Vandai Daugirdaitei, po 1922-07-17

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, po 1922-07-17

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_18. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Algio Samulionio nuorodą („1922 liepos vidurys“), 1922-07-17 laišką (kalbėta apie savijautą po susidūrimo su Bavarijos policija, tyrusia spekuliacijos Seglo pensione bylą). Rašyta dviejuose 8, 1 × 12,5 cm ir 8,1 × 13,2 cm standaus popieriaus atvirukuose (1v, 2v) parkeriu (mėlynu rašalu). Atvirukai buvę suklijuoti juoda juostele kaip vienas sulenkiamas atvirukas. 1r, 2r – nespalvoti Bavarijos Alpių vaizdai. Be pašto spaudo, pašto ženklo. Be voko. Numeruota Balio Sruogos ranka. Datuota pieštuku kita ranka: „~ 1922 pabaiga“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 39. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1922-07-17: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: po 1922-07-17: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: po 1922-07-17: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, po 1922-07-17, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_17_po_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v, 2v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukai
Vandukai,
mano mylimas,
1
1.
c
Critical note: 1. ] add num 1. in d ang
1.
2
Vandukai
Vandukai,
mano mylimas,
3
tavo
tokia
tokią
liūdną atvi-
4
rutę gavau iš ryto, o aš tau
5
šiandie tik vakare
6
terašau vieną
žodelį
žodelį.
7
Visą dieną rašiau straipsnį
8
apie Jurgelionies
9
poeziją,
poeziją,
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Iš Kleopo Jurgelionies raštų. I. Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-08-12, 14, 15, 16, Nr. 189–192; dar žr. B. Sirakuzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): „Glūdi liūdi“ ir kitos lyrikos eilės“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 355–368).
pavargau, o
10
dabar bėgsiu į paštą,
11
kad dar šiandie iš-
12
siusti.
siųsti.
Ar tu dar negavai
13
mano laiškučių? Perei-
14
sąvaitę
savaitę
aš parašiau
15
vieną atvirutę ir
laiška,
laišką,
16
paskui iš kalnų keturias
17
atvirutes, paskui va-
18
kar vėl vieną laiškutį.
19
nenoriu
nenoriu,
Vandukai,
20
kad tau
bu
bū
liūdna,
p
Physical note: [1v] //
liūdna,

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

21
aš nenoriu, kad
ta tu
c
Critical note: tu ] cor fl -u pro -a
tu
skau-
22
dėtum! Visą dieną rašiau,
23
tai tik
vieną
viena
mintis ir tebuvo
24
galvoj, o dabar, kai pabai-
25
giau, man taip
tusčia
tuščia
26
pasidarė
dušioj,
dūšioj,
šir-
27
dy, viduj. Ir dar aš tave
28
skriaudžiu, ir dar aš tau
29
skaudu darau! Vandukai,
30
tu nemanyk nieko blogo,
31
nes man dar labiau
32
liūdna daros! Aš taip
33
norėčiau, kad tau
34
būtų gera, kad aš galė-
35
tau tave palinksminti,
36
o ne skriausti tave.
37
Vandukai – kodel tu
38
nori blogo manyti!
39
Aš dabar tave taip
40
gražiai gražiai sva-
41
joju –
tu
tu,
mano geras
42
geras
Vandukai!
p
Physical note: [2v] //
Vandukai!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukai
Vandukai,
mano mylimas,
1
1.
c
Critical note: 1. ] add num 1. in d ang
1.
2
Vandukai
Vandukai,
mano mylimas,
3
tavo
tokia
tokią
liūdną atvi-
4
rutę gavau iš ryto, o aš tau
5
šiandie tik vakare
6
terašau vieną
žodelį
žodelį.
7
Visą dieną rašiau straipsnį
8
apie Jurgelionies
9
poeziją,
poeziją,
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Iš Kleopo Jurgelionies raštų. I. Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-08-12, 14, 15, 16, Nr. 189–192; dar žr. B. Sirakuzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): „Glūdi liūdi“ ir kitos lyrikos eilės“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 355–368).
pavargau, o
10
dabar bėgsiu į paštą,
11
kad dar šiandie iš-
12
siusti.
siųsti.
Ar tu dar negavai
13
mano laiškučių? Perei-
14
sąvaitę
savaitę
aš parašiau
15
vieną atvirutę ir
laiška,
laišką,
16
paskui iš kalnų keturias
17
atvirutes, paskui va-
18
kar vėl vieną laiškutį.
19
nenoriu
nenoriu,
Vandukai,
20
kad tau
bu
bū
liūdna,
p
Physical note: [1v] //
liūdna,

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

21
aš nenoriu, kad
ta tu
c
Critical note: tu ] cor fl -u pro -a
tu
skau-
22
dėtum! Visą dieną rašiau,
23
tai tik
vieną
viena
mintis ir tebuvo
24
galvoj, o dabar, kai pabai-
25
giau, man taip
tusčia
tuščia
26
pasidarė
dušioj,
dūšioj,
šir-
27
dy, viduj. Ir dar aš tave
28
skriaudžiu, ir dar aš tau
29
skaudu darau! Vandukai,
30
tu nemanyk nieko blogo,
31
nes man dar labiau
32
liūdna daros! Aš taip
33
norėčiau, kad tau
34
būtų gera, kad aš galė-
35
tau tave palinksminti,
36
o ne skriausti tave.
37
Vandukai – kodel tu
38
nori blogo manyti!
39
Aš dabar tave taip
40
gražiai gražiai sva-
41
joju –
tu
tu,
mano geras
42
geras
Vandukai!
p
Physical note: [2v] //
Vandukai!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vandukai
Vandukai,
mano mylimas,
1
1.
c
Critical note: 1. ] add num 1. in d ang
1.
2
Vandukai
Vandukai,
mano mylimas,
3
tavo
tokia
tokią
liūdną atvi-
4
rutę gavau iš ryto, o aš tau
5
šiandie tik vakare
6
terašau vieną
žodelį
žodelį.
7
Visą dieną rašiau straipsnį
8
apie Jurgelionies
9
poeziją,
poeziją,
n
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Iš Kleopo Jurgelionies raštų. I. Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-08-12, 14, 15, 16, Nr. 189–192; dar žr. B. Sirakuzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): „Glūdi liūdi“ ir kitos lyrikos eilės“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 355–368).
pavargau, o
10
dabar bėgsiu į paštą,
11
kad dar šiandie iš-
12
siusti.
siųsti.
Ar tu dar negavai
13
mano laiškučių? Perei-
14
sąvaitę
savaitę
aš parašiau
15
vieną atvirutę ir
laiška,
laišką,
16
paskui iš kalnų keturias
17
atvirutes, paskui va-
18
kar vėl vieną laiškutį.
19
nenoriu
nenoriu,
Vandukai,
20
kad tau
bu
bū
liūdna,
p
Physical note: [1v] //
liūdna,

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

21
aš nenoriu, kad
ta tu
c
Critical note: tu ] cor fl -u pro -a
tu
skau-
22
dėtum! Visą dieną rašiau,
23
tai tik
vieną
viena
mintis ir tebuvo
24
galvoj, o dabar, kai pabai-
25
giau, man taip
tusčia
tuščia
26
pasidarė
dušioj,
dūšioj,
šir-
27
dy, viduj. Ir dar aš tave
28
skriaudžiu, ir dar aš tau
29
skaudu darau! Vandukai,
30
tu nemanyk nieko blogo,
31
nes man dar labiau
32
liūdna daros! Aš taip
33
norėčiau, kad tau
34
būtų gera, kad aš galė-
35
tau tave palinksminti,
36
o ne skriausti tave.
37
Vandukai – kodel tu
38
nori blogo manyti!
39
Aš dabar tave taip
40
gražiai gražiai sva-
41
joju –
tu
tu,
mano geras
42
geras
Vandukai!
p
Physical note: [2v] //
Vandukai!

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1. ] add num 1. in d ang
a3
Line number 9
Note: Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Iš Kleopo Jurgelionies raštų. I. Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-08-12, 14, 15, 16, Nr. 189–192; dar žr. B. Sirakuzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): „Glūdi liūdi“ ir kitos lyrikos eilės“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 355–368).
a1
Line number 20
Physical note: [1v] //
a1
Line number 21
Critical note: tu ] cor fl -u pro -a
a1
Line number 42
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_17_po_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_17_po_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_07_17_po_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_17_po_vd_2v.jpgX (Close panel)
image