Vandai Daugirdaitei, 1921-11-19

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-11-19

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 501. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1921-11-18 laišką (kalbama apie Graikų literatūros istorijos vadovėlio vertimą), turinį (knygos vertimo tema tęsiama: vertimas gautas, rengiamasi rytoj, sekmadienį, 1921-11-20, jį peržiūrėti). Rašyta 18,2 × 28,9 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (10 horizontalių linijų). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). 1r kairiajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Kraštai nelygūs, vos banguoti. Apglamžyta. Dėmėta (rudos dėmelės). Yra įplyšimų. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 125–126. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-19_1: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-19_1: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-19_1: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-19, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_19_1_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vakar vakarą gavau tavo laišką ir atvi-
1
Vakar vakarą gavau tavo laišką ir atvi-
2
rutę, o šiandie ir
vertimą.
vertimą.
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900.
Vertimo dar nežiū-
3
rėjau, bet rytoj sekmadienis, tai
,
manau
manau,
4
visais
Trimis
trimis
skaitymais
c
Critical note: jį ] vid ex err rep
peržiurėsiu
peržiūrėsiu
(aš
Trismis
c
Critical note: trimis ] vid ex err Trismis pro trimis
Trismis
trimis
5
skaitymais skaitau, o šventės poilsio nežinau).
6
Gaila, kad Tu man
Jadzės
Jadzės
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, tuo metu Leipcigo konservatorijos studentė, Balio Sruogos pažįstama „nuo 1915 metų pabaigos, kai jis atvyko į Maskvą studijuoti“ ([Jadvygos Čiurlionytės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 99). Jau tuomet užsimezgusi „didelė bičiulystė“ tęsėsi ir toliau studijuojant Vokietijoje (Ibid., p. 100). Balys Sruoga kartu su jį aplankydavusiais artimiausiais bičiuliais – Vanda Daugirdaite, Jadvyga Čiurlionyte, Albinu Rimka, Faustu Kirša – vaikščiodavo po Miuncheną, paveikslų galerijas, muziejus, įžymias architektūros vietas, parkus, aludes, išvykdavo į kalnus.
adreso neparašai,
7
aš jai iki šiol dar nieko nesu rašęs. O, žinai,
8
būtų gerai, kad
jus
jūs
abidvi
atvažiuotumet.
atvažiuotumėt.
9
Visu
Visų
pirma Tau namo važiuot
Kalėdoms,
Kalėdoms
10
aš nepatarčiau. Užtruksi daugiau
dvejų
c
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, vid ex err om i
dvejų
dviejų
są-
sa-
11
vaičių, tai aišku. Paskui nežinia, kaip gali būti
12
su važiavimu atgal – viskas gali atsitikti.
13
O antra – ir kas svarbiausia, aš truputį
14
bijau, kad Tu Kaune gali vizos nebegauti.
15
Kultus
c
Critical note: Kultūros ] vid ex err Kultus pro Kultūros, vid ex err p Kultū om ro
Kultus
Kultūros
ministerija apie tave tikrai pranešė
16
pasiuntinybei vokiečių Kaune, ir jie žino,
17
kad Tu vizą
gavau gavai
c
Critical note: gavai ] cor pro gavau, cor i pro u
gavai
šmugelio keliu. Šiuo
18
tarpu gali Kaune padaryti nesmagumų.
19
Reikėtų apie tai gerai pagalvoti. Pagaliau,
20
ir su
vertimu,
vertimu
tris
sąvaites
savaites
tuomet mažiau-
21
sia tu nieko nedarytum, o tai nėra geras
22
daiktas. Todel del grynai praktikinių
23
priežaščių,
priežasčių
aš manyčiau, kad į
Bugius
Būgius
Ka-
24
lėdoms važiuoti tau neverta. Tėvui gali
25
tai parašyti, ypač svarbus
motivas
motyvas
26
del
vizos,
vizos
ir del vertimo.
27
Jeigu Tu nevažiuotum namo,
Tai
tai
28
būtų labai gerai, kad atvažiuotum
29
į Miunšeną. Labai gerai
butų,
būtų,
kad atvažiuotų
30
ir Jadzė. Tuomet
jus
jūs
dvi
galėtumet
galėtumėt
pas
31
mane apsistoti – nereikėtų lįsti į viešbutį ir
32
nieko
nekainuotų,
nekainuotų
arba kainuotų vienus
33
mažmožius. Aš su šeimininkais
34
gyvenu labai gerai, panašių dalykų,
35
kokie dedas pas
Noskę,
Noskę,
n
Note: Vandos Daugirdaitės nuomojamo kambario Berlyne šeimininkas.
čia
niekumet
c
Critical note: niekuomet ] vid ex err niekumet, vid ex err om o
p
Physical note: [1r]
niekumet
niekuomet

Facsimile Image Placeholder

36
nėra buvę ir jie čia yra nesuprantami.
37
Vakar aš šeimininkui apie Noskę papasakojau,
38
tai jis juokias. Aš pasakiau, kad Kalėdoms
39
pas mane gali draugų atvažiuoti ir klausiau,
40
kaip jis į tai žiūri. Jis žadėjo pristatyti
lovų
lovų,
41
kiek reikės, į kambarį. Tiesa, aš nepasakiau,
42
kad moteriškos atvažiuos, bet tai nesvarbu –
43
šeimininkas labai padorus žmogus ir nekvailas.
44
O aš manau, jeigu
jus
jūs
su Jadze atvažiuosit –
45
tai mes drąsiai visi
Trys
trys
viename kambary
46
be jokių nepatogumų galime miegoti.
47
Mano kambarys didelis, stovi dabar
so lovą
c
Critical note: lovą ] cor pro so, cor l pro so, vid ex err flpro -a
lovą
lova
ir
48
kušetė, ant kurios
gl galima
c
Critical note: galima ] cor pro vid gl, cor pri a pro l
galima
miegoti. Jei pasta-
49
tyti dar vieną lovą – jokio skirtumo
nebutų.
nebūtų.
50
Jei atvažiuotų ir
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka, Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijos studentas, Balio Sruogos bičiulis, dažnai rašydavęs laiškus, atvykdavęs aplankyti draugo į Miuncheną.
– ir
Tai
tai
sutilptumem.
sutilptumėm.
51
Turiu
turiu
sviesto, lašinių, kumpio – pragyveni-
52
mas
ir gi
irgi
maža
te kainuotų.
tekainuotų.
Pavažiuo-
53
tumem
tumėm
į kalnus,
į kalnus
pačiužomis,
pačiūžomis,
šventes drau-
54
ge
pal pabutumem .
c
Critical note: pabūtumėm ] cor pro pal, cor b pro l
pabutumem.
pabūtumėm.
Tai visa galėtų gerai
55
išeiti. Reikia žinoti, kad
jus
jūs
Miunchene
56
galėsit būti
nedaugiau
ne daugiau
7–8 dienų, nes kitaip
57
policijai daug mokėti reikėtų. Parašyk
58
apie visa tai Jadzei, ir man jos
adresą –
c
Critical note: adresą – ] def są, p interp
adresą –
59
ir gi
irgi
parašysiu. Į Miuncheną galima
60
važiuot ir pro Leipcigą – tas pat išeina,
61
kaip ir pro
Hallę.
Halę.
Tu galėtum atvažiuot
62
į Leipcigą ir abi su ja važiuot į Miuncheną.
63
Aš manau, kad
Tai
tai
gerai gali būti.
64
Paskui, kaip
jus
jūs
manot del Rimkos?
65
Ar jis kviesti? Jei pakviesiu – tikrai atva-
66
žiuos. Nors, rodos, gali ir be kvietimo
67
atvažiuot. Tiktai jeigu aš jam nieko
68
nerašysiu,
Tai
tai
gali neatvažiuot. Kaip
jus
jūs
69
manot – aš prieš jį nieko neturėčiau;
70
butumem
būtumėm
nenusisekusių piliečių kompa-
71
nija. A, kaip manai, Vanduk?
72
Aš norėčiau labai ir Jadzę pamatyti. Aš
73
jai gerą laišką parašysiu,
Tai
tai
ji gal atva-
74
žiuos. Būtų gerai. A, Vanduk?
75
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoju ] ill i, o, sec u
Bučiuoj
Bučiuoju
76
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

Vakar vakarą gavau tavo laišką ir atvi-
1
Vakar vakarą gavau tavo laišką ir atvi-
2
rutę, o šiandie ir
vertimą.
vertimą.
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900.
Vertimo dar nežiū-
3
rėjau, bet rytoj sekmadienis, tai
,
manau
manau,
4
visais
Trimis
trimis
skaitymais
c
Critical note: jį ] vid ex err rep
peržiurėsiu
peržiūrėsiu
(aš
Trismis
c
Critical note: trimis ] vid ex err Trismis pro trimis
Trismis
trimis
5
skaitymais skaitau, o šventės poilsio nežinau).
6
Gaila, kad Tu man
Jadzės
Jadzės
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, tuo metu Leipcigo konservatorijos studentė, Balio Sruogos pažįstama „nuo 1915 metų pabaigos, kai jis atvyko į Maskvą studijuoti“ ([Jadvygos Čiurlionytės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 99). Jau tuomet užsimezgusi „didelė bičiulystė“ tęsėsi ir toliau studijuojant Vokietijoje (Ibid., p. 100). Balys Sruoga kartu su jį aplankydavusiais artimiausiais bičiuliais – Vanda Daugirdaite, Jadvyga Čiurlionyte, Albinu Rimka, Faustu Kirša – vaikščiodavo po Miuncheną, paveikslų galerijas, muziejus, įžymias architektūros vietas, parkus, aludes, išvykdavo į kalnus.
adreso neparašai,
7
aš jai iki šiol dar nieko nesu rašęs. O, žinai,
8
būtų gerai, kad
jus
jūs
abidvi
atvažiuotumet.
atvažiuotumėt.
9
Visu
Visų
pirma Tau namo važiuot
Kalėdoms,
Kalėdoms
10
aš nepatarčiau. Užtruksi daugiau
dvejų
c
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, vid ex err om i
dvejų
dviejų
są-
sa-
11
vaičių, tai aišku. Paskui nežinia, kaip gali būti
12
su važiavimu atgal – viskas gali atsitikti.
13
O antra – ir kas svarbiausia, aš truputį
14
bijau, kad Tu Kaune gali vizos nebegauti.
15
Kultus
c
Critical note: Kultūros ] vid ex err Kultus pro Kultūros, vid ex err p Kultū om ro
Kultus
Kultūros
ministerija apie tave tikrai pranešė
16
pasiuntinybei vokiečių Kaune, ir jie žino,
17
kad Tu vizą
gavau gavai
c
Critical note: gavai ] cor pro gavau, cor i pro u
gavai
šmugelio keliu. Šiuo
18
tarpu gali Kaune padaryti nesmagumų.
19
Reikėtų apie tai gerai pagalvoti. Pagaliau,
20
ir su
vertimu,
vertimu
tris
sąvaites
savaites
tuomet mažiau-
21
sia tu nieko nedarytum, o tai nėra geras
22
daiktas. Todel del grynai praktikinių
23
priežaščių,
priežasčių
aš manyčiau, kad į
Bugius
Būgius
Ka-
24
lėdoms važiuoti tau neverta. Tėvui gali
25
tai parašyti, ypač svarbus
motivas
motyvas
26
del
vizos,
vizos
ir del vertimo.
27
Jeigu Tu nevažiuotum namo,
Tai
tai
28
būtų labai gerai, kad atvažiuotum
29
į Miunšeną. Labai gerai
butų,
būtų,
kad atvažiuotų
30
ir Jadzė. Tuomet
jus
jūs
dvi
galėtumet
galėtumėt
pas
31
mane apsistoti – nereikėtų lįsti į viešbutį ir
32
nieko
nekainuotų,
nekainuotų
arba kainuotų vienus
33
mažmožius. Aš su šeimininkais
34
gyvenu labai gerai, panašių dalykų,
35
kokie dedas pas
Noskę,
Noskę,
n
Note: Vandos Daugirdaitės nuomojamo kambario Berlyne šeimininkas.
čia
niekumet
c
Critical note: niekuomet ] vid ex err niekumet, vid ex err om o
p
Physical note: [1r]
niekumet
niekuomet

Facsimile Image Placeholder

36
nėra buvę ir jie čia yra nesuprantami.
37
Vakar aš šeimininkui apie Noskę papasakojau,
38
tai jis juokias. Aš pasakiau, kad Kalėdoms
39
pas mane gali draugų atvažiuoti ir klausiau,
40
kaip jis į tai žiūri. Jis žadėjo pristatyti
lovų
lovų,
41
kiek reikės, į kambarį. Tiesa, aš nepasakiau,
42
kad moteriškos atvažiuos, bet tai nesvarbu –
43
šeimininkas labai padorus žmogus ir nekvailas.
44
O aš manau, jeigu
jus
jūs
su Jadze atvažiuosit –
45
tai mes drąsiai visi
Trys
trys
viename kambary
46
be jokių nepatogumų galime miegoti.
47
Mano kambarys didelis, stovi dabar
so lovą
c
Critical note: lovą ] cor pro so, cor l pro so, vid ex err flpro -a
lovą
lova
ir
48
kušetė, ant kurios
gl galima
c
Critical note: galima ] cor pro vid gl, cor pri a pro l
galima
miegoti. Jei pasta-
49
tyti dar vieną lovą – jokio skirtumo
nebutų.
nebūtų.
50
Jei atvažiuotų ir
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka, Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijos studentas, Balio Sruogos bičiulis, dažnai rašydavęs laiškus, atvykdavęs aplankyti draugo į Miuncheną.
– ir
Tai
tai
sutilptumem.
sutilptumėm.
51
Turiu
turiu
sviesto, lašinių, kumpio – pragyveni-
52
mas
ir gi
irgi
maža
te kainuotų.
tekainuotų.
Pavažiuo-
53
tumem
tumėm
į kalnus,
į kalnus
pačiužomis,
pačiūžomis,
šventes drau-
54
ge
pal pabutumem .
c
Critical note: pabūtumėm ] cor pro pal, cor b pro l
pabutumem.
pabūtumėm.
Tai visa galėtų gerai
55
išeiti. Reikia žinoti, kad
jus
jūs
Miunchene
56
galėsit būti
nedaugiau
ne daugiau
7–8 dienų, nes kitaip
57
policijai daug mokėti reikėtų. Parašyk
58
apie visa tai Jadzei, ir man jos
adresą –
c
Critical note: adresą – ] def są, p interp
adresą –
59
ir gi
irgi
parašysiu. Į Miuncheną galima
60
važiuot ir pro Leipcigą – tas pat išeina,
61
kaip ir pro
Hallę.
Halę.
Tu galėtum atvažiuot
62
į Leipcigą ir abi su ja važiuot į Miuncheną.
63
Aš manau, kad
Tai
tai
gerai gali būti.
64
Paskui, kaip
jus
jūs
manot del Rimkos?
65
Ar jis kviesti? Jei pakviesiu – tikrai atva-
66
žiuos. Nors, rodos, gali ir be kvietimo
67
atvažiuot. Tiktai jeigu aš jam nieko
68
nerašysiu,
Tai
tai
gali neatvažiuot. Kaip
jus
jūs
69
manot – aš prieš jį nieko neturėčiau;
70
butumem
būtumėm
nenusisekusių piliečių kompa-
71
nija. A, kaip manai, Vanduk?
72
Aš norėčiau labai ir Jadzę pamatyti. Aš
73
jai gerą laišką parašysiu,
Tai
tai
ji gal atva-
74
žiuos. Būtų gerai. A, Vanduk?
75
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoju ] ill i, o, sec u
Bučiuoj
Bučiuoju
76
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

Vakar vakarą gavau tavo laišką ir atvi-
1
Vakar vakarą gavau tavo laišką ir atvi-
2
rutę, o šiandie ir
vertimą.
vertimą.
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900.
Vertimo dar nežiū-
3
rėjau, bet rytoj sekmadienis, tai
,
manau
manau,
4
visais
Trimis
trimis
skaitymais
c
Critical note: jį ] vid ex err rep
peržiurėsiu
peržiūrėsiu
(aš
Trismis
c
Critical note: trimis ] vid ex err Trismis pro trimis
Trismis
trimis
5
skaitymais skaitau, o šventės poilsio nežinau).
6
Gaila, kad Tu man
Jadzės
Jadzės
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, tuo metu Leipcigo konservatorijos studentė, Balio Sruogos pažįstama „nuo 1915 metų pabaigos, kai jis atvyko į Maskvą studijuoti“ ([Jadvygos Čiurlionytės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 99). Jau tuomet užsimezgusi „didelė bičiulystė“ tęsėsi ir toliau studijuojant Vokietijoje (Ibid., p. 100). Balys Sruoga kartu su jį aplankydavusiais artimiausiais bičiuliais – Vanda Daugirdaite, Jadvyga Čiurlionyte, Albinu Rimka, Faustu Kirša – vaikščiodavo po Miuncheną, paveikslų galerijas, muziejus, įžymias architektūros vietas, parkus, aludes, išvykdavo į kalnus.
adreso neparašai,
7
aš jai iki šiol dar nieko nesu rašęs. O, žinai,
8
būtų gerai, kad
jus
jūs
abidvi
atvažiuotumet.
atvažiuotumėt.
9
Visu
Visų
pirma Tau namo važiuot
Kalėdoms,
Kalėdoms
10
aš nepatarčiau. Užtruksi daugiau
dvejų
c
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, vid ex err om i
dvejų
dviejų
są-
sa-
11
vaičių, tai aišku. Paskui nežinia, kaip gali būti
12
su važiavimu atgal – viskas gali atsitikti.
13
O antra – ir kas svarbiausia, aš truputį
14
bijau, kad Tu Kaune gali vizos nebegauti.
15
Kultus
c
Critical note: Kultūros ] vid ex err Kultus pro Kultūros, vid ex err p Kultū om ro
Kultus
Kultūros
ministerija apie tave tikrai pranešė
16
pasiuntinybei vokiečių Kaune, ir jie žino,
17
kad Tu vizą
gavau gavai
c
Critical note: gavai ] cor pro gavau, cor i pro u
gavai
šmugelio keliu. Šiuo
18
tarpu gali Kaune padaryti nesmagumų.
19
Reikėtų apie tai gerai pagalvoti. Pagaliau,
20
ir su
vertimu,
vertimu
tris
sąvaites
savaites
tuomet mažiau-
21
sia tu nieko nedarytum, o tai nėra geras
22
daiktas. Todel del grynai praktikinių
23
priežaščių,
priežasčių
aš manyčiau, kad į
Bugius
Būgius
Ka-
24
lėdoms važiuoti tau neverta. Tėvui gali
25
tai parašyti, ypač svarbus
motivas
motyvas
26
del
vizos,
vizos
ir del vertimo.
27
Jeigu Tu nevažiuotum namo,
Tai
tai
28
būtų labai gerai, kad atvažiuotum
29
į Miunšeną. Labai gerai
butų,
būtų,
kad atvažiuotų
30
ir Jadzė. Tuomet
jus
jūs
dvi
galėtumet
galėtumėt
pas
31
mane apsistoti – nereikėtų lįsti į viešbutį ir
32
nieko
nekainuotų,
nekainuotų
arba kainuotų vienus
33
mažmožius. Aš su šeimininkais
34
gyvenu labai gerai, panašių dalykų,
35
kokie dedas pas
Noskę,
Noskę,
n
Note: Vandos Daugirdaitės nuomojamo kambario Berlyne šeimininkas.
čia
niekumet
c
Critical note: niekuomet ] vid ex err niekumet, vid ex err om o
p
Physical note: [1r]
niekumet
niekuomet

Facsimile Image Placeholder

36
nėra buvę ir jie čia yra nesuprantami.
37
Vakar aš šeimininkui apie Noskę papasakojau,
38
tai jis juokias. Aš pasakiau, kad Kalėdoms
39
pas mane gali draugų atvažiuoti ir klausiau,
40
kaip jis į tai žiūri. Jis žadėjo pristatyti
lovų
lovų,
41
kiek reikės, į kambarį. Tiesa, aš nepasakiau,
42
kad moteriškos atvažiuos, bet tai nesvarbu –
43
šeimininkas labai padorus žmogus ir nekvailas.
44
O aš manau, jeigu
jus
jūs
su Jadze atvažiuosit –
45
tai mes drąsiai visi
Trys
trys
viename kambary
46
be jokių nepatogumų galime miegoti.
47
Mano kambarys didelis, stovi dabar
so lovą
c
Critical note: lovą ] cor pro so, cor l pro so, vid ex err flpro -a
lovą
lova
ir
48
kušetė, ant kurios
gl galima
c
Critical note: galima ] cor pro vid gl, cor pri a pro l
galima
miegoti. Jei pasta-
49
tyti dar vieną lovą – jokio skirtumo
nebutų.
nebūtų.
50
Jei atvažiuotų ir
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka, Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijos studentas, Balio Sruogos bičiulis, dažnai rašydavęs laiškus, atvykdavęs aplankyti draugo į Miuncheną.
– ir
Tai
tai
sutilptumem.
sutilptumėm.
51
Turiu
turiu
sviesto, lašinių, kumpio – pragyveni-
52
mas
ir gi
irgi
maža
te kainuotų.
tekainuotų.
Pavažiuo-
53
tumem
tumėm
į kalnus,
į kalnus
pačiužomis,
pačiūžomis,
šventes drau-
54
ge
pal pabutumem .
c
Critical note: pabūtumėm ] cor pro pal, cor b pro l
pabutumem.
pabūtumėm.
Tai visa galėtų gerai
55
išeiti. Reikia žinoti, kad
jus
jūs
Miunchene
56
galėsit būti
nedaugiau
ne daugiau
7–8 dienų, nes kitaip
57
policijai daug mokėti reikėtų. Parašyk
58
apie visa tai Jadzei, ir man jos
adresą –
c
Critical note: adresą – ] def są, p interp
adresą –
59
ir gi
irgi
parašysiu. Į Miuncheną galima
60
važiuot ir pro Leipcigą – tas pat išeina,
61
kaip ir pro
Hallę.
Halę.
Tu galėtum atvažiuot
62
į Leipcigą ir abi su ja važiuot į Miuncheną.
63
Aš manau, kad
Tai
tai
gerai gali būti.
64
Paskui, kaip
jus
jūs
manot del Rimkos?
65
Ar jis kviesti? Jei pakviesiu – tikrai atva-
66
žiuos. Nors, rodos, gali ir be kvietimo
67
atvažiuot. Tiktai jeigu aš jam nieko
68
nerašysiu,
Tai
tai
gali neatvažiuot. Kaip
jus
jūs
69
manot – aš prieš jį nieko neturėčiau;
70
butumem
būtumėm
nenusisekusių piliečių kompa-
71
nija. A, kaip manai, Vanduk?
72
Aš norėčiau labai ir Jadzę pamatyti. Aš
73
jai gerą laišką parašysiu,
Tai
tai
ji gal atva-
74
žiuos. Būtų gerai. A, Vanduk?
75
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoju ] ill i, o, sec u
Bučiuoj
Bučiuoju
76
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900.
a1
Line number 4
Critical note: jį ] vid ex err rep
a1
Line number 4
Critical note: trimis ] vid ex err Trismis pro trimis
a3
Line number 6
Note: Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, tuo metu Leipcigo konservatorijos studentė, Balio Sruogos pažįstama „nuo 1915 metų pabaigos, kai jis atvyko į Maskvą studijuoti“ ([Jadvygos Čiurlionytės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 99). Jau tuomet užsimezgusi „didelė bičiulystė“ tęsėsi ir toliau studijuojant Vokietijoje (Ibid., p. 100). Balys Sruoga kartu su jį aplankydavusiais artimiausiais bičiuliais – Vanda Daugirdaite, Jadvyga Čiurlionyte, Albinu Rimka, Faustu Kirša – vaikščiodavo po Miuncheną, paveikslų galerijas, muziejus, įžymias architektūros vietas, parkus, aludes, išvykdavo į kalnus.
a1
Line number 10
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, vid ex err om i
a1
Line number 15
Critical note: Kultūros ] vid ex err Kultus pro Kultūros, vid ex err p Kultū om ro
a1
Line number 17
Critical note: gavai ] cor pro gavau, cor i pro u
a3
Line number 35
Note: Vandos Daugirdaitės nuomojamo kambario Berlyne šeimininkas.
a1
Line number 35
Critical note: niekuomet ] vid ex err niekumet, vid ex err om o
a1
Line number 35
Physical note: [1r]
a1
Line number 47
Critical note: lovą ] cor pro so, cor l pro so, vid ex err flpro -a
a1
Line number 48
Critical note: galima ] cor pro vid gl, cor pri a pro l
a3
Line number 50
Note: Albinas Rimka, Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijos studentas, Balio Sruogos bičiulis, dažnai rašydavęs laiškus, atvykdavęs aplankyti draugo į Miuncheną.
a1
Line number 54
Critical note: pabūtumėm ] cor pro pal, cor b pro l
a1
Line number 58
Critical note: adresą – ] def są, p interp
a1
Line number 75
Critical note: Bučiuoju ] ill i, o, sec u
a1
Line number 76
Critical note: Bal. ] sign
a1
Line number 76
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_19_1_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_19_1_vd_1v.jpgX (Close panel)
image