yra ne didesnė, kai tavo. / Albinas / 1920. VI. 19.“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, 1921-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 836, l. 1r–v).
Parašyk
Jadzės
Jadzės
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Ji nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje.
19
ir
Šimkaus
Šimkaus
n
Note: Stasys Šimkus, kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
Adresą.
adresą.
20
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys
Balys
n
Note: Tai Balio Sruogos atsakymas į Albino Rimkos atvirutę, siųstą 1921-11-10 (Miunchene gautą 11 d.). Albinas Rimka rašė: „Gerai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti; Ar senai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM 3961). Albino Rimkos atvirlaiškis iš pradžių adresuotas į Bamberger Hot[el], paskui ši nuoroda nubraukta ir peradresuota į Theresien str. 124 Pension Segl. (LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Iš Lietuvos aš I lapkr. Tai
a
Hernn
c
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn
Hernn
Herrn
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
c
Feuerbach
str
str.
29II
____________
d
AC
AC.
n
Note: AC. santr, pranc d'adresse complément =papildomas adresas.
B. Sruoga
e
München, Theresien str. 124 Pens. Segl.
1
lietuvos Lietuvos
c
Critical note: Lietuvos ] cor pro lietuvos, cor L pro min
Lietuvos
c
Critical note: aš ] p vid ex err om išvažiavau
n
Note: Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į Miuncheno universitetą, kur iki 1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją.
I
lapkr.
c
Critical note: lapkr[ičio]
lapkr.
Tai
2
dabar nieko nežinau.
Vanda
Vanda
n
Note: Vanda Daugirdaitė iš Lietuvos išvyko studijuoti į Berlyno universitetą, įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją.
3
kolkas
kol kas
Berlyne. Jos adresas:
4
Berlin,
Berlin,
Moabit, Cuxhavener
5
str. 15, Gartenhaus Noske“.
6
Aš pasisamdžiau vokiečių
7
kalu kalbos
c
Critical note: kalbos ] cor pro kalu
kalbos
učitelių
učitelių
n
Note: učitelių ] iš rus =mokytoją
ir
kalu,
kalu
8
kaip durnas. O į svečius
9
vis tik
atvažiuok.
atvažiuok.
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
Mano
10
kambary stovi antra lova
11
zopostui –
galesi
galėsi
gulėt –
12
minkšta ir šilta. O aš
13
pypkę
kuriju
kūriju
– ar Tu
14
nenori kartais? Taip
15
pat ir lašinių turiu, a?
16
Kloniojuos
Kloniojuos,
geros sveikatos
17
tavo,
c
Critical note: tau ] vid ex err tavo pro tau
tavo
tau
ir tavo žmonai, ir vai-
18
keliams.
keliams.
n
Note: Balys Sruoga juokauja, nes Albinas Rimka dar buvo nevedęs.
Albinas Rimka anksčiau taip pat šelmiškai rašė Baliui Sruogai: „Kokių perkūnų tu ten šėtonuojies kaip koks biesas raguotas ir ką tu ten zobilduoji tai apie apsivedimus, tai apie nekaltybes? Nei man rūpi apsivedimas, nei nekaltybės – nes gyvenu seno kavalieriaus gyvenimu ir net egzaminais nesirūpinu, nors liepos mėnesį žadu „egzaminą“ laikyti – be daktaro ir be felčerio – arba jeigu nori – tik felčerio. Tik, jeigu aš tuos egzaminus išlaikysiu – tai bus stebuklas arba velnio pagalba – nes aš ir dabar visko mokinuos, tik ne to, ko reikia kvotimams. / Tegu juos velniai su visokiais vokiškais „rechtais“, „rechnungais“ ir „pflėgemish“ – juk man jų niekad nereikės ir kam aš jų mokysiuos? Kad per kvotimus į vieną kvailą klausimą gerai atsakyti? Tegu jie pasikaria! / Labai tavęs man gaila, kad alaus negali gerti – tai tikrai yra Dievo koronė. O mano fanaberija yra ne didesnė, kai tavo. / Albinas / 1920. VI. 19.“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, 1921-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 836, l. 1r–v).
Parašyk
Jadzės
Jadzės
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Ji nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje.
19
ir
Šimkaus
Šimkaus
n
Note: Stasys Šimkus, kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
Adresą.
adresą.
20
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys
Balys
n
Note: Tai Balio Sruogos atsakymas į Albino Rimkos atvirutę, siųstą 1921-11-10 (Miunchene gautą 11 d.). Albinas Rimka rašė: „Gerai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti; Ar senai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM 3961). Albino Rimkos atvirlaiškis iš pradžių adresuotas į Bamberger Hot[el], paskui ši nuoroda nubraukta ir peradresuota į Theresien str. 124 Pension Segl. (LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number a
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn
a3
Line number d
Note: AC. santr, pranc d'adresse complément =papildomas adresas.
a1
Line number 1
Critical note: Lietuvos ] cor pro lietuvos, cor L pro min
a1
Line number 1
Critical note: aš ] p vid ex err om išvažiavau
a3
Line number 1
Note: Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į Miuncheno universitetą, kur iki 1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją.
a1
Line number 1
Critical note: lapkr[ičio]
a3
Line number 2
Note: Vanda Daugirdaitė iš Lietuvos išvyko studijuoti į Berlyno universitetą, įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją.
a1
Line number 7
Critical note: kalbos ] cor pro kalu
a3
Line number 7
Note: učitelių ] iš rus =mokytoją
a3
Line number 9
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
a1
Line number 17
Critical note: tau ] vid ex err tavo pro tau
a3
Line number 18
Note: Balys Sruoga juokauja, nes Albinas Rimka dar buvo nevedęs.
Albinas Rimka anksčiau taip pat šelmiškai rašė Baliui Sruogai: „Kokių perkūnų tu ten šėtonuojies kaip koks biesas raguotas ir ką tu ten zobilduoji tai apie apsivedimus, tai apie nekaltybes? Nei man rūpi apsivedimas, nei nekaltybės – nes gyvenu seno kavalieriaus gyvenimu ir net egzaminais nesirūpinu, nors liepos mėnesį žadu „egzaminą“ laikyti – be daktaro ir be felčerio – arba jeigu nori – tik felčerio. Tik, jeigu aš tuos egzaminus išlaikysiu – tai bus stebuklas arba velnio pagalba – nes aš ir dabar visko mokinuos, tik ne to, ko reikia kvotimams. / Tegu juos velniai su visokiais vokiškais „rechtais“, „rechnungais“ ir „pflėgemish“ – juk man jų niekad nereikės ir kam aš jų mokysiuos? Kad per kvotimus į vieną kvailą klausimą gerai atsakyti? Tegu jie pasikaria! / Labai tavęs man gaila, kad alaus negali gerti – tai tikrai yra Dievo koronė. O mano fanaberija yra ne didesnė, kai tavo. / Albinas / 1920. VI. 19.“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, 1921-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 836, l. 1r–v).
a3
Line number 18
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Ji nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje.
a3
Line number 19
Note: Stasys Šimkus, kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
a1
Line number 20
Physical note: [1v] //
a3
Line number 20
Note: Tai Balio Sruogos atsakymas į Albino Rimkos atvirutę, siųstą 1921-11-10 (Miunchene gautą 11 d.). Albinas Rimka rašė: „Gerai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti; Ar senai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM 3961). Albino Rimkos atvirlaiškis iš pradžių adresuotas į Bamberger Hot[el], paskui ši nuoroda nubraukta ir peradresuota į Theresien str. 124 Pension Segl. (LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_12_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_12_ar_1v.jpgX (Close panel)
image