Vandai Daugirdaitei, 1922-05-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-05-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 470. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (rašyta dieną prieš Šeštines, 1922-05-25: „Šiandie jau trečiadienis…“; „Rytoj Šeštinės – rytoj vėl važiuoju į kalnus“), Vandos Sruogienės pastabą („1922, dieną prieš Šeštines. / Iš Miuncheno – į Berlyną“). Rašyta dviejuose 17,2 × 25,4 cm melsvo, laiškinio popieriaus dryželiais lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Kairėje paraštėje – po dvi susegimo skyles. Yra rudų dėmelių, juodų pirštų atspaudų, rašalo žymių. Ištepta (2v). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290 (Algio Samulionio), l. 174–176, BLKMČ BS, l. 30–31, KC PENN, l. 23–24 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922_05_24: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922_05_24: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922_05_24: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-24, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_05_24_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v, 2r–v.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukai mylimas, mylimas mano!
1
Vandukai mylimas, mylimas mano!
2
Tiek dienų nuo
taves
tavęs
laukiau! Taip tylu
3
buvo – dienos neslinko, o
naktis
naktys
i tai
c
Critical note: tai ] cor pro i, cor t pro i
tai
4
uolomis slėgė.
5
Vakar gavau laiškelį – tu sergi, šiandie
6
laiškelis – tu
ro važiuoji .
c
Critical note: važiuoji ] cor pro ro, cor va pro ro
važiuoji.
7
O aš apsvaigęs nuo saulės dainuo-
8
dams slenku
kaž kur
kažkur
per ūkanas.
9
Sekmadienį buvau kalnuose,
augštai,
aukštai,
10
sau snieguose ,
c
Critical note: snieguose ] cor pro vid sau, cor nie pro vid au
snieguose,
uolose,
augščiau
aukščiau
negu Alpių
11
pievos. Ir tiek buvo saulės, ir tiek
12
buvo laisvės! Šiandie
še jau
c
Critical note: jau ] cor pro vid še, cor ja pro vid še
jau
trečiadienis,
13
skauda dar visi sąnariai, skauda
14
visi kaulai, o sieloj saulė ir laisvė,
15
ir dainos
kaž kaip
kažkaip
pačios dai-
16
nuojasi.
Maniau
Maniau,
iš Tavęs tikrai
17
bus laiškas šeštadienį,
maniau
maniau,
18
tikrai bus pirmadienį – nebuvo – tik
19
antradienio vakarą. O kiek aš Tave
20
sapnavau. Naktys tokios kaitrios –
21
rodos
rodos,
aš miegodamas budžiu,
22
rodos
rodos,
budėdamas Tave regiu.
23
Naktims nemiegu – daina pati dai-
24
nuojasi,
nuojasi,
n
Note: „Daina pati dainuojasi!“ – eilutė iš eilėraščio „[Per kalnus saulė ritasi]“, vėliau pavadinto „Apaštalas“, įėjusio į rinkinį „Dievų takais“. Visą eilėraštį „[Per kalnus Saulė keliasi]“ Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei išsiuntė po keleto dienų, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 480, l. 1r).
o aš slenku
kaž kur
kažkur
vyšna-
25
vose
ukanose
ūkanose
saulės spindulius
26
visų
visu
kūnų
kūnu
gerdamas. Rytoj
27
Šeštinės – rytoj vėl važiuoju į
28
kalnus. Sekminėms vėl. Po Sekminių
29
antradienį – vėl – į Oberammergau
30
Passionspiele,
Passionsspiele,
n
Note: Oberammergau miestelyje Bavarijoje nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
paskui Garmisch –
31
į
Ledynus.
ledynus.
O švento Jono vakarėlį
32
profesoris rengia ekskursiją
33
3 dienoms – žinai
kur
kur,
o
tu
tu,
tu
34
žinai, kur Oberaudorf, Kufstein…
35
Alpių pievų
žiedeliai.
c
Critical note: Alpių pievų žiedeliai. ] add in sin mg, vert
p
Physical note: [1r] //
žiedeliai.
žiedeliai.
n
Note: Alpių pievų žiedeliai. – Sakinys prirašytas vertikaliai pirmojo lapo viršutinės pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

36
2
c
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
2
37
Mano galvoj devyni
kaosai.
chaosai.
Susi-
38
pažinau su
profesoriais
profesoriais
n
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Balys Sruoga 1921–1922 m. žiemos semestre Miuncheno universitete buvo pasirinkęs vokiečių literatūros istoriko, dramos tyrinėtojo, profesoriaus Arthuro Kutscherio (1878–1960) dėstomą vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūros kursą. Tai buvo pirmasis dalykas, kurį Balys Sruoga pasirinko tik įstojęs į universitetą. Balys Sruoga Vincui Krėvei rašė: „Aš kol kas užsiėmęs vokiečių kalba: universitete, tarp kitko, lankau „Vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūra“ paskaitas, iš kurių manau duot medžiagos „Skaitymams“. Be to, šiuo klausimu aš jau turiu labai daug literatūros ir medžiagos“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1v).
(2)
(2),
nusi-
39
stačiau fachus:
haupt
haupt
n
Note: haupt vok =pagrindinis dalykas.
slavų filo-
40
logija (labai
g simpatingas
c
Critical note: simpatingas ] cor s pro g
simpatingas
profesoris,
41
o antra – aš disertaciją noriu
42
rašyti iš lietuvių
filologijos)
filologijos).
43
Nebenfachai:
Nebenfachai:
n
Note: Nebenfachai vok =šalutiniai dalykai.
meno istorija ir
44
vokiečių literatūros
istorija
istorija.
45
Slavų filologijos profesoris
46
labai geras žmogus ir aš su juo
47
labai gerai gyvenu. Bus dar
48
geriau. Kas rytas keliuos 6 val.
rytą.
rytą,
49
nes nuo 6 1/2 iki 7 1/2 turiu vokiečių
50
kalbos pamokas – šeimininkės
51
sūnų mokinu rusiškai,
52
o jis mane vokiškai.
53
Bet pas mus tiek saulės!
54
Taip sodai žydi, taip alyvos
55
kvepia. Negaliu
nedainuoti
nedainuoti,
56
negaliu pasaulio nemylėti!
57
Ir mano palangėj toksai
58
klevas
b plačiašakis ,
c
Critical note: plačiašakis ] cor pl pro b
plačiašakis,
toliau –
59
vinkšna, toliau liūdni jova-
60
rėliai – kaip aš galiu gy-
61
vent saule
neapsvaigęs
neapsvaigęs?
62
Ir aš dabar visai galvot
63
negaliu. Tik jaučiu, kaip
gįslomis
gyslomis
64
sauls saulės
c
Critical note: saulės ] cor pro sauls, cor fl -ės pro s
saulės
spinduliai slanko,
65
tik jaučiu, kaip kūnas
66
visas kaitra
dega!
p
Physical note: [1v] //
dega!

Facsimile Image Placeholder

67
3. [→]
c
Critical note: 3. ] add s l in d ang
3. [→]
68
Tik man liūdna buvo. Aš
69
taip laukiau iš
taves
tavęs
70
la žinutės .
c
Critical note: žinutės ] cor ži pro la
žinutės.
Aš taip norėjau, kad
71
tu mane atsimintum, kad
72
tu būtum mano – mano!
73
Intendanturoj
Intendantūroj
reikalas išdegė? –
74
Netikėjau.
Stebūklai!
Stebuklai!
O aš sapnavau,
75
kad mano tėvai pažino ir norėjo,
76
kad tu būtum mano. O prieš
isva-
išva-
77
žiuojant iš Kauno pas
brolienę
brolienę
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979). „Tatjana Semionovna, Balio brolio Adolfo žmona rusė – dėl savo godumo visų to brolio nelaimių priežastis…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
78
aš durnių voliojau, bet ji man
79
tarp kitko pasakė, kad aš buvau
80
kvailas, kad „tau nesipiršau“ –
nes
nes,
jos
81
žodžiais
žodžiais,
tu esi labai
„славненькая“
„славненькая“
n
Note: славненъкая rus =maloni, daili.
82
ji tave atsimena iš to, kaip
83
ji tave pas mane atėjusi su
84
viena mergaite rado.
85
Aš jai pasakiau
(brolienei)
(brolienei),
86
kad aš tau
nepatinko nepatinku ,
c
Critical note: nepatinku ] cor fl -u pro -o
nepatinku,
tai ji
87
sakė: „Ну вот видите, не надо быть
88
быть
c
Critical note: быть ] vid ex err rep ver
быть
таким лодырем, а то
89
всегда так
будет…“
будет…“
n
Note: „Ну вот видите, не надо быть таким лодырем, а то всегда так будет…“ rus =Na, matote, nereikia būti tokiu lengvabūdžiu, vėjavaikiu, o tai visuomet taip bus.
90
Vandukai! O aš Tave taip norė-
91
tau išbučiuoti! Labiau negu
92
saulės
spinduliais spinduliai,
c
Critical note: spinduliai, ] cor fl -ai, pro -ais, cor interp pro s
spinduliai,
kaitriau,
93
negu alyvų žydėjimo kaitra,
94
kad tu būtum mano – mano –
95
ir kad tu nieko daugiau
96
negalvotai ir nenorėtai, ir
97
neminėtai, ir
vežiuotai
važiuotai
98
kad tu tik norėtai mano –
99
mano būti! Vandukai
mielas!
p
Physical note: [2r] //
mielas!

Facsimile Image Placeholder

100
4 [→]
c
Critical note: 4 ] add s l in d ang
4 [→]
101
Kaip tu manai del
sekminių?
Sekminių?
102
Jei tu norėtai – mes
galėtumem
galėtumėm
103
susitikti. Kur nors Dresdene,
104
o paskui
nuvažiuotumem
nuvažiuotumėm
105
į kalnus – į
Saksoniją.
Saksoniją.
n
Note: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
106
Kaip tu manai,
Vandukai.
Vandukai?
107
Sąvaitė
Savaitė
– švenčių. Jei tik tu pano-
108
rėtumei – tai man tuoj parašyk,
109
o aš išdirbsiu maršrutą ir
110
mes kur Dresdene susitiksim.
111
Paskui į kalnus, į saulę –
112
Vandukai? Kaip manai?
113
Aš taip norėtau. Aš
114
taip norėtau su tavimi
115
būti saulėje – kad mes
116
būtum tik
du
du.
117
Tu man
da tuoj
c
Critical note: tuoj ] cor pro vid da, cor tu pro vid da
tuoj
parašyk.
118
apie tai –
gerai
gerai,
Vanduk.
Vanduk?
119
Tai daug nekainuos.
120
O aš noriu su Tavim
121
saulėj pabūti.
122
Bučiuoju tave visą
123
visą
mano
d Vandukėlį .
c
Critical note: Vandukėlį ] cor pro d, cor V pro d
Vandukėlį.
124
Tavo Boliukas
125
Aš nežinau tavo
126
adreso –
127
parašyk.
c
Critical note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. ] add sub text, vert
p
Physical note: [2v] //
parašyk.
parašyk.
n
Note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. – Sakinys prirašytas vertikaliai po laišku, dešiniajame kampe, apačioje.

Facsimile Image Placeholder

Vandukai mylimas, mylimas mano!
1
Vandukai mylimas, mylimas mano!
2
Tiek dienų nuo
taves
tavęs
laukiau! Taip tylu
3
buvo – dienos neslinko, o
naktis
naktys
i tai
c
Critical note: tai ] cor pro i, cor t pro i
tai
4
uolomis slėgė.
5
Vakar gavau laiškelį – tu sergi, šiandie
6
laiškelis – tu
ro važiuoji .
c
Critical note: važiuoji ] cor pro ro, cor va pro ro
važiuoji.
7
O aš apsvaigęs nuo saulės dainuo-
8
dams slenku
kaž kur
kažkur
per ūkanas.
9
Sekmadienį buvau kalnuose,
augštai,
aukštai,
10
sau snieguose ,
c
Critical note: snieguose ] cor pro vid sau, cor nie pro vid au
snieguose,
uolose,
augščiau
aukščiau
negu Alpių
11
pievos. Ir tiek buvo saulės, ir tiek
12
buvo laisvės! Šiandie
še jau
c
Critical note: jau ] cor pro vid še, cor ja pro vid še
jau
trečiadienis,
13
skauda dar visi sąnariai, skauda
14
visi kaulai, o sieloj saulė ir laisvė,
15
ir dainos
kaž kaip
kažkaip
pačios dai-
16
nuojasi.
Maniau
Maniau,
iš Tavęs tikrai
17
bus laiškas šeštadienį,
maniau
maniau,
18
tikrai bus pirmadienį – nebuvo – tik
19
antradienio vakarą. O kiek aš Tave
20
sapnavau. Naktys tokios kaitrios –
21
rodos
rodos,
aš miegodamas budžiu,
22
rodos
rodos,
budėdamas Tave regiu.
23
Naktims nemiegu – daina pati dai-
24
nuojasi,
nuojasi,
n
Note: „Daina pati dainuojasi!“ – eilutė iš eilėraščio „[Per kalnus saulė ritasi]“, vėliau pavadinto „Apaštalas“, įėjusio į rinkinį „Dievų takais“. Visą eilėraštį „[Per kalnus Saulė keliasi]“ Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei išsiuntė po keleto dienų, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 480, l. 1r).
o aš slenku
kaž kur
kažkur
vyšna-
25
vose
ukanose
ūkanose
saulės spindulius
26
visų
visu
kūnų
kūnu
gerdamas. Rytoj
27
Šeštinės – rytoj vėl važiuoju į
28
kalnus. Sekminėms vėl. Po Sekminių
29
antradienį – vėl – į Oberammergau
30
Passionspiele,
Passionsspiele,
n
Note: Oberammergau miestelyje Bavarijoje nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
paskui Garmisch –
31
į
Ledynus.
ledynus.
O švento Jono vakarėlį
32
profesoris rengia ekskursiją
33
3 dienoms – žinai
kur
kur,
o
tu
tu,
tu
34
žinai, kur Oberaudorf, Kufstein…
35
Alpių pievų
žiedeliai.
c
Critical note: Alpių pievų žiedeliai. ] add in sin mg, vert
p
Physical note: [1r] //
žiedeliai.
žiedeliai.
n
Note: Alpių pievų žiedeliai. – Sakinys prirašytas vertikaliai pirmojo lapo viršutinės pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

36
2
c
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
2
37
Mano galvoj devyni
kaosai.
chaosai.
Susi-
38
pažinau su
profesoriais
profesoriais
n
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Balys Sruoga 1921–1922 m. žiemos semestre Miuncheno universitete buvo pasirinkęs vokiečių literatūros istoriko, dramos tyrinėtojo, profesoriaus Arthuro Kutscherio (1878–1960) dėstomą vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūros kursą. Tai buvo pirmasis dalykas, kurį Balys Sruoga pasirinko tik įstojęs į universitetą. Balys Sruoga Vincui Krėvei rašė: „Aš kol kas užsiėmęs vokiečių kalba: universitete, tarp kitko, lankau „Vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūra“ paskaitas, iš kurių manau duot medžiagos „Skaitymams“. Be to, šiuo klausimu aš jau turiu labai daug literatūros ir medžiagos“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1v).
(2)
(2),
nusi-
39
stačiau fachus:
haupt
haupt
n
Note: haupt vok =pagrindinis dalykas.
slavų filo-
40
logija (labai
g simpatingas
c
Critical note: simpatingas ] cor s pro g
simpatingas
profesoris,
41
o antra – aš disertaciją noriu
42
rašyti iš lietuvių
filologijos)
filologijos).
43
Nebenfachai:
Nebenfachai:
n
Note: Nebenfachai vok =šalutiniai dalykai.
meno istorija ir
44
vokiečių literatūros
istorija
istorija.
45
Slavų filologijos profesoris
46
labai geras žmogus ir aš su juo
47
labai gerai gyvenu. Bus dar
48
geriau. Kas rytas keliuos 6 val.
rytą.
rytą,
49
nes nuo 6 1/2 iki 7 1/2 turiu vokiečių
50
kalbos pamokas – šeimininkės
51
sūnų mokinu rusiškai,
52
o jis mane vokiškai.
53
Bet pas mus tiek saulės!
54
Taip sodai žydi, taip alyvos
55
kvepia. Negaliu
nedainuoti
nedainuoti,
56
negaliu pasaulio nemylėti!
57
Ir mano palangėj toksai
58
klevas
b plačiašakis ,
c
Critical note: plačiašakis ] cor pl pro b
plačiašakis,
toliau –
59
vinkšna, toliau liūdni jova-
60
rėliai – kaip aš galiu gy-
61
vent saule
neapsvaigęs
neapsvaigęs?
62
Ir aš dabar visai galvot
63
negaliu. Tik jaučiu, kaip
gįslomis
gyslomis
64
sauls saulės
c
Critical note: saulės ] cor pro sauls, cor fl -ės pro s
saulės
spinduliai slanko,
65
tik jaučiu, kaip kūnas
66
visas kaitra
dega!
p
Physical note: [1v] //
dega!

Facsimile Image Placeholder

67
3. [→]
c
Critical note: 3. ] add s l in d ang
3. [→]
68
Tik man liūdna buvo. Aš
69
taip laukiau iš
taves
tavęs
70
la žinutės .
c
Critical note: žinutės ] cor ži pro la
žinutės.
Aš taip norėjau, kad
71
tu mane atsimintum, kad
72
tu būtum mano – mano!
73
Intendanturoj
Intendantūroj
reikalas išdegė? –
74
Netikėjau.
Stebūklai!
Stebuklai!
O aš sapnavau,
75
kad mano tėvai pažino ir norėjo,
76
kad tu būtum mano. O prieš
isva-
išva-
77
žiuojant iš Kauno pas
brolienę
brolienę
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979). „Tatjana Semionovna, Balio brolio Adolfo žmona rusė – dėl savo godumo visų to brolio nelaimių priežastis…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
78
aš durnių voliojau, bet ji man
79
tarp kitko pasakė, kad aš buvau
80
kvailas, kad „tau nesipiršau“ –
nes
nes,
jos
81
žodžiais
žodžiais,
tu esi labai
„славненькая“
„славненькая“
n
Note: славненъкая rus =maloni, daili.
82
ji tave atsimena iš to, kaip
83
ji tave pas mane atėjusi su
84
viena mergaite rado.
85
Aš jai pasakiau
(brolienei)
(brolienei),
86
kad aš tau
nepatinko nepatinku ,
c
Critical note: nepatinku ] cor fl -u pro -o
nepatinku,
tai ji
87
sakė: „Ну вот видите, не надо быть
88
быть
c
Critical note: быть ] vid ex err rep ver
быть
таким лодырем, а то
89
всегда так
будет…“
будет…“
n
Note: „Ну вот видите, не надо быть таким лодырем, а то всегда так будет…“ rus =Na, matote, nereikia būti tokiu lengvabūdžiu, vėjavaikiu, o tai visuomet taip bus.
90
Vandukai! O aš Tave taip norė-
91
tau išbučiuoti! Labiau negu
92
saulės
spinduliais spinduliai,
c
Critical note: spinduliai, ] cor fl -ai, pro -ais, cor interp pro s
spinduliai,
kaitriau,
93
negu alyvų žydėjimo kaitra,
94
kad tu būtum mano – mano –
95
ir kad tu nieko daugiau
96
negalvotai ir nenorėtai, ir
97
neminėtai, ir
vežiuotai
važiuotai
98
kad tu tik norėtai mano –
99
mano būti! Vandukai
mielas!
p
Physical note: [2r] //
mielas!

Facsimile Image Placeholder

100
4 [→]
c
Critical note: 4 ] add s l in d ang
4 [→]
101
Kaip tu manai del
sekminių?
Sekminių?
102
Jei tu norėtai – mes
galėtumem
galėtumėm
103
susitikti. Kur nors Dresdene,
104
o paskui
nuvažiuotumem
nuvažiuotumėm
105
į kalnus – į
Saksoniją.
Saksoniją.
n
Note: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
106
Kaip tu manai,
Vandukai.
Vandukai?
107
Sąvaitė
Savaitė
– švenčių. Jei tik tu pano-
108
rėtumei – tai man tuoj parašyk,
109
o aš išdirbsiu maršrutą ir
110
mes kur Dresdene susitiksim.
111
Paskui į kalnus, į saulę –
112
Vandukai? Kaip manai?
113
Aš taip norėtau. Aš
114
taip norėtau su tavimi
115
būti saulėje – kad mes
116
būtum tik
du
du.
117
Tu man
da tuoj
c
Critical note: tuoj ] cor pro vid da, cor tu pro vid da
tuoj
parašyk.
118
apie tai –
gerai
gerai,
Vanduk.
Vanduk?
119
Tai daug nekainuos.
120
O aš noriu su Tavim
121
saulėj pabūti.
122
Bučiuoju tave visą
123
visą
mano
d Vandukėlį .
c
Critical note: Vandukėlį ] cor pro d, cor V pro d
Vandukėlį.
124
Tavo Boliukas
125
Aš nežinau tavo
126
adreso –
127
parašyk.
c
Critical note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. ] add sub text, vert
p
Physical note: [2v] //
parašyk.
parašyk.
n
Note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. – Sakinys prirašytas vertikaliai po laišku, dešiniajame kampe, apačioje.

Facsimile Image Placeholder

Vandukai mylimas, mylimas mano!
1
Vandukai mylimas, mylimas mano!
2
Tiek dienų nuo
taves
tavęs
laukiau! Taip tylu
3
buvo – dienos neslinko, o
naktis
naktys
i tai
c
Critical note: tai ] cor pro i, cor t pro i
tai
4
uolomis slėgė.
5
Vakar gavau laiškelį – tu sergi, šiandie
6
laiškelis – tu
ro važiuoji .
c
Critical note: važiuoji ] cor pro ro, cor va pro ro
važiuoji.
7
O aš apsvaigęs nuo saulės dainuo-
8
dams slenku
kaž kur
kažkur
per ūkanas.
9
Sekmadienį buvau kalnuose,
augštai,
aukštai,
10
sau snieguose ,
c
Critical note: snieguose ] cor pro vid sau, cor nie pro vid au
snieguose,
uolose,
augščiau
aukščiau
negu Alpių
11
pievos. Ir tiek buvo saulės, ir tiek
12
buvo laisvės! Šiandie
še jau
c
Critical note: jau ] cor pro vid še, cor ja pro vid še
jau
trečiadienis,
13
skauda dar visi sąnariai, skauda
14
visi kaulai, o sieloj saulė ir laisvė,
15
ir dainos
kaž kaip
kažkaip
pačios dai-
16
nuojasi.
Maniau
Maniau,
iš Tavęs tikrai
17
bus laiškas šeštadienį,
maniau
maniau,
18
tikrai bus pirmadienį – nebuvo – tik
19
antradienio vakarą. O kiek aš Tave
20
sapnavau. Naktys tokios kaitrios –
21
rodos
rodos,
aš miegodamas budžiu,
22
rodos
rodos,
budėdamas Tave regiu.
23
Naktims nemiegu – daina pati dai-
24
nuojasi,
nuojasi,
n
Note: „Daina pati dainuojasi!“ – eilutė iš eilėraščio „[Per kalnus saulė ritasi]“, vėliau pavadinto „Apaštalas“, įėjusio į rinkinį „Dievų takais“. Visą eilėraštį „[Per kalnus Saulė keliasi]“ Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei išsiuntė po keleto dienų, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 480, l. 1r).
o aš slenku
kaž kur
kažkur
vyšna-
25
vose
ukanose
ūkanose
saulės spindulius
26
visų
visu
kūnų
kūnu
gerdamas. Rytoj
27
Šeštinės – rytoj vėl važiuoju į
28
kalnus. Sekminėms vėl. Po Sekminių
29
antradienį – vėl – į Oberammergau
30
Passionspiele,
Passionsspiele,
n
Note: Oberammergau miestelyje Bavarijoje nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
paskui Garmisch –
31
į
Ledynus.
ledynus.
O švento Jono vakarėlį
32
profesoris rengia ekskursiją
33
3 dienoms – žinai
kur
kur,
o
tu
tu,
tu
34
žinai, kur Oberaudorf, Kufstein…
35
Alpių pievų
žiedeliai.
c
Critical note: Alpių pievų žiedeliai. ] add in sin mg, vert
p
Physical note: [1r] //
žiedeliai.
žiedeliai.
n
Note: Alpių pievų žiedeliai. – Sakinys prirašytas vertikaliai pirmojo lapo viršutinės pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

36
2
c
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
2
37
Mano galvoj devyni
kaosai.
chaosai.
Susi-
38
pažinau su
profesoriais
profesoriais
n
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Balys Sruoga 1921–1922 m. žiemos semestre Miuncheno universitete buvo pasirinkęs vokiečių literatūros istoriko, dramos tyrinėtojo, profesoriaus Arthuro Kutscherio (1878–1960) dėstomą vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūros kursą. Tai buvo pirmasis dalykas, kurį Balys Sruoga pasirinko tik įstojęs į universitetą. Balys Sruoga Vincui Krėvei rašė: „Aš kol kas užsiėmęs vokiečių kalba: universitete, tarp kitko, lankau „Vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūra“ paskaitas, iš kurių manau duot medžiagos „Skaitymams“. Be to, šiuo klausimu aš jau turiu labai daug literatūros ir medžiagos“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1v).
(2)
(2),
nusi-
39
stačiau fachus:
haupt
haupt
n
Note: haupt vok =pagrindinis dalykas.
slavų filo-
40
logija (labai
g simpatingas
c
Critical note: simpatingas ] cor s pro g
simpatingas
profesoris,
41
o antra – aš disertaciją noriu
42
rašyti iš lietuvių
filologijos)
filologijos).
43
Nebenfachai:
Nebenfachai:
n
Note: Nebenfachai vok =šalutiniai dalykai.
meno istorija ir
44
vokiečių literatūros
istorija
istorija.
45
Slavų filologijos profesoris
46
labai geras žmogus ir aš su juo
47
labai gerai gyvenu. Bus dar
48
geriau. Kas rytas keliuos 6 val.
rytą.
rytą,
49
nes nuo 6 1/2 iki 7 1/2 turiu vokiečių
50
kalbos pamokas – šeimininkės
51
sūnų mokinu rusiškai,
52
o jis mane vokiškai.
53
Bet pas mus tiek saulės!
54
Taip sodai žydi, taip alyvos
55
kvepia. Negaliu
nedainuoti
nedainuoti,
56
negaliu pasaulio nemylėti!
57
Ir mano palangėj toksai
58
klevas
b plačiašakis ,
c
Critical note: plačiašakis ] cor pl pro b
plačiašakis,
toliau –
59
vinkšna, toliau liūdni jova-
60
rėliai – kaip aš galiu gy-
61
vent saule
neapsvaigęs
neapsvaigęs?
62
Ir aš dabar visai galvot
63
negaliu. Tik jaučiu, kaip
gįslomis
gyslomis
64
sauls saulės
c
Critical note: saulės ] cor pro sauls, cor fl -ės pro s
saulės
spinduliai slanko,
65
tik jaučiu, kaip kūnas
66
visas kaitra
dega!
p
Physical note: [1v] //
dega!

Facsimile Image Placeholder

67
3. [→]
c
Critical note: 3. ] add s l in d ang
3. [→]
68
Tik man liūdna buvo. Aš
69
taip laukiau iš
taves
tavęs
70
la žinutės .
c
Critical note: žinutės ] cor ži pro la
žinutės.
Aš taip norėjau, kad
71
tu mane atsimintum, kad
72
tu būtum mano – mano!
73
Intendanturoj
Intendantūroj
reikalas išdegė? –
74
Netikėjau.
Stebūklai!
Stebuklai!
O aš sapnavau,
75
kad mano tėvai pažino ir norėjo,
76
kad tu būtum mano. O prieš
isva-
išva-
77
žiuojant iš Kauno pas
brolienę
brolienę
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979). „Tatjana Semionovna, Balio brolio Adolfo žmona rusė – dėl savo godumo visų to brolio nelaimių priežastis…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
78
aš durnių voliojau, bet ji man
79
tarp kitko pasakė, kad aš buvau
80
kvailas, kad „tau nesipiršau“ –
nes
nes,
jos
81
žodžiais
žodžiais,
tu esi labai
„славненькая“
„славненькая“
n
Note: славненъкая rus =maloni, daili.
82
ji tave atsimena iš to, kaip
83
ji tave pas mane atėjusi su
84
viena mergaite rado.
85
Aš jai pasakiau
(brolienei)
(brolienei),
86
kad aš tau
nepatinko nepatinku ,
c
Critical note: nepatinku ] cor fl -u pro -o
nepatinku,
tai ji
87
sakė: „Ну вот видите, не надо быть
88
быть
c
Critical note: быть ] vid ex err rep ver
быть
таким лодырем, а то
89
всегда так
будет…“
будет…“
n
Note: „Ну вот видите, не надо быть таким лодырем, а то всегда так будет…“ rus =Na, matote, nereikia būti tokiu lengvabūdžiu, vėjavaikiu, o tai visuomet taip bus.
90
Vandukai! O aš Tave taip norė-
91
tau išbučiuoti! Labiau negu
92
saulės
spinduliais spinduliai,
c
Critical note: spinduliai, ] cor fl -ai, pro -ais, cor interp pro s
spinduliai,
kaitriau,
93
negu alyvų žydėjimo kaitra,
94
kad tu būtum mano – mano –
95
ir kad tu nieko daugiau
96
negalvotai ir nenorėtai, ir
97
neminėtai, ir
vežiuotai
važiuotai
98
kad tu tik norėtai mano –
99
mano būti! Vandukai
mielas!
p
Physical note: [2r] //
mielas!

Facsimile Image Placeholder

100
4 [→]
c
Critical note: 4 ] add s l in d ang
4 [→]
101
Kaip tu manai del
sekminių?
Sekminių?
102
Jei tu norėtai – mes
galėtumem
galėtumėm
103
susitikti. Kur nors Dresdene,
104
o paskui
nuvažiuotumem
nuvažiuotumėm
105
į kalnus – į
Saksoniją.
Saksoniją.
n
Note: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
106
Kaip tu manai,
Vandukai.
Vandukai?
107
Sąvaitė
Savaitė
– švenčių. Jei tik tu pano-
108
rėtumei – tai man tuoj parašyk,
109
o aš išdirbsiu maršrutą ir
110
mes kur Dresdene susitiksim.
111
Paskui į kalnus, į saulę –
112
Vandukai? Kaip manai?
113
Aš taip norėtau. Aš
114
taip norėtau su tavimi
115
būti saulėje – kad mes
116
būtum tik
du
du.
117
Tu man
da tuoj
c
Critical note: tuoj ] cor pro vid da, cor tu pro vid da
tuoj
parašyk.
118
apie tai –
gerai
gerai,
Vanduk.
Vanduk?
119
Tai daug nekainuos.
120
O aš noriu su Tavim
121
saulėj pabūti.
122
Bučiuoju tave visą
123
visą
mano
d Vandukėlį .
c
Critical note: Vandukėlį ] cor pro d, cor V pro d
Vandukėlį.
124
Tavo Boliukas
125
Aš nežinau tavo
126
adreso –
127
parašyk.
c
Critical note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. ] add sub text, vert
p
Physical note: [2v] //
parašyk.
parašyk.
n
Note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. – Sakinys prirašytas vertikaliai po laišku, dešiniajame kampe, apačioje.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: tai ] cor pro i, cor t pro i
a1
Line number 6
Critical note: važiuoji ] cor pro ro, cor va pro ro
a1
Line number 10
Critical note: snieguose ] cor pro vid sau, cor nie pro vid au
a1
Line number 12
Critical note: jau ] cor pro vid še, cor ja pro vid še
a3
Line number 24
Note: „Daina pati dainuojasi!“ – eilutė iš eilėraščio „[Per kalnus saulė ritasi]“, vėliau pavadinto „Apaštalas“, įėjusio į rinkinį „Dievų takais“. Visą eilėraštį „[Per kalnus Saulė keliasi]“ Balys Sruoga Vandai Daugirdaitei išsiuntė po keleto dienų, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-27, in: LLTI BR, f. 53, b. 480, l. 1r).
a3
Line number 30
Note: Oberammergau miestelyje Bavarijoje nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
a1
Line number 35
Critical note: Alpių pievų žiedeliai. ] add in sin mg, vert
a1
Line number 35
Physical note: [1r] //
a3
Line number 35
Note: Alpių pievų žiedeliai. – Sakinys prirašytas vertikaliai pirmojo lapo viršutinės pusės kairiojoje paraštėje.
a1
Line number 36
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
a3
Line number 38
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Balys Sruoga 1921–1922 m. žiemos semestre Miuncheno universitete buvo pasirinkęs vokiečių literatūros istoriko, dramos tyrinėtojo, profesoriaus Arthuro Kutscherio (1878–1960) dėstomą vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūros kursą. Tai buvo pirmasis dalykas, kurį Balys Sruoga pasirinko tik įstojęs į universitetą. Balys Sruoga Vincui Krėvei rašė: „Aš kol kas užsiėmęs vokiečių kalba: universitete, tarp kitko, lankau „Vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo literatūra“ paskaitas, iš kurių manau duot medžiagos „Skaitymams“. Be to, šiuo klausimu aš jau turiu labai daug literatūros ir medžiagos“ (žr. Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iš Miuncheno – į Kauną, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1v).
a3
Line number 39
Note: haupt vok =pagrindinis dalykas.
a1
Line number 40
Critical note: simpatingas ] cor s pro g
a3
Line number 43
Note: Nebenfachai vok =šalutiniai dalykai.
a1
Line number 58
Critical note: plačiašakis ] cor pl pro b
a1
Line number 64
Critical note: saulės ] cor pro sauls, cor fl -ės pro s
a1
Line number 66
Physical note: [1v] //
a1
Line number 67
Critical note: 3. ] add s l in d ang
a1
Line number 70
Critical note: žinutės ] cor ži pro la
a3
Line number 77
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979). „Tatjana Semionovna, Balio brolio Adolfo žmona rusė – dėl savo godumo visų to brolio nelaimių priežastis…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
a3
Line number 81
Note: славненъкая rus =maloni, daili.
a1
Line number 86
Critical note: nepatinku ] cor fl -u pro -o
a1
Line number 88
Critical note: быть ] vid ex err rep ver
a3
Line number 89
Note: „Ну вот видите, не надо быть таким лодырем, а то всегда так будет…“ rus =Na, matote, nereikia būti tokiu lengvabūdžiu, vėjavaikiu, o tai visuomet taip bus.
a1
Line number 92
Critical note: spinduliai, ] cor fl -ai, pro -ais, cor interp pro s
a1
Line number 99
Physical note: [2r] //
a1
Line number 100
Critical note: 4 ] add s l in d ang
a3
Line number 105
Note: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
a1 a2
Line number 117
Critical note: tuoj ] cor pro vid da, cor tu pro vid da
a1
Line number 123
Critical note: Vandukėlį ] cor pro d, cor V pro d
a1
Line number 127
Critical note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. ] add sub text, vert
a1
Line number 127
Physical note: [2v] //
a3
Line number 127
Note: Aš nežinau tavo adreso – parašyk. – Sakinys prirašytas vertikaliai po laišku, dešiniajame kampe, apačioje.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_05_24_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_05_24_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_05_24_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_05_24_vd_2v.jpgX (Close panel)
image