Vandai Daugirdaitei, 1921-11-21

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-11-21

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 662. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (kalbama apie Graikų literatūros istorijos vadovėlio vertimą, 1921-11-18–19 laiškuose pradėta tema tęsiama: vertimas peržiūrėtas antrą ir trečią kartą). Rašyta 18,2 × 28,9 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (10 horizontalių linijų). Lenkta perpus (lankstymo į tris dalis žymės). Kraštai nelygūs, vos banguoti. Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 129–130 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 35–36 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-21: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-21: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-21: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-21, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_21_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: autoriaus taisyta (ar rašymo aspektu aiškintina) vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vakar sekmadienis buvo – ir aš tau jokio
1
Vakar
Sekmadienis
sekmadienis
buvo – ir aš tau jokio
2
laiško neparašiau. Nors visą dieną
s namie
c
Critical note: namie ] cor pros, cor n pro s
namie
3
iki 12
val.
val.
n
Note: val[andos]
vakaro
sedėjau.
sėdėjau.
Vakar
dirbau,
dirbau
kaip
4
durnas, neišsimiegojau, nuvargau baisiai, už-
5
Tat
tat
šiandie visai
ištyžęs
ištižęs
maklinėju.
6
Truputi
Truputį
galva skauda ir
kaip taip
c
Critical note: taip ] cor pro kaip, cor t pro k
taip
kažkas neaišku.
7
Bet padariau daug. Vakar peržiūrėjau
antruojų
antruoju
8
skaitymu tavo
vertimą
vertimą
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį, kurio apimtis buvo didelė (58 lankai), dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko.
ir trečiuoju skai-
9
tymu dar perskaičiau. Vertimas bendrai
10
imant neblogas. Antroji dalis išversta
11
nepalyginamai geriau. Kiek man sunku
12
buvo taisyt pirmąją dalį, tiek
malonų
malonu
13
buvo antrąją. Iš tavo
laišku,
laiškų,
kurius
c
Critical note: kuriuos ] vid ex err kurius pro kuriuos, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
kurius
kuriuos
gavau
14
šiandie
(du)
(du),
matyti, kad tau antrąją dalį
15
versti buvo
kurkas
kur kas
lengviau.
Pirmą Pirmoji
c
Critical note: Pirmoji ] cor pro Pirmą, cor fl -oji pro
Pirmoji
16
dalis man daugely vietų buvo sunku
17
suprasti. Sakiniai turėjo
prancuzišką
prancūzišką
18
strukturą,
struktūrą,
antroj daly to jau nebebuvo
19
ir antrą dalį aš labai greit
peržiurėjau.
peržiūrėjau.
20
Versk toliau taip, kaip antroji dalis,
21
visu
visų
pirma
daboma,
c
Critical note: dabodama ] vid ex err daboma, vid ex err om sec da
daboma,
dabodama,
kad sakinys
22
būtų lengvas ir kad jo prasmę
23
nebu
nebū
sunku suvokti.
Re Butų
c
Critical note: Būtų ] cor pro Re, cor B pro Re
Bu
Bū
24
gera vengti ilgų periodų. Vartoti
25
daugiau paprastus sakinius. Visai nėra
26
reikalo, kad
prancuziskas
prancūziškas
sakinys su-
27
tilptų į vieną lietuvišką
sakiny sakinį .
c
Critical note: sakinį ] cor pro sakiny, cor flpro -y
sakinį.
Jei pasitaiko
28
koks žodis,
kuri
kurį
sunku lietuviškai
29
vienu žodžiu pasakyti,
Tai
tai
pasakyk
30
visai kitais žodžiais, by tik ta pati prasmė
31
būtų ir
jos,
jos
nereikėtų toli ir ilgai
32
po sakinį ieškoti. Ką aš dariau
33
taisydamas ir kur kreipiau domesio –
34
pamatysi
perrašynėdama.
perrašinėdama.
Bet
kaikurios
kai kurios
35
vietos buvo stačiai nesuprantamos,
36
Tai
tai
aš savotiškai
ji joms
c
Critical note: joms ] cor pro ji, cor fl -oms pro -i
joms
prasmės įdaviau,
37
tik
nežinau
nežinau,
ar pataikiau
Taip,
taip,
kaip
p
Physical note: [1r] //
kaip

Facsimile Image Placeholder

38
kaip
c
Critical note: kaip ] vid ex err rep ver
kaip
Tai
tai
originale yra. Tu tas vietas
39
atrasi ir sulygink su originalu.
40
Tu rašai „daugiausiai, mažiausiai“, bet
41
p manyčiau ,
c
Critical note: manyčiau ] cor pro p, cor m pro p
manyčiau,
kad
reikėtu
reikėtų
„daugiausia,
mažiausia
mažiausia.
42
Tu rašai
„aėdas,
c
Critical note: „aėdas ] p ras interp
„aėdas,
poėzija,
c
Critical note: poėzija ] vid ex err ė pro ė
poėzija,
poėzija,
poėtas, poėma“ ir
t t.
t. t.
Tačiau
43
aš manyčiau, kad reikėtų rašyti e be taško.
44
Tačiau jonėnai, dorėnai – su
Tašku.
tašku.
45
Pagaliau
Pagaliau,
ar eposo, ar epikos menas –
Tai
tai
46
pats dabar nežinau, palikau epika (lyrika,
47
metrika, fizika).
Budvardis
Būdvardis
Turi
turi
būti ne epiki-
48
nis, lyrikinis, bet epinis, lyrinis (kaip
49
fizinis, politinis). Bet apie tai
visą
visa
dar
50
pasiklausk
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
ir man parašyk.
51
D Lygiai
c
Critical note: Lygiai ] cor pro D, cor L pro D
Lygiai
gyventojai: eolėnai, dorėnai, bet dinastija –
52
achejų (o ne
achejiečių!)
achejiečių!).
53
Draug su šiuo laišku siunčiu
vertimą tau
c
Critical note: vertimą ] p s l ins tau
vertimą tau
ir
54
laišką
Krėvei.
Krėvei.
n
Note: Balys Sruoga Vincui Krėvei, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos pirmininkui, ne viename laiške rašė apie atliekamą knygos vertimą. Balys Sruoga buvo apsiėmęs per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų, už vieną išversto originalaus teksto lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-10-08, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 98). Viename laiške Balys Sruoga, apgailestaudamas dėl vertimo vėlavimo, stengėsi paaiškinti, kodėl taip nutiko: „Tai, matai, su „Graikų literatūros istorija“ biškį pasivėlavau. Dar tik šiandie ištaisiau pirmus du lanku ir išsiunčiau perrašinėti, tokiu būdu Kaune jie galės būti tiktai apie gruodž. 1 d. Bet aš turiu pasiaiškint, tai gal tuomet ir nelaikysi kontraktą sulaužytu. // Veikalą verčiu ne aš, bet p. Vanda Daugirdaitė. Visokių dokumentų ruošimas, kelionė, pasai ir t. t. ir t. t. visą laiką taip blaško žmogų, kad apie koncentruotą darbą sunku manyti. Darbas buvo pradėtas tik p. Vandai Daugirdaitei atvažiavus į Berlyną. Vertimas buvo atsiųstas man, aš jį trim skaitymais pataisiau ir vėl išsiunčiau jai. Dabar darbas pasidarė normalingesnis, įėjo į vėžes. Tat, galimas daiktas, be jokio pasivėlavimo už ateinantį mėnesį gausi 3 lankus. Svarbiausia įsitraukt į darbą ir jį nustatyt jau padaryta. // Be to, pirmajam vertimo lanke, po velnių, baisiai daug visokių vardų. Bet, atsimeni, vardus žadėjai pats pataisyti. Būtų gerai, kad pirmame lanke tai padarytum ir man kas nors apie tai parašytų. Paskui, kai spausdinsit, kaip bus su paskutine korektūra? // Gavus pirmuosius lankus ir toliau piningus prašau siųsti tuojau, nieko nelaukiant, sekančiu adresu: „Berlin, Moabit, Cuxhavener str. 15. Vandai Daugirdaitei“. Gal kartais šiuo reikalu bus reikalingas mano oficialus pareiškimas, tai aš jį čia pridedu. Mano adresas: „München, Theresien str. 124 Pension Segl.“[…]“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r–v). Kitame atvirlaiškyje Balys Sruoga trumpai informavo: „Mano žiniomis, „Graikų liter. ist.“ du lanku jau išsiųsta. Taip pat, rodos, tikrai už gruodž. mėn. bus 3 lankai – tai nesikeik“ (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-29, in: LNMMB RKRS, f. 9, b. 71, l. 1v).
Tu jį perrašius būtinai
aty-
ati-
55
džiai perskaityk ir ženklus gerai pastatyk.
56
Siusk
Siųsk
tokiu
adresu.
adresu:
„Švietimo
Ministerija,
ministerija,
57
Vincui
Micekvei Mickevičiui-Krevei ,
c
Critical note: Mickevičiui ] cor pro Micekvei, cor k pro pri e, cor e pro k, cor sec i pro e, cor č pro i
Mickevičiui-Krevei,
Mickevičiui-Krėvei,
Knygų
Leidimo
leidimo
58
Komisijos
komisijos
pirmininkui“. Aš jam
59
parašiau, kad piningus
siustų
siųstų
60
Tavo vardu
į Berlyną. tai
c
Critical note: į Berlyną. ] p ras tai
į Berlyną.
61
Jei
s tu
c
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
tu
nuo
tevo
tėvo
nieko negauni, tai dar
62
nieko blogo. Jeigu iš Kauno į
Vi Bugius
c
Critical note: Būgius ] cor pro Vi, cor B pro Vi
Bugius
Būgius
ir
63
atgal laiškas vaikšto 10
d.,
d.,
n
Note: d[ienų]
tai į Berlyną
64
jis turi eiti 15 d.
65
Del Tavo
dvejų
c
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, abs i
dvejų
dviejų
paskutiniu
paskutinių
laišku,
laiškų,
66
kurius
c
Critical note: kuriuos ] cor pro kurius, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
kurius
kuriuos
gavau šiandie, parašysiu
67
Rytoj,
rytoj,
nes šiandie jaučiuos labai blogai
68
ir
gal galva
c
Critical note: galva ] cor pro gal, p ga ins l, cor v pro l
galva
užia.
ūžia.
O dar
Turiu
turiu
daug
praktikiniu
praktikinių
69
dalykų atlikti.
70
Aš su policija jau pabaigiau reikalą,
71
su universitu
ir gi
irgi
– esu pilnas studentas.
72
Vokiškai,
Vokiškai
kai kalba, viską jau suprantu,
73
o ir susikalbėt jau galiu. Ir šiek tiek
74
rašyt. Už
menesio
mėnesio
busiu
būsiu
gana
75
laisvas.
Pos.
c
Critical note: Pos. ] ill, vid lot Pos[t] =Po to
Pos.
Post.
76
Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės.
77
Jei
Turi
turi
kokį skyrių naują išvertus, tai man
Tuojau
tuojau
siusk
c
Critical note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] add text in sin mg, vert
siusk
siųsk.
n
Note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
78
Kadangi šie du lanku pasivėlavo,
79
ar nepadarytum už ateinantį
80
mėnesį 3
lankų?
c
Critical note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] add in sin mg, vert
lankų?
lankų?
n
Note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
81
Būtų gera, kad
Kre
Krė
vertimą jau gaut apie
gruodz.
gruodž.
n
Note: gruodž[io]
1
d.
c
Critical note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] add phr in init, s text, vert
d.
d.
n
Note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] Sakinys, pridėtas prieš laiško antrosios pusės tekstą, rašyta priešinga laiško tekstui kryptimi.
82
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err Bučiuoj, ill fl, abs -u
Bučiuoj
Bučiuoju
83
Tav
c
Critical note: Tavo ] orig Tav, ill fl, abs -o
Tav
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

Vakar sekmadienis buvo – ir aš tau jokio
1
Vakar
Sekmadienis
sekmadienis
buvo – ir aš tau jokio
2
laiško neparašiau. Nors visą dieną
s namie
c
Critical note: namie ] cor pros, cor n pro s
namie
3
iki 12
val.
val.
n
Note: val[andos]
vakaro
sedėjau.
sėdėjau.
Vakar
dirbau,
dirbau
kaip
4
durnas, neišsimiegojau, nuvargau baisiai, už-
5
Tat
tat
šiandie visai
ištyžęs
ištižęs
maklinėju.
6
Truputi
Truputį
galva skauda ir
kaip taip
c
Critical note: taip ] cor pro kaip, cor t pro k
taip
kažkas neaišku.
7
Bet padariau daug. Vakar peržiūrėjau
antruojų
antruoju
8
skaitymu tavo
vertimą
vertimą
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį, kurio apimtis buvo didelė (58 lankai), dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko.
ir trečiuoju skai-
9
tymu dar perskaičiau. Vertimas bendrai
10
imant neblogas. Antroji dalis išversta
11
nepalyginamai geriau. Kiek man sunku
12
buvo taisyt pirmąją dalį, tiek
malonų
malonu
13
buvo antrąją. Iš tavo
laišku,
laiškų,
kurius
c
Critical note: kuriuos ] vid ex err kurius pro kuriuos, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
kurius
kuriuos
gavau
14
šiandie
(du)
(du),
matyti, kad tau antrąją dalį
15
versti buvo
kurkas
kur kas
lengviau.
Pirmą Pirmoji
c
Critical note: Pirmoji ] cor pro Pirmą, cor fl -oji pro
Pirmoji
16
dalis man daugely vietų buvo sunku
17
suprasti. Sakiniai turėjo
prancuzišką
prancūzišką
18
strukturą,
struktūrą,
antroj daly to jau nebebuvo
19
ir antrą dalį aš labai greit
peržiurėjau.
peržiūrėjau.
20
Versk toliau taip, kaip antroji dalis,
21
visu
visų
pirma
daboma,
c
Critical note: dabodama ] vid ex err daboma, vid ex err om sec da
daboma,
dabodama,
kad sakinys
22
būtų lengvas ir kad jo prasmę
23
nebu
nebū
sunku suvokti.
Re Butų
c
Critical note: Būtų ] cor pro Re, cor B pro Re
Bu
Bū
24
gera vengti ilgų periodų. Vartoti
25
daugiau paprastus sakinius. Visai nėra
26
reikalo, kad
prancuziskas
prancūziškas
sakinys su-
27
tilptų į vieną lietuvišką
sakiny sakinį .
c
Critical note: sakinį ] cor pro sakiny, cor flpro -y
sakinį.
Jei pasitaiko
28
koks žodis,
kuri
kurį
sunku lietuviškai
29
vienu žodžiu pasakyti,
Tai
tai
pasakyk
30
visai kitais žodžiais, by tik ta pati prasmė
31
būtų ir
jos,
jos
nereikėtų toli ir ilgai
32
po sakinį ieškoti. Ką aš dariau
33
taisydamas ir kur kreipiau domesio –
34
pamatysi
perrašynėdama.
perrašinėdama.
Bet
kaikurios
kai kurios
35
vietos buvo stačiai nesuprantamos,
36
Tai
tai
aš savotiškai
ji joms
c
Critical note: joms ] cor pro ji, cor fl -oms pro -i
joms
prasmės įdaviau,
37
tik
nežinau
nežinau,
ar pataikiau
Taip,
taip,
kaip
p
Physical note: [1r] //
kaip

Facsimile Image Placeholder

38
kaip
c
Critical note: kaip ] vid ex err rep ver
kaip
Tai
tai
originale yra. Tu tas vietas
39
atrasi ir sulygink su originalu.
40
Tu rašai „daugiausiai, mažiausiai“, bet
41
p manyčiau ,
c
Critical note: manyčiau ] cor pro p, cor m pro p
manyčiau,
kad
reikėtu
reikėtų
„daugiausia,
mažiausia
mažiausia.
42
Tu rašai
„aėdas,
c
Critical note: „aėdas ] p ras interp
„aėdas,
poėzija,
c
Critical note: poėzija ] vid ex err ė pro ė
poėzija,
poėzija,
poėtas, poėma“ ir
t t.
t. t.
Tačiau
43
aš manyčiau, kad reikėtų rašyti e be taško.
44
Tačiau jonėnai, dorėnai – su
Tašku.
tašku.
45
Pagaliau
Pagaliau,
ar eposo, ar epikos menas –
Tai
tai
46
pats dabar nežinau, palikau epika (lyrika,
47
metrika, fizika).
Budvardis
Būdvardis
Turi
turi
būti ne epiki-
48
nis, lyrikinis, bet epinis, lyrinis (kaip
49
fizinis, politinis). Bet apie tai
visą
visa
dar
50
pasiklausk
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
ir man parašyk.
51
D Lygiai
c
Critical note: Lygiai ] cor pro D, cor L pro D
Lygiai
gyventojai: eolėnai, dorėnai, bet dinastija –
52
achejų (o ne
achejiečių!)
achejiečių!).
53
Draug su šiuo laišku siunčiu
vertimą tau
c
Critical note: vertimą ] p s l ins tau
vertimą tau
ir
54
laišką
Krėvei.
Krėvei.
n
Note: Balys Sruoga Vincui Krėvei, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos pirmininkui, ne viename laiške rašė apie atliekamą knygos vertimą. Balys Sruoga buvo apsiėmęs per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų, už vieną išversto originalaus teksto lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-10-08, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 98). Viename laiške Balys Sruoga, apgailestaudamas dėl vertimo vėlavimo, stengėsi paaiškinti, kodėl taip nutiko: „Tai, matai, su „Graikų literatūros istorija“ biškį pasivėlavau. Dar tik šiandie ištaisiau pirmus du lanku ir išsiunčiau perrašinėti, tokiu būdu Kaune jie galės būti tiktai apie gruodž. 1 d. Bet aš turiu pasiaiškint, tai gal tuomet ir nelaikysi kontraktą sulaužytu. // Veikalą verčiu ne aš, bet p. Vanda Daugirdaitė. Visokių dokumentų ruošimas, kelionė, pasai ir t. t. ir t. t. visą laiką taip blaško žmogų, kad apie koncentruotą darbą sunku manyti. Darbas buvo pradėtas tik p. Vandai Daugirdaitei atvažiavus į Berlyną. Vertimas buvo atsiųstas man, aš jį trim skaitymais pataisiau ir vėl išsiunčiau jai. Dabar darbas pasidarė normalingesnis, įėjo į vėžes. Tat, galimas daiktas, be jokio pasivėlavimo už ateinantį mėnesį gausi 3 lankus. Svarbiausia įsitraukt į darbą ir jį nustatyt jau padaryta. // Be to, pirmajam vertimo lanke, po velnių, baisiai daug visokių vardų. Bet, atsimeni, vardus žadėjai pats pataisyti. Būtų gerai, kad pirmame lanke tai padarytum ir man kas nors apie tai parašytų. Paskui, kai spausdinsit, kaip bus su paskutine korektūra? // Gavus pirmuosius lankus ir toliau piningus prašau siųsti tuojau, nieko nelaukiant, sekančiu adresu: „Berlin, Moabit, Cuxhavener str. 15. Vandai Daugirdaitei“. Gal kartais šiuo reikalu bus reikalingas mano oficialus pareiškimas, tai aš jį čia pridedu. Mano adresas: „München, Theresien str. 124 Pension Segl.“[…]“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r–v). Kitame atvirlaiškyje Balys Sruoga trumpai informavo: „Mano žiniomis, „Graikų liter. ist.“ du lanku jau išsiųsta. Taip pat, rodos, tikrai už gruodž. mėn. bus 3 lankai – tai nesikeik“ (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-29, in: LNMMB RKRS, f. 9, b. 71, l. 1v).
Tu jį perrašius būtinai
aty-
ati-
55
džiai perskaityk ir ženklus gerai pastatyk.
56
Siusk
Siųsk
tokiu
adresu.
adresu:
„Švietimo
Ministerija,
ministerija,
57
Vincui
Micekvei Mickevičiui-Krevei ,
c
Critical note: Mickevičiui ] cor pro Micekvei, cor k pro pri e, cor e pro k, cor sec i pro e, cor č pro i
Mickevičiui-Krevei,
Mickevičiui-Krėvei,
Knygų
Leidimo
leidimo
58
Komisijos
komisijos
pirmininkui“. Aš jam
59
parašiau, kad piningus
siustų
siųstų
60
Tavo vardu
į Berlyną. tai
c
Critical note: į Berlyną. ] p ras tai
į Berlyną.
61
Jei
s tu
c
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
tu
nuo
tevo
tėvo
nieko negauni, tai dar
62
nieko blogo. Jeigu iš Kauno į
Vi Bugius
c
Critical note: Būgius ] cor pro Vi, cor B pro Vi
Bugius
Būgius
ir
63
atgal laiškas vaikšto 10
d.,
d.,
n
Note: d[ienų]
tai į Berlyną
64
jis turi eiti 15 d.
65
Del Tavo
dvejų
c
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, abs i
dvejų
dviejų
paskutiniu
paskutinių
laišku,
laiškų,
66
kurius
c
Critical note: kuriuos ] cor pro kurius, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
kurius
kuriuos
gavau šiandie, parašysiu
67
Rytoj,
rytoj,
nes šiandie jaučiuos labai blogai
68
ir
gal galva
c
Critical note: galva ] cor pro gal, p ga ins l, cor v pro l
galva
užia.
ūžia.
O dar
Turiu
turiu
daug
praktikiniu
praktikinių
69
dalykų atlikti.
70
Aš su policija jau pabaigiau reikalą,
71
su universitu
ir gi
irgi
– esu pilnas studentas.
72
Vokiškai,
Vokiškai
kai kalba, viską jau suprantu,
73
o ir susikalbėt jau galiu. Ir šiek tiek
74
rašyt. Už
menesio
mėnesio
busiu
būsiu
gana
75
laisvas.
Pos.
c
Critical note: Pos. ] ill, vid lot Pos[t] =Po to
Pos.
Post.
76
Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės.
77
Jei
Turi
turi
kokį skyrių naują išvertus, tai man
Tuojau
tuojau
siusk
c
Critical note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] add text in sin mg, vert
siusk
siųsk.
n
Note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
78
Kadangi šie du lanku pasivėlavo,
79
ar nepadarytum už ateinantį
80
mėnesį 3
lankų?
c
Critical note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] add in sin mg, vert
lankų?
lankų?
n
Note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
81
Būtų gera, kad
Kre
Krė
vertimą jau gaut apie
gruodz.
gruodž.
n
Note: gruodž[io]
1
d.
c
Critical note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] add phr in init, s text, vert
d.
d.
n
Note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] Sakinys, pridėtas prieš laiško antrosios pusės tekstą, rašyta priešinga laiško tekstui kryptimi.
82
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err Bučiuoj, ill fl, abs -u
Bučiuoj
Bučiuoju
83
Tav
c
Critical note: Tavo ] orig Tav, ill fl, abs -o
Tav
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

Vakar sekmadienis buvo – ir aš tau jokio
1
Vakar
Sekmadienis
sekmadienis
buvo – ir aš tau jokio
2
laiško neparašiau. Nors visą dieną
s namie
c
Critical note: namie ] cor pros, cor n pro s
namie
3
iki 12
val.
val.
n
Note: val[andos]
vakaro
sedėjau.
sėdėjau.
Vakar
dirbau,
dirbau
kaip
4
durnas, neišsimiegojau, nuvargau baisiai, už-
5
Tat
tat
šiandie visai
ištyžęs
ištižęs
maklinėju.
6
Truputi
Truputį
galva skauda ir
kaip taip
c
Critical note: taip ] cor pro kaip, cor t pro k
taip
kažkas neaišku.
7
Bet padariau daug. Vakar peržiūrėjau
antruojų
antruoju
8
skaitymu tavo
vertimą
vertimą
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį, kurio apimtis buvo didelė (58 lankai), dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko.
ir trečiuoju skai-
9
tymu dar perskaičiau. Vertimas bendrai
10
imant neblogas. Antroji dalis išversta
11
nepalyginamai geriau. Kiek man sunku
12
buvo taisyt pirmąją dalį, tiek
malonų
malonu
13
buvo antrąją. Iš tavo
laišku,
laiškų,
kurius
c
Critical note: kuriuos ] vid ex err kurius pro kuriuos, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
kurius
kuriuos
gavau
14
šiandie
(du)
(du),
matyti, kad tau antrąją dalį
15
versti buvo
kurkas
kur kas
lengviau.
Pirmą Pirmoji
c
Critical note: Pirmoji ] cor pro Pirmą, cor fl -oji pro
Pirmoji
16
dalis man daugely vietų buvo sunku
17
suprasti. Sakiniai turėjo
prancuzišką
prancūzišką
18
strukturą,
struktūrą,
antroj daly to jau nebebuvo
19
ir antrą dalį aš labai greit
peržiurėjau.
peržiūrėjau.
20
Versk toliau taip, kaip antroji dalis,
21
visu
visų
pirma
daboma,
c
Critical note: dabodama ] vid ex err daboma, vid ex err om sec da
daboma,
dabodama,
kad sakinys
22
būtų lengvas ir kad jo prasmę
23
nebu
nebū
sunku suvokti.
Re Butų
c
Critical note: Būtų ] cor pro Re, cor B pro Re
Bu
Bū
24
gera vengti ilgų periodų. Vartoti
25
daugiau paprastus sakinius. Visai nėra
26
reikalo, kad
prancuziskas
prancūziškas
sakinys su-
27
tilptų į vieną lietuvišką
sakiny sakinį .
c
Critical note: sakinį ] cor pro sakiny, cor flpro -y
sakinį.
Jei pasitaiko
28
koks žodis,
kuri
kurį
sunku lietuviškai
29
vienu žodžiu pasakyti,
Tai
tai
pasakyk
30
visai kitais žodžiais, by tik ta pati prasmė
31
būtų ir
jos,
jos
nereikėtų toli ir ilgai
32
po sakinį ieškoti. Ką aš dariau
33
taisydamas ir kur kreipiau domesio –
34
pamatysi
perrašynėdama.
perrašinėdama.
Bet
kaikurios
kai kurios
35
vietos buvo stačiai nesuprantamos,
36
Tai
tai
aš savotiškai
ji joms
c
Critical note: joms ] cor pro ji, cor fl -oms pro -i
joms
prasmės įdaviau,
37
tik
nežinau
nežinau,
ar pataikiau
Taip,
taip,
kaip
p
Physical note: [1r] //
kaip

Facsimile Image Placeholder

38
kaip
c
Critical note: kaip ] vid ex err rep ver
kaip
Tai
tai
originale yra. Tu tas vietas
39
atrasi ir sulygink su originalu.
40
Tu rašai „daugiausiai, mažiausiai“, bet
41
p manyčiau ,
c
Critical note: manyčiau ] cor pro p, cor m pro p
manyčiau,
kad
reikėtu
reikėtų
„daugiausia,
mažiausia
mažiausia.
42
Tu rašai
„aėdas,
c
Critical note: „aėdas ] p ras interp
„aėdas,
poėzija,
c
Critical note: poėzija ] vid ex err ė pro ė
poėzija,
poėzija,
poėtas, poėma“ ir
t t.
t. t.
Tačiau
43
aš manyčiau, kad reikėtų rašyti e be taško.
44
Tačiau jonėnai, dorėnai – su
Tašku.
tašku.
45
Pagaliau
Pagaliau,
ar eposo, ar epikos menas –
Tai
tai
46
pats dabar nežinau, palikau epika (lyrika,
47
metrika, fizika).
Budvardis
Būdvardis
Turi
turi
būti ne epiki-
48
nis, lyrikinis, bet epinis, lyrinis (kaip
49
fizinis, politinis). Bet apie tai
visą
visa
dar
50
pasiklausk
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
ir man parašyk.
51
D Lygiai
c
Critical note: Lygiai ] cor pro D, cor L pro D
Lygiai
gyventojai: eolėnai, dorėnai, bet dinastija –
52
achejų (o ne
achejiečių!)
achejiečių!).
53
Draug su šiuo laišku siunčiu
vertimą tau
c
Critical note: vertimą ] p s l ins tau
vertimą tau
ir
54
laišką
Krėvei.
Krėvei.
n
Note: Balys Sruoga Vincui Krėvei, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos pirmininkui, ne viename laiške rašė apie atliekamą knygos vertimą. Balys Sruoga buvo apsiėmęs per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų, už vieną išversto originalaus teksto lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-10-08, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 98). Viename laiške Balys Sruoga, apgailestaudamas dėl vertimo vėlavimo, stengėsi paaiškinti, kodėl taip nutiko: „Tai, matai, su „Graikų literatūros istorija“ biškį pasivėlavau. Dar tik šiandie ištaisiau pirmus du lanku ir išsiunčiau perrašinėti, tokiu būdu Kaune jie galės būti tiktai apie gruodž. 1 d. Bet aš turiu pasiaiškint, tai gal tuomet ir nelaikysi kontraktą sulaužytu. // Veikalą verčiu ne aš, bet p. Vanda Daugirdaitė. Visokių dokumentų ruošimas, kelionė, pasai ir t. t. ir t. t. visą laiką taip blaško žmogų, kad apie koncentruotą darbą sunku manyti. Darbas buvo pradėtas tik p. Vandai Daugirdaitei atvažiavus į Berlyną. Vertimas buvo atsiųstas man, aš jį trim skaitymais pataisiau ir vėl išsiunčiau jai. Dabar darbas pasidarė normalingesnis, įėjo į vėžes. Tat, galimas daiktas, be jokio pasivėlavimo už ateinantį mėnesį gausi 3 lankus. Svarbiausia įsitraukt į darbą ir jį nustatyt jau padaryta. // Be to, pirmajam vertimo lanke, po velnių, baisiai daug visokių vardų. Bet, atsimeni, vardus žadėjai pats pataisyti. Būtų gerai, kad pirmame lanke tai padarytum ir man kas nors apie tai parašytų. Paskui, kai spausdinsit, kaip bus su paskutine korektūra? // Gavus pirmuosius lankus ir toliau piningus prašau siųsti tuojau, nieko nelaukiant, sekančiu adresu: „Berlin, Moabit, Cuxhavener str. 15. Vandai Daugirdaitei“. Gal kartais šiuo reikalu bus reikalingas mano oficialus pareiškimas, tai aš jį čia pridedu. Mano adresas: „München, Theresien str. 124 Pension Segl.“[…]“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r–v). Kitame atvirlaiškyje Balys Sruoga trumpai informavo: „Mano žiniomis, „Graikų liter. ist.“ du lanku jau išsiųsta. Taip pat, rodos, tikrai už gruodž. mėn. bus 3 lankai – tai nesikeik“ (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-29, in: LNMMB RKRS, f. 9, b. 71, l. 1v).
Tu jį perrašius būtinai
aty-
ati-
55
džiai perskaityk ir ženklus gerai pastatyk.
56
Siusk
Siųsk
tokiu
adresu.
adresu:
„Švietimo
Ministerija,
ministerija,
57
Vincui
Micekvei Mickevičiui-Krevei ,
c
Critical note: Mickevičiui ] cor pro Micekvei, cor k pro pri e, cor e pro k, cor sec i pro e, cor č pro i
Mickevičiui-Krevei,
Mickevičiui-Krėvei,
Knygų
Leidimo
leidimo
58
Komisijos
komisijos
pirmininkui“. Aš jam
59
parašiau, kad piningus
siustų
siųstų
60
Tavo vardu
į Berlyną. tai
c
Critical note: į Berlyną. ] p ras tai
į Berlyną.
61
Jei
s tu
c
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
tu
nuo
tevo
tėvo
nieko negauni, tai dar
62
nieko blogo. Jeigu iš Kauno į
Vi Bugius
c
Critical note: Būgius ] cor pro Vi, cor B pro Vi
Bugius
Būgius
ir
63
atgal laiškas vaikšto 10
d.,
d.,
n
Note: d[ienų]
tai į Berlyną
64
jis turi eiti 15 d.
65
Del Tavo
dvejų
c
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, abs i
dvejų
dviejų
paskutiniu
paskutinių
laišku,
laiškų,
66
kurius
c
Critical note: kuriuos ] cor pro kurius, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
kurius
kuriuos
gavau šiandie, parašysiu
67
Rytoj,
rytoj,
nes šiandie jaučiuos labai blogai
68
ir
gal galva
c
Critical note: galva ] cor pro gal, p ga ins l, cor v pro l
galva
užia.
ūžia.
O dar
Turiu
turiu
daug
praktikiniu
praktikinių
69
dalykų atlikti.
70
Aš su policija jau pabaigiau reikalą,
71
su universitu
ir gi
irgi
– esu pilnas studentas.
72
Vokiškai,
Vokiškai
kai kalba, viską jau suprantu,
73
o ir susikalbėt jau galiu. Ir šiek tiek
74
rašyt. Už
menesio
mėnesio
busiu
būsiu
gana
75
laisvas.
Pos.
c
Critical note: Pos. ] ill, vid lot Pos[t] =Po to
Pos.
Post.
76
Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės.
77
Jei
Turi
turi
kokį skyrių naują išvertus, tai man
Tuojau
tuojau
siusk
c
Critical note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] add text in sin mg, vert
siusk
siųsk.
n
Note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
78
Kadangi šie du lanku pasivėlavo,
79
ar nepadarytum už ateinantį
80
mėnesį 3
lankų?
c
Critical note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] add in sin mg, vert
lankų?
lankų?
n
Note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
81
Būtų gera, kad
Kre
Krė
vertimą jau gaut apie
gruodz.
gruodž.
n
Note: gruodž[io]
1
d.
c
Critical note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] add phr in init, s text, vert
d.
d.
n
Note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] Sakinys, pridėtas prieš laiško antrosios pusės tekstą, rašyta priešinga laiško tekstui kryptimi.
82
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err Bučiuoj, ill fl, abs -u
Bučiuoj
Bučiuoju
83
Tav
c
Critical note: Tavo ] orig Tav, ill fl, abs -o
Tav
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: namie ] cor pros, cor n pro s
a3
Line number 3
Note: val[andos]
a1
Line number 6
Critical note: taip ] cor pro kaip, cor t pro k
a3
Line number 8
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį, kurio apimtis buvo didelė (58 lankai), dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko.
a1
Line number 13
Critical note: kuriuos ] vid ex err kurius pro kuriuos, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
a1
Line number 15
Critical note: Pirmoji ] cor pro Pirmą, cor fl -oji pro
a1
Line number 21
Critical note: dabodama ] vid ex err daboma, vid ex err om sec da
a1
Line number 23
Critical note: Būtų ] cor pro Re, cor B pro Re
a1
Line number 27
Critical note: sakinį ] cor pro sakiny, cor flpro -y
a1
Line number 36
Critical note: joms ] cor pro ji, cor fl -oms pro -i
a1
Line number 37
Physical note: [1r] //
a1
Line number 38
Critical note: kaip ] vid ex err rep ver
a1
Line number 41
Critical note: manyčiau ] cor pro p, cor m pro p
a1
Line number 42
Critical note: „aėdas ] p ras interp
a1
Line number 42
Critical note: poėzija ] vid ex err ė pro ė
a3
Line number 50
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
a1
Line number 51
Critical note: Lygiai ] cor pro D, cor L pro D
a1
Line number 53
Critical note: vertimą ] p s l ins tau
a3
Line number 54
Note: Balys Sruoga Vincui Krėvei, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos pirmininkui, ne viename laiške rašė apie atliekamą knygos vertimą. Balys Sruoga buvo apsiėmęs per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų, už vieną išversto originalaus teksto lanką mokant 800 auksinų (žr. Balio Sruogos pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-10-08, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 98). Viename laiške Balys Sruoga, apgailestaudamas dėl vertimo vėlavimo, stengėsi paaiškinti, kodėl taip nutiko: „Tai, matai, su „Graikų literatūros istorija“ biškį pasivėlavau. Dar tik šiandie ištaisiau pirmus du lanku ir išsiunčiau perrašinėti, tokiu būdu Kaune jie galės būti tiktai apie gruodž. 1 d. Bet aš turiu pasiaiškint, tai gal tuomet ir nelaikysi kontraktą sulaužytu. // Veikalą verčiu ne aš, bet p. Vanda Daugirdaitė. Visokių dokumentų ruošimas, kelionė, pasai ir t. t. ir t. t. visą laiką taip blaško žmogų, kad apie koncentruotą darbą sunku manyti. Darbas buvo pradėtas tik p. Vandai Daugirdaitei atvažiavus į Berlyną. Vertimas buvo atsiųstas man, aš jį trim skaitymais pataisiau ir vėl išsiunčiau jai. Dabar darbas pasidarė normalingesnis, įėjo į vėžes. Tat, galimas daiktas, be jokio pasivėlavimo už ateinantį mėnesį gausi 3 lankus. Svarbiausia įsitraukt į darbą ir jį nustatyt jau padaryta. // Be to, pirmajam vertimo lanke, po velnių, baisiai daug visokių vardų. Bet, atsimeni, vardus žadėjai pats pataisyti. Būtų gerai, kad pirmame lanke tai padarytum ir man kas nors apie tai parašytų. Paskui, kai spausdinsit, kaip bus su paskutine korektūra? // Gavus pirmuosius lankus ir toliau piningus prašau siųsti tuojau, nieko nelaukiant, sekančiu adresu: „Berlin, Moabit, Cuxhavener str. 15. Vandai Daugirdaitei“. Gal kartais šiuo reikalu bus reikalingas mano oficialus pareiškimas, tai aš jį čia pridedu. Mano adresas: „München, Theresien str. 124 Pension Segl.“[…]“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r–v). Kitame atvirlaiškyje Balys Sruoga trumpai informavo: „Mano žiniomis, „Graikų liter. ist.“ du lanku jau išsiųsta. Taip pat, rodos, tikrai už gruodž. mėn. bus 3 lankai – tai nesikeik“ (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-29, in: LNMMB RKRS, f. 9, b. 71, l. 1v).
a1
Line number 57
Critical note: Mickevičiui ] cor pro Micekvei, cor k pro pri e, cor e pro k, cor sec i pro e, cor č pro i
a1
Line number 60
Critical note: į Berlyną. ] p ras tai
a1
Line number 61
Critical note: tu ] cor pro s, cor t pro s
a1
Line number 62
Critical note: Būgius ] cor pro Vi, cor B pro Vi
a3
Line number 63
Note: d[ienų]
a1
Line number 65
Critical note: dviejų ] vid ex err dvejų pro dviejų, abs i
a1
Line number 66
Critical note: kuriuos ] cor pro kurius, vid ex err fl -ius pro -iuos, abs o
a1
Line number 68
Critical note: galva ] cor pro gal, p ga ins l, cor v pro l
a1
Line number 75
Critical note: Pos. ] ill, vid lot Pos[t] =Po to
a1
Line number 77
Critical note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] add text in sin mg, vert
a3
Line number 77
Note: Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės. / Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siųsk. ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
a1
Line number 80
Critical note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] add in sin mg, vert
a3
Line number 80
Note: Kadangi šie du lanku pasivėlavo, / ar nepadarytum už ateinantį / mėnesį 3 lankų? ] Tekstas, pridėtas vertikaliai laiško antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
a3
Line number 81
Note: gruodž[io]
a1
Line number 81
Critical note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] add phr in init, s text, vert
a3
Line number 81
Note: Būtų gera, kad Krėvė vertimą jau gaut apie gruodž. 1 d. ] Sakinys, pridėtas prieš laiško antrosios pusės tekstą, rašyta priešinga laiško tekstui kryptimi.
a1
Line number 82
Critical note: Bučiuoju ] vid ex err Bučiuoj, ill fl, abs -u
a1
Line number 83
Critical note: Tavo ] orig Tav, ill fl, abs -o
a1
Line number 83
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 83
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_21_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_21_vd_1v.jpgX (Close panel)
image