Vandai Daugirdaitei, 1922-07-11

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-11

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/22, MLLM ER1 1796. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-07-10 Balio Sruogos atvirlaiškį Vandai Daugirdaitei, turinį (skaitytas pranešimas apie Puškiną), Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 8,8 × 13,8 cm standaus popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – vokiečių dailininko Carlo Mense (1886–1965) paveikslo „Madonna“ nespalvota reprodukcija. Buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti. Plėšiant pažeistas vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: M[iunchenas]. Pirštų atspaudų žymės. Pieštuku signatūra muziejininko ranka. Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 198 (Algio Samulionio mašinraštis), BLKMČ BS, l. 34 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-11: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-11: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-11: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-11, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_11_1_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukai, meiluži. Vakar
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin.
Berlin
Charlott
Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
e
(Gartenhaus)
1
Vandukai, meiluži. Vakar
2
universite kalbėjau su pro-
c
Critical note: universite ] p ras kalbėjau su pro-
universite
3
skaičiau
pranešimą,
pranešimą,
n
Note: Pranešimas „Ущербная мудрость Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“), kurį Balys Sruoga slavistikos seminare skaitė greičiausiai 1922-07-10.
prose- profe-
c
Critical note: profe- ] cor f pro s
profe-
4
soris
soris
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Miuncheno universitete vadovavo Balio Sruogos studijoms, Balio Sruogos disertacijos vadovas.
sakė
k daug
c
Critical note: daug ] cor d pro k
daug
komple-
kompli-
5
mentų, bet jis taip su vi-
6
sais daro. Paskui su juo
7
kalbėjau apie mano reika-
8
lus.
Sutarėm
Sutarem,
ko jis klausi-
9
nės ir
tt.
t. t.
Paskui jis man
pasiu
pasiū
10
disertacijai dar
Leskieno
Leskieno
n
Note: August Leskien (1840–1916), vokiečių kalbininkas, slavistas, baltistas. Leskienas, vadovaudamas Vokietijoje Slavistikos katedrai Leipcigo universitete, savo mokiniui Erichui Bernekeriui buvo suformulavęs temą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“.
11
iškeltą temą:
Lietuvių
Lietuvių
dai-
12
nos palyginant su slavų
13
(rusų, gudų, ukrainiečių,
14
lenkų –
lietuvos
Lietuvos
kaimynų)
kaimynų).
15
Man ta tema labai tinka.
16
Kadangi universite vis viena
17
reikia
išbuti
išbūti
4
semestr.
semestr.,
18
tai tas man labai tinka
19
irgi. Rinksiu medžiagą
20
disertacijai ir rengsiuos
21
prie kvotimų, kad daugiausia
22
už 1 1/2 metų baigti
tikrai
tikrai.
23
Ar
gerai
gerai,
Vandukai.
p
Physical note: [1v] //
Vandukai.
Vandukai?

Facsimile Image Placeholder

24
Vakar
i
į
Miunchena
Miuncheną
atvažiavo
Julius,
Julius,
n
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921–1922 m. Sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininkas, departamento vicedirektorius.
25
sesuo
dora Dora ,
c
Critical note: Dora ] cor D pro min
Dora,
Dora,
n
Note: Dora Petrovienė, Alytaus gydytojo Benjamino Petrovo žmona.
Janavičius (dr.)
Janavičius (dr.)
n
Note: Simonas Janavičius, Alytaus apskrities ligoninės vadovas, Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas.
su
žmona
žmona
n
Note: Vanda Janavičienė, gydytojo Simono Janavičiaus žmona.
26
iš Alytaus – Julių jau vakar mačiau,
27
buvom kabare, o į kitus dabar
einu.
c
Critical note: 24–27 ] add text 1r, sub imag
einu.
28
Aš jiems
busiu
būsiu
vadas ir nuvesiu į
kalnus.
c
Critical note: 28 ] add text 1r, in d mg, vert
p
Physical note: [1r] //
kalnus.
kalnus.
n
Note: Balys Sruoga svečius, atvykusius iš Lietuvos į Miuncheną, vedė į 1 838 metrų aukščio Wendelstein kalną Bavarijos Alpėse.

Facsimile Image Placeholder

Vandukai, meiluži. Vakar
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin.
Berlin
Charlott
Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
e
(Gartenhaus)
1
Vandukai, meiluži. Vakar
2
universite kalbėjau su pro-
c
Critical note: universite ] p ras kalbėjau su pro-
universite
3
skaičiau
pranešimą,
pranešimą,
n
Note: Pranešimas „Ущербная мудрость Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“), kurį Balys Sruoga slavistikos seminare skaitė greičiausiai 1922-07-10.
prose- profe-
c
Critical note: profe- ] cor f pro s
profe-
4
soris
soris
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Miuncheno universitete vadovavo Balio Sruogos studijoms, Balio Sruogos disertacijos vadovas.
sakė
k daug
c
Critical note: daug ] cor d pro k
daug
komple-
kompli-
5
mentų, bet jis taip su vi-
6
sais daro. Paskui su juo
7
kalbėjau apie mano reika-
8
lus.
Sutarėm
Sutarem,
ko jis klausi-
9
nės ir
tt.
t. t.
Paskui jis man
pasiu
pasiū
10
disertacijai dar
Leskieno
Leskieno
n
Note: August Leskien (1840–1916), vokiečių kalbininkas, slavistas, baltistas. Leskienas, vadovaudamas Vokietijoje Slavistikos katedrai Leipcigo universitete, savo mokiniui Erichui Bernekeriui buvo suformulavęs temą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“.
11
iškeltą temą:
Lietuvių
Lietuvių
dai-
12
nos palyginant su slavų
13
(rusų, gudų, ukrainiečių,
14
lenkų –
lietuvos
Lietuvos
kaimynų)
kaimynų).
15
Man ta tema labai tinka.
16
Kadangi universite vis viena
17
reikia
išbuti
išbūti
4
semestr.
semestr.,
18
tai tas man labai tinka
19
irgi. Rinksiu medžiagą
20
disertacijai ir rengsiuos
21
prie kvotimų, kad daugiausia
22
už 1 1/2 metų baigti
tikrai
tikrai.
23
Ar
gerai
gerai,
Vandukai.
p
Physical note: [1v] //
Vandukai.
Vandukai?

Facsimile Image Placeholder

24
Vakar
i
į
Miunchena
Miuncheną
atvažiavo
Julius,
Julius,
n
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921–1922 m. Sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininkas, departamento vicedirektorius.
25
sesuo
dora Dora ,
c
Critical note: Dora ] cor D pro min
Dora,
Dora,
n
Note: Dora Petrovienė, Alytaus gydytojo Benjamino Petrovo žmona.
Janavičius (dr.)
Janavičius (dr.)
n
Note: Simonas Janavičius, Alytaus apskrities ligoninės vadovas, Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas.
su
žmona
žmona
n
Note: Vanda Janavičienė, gydytojo Simono Janavičiaus žmona.
26
iš Alytaus – Julių jau vakar mačiau,
27
buvom kabare, o į kitus dabar
einu.
c
Critical note: 24–27 ] add text 1r, sub imag
einu.
28
Aš jiems
busiu
būsiu
vadas ir nuvesiu į
kalnus.
c
Critical note: 28 ] add text 1r, in d mg, vert
p
Physical note: [1r] //
kalnus.
kalnus.
n
Note: Balys Sruoga svečius, atvykusius iš Lietuvos į Miuncheną, vedė į 1 838 metrų aukščio Wendelstein kalną Bavarijos Alpėse.

Facsimile Image Placeholder

Vandukai, meiluži. Vakar
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin.
Berlin
Charlott
Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
e
(Gartenhaus)
1
Vandukai, meiluži. Vakar
2
universite kalbėjau su pro-
c
Critical note: universite ] p ras kalbėjau su pro-
universite
3
skaičiau
pranešimą,
pranešimą,
n
Note: Pranešimas „Ущербная мудрость Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“), kurį Balys Sruoga slavistikos seminare skaitė greičiausiai 1922-07-10.
prose- profe-
c
Critical note: profe- ] cor f pro s
profe-
4
soris
soris
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Miuncheno universitete vadovavo Balio Sruogos studijoms, Balio Sruogos disertacijos vadovas.
sakė
k daug
c
Critical note: daug ] cor d pro k
daug
komple-
kompli-
5
mentų, bet jis taip su vi-
6
sais daro. Paskui su juo
7
kalbėjau apie mano reika-
8
lus.
Sutarėm
Sutarem,
ko jis klausi-
9
nės ir
tt.
t. t.
Paskui jis man
pasiu
pasiū
10
disertacijai dar
Leskieno
Leskieno
n
Note: August Leskien (1840–1916), vokiečių kalbininkas, slavistas, baltistas. Leskienas, vadovaudamas Vokietijoje Slavistikos katedrai Leipcigo universitete, savo mokiniui Erichui Bernekeriui buvo suformulavęs temą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“.
11
iškeltą temą:
Lietuvių
Lietuvių
dai-
12
nos palyginant su slavų
13
(rusų, gudų, ukrainiečių,
14
lenkų –
lietuvos
Lietuvos
kaimynų)
kaimynų).
15
Man ta tema labai tinka.
16
Kadangi universite vis viena
17
reikia
išbuti
išbūti
4
semestr.
semestr.,
18
tai tas man labai tinka
19
irgi. Rinksiu medžiagą
20
disertacijai ir rengsiuos
21
prie kvotimų, kad daugiausia
22
už 1 1/2 metų baigti
tikrai
tikrai.
23
Ar
gerai
gerai,
Vandukai.
p
Physical note: [1v] //
Vandukai.
Vandukai?

Facsimile Image Placeholder

24
Vakar
i
į
Miunchena
Miuncheną
atvažiavo
Julius,
Julius,
n
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921–1922 m. Sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininkas, departamento vicedirektorius.
25
sesuo
dora Dora ,
c
Critical note: Dora ] cor D pro min
Dora,
Dora,
n
Note: Dora Petrovienė, Alytaus gydytojo Benjamino Petrovo žmona.
Janavičius (dr.)
Janavičius (dr.)
n
Note: Simonas Janavičius, Alytaus apskrities ligoninės vadovas, Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas.
su
žmona
žmona
n
Note: Vanda Janavičienė, gydytojo Simono Janavičiaus žmona.
26
iš Alytaus – Julių jau vakar mačiau,
27
buvom kabare, o į kitus dabar
einu.
c
Critical note: 24–27 ] add text 1r, sub imag
einu.
28
Aš jiems
busiu
būsiu
vadas ir nuvesiu į
kalnus.
c
Critical note: 28 ] add text 1r, in d mg, vert
p
Physical note: [1r] //
kalnus.
kalnus.
n
Note: Balys Sruoga svečius, atvykusius iš Lietuvos į Miuncheną, vedė į 1 838 metrų aukščio Wendelstein kalną Bavarijos Alpėse.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: universite ] p ras kalbėjau su pro-
a3
Line number 3
Note: Pranešimas „Ущербная мудрость Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“), kurį Balys Sruoga slavistikos seminare skaitė greičiausiai 1922-07-10.
a1
Line number 3
Critical note: profe- ] cor f pro s
a3
Line number 4
Note: Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Miuncheno universitete vadovavo Balio Sruogos studijoms, Balio Sruogos disertacijos vadovas.
a1
Line number 4
Critical note: daug ] cor d pro k
a3
Line number 10
Note: August Leskien (1840–1916), vokiečių kalbininkas, slavistas, baltistas. Leskienas, vadovaudamas Vokietijoje Slavistikos katedrai Leipcigo universitete, savo mokiniui Erichui Bernekeriui buvo suformulavęs temą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“.
a1
Line number 23
Physical note: [1v] //
a3
Line number 24
Note: Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921–1922 m. Sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininkas, departamento vicedirektorius.
a1
Line number 25
Critical note: Dora ] cor D pro min
a3
Line number 25
Note: Dora Petrovienė, Alytaus gydytojo Benjamino Petrovo žmona.
a3
Line number 25
Note: Simonas Janavičius, Alytaus apskrities ligoninės vadovas, Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas.
a3
Line number 25
Note: Vanda Janavičienė, gydytojo Simono Janavičiaus žmona.
a1
Line number 27
Critical note: 24–27 ] add text 1r, sub imag
a1
Line number 28
Critical note: 28 ] add text 1r, in d mg, vert
a1
Line number 28
Physical note: [1r] //
a3
Line number 28
Note: Balys Sruoga svečius, atvykusius iš Lietuvos į Miuncheną, vedė į 1 838 metrų aukščio Wendelstein kalną Bavarijos Alpėse.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_11_1_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_11_1_vd_1v.jpgX (Close panel)
image