Albinui Rimkai, 1922-06-07

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1922-06-07

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1290_9. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – tetervino atvaizdas, žvelgiant nuo kalno Schneekopf Vokietijoje į Oberhofo miestą Tiuringijoje (Blick vom Schneekopf nach Oberhof). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Gehlbergas, [19]22-06-07. Užklijuotas 11/4 Vokietijos reichspfeningų vertės pašto ženklas (Deutsches Reich). Numeruota pieštuku kita ranka: „9“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 182. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-07: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-06-07: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-06-07: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos ir Vandos Daugirdaitės atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Gehlbergo – į Frankfurtą prie Maino, 1922-06-07, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_06_07_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šia
Čia
žadėtas.
žadėtas
a
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
Frankfurt / M
n
Note: Frankfurt [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
c
Unterweg 8III
1
Šia
Čia
žadėtas.
žadėtas
2
tetivvinas tetirvinas
c
Critical note: tetirvinas ] cor r pro v
tetirvinas
tetirvinas
n
Note: Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, f. 53, b. 760).
pučėk.
pučėk.
n
Note: rus пучитъ =pūsti.
3
Tik nesirk, nes ri-
4
cina – brangu.
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
5
ir gi
irgi
biški
biškį
sergu – tre-
6
čia
čią
dieną alaus negaunu,
7
nes o
c
Critical note: o ] cor pro nes
o
Türingeno pamazgos
8
nusibodo lakt.
9
Kadangi laiške
10
vietos neužteko
pasi
pasi-
11
rašyt, tai tegu ma-
12
no parašas
buna
būna
13
čia:
Pono
pono
Rimkos
Rimkos
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė ansksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
14
anglų kalbos mokinė
15
Vanda
Daugirdaitė
Daugirdaitė
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
„Šis atvirlaiškis rašytas iš ekskursijos po Tiuringiją, kada dviese su Baliu pėsti perėjom keliasdešimt kilometrų. Rodos, tai buvo Sekminių atostogos. Seniau tarėmės per atostogas vesti, bet sutarėm atidėti iki Balys baigs universitetą. Aš jau rudens semestrui nebegrįžau į Berlyną“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 95).
ir
taškas.
p
Physical note: [1v] //
taškas.
taškas.
n
Note: Prierašas po Balio Sruogos tekstu Vandos Daugirdaitės ranka parkeriu (mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šia
Čia
žadėtas.
žadėtas
a
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
Frankfurt / M
n
Note: Frankfurt [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
c
Unterweg 8III
1
Šia
Čia
žadėtas.
žadėtas
2
tetivvinas tetirvinas
c
Critical note: tetirvinas ] cor r pro v
tetirvinas
tetirvinas
n
Note: Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, f. 53, b. 760).
pučėk.
pučėk.
n
Note: rus пучитъ =pūsti.
3
Tik nesirk, nes ri-
4
cina – brangu.
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
5
ir gi
irgi
biški
biškį
sergu – tre-
6
čia
čią
dieną alaus negaunu,
7
nes o
c
Critical note: o ] cor pro nes
o
Türingeno pamazgos
8
nusibodo lakt.
9
Kadangi laiške
10
vietos neužteko
pasi
pasi-
11
rašyt, tai tegu ma-
12
no parašas
buna
būna
13
čia:
Pono
pono
Rimkos
Rimkos
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė ansksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
14
anglų kalbos mokinė
15
Vanda
Daugirdaitė
Daugirdaitė
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
„Šis atvirlaiškis rašytas iš ekskursijos po Tiuringiją, kada dviese su Baliu pėsti perėjom keliasdešimt kilometrų. Rodos, tai buvo Sekminių atostogos. Seniau tarėmės per atostogas vesti, bet sutarėm atidėti iki Balys baigs universitetą. Aš jau rudens semestrui nebegrįžau į Berlyną“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 95).
ir
taškas.
p
Physical note: [1v] //
taškas.
taškas.
n
Note: Prierašas po Balio Sruogos tekstu Vandos Daugirdaitės ranka parkeriu (mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šia
Čia
žadėtas.
žadėtas
a
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
Frankfurt / M
n
Note: Frankfurt [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
c
Unterweg 8III
1
Šia
Čia
žadėtas.
žadėtas
2
tetivvinas tetirvinas
c
Critical note: tetirvinas ] cor r pro v
tetirvinas
tetirvinas
n
Note: Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, f. 53, b. 760).
pučėk.
pučėk.
n
Note: rus пучитъ =pūsti.
3
Tik nesirk, nes ri-
4
cina – brangu.
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
5
ir gi
irgi
biški
biškį
sergu – tre-
6
čia
čią
dieną alaus negaunu,
7
nes o
c
Critical note: o ] cor pro nes
o
Türingeno pamazgos
8
nusibodo lakt.
9
Kadangi laiške
10
vietos neužteko
pasi
pasi-
11
rašyt, tai tegu ma-
12
no parašas
buna
būna
13
čia:
Pono
pono
Rimkos
Rimkos
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė ansksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
14
anglų kalbos mokinė
15
Vanda
Daugirdaitė
Daugirdaitė
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
„Šis atvirlaiškis rašytas iš ekskursijos po Tiuringiją, kada dviese su Baliu pėsti perėjom keliasdešimt kilometrų. Rodos, tai buvo Sekminių atostogos. Seniau tarėmės per atostogas vesti, bet sutarėm atidėti iki Balys baigs universitetą. Aš jau rudens semestrui nebegrįžau į Berlyną“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 95).
ir
taškas.
p
Physical note: [1v] //
taškas.
taškas.
n
Note: Prierašas po Balio Sruogos tekstu Vandos Daugirdaitės ranka parkeriu (mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number b
Note: Frankfurt [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
a1
Line number 2
Critical note: tetirvinas ] cor r pro v
a3
Line number 2
Note: Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, f. 53, b. 760).
a3
Line number 2
Note: rus пучитъ =pūsti.
a3
Line number 4
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
a1
Line number 7
Critical note: o ] cor pro nes
a3
Line number 13
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė ansksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
a3
Line number 15
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
„Šis atvirlaiškis rašytas iš ekskursijos po Tiuringiją, kada dviese su Baliu pėsti perėjom keliasdešimt kilometrų. Rodos, tai buvo Sekminių atostogos. Seniau tarėmės per atostogas vesti, bet sutarėm atidėti iki Balys baigs universitetą. Aš jau rudens semestrui nebegrįžau į Berlyną“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 95).
a1
Line number 15
Physical note: [1v] //
a3
Line number 15
Note: Prierašas po Balio Sruogos tekstu Vandos Daugirdaitės ranka parkeriu (mėlynu rašalu).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_07_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_07_ar_1v.jpgX (Close panel)
image