Vandai Daugirdaitei, 1922-06-09 ar 10

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-06-09 ar 10

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_9. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Algio Samulionio datavimu, pagal turinį (kelionės į Tiuringiją planai). Rašyta viename 13,9 × 8,8 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r – nespalvotas kalno Tiuringijoje vaizdas. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas, kartu nuplėštas ir pašto spaudas. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 183. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-09 ar 10: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-06-09 ar 10: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-06-09 ar 10: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-06-09 ar 10, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_06_09_10_apie_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Jau dvi dienos aš namie.
a
V. Daugirdaitė
V. Daugirdaitė
n
Note: V[anda] Daugirdaitė.
b
b/Schönberg
b/Schönberg
n
Note: b[ei]/Schönberg vok =per Schönbergą.
c
Berlin,
Berlin,
n
Note: Berlin vok =Berlynas.
Challtt. Chalott.
c
Critical note: Charlott. ] vid ex err om r, cor o pro l
Chalott.
Charlott.
n
Note: Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Charlottenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
d
Schillerstr.
Schillerstr.
n
Note: Schiller str[asse] vok = Schillerio gatvė.
128III
e
Gartenhaus
Gartenhaus
n
Note: Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
1
Jau dvi dienos aš namie.
2
Sėdžiu nuo ryto iki vakarui
3
perrašinėdamas ir perdir-
4
binėdamas straipsnį apie
5
Oberammergau.
Oberammergau.
n
Note: 1922-05-30 Balys Sruoga su studentų ekskursija išvyko į Oberammergau. 1922-06-01 grįžęs šią kelionę ir savo įspūdžius aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
Gal rytoj
6
jau pabaigsiu. Ir
issiusiu.
išsiųsiu.
7
Kai
atsidustu,
atsidūstu,
kaip kai
c
Critical note: kai ] cor pro kaip, del p
kai
pakeliu
8
galvą nuo rašto, taip
9
klaiku pasidaro! Nubė-
10
gu vakare į sodą, paklai-
11
džioju takeliais – ir vėlei
12
skamba mano mašina.
13
Ar tau neilgu, Vandukai?
14
Ar tos
tris
trys
tiktai
dienos
dienos,
kartu
15
pergyventos
pergyventos,
širdy nieko
16
nepaliko? Vandukai!
17
Ar tylų vakarą Tavo
18
sielą
siela
nieko negirdi?
19
Pasiklausyk, užsimiršk – atsi-
20
mink
mėlyną
mėlyną,
mėlyną
21
tolį –
22
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Jau dvi dienos aš namie.
a
V. Daugirdaitė
V. Daugirdaitė
n
Note: V[anda] Daugirdaitė.
b
b/Schönberg
b/Schönberg
n
Note: b[ei]/Schönberg vok =per Schönbergą.
c
Berlin,
Berlin,
n
Note: Berlin vok =Berlynas.
Challtt. Chalott.
c
Critical note: Charlott. ] vid ex err om r, cor o pro l
Chalott.
Charlott.
n
Note: Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Charlottenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
d
Schillerstr.
Schillerstr.
n
Note: Schiller str[asse] vok = Schillerio gatvė.
128III
e
Gartenhaus
Gartenhaus
n
Note: Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
1
Jau dvi dienos aš namie.
2
Sėdžiu nuo ryto iki vakarui
3
perrašinėdamas ir perdir-
4
binėdamas straipsnį apie
5
Oberammergau.
Oberammergau.
n
Note: 1922-05-30 Balys Sruoga su studentų ekskursija išvyko į Oberammergau. 1922-06-01 grįžęs šią kelionę ir savo įspūdžius aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
Gal rytoj
6
jau pabaigsiu. Ir
issiusiu.
išsiųsiu.
7
Kai
atsidustu,
atsidūstu,
kaip kai
c
Critical note: kai ] cor pro kaip, del p
kai
pakeliu
8
galvą nuo rašto, taip
9
klaiku pasidaro! Nubė-
10
gu vakare į sodą, paklai-
11
džioju takeliais – ir vėlei
12
skamba mano mašina.
13
Ar tau neilgu, Vandukai?
14
Ar tos
tris
trys
tiktai
dienos
dienos,
kartu
15
pergyventos
pergyventos,
širdy nieko
16
nepaliko? Vandukai!
17
Ar tylų vakarą Tavo
18
sielą
siela
nieko negirdi?
19
Pasiklausyk, užsimiršk – atsi-
20
mink
mėlyną
mėlyną,
mėlyną
21
tolį –
22
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Jau dvi dienos aš namie.
a
V. Daugirdaitė
V. Daugirdaitė
n
Note: V[anda] Daugirdaitė.
b
b/Schönberg
b/Schönberg
n
Note: b[ei]/Schönberg vok =per Schönbergą.
c
Berlin,
Berlin,
n
Note: Berlin vok =Berlynas.
Challtt. Chalott.
c
Critical note: Charlott. ] vid ex err om r, cor o pro l
Chalott.
Charlott.
n
Note: Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Charlottenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
d
Schillerstr.
Schillerstr.
n
Note: Schiller str[asse] vok = Schillerio gatvė.
128III
e
Gartenhaus
Gartenhaus
n
Note: Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
1
Jau dvi dienos aš namie.
2
Sėdžiu nuo ryto iki vakarui
3
perrašinėdamas ir perdir-
4
binėdamas straipsnį apie
5
Oberammergau.
Oberammergau.
n
Note: 1922-05-30 Balys Sruoga su studentų ekskursija išvyko į Oberammergau. 1922-06-01 grįžęs šią kelionę ir savo įspūdžius aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
Gal rytoj
6
jau pabaigsiu. Ir
issiusiu.
išsiųsiu.
7
Kai
atsidustu,
atsidūstu,
kaip kai
c
Critical note: kai ] cor pro kaip, del p
kai
pakeliu
8
galvą nuo rašto, taip
9
klaiku pasidaro! Nubė-
10
gu vakare į sodą, paklai-
11
džioju takeliais – ir vėlei
12
skamba mano mašina.
13
Ar tau neilgu, Vandukai?
14
Ar tos
tris
trys
tiktai
dienos
dienos,
kartu
15
pergyventos
pergyventos,
širdy nieko
16
nepaliko? Vandukai!
17
Ar tylų vakarą Tavo
18
sielą
siela
nieko negirdi?
19
Pasiklausyk, užsimiršk – atsi-
20
mink
mėlyną
mėlyną,
mėlyną
21
tolį –
22
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number a
Note: V[anda] Daugirdaitė.
a3
Line number b
Note: b[ei]/Schönberg vok =per Schönbergą.
a3
Line number c
Note: Berlin vok =Berlynas.
a1
Line number c
Critical note: Charlott. ] vid ex err om r, cor o pro l
a3
Line number c
Note: Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Charlottenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
a3
Line number d
Note: Schiller str[asse] vok = Schillerio gatvė.
a3
Line number e
Note: Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
a3
Line number 5
Note: 1922-05-30 Balys Sruoga su studentų ekskursija išvyko į Oberammergau. 1922-06-01 grįžęs šią kelionę ir savo įspūdžius aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
a1
Line number 7
Critical note: kai ] cor pro kaip, del p
a1
Line number 22
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 22
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_09_10_apie_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_09_10_apie_vd_1v.jpgX (Close panel)
image