Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_15. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal kitus 1922-07-03 atvirlaiškius, rašytus iš Bavarijos, adresuotus Vandai Daugirdaitei, turinį (grįžtant iš Bavarijos), Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 8,8 × 13,9 cm standaus popieriaus atviruke (1v) pieštuku. 1r – nespalvota kalnų fotografija. Vokiškas išsiuntimo spaudas: Miunchenas, [19]22-07-[03]. Užklijuotas 1 1/4 markių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklas. Pieštuku datuota LLTI BR darbuotojo ranka. Storu mėlynu pieštuku numeruota kita ranka: „160“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 196. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-03: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-03: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-03: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-07-03, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_03_3_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Paskutini
Paskutinį
žodelį iš kalnų –
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128 III,
e
Gartenhaus.
Gartenhaus
1
4.
c
Critical note: 4. ] add num in sin ang s l Paskutinį žodelį iš kalnų –
4.
2
Paskutini
Paskutinį
žodelį iš kalnų –
3
važiuoju namo,
c
Critical note: važiuoju ] p ins namo s l
važiuoju namo,
važiuoju namo
pavargęs baisiai,
4
tai ir
upas
ūpas
toks. Visi
sane-
sąne-
5
riai skauda. O juk šiandie
6
aš tik tris žodžius teištariau –
7
biletą pirkdamas, o taip
8
visą dieną – vienas, tik su
9
tavim kalbėjau. Kad
10
butum
būtum
čionai! O
taip
taip,
11
taip negerai! Dabar norėtau
12
taip tylų tylų žodį išgirsti
13
ir ramiai galvą padėjęs
14
tyliai
uzsimiršti,
užsimiršti,
by
15
tik tu
butum
būtum
arti!
16
O
abar
c
Critical note: dabar ] vid ex err om d
abar
dabar
– aš tik porį gėlikių
17
tau vežu. Vanduk, man labai ilgu!
18
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Paskutini
Paskutinį
žodelį iš kalnų –
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128 III,
e
Gartenhaus.
Gartenhaus
1
4.
c
Critical note: 4. ] add num in sin ang s l Paskutinį žodelį iš kalnų –
4.
2
Paskutini
Paskutinį
žodelį iš kalnų –
3
važiuoju namo,
c
Critical note: važiuoju ] p ins namo s l
važiuoju namo,
važiuoju namo
pavargęs baisiai,
4
tai ir
upas
ūpas
toks. Visi
sane-
sąne-
5
riai skauda. O juk šiandie
6
aš tik tris žodžius teištariau –
7
biletą pirkdamas, o taip
8
visą dieną – vienas, tik su
9
tavim kalbėjau. Kad
10
butum
būtum
čionai! O
taip
taip,
11
taip negerai! Dabar norėtau
12
taip tylų tylų žodį išgirsti
13
ir ramiai galvą padėjęs
14
tyliai
uzsimiršti,
užsimiršti,
by
15
tik tu
butum
būtum
arti!
16
O
abar
c
Critical note: dabar ] vid ex err om d
abar
dabar
– aš tik porį gėlikių
17
tau vežu. Vanduk, man labai ilgu!
18
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Paskutini
Paskutinį
žodelį iš kalnų –
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128 III,
e
Gartenhaus.
Gartenhaus
1
4.
c
Critical note: 4. ] add num in sin ang s l Paskutinį žodelį iš kalnų –
4.
2
Paskutini
Paskutinį
žodelį iš kalnų –
3
važiuoju namo,
c
Critical note: važiuoju ] p ins namo s l
važiuoju namo,
važiuoju namo
pavargęs baisiai,
4
tai ir
upas
ūpas
toks. Visi
sane-
sąne-
5
riai skauda. O juk šiandie
6
aš tik tris žodžius teištariau –
7
biletą pirkdamas, o taip
8
visą dieną – vienas, tik su
9
tavim kalbėjau. Kad
10
butum
būtum
čionai! O
taip
taip,
11
taip negerai! Dabar norėtau
12
taip tylų tylų žodį išgirsti
13
ir ramiai galvą padėjęs
14
tyliai
uzsimiršti,
užsimiršti,
by
15
tik tu
butum
būtum
arti!
16
O
abar
c
Critical note: dabar ] vid ex err om d
abar
dabar
– aš tik porį gėlikių
17
tau vežu. Vanduk, man labai ilgu!
18
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 4. ] add num in sin ang s l Paskutinį žodelį iš kalnų –
a1
Line number 3
Critical note: važiuoju ] p ins namo s l
a1
Line number 16
Critical note: dabar ] vid ex err om d
a1
Line number 18
Critical note: Bal. ] sign
a1
Line number 18
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_03_3_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_03_3_vd_1v.jpgX (Close panel)
image