Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM 1019/1, BVSNM ER1 4571. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Šventas Jonas.“), pašto spaudą, Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 14,0×9,2 cm atviruke (Postkarte) (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvotas Oberaudorfo gyvenvietės Erlio kaimo Kufšteino rajone Tirolyje su Kaizerio kalnais atvaizdas, virš jo užrašas pieštuku Balio Sruogos ranka: „Aberaudorf“. Pažeistas vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Erl [in Tirol]. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Dėmėta. Atsispaudęs kitas užrašas kita ranka. Signatūra pieštuku muziejininko ranka. 1985 m. gauta iš Jadvygos Peseckienės. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-24: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-06-24: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-06-24: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (B. Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, tel.: +370 37 730474, el. paštas: b.sruoga@maironiomuziejus.lt). Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Erlio Tirolyje – į Berlyną, 1922-06-24, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_06_24_1_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šventas Jonas. O aš
a
Vandai Daugirdaitei
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128III
e
(Gartenhaus)
1
1
c
Critical note: 1 ] s l add num in sin mg
1
2
Šventas Jonas. O aš
3
jau Austrijoj. Netoli
4
Kufšteino, išlipau Ober-
5
raudorfe,
audorfe,
per sieną
6
perėjau
perėjau,
per tiltą –
7
atmeni, kur mudu
8
ėjo
c
Critical note: ėjom ] vid ex err fl -o pro -om, om m
ėjo
ėjom
vakare ir nuspren-
9
dėm, kad tai toliau
10
turi būti
Austrija.
Austrija?
n
Note: 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvažiavę į Bavarijos Alpes, kur praleido dešimt dienų.
11
Taip ir yra.
Ir
c
Critical note: Ir ] cor pro Iš, cor š pro r
Ir
šiandie
12
tiek
saulė.
c
Critical note: saulės ] vid ex err flpro -ės, om s
saulės.
Ir taip
13
gražu.
p
Physical note: [1v] //
gražu.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šventas Jonas. O aš
a
Vandai Daugirdaitei
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128III
e
(Gartenhaus)
1
1
c
Critical note: 1 ] s l add num in sin mg
1
2
Šventas Jonas. O aš
3
jau Austrijoj. Netoli
4
Kufšteino, išlipau Ober-
5
raudorfe,
audorfe,
per sieną
6
perėjau
perėjau,
per tiltą –
7
atmeni, kur mudu
8
ėjo
c
Critical note: ėjom ] vid ex err fl -o pro -om, om m
ėjo
ėjom
vakare ir nuspren-
9
dėm, kad tai toliau
10
turi būti
Austrija.
Austrija?
n
Note: 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvažiavę į Bavarijos Alpes, kur praleido dešimt dienų.
11
Taip ir yra.
Ir
c
Critical note: Ir ] cor pro Iš, cor š pro r
Ir
šiandie
12
tiek
saulė.
c
Critical note: saulės ] vid ex err flpro -ės, om s
saulės.
Ir taip
13
gražu.
p
Physical note: [1v] //
gražu.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šventas Jonas. O aš
a
Vandai Daugirdaitei
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128III
e
(Gartenhaus)
1
1
c
Critical note: 1 ] s l add num in sin mg
1
2
Šventas Jonas. O aš
3
jau Austrijoj. Netoli
4
Kufšteino, išlipau Ober-
5
raudorfe,
audorfe,
per sieną
6
perėjau
perėjau,
per tiltą –
7
atmeni, kur mudu
8
ėjo
c
Critical note: ėjom ] vid ex err fl -o pro -om, om m
ėjo
ėjom
vakare ir nuspren-
9
dėm, kad tai toliau
10
turi būti
Austrija.
Austrija?
n
Note: 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvažiavę į Bavarijos Alpes, kur praleido dešimt dienų.
11
Taip ir yra.
Ir
c
Critical note: Ir ] cor pro Iš, cor š pro r
Ir
šiandie
12
tiek
saulė.
c
Critical note: saulės ] vid ex err flpro -ės, om s
saulės.
Ir taip
13
gražu.
p
Physical note: [1v] //
gražu.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] s l add num in sin mg
a1
Line number 8
Critical note: ėjom ] vid ex err fl -o pro -om, om m
a3
Line number 10
Note: 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvažiavę į Bavarijos Alpes, kur praleido dešimt dienų.
a1
Line number 11
Critical note: Ir ] cor pro Iš, cor š pro r
a1
Line number 12
Critical note: saulės ] vid ex err flpro -ės, om s
a1
Line number 13
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_24_1_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_24_1_vd_1v.jpgX (Close panel)
image