Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_14. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos atvirlaiškį Albinui Rimkai, iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino, 1922-07-03_1 (LLTI BR, f. 53, b. 1120_13, l. 1v), išsiuntimo spaudą, Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 9,1 × 14,1 cm standaus popieriaus atviruke (1v) pieštuku. 1r – nespalvotas Soinsee ežero tarp eglių ir Wendelstein kalnų vaizdas (Balio Sruogos ranka pieštuku: virš atvaizdo – „Wendelstein“, po atvaizdu – „Soiensee“). Išsiuntimo spaudas: „Posthilfstelle / Rotwandhaus / Taxe Neuhaus b. Schliersee“. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Numeruota Balio Sruogos ranka. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 194. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-03: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-03: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-03: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-07-03, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_03_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Aš vėl kalnuos. Taip
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Sshillerstr. Schillerstr .
c
Critical note: Schillerstr. ] cor c pro s
Schillerstr.
128 III
e
Gartenhaus
1
2.
c
Critical note: 2. add num in sin ang s l Aš vėl kalnuos. Taip
2.
2
Aš vėl kalnuos. Taip
3
karšta, kad esu be
4
marškinių – o
5
skura
skūra
lupas.
6
Baisiai daug pada-
7
riau kelio – bai-
8
siai pavargau,
9
bet taip nieko, tik
10
bloga,
kak
c
Critical note: kad ] cor d pro vid ex err k
kak
kad
nuo
11
krutinės
krūtinės
ir nuga-
12
ros
skura
skūra
lupas.
13
O aplink – sniego kalnai,
14
ledynai. Valio!
15
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Aš vėl kalnuos. Taip
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Sshillerstr. Schillerstr .
c
Critical note: Schillerstr. ] cor c pro s
Schillerstr.
128 III
e
Gartenhaus
1
2.
c
Critical note: 2. add num in sin ang s l Aš vėl kalnuos. Taip
2.
2
Aš vėl kalnuos. Taip
3
karšta, kad esu be
4
marškinių – o
5
skura
skūra
lupas.
6
Baisiai daug pada-
7
riau kelio – bai-
8
siai pavargau,
9
bet taip nieko, tik
10
bloga,
kak
c
Critical note: kad ] cor d pro vid ex err k
kak
kad
nuo
11
krutinės
krūtinės
ir nuga-
12
ros
skura
skūra
lupas.
13
O aplink – sniego kalnai,
14
ledynai. Valio!
15
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Aš vėl kalnuos. Taip
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Sshillerstr. Schillerstr .
c
Critical note: Schillerstr. ] cor c pro s
Schillerstr.
128 III
e
Gartenhaus
1
2.
c
Critical note: 2. add num in sin ang s l Aš vėl kalnuos. Taip
2.
2
Aš vėl kalnuos. Taip
3
karšta, kad esu be
4
marškinių – o
5
skura
skūra
lupas.
6
Baisiai daug pada-
7
riau kelio – bai-
8
siai pavargau,
9
bet taip nieko, tik
10
bloga,
kak
c
Critical note: kad ] cor d pro vid ex err k
kak
kad
nuo
11
krutinės
krūtinės
ir nuga-
12
ros
skura
skūra
lupas.
13
O aplink – sniego kalnai,
14
ledynai. Valio!
15
Bal.
c
Critical note: Bal. ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number d
Critical note: Schillerstr. ] cor c pro s
a1
Line number 1
Critical note: 2. add num in sin ang s l Aš vėl kalnuos. Taip
a1
Line number 10
Critical note: kad ] cor d pro vid ex err k
a1
Line number 15
Critical note: Bal. ] sign
a1
Line number 15
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_03_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_03_vd_1v.jpgX (Close panel)
image