Vandai Daugirdaitei, 1922-05-30

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-05-30

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 471. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (1922-05-30: „Antradienis.“), Vandos Sruogienės pastabą („1922. V. / prieš Sekmines. / Iš Miuncheno į Berlyną“). Rašyta viename 17,2 × 25,3 cm melsvo, laiškinio popieriaus dryželiais lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Kairėje paraštėje – dvi susegimo skylės. Numeruota pieštuku. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290 (Algio Samulionio rankraštis), l. 177–178, BLKMČ BS, l. 31–32, KC PENN, l. 28–29 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-05-30: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-05-30: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-05-30: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-30, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_05_30_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vakar gavau Tavo laišką, kur rašai
1
1
c
Critical note: 1 ] add s l in d ang
1
2
Vakar gavau Tavo laišką, kur rašai
3
apie
Riesengebirge.
Riesengebirge.
n
Note: Riesengebirge (Krkonoše) – kalnų masyvas Čekijoje ir Lenkijoje; aukščiausia Sudetų kalnų dalis, didžiausias aukštis 1,602 metrų (Sněžkos kalnas). Vandos Daugirdaitės laiškas, kuriame rašyta apie planus vykti į Riesengebirge, neišliko.
Vakar jau nebesuspėjau
4
niekur
šemėlapių žemėlapių
c
Critical note: žemėlapių ] cor ž pro š
žemėlapių
gauti, o šiandie aš
5
važiuoju su studentų
ekskursiją
ekskursija
į
Obera- Oberam-
c
Critical note: Oberam- ] cor m pro -
Oberam-
6
mergaupassionspiele,
mergau Passionsspiele,
grįšiu
tiktai,
tiktai
po-
7
ryt. Šiandie aš neturiu galimybės eiti
8
į skaityklas ieškot planų, nes turiu
9
kiek kelionei
prisirengt,
prisirengt
o ir
c
Critical note: ir ] cor pro o
ir
perskaityti
10
vaidinamą
veikalą.
veikalą.
n
Note: Oberammergau miestelyje (Bavarijoje) nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo jo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Prieš išvykdamas į Oberammergau Balys Sruoga skaitė garsaus vokiečių teatro istoriko Eduardo Devriento (1801–1877) knygą apie Oberammergau teatrą Das Passionsschauspiel in Oberammergau und seine Bedentung für die neue Zeit (Kryžiaus kančių teatras Oberammergau ir jo reikšmė naujai erai) (Leipzig: Weber, 1851). Po Eduardo Devriento vaidinimo tekstą naujai perdirbo ir sutvarkė vietos kunigas, vokiečių helenistas Josephas Aloisas Daisenbergeris (1799–1822). Pagal jo parengtą tekstą tada ir vaidinta (žr. Offizieller Gesamt-Text des Oberammergauer Passions-Spieles (Oficialus bendras Oberammergau Kryžiaus kančių teatro tekstas) (Oberammergau: Hermann August Korff, 1900). Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
Bet pas mus yra
11
tik visokie aprašymai kelionių ir vado-
12
vėliai
c
Critical note: [vado]vėliai ] def
vėliai
į Bavarijos kalnus, į Tirolį, į
13
Alpus, o apie Saksų kalnus ir
tt.
t. t.
Pas
pas
14
mus nieko nėra. Reikėtų ieškot
15
tiktai po
knygynus.
knygynus
vadovėlių ir
16
žemlapių. Bet aš tai
ankščiau
anksčiau
ketvir-
17
tadienio padaryti nesuspėtau.
Paskui,
Paskui
18
aš kartais galiu parinkti tokią
19
vietą, kur
j Berliniškiai
c
Critical note: Berlyniškiai ] cor pro j, cor B pro j
Berliniškiai
berlyniškiai
suvažiuos
suvažiuos,
20
aš visai nieko
nesiorentuoju
nesiorientuoju
apie
21
tas vietas. Aš manau, kad tau
bu
bū
22
kur kas parankiau parinkti vietą, kur
23
važiuoti. Tiktai į tokį Dresdeną aš visai
24
nenorėčiau
c
Critical note: nenorėčiau ] def pri n
nenorėčiau
važiuoti. Aš manau,
25
kad į tuos Riesengebirge atvažiuos
26
tipų ir iš Leipcigo, ir iš
Halles,
Hallės,
ir iš
Jenos
Jenos,
27
ir
tt.
t. t.
Tai visų
pirma,
pirma
nereikia imti
28
kokios nors žymios vietos, kur labai
garsi,
garsi
29
ir
v daug
c
Critical note: daug ] cor pro v, cor d pro v
daug
kas gali atvažiuot. Nes aš
30
labai nenorėčiau, kad būtų kas nors
31
daugiau, negu mudu du.
Paskui,
Paskui
Sekmi-
32
nėms turbūt abelnai ir vokiečių bus
33
visur pilna, bus sunku su butais,
34
tai
s ir
c
Critical note: ir ] cor pro s, cor i pro s
ir
šiuo žvilgsniu nereikėtų
35
garsiausių vietų
rinktis.
p
Physical note: [1r] //
rinktis.

Facsimile Image Placeholder

36
2
c
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
2
37
Paskui gal
bu
bū
gera nuvažiuot
porą
pora
38
dienų prieš
šventes,
šventes
ar
porą
pora
dienų
39
jau prasidėjus šventėms, kad taip
40
su publika nesutapti.
Žiurėk,
Žiūrėk,
rodos,
41
kad yra kalnų
Westfalijoj
Vestfalijoj,
jeigu
42
ten yra – tai ten būtų visų geriausia – ten
43
nieko nesutiksi, kas ūpą gadintų. Arba kur
44
kitur tarp Berlyno ir Miuncheno, arba
45
kur pagal Reiną – geriau, kad ne į
S. Schweiz
S. Schweiz
n
Note: S[ächsische] Schweiz vok =Saksonijos Šveicarija.
46
ir ne į Riesengebirge. Tu pasitark su
Zoska,
Zoska,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
47
gal ji kiek vokiečių geografiją žino – o aš dabar
48
jokio žemėlapio neturiu. Geriau būtų
49
Westfalijoj
Vestfalijoj
kur ar
Pareiny , .
c
Critical note: Pareiny. ] p cor interp pro ,
Pareiny.
O jeigu jau
50
Saksonijoj, tai jau tokia vieta, kur tikrai
51
nieko nebus, nes kitaip bus tas
upas,
ūpas
kaip
52
per Velykas. Tu, jeigu gali, tai pasidaryk kelnes,
53
kad galėtum eiti be sijono ir turėk prastus
54
batus, kurių nebūtų gaila sudraskyti. Aš atvešiu
55
tau
Rücksack'ą
rucksacką
ir sau
kitą
kitą
didesnį. Mano
56
Ru maišan
c
Critical note: maišan ] cor pro Ru, cor m pro Ru
maišan
tilps tavo mažasai čemodanėlis
57
ir mano
visus visi
c
Critical note: visi ] cor pro visus, cor fl -i pro -us
visi
daiktai, o ir tavo maišan
58
bus galima šis tas įdėti, kad tu gautum nešti.
59
(Aš turiu du maišu). Jei turėsi tokias kelnes,
60
tai sijono užteks vieno. Vienu žodžiu,
teimk
c
Critical note: teimk ] def ei
teimk
61
tiktai čemodanėlį mažąjį, o kitą taip (jeigu
62
turėsi ką vežt), nes paskui sudėsim
visą
visa
63
į maišus. Jei tu
d turi
c
Critical note: turi ] cor pro d, cor t pro d
turi
daug produktų –
64
tai gal paimk tu daugiau, nes aš
65
visai maža teturiu, ir man labai
66
daug
iseina
išeina
kelionėse. Parašyk,
67
kiek Tu galėsi paimti produktų. Nuo
68
penktadienio (šio) aš galiu važiuoti kiek-
69
vieną valandą. Man važiuot –
vis vieną
vis viena
70
kur. Tai būtų gerai, kad tu visa tai apgal-
71
votum ir parašytum, ką nusprendei. Susitikimo
72
vietą geriausia skirti stoty, kur nuvažiuo-
73
sim, tame mieste. Jei yra kelios – tai
Haupt.
Haupt.
n
Note: Išliko vienas Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis, rašytas Baliui Sruogai prieš drauge planuotą išvyką į kalnus, atspindintis išgyvenimą, nuotaiką, susitikimo laukimą, mylimojo ilgesį: „Einu gatve ir kartoju – Baliuk mano, Baliuk, – ir glostau mintyse tave ir bučiuoju. Skaitau dienas ir valandas, gyvenu mintimi, kada būsiu su tavim! Tik kodel aš turiu spręst – kada ir kur? Dėl kada, tai, žinoma, ne vėliau 23. Dieve, ar aš sulauksiu tos dienos – aš taip baisiai ilgiuosi! Bet kur? Pasirodo, Sächsische Schweiz vien tik uolos ir ten nieks nevažinėja. O kaip Tiuringijoj ar Harce? Tik ar bus sniegas? O gal vėl tave Tiroly, vėl Münchene nesusitikt? Man nesvarbu kur, bile tik su tavim ir kad gražu būtų. Drezdene galim sutikti daug pažįstamų. Jeigu Gelberge, galėtume pasitikt Jenoj, Baliuk? Tu spręsk! Nes šiandie aš negaliu galvot – man taip ilgu tavęs. Ach, aš šiandie tik tave glausčiau ir mylėčiau. Aš nesulauksiu tų Kalėdų – man taip ilgu, man viskas vis viena, kad tik tave turėčiau. Ryt sužinosiu apie vietas Saksonijoj ir Harce, iki sekmadieniui turime nutart. Vand. Baliuk, tik aš valgymo labai nedaug turiu ir dar algos negavau – kas daryt, pasakyk, ir kaip su finansais?“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, iki 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, l. 1v). „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29)
74
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
Baliukas
75
Antradienis.
c
Critical note: Antradienis. ] add phr in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder

Vakar gavau Tavo laišką, kur rašai
1
1
c
Critical note: 1 ] add s l in d ang
1
2
Vakar gavau Tavo laišką, kur rašai
3
apie
Riesengebirge.
Riesengebirge.
n
Note: Riesengebirge (Krkonoše) – kalnų masyvas Čekijoje ir Lenkijoje; aukščiausia Sudetų kalnų dalis, didžiausias aukštis 1,602 metrų (Sněžkos kalnas). Vandos Daugirdaitės laiškas, kuriame rašyta apie planus vykti į Riesengebirge, neišliko.
Vakar jau nebesuspėjau
4
niekur
šemėlapių žemėlapių
c
Critical note: žemėlapių ] cor ž pro š
žemėlapių
gauti, o šiandie aš
5
važiuoju su studentų
ekskursiją
ekskursija
į
Obera- Oberam-
c
Critical note: Oberam- ] cor m pro -
Oberam-
6
mergaupassionspiele,
mergau Passionsspiele,
grįšiu
tiktai,
tiktai
po-
7
ryt. Šiandie aš neturiu galimybės eiti
8
į skaityklas ieškot planų, nes turiu
9
kiek kelionei
prisirengt,
prisirengt
o ir
c
Critical note: ir ] cor pro o
ir
perskaityti
10
vaidinamą
veikalą.
veikalą.
n
Note: Oberammergau miestelyje (Bavarijoje) nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo jo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Prieš išvykdamas į Oberammergau Balys Sruoga skaitė garsaus vokiečių teatro istoriko Eduardo Devriento (1801–1877) knygą apie Oberammergau teatrą Das Passionsschauspiel in Oberammergau und seine Bedentung für die neue Zeit (Kryžiaus kančių teatras Oberammergau ir jo reikšmė naujai erai) (Leipzig: Weber, 1851). Po Eduardo Devriento vaidinimo tekstą naujai perdirbo ir sutvarkė vietos kunigas, vokiečių helenistas Josephas Aloisas Daisenbergeris (1799–1822). Pagal jo parengtą tekstą tada ir vaidinta (žr. Offizieller Gesamt-Text des Oberammergauer Passions-Spieles (Oficialus bendras Oberammergau Kryžiaus kančių teatro tekstas) (Oberammergau: Hermann August Korff, 1900). Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
Bet pas mus yra
11
tik visokie aprašymai kelionių ir vado-
12
vėliai
c
Critical note: [vado]vėliai ] def
vėliai
į Bavarijos kalnus, į Tirolį, į
13
Alpus, o apie Saksų kalnus ir
tt.
t. t.
Pas
pas
14
mus nieko nėra. Reikėtų ieškot
15
tiktai po
knygynus.
knygynus
vadovėlių ir
16
žemlapių. Bet aš tai
ankščiau
anksčiau
ketvir-
17
tadienio padaryti nesuspėtau.
Paskui,
Paskui
18
aš kartais galiu parinkti tokią
19
vietą, kur
j Berliniškiai
c
Critical note: Berlyniškiai ] cor pro j, cor B pro j
Berliniškiai
berlyniškiai
suvažiuos
suvažiuos,
20
aš visai nieko
nesiorentuoju
nesiorientuoju
apie
21
tas vietas. Aš manau, kad tau
bu
bū
22
kur kas parankiau parinkti vietą, kur
23
važiuoti. Tiktai į tokį Dresdeną aš visai
24
nenorėčiau
c
Critical note: nenorėčiau ] def pri n
nenorėčiau
važiuoti. Aš manau,
25
kad į tuos Riesengebirge atvažiuos
26
tipų ir iš Leipcigo, ir iš
Halles,
Hallės,
ir iš
Jenos
Jenos,
27
ir
tt.
t. t.
Tai visų
pirma,
pirma
nereikia imti
28
kokios nors žymios vietos, kur labai
garsi,
garsi
29
ir
v daug
c
Critical note: daug ] cor pro v, cor d pro v
daug
kas gali atvažiuot. Nes aš
30
labai nenorėčiau, kad būtų kas nors
31
daugiau, negu mudu du.
Paskui,
Paskui
Sekmi-
32
nėms turbūt abelnai ir vokiečių bus
33
visur pilna, bus sunku su butais,
34
tai
s ir
c
Critical note: ir ] cor pro s, cor i pro s
ir
šiuo žvilgsniu nereikėtų
35
garsiausių vietų
rinktis.
p
Physical note: [1r] //
rinktis.

Facsimile Image Placeholder

36
2
c
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
2
37
Paskui gal
bu
bū
gera nuvažiuot
porą
pora
38
dienų prieš
šventes,
šventes
ar
porą
pora
dienų
39
jau prasidėjus šventėms, kad taip
40
su publika nesutapti.
Žiurėk,
Žiūrėk,
rodos,
41
kad yra kalnų
Westfalijoj
Vestfalijoj,
jeigu
42
ten yra – tai ten būtų visų geriausia – ten
43
nieko nesutiksi, kas ūpą gadintų. Arba kur
44
kitur tarp Berlyno ir Miuncheno, arba
45
kur pagal Reiną – geriau, kad ne į
S. Schweiz
S. Schweiz
n
Note: S[ächsische] Schweiz vok =Saksonijos Šveicarija.
46
ir ne į Riesengebirge. Tu pasitark su
Zoska,
Zoska,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
47
gal ji kiek vokiečių geografiją žino – o aš dabar
48
jokio žemėlapio neturiu. Geriau būtų
49
Westfalijoj
Vestfalijoj
kur ar
Pareiny , .
c
Critical note: Pareiny. ] p cor interp pro ,
Pareiny.
O jeigu jau
50
Saksonijoj, tai jau tokia vieta, kur tikrai
51
nieko nebus, nes kitaip bus tas
upas,
ūpas
kaip
52
per Velykas. Tu, jeigu gali, tai pasidaryk kelnes,
53
kad galėtum eiti be sijono ir turėk prastus
54
batus, kurių nebūtų gaila sudraskyti. Aš atvešiu
55
tau
Rücksack'ą
rucksacką
ir sau
kitą
kitą
didesnį. Mano
56
Ru maišan
c
Critical note: maišan ] cor pro Ru, cor m pro Ru
maišan
tilps tavo mažasai čemodanėlis
57
ir mano
visus visi
c
Critical note: visi ] cor pro visus, cor fl -i pro -us
visi
daiktai, o ir tavo maišan
58
bus galima šis tas įdėti, kad tu gautum nešti.
59
(Aš turiu du maišu). Jei turėsi tokias kelnes,
60
tai sijono užteks vieno. Vienu žodžiu,
teimk
c
Critical note: teimk ] def ei
teimk
61
tiktai čemodanėlį mažąjį, o kitą taip (jeigu
62
turėsi ką vežt), nes paskui sudėsim
visą
visa
63
į maišus. Jei tu
d turi
c
Critical note: turi ] cor pro d, cor t pro d
turi
daug produktų –
64
tai gal paimk tu daugiau, nes aš
65
visai maža teturiu, ir man labai
66
daug
iseina
išeina
kelionėse. Parašyk,
67
kiek Tu galėsi paimti produktų. Nuo
68
penktadienio (šio) aš galiu važiuoti kiek-
69
vieną valandą. Man važiuot –
vis vieną
vis viena
70
kur. Tai būtų gerai, kad tu visa tai apgal-
71
votum ir parašytum, ką nusprendei. Susitikimo
72
vietą geriausia skirti stoty, kur nuvažiuo-
73
sim, tame mieste. Jei yra kelios – tai
Haupt.
Haupt.
n
Note: Išliko vienas Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis, rašytas Baliui Sruogai prieš drauge planuotą išvyką į kalnus, atspindintis išgyvenimą, nuotaiką, susitikimo laukimą, mylimojo ilgesį: „Einu gatve ir kartoju – Baliuk mano, Baliuk, – ir glostau mintyse tave ir bučiuoju. Skaitau dienas ir valandas, gyvenu mintimi, kada būsiu su tavim! Tik kodel aš turiu spręst – kada ir kur? Dėl kada, tai, žinoma, ne vėliau 23. Dieve, ar aš sulauksiu tos dienos – aš taip baisiai ilgiuosi! Bet kur? Pasirodo, Sächsische Schweiz vien tik uolos ir ten nieks nevažinėja. O kaip Tiuringijoj ar Harce? Tik ar bus sniegas? O gal vėl tave Tiroly, vėl Münchene nesusitikt? Man nesvarbu kur, bile tik su tavim ir kad gražu būtų. Drezdene galim sutikti daug pažįstamų. Jeigu Gelberge, galėtume pasitikt Jenoj, Baliuk? Tu spręsk! Nes šiandie aš negaliu galvot – man taip ilgu tavęs. Ach, aš šiandie tik tave glausčiau ir mylėčiau. Aš nesulauksiu tų Kalėdų – man taip ilgu, man viskas vis viena, kad tik tave turėčiau. Ryt sužinosiu apie vietas Saksonijoj ir Harce, iki sekmadieniui turime nutart. Vand. Baliuk, tik aš valgymo labai nedaug turiu ir dar algos negavau – kas daryt, pasakyk, ir kaip su finansais?“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, iki 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, l. 1v). „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29)
74
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
Baliukas
75
Antradienis.
c
Critical note: Antradienis. ] add phr in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
Antradienis.

Facsimile Image Placeholder

Vakar gavau Tavo laišką, kur rašai
1
1
c
Critical note: 1 ] add s l in d ang
1
2
Vakar gavau Tavo laišką, kur rašai
3
apie
Riesengebirge.
Riesengebirge.
n
Note: Riesengebirge (Krkonoše) – kalnų masyvas Čekijoje ir Lenkijoje; aukščiausia Sudetų kalnų dalis, didžiausias aukštis 1,602 metrų (Sněžkos kalnas). Vandos Daugirdaitės laiškas, kuriame rašyta apie planus vykti į Riesengebirge, neišliko.
Vakar jau nebesuspėjau
4
niekur
šemėlapių žemėlapių
c
Critical note: žemėlapių ] cor ž pro š
žemėlapių
gauti, o šiandie aš
5
važiuoju su studentų
ekskursiją
ekskursija
į
Obera- Oberam-
c
Critical note: Oberam- ] cor m pro -
Oberam-
6
mergaupassionspiele,
mergau Passionsspiele,
grįšiu
tiktai,
tiktai
po-
7
ryt. Šiandie aš neturiu galimybės eiti
8
į skaityklas ieškot planų, nes turiu
9
kiek kelionei
prisirengt,
prisirengt
o ir
c
Critical note: ir ] cor pro o
ir
perskaityti
10
vaidinamą
veikalą.
veikalą.
n
Note: Oberammergau miestelyje (Bavarijoje) nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo jo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Prieš išvykdamas į Oberammergau Balys Sruoga skaitė garsaus vokiečių teatro istoriko Eduardo Devriento (1801–1877) knygą apie Oberammergau teatrą Das Passionsschauspiel in Oberammergau und seine Bedentung für die neue Zeit (Kryžiaus kančių teatras Oberammergau ir jo reikšmė naujai erai) (Leipzig: Weber, 1851). Po Eduardo Devriento vaidinimo tekstą naujai perdirbo ir sutvarkė vietos kunigas, vokiečių helenistas Josephas Aloisas Daisenbergeris (1799–1822). Pagal jo parengtą tekstą tada ir vaidinta (žr. Offizieller Gesamt-Text des Oberammergauer Passions-Spieles (Oficialus bendras Oberammergau Kryžiaus kančių teatro tekstas) (Oberammergau: Hermann August Korff, 1900). Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
Bet pas mus yra
11
tik visokie aprašymai kelionių ir vado-
12
vėliai
c
Critical note: [vado]vėliai ] def
vėliai
į Bavarijos kalnus, į Tirolį, į
13
Alpus, o apie Saksų kalnus ir
tt.
t. t.
Pas
pas
14
mus nieko nėra. Reikėtų ieškot
15
tiktai po
knygynus.
knygynus
vadovėlių ir
16
žemlapių. Bet aš tai
ankščiau
anksčiau
ketvir-
17
tadienio padaryti nesuspėtau.
Paskui,
Paskui
18
aš kartais galiu parinkti tokią
19
vietą, kur
j Berliniškiai
c
Critical note: Berlyniškiai ] cor pro j, cor B pro j
Berliniškiai
berlyniškiai
suvažiuos
suvažiuos,
20
aš visai nieko
nesiorentuoju
nesiorientuoju
apie
21
tas vietas. Aš manau, kad tau
bu
bū
22
kur kas parankiau parinkti vietą, kur
23
važiuoti. Tiktai į tokį Dresdeną aš visai
24
nenorėčiau
c
Critical note: nenorėčiau ] def pri n
nenorėčiau
važiuoti. Aš manau,
25
kad į tuos Riesengebirge atvažiuos
26
tipų ir iš Leipcigo, ir iš
Halles,
Hallės,
ir iš
Jenos
Jenos,
27
ir
tt.
t. t.
Tai visų
pirma,
pirma
nereikia imti
28
kokios nors žymios vietos, kur labai
garsi,
garsi
29
ir
v daug
c
Critical note: daug ] cor pro v, cor d pro v
daug
kas gali atvažiuot. Nes aš
30
labai nenorėčiau, kad būtų kas nors
31
daugiau, negu mudu du.
Paskui,
Paskui
Sekmi-
32
nėms turbūt abelnai ir vokiečių bus
33
visur pilna, bus sunku su butais,
34
tai
s ir
c
Critical note: ir ] cor pro s, cor i pro s
ir
šiuo žvilgsniu nereikėtų
35
garsiausių vietų
rinktis.
p
Physical note: [1r] //
rinktis.

Facsimile Image Placeholder

36
2
c
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
2
37
Paskui gal
bu
bū
gera nuvažiuot
porą
pora
38
dienų prieš
šventes,
šventes
ar
porą
pora
dienų
39
jau prasidėjus šventėms, kad taip
40
su publika nesutapti.
Žiurėk,
Žiūrėk,
rodos,
41
kad yra kalnų
Westfalijoj
Vestfalijoj,
jeigu
42
ten yra – tai ten būtų visų geriausia – ten
43
nieko nesutiksi, kas ūpą gadintų. Arba kur
44
kitur tarp Berlyno ir Miuncheno, arba
45
kur pagal Reiną – geriau, kad ne į
S. Schweiz
S. Schweiz
n
Note: S[ächsische] Schweiz vok =Saksonijos Šveicarija.
46
ir ne į Riesengebirge. Tu pasitark su
Zoska,
Zoska,
n
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
47
gal ji kiek vokiečių geografiją žino – o aš dabar
48
jokio žemėlapio neturiu. Geriau būtų
49
Westfalijoj
Vestfalijoj
kur ar
Pareiny , .
c
Critical note: Pareiny. ] p cor interp pro ,
Pareiny.
O jeigu jau
50
Saksonijoj, tai jau tokia vieta, kur tikrai
51
nieko nebus, nes kitaip bus tas
upas,
ūpas
kaip
52
per Velykas. Tu, jeigu gali, tai pasidaryk kelnes,
53
kad galėtum eiti be sijono ir turėk prastus
54
batus, kurių nebūtų gaila sudraskyti. Aš atvešiu
55
tau
Rücksack'ą
rucksacką
ir sau
kitą
kitą
didesnį. Mano
56
Ru maišan
c
Critical note: maišan ] cor pro Ru, cor m pro Ru
maišan
tilps tavo mažasai čemodanėlis
57
ir mano
visus visi
c
Critical note: visi ] cor pro visus, cor fl -i pro -us
visi
daiktai, o ir tavo maišan
58
bus galima šis tas įdėti, kad tu gautum nešti.
59
(Aš turiu du maišu). Jei turėsi tokias kelnes,
60
tai sijono užteks vieno. Vienu žodžiu,
teimk
c
Critical note: teimk ] def ei
teimk
61
tiktai čemodanėlį mažąjį, o kitą taip (jeigu
62
turėsi ką vežt), nes paskui sudėsim
visą
visa
63
į maišus. Jei tu
d turi
c
Critical note: turi ] cor pro d, cor t pro d
turi
daug produktų –
64
tai gal paimk tu daugiau, nes aš
65
visai maža teturiu, ir man labai
66
daug
iseina
išeina
kelionėse. Parašyk,
67
kiek Tu galėsi paimti produktų. Nuo
68
penktadienio (šio) aš galiu važiuoti kiek-
69
vieną valandą. Man važiuot –
vis vieną
vis viena
70
kur. Tai būtų gerai, kad tu visa tai apgal-
71
votum ir parašytum, ką nusprendei. Susitikimo
72
vietą geriausia skirti stoty, kur nuvažiuo-
73
sim, tame mieste. Jei yra kelios – tai
Haupt.
Haupt.
n
Note: Išliko vienas Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis, rašytas Baliui Sruogai prieš drauge planuotą išvyką į kalnus, atspindintis išgyvenimą, nuotaiką, susitikimo laukimą, mylimojo ilgesį: „Einu gatve ir kartoju – Baliuk mano, Baliuk, – ir glostau mintyse tave ir bučiuoju. Skaitau dienas ir valandas, gyvenu mintimi, kada būsiu su tavim! Tik kodel aš turiu spręst – kada ir kur? Dėl kada, tai, žinoma, ne vėliau 23. Dieve, ar aš sulauksiu tos dienos – aš taip baisiai ilgiuosi! Bet kur? Pasirodo, Sächsische Schweiz vien tik uolos ir ten nieks nevažinėja. O kaip Tiuringijoj ar Harce? Tik ar bus sniegas? O gal vėl tave Tiroly, vėl Münchene nesusitikt? Man nesvarbu kur, bile tik su tavim ir kad gražu būtų. Drezdene galim sutikti daug pažįstamų. Jeigu Gelberge, galėtume pasitikt Jenoj, Baliuk? Tu spręsk! Nes šiandie aš negaliu galvot – man taip ilgu tavęs. Ach, aš šiandie tik tave glausčiau ir mylėčiau. Aš nesulauksiu tų Kalėdų – man taip ilgu, man viskas vis viena, kad tik tave turėčiau. Ryt sužinosiu apie vietas Saksonijoj ir Harce, iki sekmadieniui turime nutart. Vand. Baliuk, tik aš valgymo labai nedaug turiu ir dar algos negavau – kas daryt, pasakyk, ir kaip su finansais?“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, iki 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, l. 1v). „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29)
74
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
Baliukas
75
Antradienis.
c
Critical note: Antradienis. ] add phr in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
Antradienis.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add s l in d ang
a3
Line number 3
Note: Riesengebirge (Krkonoše) – kalnų masyvas Čekijoje ir Lenkijoje; aukščiausia Sudetų kalnų dalis, didžiausias aukštis 1,602 metrų (Sněžkos kalnas). Vandos Daugirdaitės laiškas, kuriame rašyta apie planus vykti į Riesengebirge, neišliko.
a1
Line number 4
Critical note: žemėlapių ] cor ž pro š
a1
Line number 5
Critical note: Oberam- ] cor m pro -
a1
Line number 9
Critical note: ir ] cor pro o
a3
Line number 10
Note: Oberammergau miestelyje (Bavarijoje) nuo 1634 m. kas dešimt metų vyko kryžiaus kančių vaidinimai, per kuriuos miestelio gyventojai katalikai atkurdavo paskutinį Jėzaus gyvenimo laikotarpį (nuo jo įžengimo į Jeruzalę iki nukryžiavimo). Vaidinimas, turėjęs Oberammergau įvykti 1920 m., dėl bolševizmo buvo perkeltas į 1922 m. Prieš išvykdamas į Oberammergau Balys Sruoga skaitė garsaus vokiečių teatro istoriko Eduardo Devriento (1801–1877) knygą apie Oberammergau teatrą Das Passionsschauspiel in Oberammergau und seine Bedentung für die neue Zeit (Kryžiaus kančių teatras Oberammergau ir jo reikšmė naujai erai) (Leipzig: Weber, 1851). Po Eduardo Devriento vaidinimo tekstą naujai perdirbo ir sutvarkė vietos kunigas, vokiečių helenistas Josephas Aloisas Daisenbergeris (1799–1822). Pagal jo parengtą tekstą tada ir vaidinta (žr. Offizieller Gesamt-Text des Oberammergauer Passions-Spieles (Oficialus bendras Oberammergau Kryžiaus kančių teatro tekstas) (Oberammergau: Hermann August Korff, 1900). Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga vėliau išsamiai aprašė spaudoje (Bavarijos policijos vaidmenį organizuojant vaidinimus Oberammergau gyvenvietėje, kalnuose, klonyje, religinių dramų bei misterijų istoriją, Oberammergau kryžiaus kančių teatro istoriją, individualų teatro vaidinimų vertinimą, pagrįstą draminio veiksmo, dramos konstrukcijos, savitumo kriterijais) (plačiau žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
a1
Line number 12
Critical note: [vado]vėliai ] def
a1
Line number 19
Critical note: Berlyniškiai ] cor pro j, cor B pro j
a1
Line number 24
Critical note: nenorėčiau ] def pri n
a1
Line number 29
Critical note: daug ] cor pro v, cor d pro v
a1
Line number 34
Critical note: ir ] cor pro s, cor i pro s
a1
Line number 35
Physical note: [1r] //
a1
Line number 36
Critical note: 2 ] add s l in sin ang
a3
Line number 45
Note: S[ächsische] Schweiz vok =Saksonijos Šveicarija.
a3
Line number 46
Note: Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
a1
Line number 49
Critical note: Pareiny. ] p cor interp pro ,
a1
Line number 56
Critical note: maišan ] cor pro Ru, cor m pro Ru
a1
Line number 57
Critical note: visi ] cor pro visus, cor fl -i pro -us
a1
Line number 60
Critical note: teimk ] def ei
a1
Line number 63
Critical note: turi ] cor pro d, cor t pro d
a3
Line number 73
Note: Išliko vienas Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis, rašytas Baliui Sruogai prieš drauge planuotą išvyką į kalnus, atspindintis išgyvenimą, nuotaiką, susitikimo laukimą, mylimojo ilgesį: „Einu gatve ir kartoju – Baliuk mano, Baliuk, – ir glostau mintyse tave ir bučiuoju. Skaitau dienas ir valandas, gyvenu mintimi, kada būsiu su tavim! Tik kodel aš turiu spręst – kada ir kur? Dėl kada, tai, žinoma, ne vėliau 23. Dieve, ar aš sulauksiu tos dienos – aš taip baisiai ilgiuosi! Bet kur? Pasirodo, Sächsische Schweiz vien tik uolos ir ten nieks nevažinėja. O kaip Tiuringijoj ar Harce? Tik ar bus sniegas? O gal vėl tave Tiroly, vėl Münchene nesusitikt? Man nesvarbu kur, bile tik su tavim ir kad gražu būtų. Drezdene galim sutikti daug pažįstamų. Jeigu Gelberge, galėtume pasitikt Jenoj, Baliuk? Tu spręsk! Nes šiandie aš negaliu galvot – man taip ilgu tavęs. Ach, aš šiandie tik tave glausčiau ir mylėčiau. Aš nesulauksiu tų Kalėdų – man taip ilgu, man viskas vis viena, kad tik tave turėčiau. Ryt sužinosiu apie vietas Saksonijoj ir Harce, iki sekmadieniui turime nutart. Vand. Baliuk, tik aš valgymo labai nedaug turiu ir dar algos negavau – kas daryt, pasakyk, ir kaip su finansais?“ (Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Berlyno – į Miuncheną, iki 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 859, l. 1v). „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29)
a1
Line number 74
Critical note: Baliukas ] sign
a1
Line number 75
Critical note: Antradienis. ] add phr in sin mg, vert
a1
Line number 75
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_05_30_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_05_30_vd_1v.jpgX (Close panel)
image