Vandai Daugirdaitei, 1921-11-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-11-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 661. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį, Vandos Sruogienės pastabą („1921. XI. 24. / Iš Miuncheno į Berlyną (Cuxhavener)“). Rašyta 18,1 × 28,9 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (10 horizontalių linijų). Lenkta perpus (lankstymo į tris dalis žymės). Kraštai nelygūs, vos banguoti. Dėmėta (smulkios rudos dėmelės). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 132–133 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 36–37 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-24: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-11-24: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-11-24: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_24_1_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta (ar rašymo aspektu aiškintina) vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gavau tau liūdną
laišką,
laišką
ir nors dabar jau pusė
1
Gavau tau liūdną
laišką,
laišką
ir nors dabar jau pusė
2
pirmos, noriu dar šiandie tau parašyti.
Tiesa
Tiesą
pasa-
3
kius,
,
kai išsiunčiau
vertimą
vertimą
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko. Ši knyga buvo pirmas didesnės apimties (58 lankų) Vandos Daugirdaitės vertimas iš prancūzų kalbos. Vanda Daugirdaitė tuomet dar nebuvo įgudusi vertėja, prancūzų kalbą mokėjo pusėtinai, apie graikų literatūrą gilesnių žinių taip pat neturėjo, išskyrus gautas gimnazijoje, todėl pagrįstai išgyveno, kad vertimas nėra toks geras, kokio norėtų. Ji vadovėlio vertimo ėmėsi todėl, kad norėjo studijuoti Berlyno universitete. Vanda Daugirdaitė, skirtingai nei visi kiti studentai Vokietijoje, negaudavo stipendijos, ją atstodavo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos mokamas honoraras už vertimą.
tau ir parašiau laišką,
4
aš ir maniau, kad
Taip
taip
bus,
bus
ir kad nuo
taves
tavęs
tokį laišką
5
gausiu. Bet jeigu aš
Tai
tai
žinojau,
tai
tai,
reiškia
reiškia,
nėra
6
tai jau taip bloga, kaip tu savo laiške nupasakojai.
7
Ir tu
Turi
turi
su manim sutikti. Nes man norisi tave
8
už tą laišką
Trupučiuką
trupučiuką
pabarti. Ir verta trupučiuką,
9
o
Taip
taip
gerai, gerai Vanduką paglostyt ir pabarti.
10
Visų pirma
kolkas
kol kas
nieko blogo nėra ir visai nėra
11
reikalo
sakyti
sakyti:
man
Man
vis kas
viskas
nesiseka“. Pirmučiausia
12
savo laiške tu
didele
didelę
netiesą sakai: esi manęs dalis, ra-
13
šai, o taip
užsispirus
užsispyrus
nori skirti savo gyvenimą nuo
14
mano,
Taip
taip
nori atrubežiuoti „čia mano, čia tavo“, „čia
15
Turiu,
turiu,
čia tu
Turi“.
turi“.
n
Note: Graikų literatūros istorijos vadovėlio dviejų spaudos lankų vertimą per mėnesį pinigus (600 auksinų) Balio Sruogos prašymu Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija persiųsdavo iš Kauno į Berlyną. Balys Sruoga, savo vardu sudarydamas sutartį dėl Graikų literatūros istorijos vadovėlio vertimo, stengėsi, kad Vanda Daugirdaitė galėtų studijuoti ir išgyventi Berlyne. „Jis ir padėjo man mokslus eiti. Mano tėvo dvarelis buvo nedidelis, karo nualintas, nenorėjau iš jo imti mokslui pinigų, o vadinamojo dvarininko dukteriai buvo nepatogu prašyti stipendijos iš valdžios. Tad Balio prašomas V. Krėvė parūpino man iš Švietimo ministerijos vertimą iš prancūzų kalbos (Croiset, „Graikų literatūros istorija“). Pagal sutartį turėjau kas mėnesį išversti po du lanku, už kuriuos buvo mokėta po 5 dol. – tiek per mėnesį gaudavo stipendininkai. Per dvejus metus sutartis buvo sąžiningai vykdoma. Aš paruošdavau juodraštį, siųsdavau Baliui į Müncheną, o jis sutvarkydavo rankraštį. Vertimas buvo priimtas K. Būgos, tik pažymėta, kad taisytinas. Knyga pasaulio neišvydo, nes jos vietoje buvo išspausdinta prof. V. Šilkarskio „Graikų literatūros istorija“. O aš, išklausiusi 4 semestrų paskaitas Berlyno universitete, jau ištekėjusi įstojau į V. D. un-tą Kaune ir baigiau humanitarinių mokslų fakultetą 1928 m.“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 411).
Tai
tai
aš visuomet ant Tavęs
16
pykau ir daug bariau. Ir verta. „Aš tau esu sunke-
17
nybė“ – kaip tau
negėda!
ne gėda!
Tarytum aš
bučiau
būčiau
del tavęs
18
tiktai tiek, kiek
Rimka
Rimka,
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, studijavęs Frankfurte prie Maino.
ir mūsų santykiai
Tokie
tokie
tebūtų!
19
Nejaugi, kai ateis laikas, jei tu galėsi man padėti kuo,
20
tu nenorėsi tai daryti?! Kodel Tu dabar man
Tokius
tokius
21
daiktus sakai! Jei tu būtum čionai, aš už
c
Critical note: už ] p vid ex err om tai
tai
Tave la-
22
bai, labai barčiau. Ir kiek tu kartų buvai prisi-
23
žadėjus taip nesakyti!
24
Pats vertimas, ypač antroji
dalis
dalis,
nebloga,
25
insitrauksi į darbą, beveik ir taisyt
nėkiek
nė kiek
26
nebereikės, o jei pradžioj pasitaiko –
Tai
tai
kas
27
gi mokėdamas gimė! O tau su vertimu
28
nėr ko
rupintis
rūpintis
– viskas
Tvarkoj.
tvarkoj.
Aš,
Tiesą
tiesą
pasa-
29
kius, laukiau, kad pirmieji lankai bus
kur-
kur
30
kas blogiau išversti.
Vėlei
Vėlei
vokiečių
kalba
kalba
31
nėra tokia, kad per savaitę išmoktum. Ir univer-
32
sitetas
sitetas,
ir
literatura
literatūra
nėra tokie, kad į tris
33
dienas galėtum
susiorijentuoti.
susiorientuoti.
Tik Kad
c
Critical note: Kad ] cor pro vid Tik
Kad
pradėt
34
orijentuotis
orientuotis,
reikalingas visas semestras.
35
Rask studentą, kur pirmą semestrą uni-
36
verstete
c
Critical note: [uni]versitete ] vid ex err [uni]verstete pro [uni]versitete, om i
verstete
versitete
p tepradėdamas
c
Critical note: tepradėdamas ] cor t pro p
tepradėdamas
tepradėdamas,
musu butų
c
Critical note: būtų ] cor pro vid musu
bu
bū
visako
visa ko
37
kurse!
Arba
Arba
rask studentą, kurs pirmąjį
38
semestrą
mokintus,
mokintųs,
kaip reikia! Aš irgi uni-
39
versitete užsirašiau, by tik būtų
užskaitytas,
c
Critical note: užskaitytas ] p ras interp ,
užskaitytas
40
semestras, pamokų nesuprantu ir greit nesu-
41
prasiu, vokiečių
literaturos
literatūros
nepažįstu,
p
Physical note: [1r] //
nepažįstu,
nepažįstu

Facsimile Image Placeholder

42
ir apie sistematingą darbą čia ir kalbos
43
nėra.
nėra.
n
Note: „[I]ki pavasario B. S. tik dairėsi po universitetą, rinkosi informacijas, kursus, mokėsi vokiečių kalbos“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Kanados – į Vilnių, 1981-06-27, pasirašytas mašinraštis, l. 7r, in: LLTI TS).
Bet tai viskas yra tvarkoj. O ką tu rašei
44
apie skyriaus draugus – tai ir
gerai
gerai,
kad taip yra.
45
Taip ir
g reikia .
c
Critical note: reikia ] cor pro g, cor r pro g
reikia.
Ateis laikas – viską pati
suč sužinosi .
c
Critical note: sužinosi ] cor pro suč, cor ž pro č
sužinosi.
46
Tu
sujais
su jais
ir nesusidėk. Dėl
kalbos
kalbos,
man
rodos
rodos,
47
tu lengvai galėtum tokį dalyką padaryti – gauti
48
kokį žmogų, kuris sutiktų vokiškai kalbėt už rusų
49
ar
prancu
prancū
kalbą mainais. Aš net
miunchene Miunchene
c
Critical note: Miunchene ] cor pro miunchene, cor M pro min
Miunchene
50
radau tokį
tipą,
tipą
ir senąjį mokytoją mėnesiui
51
baigiantis mesiu (vokiečių už rusų
kalbą)
kalbą).
52
Berlyne tai lengviau padaryti. Paskui –
53
na, už ką dar pabart? Tiesa, Tu su piningais vis
54
tik
buk
būk
atsargi ir
perdaug
per daug
jų neleisk. Man
rodos
rodos,
55
neik jeigu
c
Critical note: jeigu ] cor pro neik
jeigu
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
gali visur ir visuomet nueit, tai tau
56
reikėtų pagalvot: tau piningų kiek sunkiau užsi-
57
dirbt,
dirbt
negu jam. Aš nežinau, kaip tu
šiokįą
šiokią
dieną
58
savo
Tvarkai,
tvarkai,
j bet
c
Critical note: bet ] cor b pro j
bet
reikėtų pereiti į studento
59
pavyzdį padėtį .
c
Critical note: padėtį ] cor pro pavyzdį, cor dėt pro vyzd
padėtį.
Tai yra nuobodu, bet mums
kolkas
kol kas
labai
60
svarbu. Aš irgi ne visuomet galiu, kur
noriu
noriu,
61
nueit. Net dažnai. Jei
tėvas
tėvas
n
Note: Kazimieras Daugirdas, ūkininkas Būgiuose.
dar nieko nepa-
62
rašė,
Tai
tai,
man
rodos
rodos,
vis kas
viskas
tvarkoj. Tai daros
63
ne taip greit. Kalėdoms iš universito paleis
64
turbūt tiktai dviem savaitėm. Man
rodos
rodos,
65
tu atkreipk daugiau domės į vertimą, kad
66
kiek daugiau uždirbti, kad Tavo gyvenimas
67
būtų kiek daugiau patikrintas, kad būtum
68
pati kiek laisvesnė. Ir man durną
operą
operą
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.).
69
vėrst verst
c
Critical note: verst ] cor pro vėrst, cor e pro ė
verst
pasiutusiai nuobodu, keikiu aš
,
net
70
sienos raudonuoja, o vis tik per naktis
71
verčiu,
verčiu
ir rytoj pabaigsiu. Paskui atsi-
72
dusiu, pasilsėsiu ir vėl ką nors tokio
73
durno
Turėsiu
turėsiu
daryti.
74
Kaip pažiūriu, tai iš laiško
ejo
ėjo
beveik
75
vedamasai,
bet
bet,
žinai, kad tave reikia
76
trupučiuks trupučiuką
c
Critical note: trupučiuką ] cor pro trupučiuks, cor flpro vid s
trupučiuką
pabarti.
77
Aš šiandie daug dirbau, ir akys man
78
merkiasi, merkiasi, o aš dar noriu barti
79
tave
tave,
barti – – Tiek to, geriau Tave karštai
80
karštai pabučiuosiu. O tu, žiūrėk, niekų
81
nemanyk ir savo nelaimingą blogą
u
ū
82
varyk
Toli,
toli,
Toli.
toli.
Nieko nėra tokio blogo, ko
83
ne galima
negalima
būtų pergyvent, o Tau – tai dar nieko
84
ir nebuvo.
85
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill o, fl -u
Bučiuoju
Bučiuoju.
86
Žiurėk
Žiūrėk
– laikykis –
labanaktis
labanaktis.
87
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
p
Physical note: [1v] //
Ba

Facsimile Image Placeholder

Gavau tau liūdną
laišką,
laišką
ir nors dabar jau pusė
1
Gavau tau liūdną
laišką,
laišką
ir nors dabar jau pusė
2
pirmos, noriu dar šiandie tau parašyti.
Tiesa
Tiesą
pasa-
3
kius,
,
kai išsiunčiau
vertimą
vertimą
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko. Ši knyga buvo pirmas didesnės apimties (58 lankų) Vandos Daugirdaitės vertimas iš prancūzų kalbos. Vanda Daugirdaitė tuomet dar nebuvo įgudusi vertėja, prancūzų kalbą mokėjo pusėtinai, apie graikų literatūrą gilesnių žinių taip pat neturėjo, išskyrus gautas gimnazijoje, todėl pagrįstai išgyveno, kad vertimas nėra toks geras, kokio norėtų. Ji vadovėlio vertimo ėmėsi todėl, kad norėjo studijuoti Berlyno universitete. Vanda Daugirdaitė, skirtingai nei visi kiti studentai Vokietijoje, negaudavo stipendijos, ją atstodavo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos mokamas honoraras už vertimą.
tau ir parašiau laišką,
4
aš ir maniau, kad
Taip
taip
bus,
bus
ir kad nuo
taves
tavęs
tokį laišką
5
gausiu. Bet jeigu aš
Tai
tai
žinojau,
tai
tai,
reiškia
reiškia,
nėra
6
tai jau taip bloga, kaip tu savo laiške nupasakojai.
7
Ir tu
Turi
turi
su manim sutikti. Nes man norisi tave
8
už tą laišką
Trupučiuką
trupučiuką
pabarti. Ir verta trupučiuką,
9
o
Taip
taip
gerai, gerai Vanduką paglostyt ir pabarti.
10
Visų pirma
kolkas
kol kas
nieko blogo nėra ir visai nėra
11
reikalo
sakyti
sakyti:
man
Man
vis kas
viskas
nesiseka“. Pirmučiausia
12
savo laiške tu
didele
didelę
netiesą sakai: esi manęs dalis, ra-
13
šai, o taip
užsispirus
užsispyrus
nori skirti savo gyvenimą nuo
14
mano,
Taip
taip
nori atrubežiuoti „čia mano, čia tavo“, „čia
15
Turiu,
turiu,
čia tu
Turi“.
turi“.
n
Note: Graikų literatūros istorijos vadovėlio dviejų spaudos lankų vertimą per mėnesį pinigus (600 auksinų) Balio Sruogos prašymu Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija persiųsdavo iš Kauno į Berlyną. Balys Sruoga, savo vardu sudarydamas sutartį dėl Graikų literatūros istorijos vadovėlio vertimo, stengėsi, kad Vanda Daugirdaitė galėtų studijuoti ir išgyventi Berlyne. „Jis ir padėjo man mokslus eiti. Mano tėvo dvarelis buvo nedidelis, karo nualintas, nenorėjau iš jo imti mokslui pinigų, o vadinamojo dvarininko dukteriai buvo nepatogu prašyti stipendijos iš valdžios. Tad Balio prašomas V. Krėvė parūpino man iš Švietimo ministerijos vertimą iš prancūzų kalbos (Croiset, „Graikų literatūros istorija“). Pagal sutartį turėjau kas mėnesį išversti po du lanku, už kuriuos buvo mokėta po 5 dol. – tiek per mėnesį gaudavo stipendininkai. Per dvejus metus sutartis buvo sąžiningai vykdoma. Aš paruošdavau juodraštį, siųsdavau Baliui į Müncheną, o jis sutvarkydavo rankraštį. Vertimas buvo priimtas K. Būgos, tik pažymėta, kad taisytinas. Knyga pasaulio neišvydo, nes jos vietoje buvo išspausdinta prof. V. Šilkarskio „Graikų literatūros istorija“. O aš, išklausiusi 4 semestrų paskaitas Berlyno universitete, jau ištekėjusi įstojau į V. D. un-tą Kaune ir baigiau humanitarinių mokslų fakultetą 1928 m.“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 411).
Tai
tai
aš visuomet ant Tavęs
16
pykau ir daug bariau. Ir verta. „Aš tau esu sunke-
17
nybė“ – kaip tau
negėda!
ne gėda!
Tarytum aš
bučiau
būčiau
del tavęs
18
tiktai tiek, kiek
Rimka
Rimka,
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, studijavęs Frankfurte prie Maino.
ir mūsų santykiai
Tokie
tokie
tebūtų!
19
Nejaugi, kai ateis laikas, jei tu galėsi man padėti kuo,
20
tu nenorėsi tai daryti?! Kodel Tu dabar man
Tokius
tokius
21
daiktus sakai! Jei tu būtum čionai, aš už
c
Critical note: už ] p vid ex err om tai
tai
Tave la-
22
bai, labai barčiau. Ir kiek tu kartų buvai prisi-
23
žadėjus taip nesakyti!
24
Pats vertimas, ypač antroji
dalis
dalis,
nebloga,
25
insitrauksi į darbą, beveik ir taisyt
nėkiek
nė kiek
26
nebereikės, o jei pradžioj pasitaiko –
Tai
tai
kas
27
gi mokėdamas gimė! O tau su vertimu
28
nėr ko
rupintis
rūpintis
– viskas
Tvarkoj.
tvarkoj.
Aš,
Tiesą
tiesą
pasa-
29
kius, laukiau, kad pirmieji lankai bus
kur-
kur
30
kas blogiau išversti.
Vėlei
Vėlei
vokiečių
kalba
kalba
31
nėra tokia, kad per savaitę išmoktum. Ir univer-
32
sitetas
sitetas,
ir
literatura
literatūra
nėra tokie, kad į tris
33
dienas galėtum
susiorijentuoti.
susiorientuoti.
Tik Kad
c
Critical note: Kad ] cor pro vid Tik
Kad
pradėt
34
orijentuotis
orientuotis,
reikalingas visas semestras.
35
Rask studentą, kur pirmą semestrą uni-
36
verstete
c
Critical note: [uni]versitete ] vid ex err [uni]verstete pro [uni]versitete, om i
verstete
versitete
p tepradėdamas
c
Critical note: tepradėdamas ] cor t pro p
tepradėdamas
tepradėdamas,
musu butų
c
Critical note: būtų ] cor pro vid musu
bu
bū
visako
visa ko
37
kurse!
Arba
Arba
rask studentą, kurs pirmąjį
38
semestrą
mokintus,
mokintųs,
kaip reikia! Aš irgi uni-
39
versitete užsirašiau, by tik būtų
užskaitytas,
c
Critical note: užskaitytas ] p ras interp ,
užskaitytas
40
semestras, pamokų nesuprantu ir greit nesu-
41
prasiu, vokiečių
literaturos
literatūros
nepažįstu,
p
Physical note: [1r] //
nepažįstu,
nepažįstu

Facsimile Image Placeholder

42
ir apie sistematingą darbą čia ir kalbos
43
nėra.
nėra.
n
Note: „[I]ki pavasario B. S. tik dairėsi po universitetą, rinkosi informacijas, kursus, mokėsi vokiečių kalbos“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Kanados – į Vilnių, 1981-06-27, pasirašytas mašinraštis, l. 7r, in: LLTI TS).
Bet tai viskas yra tvarkoj. O ką tu rašei
44
apie skyriaus draugus – tai ir
gerai
gerai,
kad taip yra.
45
Taip ir
g reikia .
c
Critical note: reikia ] cor pro g, cor r pro g
reikia.
Ateis laikas – viską pati
suč sužinosi .
c
Critical note: sužinosi ] cor pro suč, cor ž pro č
sužinosi.
46
Tu
sujais
su jais
ir nesusidėk. Dėl
kalbos
kalbos,
man
rodos
rodos,
47
tu lengvai galėtum tokį dalyką padaryti – gauti
48
kokį žmogų, kuris sutiktų vokiškai kalbėt už rusų
49
ar
prancu
prancū
kalbą mainais. Aš net
miunchene Miunchene
c
Critical note: Miunchene ] cor pro miunchene, cor M pro min
Miunchene
50
radau tokį
tipą,
tipą
ir senąjį mokytoją mėnesiui
51
baigiantis mesiu (vokiečių už rusų
kalbą)
kalbą).
52
Berlyne tai lengviau padaryti. Paskui –
53
na, už ką dar pabart? Tiesa, Tu su piningais vis
54
tik
buk
būk
atsargi ir
perdaug
per daug
jų neleisk. Man
rodos
rodos,
55
neik jeigu
c
Critical note: jeigu ] cor pro neik
jeigu
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
gali visur ir visuomet nueit, tai tau
56
reikėtų pagalvot: tau piningų kiek sunkiau užsi-
57
dirbt,
dirbt
negu jam. Aš nežinau, kaip tu
šiokįą
šiokią
dieną
58
savo
Tvarkai,
tvarkai,
j bet
c
Critical note: bet ] cor b pro j
bet
reikėtų pereiti į studento
59
pavyzdį padėtį .
c
Critical note: padėtį ] cor pro pavyzdį, cor dėt pro vyzd
padėtį.
Tai yra nuobodu, bet mums
kolkas
kol kas
labai
60
svarbu. Aš irgi ne visuomet galiu, kur
noriu
noriu,
61
nueit. Net dažnai. Jei
tėvas
tėvas
n
Note: Kazimieras Daugirdas, ūkininkas Būgiuose.
dar nieko nepa-
62
rašė,
Tai
tai,
man
rodos
rodos,
vis kas
viskas
tvarkoj. Tai daros
63
ne taip greit. Kalėdoms iš universito paleis
64
turbūt tiktai dviem savaitėm. Man
rodos
rodos,
65
tu atkreipk daugiau domės į vertimą, kad
66
kiek daugiau uždirbti, kad Tavo gyvenimas
67
būtų kiek daugiau patikrintas, kad būtum
68
pati kiek laisvesnė. Ir man durną
operą
operą
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.).
69
vėrst verst
c
Critical note: verst ] cor pro vėrst, cor e pro ė
verst
pasiutusiai nuobodu, keikiu aš
,
net
70
sienos raudonuoja, o vis tik per naktis
71
verčiu,
verčiu
ir rytoj pabaigsiu. Paskui atsi-
72
dusiu, pasilsėsiu ir vėl ką nors tokio
73
durno
Turėsiu
turėsiu
daryti.
74
Kaip pažiūriu, tai iš laiško
ejo
ėjo
beveik
75
vedamasai,
bet
bet,
žinai, kad tave reikia
76
trupučiuks trupučiuką
c
Critical note: trupučiuką ] cor pro trupučiuks, cor flpro vid s
trupučiuką
pabarti.
77
Aš šiandie daug dirbau, ir akys man
78
merkiasi, merkiasi, o aš dar noriu barti
79
tave
tave,
barti – – Tiek to, geriau Tave karštai
80
karštai pabučiuosiu. O tu, žiūrėk, niekų
81
nemanyk ir savo nelaimingą blogą
u
ū
82
varyk
Toli,
toli,
Toli.
toli.
Nieko nėra tokio blogo, ko
83
ne galima
negalima
būtų pergyvent, o Tau – tai dar nieko
84
ir nebuvo.
85
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill o, fl -u
Bučiuoju
Bučiuoju.
86
Žiurėk
Žiūrėk
– laikykis –
labanaktis
labanaktis.
87
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
p
Physical note: [1v] //
Ba

Facsimile Image Placeholder

Gavau tau liūdną
laišką,
laišką
ir nors dabar jau pusė
1
Gavau tau liūdną
laišką,
laišką
ir nors dabar jau pusė
2
pirmos, noriu dar šiandie tau parašyti.
Tiesa
Tiesą
pasa-
3
kius,
,
kai išsiunčiau
vertimą
vertimą
n
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko. Ši knyga buvo pirmas didesnės apimties (58 lankų) Vandos Daugirdaitės vertimas iš prancūzų kalbos. Vanda Daugirdaitė tuomet dar nebuvo įgudusi vertėja, prancūzų kalbą mokėjo pusėtinai, apie graikų literatūrą gilesnių žinių taip pat neturėjo, išskyrus gautas gimnazijoje, todėl pagrįstai išgyveno, kad vertimas nėra toks geras, kokio norėtų. Ji vadovėlio vertimo ėmėsi todėl, kad norėjo studijuoti Berlyno universitete. Vanda Daugirdaitė, skirtingai nei visi kiti studentai Vokietijoje, negaudavo stipendijos, ją atstodavo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos mokamas honoraras už vertimą.
tau ir parašiau laišką,
4
aš ir maniau, kad
Taip
taip
bus,
bus
ir kad nuo
taves
tavęs
tokį laišką
5
gausiu. Bet jeigu aš
Tai
tai
žinojau,
tai
tai,
reiškia
reiškia,
nėra
6
tai jau taip bloga, kaip tu savo laiške nupasakojai.
7
Ir tu
Turi
turi
su manim sutikti. Nes man norisi tave
8
už tą laišką
Trupučiuką
trupučiuką
pabarti. Ir verta trupučiuką,
9
o
Taip
taip
gerai, gerai Vanduką paglostyt ir pabarti.
10
Visų pirma
kolkas
kol kas
nieko blogo nėra ir visai nėra
11
reikalo
sakyti
sakyti:
man
Man
vis kas
viskas
nesiseka“. Pirmučiausia
12
savo laiške tu
didele
didelę
netiesą sakai: esi manęs dalis, ra-
13
šai, o taip
užsispirus
užsispyrus
nori skirti savo gyvenimą nuo
14
mano,
Taip
taip
nori atrubežiuoti „čia mano, čia tavo“, „čia
15
Turiu,
turiu,
čia tu
Turi“.
turi“.
n
Note: Graikų literatūros istorijos vadovėlio dviejų spaudos lankų vertimą per mėnesį pinigus (600 auksinų) Balio Sruogos prašymu Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija persiųsdavo iš Kauno į Berlyną. Balys Sruoga, savo vardu sudarydamas sutartį dėl Graikų literatūros istorijos vadovėlio vertimo, stengėsi, kad Vanda Daugirdaitė galėtų studijuoti ir išgyventi Berlyne. „Jis ir padėjo man mokslus eiti. Mano tėvo dvarelis buvo nedidelis, karo nualintas, nenorėjau iš jo imti mokslui pinigų, o vadinamojo dvarininko dukteriai buvo nepatogu prašyti stipendijos iš valdžios. Tad Balio prašomas V. Krėvė parūpino man iš Švietimo ministerijos vertimą iš prancūzų kalbos (Croiset, „Graikų literatūros istorija“). Pagal sutartį turėjau kas mėnesį išversti po du lanku, už kuriuos buvo mokėta po 5 dol. – tiek per mėnesį gaudavo stipendininkai. Per dvejus metus sutartis buvo sąžiningai vykdoma. Aš paruošdavau juodraštį, siųsdavau Baliui į Müncheną, o jis sutvarkydavo rankraštį. Vertimas buvo priimtas K. Būgos, tik pažymėta, kad taisytinas. Knyga pasaulio neišvydo, nes jos vietoje buvo išspausdinta prof. V. Šilkarskio „Graikų literatūros istorija“. O aš, išklausiusi 4 semestrų paskaitas Berlyno universitete, jau ištekėjusi įstojau į V. D. un-tą Kaune ir baigiau humanitarinių mokslų fakultetą 1928 m.“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 411).
Tai
tai
aš visuomet ant Tavęs
16
pykau ir daug bariau. Ir verta. „Aš tau esu sunke-
17
nybė“ – kaip tau
negėda!
ne gėda!
Tarytum aš
bučiau
būčiau
del tavęs
18
tiktai tiek, kiek
Rimka
Rimka,
n
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, studijavęs Frankfurte prie Maino.
ir mūsų santykiai
Tokie
tokie
tebūtų!
19
Nejaugi, kai ateis laikas, jei tu galėsi man padėti kuo,
20
tu nenorėsi tai daryti?! Kodel Tu dabar man
Tokius
tokius
21
daiktus sakai! Jei tu būtum čionai, aš už
c
Critical note: už ] p vid ex err om tai
tai
Tave la-
22
bai, labai barčiau. Ir kiek tu kartų buvai prisi-
23
žadėjus taip nesakyti!
24
Pats vertimas, ypač antroji
dalis
dalis,
nebloga,
25
insitrauksi į darbą, beveik ir taisyt
nėkiek
nė kiek
26
nebereikės, o jei pradžioj pasitaiko –
Tai
tai
kas
27
gi mokėdamas gimė! O tau su vertimu
28
nėr ko
rupintis
rūpintis
– viskas
Tvarkoj.
tvarkoj.
Aš,
Tiesą
tiesą
pasa-
29
kius, laukiau, kad pirmieji lankai bus
kur-
kur
30
kas blogiau išversti.
Vėlei
Vėlei
vokiečių
kalba
kalba
31
nėra tokia, kad per savaitę išmoktum. Ir univer-
32
sitetas
sitetas,
ir
literatura
literatūra
nėra tokie, kad į tris
33
dienas galėtum
susiorijentuoti.
susiorientuoti.
Tik Kad
c
Critical note: Kad ] cor pro vid Tik
Kad
pradėt
34
orijentuotis
orientuotis,
reikalingas visas semestras.
35
Rask studentą, kur pirmą semestrą uni-
36
verstete
c
Critical note: [uni]versitete ] vid ex err [uni]verstete pro [uni]versitete, om i
verstete
versitete
p tepradėdamas
c
Critical note: tepradėdamas ] cor t pro p
tepradėdamas
tepradėdamas,
musu butų
c
Critical note: būtų ] cor pro vid musu
bu
bū
visako
visa ko
37
kurse!
Arba
Arba
rask studentą, kurs pirmąjį
38
semestrą
mokintus,
mokintųs,
kaip reikia! Aš irgi uni-
39
versitete užsirašiau, by tik būtų
užskaitytas,
c
Critical note: užskaitytas ] p ras interp ,
užskaitytas
40
semestras, pamokų nesuprantu ir greit nesu-
41
prasiu, vokiečių
literaturos
literatūros
nepažįstu,
p
Physical note: [1r] //
nepažįstu,
nepažįstu

Facsimile Image Placeholder

42
ir apie sistematingą darbą čia ir kalbos
43
nėra.
nėra.
n
Note: „[I]ki pavasario B. S. tik dairėsi po universitetą, rinkosi informacijas, kursus, mokėsi vokiečių kalbos“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Kanados – į Vilnių, 1981-06-27, pasirašytas mašinraštis, l. 7r, in: LLTI TS).
Bet tai viskas yra tvarkoj. O ką tu rašei
44
apie skyriaus draugus – tai ir
gerai
gerai,
kad taip yra.
45
Taip ir
g reikia .
c
Critical note: reikia ] cor pro g, cor r pro g
reikia.
Ateis laikas – viską pati
suč sužinosi .
c
Critical note: sužinosi ] cor pro suč, cor ž pro č
sužinosi.
46
Tu
sujais
su jais
ir nesusidėk. Dėl
kalbos
kalbos,
man
rodos
rodos,
47
tu lengvai galėtum tokį dalyką padaryti – gauti
48
kokį žmogų, kuris sutiktų vokiškai kalbėt už rusų
49
ar
prancu
prancū
kalbą mainais. Aš net
miunchene Miunchene
c
Critical note: Miunchene ] cor pro miunchene, cor M pro min
Miunchene
50
radau tokį
tipą,
tipą
ir senąjį mokytoją mėnesiui
51
baigiantis mesiu (vokiečių už rusų
kalbą)
kalbą).
52
Berlyne tai lengviau padaryti. Paskui –
53
na, už ką dar pabart? Tiesa, Tu su piningais vis
54
tik
buk
būk
atsargi ir
perdaug
per daug
jų neleisk. Man
rodos
rodos,
55
neik jeigu
c
Critical note: jeigu ] cor pro neik
jeigu
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
gali visur ir visuomet nueit, tai tau
56
reikėtų pagalvot: tau piningų kiek sunkiau užsi-
57
dirbt,
dirbt
negu jam. Aš nežinau, kaip tu
šiokįą
šiokią
dieną
58
savo
Tvarkai,
tvarkai,
j bet
c
Critical note: bet ] cor b pro j
bet
reikėtų pereiti į studento
59
pavyzdį padėtį .
c
Critical note: padėtį ] cor pro pavyzdį, cor dėt pro vyzd
padėtį.
Tai yra nuobodu, bet mums
kolkas
kol kas
labai
60
svarbu. Aš irgi ne visuomet galiu, kur
noriu
noriu,
61
nueit. Net dažnai. Jei
tėvas
tėvas
n
Note: Kazimieras Daugirdas, ūkininkas Būgiuose.
dar nieko nepa-
62
rašė,
Tai
tai,
man
rodos
rodos,
vis kas
viskas
tvarkoj. Tai daros
63
ne taip greit. Kalėdoms iš universito paleis
64
turbūt tiktai dviem savaitėm. Man
rodos
rodos,
65
tu atkreipk daugiau domės į vertimą, kad
66
kiek daugiau uždirbti, kad Tavo gyvenimas
67
būtų kiek daugiau patikrintas, kad būtum
68
pati kiek laisvesnė. Ir man durną
operą
operą
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.).
69
vėrst verst
c
Critical note: verst ] cor pro vėrst, cor e pro ė
verst
pasiutusiai nuobodu, keikiu aš
,
net
70
sienos raudonuoja, o vis tik per naktis
71
verčiu,
verčiu
ir rytoj pabaigsiu. Paskui atsi-
72
dusiu, pasilsėsiu ir vėl ką nors tokio
73
durno
Turėsiu
turėsiu
daryti.
74
Kaip pažiūriu, tai iš laiško
ejo
ėjo
beveik
75
vedamasai,
bet
bet,
žinai, kad tave reikia
76
trupučiuks trupučiuką
c
Critical note: trupučiuką ] cor pro trupučiuks, cor flpro vid s
trupučiuką
pabarti.
77
Aš šiandie daug dirbau, ir akys man
78
merkiasi, merkiasi, o aš dar noriu barti
79
tave
tave,
barti – – Tiek to, geriau Tave karštai
80
karštai pabučiuosiu. O tu, žiūrėk, niekų
81
nemanyk ir savo nelaimingą blogą
u
ū
82
varyk
Toli,
toli,
Toli.
toli.
Nieko nėra tokio blogo, ko
83
ne galima
negalima
būtų pergyvent, o Tau – tai dar nieko
84
ir nebuvo.
85
Bučiuoju
c
Critical note: Bučiuoju ] ill o, fl -u
Bučiuoju
Bučiuoju.
86
Žiurėk
Žiūrėk
– laikykis –
labanaktis
labanaktis.
87
Ba
c
Critical note: Ba ] sign
p
Physical note: [1v] //
Ba
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 3
Note: Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį dalimis vertė Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti Balio Sruogos, neišliko. Ši knyga buvo pirmas didesnės apimties (58 lankų) Vandos Daugirdaitės vertimas iš prancūzų kalbos. Vanda Daugirdaitė tuomet dar nebuvo įgudusi vertėja, prancūzų kalbą mokėjo pusėtinai, apie graikų literatūrą gilesnių žinių taip pat neturėjo, išskyrus gautas gimnazijoje, todėl pagrįstai išgyveno, kad vertimas nėra toks geras, kokio norėtų. Ji vadovėlio vertimo ėmėsi todėl, kad norėjo studijuoti Berlyno universitete. Vanda Daugirdaitė, skirtingai nei visi kiti studentai Vokietijoje, negaudavo stipendijos, ją atstodavo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos mokamas honoraras už vertimą.
a3
Line number 15
Note: Graikų literatūros istorijos vadovėlio dviejų spaudos lankų vertimą per mėnesį pinigus (600 auksinų) Balio Sruogos prašymu Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija persiųsdavo iš Kauno į Berlyną. Balys Sruoga, savo vardu sudarydamas sutartį dėl Graikų literatūros istorijos vadovėlio vertimo, stengėsi, kad Vanda Daugirdaitė galėtų studijuoti ir išgyventi Berlyne. „Jis ir padėjo man mokslus eiti. Mano tėvo dvarelis buvo nedidelis, karo nualintas, nenorėjau iš jo imti mokslui pinigų, o vadinamojo dvarininko dukteriai buvo nepatogu prašyti stipendijos iš valdžios. Tad Balio prašomas V. Krėvė parūpino man iš Švietimo ministerijos vertimą iš prancūzų kalbos (Croiset, „Graikų literatūros istorija“). Pagal sutartį turėjau kas mėnesį išversti po du lanku, už kuriuos buvo mokėta po 5 dol. – tiek per mėnesį gaudavo stipendininkai. Per dvejus metus sutartis buvo sąžiningai vykdoma. Aš paruošdavau juodraštį, siųsdavau Baliui į Müncheną, o jis sutvarkydavo rankraštį. Vertimas buvo priimtas K. Būgos, tik pažymėta, kad taisytinas. Knyga pasaulio neišvydo, nes jos vietoje buvo išspausdinta prof. V. Šilkarskio „Graikų literatūros istorija“. O aš, išklausiusi 4 semestrų paskaitas Berlyno universitete, jau ištekėjusi įstojau į V. D. un-tą Kaune ir baigiau humanitarinių mokslų fakultetą 1928 m.“ (Vanda Sruogienė, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 411).
a3
Line number 18
Note: Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, studijavęs Frankfurte prie Maino.
a1
Line number 21
Critical note: už ] p vid ex err om tai
a1
Line number 33
Critical note: Kad ] cor pro vid Tik
a1
Line number 36
Critical note: [uni]versitete ] vid ex err [uni]verstete pro [uni]versitete, om i
a1
Line number 36
Critical note: tepradėdamas ] cor t pro p
a1
Line number 36
Critical note: būtų ] cor pro vid musu
a1
Line number 39
Critical note: užskaitytas ] p ras interp ,
a1
Line number 41
Physical note: [1r] //
a3
Line number 43
Note: „[I]ki pavasario B. S. tik dairėsi po universitetą, rinkosi informacijas, kursus, mokėsi vokiečių kalbos“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Kanados – į Vilnių, 1981-06-27, pasirašytas mašinraštis, l. 7r, in: LLTI TS).
a1
Line number 45
Critical note: reikia ] cor pro g, cor r pro g
a1
Line number 45
Critical note: sužinosi ] cor pro suč, cor ž pro č
a1
Line number 49
Critical note: Miunchene ] cor pro miunchene, cor M pro min
a1
Line number 55
Critical note: jeigu ] cor pro neik
a3
Line number 55
Note: Faustas Kirša, Balio Sruogos bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir Vanda Daugirdaitė, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su Vanda Daugirdaite ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas Sofijos Laucevičiūtės šeimininkę.
a1
Line number 58
Critical note: bet ] cor b pro j
a1
Line number 59
Critical note: padėtį ] cor pro pavyzdį, cor dėt pro vyzd
a3
Line number 61
Note: Kazimieras Daugirdas, ūkininkas Būgiuose.
a3
Line number 68
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.).
a1
Line number 69
Critical note: verst ] cor pro vėrst, cor e pro ė
a1
Line number 76
Critical note: trupučiuką ] cor pro trupučiuks, cor flpro vid s
a1
Line number 85
Critical note: Bučiuoju ] ill o, fl -u
a1
Line number 87
Critical note: Ba ] sign
a1
Line number 87
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_24_1_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_24_1_vd_1v.jpgX (Close panel)
image