Vandai Daugirdaitei, 1922-07-12

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-12

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_17. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 8,6 × 13,5 cm standaus popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvota mažos bažnyčios Bavarijos Alpėse fotografija („163. Wallbergkirchlein“). Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miu[nchenas], [19]22-07-13. Kalnų pašto spaudas: „Wallberg-Haus / 1722 m / bei Togernsee“. Užklijuoti keli Vokietijos imperijos 1, 50 markių vertės pašto spaudai. Datuota pieštuku LLTI BR darbuotojo ranka. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 204. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-12: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-12: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-12: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-12, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_12_2_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Trečiadienio
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
e
Gartenhaus
1
Trečiadienio
2
vakaras. Baigiau
3
prakeiktą
straipsnį,
straipsnį,
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
4
rašiau visą dieną,
5
pavargau
pavargau,
dabar
6
8 1/2 val. vakaro. Eisiu
7
trupučiuką paslan-
8
kiot
alejomis
alėjomis,
tro-
9
tuarais, tau
padumoti,
padūmoti,
10
o
n rytoj
c
Critical note: rytoj ] cor r pro n
rytoj
– na,
paskui,
paskui
11
parašysiu. Tik
12
tu rytoj
padumok
padūmok
13
apie mane, nes tai
14
mane
c
Critical note: mane ] vid ex err fl -e pro -o
mane
mano
gyvenime daug
15
nulems.
nulems.
n
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
Ir tu šį va-
16
karą pabučiuok
mane
mane.
17
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Trečiadienio
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
e
Gartenhaus
1
Trečiadienio
2
vakaras. Baigiau
3
prakeiktą
straipsnį,
straipsnį,
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
4
rašiau visą dieną,
5
pavargau
pavargau,
dabar
6
8 1/2 val. vakaro. Eisiu
7
trupučiuką paslan-
8
kiot
alejomis
alėjomis,
tro-
9
tuarais, tau
padumoti,
padūmoti,
10
o
n rytoj
c
Critical note: rytoj ] cor r pro n
rytoj
– na,
paskui,
paskui
11
parašysiu. Tik
12
tu rytoj
padumok
padūmok
13
apie mane, nes tai
14
mane
c
Critical note: mane ] vid ex err fl -e pro -o
mane
mano
gyvenime daug
15
nulems.
nulems.
n
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
Ir tu šį va-
16
karą pabučiuok
mane
mane.
17
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Trečiadienio
a
Vanda Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
e
Gartenhaus
1
Trečiadienio
2
vakaras. Baigiau
3
prakeiktą
straipsnį,
straipsnį,
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
4
rašiau visą dieną,
5
pavargau
pavargau,
dabar
6
8 1/2 val. vakaro. Eisiu
7
trupučiuką paslan-
8
kiot
alejomis
alėjomis,
tro-
9
tuarais, tau
padumoti,
padūmoti,
10
o
n rytoj
c
Critical note: rytoj ] cor r pro n
rytoj
– na,
paskui,
paskui
11
parašysiu. Tik
12
tu rytoj
padumok
padūmok
13
apie mane, nes tai
14
mane
c
Critical note: mane ] vid ex err fl -e pro -o
mane
mano
gyvenime daug
15
nulems.
nulems.
n
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
Ir tu šį va-
16
karą pabučiuok
mane
mane.
17
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 3
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
a1
Line number 10
Critical note: rytoj ] cor r pro n
a1
Line number 14
Critical note: mane ] vid ex err fl -e pro -o
a3
Line number 15
Note: Vėliau apie tai nerašyta. Ketvirtadienį ryte bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
a1
Line number 17
Critical note: Baliukas ] sign
a1
Line number 17
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_12_2_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_12_2_vd_1v.jpgX (Close panel)
image