Vandai Daugirdaitei, 1922-05-25

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-05-25

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/8, MLLM ER1 1747. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Šiandie Šeštinės…“; Šeštinės – 1922-05-25). Rašyta 13,8×8,6 cm atviruke (1v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – nespalvotas kalnų peizažo ir namelio kalnuose vaizdas (užrašai viršuje: kairėje pusėje – Setzberg 1706 Mtr., dešinėje – Gruss vom Wallberghaus (1500 Mtr.); po užrašu dešinėje pažyma pieštuku Balio Sruogos ranka – „Tegernsee“. 1v viršuje, dešiniajame kampe, buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti. Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo, pažeistas: M[iunchenas], Wallberg-Haus / 1722 m / bei Tegernsee. Signatūra pieštuku muziejininko ranka. Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė. Nuorašai (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 4, l. 340. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-05-25: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-05-25: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-05-25: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva 2020

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-25, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_05_25_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų (autoriniai taisymai komentuojami).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

TIF formato (600x600 DPI) autografo atvaizdai kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Iš kalnų žinelę pirmą –
a
Fr.
Fr.
n
Note: Fr[au] vok =Poniai.
Vandai Daugirdaitei
b
Gartenh. b/Schönberg
Gartenh. b/Schönberg
n
Note: Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/ Schönberg vok =Noske'ės sodo namas, per Schönbergą.
c
Berlin,
Charlott.
Charlott.
n
Note: Berlin, Scharlott[enburg] vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
d
Schillerstr. 128
Schillerstr. 128
n
Note: Schillerstr[asse] 128 vok =Šilerio gatvė 128.
1
Iš kalnų žinelę pirmą –
2
tau žinelę! Šiandie
šešti-
Šešti-
3
nis – kur tu? Aš tylajam
4
ežerėly. Aš
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
vardu
5
pasiunčiau tau laišką –
6
nežinojau
Zosės
Zosės
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, nuo 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
adreso –
7
prašiau, kad jis tuoj Tau
8
jį atiduotų – tai tu pasku-
9
bėk iš jo atimti, kad jis
10
nepamestų. Tu man tik
11
tuoj parašyk apie Dresdeną
12
ir Saksonijos kalnus – ar no-
13
rėtum – ar galėtum Sek-
14
minėms?
minėms?
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1922 m. Sekmines praleido kartu Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
O šiam kalnely aš buvau
15
pereitą sekmadienį – iš ten
16
tau ir gėlikės, ir saulužės
17
trupučiukas. Nors dar ir šiandie
18
rankos ir kojos skauda – tat šian-
19
die dar nesikeliu
tik
c
Critical note: tik ] vid ex err pro in
tik
in
kalnus – tik
20
eželėly ežerėly .
c
Critical note: ežerėly ] cor r pro l
ežerėly.
Bet kaip gerai, kad Tu
21
jau
Berlyne.
Berlyne.
n
Note: Vanda Daugirdaitė buvo ką tik grįžusi į Berlyną iš Būgių, kur praleido pavasario atostogas.
Man rodos, kad
22
Tu jau dabar taip arti, kad
23
t
c
Critical note: aš ] a vid ex err t
vėlei jaučiu, tarytum Tu
24
būtum
čiapat.
čia pat.
Bet per Sekmi-
25
nes susitiksim – gerai?
26
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Iš kalnų žinelę pirmą –
a
Fr.
Fr.
n
Note: Fr[au] vok =Poniai.
Vandai Daugirdaitei
b
Gartenh. b/Schönberg
Gartenh. b/Schönberg
n
Note: Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/ Schönberg vok =Noske'ės sodo namas, per Schönbergą.
c
Berlin,
Charlott.
Charlott.
n
Note: Berlin, Scharlott[enburg] vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
d
Schillerstr. 128
Schillerstr. 128
n
Note: Schillerstr[asse] 128 vok =Šilerio gatvė 128.
1
Iš kalnų žinelę pirmą –
2
tau žinelę! Šiandie
šešti-
Šešti-
3
nis – kur tu? Aš tylajam
4
ežerėly. Aš
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
vardu
5
pasiunčiau tau laišką –
6
nežinojau
Zosės
Zosės
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, nuo 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
adreso –
7
prašiau, kad jis tuoj Tau
8
jį atiduotų – tai tu pasku-
9
bėk iš jo atimti, kad jis
10
nepamestų. Tu man tik
11
tuoj parašyk apie Dresdeną
12
ir Saksonijos kalnus – ar no-
13
rėtum – ar galėtum Sek-
14
minėms?
minėms?
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1922 m. Sekmines praleido kartu Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
O šiam kalnely aš buvau
15
pereitą sekmadienį – iš ten
16
tau ir gėlikės, ir saulužės
17
trupučiukas. Nors dar ir šiandie
18
rankos ir kojos skauda – tat šian-
19
die dar nesikeliu
tik
c
Critical note: tik ] vid ex err pro in
tik
in
kalnus – tik
20
eželėly ežerėly .
c
Critical note: ežerėly ] cor r pro l
ežerėly.
Bet kaip gerai, kad Tu
21
jau
Berlyne.
Berlyne.
n
Note: Vanda Daugirdaitė buvo ką tik grįžusi į Berlyną iš Būgių, kur praleido pavasario atostogas.
Man rodos, kad
22
Tu jau dabar taip arti, kad
23
t
c
Critical note: aš ] a vid ex err t
vėlei jaučiu, tarytum Tu
24
būtum
čiapat.
čia pat.
Bet per Sekmi-
25
nes susitiksim – gerai?
26
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Iš kalnų žinelę pirmą –
a
Fr.
Fr.
n
Note: Fr[au] vok =Poniai.
Vandai Daugirdaitei
b
Gartenh. b/Schönberg
Gartenh. b/Schönberg
n
Note: Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/ Schönberg vok =Noske'ės sodo namas, per Schönbergą.
c
Berlin,
Charlott.
Charlott.
n
Note: Berlin, Scharlott[enburg] vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
d
Schillerstr. 128
Schillerstr. 128
n
Note: Schillerstr[asse] 128 vok =Šilerio gatvė 128.
1
Iš kalnų žinelę pirmą –
2
tau žinelę! Šiandie
šešti-
Šešti-
3
nis – kur tu? Aš tylajam
4
ežerėly. Aš
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
vardu
5
pasiunčiau tau laišką –
6
nežinojau
Zosės
Zosės
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, nuo 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
adreso –
7
prašiau, kad jis tuoj Tau
8
jį atiduotų – tai tu pasku-
9
bėk iš jo atimti, kad jis
10
nepamestų. Tu man tik
11
tuoj parašyk apie Dresdeną
12
ir Saksonijos kalnus – ar no-
13
rėtum – ar galėtum Sek-
14
minėms?
minėms?
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1922 m. Sekmines praleido kartu Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
O šiam kalnely aš buvau
15
pereitą sekmadienį – iš ten
16
tau ir gėlikės, ir saulužės
17
trupučiukas. Nors dar ir šiandie
18
rankos ir kojos skauda – tat šian-
19
die dar nesikeliu
tik
c
Critical note: tik ] vid ex err pro in
tik
in
kalnus – tik
20
eželėly ežerėly .
c
Critical note: ežerėly ] cor r pro l
ežerėly.
Bet kaip gerai, kad Tu
21
jau
Berlyne.
Berlyne.
n
Note: Vanda Daugirdaitė buvo ką tik grįžusi į Berlyną iš Būgių, kur praleido pavasario atostogas.
Man rodos, kad
22
Tu jau dabar taip arti, kad
23
t
c
Critical note: aš ] a vid ex err t
vėlei jaučiu, tarytum Tu
24
būtum
čiapat.
čia pat.
Bet per Sekmi-
25
nes susitiksim – gerai?
26
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number a
Note: Fr[au] vok =Poniai.
a3
Line number b
Note: Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/ Schönberg vok =Noske'ės sodo namas, per Schönbergą.
a3
Line number c
Note: Berlin, Scharlott[enburg] vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
a3
Line number d
Note: Schillerstr[asse] 128 vok =Šilerio gatvė 128.
a3
Line number 4
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
a3
Line number 6
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, nuo 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a3
Line number 14
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1922 m. Sekmines praleido kartu Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
a1
Line number 19
Critical note: tik ] vid ex err pro in
a1
Line number 20
Critical note: ežerėly ] cor r pro l
a3
Line number 21
Note: Vanda Daugirdaitė buvo ką tik grįžusi į Berlyną iš Būgių, kur praleido pavasario atostogas.
a1
Line number 23
Critical note: aš ] a vid ex err t
a1
Line number 26
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 26
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_05_25_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_05_25_vd_1v.jpgX (Close panel)
image