Vandai Daugirdaitei, 1922-07-17

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-17

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 486. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-07-13 (ketvirtadienį rašytą) laišką, turinį (rašyta po savaitgalio: „Šiandie pirmadienis…“), Algio Samulionio nuorodą („1922, greičiausiai 17 d.“). Rašyta 15,0 × 18,0 cm dvigubo, gelstelėjusio, laiškinio, drobės faktūros, iš didesnio rinkinio išplėšto popieriaus lape melsvais krašteliais (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Kairėje paraštėje – dvi susegimo skylės. Dėmėta (rudos dėmelės). Yra pirštų atspaudų žymių. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 207–208. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-17: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-17: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-17: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-17, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_17_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v, 2r–v.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ir vėl visa savaitė, kaip nuo Tavęs
1
Ir vėl visa savaitė, kaip nuo Tavęs
2
nieko nėra. Liūdnos, liūdnos ilgos dienos.
3
Ir kaip kvaila – juk aš gal tik kokia
sąvaitė
savaitė
4
vėliau už tave važiuosiu į Lietuvą, o tuo
5
tarpu – taip toli vienas nuo kito
busim.
būsim.
O aš
6
visai suvargau ir išsiblaškiau – to, ką aš dar
7
butinai
būtinai
norejau
norėjau
padaryti prieš
atostogas
atostogas,
8
vis viena jau nebepadarysiu – nebėra
iegų
jiegų
9
turiu ramus
pabuti,
pabūti,
atsilsėti, saulėj pagyventi.
10
Bet
c
Critical note: Bet ] def Be
Bet
iš Miuncheno
ankščiau
anksčiau
3–4 rugp. išvažiuot
11
nieku
budu
būdu
negaliu. Viena – nebaigta ta kvaila
12
istorija,
istorija,
n
Note: Balys Sruoga, anksčiau gyvenęs Seglo pensione, kur buvo įsikūrę spekuliantai, su kuriais jis, nieko neįtardamas, draugiškai bendravo, apkaltintas nelegalia prekyba: „Bavarų policija apkaltino mane, kad aš pardavinėju briliantus ir padarė pas mane kratą. Žinoma, nieko nerado, tiktai paėmė laiškus. Norėjo paimti ir Tavo rašytus, bet aš visomis pajiegomis užprotestavau, tai juos surišė, apipečėtijo ir paliko man ta sąlyga, jeigu anuose laiškuose ras ką apie šmugelį intariamo, tai tuomet skaitys ir tavo laiškus. Bet anuose laiškuose nieko tokio visai nėra ir juos man sugrąžins. O kas tai padarė – pasirodo, ką [Albinas] Rimka sakė apie pension Segl, – šventa teisybė. Pasirodo, ten visi bjauriausi spekuliantai, ir beveik nuo to laiko ir mane policija seka – klauso, ką telefonu kalbu, kur einu, ir t. t. […] O iš to išvada aiški, kad aš anksčiau 5–6 rugpjūčio iš Miuncheno išvažiuot negalėsiu – kol bus istorija likviduota, o paskui dar manau policijoj paskandalyti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
dar
nesugražino
nesugrąžino
laišku,
laiškų,
kuriuos gal
13
tik už savaitės – 10
dienų
dienų
sugrąžino sugrąžins ,
c
Critical note: sugrąžins ] cor sec s pro -o
sugrąžins,
o antra – man
14
leidimas gyventi Miunchene sekamą se-
15
mestrą bus paruoštas ne
ankščiau
anksčiau
3–4
rugp.
rugp.,
16
galima gal
bu
bū
išvažiuoti ir be to leidimo –
17
bet prisidėtų labai daug
rupesnio,
rūpesnio,
o tą
18
durną bylą nelikvidavus turbūt išvažiuot
19
vis tiktai negalima. Aš manau, kad laiškus
20
išsiuntė versti į Berlyną, nes čia vargu
21
kas lietuviškai moka, tokio šnipo
22
turbūt neturi. Vien tik del to jau man
23
reikėtų pasilikt. Todel aš noriu
butinai
būtinai
atsi-
24
kviesti
c
Critical note: kviesti ] def v
kviesti
Kiršą,
Kiršą,
n
Note: Balys Sruoga, išvargintas spekuliacijos skandalo Seglo pensione, vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti bičiulį Faustą Kiršą, studijavusį Berlyne, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
kad su juo eiti į
kalnus,
kalnus
25
ir
kokia
kokią
savaitę dar pagyventi kalnuose
26
laisvu, saulėtu, laukiniu gyvenimu.
27
Ar taip, ar taip jau vienas galas!
28
O antra, Vandukai, man šiek tiek baisu
29
skubėti į Berlyną, kad tave dar ten rasti.
30
Paskutinės dienos Berlyne, juk tai bus toks
31
trukšmas, toks mišinys, tokia netvarka,
32
toks bėgiojimas!
Busim
Būsim
nuvargę,
bu-
p
Physical note: [1r] //
bu-
bū-

Facsimile Image Placeholder

33
sim išsiblaškę,
busim
būsim
nera-
34
mus!
mūs!
Busim
Būsim
taip arti – ir vienas
35
kito neturėsim! O kas, jei dar važiuo-
36
jant pasipainios kokia dar kompa-
37
nija! Aš baisiai, baisiai bijau,
38
kad
nebu
nebū
kartais toks tolimas, toli-
39
mas ūpas, kaip buvo, kai aš Velykoms
40
į Tave nuvažiavau. Taip
pasiilgau
c
Critical note: pasiilgau ] def lga
pasiilgau
41
būti prie tavęs, turėti Tave ir
neturėti!
neturėti!
n
Note: „Kartą Balys buvo aplankęs mane Berlyne, bet vis aplink buvo žmonių, negalėjom vieni pabūti – buvo labai liūdna…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 22, KC PENN, l. 11, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 468, l. 1r).
42
O kai tu
parvažiuosi
c
Critical note: parvažiuosi ] p vid ex err om į
parvažiuosi
parvažiuosi į
Lietuvą,
pabusi
pabūsi
43
kokią
sąvaitę,
savaitę,
atsilsėsi,
atsilsėsi
ir kai aš nusi-
44
leisiu iš kalnų, iš saulės, iš sniego,
45
iš gėlių šalies ir ateisiu į tave – o tuo-
46
met ir Lietuvoj bus saulė, bus daug
47
daug saulės – tuomet mūsų gyvenimas
48
bus vėlei pasaka – skaisti, saulėta,
49
kaitri. Tuomet ir mintys bus kito-
50
kios, ir akys kitaip liepsnos, ir šir-
51
dis kitaip virpės… Todel aš pirma
52
ir nesiskubinau čionai mano šio-
53
kiadienius reikalus likviduoti, kad
54
suspėtau su Tavimi važiuoti, nors
55
t man
c
Critical note: man ] cor pro t
man
baisiai
norėtus
norėtųs
– kartais užeina
56
toks
ilgėsys,
ilgesys,
sugniaužia
gįslas,
gyslas,
sulenkia
57
ku
kū
ir kažkoks
kaosas
chaosas
tiktai
58
vyniojas aplinkui –
tuo met
tuomet
viskas
p
Physical note: [1v] //
viskas

Facsimile Image Placeholder

59
baigta, tuomet ar jau nežinau, kaip
60
aš begyvenu. Niekuomet manęs dar
61
taip
nesle
neslė
miestas, žmonių minios,
62
beprasmis
užėsys,
ūžėsys,
kad kartais Lietu-
63
vos tylūs sodai, lygios pievos, apleisti
64
gludumoj
glūdumoj
miškai, samanotos
bakužės
bakūžės,
65
tokia tyluma
c
Critical note: tokia ] p ras tyluma
tokia
pasaka atrodo, kad aš
66
nebetikiu,
c
Critical note: nebetikiu ] def ne
nebetikiu,
ar aš kada tai mačiau,
67
ar aš kada tuo gyvenau, ar man tai
68
sapnavos, ar aš kokioj burtų šaly
69
gimiau. Jei
ši
c
Critical note: ši[ą] ] vid ex err om fl
ši
šią
vasarą aš negalė-
70
tau
pervažiuoti
parvažiuoti
į Lietuvą – kitos
71
jau nesulaukčiau… Seniau man
72
taip niekuomet
nebudavo.
nebūdavo.
Neži-
73
nau
nau,
ar tai gerai, ar blogai, bet taip
74
yra.
– – – – – – – – –
75
Šiandie pirmadienis – tavo pasku-
76
tinis laiškas buvo lygiai prieš
77
devynias dienas, o šiandie laiška-
78
nešys vėlei jau praėjo mane
79
aplenkdamas. Vandukai, ar tu
80
negirdi, kaip aš šaukiuosiu Tavęs!
81
Ir šias paskutines dienas taip buvau
82
susijaudinęs
susijaudinęs,
taip
įžeistas,
įžeistas
ir
83
toks apleistas – ką aš duotau, kad
nors
p
Physical note: [2r] //
nors

Facsimile Image Placeholder

84
vieną gerą žodelį iš Tavęs rytoj
85
sulauktau! Kaip tas laikas pama-
86
žėli slenka! Skubu, blaškausiu, pats
87
nežinau kur, nors man nėra kur
88
skubėti, nors man vis
viena
viena,
kur raudoti!
89
Vandukai, aš taip tavęs
pasiilgau,
pasiilgau
ir
90
taip laukiu, kad mes vėlei
busi
būsim
kartu,
91
kada visą ilgesį mano prie tavo
krūtinės
c
Critical note: krūtinės ] def ūti
krūtinės
92
džiaugsmo ašaroms išverksiu!
93
Ir man taip
diena noris ,
c
Critical note: noris ] cor pro diena
noris,
kad ta diena
bu
bū
94
giedri,
giedri
ir kad
dušioj
dūšioj
jokio debesėlio
95
nebūtų, kad mes
būtų būtume
c
Critical note: būtume ] cor fl -ume pro ų
būtume
abu viename
96
alsavime, viename širdies
virpėjime,
virpėjime
97
kaip dievai, kurie gyvena su
98
saulė saule
c
Critical note: saule ] cor fl -e pro
saule…
Oberaudorfas,
Tiuringija…
Tiuringija…
n
Note: Per 1921 m. Kalėdas Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvykę į Oberaudorfo slėnį: „Praleidom gražiausias gyvenimo valandas ir ten galutinai nutarėm, kad gyvenime daugiau nesiskirsim. Tai buvo mūsų slaptos vedybos“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 39, žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v). 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė tris dienas praleido Tiuringijoje, Harco kalnuose: „Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 471, l. 1r–v). Balys Sruoga, prisiminęs išvyką į Tiuringiją, vėliau rašė: „Ar tau neilgu, Vandukai? / Ar tos trys tiktai dienos, kartu pergyventos, širdy nieko nepaliko? Vandukai! / Ar tylų vakarą Tavo siela nieko negirdi? / Pasiklausyk, užsimiršk – atsimink mėlyną mėlyną tolį – / Bal.“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-09 ar 10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_9, l. 1v).
O kas,
99
jei mes nueisim į mares, turėsim
100
mares ir
saulė saulę ,
c
Critical note: saulę ] cor flpro
saulę,
girdėsim, kaip bangos
101
nenuilstamą amžiną pasaką šla-
102
ma, o
b mes
c
Critical note: mes ] cor pro b
mes
busim
būsim
kartu ir
juoksimes,
juoksimės
103
kaip dievai, kurie bangose
104
su saule gyvena.
Vandukai
Vandukai,
105
mylimas mylimas mano!
106
Tik tu neapleisk manęs, tik tu
107
atsiliepk, kai aš pasiilgęs
108
verkdamas šaukiu!
109
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [2v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

Ir vėl visa savaitė, kaip nuo Tavęs
1
Ir vėl visa savaitė, kaip nuo Tavęs
2
nieko nėra. Liūdnos, liūdnos ilgos dienos.
3
Ir kaip kvaila – juk aš gal tik kokia
sąvaitė
savaitė
4
vėliau už tave važiuosiu į Lietuvą, o tuo
5
tarpu – taip toli vienas nuo kito
busim.
būsim.
O aš
6
visai suvargau ir išsiblaškiau – to, ką aš dar
7
butinai
būtinai
norejau
norėjau
padaryti prieš
atostogas
atostogas,
8
vis viena jau nebepadarysiu – nebėra
iegų
jiegų
9
turiu ramus
pabuti,
pabūti,
atsilsėti, saulėj pagyventi.
10
Bet
c
Critical note: Bet ] def Be
Bet
iš Miuncheno
ankščiau
anksčiau
3–4 rugp. išvažiuot
11
nieku
budu
būdu
negaliu. Viena – nebaigta ta kvaila
12
istorija,
istorija,
n
Note: Balys Sruoga, anksčiau gyvenęs Seglo pensione, kur buvo įsikūrę spekuliantai, su kuriais jis, nieko neįtardamas, draugiškai bendravo, apkaltintas nelegalia prekyba: „Bavarų policija apkaltino mane, kad aš pardavinėju briliantus ir padarė pas mane kratą. Žinoma, nieko nerado, tiktai paėmė laiškus. Norėjo paimti ir Tavo rašytus, bet aš visomis pajiegomis užprotestavau, tai juos surišė, apipečėtijo ir paliko man ta sąlyga, jeigu anuose laiškuose ras ką apie šmugelį intariamo, tai tuomet skaitys ir tavo laiškus. Bet anuose laiškuose nieko tokio visai nėra ir juos man sugrąžins. O kas tai padarė – pasirodo, ką [Albinas] Rimka sakė apie pension Segl, – šventa teisybė. Pasirodo, ten visi bjauriausi spekuliantai, ir beveik nuo to laiko ir mane policija seka – klauso, ką telefonu kalbu, kur einu, ir t. t. […] O iš to išvada aiški, kad aš anksčiau 5–6 rugpjūčio iš Miuncheno išvažiuot negalėsiu – kol bus istorija likviduota, o paskui dar manau policijoj paskandalyti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
dar
nesugražino
nesugrąžino
laišku,
laiškų,
kuriuos gal
13
tik už savaitės – 10
dienų
dienų
sugrąžino sugrąžins ,
c
Critical note: sugrąžins ] cor sec s pro -o
sugrąžins,
o antra – man
14
leidimas gyventi Miunchene sekamą se-
15
mestrą bus paruoštas ne
ankščiau
anksčiau
3–4
rugp.
rugp.,
16
galima gal
bu
bū
išvažiuoti ir be to leidimo –
17
bet prisidėtų labai daug
rupesnio,
rūpesnio,
o tą
18
durną bylą nelikvidavus turbūt išvažiuot
19
vis tiktai negalima. Aš manau, kad laiškus
20
išsiuntė versti į Berlyną, nes čia vargu
21
kas lietuviškai moka, tokio šnipo
22
turbūt neturi. Vien tik del to jau man
23
reikėtų pasilikt. Todel aš noriu
butinai
būtinai
atsi-
24
kviesti
c
Critical note: kviesti ] def v
kviesti
Kiršą,
Kiršą,
n
Note: Balys Sruoga, išvargintas spekuliacijos skandalo Seglo pensione, vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti bičiulį Faustą Kiršą, studijavusį Berlyne, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
kad su juo eiti į
kalnus,
kalnus
25
ir
kokia
kokią
savaitę dar pagyventi kalnuose
26
laisvu, saulėtu, laukiniu gyvenimu.
27
Ar taip, ar taip jau vienas galas!
28
O antra, Vandukai, man šiek tiek baisu
29
skubėti į Berlyną, kad tave dar ten rasti.
30
Paskutinės dienos Berlyne, juk tai bus toks
31
trukšmas, toks mišinys, tokia netvarka,
32
toks bėgiojimas!
Busim
Būsim
nuvargę,
bu-
p
Physical note: [1r] //
bu-
bū-

Facsimile Image Placeholder

33
sim išsiblaškę,
busim
būsim
nera-
34
mus!
mūs!
Busim
Būsim
taip arti – ir vienas
35
kito neturėsim! O kas, jei dar važiuo-
36
jant pasipainios kokia dar kompa-
37
nija! Aš baisiai, baisiai bijau,
38
kad
nebu
nebū
kartais toks tolimas, toli-
39
mas ūpas, kaip buvo, kai aš Velykoms
40
į Tave nuvažiavau. Taip
pasiilgau
c
Critical note: pasiilgau ] def lga
pasiilgau
41
būti prie tavęs, turėti Tave ir
neturėti!
neturėti!
n
Note: „Kartą Balys buvo aplankęs mane Berlyne, bet vis aplink buvo žmonių, negalėjom vieni pabūti – buvo labai liūdna…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 22, KC PENN, l. 11, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 468, l. 1r).
42
O kai tu
parvažiuosi
c
Critical note: parvažiuosi ] p vid ex err om į
parvažiuosi
parvažiuosi į
Lietuvą,
pabusi
pabūsi
43
kokią
sąvaitę,
savaitę,
atsilsėsi,
atsilsėsi
ir kai aš nusi-
44
leisiu iš kalnų, iš saulės, iš sniego,
45
iš gėlių šalies ir ateisiu į tave – o tuo-
46
met ir Lietuvoj bus saulė, bus daug
47
daug saulės – tuomet mūsų gyvenimas
48
bus vėlei pasaka – skaisti, saulėta,
49
kaitri. Tuomet ir mintys bus kito-
50
kios, ir akys kitaip liepsnos, ir šir-
51
dis kitaip virpės… Todel aš pirma
52
ir nesiskubinau čionai mano šio-
53
kiadienius reikalus likviduoti, kad
54
suspėtau su Tavimi važiuoti, nors
55
t man
c
Critical note: man ] cor pro t
man
baisiai
norėtus
norėtųs
– kartais užeina
56
toks
ilgėsys,
ilgesys,
sugniaužia
gįslas,
gyslas,
sulenkia
57
ku
kū
ir kažkoks
kaosas
chaosas
tiktai
58
vyniojas aplinkui –
tuo met
tuomet
viskas
p
Physical note: [1v] //
viskas

Facsimile Image Placeholder

59
baigta, tuomet ar jau nežinau, kaip
60
aš begyvenu. Niekuomet manęs dar
61
taip
nesle
neslė
miestas, žmonių minios,
62
beprasmis
užėsys,
ūžėsys,
kad kartais Lietu-
63
vos tylūs sodai, lygios pievos, apleisti
64
gludumoj
glūdumoj
miškai, samanotos
bakužės
bakūžės,
65
tokia tyluma
c
Critical note: tokia ] p ras tyluma
tokia
pasaka atrodo, kad aš
66
nebetikiu,
c
Critical note: nebetikiu ] def ne
nebetikiu,
ar aš kada tai mačiau,
67
ar aš kada tuo gyvenau, ar man tai
68
sapnavos, ar aš kokioj burtų šaly
69
gimiau. Jei
ši
c
Critical note: ši[ą] ] vid ex err om fl
ši
šią
vasarą aš negalė-
70
tau
pervažiuoti
parvažiuoti
į Lietuvą – kitos
71
jau nesulaukčiau… Seniau man
72
taip niekuomet
nebudavo.
nebūdavo.
Neži-
73
nau
nau,
ar tai gerai, ar blogai, bet taip
74
yra.
– – – – – – – – –
75
Šiandie pirmadienis – tavo pasku-
76
tinis laiškas buvo lygiai prieš
77
devynias dienas, o šiandie laiška-
78
nešys vėlei jau praėjo mane
79
aplenkdamas. Vandukai, ar tu
80
negirdi, kaip aš šaukiuosiu Tavęs!
81
Ir šias paskutines dienas taip buvau
82
susijaudinęs
susijaudinęs,
taip
įžeistas,
įžeistas
ir
83
toks apleistas – ką aš duotau, kad
nors
p
Physical note: [2r] //
nors

Facsimile Image Placeholder

84
vieną gerą žodelį iš Tavęs rytoj
85
sulauktau! Kaip tas laikas pama-
86
žėli slenka! Skubu, blaškausiu, pats
87
nežinau kur, nors man nėra kur
88
skubėti, nors man vis
viena
viena,
kur raudoti!
89
Vandukai, aš taip tavęs
pasiilgau,
pasiilgau
ir
90
taip laukiu, kad mes vėlei
busi
būsim
kartu,
91
kada visą ilgesį mano prie tavo
krūtinės
c
Critical note: krūtinės ] def ūti
krūtinės
92
džiaugsmo ašaroms išverksiu!
93
Ir man taip
diena noris ,
c
Critical note: noris ] cor pro diena
noris,
kad ta diena
bu
bū
94
giedri,
giedri
ir kad
dušioj
dūšioj
jokio debesėlio
95
nebūtų, kad mes
būtų būtume
c
Critical note: būtume ] cor fl -ume pro ų
būtume
abu viename
96
alsavime, viename širdies
virpėjime,
virpėjime
97
kaip dievai, kurie gyvena su
98
saulė saule
c
Critical note: saule ] cor fl -e pro
saule…
Oberaudorfas,
Tiuringija…
Tiuringija…
n
Note: Per 1921 m. Kalėdas Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvykę į Oberaudorfo slėnį: „Praleidom gražiausias gyvenimo valandas ir ten galutinai nutarėm, kad gyvenime daugiau nesiskirsim. Tai buvo mūsų slaptos vedybos“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 39, žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v). 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė tris dienas praleido Tiuringijoje, Harco kalnuose: „Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 471, l. 1r–v). Balys Sruoga, prisiminęs išvyką į Tiuringiją, vėliau rašė: „Ar tau neilgu, Vandukai? / Ar tos trys tiktai dienos, kartu pergyventos, širdy nieko nepaliko? Vandukai! / Ar tylų vakarą Tavo siela nieko negirdi? / Pasiklausyk, užsimiršk – atsimink mėlyną mėlyną tolį – / Bal.“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-09 ar 10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_9, l. 1v).
O kas,
99
jei mes nueisim į mares, turėsim
100
mares ir
saulė saulę ,
c
Critical note: saulę ] cor flpro
saulę,
girdėsim, kaip bangos
101
nenuilstamą amžiną pasaką šla-
102
ma, o
b mes
c
Critical note: mes ] cor pro b
mes
busim
būsim
kartu ir
juoksimes,
juoksimės
103
kaip dievai, kurie bangose
104
su saule gyvena.
Vandukai
Vandukai,
105
mylimas mylimas mano!
106
Tik tu neapleisk manęs, tik tu
107
atsiliepk, kai aš pasiilgęs
108
verkdamas šaukiu!
109
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [2v] //
Baliukas

Facsimile Image Placeholder

Ir vėl visa savaitė, kaip nuo Tavęs
1
Ir vėl visa savaitė, kaip nuo Tavęs
2
nieko nėra. Liūdnos, liūdnos ilgos dienos.
3
Ir kaip kvaila – juk aš gal tik kokia
sąvaitė
savaitė
4
vėliau už tave važiuosiu į Lietuvą, o tuo
5
tarpu – taip toli vienas nuo kito
busim.
būsim.
O aš
6
visai suvargau ir išsiblaškiau – to, ką aš dar
7
butinai
būtinai
norejau
norėjau
padaryti prieš
atostogas
atostogas,
8
vis viena jau nebepadarysiu – nebėra
iegų
jiegų
9
turiu ramus
pabuti,
pabūti,
atsilsėti, saulėj pagyventi.
10
Bet
c
Critical note: Bet ] def Be
Bet
iš Miuncheno
ankščiau
anksčiau
3–4 rugp. išvažiuot
11
nieku
budu
būdu
negaliu. Viena – nebaigta ta kvaila
12
istorija,
istorija,
n
Note: Balys Sruoga, anksčiau gyvenęs Seglo pensione, kur buvo įsikūrę spekuliantai, su kuriais jis, nieko neįtardamas, draugiškai bendravo, apkaltintas nelegalia prekyba: „Bavarų policija apkaltino mane, kad aš pardavinėju briliantus ir padarė pas mane kratą. Žinoma, nieko nerado, tiktai paėmė laiškus. Norėjo paimti ir Tavo rašytus, bet aš visomis pajiegomis užprotestavau, tai juos surišė, apipečėtijo ir paliko man ta sąlyga, jeigu anuose laiškuose ras ką apie šmugelį intariamo, tai tuomet skaitys ir tavo laiškus. Bet anuose laiškuose nieko tokio visai nėra ir juos man sugrąžins. O kas tai padarė – pasirodo, ką [Albinas] Rimka sakė apie pension Segl, – šventa teisybė. Pasirodo, ten visi bjauriausi spekuliantai, ir beveik nuo to laiko ir mane policija seka – klauso, ką telefonu kalbu, kur einu, ir t. t. […] O iš to išvada aiški, kad aš anksčiau 5–6 rugpjūčio iš Miuncheno išvažiuot negalėsiu – kol bus istorija likviduota, o paskui dar manau policijoj paskandalyti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
dar
nesugražino
nesugrąžino
laišku,
laiškų,
kuriuos gal
13
tik už savaitės – 10
dienų
dienų
sugrąžino sugrąžins ,
c
Critical note: sugrąžins ] cor sec s pro -o
sugrąžins,
o antra – man
14
leidimas gyventi Miunchene sekamą se-
15
mestrą bus paruoštas ne
ankščiau
anksčiau
3–4
rugp.
rugp.,
16
galima gal
bu
bū
išvažiuoti ir be to leidimo –
17
bet prisidėtų labai daug
rupesnio,
rūpesnio,
o tą
18
durną bylą nelikvidavus turbūt išvažiuot
19
vis tiktai negalima. Aš manau, kad laiškus
20
išsiuntė versti į Berlyną, nes čia vargu
21
kas lietuviškai moka, tokio šnipo
22
turbūt neturi. Vien tik del to jau man
23
reikėtų pasilikt. Todel aš noriu
butinai
būtinai
atsi-
24
kviesti
c
Critical note: kviesti ] def v
kviesti
Kiršą,
Kiršą,
n
Note: Balys Sruoga, išvargintas spekuliacijos skandalo Seglo pensione, vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti bičiulį Faustą Kiršą, studijavusį Berlyne, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
kad su juo eiti į
kalnus,
kalnus
25
ir
kokia
kokią
savaitę dar pagyventi kalnuose
26
laisvu, saulėtu, laukiniu gyvenimu.
27
Ar taip, ar taip jau vienas galas!
28
O antra, Vandukai, man šiek tiek baisu
29
skubėti į Berlyną, kad tave dar ten rasti.
30
Paskutinės dienos Berlyne, juk tai bus toks
31
trukšmas, toks mišinys, tokia netvarka,
32
toks bėgiojimas!
Busim
Būsim
nuvargę,
bu-
p
Physical note: [1r] //
bu-
bū-

Facsimile Image Placeholder

33
sim išsiblaškę,
busim
būsim
nera-
34
mus!
mūs!
Busim
Būsim
taip arti – ir vienas
35
kito neturėsim! O kas, jei dar važiuo-
36
jant pasipainios kokia dar kompa-
37
nija! Aš baisiai, baisiai bijau,
38
kad
nebu
nebū
kartais toks tolimas, toli-
39
mas ūpas, kaip buvo, kai aš Velykoms
40
į Tave nuvažiavau. Taip
pasiilgau
c
Critical note: pasiilgau ] def lga
pasiilgau
41
būti prie tavęs, turėti Tave ir
neturėti!
neturėti!
n
Note: „Kartą Balys buvo aplankęs mane Berlyne, bet vis aplink buvo žmonių, negalėjom vieni pabūti – buvo labai liūdna…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 22, KC PENN, l. 11, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 468, l. 1r).
42
O kai tu
parvažiuosi
c
Critical note: parvažiuosi ] p vid ex err om į
parvažiuosi
parvažiuosi į
Lietuvą,
pabusi
pabūsi
43
kokią
sąvaitę,
savaitę,
atsilsėsi,
atsilsėsi
ir kai aš nusi-
44
leisiu iš kalnų, iš saulės, iš sniego,
45
iš gėlių šalies ir ateisiu į tave – o tuo-
46
met ir Lietuvoj bus saulė, bus daug
47
daug saulės – tuomet mūsų gyvenimas
48
bus vėlei pasaka – skaisti, saulėta,
49
kaitri. Tuomet ir mintys bus kito-
50
kios, ir akys kitaip liepsnos, ir šir-
51
dis kitaip virpės… Todel aš pirma
52
ir nesiskubinau čionai mano šio-
53
kiadienius reikalus likviduoti, kad
54
suspėtau su Tavimi važiuoti, nors
55
t man
c
Critical note: man ] cor pro t
man
baisiai
norėtus
norėtųs
– kartais užeina
56
toks
ilgėsys,
ilgesys,
sugniaužia
gįslas,
gyslas,
sulenkia
57
ku
kū
ir kažkoks
kaosas
chaosas
tiktai
58
vyniojas aplinkui –
tuo met
tuomet
viskas
p
Physical note: [1v] //
viskas

Facsimile Image Placeholder

59
baigta, tuomet ar jau nežinau, kaip
60
aš begyvenu. Niekuomet manęs dar
61
taip
nesle
neslė
miestas, žmonių minios,
62
beprasmis
užėsys,
ūžėsys,
kad kartais Lietu-
63
vos tylūs sodai, lygios pievos, apleisti
64
gludumoj
glūdumoj
miškai, samanotos
bakužės
bakūžės,
65
tokia tyluma
c
Critical note: tokia ] p ras tyluma
tokia
pasaka atrodo, kad aš
66
nebetikiu,
c
Critical note: nebetikiu ] def ne
nebetikiu,
ar aš kada tai mačiau,
67
ar aš kada tuo gyvenau, ar man tai
68
sapnavos, ar aš kokioj burtų šaly
69
gimiau. Jei
ši
c
Critical note: ši[ą] ] vid ex err om fl
ši
šią
vasarą aš negalė-
70
tau
pervažiuoti
parvažiuoti
į Lietuvą – kitos
71
jau nesulaukčiau… Seniau man
72
taip niekuomet
nebudavo.
nebūdavo.
Neži-
73
nau
nau,
ar tai gerai, ar blogai, bet taip
74
yra.
– – – – – – – – –
75
Šiandie pirmadienis – tavo pasku-
76
tinis laiškas buvo lygiai prieš
77
devynias dienas, o šiandie laiška-
78
nešys vėlei jau praėjo mane
79
aplenkdamas. Vandukai, ar tu
80
negirdi, kaip aš šaukiuosiu Tavęs!
81
Ir šias paskutines dienas taip buvau
82
susijaudinęs
susijaudinęs,
taip
įžeistas,
įžeistas
ir
83
toks apleistas – ką aš duotau, kad
nors
p
Physical note: [2r] //
nors

Facsimile Image Placeholder

84
vieną gerą žodelį iš Tavęs rytoj
85
sulauktau! Kaip tas laikas pama-
86
žėli slenka! Skubu, blaškausiu, pats
87
nežinau kur, nors man nėra kur
88
skubėti, nors man vis
viena
viena,
kur raudoti!
89
Vandukai, aš taip tavęs
pasiilgau,
pasiilgau
ir
90
taip laukiu, kad mes vėlei
busi
būsim
kartu,
91
kada visą ilgesį mano prie tavo
krūtinės
c
Critical note: krūtinės ] def ūti
krūtinės
92
džiaugsmo ašaroms išverksiu!
93
Ir man taip
diena noris ,
c
Critical note: noris ] cor pro diena
noris,
kad ta diena
bu
bū
94
giedri,
giedri
ir kad
dušioj
dūšioj
jokio debesėlio
95
nebūtų, kad mes
būtų būtume
c
Critical note: būtume ] cor fl -ume pro ų
būtume
abu viename
96
alsavime, viename širdies
virpėjime,
virpėjime
97
kaip dievai, kurie gyvena su
98
saulė saule
c
Critical note: saule ] cor fl -e pro
saule…
Oberaudorfas,
Tiuringija…
Tiuringija…
n
Note: Per 1921 m. Kalėdas Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvykę į Oberaudorfo slėnį: „Praleidom gražiausias gyvenimo valandas ir ten galutinai nutarėm, kad gyvenime daugiau nesiskirsim. Tai buvo mūsų slaptos vedybos“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 39, žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v). 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė tris dienas praleido Tiuringijoje, Harco kalnuose: „Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 471, l. 1r–v). Balys Sruoga, prisiminęs išvyką į Tiuringiją, vėliau rašė: „Ar tau neilgu, Vandukai? / Ar tos trys tiktai dienos, kartu pergyventos, širdy nieko nepaliko? Vandukai! / Ar tylų vakarą Tavo siela nieko negirdi? / Pasiklausyk, užsimiršk – atsimink mėlyną mėlyną tolį – / Bal.“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-09 ar 10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_9, l. 1v).
O kas,
99
jei mes nueisim į mares, turėsim
100
mares ir
saulė saulę ,
c
Critical note: saulę ] cor flpro
saulę,
girdėsim, kaip bangos
101
nenuilstamą amžiną pasaką šla-
102
ma, o
b mes
c
Critical note: mes ] cor pro b
mes
busim
būsim
kartu ir
juoksimes,
juoksimės
103
kaip dievai, kurie bangose
104
su saule gyvena.
Vandukai
Vandukai,
105
mylimas mylimas mano!
106
Tik tu neapleisk manęs, tik tu
107
atsiliepk, kai aš pasiilgęs
108
verkdamas šaukiu!
109
Baliukas
c
Critical note: Baliukas ] sign
p
Physical note: [2v] //
Baliukas
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 10
Critical note: Bet ] def Be
a3
Line number 12
Note: Balys Sruoga, anksčiau gyvenęs Seglo pensione, kur buvo įsikūrę spekuliantai, su kuriais jis, nieko neįtardamas, draugiškai bendravo, apkaltintas nelegalia prekyba: „Bavarų policija apkaltino mane, kad aš pardavinėju briliantus ir padarė pas mane kratą. Žinoma, nieko nerado, tiktai paėmė laiškus. Norėjo paimti ir Tavo rašytus, bet aš visomis pajiegomis užprotestavau, tai juos surišė, apipečėtijo ir paliko man ta sąlyga, jeigu anuose laiškuose ras ką apie šmugelį intariamo, tai tuomet skaitys ir tavo laiškus. Bet anuose laiškuose nieko tokio visai nėra ir juos man sugrąžins. O kas tai padarė – pasirodo, ką [Albinas] Rimka sakė apie pension Segl, – šventa teisybė. Pasirodo, ten visi bjauriausi spekuliantai, ir beveik nuo to laiko ir mane policija seka – klauso, ką telefonu kalbu, kur einu, ir t. t. […] O iš to išvada aiški, kad aš anksčiau 5–6 rugpjūčio iš Miuncheno išvažiuot negalėsiu – kol bus istorija likviduota, o paskui dar manau policijoj paskandalyti“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
a1
Line number 13
Critical note: sugrąžins ] cor sec s pro -o
a1
Line number 24
Critical note: kviesti ] def v
a3
Line number 24
Note: Balys Sruoga, išvargintas spekuliacijos skandalo Seglo pensione, vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti bičiulį Faustą Kiršą, studijavusį Berlyne, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
a1
Line number 32
Physical note: [1r] //
a1
Line number 40
Critical note: pasiilgau ] def lga
a3
Line number 41
Note: „Kartą Balys buvo aplankęs mane Berlyne, bet vis aplink buvo žmonių, negalėjom vieni pabūti – buvo labai liūdna…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 22, KC PENN, l. 11, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 468, l. 1r).
a1
Line number 42
Critical note: parvažiuosi ] p vid ex err om į
a1
Line number 55
Critical note: man ] cor pro t
a1
Line number 58
Physical note: [1v] //
a1
Line number 65
Critical note: tokia ] p ras tyluma
a1
Line number 66
Critical note: nebetikiu ] def ne
a1
Line number 69
Critical note: ši[ą] ] vid ex err om fl
a1
Line number 83
Physical note: [2r] //
a1
Line number 91
Critical note: krūtinės ] def ūti
a1
Line number 93
Critical note: noris ] cor pro diena
a1
Line number 95
Critical note: būtume ] cor fl -ume pro ų
a1
Line number 98
Critical note: saule ] cor fl -e pro
a3
Line number 98
Note: Per 1921 m. Kalėdas Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvykę į Oberaudorfo slėnį: „Praleidom gražiausias gyvenimo valandas ir ten galutinai nutarėm, kad gyvenime daugiau nesiskirsim. Tai buvo mūsų slaptos vedybos“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 39, žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-11-25, in: MLLM GEK 3961/20, MLLM ER1 1794, l. 1v). 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė tris dienas praleido Tiuringijoje, Harco kalnuose: „Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 32, KC PENN, l. 29, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-05-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 471, l. 1r–v). Balys Sruoga, prisiminęs išvyką į Tiuringiją, vėliau rašė: „Ar tau neilgu, Vandukai? / Ar tos trys tiktai dienos, kartu pergyventos, širdy nieko nepaliko? Vandukai! / Ar tylų vakarą Tavo siela nieko negirdi? / Pasiklausyk, užsimiršk – atsimink mėlyną mėlyną tolį – / Bal.“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-09 ar 10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659_9, l. 1v).
a1
Line number 100
Critical note: saulę ] cor flpro
a1
Line number 102
Critical note: mes ] cor pro b
a1
Line number 109
Critical note: Baliukas ] sign
a1
Line number 109
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_17_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_17_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_07_17_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_17_vd_2v.jpgX (Close panel)
image