Vandai Daugirdaitei, po 1922-07-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, po 1922-07-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_23. Atvirlaiškis. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal atvirlaiškius, rašytus 1922-07-03, adresuotus Vandai Daugirdaitei, turinį (grįžus iš Bavarijos), Vandos Sruogienės pastabą („1922 vasarą / Iš Miuncheno į Berlyną“). Rašyta 8,2 × 13,8 cm standaus popieriaus atviruke (1v) su balta suklijavimo juostele parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvotas kalnų vaizdas. Be išsiuntimo spaudo, pašto ženklo. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 25 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 48, KC PENN, l. 43 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1922-07-03: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: po 1922-07-03: Variantas 2 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, po 1922-07-03, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_03_po_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame tekste autorinio rašymo vieta paaiškinama pažyma c („critical“), lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

[Skūra]
pos
[lu]pos
nuo
kuno
kūno
ir
1
pos
c
Critical note: [Skūra] [lu]pos ] def, ill, rest
[Skūra] [lu]pos
n
Note: Atvirlaiškis pažeistas, todėl teksto pradžia neįskaitoma, bet, remiantis kontekstu, numanoma: [Skūra] [lu]pos.
nuo
kuno
kūno
ir
2
visi sąnariai
braškėjo.
braškėjo.
n
Note: Balys Sruoga kopė į 1 838 metrų aukščio kalną Wendelstein Bavarijoje: „Aš vėl kalnuos. Taip karšta, kad esu be marškinių – o skūra lupas. // Baisiai daug padariau kelio – baisiai pavargau, bet taip nieko, tik bloga, kad nuo krūtinės ir nugaros skūra lupas“ (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-07-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_14, l. 1v)“.
3
Šiandie jau galiu liuosai
4
marškinius
devėti.
dėvėti.
5
Vanduk, o Tu man dar iki
6
šiol neparašei, ką Tau
7
Biržiška
Biržiška
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenininkas. 1922–1926 m. Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos tiekimo skyriaus viršininkas.
per
Gailiaus
Gailiaus
n
Note: Viktoras Gailius (1893–1956), valstybės ir visuomenės veikėjas. 1920 05–1922 07 Lietuvos Respublikos atstovas Vokietijoje.
8
išleistuves
kalbėjo.
kalbėjo.
n
Note: „Viktoras Gailius buvo Lietuvos atstovu Berlyne nuo 1920. V. 1 iki 1922. VII. 1. Per jo išleistuves išsikalbėjau su Viktoru Biržiška, kuris tuo laiku buvo Berlyne Lietuvos kariuomenės reikalais. Aš jį pažinojau nuo vaikystės, labai jo varžiaus, prisiklausius apie jo aštrų liežuvį – jis buvo apie 15 metų už mane vyresnis. Netikėtai Berlyne su juo susidraugavom. Jis apie Balį girdėjo iš Vaclovo, su kuriuo Balys jau nuo 1919 m. bendradarbiavo. Viktoras ir Vaclovas Biržiškos sudarė apie Balį gerą opiniją, priešingai negu Bronislava Mykolienė, kuri Balio nekentė ir kartu su dauguma pažįstamų buvo pasibaisėjus mano santykiais su Baliu, tokiu „šalapajum“. Ji net bandė mane piršti Viktorui, bet šis kaip tik padėjo man, kad tėvas Balį priimtų ir susitaikytų su mintim, kad aš už jo tekėsiu. Juk aš visą laiką gyvenau baimėj, kad jis nesutiks…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
Pa-
9
rašyk, aš labai noriu ži-
10
noti. Ir iš kur jis
atsirado,
atsirado
11
toksai – juk mes su juo
12
turbut
turbūt
nepažįstami?
13
Iš kur jis mane žino?
14
Tu nepyk, kad aš iki šiol
15
neatsiunčiau konserva-
16
torijos prospekto – rytoj
17
jau tikrai nueisiu paimti,
18
iki šiol labai apsileidęs
19
buvau ir su visokiais
20
niekais vazojaus.
21
Tai gerai, Vanduk,
busi
būsi
tu
22
gera? Ir
nebusi
nebūsi
liūdna?
23
O aš iš pašto eisiu į vakarinį
24
sodą
sodą
n
Note: Balys Sruoga labai mėgo vaikščioti po parką – Anglų sodą, nuo kurio netoli gyveno.
ir tau tyliai tyliai
25
dumosiu.
dūmosiu.
26
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

[Skūra]
pos
[lu]pos
nuo
kuno
kūno
ir
1
pos
c
Critical note: [Skūra] [lu]pos ] def, ill, rest
[Skūra] [lu]pos
n
Note: Atvirlaiškis pažeistas, todėl teksto pradžia neįskaitoma, bet, remiantis kontekstu, numanoma: [Skūra] [lu]pos.
nuo
kuno
kūno
ir
2
visi sąnariai
braškėjo.
braškėjo.
n
Note: Balys Sruoga kopė į 1 838 metrų aukščio kalną Wendelstein Bavarijoje: „Aš vėl kalnuos. Taip karšta, kad esu be marškinių – o skūra lupas. // Baisiai daug padariau kelio – baisiai pavargau, bet taip nieko, tik bloga, kad nuo krūtinės ir nugaros skūra lupas“ (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-07-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_14, l. 1v)“.
3
Šiandie jau galiu liuosai
4
marškinius
devėti.
dėvėti.
5
Vanduk, o Tu man dar iki
6
šiol neparašei, ką Tau
7
Biržiška
Biržiška
n
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenininkas. 1922–1926 m. Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos tiekimo skyriaus viršininkas.
per
Gailiaus
Gailiaus
n
Note: Viktoras Gailius (1893–1956), valstybės ir visuomenės veikėjas. 1920 05–1922 07 Lietuvos Respublikos atstovas Vokietijoje.
8
išleistuves
kalbėjo.
kalbėjo.
n
Note: „Viktoras Gailius buvo Lietuvos atstovu Berlyne nuo 1920. V. 1 iki 1922. VII. 1. Per jo išleistuves išsikalbėjau su Viktoru Biržiška, kuris tuo laiku buvo Berlyne Lietuvos kariuomenės reikalais. Aš jį pažinojau nuo vaikystės, labai jo varžiaus, prisiklausius apie jo aštrų liežuvį – jis buvo apie 15 metų už mane vyresnis. Netikėtai Berlyne su juo susidraugavom. Jis apie Balį girdėjo iš Vaclovo, su kuriuo Balys jau nuo 1919 m. bendradarbiavo. Viktoras ir Vaclovas Biržiškos sudarė apie Balį gerą opiniją, priešingai negu Bronislava Mykolienė, kuri Balio nekentė ir kartu su dauguma pažįstamų buvo pasibaisėjus mano santykiais su Baliu, tokiu „šalapajum“. Ji net bandė mane piršti Viktorui, bet šis kaip tik padėjo man, kad tėvas Balį priimtų ir susitaikytų su mintim, kad aš už jo tekėsiu. Juk aš visą laiką gyvenau baimėj, kad jis nesutiks…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
Pa-
9
rašyk, aš labai noriu ži-
10
noti. Ir iš kur jis
atsirado,
atsirado
11
toksai – juk mes su juo
12
turbut
turbūt
nepažįstami?
13
Iš kur jis mane žino?
14
Tu nepyk, kad aš iki šiol
15
neatsiunčiau konserva-
16
torijos prospekto – rytoj
17
jau tikrai nueisiu paimti,
18
iki šiol labai apsileidęs
19
buvau ir su visokiais
20
niekais vazojaus.
21
Tai gerai, Vanduk,
busi
būsi
tu
22
gera? Ir
nebusi
nebūsi
liūdna?
23
O aš iš pašto eisiu į vakarinį
24
sodą
sodą
n
Note: Balys Sruoga labai mėgo vaikščioti po parką – Anglų sodą, nuo kurio netoli gyveno.
ir tau tyliai tyliai
25
dumosiu.
dūmosiu.
26
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: [Skūra] [lu]pos ] def, ill, rest
a2
Line number 1
Note: Atvirlaiškis pažeistas, todėl teksto pradžia neįskaitoma, bet, remiantis kontekstu, numanoma: [Skūra] [lu]pos.
a2
Line number 2
Note: Balys Sruoga kopė į 1 838 metrų aukščio kalną Wendelstein Bavarijoje: „Aš vėl kalnuos. Taip karšta, kad esu be marškinių – o skūra lupas. // Baisiai daug padariau kelio – baisiai pavargau, bet taip nieko, tik bloga, kad nuo krūtinės ir nugaros skūra lupas“ (žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-07-03, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_14, l. 1v)“.
a2
Line number 7
Note: Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenininkas. 1922–1926 m. Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos tiekimo skyriaus viršininkas.
a2
Line number 7
Note: Viktoras Gailius (1893–1956), valstybės ir visuomenės veikėjas. 1920 05–1922 07 Lietuvos Respublikos atstovas Vokietijoje.
a2
Line number 8
Note: „Viktoras Gailius buvo Lietuvos atstovu Berlyne nuo 1920. V. 1 iki 1922. VII. 1. Per jo išleistuves išsikalbėjau su Viktoru Biržiška, kuris tuo laiku buvo Berlyne Lietuvos kariuomenės reikalais. Aš jį pažinojau nuo vaikystės, labai jo varžiaus, prisiklausius apie jo aštrų liežuvį – jis buvo apie 15 metų už mane vyresnis. Netikėtai Berlyne su juo susidraugavom. Jis apie Balį girdėjo iš Vaclovo, su kuriuo Balys jau nuo 1919 m. bendradarbiavo. Viktoras ir Vaclovas Biržiškos sudarė apie Balį gerą opiniją, priešingai negu Bronislava Mykolienė, kuri Balio nekentė ir kartu su dauguma pažįstamų buvo pasibaisėjus mano santykiais su Baliu, tokiu „šalapajum“. Ji net bandė mane piršti Viktorui, bet šis kaip tik padėjo man, kad tėvas Balį priimtų ir susitaikytų su mintim, kad aš už jo tekėsiu. Juk aš visą laiką gyvenau baimėj, kad jis nesutiks…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
a2
Line number 24
Note: Balys Sruoga labai mėgo vaikščioti po parką – Anglų sodą, nuo kurio netoli gyveno.
a1
Line number 26
Critical note: Baliukas ] sign
a1
Line number 26
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_03_po_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_03_po_vd_1v.jpgX (Close panel)
image