Vandai Daugirdaitei, 1922-02-01

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-02-01

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 464. Laiškas. Datuojant suklysta, užrašyti ne tie metai ([19]21). Be vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1922. II. 1. / Iš Miuncheno į Berlyną“), 1922 m. kalendoriumi („Šiandie trečiadienis…“), turiniu („…tu šį mano laiškutį gausi turbūt vasario 2 d. vakare, o tai mano gimimo diena – aš baigiu 26 metus“), tema (tęsiama mintis apie išverstą perrašinėjamą operos Eugenijus Oneginas libreto tekstą). Rašyta 21,1 × 28,1 cm laiškinio, gelstelėjusio, popieriaus dryželiais lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės), užlenkiant dešinįjį ir kairįjį kraštus. 1r kairiajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Kraštuose yra įplyšimų. Dėmėta (rudos dėmelės). Ištepta. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 146–147 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS l. 4, KC PENN, l. 5 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-02-01: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-02-01: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-02-01: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_02_01_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vanduk mažutėlis,
vos parašiau šiuo du
1
Vanduk mažutėlis,
vos parašiau šiuo du
2
žodžiu, kaip jau gavau iš tavęs dvi atviruti.
3
Šiandie trečiadienis, šiandie aš jau vyras,
4
s tuoj
c
Critical note: tuoj ] cor pro s, cor t pro s
tuoj
parašęs tau keletą žodelių
eisių
eisiu
į
5
,Wohnungsamt,
Wohnungsamt,
nes iki 15 – dvi savaiti, o aš
6
dar
del
dėl
kambario nieko nepadariau.
7
Šiandie aš jau jaučiuosiu visai tvar-
8
koj ir galiu dirbti, ir
upas
ūpas
geras.
9
Bet jau greit 20 – ir tu važiuosi į
Lietuvą.
Lietuvą.
n
Note: „Berlyne ir Miunchene semestras baigėsi skirtingu laiku – Berlyne anksčiau, ir vasario pabaigoje aš jau turėjau važiuoti į Lietuvą“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
10
Bet tu man neparašai, kuriam laikui
11
tu
važio važiuosi
c
Critical note: važiuosi ] cor pro važio, cor uosi pro o
važiuosi
į Lietuvą? Ar nemanai
12
vasaros semestrui besugrįžti? Aš nesupra-
13
tau, kaip Tu rengiesi daryt. Mums dar
14
daug apie ką reikia susitarti.
15
Vakar Tau pasiunčiau 500
m.
c
Critical note: m[arkių]
m.
Žiurėk,
Žiūrėk,
16
nedaryk skandalo, tai manęs nenuskriau-
17
džia – tai yra
Tik
tik
pusė honoraro už
„Musiškiai
„Mūsiškiai
18
užsieny“,
užsieny“,
n
Note: Humoristinį feljetoną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis [Balys Sruoga], „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6.
ir mano biudžete tai jokio skirtu-
19
mo nedaro. Bet man didelį skirtumą daro
20
tai, kad Tu
pietu
pietų
nevalgai.
Buk
Būk
Tokia
tokia
kaip
21
kalnuose ir tarp savęs ir manęs jokio skirtumo
22
nedaryk, kitaip man bus labai
skauda.
skaudu.
23
Mano
Tą
tą
kvailą
istoriją
istoriją
n
Note: „Čia paminėtoji „kvaila istorija“ buvo su Pension Segl, kur Balys gyveno, kaimyne vokiete, kuri taikėsi prie Balio – apie tai sekančiame laiške“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
aš jau likvida-
24
vau, bet kaip – parašysiu rytoj ar šiandie
25
vakarą. Dabar noriu tuoj bėgt į miestą,
26
paskui baigt perrašinėt
Onieginą,
Oneginą,
n
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
paskui
27
parašyt vieną
straipsnelį
straipsnelį
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105.
ir
pasiust
pasiųst
Krevei
Krėvei
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius tuo metu redagavo žurnalą Skaitymai, buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius (Balys Sruoga buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei).
28
kartu su
laišku
laišku,
ir išbarti, kad jis tau
29
piningų
nesius.
nesiųs.
Kol tai
atliksiu
atliksiu,
Tęsis
tęsis
30
2–3 dienas. Pas mane
sumanymų
sumanymų,
projektų
31
daugybė. Bet žinai, tu šį mano laiškutį
32
gausi turbūt vasario 2 d.
vakara,
vakarą,
o
Tai
tai
mano
33
gimimo diena – aš baigiu 26 metus.
Padu-
Padū-
34
mok kiek apie mane, kitaip man bus
35
labai liūdna.
36
Vanduk, ryt vakarą pabučiuok mane.
37
Boliuk
c
Critical note: Boliuk ] sign
Boliuk
38
1/II 21
c
Critical note: 1/II 21 ] vid ex err pro 1/II 22
p
Physical note: [1r] //
1/II 21

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vanduk mažutėlis,
vos parašiau šiuo du
1
Vanduk mažutėlis,
vos parašiau šiuo du
2
žodžiu, kaip jau gavau iš tavęs dvi atviruti.
3
Šiandie trečiadienis, šiandie aš jau vyras,
4
s tuoj
c
Critical note: tuoj ] cor pro s, cor t pro s
tuoj
parašęs tau keletą žodelių
eisių
eisiu
į
5
,Wohnungsamt,
Wohnungsamt,
nes iki 15 – dvi savaiti, o aš
6
dar
del
dėl
kambario nieko nepadariau.
7
Šiandie aš jau jaučiuosiu visai tvar-
8
koj ir galiu dirbti, ir
upas
ūpas
geras.
9
Bet jau greit 20 – ir tu važiuosi į
Lietuvą.
Lietuvą.
n
Note: „Berlyne ir Miunchene semestras baigėsi skirtingu laiku – Berlyne anksčiau, ir vasario pabaigoje aš jau turėjau važiuoti į Lietuvą“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
10
Bet tu man neparašai, kuriam laikui
11
tu
važio važiuosi
c
Critical note: važiuosi ] cor pro važio, cor uosi pro o
važiuosi
į Lietuvą? Ar nemanai
12
vasaros semestrui besugrįžti? Aš nesupra-
13
tau, kaip Tu rengiesi daryt. Mums dar
14
daug apie ką reikia susitarti.
15
Vakar Tau pasiunčiau 500
m.
c
Critical note: m[arkių]
m.
Žiurėk,
Žiūrėk,
16
nedaryk skandalo, tai manęs nenuskriau-
17
džia – tai yra
Tik
tik
pusė honoraro už
„Musiškiai
„Mūsiškiai
18
užsieny“,
užsieny“,
n
Note: Humoristinį feljetoną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis [Balys Sruoga], „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6.
ir mano biudžete tai jokio skirtu-
19
mo nedaro. Bet man didelį skirtumą daro
20
tai, kad Tu
pietu
pietų
nevalgai.
Buk
Būk
Tokia
tokia
kaip
21
kalnuose ir tarp savęs ir manęs jokio skirtumo
22
nedaryk, kitaip man bus labai
skauda.
skaudu.
23
Mano
Tą
tą
kvailą
istoriją
istoriją
n
Note: „Čia paminėtoji „kvaila istorija“ buvo su Pension Segl, kur Balys gyveno, kaimyne vokiete, kuri taikėsi prie Balio – apie tai sekančiame laiške“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
aš jau likvida-
24
vau, bet kaip – parašysiu rytoj ar šiandie
25
vakarą. Dabar noriu tuoj bėgt į miestą,
26
paskui baigt perrašinėt
Onieginą,
Oneginą,
n
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
paskui
27
parašyt vieną
straipsnelį
straipsnelį
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105.
ir
pasiust
pasiųst
Krevei
Krėvei
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius tuo metu redagavo žurnalą Skaitymai, buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius (Balys Sruoga buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei).
28
kartu su
laišku
laišku,
ir išbarti, kad jis tau
29
piningų
nesius.
nesiųs.
Kol tai
atliksiu
atliksiu,
Tęsis
tęsis
30
2–3 dienas. Pas mane
sumanymų
sumanymų,
projektų
31
daugybė. Bet žinai, tu šį mano laiškutį
32
gausi turbūt vasario 2 d.
vakara,
vakarą,
o
Tai
tai
mano
33
gimimo diena – aš baigiu 26 metus.
Padu-
Padū-
34
mok kiek apie mane, kitaip man bus
35
labai liūdna.
36
Vanduk, ryt vakarą pabučiuok mane.
37
Boliuk
c
Critical note: Boliuk ] sign
Boliuk
38
1/II 21
c
Critical note: 1/II 21 ] vid ex err pro 1/II 22
p
Physical note: [1r] //
1/II 21

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vanduk mažutėlis,
vos parašiau šiuo du
1
Vanduk mažutėlis,
vos parašiau šiuo du
2
žodžiu, kaip jau gavau iš tavęs dvi atviruti.
3
Šiandie trečiadienis, šiandie aš jau vyras,
4
s tuoj
c
Critical note: tuoj ] cor pro s, cor t pro s
tuoj
parašęs tau keletą žodelių
eisių
eisiu
į
5
,Wohnungsamt,
Wohnungsamt,
nes iki 15 – dvi savaiti, o aš
6
dar
del
dėl
kambario nieko nepadariau.
7
Šiandie aš jau jaučiuosiu visai tvar-
8
koj ir galiu dirbti, ir
upas
ūpas
geras.
9
Bet jau greit 20 – ir tu važiuosi į
Lietuvą.
Lietuvą.
n
Note: „Berlyne ir Miunchene semestras baigėsi skirtingu laiku – Berlyne anksčiau, ir vasario pabaigoje aš jau turėjau važiuoti į Lietuvą“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
10
Bet tu man neparašai, kuriam laikui
11
tu
važio važiuosi
c
Critical note: važiuosi ] cor pro važio, cor uosi pro o
važiuosi
į Lietuvą? Ar nemanai
12
vasaros semestrui besugrįžti? Aš nesupra-
13
tau, kaip Tu rengiesi daryt. Mums dar
14
daug apie ką reikia susitarti.
15
Vakar Tau pasiunčiau 500
m.
c
Critical note: m[arkių]
m.
Žiurėk,
Žiūrėk,
16
nedaryk skandalo, tai manęs nenuskriau-
17
džia – tai yra
Tik
tik
pusė honoraro už
„Musiškiai
„Mūsiškiai
18
užsieny“,
užsieny“,
n
Note: Humoristinį feljetoną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis [Balys Sruoga], „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6.
ir mano biudžete tai jokio skirtu-
19
mo nedaro. Bet man didelį skirtumą daro
20
tai, kad Tu
pietu
pietų
nevalgai.
Buk
Būk
Tokia
tokia
kaip
21
kalnuose ir tarp savęs ir manęs jokio skirtumo
22
nedaryk, kitaip man bus labai
skauda.
skaudu.
23
Mano
Tą
tą
kvailą
istoriją
istoriją
n
Note: „Čia paminėtoji „kvaila istorija“ buvo su Pension Segl, kur Balys gyveno, kaimyne vokiete, kuri taikėsi prie Balio – apie tai sekančiame laiške“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
aš jau likvida-
24
vau, bet kaip – parašysiu rytoj ar šiandie
25
vakarą. Dabar noriu tuoj bėgt į miestą,
26
paskui baigt perrašinėt
Onieginą,
Oneginą,
n
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
paskui
27
parašyt vieną
straipsnelį
straipsnelį
n
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105.
ir
pasiust
pasiųst
Krevei
Krėvei
n
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius tuo metu redagavo žurnalą Skaitymai, buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius (Balys Sruoga buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei).
28
kartu su
laišku
laišku,
ir išbarti, kad jis tau
29
piningų
nesius.
nesiųs.
Kol tai
atliksiu
atliksiu,
Tęsis
tęsis
30
2–3 dienas. Pas mane
sumanymų
sumanymų,
projektų
31
daugybė. Bet žinai, tu šį mano laiškutį
32
gausi turbūt vasario 2 d.
vakara,
vakarą,
o
Tai
tai
mano
33
gimimo diena – aš baigiu 26 metus.
Padu-
Padū-
34
mok kiek apie mane, kitaip man bus
35
labai liūdna.
36
Vanduk, ryt vakarą pabučiuok mane.
37
Boliuk
c
Critical note: Boliuk ] sign
Boliuk
38
1/II 21
c
Critical note: 1/II 21 ] vid ex err pro 1/II 22
p
Physical note: [1r] //
1/II 21

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 4
Critical note: tuoj ] cor pro s, cor t pro s
a3
Line number 9
Note: „Berlyne ir Miunchene semestras baigėsi skirtingu laiku – Berlyne anksčiau, ir vasario pabaigoje aš jau turėjau važiuoti į Lietuvą“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
a1
Line number 11
Critical note: važiuosi ] cor pro važio, cor uosi pro o
a1
Line number 15
Critical note: m[arkių]
a3
Line number 18
Note: Humoristinį feljetoną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis [Balys Sruoga], „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6.
a3
Line number 23
Note: „Čia paminėtoji „kvaila istorija“ buvo su Pension Segl, kur Balys gyveno, kaimyne vokiete, kuri taikėsi prie Balio – apie tai sekančiame laiške“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 4, KC PENN, l. 5).
a3
Line number 26
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
a3
Line number 27
Note: Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, Kaunas, kn. 22, 1923, p. 79–105.
a3
Line number 27
Note: Vincas Krėvė-Mickevičius tuo metu redagavo žurnalą Skaitymai, buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius (Balys Sruoga buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei).
a1
Line number 37
Critical note: Boliuk ] sign
a1
Line number 38
Critical note: 1/II 21 ] vid ex err pro 1/II 22
a1
Line number 38
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_02_01_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_02_01_vd_1v.jpgX (Close panel)
image