Vandai Daugirdaitei, 1922-02-26

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-02-26

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_3. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, turinį („Šiandie sekmadienis“), 1922 m. kalendorių (02-26 – sekmadienis). Rašyta dviejuose 14,0 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus spalvotuose atvirukuose (1v, 2v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]22-02-26. Ant abiejų atvirukų užklijuota po vieną šešių markių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklą „Deutsches Reich“. Sulieta. 1r Osterhofeno su Miesingo balnakalniu gelsvai rudas vaizdas: „Osterhofen mit Miesing“. Virš jo užrašas pieštuku Balio Sruogos ranka: „Miesing (prie Rotwand)“. 2r namelio Rotwand kalnuose pilkšvai žalsvas vaizdas: „Rotwandhaus mit der Rotwand.“ Po juo užrašas pieštuku Balio Sruogos ranka: „Rotwand“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 161. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-02-26: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-02-26: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-02-26: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią rašymo proceso sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, l. 1v, 2v, 1922-02-26, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_02_26_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas be rašymo proceso pažymų.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvilaiškio vienos pusės pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šiandie
sekmadienis
sekmadienis.
a
V. Daugirdaitė
b
Gth. b/Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128III
1
1.
c
Critical note: add in sin ang s l Šiandie sekmadienis.
1.
2
Šiandie
sekmadienis
sekmadienis.
3
Aš šiandie kalnuose –
4
pačiužos,
pačiūžos,
sniegas,
5
sniegas, sniegas.
6
Tiek laisvės, tiek
7
saulės ir tikros
8
didelės didelės pusnys.
9
Pakalnėj 25 kartus
10
virtau su sniegu,
11
su
uolomis
uolomis,
12
visas šlapias
13
esu. Ir laišku-
14
tis šlapias. O
15
aš tave šlapias
16
iš kalnų bučiuoju.
17
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bol

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
V. Daugirdaitė
b
Gth. b/Schönberg
c
Berlin,
Charlott
Charlott.
d
Schillerstr. 128III
18
2.
c
Critical note: add in sin ang s l Traukinys dar stovi.
2.
19
Traukinys dar stovi.
20
Aš pabėgau nuo savo
21
kompanijos
Jankausko.
Jankausko.
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją. Vienas iš Balio Sruogos gerų draugų, su kuriais jis mielai leisdavo laisvalaikį gamtoje, restorane, aludėje. Stasys Jankauskas prisiminė Balį Sruogą „kaip mielą draugą ir kolegą“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
22
Aš pasiklydau miške, jis
23
pasiklydo pakalnėj, o kol
24
jis
g pargriuvo
c
Critical note: pargriuvo ] cor p pro g
pargriuvo
ir kol
25
atsikėlė – aš jau buvau
26
užu šimtų sieksnių –
27
taip ir nežinau, kaip jis
28
išly
išli
iš ravo. Vietoj
29
Miuncheno,
Miuncheno
nuvažiavau
30
priešingon pusėn, užsimo-
31
kėjau
strape
c
Critical note: strafe ] vid ex err p pro f, vok strafe =bausmė
strape…
strafe…
7
m!
c
Critical note: m[arkes]
m!
m.!
Pra-
32
dėjau
avantiurą.
avantiūrą.
n
Note: „Savaitgaliais dažnai išvykdavome į Alpių kalnus – žiemą slidinėti, o vasarą kopėme su kuprine ant nugaros. / Vieną sykį Balys man pasiūlė vykti su juo į kalnus slidinėti. Jis suradęs labai gerą antkalnę. Manęs prikalbinėti nereikėjo, ir šeštadienį pavakare išvykome. Münchene palikom gana gražų orą, bet artėjant prie sniegu padengtų kalnų, ėmė snigti ir temti. Nepaisant to, išlipę iš traukinio, mes kopėm į kalną, kuriame gan aukštai turėjo būti namelis ir ten galima buvo gauti nakvynę. Lipant į kalną vis labiau snigo, vėjas stiprėjo, kilo didelė sniego pūga. Pametėm taką ir paklydom. Kadangi buvome pavargę, nutarėm sustoti ir pailsėti. Po kokios valandos vėjas aprimo, pamatėme žiburį – tai buvo namelis, kurio ieškojome. Taip pasibaigė nuotykis, įvaręs nemažą baimę“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
33
Man rodos, kad aš dar
34
vis pakalnėn tebe-
35
skrendu. Bučiuoju,
36
Vandukai,
bučiuoju
bučiuoju.
37
Boliukas
c
Critical note: Boliukas ] sign
p
Physical note: [2v] //
Boliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie
sekmadienis
sekmadienis.
a
V. Daugirdaitė
b
Gth. b/Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128III
1
1.
c
Critical note: add in sin ang s l Šiandie sekmadienis.
1.
2
Šiandie
sekmadienis
sekmadienis.
3
Aš šiandie kalnuose –
4
pačiužos,
pačiūžos,
sniegas,
5
sniegas, sniegas.
6
Tiek laisvės, tiek
7
saulės ir tikros
8
didelės didelės pusnys.
9
Pakalnėj 25 kartus
10
virtau su sniegu,
11
su
uolomis
uolomis,
12
visas šlapias
13
esu. Ir laišku-
14
tis šlapias. O
15
aš tave šlapias
16
iš kalnų bučiuoju.
17
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bol

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
V. Daugirdaitė
b
Gth. b/Schönberg
c
Berlin,
Charlott
Charlott.
d
Schillerstr. 128III
18
2.
c
Critical note: add in sin ang s l Traukinys dar stovi.
2.
19
Traukinys dar stovi.
20
Aš pabėgau nuo savo
21
kompanijos
Jankausko.
Jankausko.
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją. Vienas iš Balio Sruogos gerų draugų, su kuriais jis mielai leisdavo laisvalaikį gamtoje, restorane, aludėje. Stasys Jankauskas prisiminė Balį Sruogą „kaip mielą draugą ir kolegą“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
22
Aš pasiklydau miške, jis
23
pasiklydo pakalnėj, o kol
24
jis
g pargriuvo
c
Critical note: pargriuvo ] cor p pro g
pargriuvo
ir kol
25
atsikėlė – aš jau buvau
26
užu šimtų sieksnių –
27
taip ir nežinau, kaip jis
28
išly
išli
iš ravo. Vietoj
29
Miuncheno,
Miuncheno
nuvažiavau
30
priešingon pusėn, užsimo-
31
kėjau
strape
c
Critical note: strafe ] vid ex err p pro f, vok strafe =bausmė
strape…
strafe…
7
m!
c
Critical note: m[arkes]
m!
m.!
Pra-
32
dėjau
avantiurą.
avantiūrą.
n
Note: „Savaitgaliais dažnai išvykdavome į Alpių kalnus – žiemą slidinėti, o vasarą kopėme su kuprine ant nugaros. / Vieną sykį Balys man pasiūlė vykti su juo į kalnus slidinėti. Jis suradęs labai gerą antkalnę. Manęs prikalbinėti nereikėjo, ir šeštadienį pavakare išvykome. Münchene palikom gana gražų orą, bet artėjant prie sniegu padengtų kalnų, ėmė snigti ir temti. Nepaisant to, išlipę iš traukinio, mes kopėm į kalną, kuriame gan aukštai turėjo būti namelis ir ten galima buvo gauti nakvynę. Lipant į kalną vis labiau snigo, vėjas stiprėjo, kilo didelė sniego pūga. Pametėm taką ir paklydom. Kadangi buvome pavargę, nutarėm sustoti ir pailsėti. Po kokios valandos vėjas aprimo, pamatėme žiburį – tai buvo namelis, kurio ieškojome. Taip pasibaigė nuotykis, įvaręs nemažą baimę“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
33
Man rodos, kad aš dar
34
vis pakalnėn tebe-
35
skrendu. Bučiuoju,
36
Vandukai,
bučiuoju
bučiuoju.
37
Boliukas
c
Critical note: Boliukas ] sign
p
Physical note: [2v] //
Boliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie
sekmadienis
sekmadienis.
a
V. Daugirdaitė
b
Gth. b/Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128III
1
1.
c
Critical note: add in sin ang s l Šiandie sekmadienis.
1.
2
Šiandie
sekmadienis
sekmadienis.
3
Aš šiandie kalnuose –
4
pačiužos,
pačiūžos,
sniegas,
5
sniegas, sniegas.
6
Tiek laisvės, tiek
7
saulės ir tikros
8
didelės didelės pusnys.
9
Pakalnėj 25 kartus
10
virtau su sniegu,
11
su
uolomis
uolomis,
12
visas šlapias
13
esu. Ir laišku-
14
tis šlapias. O
15
aš tave šlapias
16
iš kalnų bučiuoju.
17
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bol

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
V. Daugirdaitė
b
Gth. b/Schönberg
c
Berlin,
Charlott
Charlott.
d
Schillerstr. 128III
18
2.
c
Critical note: add in sin ang s l Traukinys dar stovi.
2.
19
Traukinys dar stovi.
20
Aš pabėgau nuo savo
21
kompanijos
Jankausko.
Jankausko.
n
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją. Vienas iš Balio Sruogos gerų draugų, su kuriais jis mielai leisdavo laisvalaikį gamtoje, restorane, aludėje. Stasys Jankauskas prisiminė Balį Sruogą „kaip mielą draugą ir kolegą“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
22
Aš pasiklydau miške, jis
23
pasiklydo pakalnėj, o kol
24
jis
g pargriuvo
c
Critical note: pargriuvo ] cor p pro g
pargriuvo
ir kol
25
atsikėlė – aš jau buvau
26
užu šimtų sieksnių –
27
taip ir nežinau, kaip jis
28
išly
išli
iš ravo. Vietoj
29
Miuncheno,
Miuncheno
nuvažiavau
30
priešingon pusėn, užsimo-
31
kėjau
strape
c
Critical note: strafe ] vid ex err p pro f, vok strafe =bausmė
strape…
strafe…
7
m!
c
Critical note: m[arkes]
m!
m.!
Pra-
32
dėjau
avantiurą.
avantiūrą.
n
Note: „Savaitgaliais dažnai išvykdavome į Alpių kalnus – žiemą slidinėti, o vasarą kopėme su kuprine ant nugaros. / Vieną sykį Balys man pasiūlė vykti su juo į kalnus slidinėti. Jis suradęs labai gerą antkalnę. Manęs prikalbinėti nereikėjo, ir šeštadienį pavakare išvykome. Münchene palikom gana gražų orą, bet artėjant prie sniegu padengtų kalnų, ėmė snigti ir temti. Nepaisant to, išlipę iš traukinio, mes kopėm į kalną, kuriame gan aukštai turėjo būti namelis ir ten galima buvo gauti nakvynę. Lipant į kalną vis labiau snigo, vėjas stiprėjo, kilo didelė sniego pūga. Pametėm taką ir paklydom. Kadangi buvome pavargę, nutarėm sustoti ir pailsėti. Po kokios valandos vėjas aprimo, pamatėme žiburį – tai buvo namelis, kurio ieškojome. Taip pasibaigė nuotykis, įvaręs nemažą baimę“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
33
Man rodos, kad aš dar
34
vis pakalnėn tebe-
35
skrendu. Bučiuoju,
36
Vandukai,
bučiuoju
bučiuoju.
37
Boliukas
c
Critical note: Boliukas ] sign
p
Physical note: [2v] //
Boliukas

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: add in sin ang s l Šiandie sekmadienis.
a1
Line number 17
Critical note: Bol ] sign
a1
Line number 17
Physical note: [1v] //
a1
Line number 18
Critical note: add in sin ang s l Traukinys dar stovi.
a3
Line number 21
Note: Stasys Jankauskas (1899–1997), veterinarijos gydytojas. 1921–1927 m. Miuncheno universitete studijavo veterinariją. Vienas iš Balio Sruogos gerų draugų, su kuriais jis mielai leisdavo laisvalaikį gamtoje, restorane, aludėje. Stasys Jankauskas prisiminė Balį Sruogą „kaip mielą draugą ir kolegą“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
a1
Line number 24
Critical note: pargriuvo ] cor p pro g
a1
Line number 31
Critical note: strafe ] vid ex err p pro f, vok strafe =bausmė
a1
Line number 31
Critical note: m[arkes]
a3
Line number 32
Note: „Savaitgaliais dažnai išvykdavome į Alpių kalnus – žiemą slidinėti, o vasarą kopėme su kuprine ant nugaros. / Vieną sykį Balys man pasiūlė vykti su juo į kalnus slidinėti. Jis suradęs labai gerą antkalnę. Manęs prikalbinėti nereikėjo, ir šeštadienį pavakare išvykome. Münchene palikom gana gražų orą, bet artėjant prie sniegu padengtų kalnų, ėmė snigti ir temti. Nepaisant to, išlipę iš traukinio, mes kopėm į kalną, kuriame gan aukštai turėjo būti namelis ir ten galima buvo gauti nakvynę. Lipant į kalną vis labiau snigo, vėjas stiprėjo, kilo didelė sniego pūga. Pametėm taką ir paklydom. Kadangi buvome pavargę, nutarėm sustoti ir pailsėti. Po kokios valandos vėjas aprimo, pamatėme žiburį – tai buvo namelis, kurio ieškojome. Taip pasibaigė nuotykis, įvaręs nemažą baimę“ (Stasys Jankauskas, „Iš studijų Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 88).
a1
Line number 37
Critical note: Boliukas ] sign
a1
Line number 37
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_02_26_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_02_26_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_02_26_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_02_26_vd_2v.jpgX (Close panel)
image