Vandai Daugirdaitei, 1922-07-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/12, MLLM ER1 1751. Atvirlaiškis. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-07-11 Balio Sruogos atvirlaiškį Vandai Daugirdaitei, turinį (1922-07-12 – trečiadienis), Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 9,0 × 14,2 cm standaus popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – vokiečių tapytojo Josefo Eberzo (1880–1942) paveikslo „Opfer (Gemälde)“ nespalvota reprodukcija. Buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti. Plėšiant pažeisti du vokiški išsiuntimo pašto spaudai: Miu[nchenas]. Pieštuku signatūra muziejininko ranka. Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 203. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-12: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-12: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-12: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-12, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_12_1_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šiandie
Trečiadienis.
trečiadienis.
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr.
Schillerstr.,
Grrtenh. Gartenh.
c
Critical note: Gartenh. ] cor a pro r
Gartenh.
e
128 III
1
Šiandie
Trečiadienis.
trečiadienis.
2
Šiandie
,
kaip
paprastai
paprastai,
3
kas savaitę sėdžiu na-
4
mie ir rašau straipsnį į
5
laikraščius. Šiandie
6
ir gi
irgi
iš ryto nuo Tavęs
7
jokio laiškučio. Man
8
taip liūdna pasidarė,
9
net ašaros
ištriško.
ištryško.
10
Pradejau
Pradėjau
rašyti
straipsn.
c
Critical note: straipsn. ] straipsn[į]
straipsn.
11
„Vokiečių kova del teatro
12
aneksijos“
aneksijos“
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
– parašiau
13
mašinele
mašinėle
5
pusl.
c
Critical note: pusl. ] pusl[apius]
pusl.
pats neži-
14
nau ką. Bet jau 12
v.
c
Critical note: v. ] v[alandų], v[alanda]
v.
v.,
einu
15
pietų ir gaunu tavo tokį
16
gerą
laišką.
laišką.
n
Note: Minimas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
Kaip gerai,
17
kad aš jį šiandie gavau!
18
O
tu,
tu
ketvirtadienį nuo
19
6 iki 8 1/2
val.
c
Critical note: val. ] val[andos]
val.
padumok
padūmok
20
gerai apie mane. Kas bus –
21
tai paskui parašysiu, kai
22
jau
bus.
bus.
n
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
23
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie
Trečiadienis.
trečiadienis.
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr.
Schillerstr.,
Grrtenh. Gartenh.
c
Critical note: Gartenh. ] cor a pro r
Gartenh.
e
128 III
1
Šiandie
Trečiadienis.
trečiadienis.
2
Šiandie
,
kaip
paprastai
paprastai,
3
kas savaitę sėdžiu na-
4
mie ir rašau straipsnį į
5
laikraščius. Šiandie
6
ir gi
irgi
iš ryto nuo Tavęs
7
jokio laiškučio. Man
8
taip liūdna pasidarė,
9
net ašaros
ištriško.
ištryško.
10
Pradejau
Pradėjau
rašyti
straipsn.
c
Critical note: straipsn. ] straipsn[į]
straipsn.
11
„Vokiečių kova del teatro
12
aneksijos“
aneksijos“
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
– parašiau
13
mašinele
mašinėle
5
pusl.
c
Critical note: pusl. ] pusl[apius]
pusl.
pats neži-
14
nau ką. Bet jau 12
v.
c
Critical note: v. ] v[alandų], v[alanda]
v.
v.,
einu
15
pietų ir gaunu tavo tokį
16
gerą
laišką.
laišką.
n
Note: Minimas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
Kaip gerai,
17
kad aš jį šiandie gavau!
18
O
tu,
tu
ketvirtadienį nuo
19
6 iki 8 1/2
val.
c
Critical note: val. ] val[andos]
val.
padumok
padūmok
20
gerai apie mane. Kas bus –
21
tai paskui parašysiu, kai
22
jau
bus.
bus.
n
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
23
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šiandie
Trečiadienis.
trečiadienis.
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr.
Schillerstr.,
Grrtenh. Gartenh.
c
Critical note: Gartenh. ] cor a pro r
Gartenh.
e
128 III
1
Šiandie
Trečiadienis.
trečiadienis.
2
Šiandie
,
kaip
paprastai
paprastai,
3
kas savaitę sėdžiu na-
4
mie ir rašau straipsnį į
5
laikraščius. Šiandie
6
ir gi
irgi
iš ryto nuo Tavęs
7
jokio laiškučio. Man
8
taip liūdna pasidarė,
9
net ašaros
ištriško.
ištryško.
10
Pradejau
Pradėjau
rašyti
straipsn.
c
Critical note: straipsn. ] straipsn[į]
straipsn.
11
„Vokiečių kova del teatro
12
aneksijos“
aneksijos“
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
– parašiau
13
mašinele
mašinėle
5
pusl.
c
Critical note: pusl. ] pusl[apius]
pusl.
pats neži-
14
nau ką. Bet jau 12
v.
c
Critical note: v. ] v[alandų], v[alanda]
v.
v.,
einu
15
pietų ir gaunu tavo tokį
16
gerą
laišką.
laišką.
n
Note: Minimas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
Kaip gerai,
17
kad aš jį šiandie gavau!
18
O
tu,
tu
ketvirtadienį nuo
19
6 iki 8 1/2
val.
c
Critical note: val. ] val[andos]
val.
padumok
padūmok
20
gerai apie mane. Kas bus –
21
tai paskui parašysiu, kai
22
jau
bus.
bus.
n
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
23
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number d
Critical note: Gartenh. ] cor a pro r
a1
Line number 10
Critical note: straipsn. ] straipsn[į]
a3
Line number 12
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
a1
Line number 13
Critical note: pusl. ] pusl[apius]
a1
Line number 14
Critical note: v. ] v[alandų], v[alanda]
a3
Line number 16
Note: Minimas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
a1
Line number 19
Critical note: val. ] val[andos]
a3
Line number 22
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
a1
Line number 23
Critical note: Baliukas ] sign
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_12_1_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_12_1_vd_1v.jpgX (Close panel)
image