Vandai Daugirdaitei, po 1922-05-10

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, po 1922-05-10

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 506. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vandos Daugirdaitės pastabą („1922 m. / Po buvimo Berlyne. / Iš Miuncheno / į Bugius“). Rašyta viename 21,9 × 28,4 cm gelstelėjusio, drobės faktūros laiškinio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Kairėje paraštėje dvi susegimo skylės. Yra smulkių rudų dėmelių, juodų pirštų atspaudų žymių. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290 (Algio Samulionio rankraštis), l. 15–16, BLKMČ BS, l. 21 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922_05_10_po: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922_05_10_po: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922_05_10_po: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, po 1922-05-10, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_05_10_po_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau kiek
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau, kiek
1
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau kiek
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau, kiek
2
galėjau, pavargau – ir
dušioj
dūšioj
taip neramu pasidarė.
3
Valkiojuos po sodą, valgiau restorane
vakariene
vakarienę
– bet taip
4
ir nepabaigiau, kažkas sustojo, kažkas apsisukė, kažkas galvoje
5
užia.
ūžia.
Parėjęs namo, radau tavo laiškutį, radau
laikraščiu
laikraščių
6
iš Lietuvos. Turėjau
vokiečiu
vokiečių
kalbos pamoką-pašnekėsį,
7
o dabar jau 12 nakties, vėl skaitau tavo
laiška….
laišką
8
Aš nežinau, ar aš taip pavargęs, ar koks galas pasidarė,
9
tik man baisiai liūdna, ir aš nežinau, kur dėtis.
O Nei
c
Critical note: Nei ] cor pro O, cor N pro O
Nei
10
užmigt, nei skaityt nieko
negalio negaliu
c
Critical note: negaliu ] cor fl -u pro o
negaliu…
Akys biškį skauda,
11
ir galva
užia,
ūžia,
ir vos
įžiuriu
įžiūriu
šias raides. O gal del to
12
tik,
a kad
c
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
kad
akys ašarų pilnos…
13
,
žinoma
žinoma,
Sruoga, aš
Adolpo
Adolfo
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – visuomenininkas, ryšininkas, vyresnysis Balio Sruogos brolis. Vilniuje dirbo įvairiose technikos komisijose, Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininko padėjėjas ir Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų mokyklos vedėjas.
ir
Juozo
Juozo
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – teisininkas, diplomatas, nuo 1920 m. Lietuvoje tarnavo užsienio reikalų ministerijoje, vyriausias Balio Sruogos brolis. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
brolis! Žinoma,
14
aš kitoks būti negaliu! Tiktai gal jie senai užmiršo verkti…
15
O aš, o
ką aš duočiau, kad aš galėčiau užmiršti! Tavo
16
laiškas toks geras, o
kadel
kodel
man taip liūdna pasidarė –
17
kodel aš taip kvailai verkiu ir susilaikyt negaliu – aš pats
18
žežinau nežinau .
c
Critical note: nežinau ] cor n pro ž
nežinau.
Jei tu padėtum ranką man ant galvos ir tyliai
19
paklaustum – aš gal tik dar labiau pravirkčiau ir
20
nežinočiau
nežinočiau,
kas pasakyti… Ir
sikrai tikrai
c
Critical note: tikrai ] cor t pro s
tikrai
ne del to, kad Tu
21
apie mane taip pasakei – juk aš sakiau, kad Berlyne bus
22
negerai, aš žinojau, kad taip bus,
žinojei
žinojai
ir
Tu…
Tu…
n
Note: Balys Sruoga, materialiai padėjęs Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos iš Lietuvos valdžios, eiti mokslus Berlyne, nerimavo dėl Vokietijoje prasidėjusios ekonominės krizės. Dar jai neprasidėjus, gyventi Berlyne nebuvo lengva: „Sąlygos gyventi buvo kuklios. Maisto trūko, teko žiemą bute šalti – tai buvo pokariniai laikai, rodos, Miunchene sotesni, negu Berlyne, kur aš kartais ir pabadaudavau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r). 1923 m. pasibaigus vasaros semestrui, dar buvo vilčių mokslus Vokietijoje tęsti: „dar tikėjomės, kad ir infliacijai pasibaigus galėsim verstis, todėl aš buvau padavus prašymus į keletą universitetų provincijoje, kur būtų pigesnis pragyvenimas, bet niekur nepriėmė. Leido studijuoti Vokietijoje tik tiems, kurie jau pasivarę moksle. Stipendininkai gavo pakeltas stipendijas, galėjo vykti kitur, o aš nebegalėjau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 2r). Vanda Daugirdaitė studijas Berlyne nutraukė nuo 1923 m. rudens semestro, „nes visus lietuvius studentus, neturėjusius daugiau kaip 4 semestrus, vokiečiai išmetė iš universitetų dėl įvykių Klaipėdoje“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-08-10, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 5r). 1923-01-15 Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Vokietijos valdžia, kuri anksčiau valdė šią teritoriją, dėl tikslios informacijos stokos iš Vokietijos universitetų pradėjo šalinti kitataučius – prancūzus, belgus ir lietuvius (iš Berlyno universiteto, išklausę po tris semestrus, turėjo pasitraukti Vanda Daugirdaitė ir Balio Sruogos brolis Kazimieras Sruoga): vyko „generalinis valymas lietuvių studentų iš Berlyno universiteto, […] privačiai duodant suprasti, kad tai iš „patriotizmo“ daroma“ (Aklasnebematė [Balys Sruoga], „Laiškas iš Berlyno“, in: Naujienos, Čikaga, 1923-07-11, Nr. 162, p. 4).
Kam
Kam,
23
Vandukai, dar skaudžiau daryti, jei ir taip be galo skaudu!
24
Apie tai daugiau aš nieko nenorėčiau šiandie nei
25
sakyti, nei galvoti… Tik tu nemanyk, kad aš
įsizeidžiau
įsižeidžiau
26
juk tu žinai pati, juk tu žinai… Tiktai, kad tu
27
žinotum, kaip man negera šiandie!..
28
Ir antras Tavo laiško lapelis, plunksna rašytas, toks
29
geras. Bet man dar liūdniau daros – aš jau nežinau.
30
Man rodos, kad aš Tau net pavydžiu. Tu namie,
31
Tavimi džiaugias, Tavimi didžiuojas, tave myli, tu
32
esi pastogėj, kur Tu sava, kur Tau
neklaiku….
neklaiku
33
O aš vienas – vienas, neturiu nei namų, nei pasto-
34
gės, nei artimų, kurie manęs lauktų…
35
Šiandie gyvenu – rytoj – ar aš žinau – kaip valkata
36
be pastogės kur
busiu.
būsiu.
Juk man tik vienas kelias
37
tėra į gatvę –
purvyną,
purviną,
biaurią…
bjaurią…
Kas dieną
38
žiūrėk, kad
duosnos
duonos
kąsnį paliktum rytojui, – o kur
39
sugrįžti vargą vargti – kur!.. Bet tai man vis viena,
40
kad tik aš
turėčiau
turėčiau,
kur tyliai tyliai išsiverkti…
41
Ir man rodos, kad dvasioj aš jau toks senas
senas,
p
Physical note: [1r] //
senas,

Facsimile Image Placeholder

42
nors gal gyventi niekumet nebuvau pradėjęs.
43
Ir man baisu ir klaiku: man rodos, kad aš Tavo
44
gyvenimą nuodiju, kad atsistojau tavo kely ir
45
nešu Tave į prapultį, man rodos, kad aš užtemdau
46
tau
gyvenimą gyvenimo
c
Critical note: gyvenimo ] cor fl -o pro
gyvenimo
džiaugsmą ir šviesybę ir pats skęsda-
47
mas siekiuos ir tave paskandinti… Juk aš nieku-
48
met nebemokėsiu džiaugtis pasauliu, kaip jaunybės
49
stiprybę stiprybė
c
Critical note: stiprybė ] cor flpro
stiprybė
džiaugias, juk aš niekumet nebesugrįšiu
50
į tą pasaulį, kur „geri žmonės“ gyvena… Gal teisin-
51
gai
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas, 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
sako, kad tai yra
„тихий ужас“,
„тихий ужас“,
n
Note: „тихий ужас“ ] rus = „tylus siaubas“.
bet tai
52
yra ne tik „ужас“, bet ir nuodai, kuriais aš Tavo
53
jaunystę nuodiju… Kaip aš norėčiau Tave nuo
54
to išliuosuoti, kad aš galėčiau tai vienas pergyventi,
55
set bet
c
Critical note: bet ] cor b pro s
bet
aš neturiu
iegu!
gų!
Liuosuokis pati, jei
paiėgi.
pajėgi.
56
Aš be pastogės, be artimų, – ir vis tik Sruoga, ir
57
vis tik
verkiu,
verkiu
kaip beprotis! Ek, Vanduk, Vanduk!
– – – – – – – –
58
Aš Tau norėjau visą naktį rašyti –
59
vis tiek neužmigsiu – bus dar blogiau – tiktai
60
man akys labai skauda ir aš vargiai bema-
61
tau, ką rašau.
62
Aš taip norėčiau, kad Tau
bu
bū
gera, kad aš
63
nejujaukčiau nesujaukčiau
n
Note: nesujaukčiau ] cor s pro j
nesujaukčiau
Tavo atilsio, tavo jaunystės!
64
Kad Tu nebūtum del manęs nelaiminga!
65
Tik man baisiai baisiai liūdna!
66
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau kiek
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau, kiek
1
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau kiek
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau, kiek
2
galėjau, pavargau – ir
dušioj
dūšioj
taip neramu pasidarė.
3
Valkiojuos po sodą, valgiau restorane
vakariene
vakarienę
– bet taip
4
ir nepabaigiau, kažkas sustojo, kažkas apsisukė, kažkas galvoje
5
užia.
ūžia.
Parėjęs namo, radau tavo laiškutį, radau
laikraščiu
laikraščių
6
iš Lietuvos. Turėjau
vokiečiu
vokiečių
kalbos pamoką-pašnekėsį,
7
o dabar jau 12 nakties, vėl skaitau tavo
laiška….
laišką
8
Aš nežinau, ar aš taip pavargęs, ar koks galas pasidarė,
9
tik man baisiai liūdna, ir aš nežinau, kur dėtis.
O Nei
c
Critical note: Nei ] cor pro O, cor N pro O
Nei
10
užmigt, nei skaityt nieko
negalio negaliu
c
Critical note: negaliu ] cor fl -u pro o
negaliu…
Akys biškį skauda,
11
ir galva
užia,
ūžia,
ir vos
įžiuriu
įžiūriu
šias raides. O gal del to
12
tik,
a kad
c
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
kad
akys ašarų pilnos…
13
,
žinoma
žinoma,
Sruoga, aš
Adolpo
Adolfo
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – visuomenininkas, ryšininkas, vyresnysis Balio Sruogos brolis. Vilniuje dirbo įvairiose technikos komisijose, Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininko padėjėjas ir Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų mokyklos vedėjas.
ir
Juozo
Juozo
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – teisininkas, diplomatas, nuo 1920 m. Lietuvoje tarnavo užsienio reikalų ministerijoje, vyriausias Balio Sruogos brolis. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
brolis! Žinoma,
14
aš kitoks būti negaliu! Tiktai gal jie senai užmiršo verkti…
15
O aš, o
ką aš duočiau, kad aš galėčiau užmiršti! Tavo
16
laiškas toks geras, o
kadel
kodel
man taip liūdna pasidarė –
17
kodel aš taip kvailai verkiu ir susilaikyt negaliu – aš pats
18
žežinau nežinau .
c
Critical note: nežinau ] cor n pro ž
nežinau.
Jei tu padėtum ranką man ant galvos ir tyliai
19
paklaustum – aš gal tik dar labiau pravirkčiau ir
20
nežinočiau
nežinočiau,
kas pasakyti… Ir
sikrai tikrai
c
Critical note: tikrai ] cor t pro s
tikrai
ne del to, kad Tu
21
apie mane taip pasakei – juk aš sakiau, kad Berlyne bus
22
negerai, aš žinojau, kad taip bus,
žinojei
žinojai
ir
Tu…
Tu…
n
Note: Balys Sruoga, materialiai padėjęs Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos iš Lietuvos valdžios, eiti mokslus Berlyne, nerimavo dėl Vokietijoje prasidėjusios ekonominės krizės. Dar jai neprasidėjus, gyventi Berlyne nebuvo lengva: „Sąlygos gyventi buvo kuklios. Maisto trūko, teko žiemą bute šalti – tai buvo pokariniai laikai, rodos, Miunchene sotesni, negu Berlyne, kur aš kartais ir pabadaudavau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r). 1923 m. pasibaigus vasaros semestrui, dar buvo vilčių mokslus Vokietijoje tęsti: „dar tikėjomės, kad ir infliacijai pasibaigus galėsim verstis, todėl aš buvau padavus prašymus į keletą universitetų provincijoje, kur būtų pigesnis pragyvenimas, bet niekur nepriėmė. Leido studijuoti Vokietijoje tik tiems, kurie jau pasivarę moksle. Stipendininkai gavo pakeltas stipendijas, galėjo vykti kitur, o aš nebegalėjau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 2r). Vanda Daugirdaitė studijas Berlyne nutraukė nuo 1923 m. rudens semestro, „nes visus lietuvius studentus, neturėjusius daugiau kaip 4 semestrus, vokiečiai išmetė iš universitetų dėl įvykių Klaipėdoje“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-08-10, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 5r). 1923-01-15 Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Vokietijos valdžia, kuri anksčiau valdė šią teritoriją, dėl tikslios informacijos stokos iš Vokietijos universitetų pradėjo šalinti kitataučius – prancūzus, belgus ir lietuvius (iš Berlyno universiteto, išklausę po tris semestrus, turėjo pasitraukti Vanda Daugirdaitė ir Balio Sruogos brolis Kazimieras Sruoga): vyko „generalinis valymas lietuvių studentų iš Berlyno universiteto, […] privačiai duodant suprasti, kad tai iš „patriotizmo“ daroma“ (Aklasnebematė [Balys Sruoga], „Laiškas iš Berlyno“, in: Naujienos, Čikaga, 1923-07-11, Nr. 162, p. 4).
Kam
Kam,
23
Vandukai, dar skaudžiau daryti, jei ir taip be galo skaudu!
24
Apie tai daugiau aš nieko nenorėčiau šiandie nei
25
sakyti, nei galvoti… Tik tu nemanyk, kad aš
įsizeidžiau
įsižeidžiau
26
juk tu žinai pati, juk tu žinai… Tiktai, kad tu
27
žinotum, kaip man negera šiandie!..
28
Ir antras Tavo laiško lapelis, plunksna rašytas, toks
29
geras. Bet man dar liūdniau daros – aš jau nežinau.
30
Man rodos, kad aš Tau net pavydžiu. Tu namie,
31
Tavimi džiaugias, Tavimi didžiuojas, tave myli, tu
32
esi pastogėj, kur Tu sava, kur Tau
neklaiku….
neklaiku
33
O aš vienas – vienas, neturiu nei namų, nei pasto-
34
gės, nei artimų, kurie manęs lauktų…
35
Šiandie gyvenu – rytoj – ar aš žinau – kaip valkata
36
be pastogės kur
busiu.
būsiu.
Juk man tik vienas kelias
37
tėra į gatvę –
purvyną,
purviną,
biaurią…
bjaurią…
Kas dieną
38
žiūrėk, kad
duosnos
duonos
kąsnį paliktum rytojui, – o kur
39
sugrįžti vargą vargti – kur!.. Bet tai man vis viena,
40
kad tik aš
turėčiau
turėčiau,
kur tyliai tyliai išsiverkti…
41
Ir man rodos, kad dvasioj aš jau toks senas
senas,
p
Physical note: [1r] //
senas,

Facsimile Image Placeholder

42
nors gal gyventi niekumet nebuvau pradėjęs.
43
Ir man baisu ir klaiku: man rodos, kad aš Tavo
44
gyvenimą nuodiju, kad atsistojau tavo kely ir
45
nešu Tave į prapultį, man rodos, kad aš užtemdau
46
tau
gyvenimą gyvenimo
c
Critical note: gyvenimo ] cor fl -o pro
gyvenimo
džiaugsmą ir šviesybę ir pats skęsda-
47
mas siekiuos ir tave paskandinti… Juk aš nieku-
48
met nebemokėsiu džiaugtis pasauliu, kaip jaunybės
49
stiprybę stiprybė
c
Critical note: stiprybė ] cor flpro
stiprybė
džiaugias, juk aš niekumet nebesugrįšiu
50
į tą pasaulį, kur „geri žmonės“ gyvena… Gal teisin-
51
gai
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas, 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
sako, kad tai yra
„тихий ужас“,
„тихий ужас“,
n
Note: „тихий ужас“ ] rus = „tylus siaubas“.
bet tai
52
yra ne tik „ужас“, bet ir nuodai, kuriais aš Tavo
53
jaunystę nuodiju… Kaip aš norėčiau Tave nuo
54
to išliuosuoti, kad aš galėčiau tai vienas pergyventi,
55
set bet
c
Critical note: bet ] cor b pro s
bet
aš neturiu
iegu!
gų!
Liuosuokis pati, jei
paiėgi.
pajėgi.
56
Aš be pastogės, be artimų, – ir vis tik Sruoga, ir
57
vis tik
verkiu,
verkiu
kaip beprotis! Ek, Vanduk, Vanduk!
– – – – – – – –
58
Aš Tau norėjau visą naktį rašyti –
59
vis tiek neužmigsiu – bus dar blogiau – tiktai
60
man akys labai skauda ir aš vargiai bema-
61
tau, ką rašau.
62
Aš taip norėčiau, kad Tau
bu
bū
gera, kad aš
63
nejujaukčiau nesujaukčiau
n
Note: nesujaukčiau ] cor s pro j
nesujaukčiau
Tavo atilsio, tavo jaunystės!
64
Kad Tu nebūtum del manęs nelaiminga!
65
Tik man baisiai baisiai liūdna!
66
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau kiek
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau, kiek
1
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau kiek
Kažkaip šiandie visa diena labai liūdna! Dirbau, kiek
2
galėjau, pavargau – ir
dušioj
dūšioj
taip neramu pasidarė.
3
Valkiojuos po sodą, valgiau restorane
vakariene
vakarienę
– bet taip
4
ir nepabaigiau, kažkas sustojo, kažkas apsisukė, kažkas galvoje
5
užia.
ūžia.
Parėjęs namo, radau tavo laiškutį, radau
laikraščiu
laikraščių
6
iš Lietuvos. Turėjau
vokiečiu
vokiečių
kalbos pamoką-pašnekėsį,
7
o dabar jau 12 nakties, vėl skaitau tavo
laiška….
laišką
8
Aš nežinau, ar aš taip pavargęs, ar koks galas pasidarė,
9
tik man baisiai liūdna, ir aš nežinau, kur dėtis.
O Nei
c
Critical note: Nei ] cor pro O, cor N pro O
Nei
10
užmigt, nei skaityt nieko
negalio negaliu
c
Critical note: negaliu ] cor fl -u pro o
negaliu…
Akys biškį skauda,
11
ir galva
užia,
ūžia,
ir vos
įžiuriu
įžiūriu
šias raides. O gal del to
12
tik,
a kad
c
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
kad
akys ašarų pilnos…
13
,
žinoma
žinoma,
Sruoga, aš
Adolpo
Adolfo
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – visuomenininkas, ryšininkas, vyresnysis Balio Sruogos brolis. Vilniuje dirbo įvairiose technikos komisijose, Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininko padėjėjas ir Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų mokyklos vedėjas.
ir
Juozo
Juozo
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – teisininkas, diplomatas, nuo 1920 m. Lietuvoje tarnavo užsienio reikalų ministerijoje, vyriausias Balio Sruogos brolis. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
brolis! Žinoma,
14
aš kitoks būti negaliu! Tiktai gal jie senai užmiršo verkti…
15
O aš, o
ką aš duočiau, kad aš galėčiau užmiršti! Tavo
16
laiškas toks geras, o
kadel
kodel
man taip liūdna pasidarė –
17
kodel aš taip kvailai verkiu ir susilaikyt negaliu – aš pats
18
žežinau nežinau .
c
Critical note: nežinau ] cor n pro ž
nežinau.
Jei tu padėtum ranką man ant galvos ir tyliai
19
paklaustum – aš gal tik dar labiau pravirkčiau ir
20
nežinočiau
nežinočiau,
kas pasakyti… Ir
sikrai tikrai
c
Critical note: tikrai ] cor t pro s
tikrai
ne del to, kad Tu
21
apie mane taip pasakei – juk aš sakiau, kad Berlyne bus
22
negerai, aš žinojau, kad taip bus,
žinojei
žinojai
ir
Tu…
Tu…
n
Note: Balys Sruoga, materialiai padėjęs Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos iš Lietuvos valdžios, eiti mokslus Berlyne, nerimavo dėl Vokietijoje prasidėjusios ekonominės krizės. Dar jai neprasidėjus, gyventi Berlyne nebuvo lengva: „Sąlygos gyventi buvo kuklios. Maisto trūko, teko žiemą bute šalti – tai buvo pokariniai laikai, rodos, Miunchene sotesni, negu Berlyne, kur aš kartais ir pabadaudavau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r). 1923 m. pasibaigus vasaros semestrui, dar buvo vilčių mokslus Vokietijoje tęsti: „dar tikėjomės, kad ir infliacijai pasibaigus galėsim verstis, todėl aš buvau padavus prašymus į keletą universitetų provincijoje, kur būtų pigesnis pragyvenimas, bet niekur nepriėmė. Leido studijuoti Vokietijoje tik tiems, kurie jau pasivarę moksle. Stipendininkai gavo pakeltas stipendijas, galėjo vykti kitur, o aš nebegalėjau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 2r). Vanda Daugirdaitė studijas Berlyne nutraukė nuo 1923 m. rudens semestro, „nes visus lietuvius studentus, neturėjusius daugiau kaip 4 semestrus, vokiečiai išmetė iš universitetų dėl įvykių Klaipėdoje“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-08-10, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 5r). 1923-01-15 Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Vokietijos valdžia, kuri anksčiau valdė šią teritoriją, dėl tikslios informacijos stokos iš Vokietijos universitetų pradėjo šalinti kitataučius – prancūzus, belgus ir lietuvius (iš Berlyno universiteto, išklausę po tris semestrus, turėjo pasitraukti Vanda Daugirdaitė ir Balio Sruogos brolis Kazimieras Sruoga): vyko „generalinis valymas lietuvių studentų iš Berlyno universiteto, […] privačiai duodant suprasti, kad tai iš „patriotizmo“ daroma“ (Aklasnebematė [Balys Sruoga], „Laiškas iš Berlyno“, in: Naujienos, Čikaga, 1923-07-11, Nr. 162, p. 4).
Kam
Kam,
23
Vandukai, dar skaudžiau daryti, jei ir taip be galo skaudu!
24
Apie tai daugiau aš nieko nenorėčiau šiandie nei
25
sakyti, nei galvoti… Tik tu nemanyk, kad aš
įsizeidžiau
įsižeidžiau
26
juk tu žinai pati, juk tu žinai… Tiktai, kad tu
27
žinotum, kaip man negera šiandie!..
28
Ir antras Tavo laiško lapelis, plunksna rašytas, toks
29
geras. Bet man dar liūdniau daros – aš jau nežinau.
30
Man rodos, kad aš Tau net pavydžiu. Tu namie,
31
Tavimi džiaugias, Tavimi didžiuojas, tave myli, tu
32
esi pastogėj, kur Tu sava, kur Tau
neklaiku….
neklaiku
33
O aš vienas – vienas, neturiu nei namų, nei pasto-
34
gės, nei artimų, kurie manęs lauktų…
35
Šiandie gyvenu – rytoj – ar aš žinau – kaip valkata
36
be pastogės kur
busiu.
būsiu.
Juk man tik vienas kelias
37
tėra į gatvę –
purvyną,
purviną,
biaurią…
bjaurią…
Kas dieną
38
žiūrėk, kad
duosnos
duonos
kąsnį paliktum rytojui, – o kur
39
sugrįžti vargą vargti – kur!.. Bet tai man vis viena,
40
kad tik aš
turėčiau
turėčiau,
kur tyliai tyliai išsiverkti…
41
Ir man rodos, kad dvasioj aš jau toks senas
senas,
p
Physical note: [1r] //
senas,

Facsimile Image Placeholder

42
nors gal gyventi niekumet nebuvau pradėjęs.
43
Ir man baisu ir klaiku: man rodos, kad aš Tavo
44
gyvenimą nuodiju, kad atsistojau tavo kely ir
45
nešu Tave į prapultį, man rodos, kad aš užtemdau
46
tau
gyvenimą gyvenimo
c
Critical note: gyvenimo ] cor fl -o pro
gyvenimo
džiaugsmą ir šviesybę ir pats skęsda-
47
mas siekiuos ir tave paskandinti… Juk aš nieku-
48
met nebemokėsiu džiaugtis pasauliu, kaip jaunybės
49
stiprybę stiprybė
c
Critical note: stiprybė ] cor flpro
stiprybė
džiaugias, juk aš niekumet nebesugrįšiu
50
į tą pasaulį, kur „geri žmonės“ gyvena… Gal teisin-
51
gai
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas, 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
sako, kad tai yra
„тихий ужас“,
„тихий ужас“,
n
Note: „тихий ужас“ ] rus = „tylus siaubas“.
bet tai
52
yra ne tik „ужас“, bet ir nuodai, kuriais aš Tavo
53
jaunystę nuodiju… Kaip aš norėčiau Tave nuo
54
to išliuosuoti, kad aš galėčiau tai vienas pergyventi,
55
set bet
c
Critical note: bet ] cor b pro s
bet
aš neturiu
iegu!
gų!
Liuosuokis pati, jei
paiėgi.
pajėgi.
56
Aš be pastogės, be artimų, – ir vis tik Sruoga, ir
57
vis tik
verkiu,
verkiu
kaip beprotis! Ek, Vanduk, Vanduk!
– – – – – – – –
58
Aš Tau norėjau visą naktį rašyti –
59
vis tiek neužmigsiu – bus dar blogiau – tiktai
60
man akys labai skauda ir aš vargiai bema-
61
tau, ką rašau.
62
Aš taip norėčiau, kad Tau
bu
bū
gera, kad aš
63
nejujaukčiau nesujaukčiau
n
Note: nesujaukčiau ] cor s pro j
nesujaukčiau
Tavo atilsio, tavo jaunystės!
64
Kad Tu nebūtum del manęs nelaiminga!
65
Tik man baisiai baisiai liūdna!
66
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 9
Critical note: Nei ] cor pro O, cor N pro O
a1
Line number 10
Critical note: negaliu ] cor fl -u pro o
a1
Line number 12
Critical note: kad ] cor pro a, cor k pro a
a3
Line number 13
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – visuomenininkas, ryšininkas, vyresnysis Balio Sruogos brolis. Vilniuje dirbo įvairiose technikos komisijose, Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininko padėjėjas ir Lietuvos paštų, telegrafų ir telefonų mokyklos vedėjas.
a3
Line number 13
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957) – teisininkas, diplomatas, nuo 1920 m. Lietuvoje tarnavo užsienio reikalų ministerijoje, vyriausias Balio Sruogos brolis. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.
a1
Line number 18
Critical note: nežinau ] cor n pro ž
a1
Line number 20
Critical note: tikrai ] cor t pro s
a3
Line number 22
Note: Balys Sruoga, materialiai padėjęs Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos iš Lietuvos valdžios, eiti mokslus Berlyne, nerimavo dėl Vokietijoje prasidėjusios ekonominės krizės. Dar jai neprasidėjus, gyventi Berlyne nebuvo lengva: „Sąlygos gyventi buvo kuklios. Maisto trūko, teko žiemą bute šalti – tai buvo pokariniai laikai, rodos, Miunchene sotesni, negu Berlyne, kur aš kartais ir pabadaudavau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-03-11, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, l. 1r). 1923 m. pasibaigus vasaros semestrui, dar buvo vilčių mokslus Vokietijoje tęsti: „dar tikėjomės, kad ir infliacijai pasibaigus galėsim verstis, todėl aš buvau padavus prašymus į keletą universitetų provincijoje, kur būtų pigesnis pragyvenimas, bet niekur nepriėmė. Leido studijuoti Vokietijoje tik tiems, kurie jau pasivarę moksle. Stipendininkai gavo pakeltas stipendijas, galėjo vykti kitur, o aš nebegalėjau“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 2r). Vanda Daugirdaitė studijas Berlyne nutraukė nuo 1923 m. rudens semestro, „nes visus lietuvius studentus, neturėjusius daugiau kaip 4 semestrus, vokiečiai išmetė iš universitetų dėl įvykių Klaipėdoje“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1978-08-10, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 5r). 1923-01-15 Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Vokietijos valdžia, kuri anksčiau valdė šią teritoriją, dėl tikslios informacijos stokos iš Vokietijos universitetų pradėjo šalinti kitataučius – prancūzus, belgus ir lietuvius (iš Berlyno universiteto, išklausę po tris semestrus, turėjo pasitraukti Vanda Daugirdaitė ir Balio Sruogos brolis Kazimieras Sruoga): vyko „generalinis valymas lietuvių studentų iš Berlyno universiteto, […] privačiai duodant suprasti, kad tai iš „patriotizmo“ daroma“ (Aklasnebematė [Balys Sruoga], „Laiškas iš Berlyno“, in: Naujienos, Čikaga, 1923-07-11, Nr. 162, p. 4).
a1
Line number 41
Physical note: [1r] //
a1
Line number 46
Critical note: gyvenimo ] cor fl -o pro
a1
Line number 49
Critical note: stiprybė ] cor flpro
a3
Line number 51
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, spaudos darbuotojas, 1922–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
a3
Line number 51
Note: „тихий ужас“ ] rus = „tylus siaubas“.
a1
Line number 55
Critical note: bet ] cor b pro s
a1
Line number 63
Note: nesujaukčiau ] cor s pro j
a1
Line number 66
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 66
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_05_10_po_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_05_10_po_vd_1v.jpgX (Close panel)
image