Vandai Daugirdaitei, 1922-01-20

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-01-20

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 476. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-01-28 Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei (LLTI BR, f. 53, b. 465), turinį („Penktadienio vakaras“), temą (kitame laiške probleminės mintys apie universiteto gyvenimą konkretinamos). Rašyta 21,1 × 28,1 cm laiškinio, gelstelėjusio, popieriaus dryželiais lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į šešias dalis žymės). Numeruota (1) pieštuku kita ranka. 1r dešiniajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Įplėšta. Dėmėta (rudos dėmelės). Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 153–154 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 11, 7–8, KC PENN, l. 2, 8–9 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-01-20: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-01-20: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-01-20: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-01-20, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_01_20_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Po tokios ilgos tylos vėlei nuo tavęs laiškutis.
1
Po tokios ilgos tylos vėlei nuo tavęs laiškutis.
2
Tiesa, senai, senai rašytas, nepažymėta kada, bet
3
dar prieš
Tą
tą
nelemtą
streiką.
streiką.
n
Note: Turbūt kalbama apie 1922 m. vasario mėn. pradžioje kilusį geležinkelininkų streiką.
Bet man vis
vieną
viena
4
gerai. Aš dabar vos sugrįžau iš
Loengrino
c
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
Loengrino
Lohengrino
n
Note: Vokiečių kompozitoriaus Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Lohengrinas (1848) pagal vidurinių amžių sagas.
ir
5
radau tavo laiškutį. Ir kaip gerai. Per tą
12 10
c
Critical note: 10 ] cor pro 12, cor 0 pro 2
10
dienų
6
aš maniau, kad visai negerai bus. Ir jaučiausiu
7
fiziškai blogai, ir be galo liūdna buvo, ir šalta.
-
8
tisas dienas sėdėjau namie, galva
užė
ūžė
ir kažkokios
9
mintys painiojos. O šiandie aš sveikas, ir kaip
gerai
gerai,
10
kad aš šiandie nuo tavęs gavau laiškutį!
11
Tu rašai apie universitetą, klausi – bet aš šiandie
12
is
iš
tikrųjų nežinau, kas tau patarti. Ką tu parašei,
13
tai visai nauji dalykai, aš to visai ir žinot neži-
14
nojau, net
nežinau
nežinau,
kas su manim bus ir kas
15
man
pasisinkti pasirinkti ,
c
Critical note: pasirinkti ] cor pro pasisinkti, cor r pro sec s
pasirinkti,
bet
bet,
rodos
rodos,
pas mus kita
Tvarka.
tvarka.
16
Palauk
Palauk,
kiek pagalvosiu, gal ką sužinosiu, tai
17
parašysiu. Šiandie man po
Loengrino
c
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
Loengrino
Lohengrino
Toks
toks
18
upas,
ūpas,
kad aš galvot visai negaliu, o ir Tau
19
taip senai berašiau –
jau
jau,
rodos
rodos,
bus 5–6 dienos,
20
ir man noris
Taip
taip
truputi
truputį
užsimerkus
pabūti,
pabūti
21
ir nieko negalvoti, tik pasakyti
tau,
tau
ne žodžiais,
22
ne žvilgsniu,
tyk
tik
tyliu
silos
c
Critical note: sielos ] vid ex err silos, vid ex err om e
silos
sielos
plastėjimu, kad
23
kaž-kur
kažkur
Toli
toli
Toli
toli
perregimu
perregimų
kalnu
kalnų
toks
Tylus
tylus
24
varpas skamba ir mūsų paslaptį dainuoja.
25
Ir skamba, ir dainuoja, ir rodos man, kad aš
26
tame dainavime girdžiu, kaip tavo širdis plasta,
27
ir rodos man, kad net nei mūsų nėra, kad
28
mes tik
Tėsame
tėsame
Toji
toji
neregimo varpo paslap-
29
tinga daina. O, taip,
truputi
truputį
užsimerkti,
30
truputi
truputį
prie tavęs prisiglausti, tavo ranką
31
prie krūtinės prispausti, taip tyliai tyliai
32
paklausyti, kaip tavo širdis šneka. Ir
mi
c
Critical note: mielą ] vid ex err milą, vid ex err om e
mi
mie
33
mielą pasaką regėti, ir būti vėl kaip
pasaką,
pasaka,
34
kaip neregimo varpo skambėjimas, kaip pirmo
35
pavasario žiedo žydėjimas, kaip Tavo
širdū-
širdu-
36
žės plastėjimas – – Ir kad Tu būtum vėlei
37
ir vėlei pasakinga
Kalaliūnaitė Karaliūnaitė
c
Critical note: Karaliūnaitė ] cor pro Kalaliūnaitė, cor r pro l
Karaliūnaitė
nymylėtas numylėtas
c
Critical note: numylėtas ] cor pro nymylėtas, cor u pro pri y
numylėtas
38
Vandukas
mano!
p
Physical note: [1r] //
mano!

Facsimile Image Placeholder

39
Aš ir nežinau, kaip tau pasakyti, bet aš
40
Taip
taip
noriu tau pasakyti
dar,
dar
ir dar, ir dar sakyti,
41
kaip aš
del
dėl
tavęs gyventi noriu, kaip aš
del
dėl
tavęs
42
žydėti noriu, kaip aš noriu dar ir dar švenčiau
43
mylėti!
Ir
Ir,
nors rodos ,
c
Critical note: rodos ] cor pro nors
rodos,
nors aš ir tūkstančius kartų
44
tą žodį kartotau, niekumet negalėtau pasakyti
45
visa, kas
šyrdyje širdyje
c
Critical note: širdyje ] cor pro šyrdyje, cor i pro y
širdyje
auga ir
žydi
žydi,
del
dėl
tavęs,
del
dėl
tavęs!
46
Kad aš galėtau užsupti tave,
užliuliuoti,
užliūliuoti,
47
kad aš galėtau tau skaidrią pasaką atnešti!
48
Kažkur toli skamba nematomas varpas ir neša
49
paslaptį, ir dainuoja – tu mano, tu mano!
50
Ir
Ir,
rodos, einu užsimerkęs per
pasauliu pasaulį
c
Critical note: pasaulį ] cor pro pasauliu, cor flpro -iu
pasaulį
ir
51
neregimu aidu kartoju – Tu mano – Tu mano!
52
Vandukas numylėtas – numylėtas Tu mano!
53
Mano sieloj rodos
kaz kokios
kažkokios
nepaprastos šven-
54
tės rytas. Ir aš nežinau, kokią maldą kalbėti,
55
kad
Tąją
tąją
šventę pagarbinti. Klyktau pasauliui –
56
šventas – šventas – šventas regėjimas mano,
57
bet
kaž kur
kažkur
skamba dainuoja varpas, ir aš
58
galiu tik atsiklaupti ir nutilti… Aš tik galiu
59
atsiklaupti ir iškilmės žengime nutilti.
60
Kaip keista! Tu taip toli, o aš taip jaučiu, kaip
61
tu alsuoji, kaip Tavo širdužė dreba, kaip Tavo
62
mintys skrenda! Ne, Tu daugiau gyva many
63
negu aš pats. Nes aš niekumet
sąvęs
savęs
Taip
taip
64
nejaučiu, kaip aš Tavimi gyvenu.
65
Ar Tu jau miegi? O aš Tau meldžiuosiu, ir
66
mano maldai aš vieną žodį težinau – nu-
67
mylėta – numylėta – numylėta!
68
Ir ar tu jauti, kaip aš prigludęs prie tavęs
69
nežinioj, kaip aš bučiuoju tave – ir kaip
70
tavo širdis dreba, ir kaip Tavo krūtinė
bala?
bąla?
71
O aš šią
s naktį
c
Critical note: naktį ] cor pro s, cor n pro s
naktį
tavo sapną
pasaką
pasaka
lydėsiu – apie
72
nežinomą varpą, apie nuskridusią maldą, apie
73
tavo širdužės plastėjimą…
74
Numylėta, numylėta, numylėta tu mano!
Numylėta, numylėta, numylėta tu mano!
75
Labanaktis – labanaktis – labanaktis.
76
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
77
O aš dar šį vakarą tau laiškutį įmesiu.
78
Penktadienio vakaras.
79
Pasakyk
Kiršai,
Kiršai,
n
Note: Kirša Faustas (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką.
kad jis „švęst“ važiuotų į kalnus. Kad
Julius
Julius
n
Note: Abraitis Julius (1890–1987) – gydytojas, spaudos darbuotojas. 1920–1921 m. studijavo Berlyne ir Leipcige.
atvažiuotų,
80
aš nelabai noriu. Man rodos, kad jis yra
kaltas,
c
Critical note: kaltas ] def fl -as
kaltas,
kad
Dailydaitė
Dailydaitė
n
Note: Nenustatytas asmuo.
į
Zosę
Zosę
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1922 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete
81
lenda su tokiu klausimu. Bet
Tu
tu
jam nesakyk
To.
to.
O
c
Critical note: O ] def
O
Zosę pabučiuok –
Tegu
tegu
82
būna ir jai kiek gera –
pasakyk
pasakyk,
kad aš labai noriu, kad ir jai kiek gera
butų.
c
Critical note: 79–82 ] add text in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
butų.
būtų.

Facsimile Image Placeholder

Po tokios ilgos tylos vėlei nuo tavęs laiškutis.
1
Po tokios ilgos tylos vėlei nuo tavęs laiškutis.
2
Tiesa, senai, senai rašytas, nepažymėta kada, bet
3
dar prieš
Tą
tą
nelemtą
streiką.
streiką.
n
Note: Turbūt kalbama apie 1922 m. vasario mėn. pradžioje kilusį geležinkelininkų streiką.
Bet man vis
vieną
viena
4
gerai. Aš dabar vos sugrįžau iš
Loengrino
c
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
Loengrino
Lohengrino
n
Note: Vokiečių kompozitoriaus Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Lohengrinas (1848) pagal vidurinių amžių sagas.
ir
5
radau tavo laiškutį. Ir kaip gerai. Per tą
12 10
c
Critical note: 10 ] cor pro 12, cor 0 pro 2
10
dienų
6
aš maniau, kad visai negerai bus. Ir jaučiausiu
7
fiziškai blogai, ir be galo liūdna buvo, ir šalta.
-
8
tisas dienas sėdėjau namie, galva
užė
ūžė
ir kažkokios
9
mintys painiojos. O šiandie aš sveikas, ir kaip
gerai
gerai,
10
kad aš šiandie nuo tavęs gavau laiškutį!
11
Tu rašai apie universitetą, klausi – bet aš šiandie
12
is
iš
tikrųjų nežinau, kas tau patarti. Ką tu parašei,
13
tai visai nauji dalykai, aš to visai ir žinot neži-
14
nojau, net
nežinau
nežinau,
kas su manim bus ir kas
15
man
pasisinkti pasirinkti ,
c
Critical note: pasirinkti ] cor pro pasisinkti, cor r pro sec s
pasirinkti,
bet
bet,
rodos
rodos,
pas mus kita
Tvarka.
tvarka.
16
Palauk
Palauk,
kiek pagalvosiu, gal ką sužinosiu, tai
17
parašysiu. Šiandie man po
Loengrino
c
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
Loengrino
Lohengrino
Toks
toks
18
upas,
ūpas,
kad aš galvot visai negaliu, o ir Tau
19
taip senai berašiau –
jau
jau,
rodos
rodos,
bus 5–6 dienos,
20
ir man noris
Taip
taip
truputi
truputį
užsimerkus
pabūti,
pabūti
21
ir nieko negalvoti, tik pasakyti
tau,
tau
ne žodžiais,
22
ne žvilgsniu,
tyk
tik
tyliu
silos
c
Critical note: sielos ] vid ex err silos, vid ex err om e
silos
sielos
plastėjimu, kad
23
kaž-kur
kažkur
Toli
toli
Toli
toli
perregimu
perregimų
kalnu
kalnų
toks
Tylus
tylus
24
varpas skamba ir mūsų paslaptį dainuoja.
25
Ir skamba, ir dainuoja, ir rodos man, kad aš
26
tame dainavime girdžiu, kaip tavo širdis plasta,
27
ir rodos man, kad net nei mūsų nėra, kad
28
mes tik
Tėsame
tėsame
Toji
toji
neregimo varpo paslap-
29
tinga daina. O, taip,
truputi
truputį
užsimerkti,
30
truputi
truputį
prie tavęs prisiglausti, tavo ranką
31
prie krūtinės prispausti, taip tyliai tyliai
32
paklausyti, kaip tavo širdis šneka. Ir
mi
c
Critical note: mielą ] vid ex err milą, vid ex err om e
mi
mie
33
mielą pasaką regėti, ir būti vėl kaip
pasaką,
pasaka,
34
kaip neregimo varpo skambėjimas, kaip pirmo
35
pavasario žiedo žydėjimas, kaip Tavo
širdū-
širdu-
36
žės plastėjimas – – Ir kad Tu būtum vėlei
37
ir vėlei pasakinga
Kalaliūnaitė Karaliūnaitė
c
Critical note: Karaliūnaitė ] cor pro Kalaliūnaitė, cor r pro l
Karaliūnaitė
nymylėtas numylėtas
c
Critical note: numylėtas ] cor pro nymylėtas, cor u pro pri y
numylėtas
38
Vandukas
mano!
p
Physical note: [1r] //
mano!

Facsimile Image Placeholder

39
Aš ir nežinau, kaip tau pasakyti, bet aš
40
Taip
taip
noriu tau pasakyti
dar,
dar
ir dar, ir dar sakyti,
41
kaip aš
del
dėl
tavęs gyventi noriu, kaip aš
del
dėl
tavęs
42
žydėti noriu, kaip aš noriu dar ir dar švenčiau
43
mylėti!
Ir
Ir,
nors rodos ,
c
Critical note: rodos ] cor pro nors
rodos,
nors aš ir tūkstančius kartų
44
tą žodį kartotau, niekumet negalėtau pasakyti
45
visa, kas
šyrdyje širdyje
c
Critical note: širdyje ] cor pro šyrdyje, cor i pro y
širdyje
auga ir
žydi
žydi,
del
dėl
tavęs,
del
dėl
tavęs!
46
Kad aš galėtau užsupti tave,
užliuliuoti,
užliūliuoti,
47
kad aš galėtau tau skaidrią pasaką atnešti!
48
Kažkur toli skamba nematomas varpas ir neša
49
paslaptį, ir dainuoja – tu mano, tu mano!
50
Ir
Ir,
rodos, einu užsimerkęs per
pasauliu pasaulį
c
Critical note: pasaulį ] cor pro pasauliu, cor flpro -iu
pasaulį
ir
51
neregimu aidu kartoju – Tu mano – Tu mano!
52
Vandukas numylėtas – numylėtas Tu mano!
53
Mano sieloj rodos
kaz kokios
kažkokios
nepaprastos šven-
54
tės rytas. Ir aš nežinau, kokią maldą kalbėti,
55
kad
Tąją
tąją
šventę pagarbinti. Klyktau pasauliui –
56
šventas – šventas – šventas regėjimas mano,
57
bet
kaž kur
kažkur
skamba dainuoja varpas, ir aš
58
galiu tik atsiklaupti ir nutilti… Aš tik galiu
59
atsiklaupti ir iškilmės žengime nutilti.
60
Kaip keista! Tu taip toli, o aš taip jaučiu, kaip
61
tu alsuoji, kaip Tavo širdužė dreba, kaip Tavo
62
mintys skrenda! Ne, Tu daugiau gyva many
63
negu aš pats. Nes aš niekumet
sąvęs
savęs
Taip
taip
64
nejaučiu, kaip aš Tavimi gyvenu.
65
Ar Tu jau miegi? O aš Tau meldžiuosiu, ir
66
mano maldai aš vieną žodį težinau – nu-
67
mylėta – numylėta – numylėta!
68
Ir ar tu jauti, kaip aš prigludęs prie tavęs
69
nežinioj, kaip aš bučiuoju tave – ir kaip
70
tavo širdis dreba, ir kaip Tavo krūtinė
bala?
bąla?
71
O aš šią
s naktį
c
Critical note: naktį ] cor pro s, cor n pro s
naktį
tavo sapną
pasaką
pasaka
lydėsiu – apie
72
nežinomą varpą, apie nuskridusią maldą, apie
73
tavo širdužės plastėjimą…
74
Numylėta, numylėta, numylėta tu mano!
Numylėta, numylėta, numylėta tu mano!
75
Labanaktis – labanaktis – labanaktis.
76
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
77
O aš dar šį vakarą tau laiškutį įmesiu.
78
Penktadienio vakaras.
79
Pasakyk
Kiršai,
Kiršai,
n
Note: Kirša Faustas (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką.
kad jis „švęst“ važiuotų į kalnus. Kad
Julius
Julius
n
Note: Abraitis Julius (1890–1987) – gydytojas, spaudos darbuotojas. 1920–1921 m. studijavo Berlyne ir Leipcige.
atvažiuotų,
80
aš nelabai noriu. Man rodos, kad jis yra
kaltas,
c
Critical note: kaltas ] def fl -as
kaltas,
kad
Dailydaitė
Dailydaitė
n
Note: Nenustatytas asmuo.
į
Zosę
Zosę
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1922 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete
81
lenda su tokiu klausimu. Bet
Tu
tu
jam nesakyk
To.
to.
O
c
Critical note: O ] def
O
Zosę pabučiuok –
Tegu
tegu
82
būna ir jai kiek gera –
pasakyk
pasakyk,
kad aš labai noriu, kad ir jai kiek gera
butų.
c
Critical note: 79–82 ] add text in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
butų.
būtų.

Facsimile Image Placeholder

Po tokios ilgos tylos vėlei nuo tavęs laiškutis.
1
Po tokios ilgos tylos vėlei nuo tavęs laiškutis.
2
Tiesa, senai, senai rašytas, nepažymėta kada, bet
3
dar prieš
Tą
tą
nelemtą
streiką.
streiką.
n
Note: Turbūt kalbama apie 1922 m. vasario mėn. pradžioje kilusį geležinkelininkų streiką.
Bet man vis
vieną
viena
4
gerai. Aš dabar vos sugrįžau iš
Loengrino
c
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
Loengrino
Lohengrino
n
Note: Vokiečių kompozitoriaus Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Lohengrinas (1848) pagal vidurinių amžių sagas.
ir
5
radau tavo laiškutį. Ir kaip gerai. Per tą
12 10
c
Critical note: 10 ] cor pro 12, cor 0 pro 2
10
dienų
6
aš maniau, kad visai negerai bus. Ir jaučiausiu
7
fiziškai blogai, ir be galo liūdna buvo, ir šalta.
-
8
tisas dienas sėdėjau namie, galva
užė
ūžė
ir kažkokios
9
mintys painiojos. O šiandie aš sveikas, ir kaip
gerai
gerai,
10
kad aš šiandie nuo tavęs gavau laiškutį!
11
Tu rašai apie universitetą, klausi – bet aš šiandie
12
is
iš
tikrųjų nežinau, kas tau patarti. Ką tu parašei,
13
tai visai nauji dalykai, aš to visai ir žinot neži-
14
nojau, net
nežinau
nežinau,
kas su manim bus ir kas
15
man
pasisinkti pasirinkti ,
c
Critical note: pasirinkti ] cor pro pasisinkti, cor r pro sec s
pasirinkti,
bet
bet,
rodos
rodos,
pas mus kita
Tvarka.
tvarka.
16
Palauk
Palauk,
kiek pagalvosiu, gal ką sužinosiu, tai
17
parašysiu. Šiandie man po
Loengrino
c
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
Loengrino
Lohengrino
Toks
toks
18
upas,
ūpas,
kad aš galvot visai negaliu, o ir Tau
19
taip senai berašiau –
jau
jau,
rodos
rodos,
bus 5–6 dienos,
20
ir man noris
Taip
taip
truputi
truputį
užsimerkus
pabūti,
pabūti
21
ir nieko negalvoti, tik pasakyti
tau,
tau
ne žodžiais,
22
ne žvilgsniu,
tyk
tik
tyliu
silos
c
Critical note: sielos ] vid ex err silos, vid ex err om e
silos
sielos
plastėjimu, kad
23
kaž-kur
kažkur
Toli
toli
Toli
toli
perregimu
perregimų
kalnu
kalnų
toks
Tylus
tylus
24
varpas skamba ir mūsų paslaptį dainuoja.
25
Ir skamba, ir dainuoja, ir rodos man, kad aš
26
tame dainavime girdžiu, kaip tavo širdis plasta,
27
ir rodos man, kad net nei mūsų nėra, kad
28
mes tik
Tėsame
tėsame
Toji
toji
neregimo varpo paslap-
29
tinga daina. O, taip,
truputi
truputį
užsimerkti,
30
truputi
truputį
prie tavęs prisiglausti, tavo ranką
31
prie krūtinės prispausti, taip tyliai tyliai
32
paklausyti, kaip tavo širdis šneka. Ir
mi
c
Critical note: mielą ] vid ex err milą, vid ex err om e
mi
mie
33
mielą pasaką regėti, ir būti vėl kaip
pasaką,
pasaka,
34
kaip neregimo varpo skambėjimas, kaip pirmo
35
pavasario žiedo žydėjimas, kaip Tavo
širdū-
širdu-
36
žės plastėjimas – – Ir kad Tu būtum vėlei
37
ir vėlei pasakinga
Kalaliūnaitė Karaliūnaitė
c
Critical note: Karaliūnaitė ] cor pro Kalaliūnaitė, cor r pro l
Karaliūnaitė
nymylėtas numylėtas
c
Critical note: numylėtas ] cor pro nymylėtas, cor u pro pri y
numylėtas
38
Vandukas
mano!
p
Physical note: [1r] //
mano!

Facsimile Image Placeholder

39
Aš ir nežinau, kaip tau pasakyti, bet aš
40
Taip
taip
noriu tau pasakyti
dar,
dar
ir dar, ir dar sakyti,
41
kaip aš
del
dėl
tavęs gyventi noriu, kaip aš
del
dėl
tavęs
42
žydėti noriu, kaip aš noriu dar ir dar švenčiau
43
mylėti!
Ir
Ir,
nors rodos ,
c
Critical note: rodos ] cor pro nors
rodos,
nors aš ir tūkstančius kartų
44
tą žodį kartotau, niekumet negalėtau pasakyti
45
visa, kas
šyrdyje širdyje
c
Critical note: širdyje ] cor pro šyrdyje, cor i pro y
širdyje
auga ir
žydi
žydi,
del
dėl
tavęs,
del
dėl
tavęs!
46
Kad aš galėtau užsupti tave,
užliuliuoti,
užliūliuoti,
47
kad aš galėtau tau skaidrią pasaką atnešti!
48
Kažkur toli skamba nematomas varpas ir neša
49
paslaptį, ir dainuoja – tu mano, tu mano!
50
Ir
Ir,
rodos, einu užsimerkęs per
pasauliu pasaulį
c
Critical note: pasaulį ] cor pro pasauliu, cor flpro -iu
pasaulį
ir
51
neregimu aidu kartoju – Tu mano – Tu mano!
52
Vandukas numylėtas – numylėtas Tu mano!
53
Mano sieloj rodos
kaz kokios
kažkokios
nepaprastos šven-
54
tės rytas. Ir aš nežinau, kokią maldą kalbėti,
55
kad
Tąją
tąją
šventę pagarbinti. Klyktau pasauliui –
56
šventas – šventas – šventas regėjimas mano,
57
bet
kaž kur
kažkur
skamba dainuoja varpas, ir aš
58
galiu tik atsiklaupti ir nutilti… Aš tik galiu
59
atsiklaupti ir iškilmės žengime nutilti.
60
Kaip keista! Tu taip toli, o aš taip jaučiu, kaip
61
tu alsuoji, kaip Tavo širdužė dreba, kaip Tavo
62
mintys skrenda! Ne, Tu daugiau gyva many
63
negu aš pats. Nes aš niekumet
sąvęs
savęs
Taip
taip
64
nejaučiu, kaip aš Tavimi gyvenu.
65
Ar Tu jau miegi? O aš Tau meldžiuosiu, ir
66
mano maldai aš vieną žodį težinau – nu-
67
mylėta – numylėta – numylėta!
68
Ir ar tu jauti, kaip aš prigludęs prie tavęs
69
nežinioj, kaip aš bučiuoju tave – ir kaip
70
tavo širdis dreba, ir kaip Tavo krūtinė
bala?
bąla?
71
O aš šią
s naktį
c
Critical note: naktį ] cor pro s, cor n pro s
naktį
tavo sapną
pasaką
pasaka
lydėsiu – apie
72
nežinomą varpą, apie nuskridusią maldą, apie
73
tavo širdužės plastėjimą…
74
Numylėta, numylėta, numylėta tu mano!
Numylėta, numylėta, numylėta tu mano!
75
Labanaktis – labanaktis – labanaktis.
76
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
77
O aš dar šį vakarą tau laiškutį įmesiu.
78
Penktadienio vakaras.
79
Pasakyk
Kiršai,
Kiršai,
n
Note: Kirša Faustas (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką.
kad jis „švęst“ važiuotų į kalnus. Kad
Julius
Julius
n
Note: Abraitis Julius (1890–1987) – gydytojas, spaudos darbuotojas. 1920–1921 m. studijavo Berlyne ir Leipcige.
atvažiuotų,
80
aš nelabai noriu. Man rodos, kad jis yra
kaltas,
c
Critical note: kaltas ] def fl -as
kaltas,
kad
Dailydaitė
Dailydaitė
n
Note: Nenustatytas asmuo.
į
Zosę
Zosę
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1922 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete
81
lenda su tokiu klausimu. Bet
Tu
tu
jam nesakyk
To.
to.
O
c
Critical note: O ] def
O
Zosę pabučiuok –
Tegu
tegu
82
būna ir jai kiek gera –
pasakyk
pasakyk,
kad aš labai noriu, kad ir jai kiek gera
butų.
c
Critical note: 79–82 ] add text in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
butų.
būtų.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 3
Note: Turbūt kalbama apie 1922 m. vasario mėn. pradžioje kilusį geležinkelininkų streiką.
a1
Line number 4
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
a3
Line number 4
Note: Vokiečių kompozitoriaus Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Lohengrinas (1848) pagal vidurinių amžių sagas.
a1
Line number 5
Critical note: 10 ] cor pro 12, cor 0 pro 2
a1
Line number 15
Critical note: pasirinkti ] cor pro pasisinkti, cor r pro sec s
a1
Line number 17
Critical note: Lohengrino ] vid ex err Loengrino, vid ex err om h
a1
Line number 22
Critical note: sielos ] vid ex err silos, vid ex err om e
a1
Line number 32
Critical note: mielą ] vid ex err milą, vid ex err om e
a1
Line number 37
Critical note: Karaliūnaitė ] cor pro Kalaliūnaitė, cor r pro l
a1
Line number 37
Critical note: numylėtas ] cor pro nymylėtas, cor u pro pri y
a1
Line number 38
Physical note: [1r] //
a1
Line number 43
Critical note: rodos ] cor pro nors
a1
Line number 45
Critical note: širdyje ] cor pro šyrdyje, cor i pro y
a1
Line number 50
Critical note: pasaulį ] cor pro pasauliu, cor flpro -iu
a1
Line number 71
Critical note: naktį ] cor pro s, cor n pro s
a1
Line number 76
Critical note: Bal ] sign
a3
Line number 79
Note: Kirša Faustas (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką.
a3
Line number 79
Note: Abraitis Julius (1890–1987) – gydytojas, spaudos darbuotojas. 1920–1921 m. studijavo Berlyne ir Leipcige.
a1
Line number 80
Critical note: kaltas ] def fl -as
a3
Line number 80
Note: Nenustatytas asmuo.
a3
Line number 80
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1922 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete
a1
Line number 81
Critical note: O ] def
a1
Line number 82
Critical note: 79–82 ] add text in sin mg, vert
a1
Line number 82
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_01_20_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_01_20_vd_1v.jpgX (Close panel)
image