Vandai Daugirdaitei, 1922-02-11

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-02-11

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 469. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1922. II. 11 / Iš Miuncheno į Berlyną“). Rašyta viename 21,0 × 28,0 cm laiškinio, gelstelėjusio popieriaus dryželiais lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus, užlenkiant dešinįjį ir kairįjį kraštus. 1r kairiajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Viršutinis kraštas apiplyšęs. Dėmėta (rudos dėmės). Ištepta. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 163 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 9–10, KC PENN, l. 10–11 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-02-11: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-02-11: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-02-11: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-02-11, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_02_11_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia genetinio varianto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukai mielas! Kur tu palikai, kad tavęs
1
Vandukai mielas! Kur tu palikai, kad tavęs
2
negirdeti?
negirdėti?
O vakar vakarą gavau iš
3
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Toliau minimas laiškas neišliko. Kad planuota Kiprą Petrauską pakviesti koncertuoti į Vokietiją, liudija ir kitas laiškas: „Tu tokį laišką parašei Petrausko reikalu, kad aš jam negalėjau jo rodyti. Kalbi apie pasaulio garsenybę. Suprask jo ambiciją! Jis ir Berlyne buvo labai mandras. Sunku buvo sutikti ilgesniam laikui. Mat, kaip rašiau, gramofoninosi. Grįžo Kaunan. Ar ką laimėjo? Nežinau. Aš nė neatsisveikinau. Rodos, jis su vokiečiais kažką darė“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-11, rankraščio fotokopija, in: LLTI BR, f. 115, b. 244, l. 1r). Dainininkas 1922 m. Miunchene nekoncertavo.
laiško laišką ,
c
Critical note: laišką ] cor pro laiško, cor flpro -o
laišką,
jis man uždavė naujo klapato.
4
Visų pirma
del
dėl
Petrausko ; :
c
Critical note: Petrausko: ] cor interp pro vid ;
Petrausko:
Petrausko:
n
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968), operos solistas. 1925 m. gastrolių su rusų operos dainininku Fiodoru Šaliapinu metu koncertavo Vokietijoje – Leipcige, Miunchene, Drezdene.
jis siūlo, kad aš Miun-
5
chene pasirūpinčiau, kad Petrauskas
6
gale
galė
gastroliuoti čionai. Rodos, kad pa-
7
vyks tai padaryti, nors daug klapato
8
turėsiu. O antra – Kirša
Berline
Berlyne
surato surado
c
Critical note: surado ] cor pro surato, cor d pro t
surado
9
Puidą,
Puidą,
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, leidėjas. „1922 metais Puidos įsteigta akcinė bendrovė „Vaiva“ pradėjo vakarietiškai suplanuotų kelių serijų („Panteonas“, „Jaunimo svarstymai“, „Mokslo knygynėlis“) leidybą. Imdama paskolas iš Lietuvos kooperacijos banko, spausdino knygas Enzio Jagomasto spaustuvėje Tilžėje ir Guido Hakebeilio spaustuvėje Berlyne, pasiekdama kartais gana aukštos poligrafinės kultūros[…] (Vytautas Kubilius, Dviese literatūros sūpuoklėse, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 114)“.
o
Puidą
Puida
Ten
ten
sėdi ir spausdina
10
knygas, ir perka, tai aš pasiūliau išleisti
11
ir mano
Dievų takais
Dievų takais
n
Note: Eilėraščių ciklas „Dievų takais“ komponuotas 1917–1919 m. Jis pirmiausia pasirodė 1921 m. spaudoje (Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 3, p. 72–76; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[VIII. Būk nors mirksnį lengva viešnia]“, „[IX. Aš netyčia apsistojau]“, „[X. Del tavęs žadėjau būti]“, „[XI. Per tylų lauką, žiedų karūnas]“, „[XII. Pasauly – vienas…]“, „[XIII. Už perregimų kalnų]“, „[XIV. Krūtinę nuogą, rasotą veidą]“, „[XV. Ant žiedelių, ant baltų]“, „[XVI. Nusvirę linai]“, „[XVII. Šniokščia vinkšnos ir berželiai]“, „[XVIII. Užgavo sielą]“, „[XIX. Aš iš tolo atėjau]“, „[XX. Atėjai]“, „[XXI. Laimink skundą begalinį]“, „[XXII. Žvaigždė tylinti užėjo]“, „[XXIII. Žiūriu, žiūriu į tą šalį]“, in: Ibid., 1921, kn. 6, p. 30–38; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXIV. Vyšnios glaudžiasi palangėj]“, „[XXV. Liūlia, liūlia]“, „[XXVI. Laukiu tavęs]“, „[XXVII. Kai atėjo]“, „[XXVIII. Kiaurą naktį, naktužėlę]“, „[XXIX. Šiandie pasauly]“], in: Ibid., 1921, kn. 7, p. 78–81; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXX. Slenka valtelė, kaip debesėlis], „[XXXI. Sodo sfinksai ąžuoliniai]“, „[XXXII. Liūdnos alėjos tęsias be galo]“, „[XXXIII. Suvertė mėnuo šešėlius ant kalno]“, „[XXXIV. Tartum sparnais mėlynaisiais apglėbdama]“, in: Ibid., 1921, kn. 8, p. 83–85; Balys Sruoga, „Dievų takais“ (Pabaiga) „[Sutema atlankė žemę]“, in: Ibid., 1921, kn. 10, p. 64; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro liepų nusvirusius bokštus…]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“, in: Vainikai: Naujesniosios poezijos antologija, sudarė Kazys Binkis, Kaunas: Švyturys, 1921, p. 164–169). Vėliausią eilėraščių ciklo redakciją žr. Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167, BSR 1, p. 100–131; eilėraščių ciklo tekstų istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR 1, p. 743–756.
bei
Paną.
Paną.
n
Note: „Panas“ – belgų poeto ir dramaturgo Charleso van Lerberghe'o (1861–1907) satyrinė komedija, iš prancūzų kalbos, talkinant Vandai Daugirdaitei, naudojantis rusišku 1908 m. leidyklos „Skorpion“ išleistu veikalo vertimu, pradėta versti į lietuvių kalbą 1921 m., baigta ir parengta spaudai 1924 m., planuota, kad kūrinį išleis akcinė bendrovė „Vaiva“. Vertimas tuo metu neišleistas (žr. Charle van Lergberghe, „Panas“, vertė Balys Sruoga, Kaunas, 1924, [spaudai paruoštas mašinraštis, įrištas, Balio Sruogos pataisytas juodu rašalu], in: MLLM, 3951, p. 1–115; išspausdintą vertimą žr. in: BSR 5-II, p. 217–275; apie vertimą plačiau žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785–787). Šis komedijos vertimas dažnai minėtas laiškuose: „Dėl „Pano“ kalbėjau su Šliūpu. Jis mano išleisti nuo „Ragučio“ vardo. Tiktai nori, kad Jomantas su Kalpoku jį iliustruotų. Dėl mano prakeiktų slogų aš jo negalėjau taisyti. Baisiai durnas ūpas. Ypač kad tik viena akimi trupučiukas tesimato, ir nuolat čiaudu, kosu, spjaudaus kaip senis (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Kauno – į Būgius, 1921-05-12, in: LLTI BR, f. 53, b. 528, l. 2r)“; „Šiandie parašiau Gugiui „Pano“ reikalu (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-18, in: MLLM GEK 3961/11, MLLM ER1 1750, l. 1v); „Žinai, kai tu būsi Kaune, paimk iš Sutkaus 1 egz. „Pano“ – ir atsiųsk man, aš pabandysiu su Amerikonais susiderėti – gal išleis – tai ir tau bus geriau (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r)“; „… „Paną“ šiomis dienomis jau pasiųsiu į Ameriką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, iki 1923-05-26, in: LLTI BR, f. 5, b. 668, l. 1v); „Pagaliau parašiau ultimatumą Gugiui dėl „Pano“: arba kad parduotų, arba rankraštį grąžintų, kas gal būtų dabar galima ir Kaune parduoti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1924-01-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 496. l. 2r). Vanda Sruogienė liudijo, kad „tas veikalas Baliui labai patiko, abu kartu skaitėm originalą. Jis prancūziškai neblogai tekstą suprato, bet aš geriau mokėjau. Rodos, vertėm kartu[…]“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], l. 3r, in: LLTI TS, 2015 perdavė Gediminas Samulionis). Veikalą iš pradžių planuota publikuoti satyros ir humoro laikraštyje Ragutis, kuris 1921 m. leistas Kaune (leidėjas ir atsakingasis redaktorius – Kęstutis (Keistutis) Šliūpas), vėliau intensyviai galvota jį išspausdinti Amerikoje leidžiamame dienraštyje Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis).
Atsakymo
12
dar neturiu,
Puida Kirša
c
Critical note: Kirša ] a ras Puida
Kirša
su Puida dar
13
nesikalbėjo, bet ar
šiaip
šiaip,
ar
Taip
taip
ir
c
Critical note: ir ] cor pro
ir
vieną
vieną,
14
ir kitą aš noriu prirengti spaudai.
15
Tai tu Kaune visų pirma
jau pamatyk
c
Critical note: pamatyk ] cor pro jau, cor pam pro jau
pamatyk
16
Sutkų
Sutkų
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), pedagogas, teatro teoretikas, satyros teatro Vilkolakis Kaune vienas vadovų, režisierius.
ir iš jo paimk vertimą – jau
Turėtų
turėtų
17
būt mašinėle perrašytas
(Panas)
(Panas)
ir man
18
atsiusk.
atsiųsk.
Jei ne Puida – tai aš
pasiusiu
pasiųsiu
19
Amerikon ir vis gal nors kaip pavyks
20
išleisiu
(išleisiu)
ir kiek uždirbti. O antra –
del
dėl
21
mano eilių –
Tai
tai
man
truksta
trūksta
kai kurių
22
rankraščio, kurios gal reikėtų indėti į rinkinį.
23
Visų pirma
audėja,
Audėja,
n
Note: Balys Sruoga, „Audėja“ [„[I. Suk, sesule, tamprias nytis]“, „[II. Aušros, dienos – staklės, gijos]“, „[III. Rudens vėjo mylimoji]“], in: Dainava, Tilžė, kn. 1, 1920, p. 37–39 (eilėraščių ciklo „Audėja“ vėliausią redakciją ir tekstų istoriją žr. in: BSR 1, p. 156–158, 766–768).
kuri buvo
Dainavoj
Dainavoj,
24
aš neturiu rankraščio, o antra –
25
Tu
tų
eilių, kurios buvo spausdintos
26
„Lietuvoj“
„Lietuvoj“
n
Note: [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Užgavo sielą / Nelaiko aidas…]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-04-20, Nr. 83, p. 5; [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Ant žiedelių, ant baltų]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-07-06, Nr. 144, p. 5.
v per
c
Critical note: per ] cor p pro v
per
visą laiką. Ar Tu parva-
27
žiuodama namon – ar Tu
negalėdum negalėtum
c
Critical note: negalėtum ] cor pro negalėdum, cor t pro d
negalėtum
28
paimti „Lietuvos“ komplektą Kaune,
29
nurašyti eiles ir man
atsiusti.
atsiųsti?
30
Jei galėtai – tai būtų labai gerai, nes
31
aš per Velykas suredaguočiau
rinkinį,
rinkinį.
32
Šiandie aš jaučiuos
gėriau.
geriau.
Šį vakarą
33
gausiu nuo tavęs
laiškutį
laiškutį,
Tai
tai
ir
Tau
tau
34
daugiau parašysiu. Jei matysi Kiršą,
35
tai jį prikalbink, kad
Panas
Panas
geras daiktas
36
ir kad jis reikia išleisti.
37
O dabar aš skubu į posėdį – mes kuriam
38
Miuncheno
Lietuvių
lietuvių
studentų
Draugiją
draugiją
n
Note: Balys Sruoga – Miuncheno lietuvių studentų draugijos, įsteigtos 1922 m., iniciatorius (plačiau žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
39
gerai
gerai,
Vandukėli?
40
Pridedama
Pridedamą
kvitanciją Kaune parodyk
41
Krevei
Krėvei
n
Note: Vincas Krėvė (1882–1954), rašytojas. 1922 m. buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. Prie laiško pridėtų dokumentų nėra. Buvęs laiško priedas neišliko.
– ar ji dar jam reikalinga, ar jau
42
ne?
c
Critical note: 40–42 ] add in sin mg, vert
p
Physical note: [1r] //
ne?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukai mielas! Kur tu palikai, kad tavęs
1
Vandukai mielas! Kur tu palikai, kad tavęs
2
negirdeti?
negirdėti?
O vakar vakarą gavau iš
3
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Toliau minimas laiškas neišliko. Kad planuota Kiprą Petrauską pakviesti koncertuoti į Vokietiją, liudija ir kitas laiškas: „Tu tokį laišką parašei Petrausko reikalu, kad aš jam negalėjau jo rodyti. Kalbi apie pasaulio garsenybę. Suprask jo ambiciją! Jis ir Berlyne buvo labai mandras. Sunku buvo sutikti ilgesniam laikui. Mat, kaip rašiau, gramofoninosi. Grįžo Kaunan. Ar ką laimėjo? Nežinau. Aš nė neatsisveikinau. Rodos, jis su vokiečiais kažką darė“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-11, rankraščio fotokopija, in: LLTI BR, f. 115, b. 244, l. 1r). Dainininkas 1922 m. Miunchene nekoncertavo.
laiško laišką ,
c
Critical note: laišką ] cor pro laiško, cor flpro -o
laišką,
jis man uždavė naujo klapato.
4
Visų pirma
del
dėl
Petrausko ; :
c
Critical note: Petrausko: ] cor interp pro vid ;
Petrausko:
Petrausko:
n
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968), operos solistas. 1925 m. gastrolių su rusų operos dainininku Fiodoru Šaliapinu metu koncertavo Vokietijoje – Leipcige, Miunchene, Drezdene.
jis siūlo, kad aš Miun-
5
chene pasirūpinčiau, kad Petrauskas
6
gale
galė
gastroliuoti čionai. Rodos, kad pa-
7
vyks tai padaryti, nors daug klapato
8
turėsiu. O antra – Kirša
Berline
Berlyne
surato surado
c
Critical note: surado ] cor pro surato, cor d pro t
surado
9
Puidą,
Puidą,
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, leidėjas. „1922 metais Puidos įsteigta akcinė bendrovė „Vaiva“ pradėjo vakarietiškai suplanuotų kelių serijų („Panteonas“, „Jaunimo svarstymai“, „Mokslo knygynėlis“) leidybą. Imdama paskolas iš Lietuvos kooperacijos banko, spausdino knygas Enzio Jagomasto spaustuvėje Tilžėje ir Guido Hakebeilio spaustuvėje Berlyne, pasiekdama kartais gana aukštos poligrafinės kultūros[…] (Vytautas Kubilius, Dviese literatūros sūpuoklėse, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 114)“.
o
Puidą
Puida
Ten
ten
sėdi ir spausdina
10
knygas, ir perka, tai aš pasiūliau išleisti
11
ir mano
Dievų takais
Dievų takais
n
Note: Eilėraščių ciklas „Dievų takais“ komponuotas 1917–1919 m. Jis pirmiausia pasirodė 1921 m. spaudoje (Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 3, p. 72–76; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[VIII. Būk nors mirksnį lengva viešnia]“, „[IX. Aš netyčia apsistojau]“, „[X. Del tavęs žadėjau būti]“, „[XI. Per tylų lauką, žiedų karūnas]“, „[XII. Pasauly – vienas…]“, „[XIII. Už perregimų kalnų]“, „[XIV. Krūtinę nuogą, rasotą veidą]“, „[XV. Ant žiedelių, ant baltų]“, „[XVI. Nusvirę linai]“, „[XVII. Šniokščia vinkšnos ir berželiai]“, „[XVIII. Užgavo sielą]“, „[XIX. Aš iš tolo atėjau]“, „[XX. Atėjai]“, „[XXI. Laimink skundą begalinį]“, „[XXII. Žvaigždė tylinti užėjo]“, „[XXIII. Žiūriu, žiūriu į tą šalį]“, in: Ibid., 1921, kn. 6, p. 30–38; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXIV. Vyšnios glaudžiasi palangėj]“, „[XXV. Liūlia, liūlia]“, „[XXVI. Laukiu tavęs]“, „[XXVII. Kai atėjo]“, „[XXVIII. Kiaurą naktį, naktužėlę]“, „[XXIX. Šiandie pasauly]“], in: Ibid., 1921, kn. 7, p. 78–81; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXX. Slenka valtelė, kaip debesėlis], „[XXXI. Sodo sfinksai ąžuoliniai]“, „[XXXII. Liūdnos alėjos tęsias be galo]“, „[XXXIII. Suvertė mėnuo šešėlius ant kalno]“, „[XXXIV. Tartum sparnais mėlynaisiais apglėbdama]“, in: Ibid., 1921, kn. 8, p. 83–85; Balys Sruoga, „Dievų takais“ (Pabaiga) „[Sutema atlankė žemę]“, in: Ibid., 1921, kn. 10, p. 64; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro liepų nusvirusius bokštus…]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“, in: Vainikai: Naujesniosios poezijos antologija, sudarė Kazys Binkis, Kaunas: Švyturys, 1921, p. 164–169). Vėliausią eilėraščių ciklo redakciją žr. Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167, BSR 1, p. 100–131; eilėraščių ciklo tekstų istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR 1, p. 743–756.
bei
Paną.
Paną.
n
Note: „Panas“ – belgų poeto ir dramaturgo Charleso van Lerberghe'o (1861–1907) satyrinė komedija, iš prancūzų kalbos, talkinant Vandai Daugirdaitei, naudojantis rusišku 1908 m. leidyklos „Skorpion“ išleistu veikalo vertimu, pradėta versti į lietuvių kalbą 1921 m., baigta ir parengta spaudai 1924 m., planuota, kad kūrinį išleis akcinė bendrovė „Vaiva“. Vertimas tuo metu neišleistas (žr. Charle van Lergberghe, „Panas“, vertė Balys Sruoga, Kaunas, 1924, [spaudai paruoštas mašinraštis, įrištas, Balio Sruogos pataisytas juodu rašalu], in: MLLM, 3951, p. 1–115; išspausdintą vertimą žr. in: BSR 5-II, p. 217–275; apie vertimą plačiau žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785–787). Šis komedijos vertimas dažnai minėtas laiškuose: „Dėl „Pano“ kalbėjau su Šliūpu. Jis mano išleisti nuo „Ragučio“ vardo. Tiktai nori, kad Jomantas su Kalpoku jį iliustruotų. Dėl mano prakeiktų slogų aš jo negalėjau taisyti. Baisiai durnas ūpas. Ypač kad tik viena akimi trupučiukas tesimato, ir nuolat čiaudu, kosu, spjaudaus kaip senis (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Kauno – į Būgius, 1921-05-12, in: LLTI BR, f. 53, b. 528, l. 2r)“; „Šiandie parašiau Gugiui „Pano“ reikalu (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-18, in: MLLM GEK 3961/11, MLLM ER1 1750, l. 1v); „Žinai, kai tu būsi Kaune, paimk iš Sutkaus 1 egz. „Pano“ – ir atsiųsk man, aš pabandysiu su Amerikonais susiderėti – gal išleis – tai ir tau bus geriau (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r)“; „… „Paną“ šiomis dienomis jau pasiųsiu į Ameriką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, iki 1923-05-26, in: LLTI BR, f. 5, b. 668, l. 1v); „Pagaliau parašiau ultimatumą Gugiui dėl „Pano“: arba kad parduotų, arba rankraštį grąžintų, kas gal būtų dabar galima ir Kaune parduoti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1924-01-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 496. l. 2r). Vanda Sruogienė liudijo, kad „tas veikalas Baliui labai patiko, abu kartu skaitėm originalą. Jis prancūziškai neblogai tekstą suprato, bet aš geriau mokėjau. Rodos, vertėm kartu[…]“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], l. 3r, in: LLTI TS, 2015 perdavė Gediminas Samulionis). Veikalą iš pradžių planuota publikuoti satyros ir humoro laikraštyje Ragutis, kuris 1921 m. leistas Kaune (leidėjas ir atsakingasis redaktorius – Kęstutis (Keistutis) Šliūpas), vėliau intensyviai galvota jį išspausdinti Amerikoje leidžiamame dienraštyje Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis).
Atsakymo
12
dar neturiu,
Puida Kirša
c
Critical note: Kirša ] a ras Puida
Kirša
su Puida dar
13
nesikalbėjo, bet ar
šiaip
šiaip,
ar
Taip
taip
ir
c
Critical note: ir ] cor pro
ir
vieną
vieną,
14
ir kitą aš noriu prirengti spaudai.
15
Tai tu Kaune visų pirma
jau pamatyk
c
Critical note: pamatyk ] cor pro jau, cor pam pro jau
pamatyk
16
Sutkų
Sutkų
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), pedagogas, teatro teoretikas, satyros teatro Vilkolakis Kaune vienas vadovų, režisierius.
ir iš jo paimk vertimą – jau
Turėtų
turėtų
17
būt mašinėle perrašytas
(Panas)
(Panas)
ir man
18
atsiusk.
atsiųsk.
Jei ne Puida – tai aš
pasiusiu
pasiųsiu
19
Amerikon ir vis gal nors kaip pavyks
20
išleisiu
(išleisiu)
ir kiek uždirbti. O antra –
del
dėl
21
mano eilių –
Tai
tai
man
truksta
trūksta
kai kurių
22
rankraščio, kurios gal reikėtų indėti į rinkinį.
23
Visų pirma
audėja,
Audėja,
n
Note: Balys Sruoga, „Audėja“ [„[I. Suk, sesule, tamprias nytis]“, „[II. Aušros, dienos – staklės, gijos]“, „[III. Rudens vėjo mylimoji]“], in: Dainava, Tilžė, kn. 1, 1920, p. 37–39 (eilėraščių ciklo „Audėja“ vėliausią redakciją ir tekstų istoriją žr. in: BSR 1, p. 156–158, 766–768).
kuri buvo
Dainavoj
Dainavoj,
24
aš neturiu rankraščio, o antra –
25
Tu
tų
eilių, kurios buvo spausdintos
26
„Lietuvoj“
„Lietuvoj“
n
Note: [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Užgavo sielą / Nelaiko aidas…]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-04-20, Nr. 83, p. 5; [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Ant žiedelių, ant baltų]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-07-06, Nr. 144, p. 5.
v per
c
Critical note: per ] cor p pro v
per
visą laiką. Ar Tu parva-
27
žiuodama namon – ar Tu
negalėdum negalėtum
c
Critical note: negalėtum ] cor pro negalėdum, cor t pro d
negalėtum
28
paimti „Lietuvos“ komplektą Kaune,
29
nurašyti eiles ir man
atsiusti.
atsiųsti?
30
Jei galėtai – tai būtų labai gerai, nes
31
aš per Velykas suredaguočiau
rinkinį,
rinkinį.
32
Šiandie aš jaučiuos
gėriau.
geriau.
Šį vakarą
33
gausiu nuo tavęs
laiškutį
laiškutį,
Tai
tai
ir
Tau
tau
34
daugiau parašysiu. Jei matysi Kiršą,
35
tai jį prikalbink, kad
Panas
Panas
geras daiktas
36
ir kad jis reikia išleisti.
37
O dabar aš skubu į posėdį – mes kuriam
38
Miuncheno
Lietuvių
lietuvių
studentų
Draugiją
draugiją
n
Note: Balys Sruoga – Miuncheno lietuvių studentų draugijos, įsteigtos 1922 m., iniciatorius (plačiau žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
39
gerai
gerai,
Vandukėli?
40
Pridedama
Pridedamą
kvitanciją Kaune parodyk
41
Krevei
Krėvei
n
Note: Vincas Krėvė (1882–1954), rašytojas. 1922 m. buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. Prie laiško pridėtų dokumentų nėra. Buvęs laiško priedas neišliko.
– ar ji dar jam reikalinga, ar jau
42
ne?
c
Critical note: 40–42 ] add in sin mg, vert
p
Physical note: [1r] //
ne?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukai mielas! Kur tu palikai, kad tavęs
1
Vandukai mielas! Kur tu palikai, kad tavęs
2
negirdeti?
negirdėti?
O vakar vakarą gavau iš
3
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Toliau minimas laiškas neišliko. Kad planuota Kiprą Petrauską pakviesti koncertuoti į Vokietiją, liudija ir kitas laiškas: „Tu tokį laišką parašei Petrausko reikalu, kad aš jam negalėjau jo rodyti. Kalbi apie pasaulio garsenybę. Suprask jo ambiciją! Jis ir Berlyne buvo labai mandras. Sunku buvo sutikti ilgesniam laikui. Mat, kaip rašiau, gramofoninosi. Grįžo Kaunan. Ar ką laimėjo? Nežinau. Aš nė neatsisveikinau. Rodos, jis su vokiečiais kažką darė“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-11, rankraščio fotokopija, in: LLTI BR, f. 115, b. 244, l. 1r). Dainininkas 1922 m. Miunchene nekoncertavo.
laiško laišką ,
c
Critical note: laišką ] cor pro laiško, cor flpro -o
laišką,
jis man uždavė naujo klapato.
4
Visų pirma
del
dėl
Petrausko ; :
c
Critical note: Petrausko: ] cor interp pro vid ;
Petrausko:
Petrausko:
n
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968), operos solistas. 1925 m. gastrolių su rusų operos dainininku Fiodoru Šaliapinu metu koncertavo Vokietijoje – Leipcige, Miunchene, Drezdene.
jis siūlo, kad aš Miun-
5
chene pasirūpinčiau, kad Petrauskas
6
gale
galė
gastroliuoti čionai. Rodos, kad pa-
7
vyks tai padaryti, nors daug klapato
8
turėsiu. O antra – Kirša
Berline
Berlyne
surato surado
c
Critical note: surado ] cor pro surato, cor d pro t
surado
9
Puidą,
Puidą,
n
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, leidėjas. „1922 metais Puidos įsteigta akcinė bendrovė „Vaiva“ pradėjo vakarietiškai suplanuotų kelių serijų („Panteonas“, „Jaunimo svarstymai“, „Mokslo knygynėlis“) leidybą. Imdama paskolas iš Lietuvos kooperacijos banko, spausdino knygas Enzio Jagomasto spaustuvėje Tilžėje ir Guido Hakebeilio spaustuvėje Berlyne, pasiekdama kartais gana aukštos poligrafinės kultūros[…] (Vytautas Kubilius, Dviese literatūros sūpuoklėse, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 114)“.
o
Puidą
Puida
Ten
ten
sėdi ir spausdina
10
knygas, ir perka, tai aš pasiūliau išleisti
11
ir mano
Dievų takais
Dievų takais
n
Note: Eilėraščių ciklas „Dievų takais“ komponuotas 1917–1919 m. Jis pirmiausia pasirodė 1921 m. spaudoje (Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 3, p. 72–76; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[VIII. Būk nors mirksnį lengva viešnia]“, „[IX. Aš netyčia apsistojau]“, „[X. Del tavęs žadėjau būti]“, „[XI. Per tylų lauką, žiedų karūnas]“, „[XII. Pasauly – vienas…]“, „[XIII. Už perregimų kalnų]“, „[XIV. Krūtinę nuogą, rasotą veidą]“, „[XV. Ant žiedelių, ant baltų]“, „[XVI. Nusvirę linai]“, „[XVII. Šniokščia vinkšnos ir berželiai]“, „[XVIII. Užgavo sielą]“, „[XIX. Aš iš tolo atėjau]“, „[XX. Atėjai]“, „[XXI. Laimink skundą begalinį]“, „[XXII. Žvaigždė tylinti užėjo]“, „[XXIII. Žiūriu, žiūriu į tą šalį]“, in: Ibid., 1921, kn. 6, p. 30–38; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXIV. Vyšnios glaudžiasi palangėj]“, „[XXV. Liūlia, liūlia]“, „[XXVI. Laukiu tavęs]“, „[XXVII. Kai atėjo]“, „[XXVIII. Kiaurą naktį, naktužėlę]“, „[XXIX. Šiandie pasauly]“], in: Ibid., 1921, kn. 7, p. 78–81; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXX. Slenka valtelė, kaip debesėlis], „[XXXI. Sodo sfinksai ąžuoliniai]“, „[XXXII. Liūdnos alėjos tęsias be galo]“, „[XXXIII. Suvertė mėnuo šešėlius ant kalno]“, „[XXXIV. Tartum sparnais mėlynaisiais apglėbdama]“, in: Ibid., 1921, kn. 8, p. 83–85; Balys Sruoga, „Dievų takais“ (Pabaiga) „[Sutema atlankė žemę]“, in: Ibid., 1921, kn. 10, p. 64; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro liepų nusvirusius bokštus…]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“, in: Vainikai: Naujesniosios poezijos antologija, sudarė Kazys Binkis, Kaunas: Švyturys, 1921, p. 164–169). Vėliausią eilėraščių ciklo redakciją žr. Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167, BSR 1, p. 100–131; eilėraščių ciklo tekstų istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR 1, p. 743–756.
bei
Paną.
Paną.
n
Note: „Panas“ – belgų poeto ir dramaturgo Charleso van Lerberghe'o (1861–1907) satyrinė komedija, iš prancūzų kalbos, talkinant Vandai Daugirdaitei, naudojantis rusišku 1908 m. leidyklos „Skorpion“ išleistu veikalo vertimu, pradėta versti į lietuvių kalbą 1921 m., baigta ir parengta spaudai 1924 m., planuota, kad kūrinį išleis akcinė bendrovė „Vaiva“. Vertimas tuo metu neišleistas (žr. Charle van Lergberghe, „Panas“, vertė Balys Sruoga, Kaunas, 1924, [spaudai paruoštas mašinraštis, įrištas, Balio Sruogos pataisytas juodu rašalu], in: MLLM, 3951, p. 1–115; išspausdintą vertimą žr. in: BSR 5-II, p. 217–275; apie vertimą plačiau žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785–787). Šis komedijos vertimas dažnai minėtas laiškuose: „Dėl „Pano“ kalbėjau su Šliūpu. Jis mano išleisti nuo „Ragučio“ vardo. Tiktai nori, kad Jomantas su Kalpoku jį iliustruotų. Dėl mano prakeiktų slogų aš jo negalėjau taisyti. Baisiai durnas ūpas. Ypač kad tik viena akimi trupučiukas tesimato, ir nuolat čiaudu, kosu, spjaudaus kaip senis (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Kauno – į Būgius, 1921-05-12, in: LLTI BR, f. 53, b. 528, l. 2r)“; „Šiandie parašiau Gugiui „Pano“ reikalu (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-18, in: MLLM GEK 3961/11, MLLM ER1 1750, l. 1v); „Žinai, kai tu būsi Kaune, paimk iš Sutkaus 1 egz. „Pano“ – ir atsiųsk man, aš pabandysiu su Amerikonais susiderėti – gal išleis – tai ir tau bus geriau (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r)“; „… „Paną“ šiomis dienomis jau pasiųsiu į Ameriką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, iki 1923-05-26, in: LLTI BR, f. 5, b. 668, l. 1v); „Pagaliau parašiau ultimatumą Gugiui dėl „Pano“: arba kad parduotų, arba rankraštį grąžintų, kas gal būtų dabar galima ir Kaune parduoti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1924-01-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 496. l. 2r). Vanda Sruogienė liudijo, kad „tas veikalas Baliui labai patiko, abu kartu skaitėm originalą. Jis prancūziškai neblogai tekstą suprato, bet aš geriau mokėjau. Rodos, vertėm kartu[…]“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], l. 3r, in: LLTI TS, 2015 perdavė Gediminas Samulionis). Veikalą iš pradžių planuota publikuoti satyros ir humoro laikraštyje Ragutis, kuris 1921 m. leistas Kaune (leidėjas ir atsakingasis redaktorius – Kęstutis (Keistutis) Šliūpas), vėliau intensyviai galvota jį išspausdinti Amerikoje leidžiamame dienraštyje Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis).
Atsakymo
12
dar neturiu,
Puida Kirša
c
Critical note: Kirša ] a ras Puida
Kirša
su Puida dar
13
nesikalbėjo, bet ar
šiaip
šiaip,
ar
Taip
taip
ir
c
Critical note: ir ] cor pro
ir
vieną
vieną,
14
ir kitą aš noriu prirengti spaudai.
15
Tai tu Kaune visų pirma
jau pamatyk
c
Critical note: pamatyk ] cor pro jau, cor pam pro jau
pamatyk
16
Sutkų
Sutkų
n
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), pedagogas, teatro teoretikas, satyros teatro Vilkolakis Kaune vienas vadovų, režisierius.
ir iš jo paimk vertimą – jau
Turėtų
turėtų
17
būt mašinėle perrašytas
(Panas)
(Panas)
ir man
18
atsiusk.
atsiųsk.
Jei ne Puida – tai aš
pasiusiu
pasiųsiu
19
Amerikon ir vis gal nors kaip pavyks
20
išleisiu
(išleisiu)
ir kiek uždirbti. O antra –
del
dėl
21
mano eilių –
Tai
tai
man
truksta
trūksta
kai kurių
22
rankraščio, kurios gal reikėtų indėti į rinkinį.
23
Visų pirma
audėja,
Audėja,
n
Note: Balys Sruoga, „Audėja“ [„[I. Suk, sesule, tamprias nytis]“, „[II. Aušros, dienos – staklės, gijos]“, „[III. Rudens vėjo mylimoji]“], in: Dainava, Tilžė, kn. 1, 1920, p. 37–39 (eilėraščių ciklo „Audėja“ vėliausią redakciją ir tekstų istoriją žr. in: BSR 1, p. 156–158, 766–768).
kuri buvo
Dainavoj
Dainavoj,
24
aš neturiu rankraščio, o antra –
25
Tu
tų
eilių, kurios buvo spausdintos
26
„Lietuvoj“
„Lietuvoj“
n
Note: [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Užgavo sielą / Nelaiko aidas…]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-04-20, Nr. 83, p. 5; [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Ant žiedelių, ant baltų]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-07-06, Nr. 144, p. 5.
v per
c
Critical note: per ] cor p pro v
per
visą laiką. Ar Tu parva-
27
žiuodama namon – ar Tu
negalėdum negalėtum
c
Critical note: negalėtum ] cor pro negalėdum, cor t pro d
negalėtum
28
paimti „Lietuvos“ komplektą Kaune,
29
nurašyti eiles ir man
atsiusti.
atsiųsti?
30
Jei galėtai – tai būtų labai gerai, nes
31
aš per Velykas suredaguočiau
rinkinį,
rinkinį.
32
Šiandie aš jaučiuos
gėriau.
geriau.
Šį vakarą
33
gausiu nuo tavęs
laiškutį
laiškutį,
Tai
tai
ir
Tau
tau
34
daugiau parašysiu. Jei matysi Kiršą,
35
tai jį prikalbink, kad
Panas
Panas
geras daiktas
36
ir kad jis reikia išleisti.
37
O dabar aš skubu į posėdį – mes kuriam
38
Miuncheno
Lietuvių
lietuvių
studentų
Draugiją
draugiją
n
Note: Balys Sruoga – Miuncheno lietuvių studentų draugijos, įsteigtos 1922 m., iniciatorius (plačiau žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
39
gerai
gerai,
Vandukėli?
40
Pridedama
Pridedamą
kvitanciją Kaune parodyk
41
Krevei
Krėvei
n
Note: Vincas Krėvė (1882–1954), rašytojas. 1922 m. buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. Prie laiško pridėtų dokumentų nėra. Buvęs laiško priedas neišliko.
– ar ji dar jam reikalinga, ar jau
42
ne?
c
Critical note: 40–42 ] add in sin mg, vert
p
Physical note: [1r] //
ne?

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 3
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. studijavo Berlyno universitete vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. Toliau minimas laiškas neišliko. Kad planuota Kiprą Petrauską pakviesti koncertuoti į Vokietiją, liudija ir kitas laiškas: „Tu tokį laišką parašei Petrausko reikalu, kad aš jam negalėjau jo rodyti. Kalbi apie pasaulio garsenybę. Suprask jo ambiciją! Jis ir Berlyne buvo labai mandras. Sunku buvo sutikti ilgesniam laikui. Mat, kaip rašiau, gramofoninosi. Grįžo Kaunan. Ar ką laimėjo? Nežinau. Aš nė neatsisveikinau. Rodos, jis su vokiečiais kažką darė“ (Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, 1922-03-11, rankraščio fotokopija, in: LLTI BR, f. 115, b. 244, l. 1r). Dainininkas 1922 m. Miunchene nekoncertavo.
a1
Line number 3
Critical note: laišką ] cor pro laiško, cor flpro -o
a1
Line number 4
Critical note: Petrausko: ] cor interp pro vid ;
a3
Line number 4
Note: Kipras Petrauskas (1885–1968), operos solistas. 1925 m. gastrolių su rusų operos dainininku Fiodoru Šaliapinu metu koncertavo Vokietijoje – Leipcige, Miunchene, Drezdene.
a1
Line number 8
Critical note: surado ] cor pro surato, cor d pro t
a3
Line number 9
Note: Kazys Puida (1883–1945), rašytojas, leidėjas. „1922 metais Puidos įsteigta akcinė bendrovė „Vaiva“ pradėjo vakarietiškai suplanuotų kelių serijų („Panteonas“, „Jaunimo svarstymai“, „Mokslo knygynėlis“) leidybą. Imdama paskolas iš Lietuvos kooperacijos banko, spausdino knygas Enzio Jagomasto spaustuvėje Tilžėje ir Guido Hakebeilio spaustuvėje Berlyne, pasiekdama kartais gana aukštos poligrafinės kultūros[…] (Vytautas Kubilius, Dviese literatūros sūpuoklėse, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 114)“.
a3
Line number 11
Note: Eilėraščių ciklas „Dievų takais“ komponuotas 1917–1919 m. Jis pirmiausia pasirodė 1921 m. spaudoje (Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 3, p. 72–76; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[VIII. Būk nors mirksnį lengva viešnia]“, „[IX. Aš netyčia apsistojau]“, „[X. Del tavęs žadėjau būti]“, „[XI. Per tylų lauką, žiedų karūnas]“, „[XII. Pasauly – vienas…]“, „[XIII. Už perregimų kalnų]“, „[XIV. Krūtinę nuogą, rasotą veidą]“, „[XV. Ant žiedelių, ant baltų]“, „[XVI. Nusvirę linai]“, „[XVII. Šniokščia vinkšnos ir berželiai]“, „[XVIII. Užgavo sielą]“, „[XIX. Aš iš tolo atėjau]“, „[XX. Atėjai]“, „[XXI. Laimink skundą begalinį]“, „[XXII. Žvaigždė tylinti užėjo]“, „[XXIII. Žiūriu, žiūriu į tą šalį]“, in: Ibid., 1921, kn. 6, p. 30–38; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXIV. Vyšnios glaudžiasi palangėj]“, „[XXV. Liūlia, liūlia]“, „[XXVI. Laukiu tavęs]“, „[XXVII. Kai atėjo]“, „[XXVIII. Kiaurą naktį, naktužėlę]“, „[XXIX. Šiandie pasauly]“], in: Ibid., 1921, kn. 7, p. 78–81; Balys Sruoga, „Dievų takais“ „[XXX. Slenka valtelė, kaip debesėlis], „[XXXI. Sodo sfinksai ąžuoliniai]“, „[XXXII. Liūdnos alėjos tęsias be galo]“, „[XXXIII. Suvertė mėnuo šešėlius ant kalno]“, „[XXXIV. Tartum sparnais mėlynaisiais apglėbdama]“, in: Ibid., 1921, kn. 8, p. 83–85; Balys Sruoga, „Dievų takais“ (Pabaiga) „[Sutema atlankė žemę]“, in: Ibid., 1921, kn. 10, p. 64; Balys Sruoga, „Dievų takais“ [„[I. Saulė teka]“, „[II. Pražydo žemė]“, „[III. Tu ateik į vyšnių sodą!]“, „[IV. Saulėlaidos ugnys sultingoms aguonoms prasimuš pro liepų nusvirusius bokštus…]“, „[V. Perregimuos rūbuos, kaip meilės dievaitė]“, „[VI. Mėnulis baltas]“, „[VII. Rudens liepos]“, in: Vainikai: Naujesniosios poezijos antologija, sudarė Kazys Binkis, Kaunas: Švyturys, 1921, p. 164–169). Vėliausią eilėraščių ciklo redakciją žr. Balys Sruoga, Dievų takais, Klaipėda: Rytas, 1923, p. 1–167, BSR 1, p. 100–131; eilėraščių ciklo tekstų istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR 1, p. 743–756.
a3
Line number 11
Note: „Panas“ – belgų poeto ir dramaturgo Charleso van Lerberghe'o (1861–1907) satyrinė komedija, iš prancūzų kalbos, talkinant Vandai Daugirdaitei, naudojantis rusišku 1908 m. leidyklos „Skorpion“ išleistu veikalo vertimu, pradėta versti į lietuvių kalbą 1921 m., baigta ir parengta spaudai 1924 m., planuota, kad kūrinį išleis akcinė bendrovė „Vaiva“. Vertimas tuo metu neišleistas (žr. Charle van Lergberghe, „Panas“, vertė Balys Sruoga, Kaunas, 1924, [spaudai paruoštas mašinraštis, įrištas, Balio Sruogos pataisytas juodu rašalu], in: MLLM, 3951, p. 1–115; išspausdintą vertimą žr. in: BSR 5-II, p. 217–275; apie vertimą plačiau žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785–787). Šis komedijos vertimas dažnai minėtas laiškuose: „Dėl „Pano“ kalbėjau su Šliūpu. Jis mano išleisti nuo „Ragučio“ vardo. Tiktai nori, kad Jomantas su Kalpoku jį iliustruotų. Dėl mano prakeiktų slogų aš jo negalėjau taisyti. Baisiai durnas ūpas. Ypač kad tik viena akimi trupučiukas tesimato, ir nuolat čiaudu, kosu, spjaudaus kaip senis (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Kauno – į Būgius, 1921-05-12, in: LLTI BR, f. 53, b. 528, l. 2r)“; „Šiandie parašiau Gugiui „Pano“ reikalu (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-18, in: MLLM GEK 3961/11, MLLM ER1 1750, l. 1v); „Žinai, kai tu būsi Kaune, paimk iš Sutkaus 1 egz. „Pano“ – ir atsiųsk man, aš pabandysiu su Amerikonais susiderėti – gal išleis – tai ir tau bus geriau (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-03-11, in: LLTI BR, f. 53, b. 482, l. 1r)“; „… „Paną“ šiomis dienomis jau pasiųsiu į Ameriką“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, iki 1923-05-26, in: LLTI BR, f. 5, b. 668, l. 1v); „Pagaliau parašiau ultimatumą Gugiui dėl „Pano“: arba kad parduotų, arba rankraštį grąžintų, kas gal būtų dabar galima ir Kaune parduoti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1924-01-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 496. l. 2r). Vanda Sruogienė liudijo, kad „tas veikalas Baliui labai patiko, abu kartu skaitėm originalą. Jis prancūziškai neblogai tekstą suprato, bet aš geriau mokėjau. Rodos, vertėm kartu[…]“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], l. 3r, in: LLTI TS, 2015 perdavė Gediminas Samulionis). Veikalą iš pradžių planuota publikuoti satyros ir humoro laikraštyje Ragutis, kuris 1921 m. leistas Kaune (leidėjas ir atsakingasis redaktorius – Kęstutis (Keistutis) Šliūpas), vėliau intensyviai galvota jį išspausdinti Amerikoje leidžiamame dienraštyje Naujienos (leidėjas – Kazys Gugis).
a1
Line number 12
Critical note: Kirša ] a ras Puida
a1
Line number 13
Critical note: ir ] cor pro
a1
Line number 15
Critical note: pamatyk ] cor pro jau, cor pam pro jau
a3
Line number 16
Note: Antanas Sutkus (1892–1968), pedagogas, teatro teoretikas, satyros teatro Vilkolakis Kaune vienas vadovų, režisierius.
a3
Line number 23
Note: Balys Sruoga, „Audėja“ [„[I. Suk, sesule, tamprias nytis]“, „[II. Aušros, dienos – staklės, gijos]“, „[III. Rudens vėjo mylimoji]“], in: Dainava, Tilžė, kn. 1, 1920, p. 37–39 (eilėraščių ciklo „Audėja“ vėliausią redakciją ir tekstų istoriją žr. in: BSR 1, p. 156–158, 766–768).
a3
Line number 26
Note: [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Užgavo sielą / Nelaiko aidas…]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-04-20, Nr. 83, p. 5; [Balys Sruoga], „Iš cikliaus „Dievų takais“ „[Ant žiedelių, ant baltų]“, in: Lietuva, Kaunas, 1919-07-06, Nr. 144, p. 5.
a1
Line number 26
Critical note: per ] cor p pro v
a1
Line number 27
Critical note: negalėtum ] cor pro negalėdum, cor t pro d
a3
Line number 38
Note: Balys Sruoga – Miuncheno lietuvių studentų draugijos, įsteigtos 1922 m., iniciatorius (plačiau žr. Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 87).
a3
Line number 41
Note: Vincas Krėvė (1882–1954), rašytojas. 1922 m. buvo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius. Prie laiško pridėtų dokumentų nėra. Buvęs laiško priedas neišliko.
a1
Line number 42
Critical note: 40–42 ] add in sin mg, vert
a1
Line number 42
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_02_11_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_02_11_vd_1v.jpgX (Close panel)
image