Albinui Rimkai, 1922-01-11

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1922-01-11

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120_5. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,0×8,9 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]22-01-11. Užklijuoti 50 ir 75 reichspfeningų vertės Vokietijos imperijos pašto ženklai „Deutsches Reich“. Per vidurį juodai – „Postkarte“. Numeruota (13) pieštuku kita ranka. 1r vokiečių tapytojo Josefo Eberzo akvarelės „Namai Salerno įlankoje“ nespalvota reprodukcija: „Josef Eberz / Häuser am Golf von Salerno / (Aquarell).“ Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 139. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-01-11: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-01-11: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-01-11: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino, 1922-01-11, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_01_11_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

A!
a
Herrn
c
Critical note: Herrn ] vok =Ponas
Herrn
Albinas
b
Rimka
c
Feuerbach
str
str.
29II
d
Frankfurt / M
1
A!
2
Dėku už gromatą
3
ir knygą. O aš ma-
4
niau, kad Tu piktas
5
išvažiavai iš Miun-
6
cheno,
cheno,
n
Note: „Taip mes visi trys [Balys Sruoga, Vanda Daugirdaitė ir Albinas Rimka] kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 127).
is sakiau:
c
Critical note: sakiau ] a ras is
sakiau:
velnias.
7
Kadangi tu parašei gro-
8
matą
matą
n
Note: Albinas Rimka, iškart po Kalėdų labai anksti atsikėlęs ir nepažadinęs bičiulių, išvyko iš Miuncheno pas Jadvygą Čiurlionytę į Leipcigą. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė spėliojo, kodėl taip nutiko. Albinas Rimka nenorėjo jų, kietai įmigusių, kelti: „Sakęs, kad jiedu taip saldžiai miegojo, jog nesinorėjo žadinti. Ir jam atrodė, kad bus labai juokinga, kai jie prabudę jo neberas Miunchene“ (Akademikas profesorius Albinas Rimka 1886–1944: 1996 m. kovo mėn. mokslinės konferencijos, skirtos gimimo 110-osioms metinėms, medžiaga, sudarė Stanislovas Martišius, Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1996, p. 76). Albinas Rimka, norėdamas atsiprašyti už netikėtą, bet smagų akibrokštą, anksčiau Baliui Sruogai buvo parašęs tokį laišką: „Na, kad tu – ir ne tik tu, spėju, ir Vanda – likai po įspūdžiu, kad aš išvažiavau „piktas“, tai tikrai „velnias“ – tik ne tu, o aš, kad savo statistiškai akamonišku ūpu tokį įspūdį palikau. Bet piktas tada tikrai aš nebuvau – ir ant ko aš būčiau galėjęs pykti? A? O parvažiaves Naujų metų belaukdamas punčo prisigėriau ir per daug pompoškų privalgiau – tai paskui sirgau. O dabar dirbu. Be to, aš taip pat turiu kaimynių – ne daug, bet dvi, o blogiausia, kad visai neblogas. Tuo tarpu bėgti dar nemanau. O Užgavėnės šiemet bus, rodos, semestrui pasibaigus. Bet aš nežinau, galimas daiktas, kad man reikės į Lietuvą, į tėviškę, tam laikui važiuoti. Jei ne – būsiu čia ligi Velykų. O tu? A“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, iki 1922-01-11, l. 1v, in: BVSNM, 580, BVSNM ER2 4620).
ir atsiuntei knygą,
9
tai aš manau, kad tu ne-
10
piktas: tai labai gerai.
11
Ką tu sakei apie mano
12
kaimi
kaimy
ir šeimininkę –
13
viskas teisybė – speku-
14
liantai,
liantai
kaip kiaulės –
15
ir
durni.
durni.
n
Note: Balys Sruoga sektas Bavarijos policijos dėl to, kad spekuliantai, gyvenę tame pačiame Seglo pensione Miunchene, įvėlė jį į kelias nelegalaus verslo istorijas. Būdamas naivus ir lengvatikis, Balys Sruoga paskolino 2000 markių kaimynui Zimmermanui, kuris anksčiau jam taip pat padėjo finansiškai. Vėliau, jo prašomas, parašė keletą laiškų į Kauną klausdamas, „ar neturi kas smulkių daiktų parduoti“. Gavęs atsakymą ir susektas, buvo apkaltintas briliantų prekyba, jo bute padaryta krata, areštuoti laiškai (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
O su kaiminka
16
turiu tokią bėdą, kad
17
nusprendžiau
kuogreičiau-
kuo greičiau-
18
sia
siai
kito kambario ieškot.
19
Trauk ją
velniai!
p
Physical note: [1v] //
velniai!
velniai!
n
Note: Toliau sekančiuose Balio Sruogos laiškuose Vandai Daugirdaitei aprašyta „kvaila istorija“, nutikusi Baliui Sruogai, gyvenusiam Miunchene, Seglo pensione. Ten jį įsižiūrėjo kaimynė vokietė, turėjusi savo vyrą, bet su juo nesugyvenusi. Ji norėjo atkreipti Balio Sruogos dėmesį dovanomis ir dėmesiu (nuolat pas jį vaikščiojo, slaugė sergant, patarnavo, atnešdavo valgį, vaistų). Balys Sruoga atvirai pasakė, kad, atsidėkodamas už rūpestį, negalėtų jos pamilti. Balys Sruoga net sugebėjo ją sutaikyti su vyru (plačiau žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r.; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-04, in: LLTI BR, f. 53, b. 466, l. 2r.).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

A!
a
Herrn
c
Critical note: Herrn ] vok =Ponas
Herrn
Albinas
b
Rimka
c
Feuerbach
str
str.
29II
d
Frankfurt / M
1
A!
2
Dėku už gromatą
3
ir knygą. O aš ma-
4
niau, kad Tu piktas
5
išvažiavai iš Miun-
6
cheno,
cheno,
n
Note: „Taip mes visi trys [Balys Sruoga, Vanda Daugirdaitė ir Albinas Rimka] kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 127).
is sakiau:
c
Critical note: sakiau ] a ras is
sakiau:
velnias.
7
Kadangi tu parašei gro-
8
matą
matą
n
Note: Albinas Rimka, iškart po Kalėdų labai anksti atsikėlęs ir nepažadinęs bičiulių, išvyko iš Miuncheno pas Jadvygą Čiurlionytę į Leipcigą. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė spėliojo, kodėl taip nutiko. Albinas Rimka nenorėjo jų, kietai įmigusių, kelti: „Sakęs, kad jiedu taip saldžiai miegojo, jog nesinorėjo žadinti. Ir jam atrodė, kad bus labai juokinga, kai jie prabudę jo neberas Miunchene“ (Akademikas profesorius Albinas Rimka 1886–1944: 1996 m. kovo mėn. mokslinės konferencijos, skirtos gimimo 110-osioms metinėms, medžiaga, sudarė Stanislovas Martišius, Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1996, p. 76). Albinas Rimka, norėdamas atsiprašyti už netikėtą, bet smagų akibrokštą, anksčiau Baliui Sruogai buvo parašęs tokį laišką: „Na, kad tu – ir ne tik tu, spėju, ir Vanda – likai po įspūdžiu, kad aš išvažiavau „piktas“, tai tikrai „velnias“ – tik ne tu, o aš, kad savo statistiškai akamonišku ūpu tokį įspūdį palikau. Bet piktas tada tikrai aš nebuvau – ir ant ko aš būčiau galėjęs pykti? A? O parvažiaves Naujų metų belaukdamas punčo prisigėriau ir per daug pompoškų privalgiau – tai paskui sirgau. O dabar dirbu. Be to, aš taip pat turiu kaimynių – ne daug, bet dvi, o blogiausia, kad visai neblogas. Tuo tarpu bėgti dar nemanau. O Užgavėnės šiemet bus, rodos, semestrui pasibaigus. Bet aš nežinau, galimas daiktas, kad man reikės į Lietuvą, į tėviškę, tam laikui važiuoti. Jei ne – būsiu čia ligi Velykų. O tu? A“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, iki 1922-01-11, l. 1v, in: BVSNM, 580, BVSNM ER2 4620).
ir atsiuntei knygą,
9
tai aš manau, kad tu ne-
10
piktas: tai labai gerai.
11
Ką tu sakei apie mano
12
kaimi
kaimy
ir šeimininkę –
13
viskas teisybė – speku-
14
liantai,
liantai
kaip kiaulės –
15
ir
durni.
durni.
n
Note: Balys Sruoga sektas Bavarijos policijos dėl to, kad spekuliantai, gyvenę tame pačiame Seglo pensione Miunchene, įvėlė jį į kelias nelegalaus verslo istorijas. Būdamas naivus ir lengvatikis, Balys Sruoga paskolino 2000 markių kaimynui Zimmermanui, kuris anksčiau jam taip pat padėjo finansiškai. Vėliau, jo prašomas, parašė keletą laiškų į Kauną klausdamas, „ar neturi kas smulkių daiktų parduoti“. Gavęs atsakymą ir susektas, buvo apkaltintas briliantų prekyba, jo bute padaryta krata, areštuoti laiškai (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
O su kaiminka
16
turiu tokią bėdą, kad
17
nusprendžiau
kuogreičiau-
kuo greičiau-
18
sia
siai
kito kambario ieškot.
19
Trauk ją
velniai!
p
Physical note: [1v] //
velniai!
velniai!
n
Note: Toliau sekančiuose Balio Sruogos laiškuose Vandai Daugirdaitei aprašyta „kvaila istorija“, nutikusi Baliui Sruogai, gyvenusiam Miunchene, Seglo pensione. Ten jį įsižiūrėjo kaimynė vokietė, turėjusi savo vyrą, bet su juo nesugyvenusi. Ji norėjo atkreipti Balio Sruogos dėmesį dovanomis ir dėmesiu (nuolat pas jį vaikščiojo, slaugė sergant, patarnavo, atnešdavo valgį, vaistų). Balys Sruoga atvirai pasakė, kad, atsidėkodamas už rūpestį, negalėtų jos pamilti. Balys Sruoga net sugebėjo ją sutaikyti su vyru (plačiau žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r.; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-04, in: LLTI BR, f. 53, b. 466, l. 2r.).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

A!
a
Herrn
c
Critical note: Herrn ] vok =Ponas
Herrn
Albinas
b
Rimka
c
Feuerbach
str
str.
29II
d
Frankfurt / M
1
A!
2
Dėku už gromatą
3
ir knygą. O aš ma-
4
niau, kad Tu piktas
5
išvažiavai iš Miun-
6
cheno,
cheno,
n
Note: „Taip mes visi trys [Balys Sruoga, Vanda Daugirdaitė ir Albinas Rimka] kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 127).
is sakiau:
c
Critical note: sakiau ] a ras is
sakiau:
velnias.
7
Kadangi tu parašei gro-
8
matą
matą
n
Note: Albinas Rimka, iškart po Kalėdų labai anksti atsikėlęs ir nepažadinęs bičiulių, išvyko iš Miuncheno pas Jadvygą Čiurlionytę į Leipcigą. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė spėliojo, kodėl taip nutiko. Albinas Rimka nenorėjo jų, kietai įmigusių, kelti: „Sakęs, kad jiedu taip saldžiai miegojo, jog nesinorėjo žadinti. Ir jam atrodė, kad bus labai juokinga, kai jie prabudę jo neberas Miunchene“ (Akademikas profesorius Albinas Rimka 1886–1944: 1996 m. kovo mėn. mokslinės konferencijos, skirtos gimimo 110-osioms metinėms, medžiaga, sudarė Stanislovas Martišius, Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1996, p. 76). Albinas Rimka, norėdamas atsiprašyti už netikėtą, bet smagų akibrokštą, anksčiau Baliui Sruogai buvo parašęs tokį laišką: „Na, kad tu – ir ne tik tu, spėju, ir Vanda – likai po įspūdžiu, kad aš išvažiavau „piktas“, tai tikrai „velnias“ – tik ne tu, o aš, kad savo statistiškai akamonišku ūpu tokį įspūdį palikau. Bet piktas tada tikrai aš nebuvau – ir ant ko aš būčiau galėjęs pykti? A? O parvažiaves Naujų metų belaukdamas punčo prisigėriau ir per daug pompoškų privalgiau – tai paskui sirgau. O dabar dirbu. Be to, aš taip pat turiu kaimynių – ne daug, bet dvi, o blogiausia, kad visai neblogas. Tuo tarpu bėgti dar nemanau. O Užgavėnės šiemet bus, rodos, semestrui pasibaigus. Bet aš nežinau, galimas daiktas, kad man reikės į Lietuvą, į tėviškę, tam laikui važiuoti. Jei ne – būsiu čia ligi Velykų. O tu? A“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, iki 1922-01-11, l. 1v, in: BVSNM, 580, BVSNM ER2 4620).
ir atsiuntei knygą,
9
tai aš manau, kad tu ne-
10
piktas: tai labai gerai.
11
Ką tu sakei apie mano
12
kaimi
kaimy
ir šeimininkę –
13
viskas teisybė – speku-
14
liantai,
liantai
kaip kiaulės –
15
ir
durni.
durni.
n
Note: Balys Sruoga sektas Bavarijos policijos dėl to, kad spekuliantai, gyvenę tame pačiame Seglo pensione Miunchene, įvėlė jį į kelias nelegalaus verslo istorijas. Būdamas naivus ir lengvatikis, Balys Sruoga paskolino 2000 markių kaimynui Zimmermanui, kuris anksčiau jam taip pat padėjo finansiškai. Vėliau, jo prašomas, parašė keletą laiškų į Kauną klausdamas, „ar neturi kas smulkių daiktų parduoti“. Gavęs atsakymą ir susektas, buvo apkaltintas briliantų prekyba, jo bute padaryta krata, areštuoti laiškai (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
O su kaiminka
16
turiu tokią bėdą, kad
17
nusprendžiau
kuogreičiau-
kuo greičiau-
18
sia
siai
kito kambario ieškot.
19
Trauk ją
velniai!
p
Physical note: [1v] //
velniai!
velniai!
n
Note: Toliau sekančiuose Balio Sruogos laiškuose Vandai Daugirdaitei aprašyta „kvaila istorija“, nutikusi Baliui Sruogai, gyvenusiam Miunchene, Seglo pensione. Ten jį įsižiūrėjo kaimynė vokietė, turėjusi savo vyrą, bet su juo nesugyvenusi. Ji norėjo atkreipti Balio Sruogos dėmesį dovanomis ir dėmesiu (nuolat pas jį vaikščiojo, slaugė sergant, patarnavo, atnešdavo valgį, vaistų). Balys Sruoga atvirai pasakė, kad, atsidėkodamas už rūpestį, negalėtų jos pamilti. Balys Sruoga net sugebėjo ją sutaikyti su vyru (plačiau žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r.; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-04, in: LLTI BR, f. 53, b. 466, l. 2r.).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number a
Critical note: Herrn ] vok =Ponas
a3
Line number 6
Note: „Taip mes visi trys [Balys Sruoga, Vanda Daugirdaitė ir Albinas Rimka] kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 127).
a1
Line number 6
Critical note: sakiau ] a ras is
a3
Line number 8
Note: Albinas Rimka, iškart po Kalėdų labai anksti atsikėlęs ir nepažadinęs bičiulių, išvyko iš Miuncheno pas Jadvygą Čiurlionytę į Leipcigą. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė spėliojo, kodėl taip nutiko. Albinas Rimka nenorėjo jų, kietai įmigusių, kelti: „Sakęs, kad jiedu taip saldžiai miegojo, jog nesinorėjo žadinti. Ir jam atrodė, kad bus labai juokinga, kai jie prabudę jo neberas Miunchene“ (Akademikas profesorius Albinas Rimka 1886–1944: 1996 m. kovo mėn. mokslinės konferencijos, skirtos gimimo 110-osioms metinėms, medžiaga, sudarė Stanislovas Martišius, Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1996, p. 76). Albinas Rimka, norėdamas atsiprašyti už netikėtą, bet smagų akibrokštą, anksčiau Baliui Sruogai buvo parašęs tokį laišką: „Na, kad tu – ir ne tik tu, spėju, ir Vanda – likai po įspūdžiu, kad aš išvažiavau „piktas“, tai tikrai „velnias“ – tik ne tu, o aš, kad savo statistiškai akamonišku ūpu tokį įspūdį palikau. Bet piktas tada tikrai aš nebuvau – ir ant ko aš būčiau galėjęs pykti? A? O parvažiaves Naujų metų belaukdamas punčo prisigėriau ir per daug pompoškų privalgiau – tai paskui sirgau. O dabar dirbu. Be to, aš taip pat turiu kaimynių – ne daug, bet dvi, o blogiausia, kad visai neblogas. Tuo tarpu bėgti dar nemanau. O Užgavėnės šiemet bus, rodos, semestrui pasibaigus. Bet aš nežinau, galimas daiktas, kad man reikės į Lietuvą, į tėviškę, tam laikui važiuoti. Jei ne – būsiu čia ligi Velykų. O tu? A“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, iki 1922-01-11, l. 1v, in: BVSNM, 580, BVSNM ER2 4620).
a3
Line number 15
Note: Balys Sruoga sektas Bavarijos policijos dėl to, kad spekuliantai, gyvenę tame pačiame Seglo pensione Miunchene, įvėlė jį į kelias nelegalaus verslo istorijas. Būdamas naivus ir lengvatikis, Balys Sruoga paskolino 2000 markių kaimynui Zimmermanui, kuris anksčiau jam taip pat padėjo finansiškai. Vėliau, jo prašomas, parašė keletą laiškų į Kauną klausdamas, „ar neturi kas smulkių daiktų parduoti“. Gavęs atsakymą ir susektas, buvo apkaltintas briliantų prekyba, jo bute padaryta krata, areštuoti laiškai (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
a1
Line number 19
Physical note: [1v] //
a3
Line number 19
Note: Toliau sekančiuose Balio Sruogos laiškuose Vandai Daugirdaitei aprašyta „kvaila istorija“, nutikusi Baliui Sruogai, gyvenusiam Miunchene, Seglo pensione. Ten jį įsižiūrėjo kaimynė vokietė, turėjusi savo vyrą, bet su juo nesugyvenusi. Ji norėjo atkreipti Balio Sruogos dėmesį dovanomis ir dėmesiu (nuolat pas jį vaikščiojo, slaugė sergant, patarnavo, atnešdavo valgį, vaistų). Balys Sruoga atvirai pasakė, kad, atsidėkodamas už rūpestį, negalėtų jos pamilti. Balys Sruoga net sugebėjo ją sutaikyti su vyru (plačiau žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r.; Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-04, in: LLTI BR, f. 53, b. 466, l. 2r.).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_01_11_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_01_11_ar_1v.jpgX (Close panel)
image