Vandai Daugirdaitei, 1922-02-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-02-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 466. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis 1922-02-01, trečiadienį, Balio Sruogos rašytu laišku Vandai Daugirdaitei (LLTI BR, f. 53, b. 464), tema (tęsiamos 1922-02-02 švęsto gimtadienio refleksijos), 1922 m. kalendoriumi, turiniu („…šiandie šeštadienis…“), Vandos Sruogienės pastaba („1922. II. / Iš Miuncheno į Berlyną“). Rašyta dviejuose 21,1 × 28,1 cm laiškinio, gelstelėjusio, popieriaus dryželiais lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota Balio Sruogos ranka. Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės), užlenkiant dešinįjį ir kairįjį kraštus. 1r kairiajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės, 2r dešiniajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Kraštuose yra įplyšimų. Dėmėta (rudos dėmelės). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 148–152 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, l. 5–7, 9–10, KC PENN, l. 6–8, 10–11 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-02-04: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-02-04: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-02-04: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-04, l. 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_02_04_1_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukas mano! Jau senai tau
berašiau,
berašiau
ir senai
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vandukas mano! Jau senai tau berašiau ir senai
1
2
Vandukas mano! Jau senai tau
berašiau,
berašiau
ir senai
3
nuo tavęs beturėjau laiškutį. Jau kelios
dienos,
dienos
kaip
4
aš nieko nebegaunu, traukiniai
nevaikšto,
nevaikšto,
n
Note: Tuo metu Miunchene vyko geležinkelininkų streikas.
ir
5
aš visai atskirtas. O aš atšvenčiau savo 26
6
metų sukaktuvę, padariau sąžinės rokundą, pa-
7
liūdėjau,
paverkiau.
paverkiau.
n
Note: Balys Sruoga gimė 1896-02-02.
Tiesa
Tiesą
pasakius
pasakius,
man
Tą
ta
dieną
diena
8
gal ir nebuvo
Tokią
tokia
liūdna – aš tą dieną kaip
9
tiktai nusisamdžiau kambarį – visai kitoj miesto
10
pusėj,
ar
ar,
kitaip
sakant
sakant,
priemiesty. Bet
už tat
užtat
11
be galo graži
vietą
vieta
– žinai, tenai už
Izaro,
Izaro,
n
Note: Izaras (vok Isar) – upė Vokietijoje. „Jis [Balys Sruoga] nepaprastai mėgo Izaro upę, kurios vanduo buvo labai mėlynas. Bavarai girdavosi, kad iš mėlyno Izaro vandens jie pagaminą skaniausią pasaulyje alų“ (Antanas Krušinskas, „[Atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 113).
už to
12
klonio, kai mes klajojom lietui lyjant ir
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), Balio Sruogos bičiulis, studijavęs ekonomiką Frankfurte prie Maino, dažnai atvykdavęs į Miuncheną aplankyti Balio Sruogos.
13
keikės. Žinai, ten visai kitas miestas, nepaprastai
14
gražus. Beveik kiekvieni namai – tai didžiausias
15
meno veikalas, visi namai paskendę soduos
16
ir darželiuos. Aš beieškodamas kambario už-
17
klydau į tą dalį ir visą dieną pražiopsojau į
18
namus
bežiurėdamas.
bežiūrėdamas.
Aš net nežinau, su kuo
19
palyginti, mes abu Miunchene nieko
panašau
c
Critical note: panašaus ] vid ex err om s
panašau
panašaus
20
nematėme. Gal tik vieni kiti namai iš Georgien
21
str.
c
Critical note: stra[ße] vok =gatvė
str.
galėtų šiek tiek prilygti. Aš tame rajone
22
labai norėjau gauti kambarį – ir 2
vas.
c
Critical note: vas[ario]
vas.
nusisamdž.
c
Critical note: nusisamdž[iau]
nusisamdž.
23
Toji gatvė išeina į lauką, o gatvės ilgumas –
24
išviso
iš viso
vieni namai. Mano
kambiukštis
c
Critical note: kambariūkštis ] vid ex err kambiukštis, vid ex err om ar
kambiukštis
kambariūkštis
ma-
25
žičiukas,
žyčiukas,
v pirmame
c
Critical note: pirmame ] cor pro v, cor p pro v
pirmame
gyvenime,
gyvenime
vienas didelis
26
langas išeina į kiemą – sodą.
Būtas
Butas
– didelis, šva-
27
rus ir labai aristokratiškas. Be galo tylus.
28
Abelnai,
Abelnai
tame rajone gyvena
Bavarų
bavarų
aristokratai.
29
Visai Butas
c
Critical note: Butas ] cor pro Visai
Butas
visai priešais „Prinz Regent
Teater“,
Theater“,
n
Note: vok =Princo regento teatras, koncertų salė ir operos teatras Miunchene, ten rodytos Richardo Wagnerio operos.
bet
30
žinai
žinai,
rūmai-rumai
rūmai-rūmai
To
to
Teatro
teatro
– tai aš nėsu
31
tokio teatro dar niekur matęs, nežinau tiktai,
32
kaip vaidina. Kambarys kainuoja 150
m.
c
Critical note: m[arkių]
m.
Früst.
c
Critical note: Frü[h]st[ück] vok =pusryčiai
Früst.
Frühst.
33
20, šviesa 20, tarnaitė 10 ir
kūras
kuras
(centralinis) – 200,
34
bet šildyti kambarys nebeilgai
Tereikės.
tereikės.
35
Persikelsiu nuo 15/II. Adresas bus
toks
toks:
„München,
36
Bogenhausen, Mühlbauerstr. 1
b/4
c
Critical note: b[ei] vok =prie, t. y. pas, per buto šeimininką
b/4
Simon“.
37
O antra – tą dieną, nusisamdęs kambarį, užsi-
38
fundijau sau – batus į kalnus eiti už 600
auks.
c
Critical note: auks[inų]
p
Physical note: [1r] //
auks.

Facsimile Image Placeholder

39
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Ir parašiau ant pado „Vieninteliam draugui
2
40
Ir parašiau ant pado „Vieninteliam draugui
41
Baliui Sruogai 1922-II-2 Balys Sruoga“. Tai
42
buvo mano
varduvių
varduvių
n
Note: Kalbama apie Balio Sruogos gimtadienį. Boleslovo vardo diena minima rugpjūčio mėn. 19 d.
dovana. Beje, varduvėms
43
aš dar gavau dovanų: 1 šmotuką degutinio muilo,
44
du pakeliu (40 štukų) poperosų ir vieną gėlę – visa
45
tai užfundijo
kaiminka.
kaiminka.
n
Note: Toliau tęsiama anksčiau, prieš keletą dienų, pradėta tema apie „kvailą istoriją“, nutikusią Baliui Sruogai, gyvenusiam Seglo pensione, kur jo dėmesį meilindamasi bandė patraukti ištekėjusi kaimynė vokietė (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r).
Del
Dėl
kaiminkos – aš jau
46
tau
rašiau
rašiau,
rodos, kad istoriją likvidavau, – o tai
47
padariau šitokiu būdu. Kai aš susirgau – santy-
48
kiai su
šeiminkais
c
Critical note: šeimininkais ] vid ex err šeiminkais, vid ex err om sec in
šeiminkais
šeimininkais
ir kaimynais buvo labai
49
blogi
(del
(dėl
kambario ir
t
t.
t.), niekas per visą laiką
50
net į mano kambarį nebuvo inėjęs. Mane lankė
51
tik
Toji
toji
kaiminka ir uoliai, net labai uoliai
52
manimi rūpinos visokiais patarnavimais.
53
Mano padėjimas buvo labai durnas. Jai
Taip
taip
54
uoliai manimi besirūpinant, kartą aš jai
55
pasakiau, paklausiau, kodel ji taip daro – ar ji
56
tikis, kad tokiu savo rūpesniu pakeis mano
57
nusistatymą
del
dėl
jos
jos,
arba kad aš jausdamas
58
pareigą „atsiteisti už
rupesnį“
rūpesnį“
patsai
busiu
būsiu
kitoks –
59
jeigu ji taip mano –
Tai
tai
aš visai nenoriu nei
60
kad ji mane lankytų, nei kad
rupintus.
rūpintųs.
Ji atsakė,
61
kad nieko panašaus nemananti, nes
jis
c
Critical note: ji ] vid ex err jis pro ji
jis
ji
esanti
62
jau įsitikinusi, kad aš jos niekumet nemylėsiu,
63
bet ji
Tai
tai
daranti
todel,
todėl,
kad many
c
Critical note: kad ] p ras many
kad
mane
labai
c
Critical note: labai ] def aba
labai
64
gerbianti ir sutikusi many tokį žmogų, kokių
65
savo gyvenime nesanti
rėgejusi,
regėjusi,
tai yra kad vyriškis
66
taip
žiurėtų
žiūrėtų
į moterį, kaip aš žiūriu ir elgiuosiu.
67
Visa tai buvo pasakyta labai ramiai ir
paprastai:
c
Critical note: paprastai ] p ras interp :
paprastai
paprastai.
68
Ji pasakė, kad jeigu man nėra nemalonu, kad ji
69
man neša valgyti, vaistų ir
t t
t. t.
– tai ji tai
milu
c
Critical note: mielu ] vid ex err milu, vid ex err om e
milu
mielu
noru
70
darysianti be jokios kitos minties, nes jai tai
71
malonu daryti, nes aš labai
augštąs
aukštas
žmogus esąs.
72
Ir mano padėtis buvo tokia, kad aš turėjau
73
karščio ir buvau labai susierzinęs, tai aš jai
74
negalėjau pasakyti, kad ji nevaikščiotų pas
75
mane, nes vis tiktai buvo reikalinga, kad
76
kas tai padarytų, ką ji darė. Taip buvo
pačioj
p
Physical note: [1v] //
pačioj

Facsimile Image Placeholder

77
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l pradžioj mano ligos. Paskui ji ateidavo į mane
3
78
pradžioj mano ligos. Paskui ji ateidavo į mane
79
ir mes
šnekėdavomes.
šnekėdavomės.
Ji išsipasakojo savo santy-
80
kius su vyru – ir man atėjo mintis juos sutaikinti.
81
Kaip
tyčią
tyčia
vieną vakarą vyras išėjo pusvalandžiui
82
pas draugą ir grįžo labai vėlai ir visai girtas. Ži-
83
noma, atsitiko skandalas, ji ant rytojaus norė-
84
jo važiuoti namo, vyras užprašė šeimininkus,
85
kad jos neleistų. Pagaliau ji atėjo į mane
klaustis
klaustis,
86
kas jai daryti. Aš jai labai rimtai prišnekėjau,
87
kad ji turi taikintis su vyru ir kad dabar labai
88
gera
progą
proga
paimti vyrą į savo rankas ir pada-
89
ryt jį ištikimu. Aš pasakiau, ką ji turi padaryti
90
ir ką vyrui sakyti. Ji visa tai padarė ir mano
91
patarimas
patarimas,
pasirodo
pasirodo,
labai
gerąs
geras
buvęs.
Die Dviem
c
Critical note: Dviem ] cor pro Die, cor v pro ie
Dviem
dienom
92
praslinkus jau vyras atsiklaupęs prašė viską už-
93
miršti visa,
c
Critical note: visa ] vid ex err rep
miršti visa,
miršti,
pripirko jai
ru
rū
už kelius
Tukstančius
tūkstančius
94
ir pasidarė ištikimas namų sargas. Jis ir dabar
95
ateina int mane pasiklausti, ką ir kaip
Toliau
toliau
daryti,
96
vyras kartais pastebi, kad ji kažkokia kitokia pasidarė,
97
ir bijo mano
įtakos
įtakos,
ir
Tuo
tuo
labiau ją daboja. O
98
man to ir tereikia. Visos tos istorijos rezultate ji
99
man apie savo jausmus nebekalba, su vyru labai
100
gerai gyvena ir abudu patenkinti. Iš
Tokio
tokio
dide-
101
lio debesio lietaus nė lašelio nebuvo. O tu
bijojau bijojai ,
c
Critical note: bijojai ] cor pro bijojau, cor fl -ai pro -au, cor i pro u
bijojai,
102
kad aš nebūsiu stiprus, nebūsiu Tau
ištikimas!
ištikimas!
n
Note: „Anais studijų metais jo [Balio Sruogos] nerišo jokia sistema, jis gyveno nesuvaržytas. Vienas JAV laikraštis siuntinėjo jam dolerių. Už kelis dolerius tada, infliacijos nuvargintoje Vokietijoje, galima buvo puikiai ir linksmai gyventi. Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama. Pas jį retai kas užeidavo. Jokios moterys nesilankė. Iš viso atrodė, kad moterys jo gyvenime jokios rolės nevaidino. Palaida Švabingo bohemos moralė jam buvo svetima. Tik gerokai vėliau jis man patikėjo, kad mylįs savo lietuviškos tėvynės mergaitę ir esąs su ja susirišęs. Tai buvo jam kažkas šventa, į ką jis neleido nė gilyn įžvelgti. Apie tą mergaitę – savo būsimą žmoną – jis kalbėdavo retai ir labai šykščiai. Man teko mažai sutikti žmonių, kurie buvo taip ištikimi kaip Balys Sruoga; ištikimas viskam, su kuo jį meilė surišo: žmonai, tėvynei, žemei, poezijos žodžiui“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
103
Vanduk
Vanduk,
mažutėlis mano! Tu nepyk, kad aš Tau apie
104
tokius daiktus
Taip
taip
daug rašau, bet aš manau, kad
105
k
c
Critical note: aš ] a ras k
Turėjau
turėjau
Tai
tai
nuo pradžios iki galo išpasakoti,
106
kad tu jokio šešėlio
nejaustum,
nejaustum
ir kad tu
107
žinotum
žinotum,
kad aš tavo esu, ir kad nėra
iegos
jiegos
pasauly,
108
kuri galėtų mane priversti Tau ištikimu
109
nebūti! Aš nežinau, ar tu žinai, bet jei neži-
110
nai, tai žinok – aš nėsu pažinęs moteriškės
111
taip, kaip kiti yra pažinę, ir aš
gyvenu
gyvenu,
ir esu
112
skaistus
del
dėl
Tavęs! Aš nešu Tau visą mano
113
jaunystę ir pilnybę, visą
gylybę gyvybę
c
Critical note: gyvybę ] cor pro gylybę, cor v pro l
gyvybę
ir esybę – visa
114
Tau atiduodu. Aš esu visas tavo, ir aš
Toks
toks
ga tegaliu
c
Critical note: tegaliu ] cor pro ga, cor te pro ga
tegaliu
115
būtų būti ,
c
Critical note: būti ] cor pro būtų, cor i pro ų
būti,
nes aš nėsu
koksai toksai ,
c
Critical note: toksai ] cor pro koksai, cor t pro pri k
toksai,
kurį tu galėtai dalintis.
– – – – – –
p
Physical note: [2r] //

Facsimile Image Placeholder

116
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Tavo tėvui š parašiau trumputį laiškelį – senai.
4
117
Tavo
tėvui
tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Vandos Daugirdaitės tėvas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas, Medemrodės girininkas. Toliau minimas laiškas neišliko.
aš parašiau trumputį laiškelį – senai.
118
Kelios dienos atgal pasiunčiau
Svietimo
Švietimo
Minist.
c
Critical note: [m]inist[erijos]
Minist.
minist.
Komisijai
Komisijai
119
(Express post),
c
Critical note: express post ] angl =skubos paštas
(Express post),
(express post),
kad Tau
kuogreičiausia
kuo greičiausiai
siūstų
siųstų
piningus,
piningus,
n
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei.
120
tik del gelžkelio streiko,
nežinau
nežinau,
ar laiškas išėjo iš
121
Miuncheno. Aš jau
Onieginą
Oneginą
n
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
išverčiau, perrašiau
122
ir išsiunčiau. Bet dabar sumaniau vėl keletą
123
dalykėlių rašyti –
Taip
taip
aš ir negaliu apsidirbt.
124
Mes
v miuncheniškiai
c
Critical note: miuncheniškiai ] cor pro v, cor m pro v
miuncheniškiai
ir gi
irgi
organizuojam studentų
draugija.
draugiją.
n
Note: „Müncheno studentų branduolį iš pradžių sudarė veterinarijos studentai, Krašto apsaugos min-jos stipendininkai. Mūsų buvo 5: Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis ir aš. Atvykę čia 1921 m., jau radome Antaną Gylį; jis turėjo filosofijos daktaro titulą ir buvo bebaigiąs studijuoti mediciną. Berods tuo pačiu metu atvyko Marė Endziulaitytė (vėliau ištekėjusi už A. Gylio) ir Monika Galdikaitė, taip pat J. Petrauskas ir P. Ragalskis. 1921 m. lapkričio pradžioje atvyko Balys Sruoga. Universiteto raštinėje jis gavo visų lietuvių studentų adresus ir netrukus užmezgė su mumis ryšius. Jo iniciatyva ir buvo įsteigta draugija ir jo pasiūlymu pirmininku buvo išrinktas dr. Gylys; jis vadovavo, kol gyveno Münchene. Kitais metais draugija pagausėjo naujais studentais: kun. V. Mykolaitis-Putinas, kun. Garmus, Vera Bakšytė (vėliau ištekėjusi už buv. finansų ministro P. Karvelio), Domeikaitė, Vincas Užupis, dar vienas Užupis karininkas, Juozo Užupio brolis, du Šmulkščiai. Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
125
Vienas lietuvis –
Gilys
Gylys
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete.
– šiemet gavo filosofijos
126
daktaro laipsnį ir
pasarį
c
Critical note: pavasarį ] vid ex err pasarį, vid ex err om va
pasarį
pavasarį
norį
nori
gaut medicinos daktaro
127
laipsnį – baisiai nuobodus žmogus. Dar nuobodesnė
128
jo prietelka –
Galdikaitė.
Galdikaitė.
n
Note: Monika Galdikaitė-Kaunienė (1897–1981), mokytoja. 1921–1937 m. studijavo Miuncheno universiteto Filosofijos fakultete Vokietijoje.
Šiaulietis Stasys
Jankauskas
Jankauskas
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją.
129
geras
berniukas
berniukas,
tiktai nieko neišmano, jis
pildo
c
Critical note: pildo ] def ld
pildo
130
kurjerio pareigas lietuviams tarpusavy susisiekt.
131
Varnauskas
Varnauskas
n
Note: Jonas Varnauskas, surusėjęs lietuvis, su juo Balys Sruoga mėgdavo žaisti šachmatais. Jonas Varnauskas su žmona Aliuša studijavo mediciją Miuncheno universitete (žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
su žmona (buvusia
kunigaikšt.
c
Critical note: kunigaikšt[yte]
kunigaikšt.
Viazemska)
c
Critical note: Viazemska ] Viazemska[ja]
Viazemska)
Viazemska),
132
surusėjęs
lietuvis
lietuvis,
– jie abudu pavyzdingi
133
tipai amžino ruso studento, studentauja kokius
134
8 metus ir dar tiek rengias. Tokie
čiai
c
Critical note: čia ] vid ex err čiai, ras sec i
čia
Tai
tai
lietuviai.
135
Operoj mačiau
Zigfri
Zygrfy
n
Note: Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Zygrydas (Siegried), pastatyta 1869 m. Ji priklauso operų teatrologijai Nibelungų žiedas.
– man baisiai nepatiko.
136
Scena, dekoracijos, technika, muzika – visa
pašelęs
pašėlęs
137
daiktas, bet pačios operos tai ir nėra. Ypač paskuti-
138
nis veiksmas. Kažkokia muzikos tironija, viską
139
nustelbia, viską užmuša, scenoj – jokio
140
jo veiksmo ,
c
Critical note: veiksmo ] cor pro jo, cor v pro jo
veiksmo,
jokio
Turinio.
turinio.
Baisiai keikiaus išėjęs
141
iš operos. Noriu
pažiurėti
pažiūrėti
kitų Vagnerio
142
veikalų,
k tik
c
Critical note: tik ] cor pro k, cor t pro k
tik
nesulaukiu
nesulaukiu,
kada jie eis.
143
Tai
Tai,
matai, aš Tau prirašiau visokių niekų,
144
nes mat šiandie šeštadienis, buvau
„Kamerspiele“
c
Critical note: Münchner „Kammerspiele“ vok =Miuncheno „Kammerspiele“
„Kamerspiele“
„Kammerspiele“,
145
ten
ir gi
irgi
nepatenkino manęs, užmigti negaliu, tai
146
ir sėdžiu pernakt. Kokie pas tave nesusipra-
147
timai su šeimininke? Ir abelnai, ką išgirsti
148
Lietuvos
Lietuvos,
Tai
tai
man parašyk – nes man niekas
149
neparašo – koks skandalas buvo operoj? Kas reda-
150
guoja
Lietuva?
Lietuvą?
n
Note: Baliui Sruogai išvykus studijuoti į Miuncheną dienraščio Lietuva vyriausiojo redaktoriaus pareigas perėmė žurnalistas Matas Bagdonas (1895–1957), kuris dienraštį redagavo 1921–1922 m.
151
O dabar
labanaktis
labanaktis,
Vandukai mano! Aš taip
152
noriu Tave visą
išbučiuotį!
išbučiuoti!
Veidą, akis,
krutinę
krūtinę
153
išbučiuoti,
užliuliuoti
užliūliuoti
ir taip karštai priglausti,
154
tav kad
c
Critical note: kad ] cor pro tav
kad
Tavo širdies plastėjimas mano širdį siektų.
155
Labanaktis
Labanaktis,
Vandukėli!
156
Baliuks
c
Critical note: Baliuks ] sign
p
Physical note: [2v] //
Baliuks
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

Vandukas mano! Jau senai tau
berašiau,
berašiau
ir senai
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vandukas mano! Jau senai tau berašiau ir senai
1
2
Vandukas mano! Jau senai tau
berašiau,
berašiau
ir senai
3
nuo tavęs beturėjau laiškutį. Jau kelios
dienos,
dienos
kaip
4
aš nieko nebegaunu, traukiniai
nevaikšto,
nevaikšto,
n
Note: Tuo metu Miunchene vyko geležinkelininkų streikas.
ir
5
aš visai atskirtas. O aš atšvenčiau savo 26
6
metų sukaktuvę, padariau sąžinės rokundą, pa-
7
liūdėjau,
paverkiau.
paverkiau.
n
Note: Balys Sruoga gimė 1896-02-02.
Tiesa
Tiesą
pasakius
pasakius,
man
Tą
ta
dieną
diena
8
gal ir nebuvo
Tokią
tokia
liūdna – aš tą dieną kaip
9
tiktai nusisamdžiau kambarį – visai kitoj miesto
10
pusėj,
ar
ar,
kitaip
sakant
sakant,
priemiesty. Bet
už tat
užtat
11
be galo graži
vietą
vieta
– žinai, tenai už
Izaro,
Izaro,
n
Note: Izaras (vok Isar) – upė Vokietijoje. „Jis [Balys Sruoga] nepaprastai mėgo Izaro upę, kurios vanduo buvo labai mėlynas. Bavarai girdavosi, kad iš mėlyno Izaro vandens jie pagaminą skaniausią pasaulyje alų“ (Antanas Krušinskas, „[Atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 113).
už to
12
klonio, kai mes klajojom lietui lyjant ir
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), Balio Sruogos bičiulis, studijavęs ekonomiką Frankfurte prie Maino, dažnai atvykdavęs į Miuncheną aplankyti Balio Sruogos.
13
keikės. Žinai, ten visai kitas miestas, nepaprastai
14
gražus. Beveik kiekvieni namai – tai didžiausias
15
meno veikalas, visi namai paskendę soduos
16
ir darželiuos. Aš beieškodamas kambario už-
17
klydau į tą dalį ir visą dieną pražiopsojau į
18
namus
bežiurėdamas.
bežiūrėdamas.
Aš net nežinau, su kuo
19
palyginti, mes abu Miunchene nieko
panašau
c
Critical note: panašaus ] vid ex err om s
panašau
panašaus
20
nematėme. Gal tik vieni kiti namai iš Georgien
21
str.
c
Critical note: stra[ße] vok =gatvė
str.
galėtų šiek tiek prilygti. Aš tame rajone
22
labai norėjau gauti kambarį – ir 2
vas.
c
Critical note: vas[ario]
vas.
nusisamdž.
c
Critical note: nusisamdž[iau]
nusisamdž.
23
Toji gatvė išeina į lauką, o gatvės ilgumas –
24
išviso
iš viso
vieni namai. Mano
kambiukštis
c
Critical note: kambariūkštis ] vid ex err kambiukštis, vid ex err om ar
kambiukštis
kambariūkštis
ma-
25
žičiukas,
žyčiukas,
v pirmame
c
Critical note: pirmame ] cor pro v, cor p pro v
pirmame
gyvenime,
gyvenime
vienas didelis
26
langas išeina į kiemą – sodą.
Būtas
Butas
– didelis, šva-
27
rus ir labai aristokratiškas. Be galo tylus.
28
Abelnai,
Abelnai
tame rajone gyvena
Bavarų
bavarų
aristokratai.
29
Visai Butas
c
Critical note: Butas ] cor pro Visai
Butas
visai priešais „Prinz Regent
Teater“,
Theater“,
n
Note: vok =Princo regento teatras, koncertų salė ir operos teatras Miunchene, ten rodytos Richardo Wagnerio operos.
bet
30
žinai
žinai,
rūmai-rumai
rūmai-rūmai
To
to
Teatro
teatro
– tai aš nėsu
31
tokio teatro dar niekur matęs, nežinau tiktai,
32
kaip vaidina. Kambarys kainuoja 150
m.
c
Critical note: m[arkių]
m.
Früst.
c
Critical note: Frü[h]st[ück] vok =pusryčiai
Früst.
Frühst.
33
20, šviesa 20, tarnaitė 10 ir
kūras
kuras
(centralinis) – 200,
34
bet šildyti kambarys nebeilgai
Tereikės.
tereikės.
35
Persikelsiu nuo 15/II. Adresas bus
toks
toks:
„München,
36
Bogenhausen, Mühlbauerstr. 1
b/4
c
Critical note: b[ei] vok =prie, t. y. pas, per buto šeimininką
b/4
Simon“.
37
O antra – tą dieną, nusisamdęs kambarį, užsi-
38
fundijau sau – batus į kalnus eiti už 600
auks.
c
Critical note: auks[inų]
p
Physical note: [1r] //
auks.

Facsimile Image Placeholder

39
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Ir parašiau ant pado „Vieninteliam draugui
2
40
Ir parašiau ant pado „Vieninteliam draugui
41
Baliui Sruogai 1922-II-2 Balys Sruoga“. Tai
42
buvo mano
varduvių
varduvių
n
Note: Kalbama apie Balio Sruogos gimtadienį. Boleslovo vardo diena minima rugpjūčio mėn. 19 d.
dovana. Beje, varduvėms
43
aš dar gavau dovanų: 1 šmotuką degutinio muilo,
44
du pakeliu (40 štukų) poperosų ir vieną gėlę – visa
45
tai užfundijo
kaiminka.
kaiminka.
n
Note: Toliau tęsiama anksčiau, prieš keletą dienų, pradėta tema apie „kvailą istoriją“, nutikusią Baliui Sruogai, gyvenusiam Seglo pensione, kur jo dėmesį meilindamasi bandė patraukti ištekėjusi kaimynė vokietė (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r).
Del
Dėl
kaiminkos – aš jau
46
tau
rašiau
rašiau,
rodos, kad istoriją likvidavau, – o tai
47
padariau šitokiu būdu. Kai aš susirgau – santy-
48
kiai su
šeiminkais
c
Critical note: šeimininkais ] vid ex err šeiminkais, vid ex err om sec in
šeiminkais
šeimininkais
ir kaimynais buvo labai
49
blogi
(del
(dėl
kambario ir
t
t.
t.), niekas per visą laiką
50
net į mano kambarį nebuvo inėjęs. Mane lankė
51
tik
Toji
toji
kaiminka ir uoliai, net labai uoliai
52
manimi rūpinos visokiais patarnavimais.
53
Mano padėjimas buvo labai durnas. Jai
Taip
taip
54
uoliai manimi besirūpinant, kartą aš jai
55
pasakiau, paklausiau, kodel ji taip daro – ar ji
56
tikis, kad tokiu savo rūpesniu pakeis mano
57
nusistatymą
del
dėl
jos
jos,
arba kad aš jausdamas
58
pareigą „atsiteisti už
rupesnį“
rūpesnį“
patsai
busiu
būsiu
kitoks –
59
jeigu ji taip mano –
Tai
tai
aš visai nenoriu nei
60
kad ji mane lankytų, nei kad
rupintus.
rūpintųs.
Ji atsakė,
61
kad nieko panašaus nemananti, nes
jis
c
Critical note: ji ] vid ex err jis pro ji
jis
ji
esanti
62
jau įsitikinusi, kad aš jos niekumet nemylėsiu,
63
bet ji
Tai
tai
daranti
todel,
todėl,
kad many
c
Critical note: kad ] p ras many
kad
mane
labai
c
Critical note: labai ] def aba
labai
64
gerbianti ir sutikusi many tokį žmogų, kokių
65
savo gyvenime nesanti
rėgejusi,
regėjusi,
tai yra kad vyriškis
66
taip
žiurėtų
žiūrėtų
į moterį, kaip aš žiūriu ir elgiuosiu.
67
Visa tai buvo pasakyta labai ramiai ir
paprastai:
c
Critical note: paprastai ] p ras interp :
paprastai
paprastai.
68
Ji pasakė, kad jeigu man nėra nemalonu, kad ji
69
man neša valgyti, vaistų ir
t t
t. t.
– tai ji tai
milu
c
Critical note: mielu ] vid ex err milu, vid ex err om e
milu
mielu
noru
70
darysianti be jokios kitos minties, nes jai tai
71
malonu daryti, nes aš labai
augštąs
aukštas
žmogus esąs.
72
Ir mano padėtis buvo tokia, kad aš turėjau
73
karščio ir buvau labai susierzinęs, tai aš jai
74
negalėjau pasakyti, kad ji nevaikščiotų pas
75
mane, nes vis tiktai buvo reikalinga, kad
76
kas tai padarytų, ką ji darė. Taip buvo
pačioj
p
Physical note: [1v] //
pačioj

Facsimile Image Placeholder

77
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l pradžioj mano ligos. Paskui ji ateidavo į mane
3
78
pradžioj mano ligos. Paskui ji ateidavo į mane
79
ir mes
šnekėdavomes.
šnekėdavomės.
Ji išsipasakojo savo santy-
80
kius su vyru – ir man atėjo mintis juos sutaikinti.
81
Kaip
tyčią
tyčia
vieną vakarą vyras išėjo pusvalandžiui
82
pas draugą ir grįžo labai vėlai ir visai girtas. Ži-
83
noma, atsitiko skandalas, ji ant rytojaus norė-
84
jo važiuoti namo, vyras užprašė šeimininkus,
85
kad jos neleistų. Pagaliau ji atėjo į mane
klaustis
klaustis,
86
kas jai daryti. Aš jai labai rimtai prišnekėjau,
87
kad ji turi taikintis su vyru ir kad dabar labai
88
gera
progą
proga
paimti vyrą į savo rankas ir pada-
89
ryt jį ištikimu. Aš pasakiau, ką ji turi padaryti
90
ir ką vyrui sakyti. Ji visa tai padarė ir mano
91
patarimas
patarimas,
pasirodo
pasirodo,
labai
gerąs
geras
buvęs.
Die Dviem
c
Critical note: Dviem ] cor pro Die, cor v pro ie
Dviem
dienom
92
praslinkus jau vyras atsiklaupęs prašė viską už-
93
miršti visa,
c
Critical note: visa ] vid ex err rep
miršti visa,
miršti,
pripirko jai
ru
rū
už kelius
Tukstančius
tūkstančius
94
ir pasidarė ištikimas namų sargas. Jis ir dabar
95
ateina int mane pasiklausti, ką ir kaip
Toliau
toliau
daryti,
96
vyras kartais pastebi, kad ji kažkokia kitokia pasidarė,
97
ir bijo mano
įtakos
įtakos,
ir
Tuo
tuo
labiau ją daboja. O
98
man to ir tereikia. Visos tos istorijos rezultate ji
99
man apie savo jausmus nebekalba, su vyru labai
100
gerai gyvena ir abudu patenkinti. Iš
Tokio
tokio
dide-
101
lio debesio lietaus nė lašelio nebuvo. O tu
bijojau bijojai ,
c
Critical note: bijojai ] cor pro bijojau, cor fl -ai pro -au, cor i pro u
bijojai,
102
kad aš nebūsiu stiprus, nebūsiu Tau
ištikimas!
ištikimas!
n
Note: „Anais studijų metais jo [Balio Sruogos] nerišo jokia sistema, jis gyveno nesuvaržytas. Vienas JAV laikraštis siuntinėjo jam dolerių. Už kelis dolerius tada, infliacijos nuvargintoje Vokietijoje, galima buvo puikiai ir linksmai gyventi. Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama. Pas jį retai kas užeidavo. Jokios moterys nesilankė. Iš viso atrodė, kad moterys jo gyvenime jokios rolės nevaidino. Palaida Švabingo bohemos moralė jam buvo svetima. Tik gerokai vėliau jis man patikėjo, kad mylįs savo lietuviškos tėvynės mergaitę ir esąs su ja susirišęs. Tai buvo jam kažkas šventa, į ką jis neleido nė gilyn įžvelgti. Apie tą mergaitę – savo būsimą žmoną – jis kalbėdavo retai ir labai šykščiai. Man teko mažai sutikti žmonių, kurie buvo taip ištikimi kaip Balys Sruoga; ištikimas viskam, su kuo jį meilė surišo: žmonai, tėvynei, žemei, poezijos žodžiui“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
103
Vanduk
Vanduk,
mažutėlis mano! Tu nepyk, kad aš Tau apie
104
tokius daiktus
Taip
taip
daug rašau, bet aš manau, kad
105
k
c
Critical note: aš ] a ras k
Turėjau
turėjau
Tai
tai
nuo pradžios iki galo išpasakoti,
106
kad tu jokio šešėlio
nejaustum,
nejaustum
ir kad tu
107
žinotum
žinotum,
kad aš tavo esu, ir kad nėra
iegos
jiegos
pasauly,
108
kuri galėtų mane priversti Tau ištikimu
109
nebūti! Aš nežinau, ar tu žinai, bet jei neži-
110
nai, tai žinok – aš nėsu pažinęs moteriškės
111
taip, kaip kiti yra pažinę, ir aš
gyvenu
gyvenu,
ir esu
112
skaistus
del
dėl
Tavęs! Aš nešu Tau visą mano
113
jaunystę ir pilnybę, visą
gylybę gyvybę
c
Critical note: gyvybę ] cor pro gylybę, cor v pro l
gyvybę
ir esybę – visa
114
Tau atiduodu. Aš esu visas tavo, ir aš
Toks
toks
ga tegaliu
c
Critical note: tegaliu ] cor pro ga, cor te pro ga
tegaliu
115
būtų būti ,
c
Critical note: būti ] cor pro būtų, cor i pro ų
būti,
nes aš nėsu
koksai toksai ,
c
Critical note: toksai ] cor pro koksai, cor t pro pri k
toksai,
kurį tu galėtai dalintis.
– – – – – –
p
Physical note: [2r] //

Facsimile Image Placeholder

116
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Tavo tėvui š parašiau trumputį laiškelį – senai.
4
117
Tavo
tėvui
tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Vandos Daugirdaitės tėvas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas, Medemrodės girininkas. Toliau minimas laiškas neišliko.
aš parašiau trumputį laiškelį – senai.
118
Kelios dienos atgal pasiunčiau
Svietimo
Švietimo
Minist.
c
Critical note: [m]inist[erijos]
Minist.
minist.
Komisijai
Komisijai
119
(Express post),
c
Critical note: express post ] angl =skubos paštas
(Express post),
(express post),
kad Tau
kuogreičiausia
kuo greičiausiai
siūstų
siųstų
piningus,
piningus,
n
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei.
120
tik del gelžkelio streiko,
nežinau
nežinau,
ar laiškas išėjo iš
121
Miuncheno. Aš jau
Onieginą
Oneginą
n
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
išverčiau, perrašiau
122
ir išsiunčiau. Bet dabar sumaniau vėl keletą
123
dalykėlių rašyti –
Taip
taip
aš ir negaliu apsidirbt.
124
Mes
v miuncheniškiai
c
Critical note: miuncheniškiai ] cor pro v, cor m pro v
miuncheniškiai
ir gi
irgi
organizuojam studentų
draugija.
draugiją.
n
Note: „Müncheno studentų branduolį iš pradžių sudarė veterinarijos studentai, Krašto apsaugos min-jos stipendininkai. Mūsų buvo 5: Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis ir aš. Atvykę čia 1921 m., jau radome Antaną Gylį; jis turėjo filosofijos daktaro titulą ir buvo bebaigiąs studijuoti mediciną. Berods tuo pačiu metu atvyko Marė Endziulaitytė (vėliau ištekėjusi už A. Gylio) ir Monika Galdikaitė, taip pat J. Petrauskas ir P. Ragalskis. 1921 m. lapkričio pradžioje atvyko Balys Sruoga. Universiteto raštinėje jis gavo visų lietuvių studentų adresus ir netrukus užmezgė su mumis ryšius. Jo iniciatyva ir buvo įsteigta draugija ir jo pasiūlymu pirmininku buvo išrinktas dr. Gylys; jis vadovavo, kol gyveno Münchene. Kitais metais draugija pagausėjo naujais studentais: kun. V. Mykolaitis-Putinas, kun. Garmus, Vera Bakšytė (vėliau ištekėjusi už buv. finansų ministro P. Karvelio), Domeikaitė, Vincas Užupis, dar vienas Užupis karininkas, Juozo Užupio brolis, du Šmulkščiai. Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
125
Vienas lietuvis –
Gilys
Gylys
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete.
– šiemet gavo filosofijos
126
daktaro laipsnį ir
pasarį
c
Critical note: pavasarį ] vid ex err pasarį, vid ex err om va
pasarį
pavasarį
norį
nori
gaut medicinos daktaro
127
laipsnį – baisiai nuobodus žmogus. Dar nuobodesnė
128
jo prietelka –
Galdikaitė.
Galdikaitė.
n
Note: Monika Galdikaitė-Kaunienė (1897–1981), mokytoja. 1921–1937 m. studijavo Miuncheno universiteto Filosofijos fakultete Vokietijoje.
Šiaulietis Stasys
Jankauskas
Jankauskas
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją.
129
geras
berniukas
berniukas,
tiktai nieko neišmano, jis
pildo
c
Critical note: pildo ] def ld
pildo
130
kurjerio pareigas lietuviams tarpusavy susisiekt.
131
Varnauskas
Varnauskas
n
Note: Jonas Varnauskas, surusėjęs lietuvis, su juo Balys Sruoga mėgdavo žaisti šachmatais. Jonas Varnauskas su žmona Aliuša studijavo mediciją Miuncheno universitete (žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
su žmona (buvusia
kunigaikšt.
c
Critical note: kunigaikšt[yte]
kunigaikšt.
Viazemska)
c
Critical note: Viazemska ] Viazemska[ja]
Viazemska)
Viazemska),
132
surusėjęs
lietuvis
lietuvis,
– jie abudu pavyzdingi
133
tipai amžino ruso studento, studentauja kokius
134
8 metus ir dar tiek rengias. Tokie
čiai
c
Critical note: čia ] vid ex err čiai, ras sec i
čia
Tai
tai
lietuviai.
135
Operoj mačiau
Zigfri
Zygrfy
n
Note: Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Zygrydas (Siegried), pastatyta 1869 m. Ji priklauso operų teatrologijai Nibelungų žiedas.
– man baisiai nepatiko.
136
Scena, dekoracijos, technika, muzika – visa
pašelęs
pašėlęs
137
daiktas, bet pačios operos tai ir nėra. Ypač paskuti-
138
nis veiksmas. Kažkokia muzikos tironija, viską
139
nustelbia, viską užmuša, scenoj – jokio
140
jo veiksmo ,
c
Critical note: veiksmo ] cor pro jo, cor v pro jo
veiksmo,
jokio
Turinio.
turinio.
Baisiai keikiaus išėjęs
141
iš operos. Noriu
pažiurėti
pažiūrėti
kitų Vagnerio
142
veikalų,
k tik
c
Critical note: tik ] cor pro k, cor t pro k
tik
nesulaukiu
nesulaukiu,
kada jie eis.
143
Tai
Tai,
matai, aš Tau prirašiau visokių niekų,
144
nes mat šiandie šeštadienis, buvau
„Kamerspiele“
c
Critical note: Münchner „Kammerspiele“ vok =Miuncheno „Kammerspiele“
„Kamerspiele“
„Kammerspiele“,
145
ten
ir gi
irgi
nepatenkino manęs, užmigti negaliu, tai
146
ir sėdžiu pernakt. Kokie pas tave nesusipra-
147
timai su šeimininke? Ir abelnai, ką išgirsti
148
Lietuvos
Lietuvos,
Tai
tai
man parašyk – nes man niekas
149
neparašo – koks skandalas buvo operoj? Kas reda-
150
guoja
Lietuva?
Lietuvą?
n
Note: Baliui Sruogai išvykus studijuoti į Miuncheną dienraščio Lietuva vyriausiojo redaktoriaus pareigas perėmė žurnalistas Matas Bagdonas (1895–1957), kuris dienraštį redagavo 1921–1922 m.
151
O dabar
labanaktis
labanaktis,
Vandukai mano! Aš taip
152
noriu Tave visą
išbučiuotį!
išbučiuoti!
Veidą, akis,
krutinę
krūtinę
153
išbučiuoti,
užliuliuoti
užliūliuoti
ir taip karštai priglausti,
154
tav kad
c
Critical note: kad ] cor pro tav
kad
Tavo širdies plastėjimas mano širdį siektų.
155
Labanaktis
Labanaktis,
Vandukėli!
156
Baliuks
c
Critical note: Baliuks ] sign
p
Physical note: [2v] //
Baliuks
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

Vandukas mano! Jau senai tau
berašiau,
berašiau
ir senai
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vandukas mano! Jau senai tau berašiau ir senai
1
2
Vandukas mano! Jau senai tau
berašiau,
berašiau
ir senai
3
nuo tavęs beturėjau laiškutį. Jau kelios
dienos,
dienos
kaip
4
aš nieko nebegaunu, traukiniai
nevaikšto,
nevaikšto,
n
Note: Tuo metu Miunchene vyko geležinkelininkų streikas.
ir
5
aš visai atskirtas. O aš atšvenčiau savo 26
6
metų sukaktuvę, padariau sąžinės rokundą, pa-
7
liūdėjau,
paverkiau.
paverkiau.
n
Note: Balys Sruoga gimė 1896-02-02.
Tiesa
Tiesą
pasakius
pasakius,
man
Tą
ta
dieną
diena
8
gal ir nebuvo
Tokią
tokia
liūdna – aš tą dieną kaip
9
tiktai nusisamdžiau kambarį – visai kitoj miesto
10
pusėj,
ar
ar,
kitaip
sakant
sakant,
priemiesty. Bet
už tat
užtat
11
be galo graži
vietą
vieta
– žinai, tenai už
Izaro,
Izaro,
n
Note: Izaras (vok Isar) – upė Vokietijoje. „Jis [Balys Sruoga] nepaprastai mėgo Izaro upę, kurios vanduo buvo labai mėlynas. Bavarai girdavosi, kad iš mėlyno Izaro vandens jie pagaminą skaniausią pasaulyje alų“ (Antanas Krušinskas, „[Atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 113).
už to
12
klonio, kai mes klajojom lietui lyjant ir
Rimka
Rimka
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), Balio Sruogos bičiulis, studijavęs ekonomiką Frankfurte prie Maino, dažnai atvykdavęs į Miuncheną aplankyti Balio Sruogos.
13
keikės. Žinai, ten visai kitas miestas, nepaprastai
14
gražus. Beveik kiekvieni namai – tai didžiausias
15
meno veikalas, visi namai paskendę soduos
16
ir darželiuos. Aš beieškodamas kambario už-
17
klydau į tą dalį ir visą dieną pražiopsojau į
18
namus
bežiurėdamas.
bežiūrėdamas.
Aš net nežinau, su kuo
19
palyginti, mes abu Miunchene nieko
panašau
c
Critical note: panašaus ] vid ex err om s
panašau
panašaus
20
nematėme. Gal tik vieni kiti namai iš Georgien
21
str.
c
Critical note: stra[ße] vok =gatvė
str.
galėtų šiek tiek prilygti. Aš tame rajone
22
labai norėjau gauti kambarį – ir 2
vas.
c
Critical note: vas[ario]
vas.
nusisamdž.
c
Critical note: nusisamdž[iau]
nusisamdž.
23
Toji gatvė išeina į lauką, o gatvės ilgumas –
24
išviso
iš viso
vieni namai. Mano
kambiukštis
c
Critical note: kambariūkštis ] vid ex err kambiukštis, vid ex err om ar
kambiukštis
kambariūkštis
ma-
25
žičiukas,
žyčiukas,
v pirmame
c
Critical note: pirmame ] cor pro v, cor p pro v
pirmame
gyvenime,
gyvenime
vienas didelis
26
langas išeina į kiemą – sodą.
Būtas
Butas
– didelis, šva-
27
rus ir labai aristokratiškas. Be galo tylus.
28
Abelnai,
Abelnai
tame rajone gyvena
Bavarų
bavarų
aristokratai.
29
Visai Butas
c
Critical note: Butas ] cor pro Visai
Butas
visai priešais „Prinz Regent
Teater“,
Theater“,
n
Note: vok =Princo regento teatras, koncertų salė ir operos teatras Miunchene, ten rodytos Richardo Wagnerio operos.
bet
30
žinai
žinai,
rūmai-rumai
rūmai-rūmai
To
to
Teatro
teatro
– tai aš nėsu
31
tokio teatro dar niekur matęs, nežinau tiktai,
32
kaip vaidina. Kambarys kainuoja 150
m.
c
Critical note: m[arkių]
m.
Früst.
c
Critical note: Frü[h]st[ück] vok =pusryčiai
Früst.
Frühst.
33
20, šviesa 20, tarnaitė 10 ir
kūras
kuras
(centralinis) – 200,
34
bet šildyti kambarys nebeilgai
Tereikės.
tereikės.
35
Persikelsiu nuo 15/II. Adresas bus
toks
toks:
„München,
36
Bogenhausen, Mühlbauerstr. 1
b/4
c
Critical note: b[ei] vok =prie, t. y. pas, per buto šeimininką
b/4
Simon“.
37
O antra – tą dieną, nusisamdęs kambarį, užsi-
38
fundijau sau – batus į kalnus eiti už 600
auks.
c
Critical note: auks[inų]
p
Physical note: [1r] //
auks.

Facsimile Image Placeholder

39
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Ir parašiau ant pado „Vieninteliam draugui
2
40
Ir parašiau ant pado „Vieninteliam draugui
41
Baliui Sruogai 1922-II-2 Balys Sruoga“. Tai
42
buvo mano
varduvių
varduvių
n
Note: Kalbama apie Balio Sruogos gimtadienį. Boleslovo vardo diena minima rugpjūčio mėn. 19 d.
dovana. Beje, varduvėms
43
aš dar gavau dovanų: 1 šmotuką degutinio muilo,
44
du pakeliu (40 štukų) poperosų ir vieną gėlę – visa
45
tai užfundijo
kaiminka.
kaiminka.
n
Note: Toliau tęsiama anksčiau, prieš keletą dienų, pradėta tema apie „kvailą istoriją“, nutikusią Baliui Sruogai, gyvenusiam Seglo pensione, kur jo dėmesį meilindamasi bandė patraukti ištekėjusi kaimynė vokietė (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r).
Del
Dėl
kaiminkos – aš jau
46
tau
rašiau
rašiau,
rodos, kad istoriją likvidavau, – o tai
47
padariau šitokiu būdu. Kai aš susirgau – santy-
48
kiai su
šeiminkais
c
Critical note: šeimininkais ] vid ex err šeiminkais, vid ex err om sec in
šeiminkais
šeimininkais
ir kaimynais buvo labai
49
blogi
(del
(dėl
kambario ir
t
t.
t.), niekas per visą laiką
50
net į mano kambarį nebuvo inėjęs. Mane lankė
51
tik
Toji
toji
kaiminka ir uoliai, net labai uoliai
52
manimi rūpinos visokiais patarnavimais.
53
Mano padėjimas buvo labai durnas. Jai
Taip
taip
54
uoliai manimi besirūpinant, kartą aš jai
55
pasakiau, paklausiau, kodel ji taip daro – ar ji
56
tikis, kad tokiu savo rūpesniu pakeis mano
57
nusistatymą
del
dėl
jos
jos,
arba kad aš jausdamas
58
pareigą „atsiteisti už
rupesnį“
rūpesnį“
patsai
busiu
būsiu
kitoks –
59
jeigu ji taip mano –
Tai
tai
aš visai nenoriu nei
60
kad ji mane lankytų, nei kad
rupintus.
rūpintųs.
Ji atsakė,
61
kad nieko panašaus nemananti, nes
jis
c
Critical note: ji ] vid ex err jis pro ji
jis
ji
esanti
62
jau įsitikinusi, kad aš jos niekumet nemylėsiu,
63
bet ji
Tai
tai
daranti
todel,
todėl,
kad many
c
Critical note: kad ] p ras many
kad
mane
labai
c
Critical note: labai ] def aba
labai
64
gerbianti ir sutikusi many tokį žmogų, kokių
65
savo gyvenime nesanti
rėgejusi,
regėjusi,
tai yra kad vyriškis
66
taip
žiurėtų
žiūrėtų
į moterį, kaip aš žiūriu ir elgiuosiu.
67
Visa tai buvo pasakyta labai ramiai ir
paprastai:
c
Critical note: paprastai ] p ras interp :
paprastai
paprastai.
68
Ji pasakė, kad jeigu man nėra nemalonu, kad ji
69
man neša valgyti, vaistų ir
t t
t. t.
– tai ji tai
milu
c
Critical note: mielu ] vid ex err milu, vid ex err om e
milu
mielu
noru
70
darysianti be jokios kitos minties, nes jai tai
71
malonu daryti, nes aš labai
augštąs
aukštas
žmogus esąs.
72
Ir mano padėtis buvo tokia, kad aš turėjau
73
karščio ir buvau labai susierzinęs, tai aš jai
74
negalėjau pasakyti, kad ji nevaikščiotų pas
75
mane, nes vis tiktai buvo reikalinga, kad
76
kas tai padarytų, ką ji darė. Taip buvo
pačioj
p
Physical note: [1v] //
pačioj

Facsimile Image Placeholder

77
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang s l pradžioj mano ligos. Paskui ji ateidavo į mane
3
78
pradžioj mano ligos. Paskui ji ateidavo į mane
79
ir mes
šnekėdavomes.
šnekėdavomės.
Ji išsipasakojo savo santy-
80
kius su vyru – ir man atėjo mintis juos sutaikinti.
81
Kaip
tyčią
tyčia
vieną vakarą vyras išėjo pusvalandžiui
82
pas draugą ir grįžo labai vėlai ir visai girtas. Ži-
83
noma, atsitiko skandalas, ji ant rytojaus norė-
84
jo važiuoti namo, vyras užprašė šeimininkus,
85
kad jos neleistų. Pagaliau ji atėjo į mane
klaustis
klaustis,
86
kas jai daryti. Aš jai labai rimtai prišnekėjau,
87
kad ji turi taikintis su vyru ir kad dabar labai
88
gera
progą
proga
paimti vyrą į savo rankas ir pada-
89
ryt jį ištikimu. Aš pasakiau, ką ji turi padaryti
90
ir ką vyrui sakyti. Ji visa tai padarė ir mano
91
patarimas
patarimas,
pasirodo
pasirodo,
labai
gerąs
geras
buvęs.
Die Dviem
c
Critical note: Dviem ] cor pro Die, cor v pro ie
Dviem
dienom
92
praslinkus jau vyras atsiklaupęs prašė viską už-
93
miršti visa,
c
Critical note: visa ] vid ex err rep
miršti visa,
miršti,
pripirko jai
ru
rū
už kelius
Tukstančius
tūkstančius
94
ir pasidarė ištikimas namų sargas. Jis ir dabar
95
ateina int mane pasiklausti, ką ir kaip
Toliau
toliau
daryti,
96
vyras kartais pastebi, kad ji kažkokia kitokia pasidarė,
97
ir bijo mano
įtakos
įtakos,
ir
Tuo
tuo
labiau ją daboja. O
98
man to ir tereikia. Visos tos istorijos rezultate ji
99
man apie savo jausmus nebekalba, su vyru labai
100
gerai gyvena ir abudu patenkinti. Iš
Tokio
tokio
dide-
101
lio debesio lietaus nė lašelio nebuvo. O tu
bijojau bijojai ,
c
Critical note: bijojai ] cor pro bijojau, cor fl -ai pro -au, cor i pro u
bijojai,
102
kad aš nebūsiu stiprus, nebūsiu Tau
ištikimas!
ištikimas!
n
Note: „Anais studijų metais jo [Balio Sruogos] nerišo jokia sistema, jis gyveno nesuvaržytas. Vienas JAV laikraštis siuntinėjo jam dolerių. Už kelis dolerius tada, infliacijos nuvargintoje Vokietijoje, galima buvo puikiai ir linksmai gyventi. Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama. Pas jį retai kas užeidavo. Jokios moterys nesilankė. Iš viso atrodė, kad moterys jo gyvenime jokios rolės nevaidino. Palaida Švabingo bohemos moralė jam buvo svetima. Tik gerokai vėliau jis man patikėjo, kad mylįs savo lietuviškos tėvynės mergaitę ir esąs su ja susirišęs. Tai buvo jam kažkas šventa, į ką jis neleido nė gilyn įžvelgti. Apie tą mergaitę – savo būsimą žmoną – jis kalbėdavo retai ir labai šykščiai. Man teko mažai sutikti žmonių, kurie buvo taip ištikimi kaip Balys Sruoga; ištikimas viskam, su kuo jį meilė surišo: žmonai, tėvynei, žemei, poezijos žodžiui“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
103
Vanduk
Vanduk,
mažutėlis mano! Tu nepyk, kad aš Tau apie
104
tokius daiktus
Taip
taip
daug rašau, bet aš manau, kad
105
k
c
Critical note: aš ] a ras k
Turėjau
turėjau
Tai
tai
nuo pradžios iki galo išpasakoti,
106
kad tu jokio šešėlio
nejaustum,
nejaustum
ir kad tu
107
žinotum
žinotum,
kad aš tavo esu, ir kad nėra
iegos
jiegos
pasauly,
108
kuri galėtų mane priversti Tau ištikimu
109
nebūti! Aš nežinau, ar tu žinai, bet jei neži-
110
nai, tai žinok – aš nėsu pažinęs moteriškės
111
taip, kaip kiti yra pažinę, ir aš
gyvenu
gyvenu,
ir esu
112
skaistus
del
dėl
Tavęs! Aš nešu Tau visą mano
113
jaunystę ir pilnybę, visą
gylybę gyvybę
c
Critical note: gyvybę ] cor pro gylybę, cor v pro l
gyvybę
ir esybę – visa
114
Tau atiduodu. Aš esu visas tavo, ir aš
Toks
toks
ga tegaliu
c
Critical note: tegaliu ] cor pro ga, cor te pro ga
tegaliu
115
būtų būti ,
c
Critical note: būti ] cor pro būtų, cor i pro ų
būti,
nes aš nėsu
koksai toksai ,
c
Critical note: toksai ] cor pro koksai, cor t pro pri k
toksai,
kurį tu galėtai dalintis.
– – – – – –
p
Physical note: [2r] //

Facsimile Image Placeholder

116
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang s l Tavo tėvui š parašiau trumputį laiškelį – senai.
4
117
Tavo
tėvui
tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Vandos Daugirdaitės tėvas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas, Medemrodės girininkas. Toliau minimas laiškas neišliko.
aš parašiau trumputį laiškelį – senai.
118
Kelios dienos atgal pasiunčiau
Svietimo
Švietimo
Minist.
c
Critical note: [m]inist[erijos]
Minist.
minist.
Komisijai
Komisijai
119
(Express post),
c
Critical note: express post ] angl =skubos paštas
(Express post),
(express post),
kad Tau
kuogreičiausia
kuo greičiausiai
siūstų
siųstų
piningus,
piningus,
n
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei.
120
tik del gelžkelio streiko,
nežinau
nežinau,
ar laiškas išėjo iš
121
Miuncheno. Aš jau
Onieginą
Oneginą
n
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
išverčiau, perrašiau
122
ir išsiunčiau. Bet dabar sumaniau vėl keletą
123
dalykėlių rašyti –
Taip
taip
aš ir negaliu apsidirbt.
124
Mes
v miuncheniškiai
c
Critical note: miuncheniškiai ] cor pro v, cor m pro v
miuncheniškiai
ir gi
irgi
organizuojam studentų
draugija.
draugiją.
n
Note: „Müncheno studentų branduolį iš pradžių sudarė veterinarijos studentai, Krašto apsaugos min-jos stipendininkai. Mūsų buvo 5: Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis ir aš. Atvykę čia 1921 m., jau radome Antaną Gylį; jis turėjo filosofijos daktaro titulą ir buvo bebaigiąs studijuoti mediciną. Berods tuo pačiu metu atvyko Marė Endziulaitytė (vėliau ištekėjusi už A. Gylio) ir Monika Galdikaitė, taip pat J. Petrauskas ir P. Ragalskis. 1921 m. lapkričio pradžioje atvyko Balys Sruoga. Universiteto raštinėje jis gavo visų lietuvių studentų adresus ir netrukus užmezgė su mumis ryšius. Jo iniciatyva ir buvo įsteigta draugija ir jo pasiūlymu pirmininku buvo išrinktas dr. Gylys; jis vadovavo, kol gyveno Münchene. Kitais metais draugija pagausėjo naujais studentais: kun. V. Mykolaitis-Putinas, kun. Garmus, Vera Bakšytė (vėliau ištekėjusi už buv. finansų ministro P. Karvelio), Domeikaitė, Vincas Užupis, dar vienas Užupis karininkas, Juozo Užupio brolis, du Šmulkščiai. Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
125
Vienas lietuvis –
Gilys
Gylys
n
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete.
– šiemet gavo filosofijos
126
daktaro laipsnį ir
pasarį
c
Critical note: pavasarį ] vid ex err pasarį, vid ex err om va
pasarį
pavasarį
norį
nori
gaut medicinos daktaro
127
laipsnį – baisiai nuobodus žmogus. Dar nuobodesnė
128
jo prietelka –
Galdikaitė.
Galdikaitė.
n
Note: Monika Galdikaitė-Kaunienė (1897–1981), mokytoja. 1921–1937 m. studijavo Miuncheno universiteto Filosofijos fakultete Vokietijoje.
Šiaulietis Stasys
Jankauskas
Jankauskas
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją.
129
geras
berniukas
berniukas,
tiktai nieko neišmano, jis
pildo
c
Critical note: pildo ] def ld
pildo
130
kurjerio pareigas lietuviams tarpusavy susisiekt.
131
Varnauskas
Varnauskas
n
Note: Jonas Varnauskas, surusėjęs lietuvis, su juo Balys Sruoga mėgdavo žaisti šachmatais. Jonas Varnauskas su žmona Aliuša studijavo mediciją Miuncheno universitete (žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
su žmona (buvusia
kunigaikšt.
c
Critical note: kunigaikšt[yte]
kunigaikšt.
Viazemska)
c
Critical note: Viazemska ] Viazemska[ja]
Viazemska)
Viazemska),
132
surusėjęs
lietuvis
lietuvis,
– jie abudu pavyzdingi
133
tipai amžino ruso studento, studentauja kokius
134
8 metus ir dar tiek rengias. Tokie
čiai
c
Critical note: čia ] vid ex err čiai, ras sec i
čia
Tai
tai
lietuviai.
135
Operoj mačiau
Zigfri
Zygrfy
n
Note: Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Zygrydas (Siegried), pastatyta 1869 m. Ji priklauso operų teatrologijai Nibelungų žiedas.
– man baisiai nepatiko.
136
Scena, dekoracijos, technika, muzika – visa
pašelęs
pašėlęs
137
daiktas, bet pačios operos tai ir nėra. Ypač paskuti-
138
nis veiksmas. Kažkokia muzikos tironija, viską
139
nustelbia, viską užmuša, scenoj – jokio
140
jo veiksmo ,
c
Critical note: veiksmo ] cor pro jo, cor v pro jo
veiksmo,
jokio
Turinio.
turinio.
Baisiai keikiaus išėjęs
141
iš operos. Noriu
pažiurėti
pažiūrėti
kitų Vagnerio
142
veikalų,
k tik
c
Critical note: tik ] cor pro k, cor t pro k
tik
nesulaukiu
nesulaukiu,
kada jie eis.
143
Tai
Tai,
matai, aš Tau prirašiau visokių niekų,
144
nes mat šiandie šeštadienis, buvau
„Kamerspiele“
c
Critical note: Münchner „Kammerspiele“ vok =Miuncheno „Kammerspiele“
„Kamerspiele“
„Kammerspiele“,
145
ten
ir gi
irgi
nepatenkino manęs, užmigti negaliu, tai
146
ir sėdžiu pernakt. Kokie pas tave nesusipra-
147
timai su šeimininke? Ir abelnai, ką išgirsti
148
Lietuvos
Lietuvos,
Tai
tai
man parašyk – nes man niekas
149
neparašo – koks skandalas buvo operoj? Kas reda-
150
guoja
Lietuva?
Lietuvą?
n
Note: Baliui Sruogai išvykus studijuoti į Miuncheną dienraščio Lietuva vyriausiojo redaktoriaus pareigas perėmė žurnalistas Matas Bagdonas (1895–1957), kuris dienraštį redagavo 1921–1922 m.
151
O dabar
labanaktis
labanaktis,
Vandukai mano! Aš taip
152
noriu Tave visą
išbučiuotį!
išbučiuoti!
Veidą, akis,
krutinę
krūtinę
153
išbučiuoti,
užliuliuoti
užliūliuoti
ir taip karštai priglausti,
154
tav kad
c
Critical note: kad ] cor pro tav
kad
Tavo širdies plastėjimas mano širdį siektų.
155
Labanaktis
Labanaktis,
Vandukėli!
156
Baliuks
c
Critical note: Baliuks ] sign
p
Physical note: [2v] //
Baliuks
Baliukas
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Vandukas mano! Jau senai tau berašiau ir senai
a3
Line number 4
Note: Tuo metu Miunchene vyko geležinkelininkų streikas.
a3
Line number 7
Note: Balys Sruoga gimė 1896-02-02.
a3
Line number 11
Note: Izaras (vok Isar) – upė Vokietijoje. „Jis [Balys Sruoga] nepaprastai mėgo Izaro upę, kurios vanduo buvo labai mėlynas. Bavarai girdavosi, kad iš mėlyno Izaro vandens jie pagaminą skaniausią pasaulyje alų“ (Antanas Krušinskas, „[Atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 113).
a3
Line number 12
Note: Albinas Rimka (1886–1944), Balio Sruogos bičiulis, studijavęs ekonomiką Frankfurte prie Maino, dažnai atvykdavęs į Miuncheną aplankyti Balio Sruogos.
a1
Line number 19
Critical note: panašaus ] vid ex err om s
a1
Line number 21
Critical note: stra[ße] vok =gatvė
a1
Line number 22
Critical note: vas[ario]
a1
Line number 22
Critical note: nusisamdž[iau]
a1
Line number 24
Critical note: kambariūkštis ] vid ex err kambiukštis, vid ex err om ar
a1
Line number 25
Critical note: pirmame ] cor pro v, cor p pro v
a1
Line number 29
Critical note: Butas ] cor pro Visai
a3
Line number 29
Note: vok =Princo regento teatras, koncertų salė ir operos teatras Miunchene, ten rodytos Richardo Wagnerio operos.
a1
Line number 32
Critical note: m[arkių]
a1
Line number 32
Critical note: Frü[h]st[ück] vok =pusryčiai
a1
Line number 36
Critical note: b[ei] vok =prie, t. y. pas, per buto šeimininką
a1
Line number 38
Critical note: auks[inų]
a1
Line number 38
Physical note: [1r] //
a1
Line number 39
Critical note: 2 ] add in d ang s l Ir parašiau ant pado „Vieninteliam draugui
a3
Line number 42
Note: Kalbama apie Balio Sruogos gimtadienį. Boleslovo vardo diena minima rugpjūčio mėn. 19 d.
a3
Line number 45
Note: Toliau tęsiama anksčiau, prieš keletą dienų, pradėta tema apie „kvailą istoriją“, nutikusią Baliui Sruogai, gyvenusiam Seglo pensione, kur jo dėmesį meilindamasi bandė patraukti ištekėjusi kaimynė vokietė (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-01, in: LLTI BR, f. 53, b. 464, l. 1r).
a1
Line number 48
Critical note: šeimininkais ] vid ex err šeiminkais, vid ex err om sec in
a1
Line number 61
Critical note: ji ] vid ex err jis pro ji
a1
Line number 63
Critical note: kad ] p ras many
a1
Line number 63
Critical note: labai ] def aba
a1
Line number 67
Critical note: paprastai ] p ras interp :
a1
Line number 69
Critical note: mielu ] vid ex err milu, vid ex err om e
a1
Line number 76
Physical note: [1v] //
a1
Line number 77
Critical note: 3 ] add in d ang s l pradžioj mano ligos. Paskui ji ateidavo į mane
a1
Line number 91
Critical note: Dviem ] cor pro Die, cor v pro ie
a1
Line number 93
Critical note: visa ] vid ex err rep
a1
Line number 101
Critical note: bijojai ] cor pro bijojau, cor fl -ai pro -au, cor i pro u
a3
Line number 102
Note: „Anais studijų metais jo [Balio Sruogos] nerišo jokia sistema, jis gyveno nesuvaržytas. Vienas JAV laikraštis siuntinėjo jam dolerių. Už kelis dolerius tada, infliacijos nuvargintoje Vokietijoje, galima buvo puikiai ir linksmai gyventi. Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama. Pas jį retai kas užeidavo. Jokios moterys nesilankė. Iš viso atrodė, kad moterys jo gyvenime jokios rolės nevaidino. Palaida Švabingo bohemos moralė jam buvo svetima. Tik gerokai vėliau jis man patikėjo, kad mylįs savo lietuviškos tėvynės mergaitę ir esąs su ja susirišęs. Tai buvo jam kažkas šventa, į ką jis neleido nė gilyn įžvelgti. Apie tą mergaitę – savo būsimą žmoną – jis kalbėdavo retai ir labai šykščiai. Man teko mažai sutikti žmonių, kurie buvo taip ištikimi kaip Balys Sruoga; ištikimas viskam, su kuo jį meilė surišo: žmonai, tėvynei, žemei, poezijos žodžiui“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
a1
Line number 105
Critical note: aš ] a ras k
a1
Line number 113
Critical note: gyvybę ] cor pro gylybę, cor v pro l
a1
Line number 114
Critical note: tegaliu ] cor pro ga, cor te pro ga
a1
Line number 115
Critical note: būti ] cor pro būtų, cor i pro ų
a1
Line number 115
Critical note: toksai ] cor pro koksai, cor t pro pri k
a1
Unnumbered line
Physical note: [2r] //
a1
Line number 116
Critical note: 4 ] add in d ang s l Tavo tėvui š parašiau trumputį laiškelį – senai.
a3
Line number 117
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Vandos Daugirdaitės tėvas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas, Medemrodės girininkas. Toliau minimas laiškas neišliko.
a1
Line number 118
Critical note: [m]inist[erijos]
a1
Line number 119
Critical note: express post ] angl =skubos paštas
a3
Line number 119
Note: Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija buvo sudaręs sutartį dėl Alfredo ir Maurice'o Croiset Graikų literatūros vadovėlio vertimo, Vanda Daugirdaitė šį veikalą dalimis vertė iš prancūzų į lietuvių kalbą, Balys Sruoga redagavo, už vertimo darbą atlygį prašė siųsti į Berlyną Vandai Daugirdaitei.
a3
Line number 121
Note: Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą.
a1
Line number 124
Critical note: miuncheniškiai ] cor pro v, cor m pro v
a3
Line number 124
Note: „Müncheno studentų branduolį iš pradžių sudarė veterinarijos studentai, Krašto apsaugos min-jos stipendininkai. Mūsų buvo 5: Kostas Kanauka, Antanas Janulionis, Juozas Užupis, Juozas Vilimaitis ir aš. Atvykę čia 1921 m., jau radome Antaną Gylį; jis turėjo filosofijos daktaro titulą ir buvo bebaigiąs studijuoti mediciną. Berods tuo pačiu metu atvyko Marė Endziulaitytė (vėliau ištekėjusi už A. Gylio) ir Monika Galdikaitė, taip pat J. Petrauskas ir P. Ragalskis. 1921 m. lapkričio pradžioje atvyko Balys Sruoga. Universiteto raštinėje jis gavo visų lietuvių studentų adresus ir netrukus užmezgė su mumis ryšius. Jo iniciatyva ir buvo įsteigta draugija ir jo pasiūlymu pirmininku buvo išrinktas dr. Gylys; jis vadovavo, kol gyveno Münchene. Kitais metais draugija pagausėjo naujais studentais: kun. V. Mykolaitis-Putinas, kun. Garmus, Vera Bakšytė (vėliau ištekėjusi už buv. finansų ministro P. Karvelio), Domeikaitė, Vincas Užupis, dar vienas Užupis karininkas, Juozo Užupio brolis, du Šmulkščiai. Didele veikla draugija nepasižymėjo. Susirinkdavome pasišnekėti, pasidalinti mintimis. Buvo daromi pranešimai. Pvz., pirmininko pakviestas kunigas jėzuitas kalbėjo apie Dievo buvimą. Putinas-Mykolaitis – apie meną, Balys Sruoga – apie erotiką lietuvių liaudies dainose (viena jo disertacijos temų)“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
a3
Line number 125
Note: Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete.
a1
Line number 126
Critical note: pavasarį ] vid ex err pasarį, vid ex err om va
a3
Line number 128
Note: Monika Galdikaitė-Kaunienė (1897–1981), mokytoja. 1921–1937 m. studijavo Miuncheno universiteto Filosofijos fakultete Vokietijoje.
a3
Line number 128
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją.
a1
Line number 129
Critical note: pildo ] def ld
a3
Line number 131
Note: Jonas Varnauskas, surusėjęs lietuvis, su juo Balys Sruoga mėgdavo žaisti šachmatais. Jonas Varnauskas su žmona Aliuša studijavo mediciją Miuncheno universitete (žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
a1
Line number 131
Critical note: kunigaikšt[yte]
a1
Line number 131
Critical note: Viazemska ] Viazemska[ja]
a1
Line number 134
Critical note: čia ] vid ex err čiai, ras sec i
a3
Line number 135
Note: Richardo Vagnerio (Richard Wagner) opera Zygrydas (Siegried), pastatyta 1869 m. Ji priklauso operų teatrologijai Nibelungų žiedas.
a1
Line number 140
Critical note: veiksmo ] cor pro jo, cor v pro jo
a1
Line number 142
Critical note: tik ] cor pro k, cor t pro k
a1
Line number 144
Critical note: Münchner „Kammerspiele“ vok =Miuncheno „Kammerspiele“
a3
Line number 150
Note: Baliui Sruogai išvykus studijuoti į Miuncheną dienraščio Lietuva vyriausiojo redaktoriaus pareigas perėmė žurnalistas Matas Bagdonas (1895–1957), kuris dienraštį redagavo 1921–1922 m.
a1
Line number 154
Critical note: kad ] cor pro tav
a1
Line number 156
Critical note: Baliuks ] sign
a1
Line number 156
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_02_04_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_02_04_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_02_04_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_02_04_vd_2v.jpgX (Close panel)
image