Vandai Daugirdaitei, 1921-11-14

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-11-14

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/7, MLLM ER1 1746. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (minima vakar diena – sekmadienis, 1921-11-13). Rašyta 13,7 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-15. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. 1r Miuncheno Geležinkelio stoties aikštės vaizdas: „München. Bahnhofplatz.“ Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 121. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-14: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-14: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-14: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva 2020

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-14, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_14_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų (autoriniai taisymai komentuojami).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

TIF formato (600x600 DPI) autografo atvaizdai kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Žadėjai
„Rytoj“
„rytoj“
ilgą
laiška.
laišką.
a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, vid ex err e pro i
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
Žadėjai
Rytoj“
rytoj“
ilgą
laiška.
laišką.
2
O jau kiek tų
Rytoj“
rytoj“
buvo!
3
O aš
Toks
toks
vienas,
Toks
toks
užmirštas.
4
Vakar visą dieną –
sekmadieni
sekmadienį
5
sėdėjau
namie,
namie
nuo 9
val.
c
Critical note: val[andos]
val.
ryto
6
į iki
c
Critical note: iki ] cor pro į, cor pri i pro į
iki
12 nakties. Tik porai valan-
7
dų buvau išėjęs už miesto pasi-
8
valkioti. Dirbau. Maniau.
9
Ką aš maniau! Jei tu žinotum,
10
tu man parašytum žadėtą
11
laišką. O jei norėtum
zi-
ži-
12
noti
noti,
jausti galėtum.
13
Toks man dabar tolimas pa-
14
saulis visas.
Berods
Berods,
aš antrą
15
jaunystę gyventi pradedu.
16
Ir koks liūdnas pasaulis.
17
Ir tai lieka giliai, giliai sieloj.
18
Ir naujos
paslaptis
paslaptys
verias, ir
19
aš stebiuosiu sustingusiomis
20
akimis. Ir siela verkia, gailiai,
21
gailiai verkia. Tyrai. Vienuma.
22
Amžinastis – –
Amžinastis – –
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1921-11-01 išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją ir po kelių dienų išsiskyrė Berlyne, kur Vanda Daugirdaitė pasiliko. Balys Sruoga rašė jai vieną po kito laiškus iš Miuncheno, bet dar nebuvo gavęs nė vieno Vandos Daugirdaitės laiško – nežinojo, kaip jai sekėsi įsikurti Berlyne, susitvarkyti universiteto reikalus, kaip ji jautėsi svetimame krašte.
23
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Žadėjai
„Rytoj“
„rytoj“
ilgą
laiška.
laišką.
a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, vid ex err e pro i
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
Žadėjai
Rytoj“
rytoj“
ilgą
laiška.
laišką.
2
O jau kiek tų
Rytoj“
rytoj“
buvo!
3
O aš
Toks
toks
vienas,
Toks
toks
užmirštas.
4
Vakar visą dieną –
sekmadieni
sekmadienį
5
sėdėjau
namie,
namie
nuo 9
val.
c
Critical note: val[andos]
val.
ryto
6
į iki
c
Critical note: iki ] cor pro į, cor pri i pro į
iki
12 nakties. Tik porai valan-
7
dų buvau išėjęs už miesto pasi-
8
valkioti. Dirbau. Maniau.
9
Ką aš maniau! Jei tu žinotum,
10
tu man parašytum žadėtą
11
laišką. O jei norėtum
zi-
ži-
12
noti
noti,
jausti galėtum.
13
Toks man dabar tolimas pa-
14
saulis visas.
Berods
Berods,
aš antrą
15
jaunystę gyventi pradedu.
16
Ir koks liūdnas pasaulis.
17
Ir tai lieka giliai, giliai sieloj.
18
Ir naujos
paslaptis
paslaptys
verias, ir
19
aš stebiuosiu sustingusiomis
20
akimis. Ir siela verkia, gailiai,
21
gailiai verkia. Tyrai. Vienuma.
22
Amžinastis – –
Amžinastis – –
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1921-11-01 išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją ir po kelių dienų išsiskyrė Berlyne, kur Vanda Daugirdaitė pasiliko. Balys Sruoga rašė jai vieną po kito laiškus iš Miuncheno, bet dar nebuvo gavęs nė vieno Vandos Daugirdaitės laiško – nežinojo, kaip jai sekėsi įsikurti Berlyne, susitvarkyti universiteto reikalus, kaip ji jautėsi svetimame krašte.
23
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Žadėjai
„Rytoj“
„rytoj“
ilgą
laiška.
laišką.
a
Vandai
Daugerdaitei
c
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, vid ex err e pro i
Daugerdaitei
Daugirdaitei
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
Žadėjai
Rytoj“
rytoj“
ilgą
laiška.
laišką.
2
O jau kiek tų
Rytoj“
rytoj“
buvo!
3
O aš
Toks
toks
vienas,
Toks
toks
užmirštas.
4
Vakar visą dieną –
sekmadieni
sekmadienį
5
sėdėjau
namie,
namie
nuo 9
val.
c
Critical note: val[andos]
val.
ryto
6
į iki
c
Critical note: iki ] cor pro į, cor pri i pro į
iki
12 nakties. Tik porai valan-
7
dų buvau išėjęs už miesto pasi-
8
valkioti. Dirbau. Maniau.
9
Ką aš maniau! Jei tu žinotum,
10
tu man parašytum žadėtą
11
laišką. O jei norėtum
zi-
ži-
12
noti
noti,
jausti galėtum.
13
Toks man dabar tolimas pa-
14
saulis visas.
Berods
Berods,
aš antrą
15
jaunystę gyventi pradedu.
16
Ir koks liūdnas pasaulis.
17
Ir tai lieka giliai, giliai sieloj.
18
Ir naujos
paslaptis
paslaptys
verias, ir
19
aš stebiuosiu sustingusiomis
20
akimis. Ir siela verkia, gailiai,
21
gailiai verkia. Tyrai. Vienuma.
22
Amžinastis – –
Amžinastis – –
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1921-11-01 išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją ir po kelių dienų išsiskyrė Berlyne, kur Vanda Daugirdaitė pasiliko. Balys Sruoga rašė jai vieną po kito laiškus iš Miuncheno, bet dar nebuvo gavęs nė vieno Vandos Daugirdaitės laiško – nežinojo, kaip jai sekėsi įsikurti Berlyne, susitvarkyti universiteto reikalus, kaip ji jautėsi svetimame krašte.
23
Bol.
c
Critical note: sign
p
Physical note: [1v] //
Bol.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number a
Critical note: Daugirdaitei ] vid ex err Daugerdaitei, vid ex err e pro i
a1
Line number 5
Critical note: val[andos]
a1
Line number 6
Critical note: iki ] cor pro į, cor pri i pro į
a3
Line number 22
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1921-11-01 išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją ir po kelių dienų išsiskyrė Berlyne, kur Vanda Daugirdaitė pasiliko. Balys Sruoga rašė jai vieną po kito laiškus iš Miuncheno, bet dar nebuvo gavęs nė vieno Vandos Daugirdaitės laiško – nežinojo, kaip jai sekėsi įsikurti Berlyne, susitvarkyti universiteto reikalus, kaip ji jautėsi svetimame krašte.
a1
Line number 23
Critical note: sign
a1
Line number 23
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_14_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_14_vd_1v.jpgX (Close panel)
image