Vandai Daugirdaitei, 1922-06-25

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-06-25

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_12. Atvirlaiškis. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („25“), 1922-06-24 atvirlaiškius iš kalnų, Vandos Daugirdaitės adresą, pašto spaudą. Rašyta viename 14,0 × 9,0 cm standaus popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvotas vaizdas iš Wendelstein kalnų viešbučio į Kaizerio kalnus, užrašas pieštuku Balio Sruogos ranka: „Wendelstein“. Wendelstein kalnų viešbučio spaudas su kalnų aukščio pažyma (1840 metrų). Užklijuotas 2 markių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklas. Numeruota Balio Sruogos ranka. Datuota pieštuku LLTI BR darbuotojo ranka. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 190. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-25: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-06-25: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-06-25: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Vendelšteino – į Berlyną, 1922-06-25, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_06_25_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šiandie jau aukštai
a
V. Daugirdaitei
b
b / Schönberg
c
Berlin,
Charll.
Charl.
d
Schillerstr. 128
6 III
c
Critical note: III ] cor pro vid 6
III
e
Gartenhaus
1
7)
c
Critical note: 7) ] s l add num in sin ang
7)
2
Šiandie jau aukštai
3
aukštai.
( Assiskiriau Atsiskiriau
c
Critical note: Atsiskyriau ] cor t pro s
(Atsiskiriau
(Atsiskyriau
4
visai nuo
ekskursijos)
ekskursijos).
5
Per kelis šimtus varstų
6
aplinkui matos
Švei-
švei-
7
carų Alpiai –
sniegai
sniegai,
8
ledynai. Ir Saulės šian-
9
die taip daug. Dabar
10
ilsiuos
Vendešteino
Vendelšteino
11
viršunėj
viršūnėj
n
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis.
(toj, kur mes norė-
12
jom
važiuoti.
važiuoti).
Iš Oberaudorf
13
atėjau
pėsšias.
pėsčias.
O aplinkui
14
taip toli matos (kalnai
15
matos
aukštai
aukštai
3604 3684
c
Critical note: 3684 ] cor 8 pro vid 0
3684
metr.)
metr.).
16
Kur tu šiandie?
17
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
18
25.
p
Physical note: [1v] //
25.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie jau aukštai
a
V. Daugirdaitei
b
b / Schönberg
c
Berlin,
Charll.
Charl.
d
Schillerstr. 128
6 III
c
Critical note: III ] cor pro vid 6
III
e
Gartenhaus
1
7)
c
Critical note: 7) ] s l add num in sin ang
7)
2
Šiandie jau aukštai
3
aukštai.
( Assiskiriau Atsiskiriau
c
Critical note: Atsiskyriau ] cor t pro s
(Atsiskiriau
(Atsiskyriau
4
visai nuo
ekskursijos)
ekskursijos).
5
Per kelis šimtus varstų
6
aplinkui matos
Švei-
švei-
7
carų Alpiai –
sniegai
sniegai,
8
ledynai. Ir Saulės šian-
9
die taip daug. Dabar
10
ilsiuos
Vendešteino
Vendelšteino
11
viršunėj
viršūnėj
n
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis.
(toj, kur mes norė-
12
jom
važiuoti.
važiuoti).
Iš Oberaudorf
13
atėjau
pėsšias.
pėsčias.
O aplinkui
14
taip toli matos (kalnai
15
matos
aukštai
aukštai
3604 3684
c
Critical note: 3684 ] cor 8 pro vid 0
3684
metr.)
metr.).
16
Kur tu šiandie?
17
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
18
25.
p
Physical note: [1v] //
25.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie jau aukštai
a
V. Daugirdaitei
b
b / Schönberg
c
Berlin,
Charll.
Charl.
d
Schillerstr. 128
6 III
c
Critical note: III ] cor pro vid 6
III
e
Gartenhaus
1
7)
c
Critical note: 7) ] s l add num in sin ang
7)
2
Šiandie jau aukštai
3
aukštai.
( Assiskiriau Atsiskiriau
c
Critical note: Atsiskyriau ] cor t pro s
(Atsiskiriau
(Atsiskyriau
4
visai nuo
ekskursijos)
ekskursijos).
5
Per kelis šimtus varstų
6
aplinkui matos
Švei-
švei-
7
carų Alpiai –
sniegai
sniegai,
8
ledynai. Ir Saulės šian-
9
die taip daug. Dabar
10
ilsiuos
Vendešteino
Vendelšteino
11
viršunėj
viršūnėj
n
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis.
(toj, kur mes norė-
12
jom
važiuoti.
važiuoti).
Iš Oberaudorf
13
atėjau
pėsšias.
pėsčias.
O aplinkui
14
taip toli matos (kalnai
15
matos
aukštai
aukštai
3604 3684
c
Critical note: 3684 ] cor 8 pro vid 0
3684
metr.)
metr.).
16
Kur tu šiandie?
17
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
18
25.
p
Physical note: [1v] //
25.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number d
Critical note: III ] cor pro vid 6
a1
Line number 1
Critical note: 7) ] s l add num in sin ang
a1
Line number 3
Critical note: Atsiskyriau ] cor t pro s
a3
Line number 11
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis.
a1
Line number 15
Critical note: 3684 ] cor 8 pro vid 0
a1
Line number 17
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 18
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_25_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_25_vd_1v.jpgX (Close panel)
image