Vandai Daugirdaitei, 1922-01-28

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-01-28

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 465. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1922. I. pabaigoje / Iš Miuncheno į Berlyną“), turiniu („Šeštadienis“), tema (konkretinamos 1922-01-20 laiške pradėtos dėstyti probleminės mintys apie universiteto gyvenimą). Rašyta 21,0 × 27,9 cm laiškinio, gelstelėjusio, popieriaus dryželiais lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės), užlenkiant dešinįjį ir kairįjį kraštus. 1r dešiniajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Kraštuose yra įplyšimų. Dėmėta (rudos dėmelės). Apglamžyta. Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 142–144 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 2–4 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-01-28: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-01-28: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-01-28: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-01-28, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_01_28_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šeštadienis
Šeštadienis.
1
Šeštadienis
Šeštadienis.
2
Tu atleisk man, aš nenorėjau taip rašyti, kad
3
tau skaudu būtų, ir šiandie labai
gailiuos
gailiuos,
4
kad vakar Tau išsiunčiau tokį kvailą laišką.
5
Šiandie kita diena, šiandie šiek tiek saulės yra, o
6
aš atsikėliau tik 11
val.,
c
Critical note: val[andą]
val.,
pavėlavau kiek, bet tai niekis.
7
Šiandie aš vėlei ramus, vėlei
kaž kur
kažkur
Toli
toli
nuo
8
pasaulio,
velei
vėlei
kaž kur
kažkur
užsidariau savy.
9
Nusprendžiau, kad turiu būt
Tvirtas.
tvirtas.
Šiandie
10
vėl visa diena dirbu, parašysiu Tau keletą žodelių
11
ir eisiu
sauleleidžio
saulėleidžio
spinduliuos
pasiliuliuoti.
pasiliūliuoti.
12
Žinai, aš verčiu operą „Eugenijus
Onieginas“
Oneginas“
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga buvo susižavėjęs Aleksandro Puškino kūriniu, ketino jį visą išversti į lietuvių kalbą. Operos libreto vertimas buvo ne tik įkvepiantis, džiuginantis, jis pareikalavo daug darbo, jėgų, todėl ilgainiui sietas ir su rutina, nuoboduliu: „Ir man durną operą verst pasiutusiai nuobodu, keikiu aš ją, net sienos raudonuoja, o vis tik per naktis verčiu ir rytoj pabaigsiu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25: „O aš jaučiuos šiandie labai patenkintas – pabaigiau versti operą ir tris veiksmus jau mašinėle perrašiau“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
– man be galo
13
patinka tas darbas dirbti. Tokios stiprios, tokios gražios,
14
tokios ritmingos eilės. Ir
Tokiuo
tokiuo
džiaugsmu ir pasiten-
15
kinimu aš jas gliaudau ir guldau. Senai aš jau netu-
16
rėjau tokio smagumo. Ir man taip
lengvai
c
Critical note: lengva ] vid ex err ai pro a
lengvai
lengva
Tai
tai
da-
17
ryti, ir
dušioj
dūšioj
lengva.
Kaž koks
Kažkoks
noras pagavo visą
18
„Onieginą“
„Oneginą“
išversti.
išversti.
n
Note: Viso Aleksandro Puškino kūrinio Balys Sruoga, nors ir ketino (buvo sudaręs sutartį su Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija), bet neišvertė (rasti tik pradėto vertimo rankraščiai) (plačiau žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 131).
Ir aš
Turbūt
turbūt
tai padarysiu. Aš seniau
19
nežinojau, kad tai yra toks gražus daiktas.
20
Ką tu rašai apie universitetą ir savo darbą, man
21
rodos
rodos,
Tu klysti kiek. Man rodos, universitete nėra
22
ko ieškoti bendrumos – tą reikalą kiekvienas savaime
23
turi pats atlikti, knygas
k skaitydamas
c
Critical note: skaitydamas ] cor pri s pro ill, vid k
skaitydamas
ir sampro-
24
taudamas. Tai, ką tu vadini specializavimos, tai
25
tiktai universitetas ir tegali duoti, tai yra darbo
26
metodika. Tai išmokina kaip tiktai savistoviai dirbti,
27
kaip medžiagos ieškoti, kaip ją naudoti. Bendri
28
mokslai
To
to
niekumet neduos, jeigu juos tiktai
mokslai,
c
Critical note: mokslui ] vid ex err fl -ai pro -ui
mokslai,
mokslui
29
galima panaudoti. Tokios bendrumos
seniau,
seniau
Maskvoj,
Maskvoj
n
Note: Balys Sruoga nuo 1916-09-01 iki 1919-08-23 studijavo Petrogrado universitete. Nuo 1916 m. rugsėjo mėn. iki 1918 m. pavasario tęsė studijas Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultete (paskaitas lankė keturis semestrus).
30
ir aš ieškojau, bet dabar
ji tokie
c
Critical note: tokie ] cor pro ji, cor to pro ji
tokie
mokslai manęs
31
nepatenkina, jie begaliniai maža teduoda, arba
32
duoda tai, kas man visai nereikalinga. Man
33
rodos
rodos,
mes jau išaugome tą periodą, kada galima buvo
34
tenkinties taip vadinama
La
la
gaja
scienza“.
c
Critical note: it =bendrieji mokslai
scienza“.
scienza“.
n
Note: „Petrograde jis [Balys Sruoga] klausė daugiau bendrųjų filologijos dalykų – logikos ir psichologijos, kalbotyros įvado, lyginamosios slavų kalbų gramatikos ir pan. […] Dabar [Maskvoje] pastebimas aiškus posūkis į specialias literatūros ir meno disciplinas. Tai estetikos istotija […], naujųjų laikų menas ir naujoji filosofija […], mistinės poezijos istorija […], taip pat įvairūs literatūros kursai – pradedant Senaisiais Rytais, Egiptu, antika, kuriems B. Sruoga skyrė labai daug dėmesio. Petrograde išklausęs bendrą Vakarų Europos literatūros kursą ir lenkų literatūros istoriją, šiuo metu jis giliau susipažįsta su prancūzų […], senąja rusų literatūromis […]“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, p. 66–67).
Tuo
35
tikslu ir universito nėra ko lankyti,
Tai
tai
visa galima
36
padaryti namie. Ir šiuo žygiu
Kiršai
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką, Rusų universitete Berlyne – filosofiją, Indijos meną ir architektūrą.
pavydėti
pavydėti,
37
man
rodos
rodos,
nėra ko. Man
rodos
rodos,
Humboldto uni-
38
versitas,
versitas,
n
Note: Kalbama apie Berlyno Humboldtų universitetą, seniausią Berlyno universitetą. Šio universiteto Filosofijos fakultete nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. sausio mėn. tris semestrus istoriją studijavo Vanda Daugirdaitė.
kaip ir Maskvoj
Šaniavskio,
Šaniavskio,
n
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Maskvos universitete, kartu lankė ir „visuomeninį A. Šaniavskio universitetą, kuriame tuo metu paskaitas skaitė žinomi, su modernistinėmis kryptimis susiję XX a. pradžios rusų literatai […]. Naudojosi ir šio universiteto biblioteka“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 67).
nėra
p
Physical note: [1r] //
nėra

Facsimile Image Placeholder

39
mokslo įstaiga, tėra tiktai mokymo įstaiga. Bet
40
mes jau nėsame vaikai. Sąmoningas speciali-
41
zavimos, sąmoninga darbo metodika jokios
visuo visu -
c
Critical note: visu- ] cor pro visuo-, cor u pro uo
visu-
42
mos niekumet neužmuš,
ipratins
įpratins
Tiktai
tiktai
nau-
43
doti
Tuos
tuos
įrankius ir
aplenkybes
aplinkybes,
su kuriomis
44
žmogus susiduria. Kol insitrauksi į šį darbą,
45
be
abejones
abejonės,
šis tas atrodys keista, bet paskui pamy-
46
lėsi. Man
rodos
rodos,
Humboldto
universite universitas
c
Critical note: universitas ] cor pro universite, cor fl -as pro -e
universitas
su savo
47
visuo visumos
c
Critical note: visumos ] cor pro visuo, cor m pro o
visumos
mokslais daugiausia ką gali padaryti –
48
tai pagaminti eruditingus diletantus. Tai juk tai
49
buvo rusų mokyklų pagrindinis feleris, ir mes
50
jau nesame
Tiek
tiek
jauni, kad
galėtumem
galėtumėm
taip
žiurėti
žiūrėti
51
į mūsų uždavinius. Man rodos, tu savyje
klysti.
c
Critical note: klysti ] def i
klysti.
52
O
del
dėl
mano vakarykščio
upo
ūpo
– tai
ištikrųjų
iš tikrųjų
tu man
53
atleisk. Šiandie aš jau nežinau,
kodel
kodėl
man taip negera
54
buvo. Ar tai buvo įžeista kiek
sav mano
c
Critical note: mano ] cor pro sav, cor ma pro sav
mano
savimeilė, ar
55
Tai
tai
kas kita, tik aš jaučiau, kad aš gavau
kaž kokį
kažkokį
56
skaudų, neužsipelnytą, niekuo nepamatuotą moralinį
smugį.
smūgį.
57
Bet viskas pasibaigė labai gerai. Pernakt prira-
58
šiau eilių, ir tai visą
sunkuma
sunkumą
kaip ranka nuėmė.
59
Gal Tai
c
Critical note: Tai ] cor pro Gal
Tai
gal ir gerai, kad skaudu buvo. O gal, aš nežinau,
60
gal ir
todel
todėl
dušioj
dūšioj
taip skaudu buvo, kad
kaž kas
kažkas
61
buvo pribrendęs, ką aš nežinodamas turėjau parašyt.
62
Aš nežinau, bet viskas gerai. Ir tu man atleisk.
63
Aš nežinau, ką aš tau vakar prirašiau, bet
bijau,
c
Critical note: bijau ] ill bij, def bij
bijau,
64
kad aš gal esu ką nors
perskaudaus
per skaudaus
pasakęs.
65
Nepyksi, gerai? Aš nieko blogo nenorėjau, tiktai
66
kaip buvo
dušioj,
dūšioj,
taip viskas ir išėjo, o kas ir
67
kaip
aš nežinau.
68
Bet saulė leidžias, o aš dar nebuvau išėjęs
69
iš kambario šiandie. Noriu vieną spindu-
70
lėlį pagauti, kad jis mane pabučiuotų.
71
O tu? Ar nenori?
Žiurėk,
Žiūrėk,
aš nesu toks blo-
72
gas, kaip tu manai – kam Tu blogai apie
73
mane manai, kam?
74
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

Šeštadienis
Šeštadienis.
1
Šeštadienis
Šeštadienis.
2
Tu atleisk man, aš nenorėjau taip rašyti, kad
3
tau skaudu būtų, ir šiandie labai
gailiuos
gailiuos,
4
kad vakar Tau išsiunčiau tokį kvailą laišką.
5
Šiandie kita diena, šiandie šiek tiek saulės yra, o
6
aš atsikėliau tik 11
val.,
c
Critical note: val[andą]
val.,
pavėlavau kiek, bet tai niekis.
7
Šiandie aš vėlei ramus, vėlei
kaž kur
kažkur
Toli
toli
nuo
8
pasaulio,
velei
vėlei
kaž kur
kažkur
užsidariau savy.
9
Nusprendžiau, kad turiu būt
Tvirtas.
tvirtas.
Šiandie
10
vėl visa diena dirbu, parašysiu Tau keletą žodelių
11
ir eisiu
sauleleidžio
saulėleidžio
spinduliuos
pasiliuliuoti.
pasiliūliuoti.
12
Žinai, aš verčiu operą „Eugenijus
Onieginas“
Oneginas“
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga buvo susižavėjęs Aleksandro Puškino kūriniu, ketino jį visą išversti į lietuvių kalbą. Operos libreto vertimas buvo ne tik įkvepiantis, džiuginantis, jis pareikalavo daug darbo, jėgų, todėl ilgainiui sietas ir su rutina, nuoboduliu: „Ir man durną operą verst pasiutusiai nuobodu, keikiu aš ją, net sienos raudonuoja, o vis tik per naktis verčiu ir rytoj pabaigsiu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25: „O aš jaučiuos šiandie labai patenkintas – pabaigiau versti operą ir tris veiksmus jau mašinėle perrašiau“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
– man be galo
13
patinka tas darbas dirbti. Tokios stiprios, tokios gražios,
14
tokios ritmingos eilės. Ir
Tokiuo
tokiuo
džiaugsmu ir pasiten-
15
kinimu aš jas gliaudau ir guldau. Senai aš jau netu-
16
rėjau tokio smagumo. Ir man taip
lengvai
c
Critical note: lengva ] vid ex err ai pro a
lengvai
lengva
Tai
tai
da-
17
ryti, ir
dušioj
dūšioj
lengva.
Kaž koks
Kažkoks
noras pagavo visą
18
„Onieginą“
„Oneginą“
išversti.
išversti.
n
Note: Viso Aleksandro Puškino kūrinio Balys Sruoga, nors ir ketino (buvo sudaręs sutartį su Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija), bet neišvertė (rasti tik pradėto vertimo rankraščiai) (plačiau žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 131).
Ir aš
Turbūt
turbūt
tai padarysiu. Aš seniau
19
nežinojau, kad tai yra toks gražus daiktas.
20
Ką tu rašai apie universitetą ir savo darbą, man
21
rodos
rodos,
Tu klysti kiek. Man rodos, universitete nėra
22
ko ieškoti bendrumos – tą reikalą kiekvienas savaime
23
turi pats atlikti, knygas
k skaitydamas
c
Critical note: skaitydamas ] cor pri s pro ill, vid k
skaitydamas
ir sampro-
24
taudamas. Tai, ką tu vadini specializavimos, tai
25
tiktai universitetas ir tegali duoti, tai yra darbo
26
metodika. Tai išmokina kaip tiktai savistoviai dirbti,
27
kaip medžiagos ieškoti, kaip ją naudoti. Bendri
28
mokslai
To
to
niekumet neduos, jeigu juos tiktai
mokslai,
c
Critical note: mokslui ] vid ex err fl -ai pro -ui
mokslai,
mokslui
29
galima panaudoti. Tokios bendrumos
seniau,
seniau
Maskvoj,
Maskvoj
n
Note: Balys Sruoga nuo 1916-09-01 iki 1919-08-23 studijavo Petrogrado universitete. Nuo 1916 m. rugsėjo mėn. iki 1918 m. pavasario tęsė studijas Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultete (paskaitas lankė keturis semestrus).
30
ir aš ieškojau, bet dabar
ji tokie
c
Critical note: tokie ] cor pro ji, cor to pro ji
tokie
mokslai manęs
31
nepatenkina, jie begaliniai maža teduoda, arba
32
duoda tai, kas man visai nereikalinga. Man
33
rodos
rodos,
mes jau išaugome tą periodą, kada galima buvo
34
tenkinties taip vadinama
La
la
gaja
scienza“.
c
Critical note: it =bendrieji mokslai
scienza“.
scienza“.
n
Note: „Petrograde jis [Balys Sruoga] klausė daugiau bendrųjų filologijos dalykų – logikos ir psichologijos, kalbotyros įvado, lyginamosios slavų kalbų gramatikos ir pan. […] Dabar [Maskvoje] pastebimas aiškus posūkis į specialias literatūros ir meno disciplinas. Tai estetikos istotija […], naujųjų laikų menas ir naujoji filosofija […], mistinės poezijos istorija […], taip pat įvairūs literatūros kursai – pradedant Senaisiais Rytais, Egiptu, antika, kuriems B. Sruoga skyrė labai daug dėmesio. Petrograde išklausęs bendrą Vakarų Europos literatūros kursą ir lenkų literatūros istoriją, šiuo metu jis giliau susipažįsta su prancūzų […], senąja rusų literatūromis […]“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, p. 66–67).
Tuo
35
tikslu ir universito nėra ko lankyti,
Tai
tai
visa galima
36
padaryti namie. Ir šiuo žygiu
Kiršai
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką, Rusų universitete Berlyne – filosofiją, Indijos meną ir architektūrą.
pavydėti
pavydėti,
37
man
rodos
rodos,
nėra ko. Man
rodos
rodos,
Humboldto uni-
38
versitas,
versitas,
n
Note: Kalbama apie Berlyno Humboldtų universitetą, seniausią Berlyno universitetą. Šio universiteto Filosofijos fakultete nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. sausio mėn. tris semestrus istoriją studijavo Vanda Daugirdaitė.
kaip ir Maskvoj
Šaniavskio,
Šaniavskio,
n
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Maskvos universitete, kartu lankė ir „visuomeninį A. Šaniavskio universitetą, kuriame tuo metu paskaitas skaitė žinomi, su modernistinėmis kryptimis susiję XX a. pradžios rusų literatai […]. Naudojosi ir šio universiteto biblioteka“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 67).
nėra
p
Physical note: [1r] //
nėra

Facsimile Image Placeholder

39
mokslo įstaiga, tėra tiktai mokymo įstaiga. Bet
40
mes jau nėsame vaikai. Sąmoningas speciali-
41
zavimos, sąmoninga darbo metodika jokios
visuo visu -
c
Critical note: visu- ] cor pro visuo-, cor u pro uo
visu-
42
mos niekumet neužmuš,
ipratins
įpratins
Tiktai
tiktai
nau-
43
doti
Tuos
tuos
įrankius ir
aplenkybes
aplinkybes,
su kuriomis
44
žmogus susiduria. Kol insitrauksi į šį darbą,
45
be
abejones
abejonės,
šis tas atrodys keista, bet paskui pamy-
46
lėsi. Man
rodos
rodos,
Humboldto
universite universitas
c
Critical note: universitas ] cor pro universite, cor fl -as pro -e
universitas
su savo
47
visuo visumos
c
Critical note: visumos ] cor pro visuo, cor m pro o
visumos
mokslais daugiausia ką gali padaryti –
48
tai pagaminti eruditingus diletantus. Tai juk tai
49
buvo rusų mokyklų pagrindinis feleris, ir mes
50
jau nesame
Tiek
tiek
jauni, kad
galėtumem
galėtumėm
taip
žiurėti
žiūrėti
51
į mūsų uždavinius. Man rodos, tu savyje
klysti.
c
Critical note: klysti ] def i
klysti.
52
O
del
dėl
mano vakarykščio
upo
ūpo
– tai
ištikrųjų
iš tikrųjų
tu man
53
atleisk. Šiandie aš jau nežinau,
kodel
kodėl
man taip negera
54
buvo. Ar tai buvo įžeista kiek
sav mano
c
Critical note: mano ] cor pro sav, cor ma pro sav
mano
savimeilė, ar
55
Tai
tai
kas kita, tik aš jaučiau, kad aš gavau
kaž kokį
kažkokį
56
skaudų, neužsipelnytą, niekuo nepamatuotą moralinį
smugį.
smūgį.
57
Bet viskas pasibaigė labai gerai. Pernakt prira-
58
šiau eilių, ir tai visą
sunkuma
sunkumą
kaip ranka nuėmė.
59
Gal Tai
c
Critical note: Tai ] cor pro Gal
Tai
gal ir gerai, kad skaudu buvo. O gal, aš nežinau,
60
gal ir
todel
todėl
dušioj
dūšioj
taip skaudu buvo, kad
kaž kas
kažkas
61
buvo pribrendęs, ką aš nežinodamas turėjau parašyt.
62
Aš nežinau, bet viskas gerai. Ir tu man atleisk.
63
Aš nežinau, ką aš tau vakar prirašiau, bet
bijau,
c
Critical note: bijau ] ill bij, def bij
bijau,
64
kad aš gal esu ką nors
perskaudaus
per skaudaus
pasakęs.
65
Nepyksi, gerai? Aš nieko blogo nenorėjau, tiktai
66
kaip buvo
dušioj,
dūšioj,
taip viskas ir išėjo, o kas ir
67
kaip
aš nežinau.
68
Bet saulė leidžias, o aš dar nebuvau išėjęs
69
iš kambario šiandie. Noriu vieną spindu-
70
lėlį pagauti, kad jis mane pabučiuotų.
71
O tu? Ar nenori?
Žiurėk,
Žiūrėk,
aš nesu toks blo-
72
gas, kaip tu manai – kam Tu blogai apie
73
mane manai, kam?
74
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

Šeštadienis
Šeštadienis.
1
Šeštadienis
Šeštadienis.
2
Tu atleisk man, aš nenorėjau taip rašyti, kad
3
tau skaudu būtų, ir šiandie labai
gailiuos
gailiuos,
4
kad vakar Tau išsiunčiau tokį kvailą laišką.
5
Šiandie kita diena, šiandie šiek tiek saulės yra, o
6
aš atsikėliau tik 11
val.,
c
Critical note: val[andą]
val.,
pavėlavau kiek, bet tai niekis.
7
Šiandie aš vėlei ramus, vėlei
kaž kur
kažkur
Toli
toli
nuo
8
pasaulio,
velei
vėlei
kaž kur
kažkur
užsidariau savy.
9
Nusprendžiau, kad turiu būt
Tvirtas.
tvirtas.
Šiandie
10
vėl visa diena dirbu, parašysiu Tau keletą žodelių
11
ir eisiu
sauleleidžio
saulėleidžio
spinduliuos
pasiliuliuoti.
pasiliūliuoti.
12
Žinai, aš verčiu operą „Eugenijus
Onieginas“
Oneginas“
n
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga buvo susižavėjęs Aleksandro Puškino kūriniu, ketino jį visą išversti į lietuvių kalbą. Operos libreto vertimas buvo ne tik įkvepiantis, džiuginantis, jis pareikalavo daug darbo, jėgų, todėl ilgainiui sietas ir su rutina, nuoboduliu: „Ir man durną operą verst pasiutusiai nuobodu, keikiu aš ją, net sienos raudonuoja, o vis tik per naktis verčiu ir rytoj pabaigsiu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25: „O aš jaučiuos šiandie labai patenkintas – pabaigiau versti operą ir tris veiksmus jau mašinėle perrašiau“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
– man be galo
13
patinka tas darbas dirbti. Tokios stiprios, tokios gražios,
14
tokios ritmingos eilės. Ir
Tokiuo
tokiuo
džiaugsmu ir pasiten-
15
kinimu aš jas gliaudau ir guldau. Senai aš jau netu-
16
rėjau tokio smagumo. Ir man taip
lengvai
c
Critical note: lengva ] vid ex err ai pro a
lengvai
lengva
Tai
tai
da-
17
ryti, ir
dušioj
dūšioj
lengva.
Kaž koks
Kažkoks
noras pagavo visą
18
„Onieginą“
„Oneginą“
išversti.
išversti.
n
Note: Viso Aleksandro Puškino kūrinio Balys Sruoga, nors ir ketino (buvo sudaręs sutartį su Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija), bet neišvertė (rasti tik pradėto vertimo rankraščiai) (plačiau žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 131).
Ir aš
Turbūt
turbūt
tai padarysiu. Aš seniau
19
nežinojau, kad tai yra toks gražus daiktas.
20
Ką tu rašai apie universitetą ir savo darbą, man
21
rodos
rodos,
Tu klysti kiek. Man rodos, universitete nėra
22
ko ieškoti bendrumos – tą reikalą kiekvienas savaime
23
turi pats atlikti, knygas
k skaitydamas
c
Critical note: skaitydamas ] cor pri s pro ill, vid k
skaitydamas
ir sampro-
24
taudamas. Tai, ką tu vadini specializavimos, tai
25
tiktai universitetas ir tegali duoti, tai yra darbo
26
metodika. Tai išmokina kaip tiktai savistoviai dirbti,
27
kaip medžiagos ieškoti, kaip ją naudoti. Bendri
28
mokslai
To
to
niekumet neduos, jeigu juos tiktai
mokslai,
c
Critical note: mokslui ] vid ex err fl -ai pro -ui
mokslai,
mokslui
29
galima panaudoti. Tokios bendrumos
seniau,
seniau
Maskvoj,
Maskvoj
n
Note: Balys Sruoga nuo 1916-09-01 iki 1919-08-23 studijavo Petrogrado universitete. Nuo 1916 m. rugsėjo mėn. iki 1918 m. pavasario tęsė studijas Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultete (paskaitas lankė keturis semestrus).
30
ir aš ieškojau, bet dabar
ji tokie
c
Critical note: tokie ] cor pro ji, cor to pro ji
tokie
mokslai manęs
31
nepatenkina, jie begaliniai maža teduoda, arba
32
duoda tai, kas man visai nereikalinga. Man
33
rodos
rodos,
mes jau išaugome tą periodą, kada galima buvo
34
tenkinties taip vadinama
La
la
gaja
scienza“.
c
Critical note: it =bendrieji mokslai
scienza“.
scienza“.
n
Note: „Petrograde jis [Balys Sruoga] klausė daugiau bendrųjų filologijos dalykų – logikos ir psichologijos, kalbotyros įvado, lyginamosios slavų kalbų gramatikos ir pan. […] Dabar [Maskvoje] pastebimas aiškus posūkis į specialias literatūros ir meno disciplinas. Tai estetikos istotija […], naujųjų laikų menas ir naujoji filosofija […], mistinės poezijos istorija […], taip pat įvairūs literatūros kursai – pradedant Senaisiais Rytais, Egiptu, antika, kuriems B. Sruoga skyrė labai daug dėmesio. Petrograde išklausęs bendrą Vakarų Europos literatūros kursą ir lenkų literatūros istoriją, šiuo metu jis giliau susipažįsta su prancūzų […], senąja rusų literatūromis […]“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, p. 66–67).
Tuo
35
tikslu ir universito nėra ko lankyti,
Tai
tai
visa galima
36
padaryti namie. Ir šiuo žygiu
Kiršai
Kiršai
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką, Rusų universitete Berlyne – filosofiją, Indijos meną ir architektūrą.
pavydėti
pavydėti,
37
man
rodos
rodos,
nėra ko. Man
rodos
rodos,
Humboldto uni-
38
versitas,
versitas,
n
Note: Kalbama apie Berlyno Humboldtų universitetą, seniausią Berlyno universitetą. Šio universiteto Filosofijos fakultete nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. sausio mėn. tris semestrus istoriją studijavo Vanda Daugirdaitė.
kaip ir Maskvoj
Šaniavskio,
Šaniavskio,
n
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Maskvos universitete, kartu lankė ir „visuomeninį A. Šaniavskio universitetą, kuriame tuo metu paskaitas skaitė žinomi, su modernistinėmis kryptimis susiję XX a. pradžios rusų literatai […]. Naudojosi ir šio universiteto biblioteka“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 67).
nėra
p
Physical note: [1r] //
nėra

Facsimile Image Placeholder

39
mokslo įstaiga, tėra tiktai mokymo įstaiga. Bet
40
mes jau nėsame vaikai. Sąmoningas speciali-
41
zavimos, sąmoninga darbo metodika jokios
visuo visu -
c
Critical note: visu- ] cor pro visuo-, cor u pro uo
visu-
42
mos niekumet neužmuš,
ipratins
įpratins
Tiktai
tiktai
nau-
43
doti
Tuos
tuos
įrankius ir
aplenkybes
aplinkybes,
su kuriomis
44
žmogus susiduria. Kol insitrauksi į šį darbą,
45
be
abejones
abejonės,
šis tas atrodys keista, bet paskui pamy-
46
lėsi. Man
rodos
rodos,
Humboldto
universite universitas
c
Critical note: universitas ] cor pro universite, cor fl -as pro -e
universitas
su savo
47
visuo visumos
c
Critical note: visumos ] cor pro visuo, cor m pro o
visumos
mokslais daugiausia ką gali padaryti –
48
tai pagaminti eruditingus diletantus. Tai juk tai
49
buvo rusų mokyklų pagrindinis feleris, ir mes
50
jau nesame
Tiek
tiek
jauni, kad
galėtumem
galėtumėm
taip
žiurėti
žiūrėti
51
į mūsų uždavinius. Man rodos, tu savyje
klysti.
c
Critical note: klysti ] def i
klysti.
52
O
del
dėl
mano vakarykščio
upo
ūpo
– tai
ištikrųjų
iš tikrųjų
tu man
53
atleisk. Šiandie aš jau nežinau,
kodel
kodėl
man taip negera
54
buvo. Ar tai buvo įžeista kiek
sav mano
c
Critical note: mano ] cor pro sav, cor ma pro sav
mano
savimeilė, ar
55
Tai
tai
kas kita, tik aš jaučiau, kad aš gavau
kaž kokį
kažkokį
56
skaudų, neužsipelnytą, niekuo nepamatuotą moralinį
smugį.
smūgį.
57
Bet viskas pasibaigė labai gerai. Pernakt prira-
58
šiau eilių, ir tai visą
sunkuma
sunkumą
kaip ranka nuėmė.
59
Gal Tai
c
Critical note: Tai ] cor pro Gal
Tai
gal ir gerai, kad skaudu buvo. O gal, aš nežinau,
60
gal ir
todel
todėl
dušioj
dūšioj
taip skaudu buvo, kad
kaž kas
kažkas
61
buvo pribrendęs, ką aš nežinodamas turėjau parašyt.
62
Aš nežinau, bet viskas gerai. Ir tu man atleisk.
63
Aš nežinau, ką aš tau vakar prirašiau, bet
bijau,
c
Critical note: bijau ] ill bij, def bij
bijau,
64
kad aš gal esu ką nors
perskaudaus
per skaudaus
pasakęs.
65
Nepyksi, gerai? Aš nieko blogo nenorėjau, tiktai
66
kaip buvo
dušioj,
dūšioj,
taip viskas ir išėjo, o kas ir
67
kaip
aš nežinau.
68
Bet saulė leidžias, o aš dar nebuvau išėjęs
69
iš kambario šiandie. Noriu vieną spindu-
70
lėlį pagauti, kad jis mane pabučiuotų.
71
O tu? Ar nenori?
Žiurėk,
Žiūrėk,
aš nesu toks blo-
72
gas, kaip tu manai – kam Tu blogai apie
73
mane manai, kam?
74
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 6
Critical note: val[andą]
a3
Line number 12
Note: Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio Balys Sruoga buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.). Balys Sruoga buvo susižavėjęs Aleksandro Puškino kūriniu, ketino jį visą išversti į lietuvių kalbą. Operos libreto vertimas buvo ne tik įkvepiantis, džiuginantis, jis pareikalavo daug darbo, jėgų, todėl ilgainiui sietas ir su rutina, nuoboduliu: „Ir man durną operą verst pasiutusiai nuobodu, keikiu aš ją, net sienos raudonuoja, o vis tik per naktis verčiu ir rytoj pabaigsiu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 661, l. 1v). Operos libreto vertimas baigtas 1921-11-25: „O aš jaučiuos šiandie labai patenkintas – pabaigiau versti operą ir tris veiksmus jau mašinėle perrašiau“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v).
a1
Line number 16
Critical note: lengva ] vid ex err ai pro a
a3
Line number 18
Note: Viso Aleksandro Puškino kūrinio Balys Sruoga, nors ir ketino (buvo sudaręs sutartį su Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija), bet neišvertė (rasti tik pradėto vertimo rankraščiai) (plačiau žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 131).
a1
Line number 23
Critical note: skaitydamas ] cor pri s pro ill, vid k
a1
Line number 28
Critical note: mokslui ] vid ex err fl -ai pro -ui
a3
Line number 29
Note: Balys Sruoga nuo 1916-09-01 iki 1919-08-23 studijavo Petrogrado universitete. Nuo 1916 m. rugsėjo mėn. iki 1918 m. pavasario tęsė studijas Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultete (paskaitas lankė keturis semestrus).
a1
Line number 30
Critical note: tokie ] cor pro ji, cor to pro ji
a1
Line number 34
Critical note: it =bendrieji mokslai
a3
Line number 34
Note: „Petrograde jis [Balys Sruoga] klausė daugiau bendrųjų filologijos dalykų – logikos ir psichologijos, kalbotyros įvado, lyginamosios slavų kalbų gramatikos ir pan. […] Dabar [Maskvoje] pastebimas aiškus posūkis į specialias literatūros ir meno disciplinas. Tai estetikos istotija […], naujųjų laikų menas ir naujoji filosofija […], mistinės poezijos istorija […], taip pat įvairūs literatūros kursai – pradedant Senaisiais Rytais, Egiptu, antika, kuriems B. Sruoga skyrė labai daug dėmesio. Petrograde išklausęs bendrą Vakarų Europos literatūros kursą ir lenkų literatūros istoriją, šiuo metu jis giliau susipažįsta su prancūzų […], senąja rusų literatūromis […]“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, p. 66–67).
a3
Line number 36
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką, Rusų universitete Berlyne – filosofiją, Indijos meną ir architektūrą.
a3
Line number 38
Note: Kalbama apie Berlyno Humboldtų universitetą, seniausią Berlyno universitetą. Šio universiteto Filosofijos fakultete nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1923 m. sausio mėn. tris semestrus istoriją studijavo Vanda Daugirdaitė.
a3
Line number 38
Note: Balys Sruoga, studijuodamas Maskvos universitete, kartu lankė ir „visuomeninį A. Šaniavskio universitetą, kuriame tuo metu paskaitas skaitė žinomi, su modernistinėmis kryptimis susiję XX a. pradžios rusų literatai […]. Naudojosi ir šio universiteto biblioteka“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 67).
a1
Line number 38
Physical note: [1r] //
a1
Line number 41
Critical note: visu- ] cor pro visuo-, cor u pro uo
a1
Line number 46
Critical note: universitas ] cor pro universite, cor fl -as pro -e
a1
Line number 47
Critical note: visumos ] cor pro visuo, cor m pro o
a1
Line number 51
Critical note: klysti ] def i
a1
Line number 54
Critical note: mano ] cor pro sav, cor ma pro sav
a1
Line number 59
Critical note: Tai ] cor pro Gal
a1
Line number 63
Critical note: bijau ] ill bij, def bij
a1
Line number 74
Critical note: Baliukas ] sign
a1
Line number 74
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_01_28_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_01_28_vd_1v.jpgX (Close panel)
image