Albinui Rimkai, 1922-07-22 ar 24

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1922-07-22 ar 24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120_15. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Albino Rimkos adresą, turinį. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atviruke (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvotas Inselsbergo kalno Tiuringijoje vaizdas. Vokiški išsiuntimo pašto spaudai: Miunchenas, [19]22-[07]-[22 ar 24]. Užklijuoti trys 1, 50 markių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklai. Numeruota pieštuku kita ranka: „3“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 209. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-22 ar 24: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-22 ar 24: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-22 ar 24: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino, 1922-07-22 ar 24, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_22_24_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r-v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Dar
biški
biškį
gyvas. Kada va-
a
Herrn A. Rimka
Herrn A. Rimka
n
Note: Herrn A. Rimka vok =Ponas A[lbinas] Rimka.
b
Frankfurt / M.
Frankfurt / M.
n
Note: Frankfurt / [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
c
Unterweg 8III
1
Dar
biški
biškį
gyvas.
gyvas.
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
Kada va-
2
žiuosiu į Lietuvą –
nežinau
nežinau,
3
dabar laukiu į Miuncheną
4
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją.
– ar
tu
tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
nenori atvažiuot –
5
Gewerbeschau,
Gewerbeschau,
n
Note: Deutsche Gewerbeschau vok =Vokietijos prekybos paroda.
Glaspalast’o
Glaspalast’o
n
Note: Der Glaspalast vok =stiklo rūmai, stiklo ir geležies konstrukcijų pastatas Senojo botanikos sodo vietoje Miuncheno centre, ten rengtos tarptautinės meno parodos.
milži-
6
niška paroda,
Passionsspiel?..
Passionsspiel?..
n
Note: Passionsspiele vok =Kryžiaus kančių teatras.
7
A Jei
c
Critical note: Jei ] cor pro A
Jei
atvažiuotum
rug. 1 d.
rug. 1 d.,
n
Note: rug. 1 d. ] rug[sėjo] 1 d[ieną].
Tai
tai
8
galėtum pas mane sustoti
9
(jum dviem su Kirša bus mano
10
bute liuosas kambarys). Su
11
Kirša mes norime eit į kal-
12
nus.
nus.
n
Note: Balys Sruoga vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti iš Berlyno bičiulį Faustą Kiršą, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
Ledynų nesieksim – Kirša
13
neužlips, o
be to
be to,
apopleksiją
apopleksija
14
gali
trenkt
trenkt,
bet iki 2500–3000
15
metrų pasikelsim. Manau ekskur-
16
sija ištęst dviem
sąvaitėm
savaitėm
17
ir paskui smukt į Lietuvą.
18
Kirša atvažiuoja tikrai. At-
19
važiuok –
as
aš
lašinių dar
20
turiu ir maišą neblogą.
21
Bu
Bū
gerai, kad mes trys
22
litumem
c
Critical note: liptumėm ] vid ex err om p
liptumem
liktumėm
– kaip manai?
23
Parašyk –
Balys
Balys.
24
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
berods, važiuoja 28 iš
Berlyno.
c
Critical note: Vanda, berods, važiuoja 28 iš Berlyno. ] add phr in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
Berlyno.
Berlyno.
n
Note: Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio antrosios pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

25
turbut
turbūt
universitą baigsiu už metų. Susi-
26
kalbėjau su
prof.
prof.
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos profesorius, vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga klausė Ericho Bernekerio skaitytų slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos ir slavų veiksmažodžio kursų.
del
disertacijos
disertacijos
n
Note: 1922 m. vasarą Erichas Bernekeris, tuo metu vienas žymiausių slavistų Europoje, pasiūlė Baliui Sruogai rašyti baigiamąjį darbą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“, jam vadovavo. Balys Sruoga, pasirinkęs dainų poetikos aspektą, 1923 m. kovo pradžioje pradėjo rusų kalba rašyti disertacijos tekstą, kuris rudenį buvo baigtas ir verčiamas į vokiečių kalbą (vertėjas – Balio Sruogos studijų bičiulis Erichas Mülleris), galutinai perrašinėjamas. Ši studija „Die Darstellung im litausischen Volksliede“, žinoma kaip Balio Sruogos daktaro disertacija, kurią 1924 m. apgynęs, jis į Lietuvą grįžo jau kaip filosofijos mokslų daktaras. Balys Sruoga disertaciją „Dainų poetikos etiudai“ lietuvių kalba žr. in: BSR: Tautosakos studijos, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182. Plačiau apie Balio Sruogos disertacijos rašymą ir aplinkybes žr. „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 671. Balio Sruogos disertaciją, parašytą rusų kalba, žr. in: BSR: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, t. 9II, sudarė Donata Linčiuvienė, 2004, p. 203–392. Balio Sruogos disertaciją, išverstą į vokiečių kalbą, žr. in: Ibid., p. 7–195.
– labai gera tema! O tu kada
27
baigsi?
c
Critical note: Aš turbūt universitą baigsiu už metų. Susikalbėjau su prof. del disertacijos – labai gera tema! O tu kada baigsi? ] add phr 1r, vert
p
Physical note: [1r] //
baigsi?
baigsi?
n
Note: Prierašas pirmosios atvirlaiškio pusės paraštėse.

Facsimile Image Placeholder

Dar
biški
biškį
gyvas. Kada va-
a
Herrn A. Rimka
Herrn A. Rimka
n
Note: Herrn A. Rimka vok =Ponas A[lbinas] Rimka.
b
Frankfurt / M.
Frankfurt / M.
n
Note: Frankfurt / [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
c
Unterweg 8III
1
Dar
biški
biškį
gyvas.
gyvas.
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
Kada va-
2
žiuosiu į Lietuvą –
nežinau
nežinau,
3
dabar laukiu į Miuncheną
4
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją.
– ar
tu
tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
nenori atvažiuot –
5
Gewerbeschau,
Gewerbeschau,
n
Note: Deutsche Gewerbeschau vok =Vokietijos prekybos paroda.
Glaspalast’o
Glaspalast’o
n
Note: Der Glaspalast vok =stiklo rūmai, stiklo ir geležies konstrukcijų pastatas Senojo botanikos sodo vietoje Miuncheno centre, ten rengtos tarptautinės meno parodos.
milži-
6
niška paroda,
Passionsspiel?..
Passionsspiel?..
n
Note: Passionsspiele vok =Kryžiaus kančių teatras.
7
A Jei
c
Critical note: Jei ] cor pro A
Jei
atvažiuotum
rug. 1 d.
rug. 1 d.,
n
Note: rug. 1 d. ] rug[sėjo] 1 d[ieną].
Tai
tai
8
galėtum pas mane sustoti
9
(jum dviem su Kirša bus mano
10
bute liuosas kambarys). Su
11
Kirša mes norime eit į kal-
12
nus.
nus.
n
Note: Balys Sruoga vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti iš Berlyno bičiulį Faustą Kiršą, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
Ledynų nesieksim – Kirša
13
neužlips, o
be to
be to,
apopleksiją
apopleksija
14
gali
trenkt
trenkt,
bet iki 2500–3000
15
metrų pasikelsim. Manau ekskur-
16
sija ištęst dviem
sąvaitėm
savaitėm
17
ir paskui smukt į Lietuvą.
18
Kirša atvažiuoja tikrai. At-
19
važiuok –
as
aš
lašinių dar
20
turiu ir maišą neblogą.
21
Bu
Bū
gerai, kad mes trys
22
litumem
c
Critical note: liptumėm ] vid ex err om p
liptumem
liktumėm
– kaip manai?
23
Parašyk –
Balys
Balys.
24
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
berods, važiuoja 28 iš
Berlyno.
c
Critical note: Vanda, berods, važiuoja 28 iš Berlyno. ] add phr in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
Berlyno.
Berlyno.
n
Note: Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio antrosios pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

25
turbut
turbūt
universitą baigsiu už metų. Susi-
26
kalbėjau su
prof.
prof.
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos profesorius, vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga klausė Ericho Bernekerio skaitytų slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos ir slavų veiksmažodžio kursų.
del
disertacijos
disertacijos
n
Note: 1922 m. vasarą Erichas Bernekeris, tuo metu vienas žymiausių slavistų Europoje, pasiūlė Baliui Sruogai rašyti baigiamąjį darbą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“, jam vadovavo. Balys Sruoga, pasirinkęs dainų poetikos aspektą, 1923 m. kovo pradžioje pradėjo rusų kalba rašyti disertacijos tekstą, kuris rudenį buvo baigtas ir verčiamas į vokiečių kalbą (vertėjas – Balio Sruogos studijų bičiulis Erichas Mülleris), galutinai perrašinėjamas. Ši studija „Die Darstellung im litausischen Volksliede“, žinoma kaip Balio Sruogos daktaro disertacija, kurią 1924 m. apgynęs, jis į Lietuvą grįžo jau kaip filosofijos mokslų daktaras. Balys Sruoga disertaciją „Dainų poetikos etiudai“ lietuvių kalba žr. in: BSR: Tautosakos studijos, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182. Plačiau apie Balio Sruogos disertacijos rašymą ir aplinkybes žr. „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 671. Balio Sruogos disertaciją, parašytą rusų kalba, žr. in: BSR: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, t. 9II, sudarė Donata Linčiuvienė, 2004, p. 203–392. Balio Sruogos disertaciją, išverstą į vokiečių kalbą, žr. in: Ibid., p. 7–195.
– labai gera tema! O tu kada
27
baigsi?
c
Critical note: Aš turbūt universitą baigsiu už metų. Susikalbėjau su prof. del disertacijos – labai gera tema! O tu kada baigsi? ] add phr 1r, vert
p
Physical note: [1r] //
baigsi?
baigsi?
n
Note: Prierašas pirmosios atvirlaiškio pusės paraštėse.

Facsimile Image Placeholder

Dar
biški
biškį
gyvas. Kada va-
a
Herrn A. Rimka
Herrn A. Rimka
n
Note: Herrn A. Rimka vok =Ponas A[lbinas] Rimka.
b
Frankfurt / M.
Frankfurt / M.
n
Note: Frankfurt / [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
c
Unterweg 8III
1
Dar
biški
biškį
gyvas.
gyvas.
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
Kada va-
2
žiuosiu į Lietuvą –
nežinau
nežinau,
3
dabar laukiu į Miuncheną
4
Kiršos
Kiršos
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją.
– ar
tu
tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
nenori atvažiuot –
5
Gewerbeschau,
Gewerbeschau,
n
Note: Deutsche Gewerbeschau vok =Vokietijos prekybos paroda.
Glaspalast’o
Glaspalast’o
n
Note: Der Glaspalast vok =stiklo rūmai, stiklo ir geležies konstrukcijų pastatas Senojo botanikos sodo vietoje Miuncheno centre, ten rengtos tarptautinės meno parodos.
milži-
6
niška paroda,
Passionsspiel?..
Passionsspiel?..
n
Note: Passionsspiele vok =Kryžiaus kančių teatras.
7
A Jei
c
Critical note: Jei ] cor pro A
Jei
atvažiuotum
rug. 1 d.
rug. 1 d.,
n
Note: rug. 1 d. ] rug[sėjo] 1 d[ieną].
Tai
tai
8
galėtum pas mane sustoti
9
(jum dviem su Kirša bus mano
10
bute liuosas kambarys). Su
11
Kirša mes norime eit į kal-
12
nus.
nus.
n
Note: Balys Sruoga vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti iš Berlyno bičiulį Faustą Kiršą, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
Ledynų nesieksim – Kirša
13
neužlips, o
be to
be to,
apopleksiją
apopleksija
14
gali
trenkt
trenkt,
bet iki 2500–3000
15
metrų pasikelsim. Manau ekskur-
16
sija ištęst dviem
sąvaitėm
savaitėm
17
ir paskui smukt į Lietuvą.
18
Kirša atvažiuoja tikrai. At-
19
važiuok –
as
aš
lašinių dar
20
turiu ir maišą neblogą.
21
Bu
Bū
gerai, kad mes trys
22
litumem
c
Critical note: liptumėm ] vid ex err om p
liptumem
liktumėm
– kaip manai?
23
Parašyk –
Balys
Balys.
24
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
berods, važiuoja 28 iš
Berlyno.
c
Critical note: Vanda, berods, važiuoja 28 iš Berlyno. ] add phr in sin mg, vert
p
Physical note: [1v] //
Berlyno.
Berlyno.
n
Note: Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio antrosios pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

25
turbut
turbūt
universitą baigsiu už metų. Susi-
26
kalbėjau su
prof.
prof.
n
Note: Erich Berneker (1874–1937), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos profesorius, vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga klausė Ericho Bernekerio skaitytų slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos ir slavų veiksmažodžio kursų.
del
disertacijos
disertacijos
n
Note: 1922 m. vasarą Erichas Bernekeris, tuo metu vienas žymiausių slavistų Europoje, pasiūlė Baliui Sruogai rašyti baigiamąjį darbą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“, jam vadovavo. Balys Sruoga, pasirinkęs dainų poetikos aspektą, 1923 m. kovo pradžioje pradėjo rusų kalba rašyti disertacijos tekstą, kuris rudenį buvo baigtas ir verčiamas į vokiečių kalbą (vertėjas – Balio Sruogos studijų bičiulis Erichas Mülleris), galutinai perrašinėjamas. Ši studija „Die Darstellung im litausischen Volksliede“, žinoma kaip Balio Sruogos daktaro disertacija, kurią 1924 m. apgynęs, jis į Lietuvą grįžo jau kaip filosofijos mokslų daktaras. Balys Sruoga disertaciją „Dainų poetikos etiudai“ lietuvių kalba žr. in: BSR: Tautosakos studijos, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182. Plačiau apie Balio Sruogos disertacijos rašymą ir aplinkybes žr. „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 671. Balio Sruogos disertaciją, parašytą rusų kalba, žr. in: BSR: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, t. 9II, sudarė Donata Linčiuvienė, 2004, p. 203–392. Balio Sruogos disertaciją, išverstą į vokiečių kalbą, žr. in: Ibid., p. 7–195.
– labai gera tema! O tu kada
27
baigsi?
c
Critical note: Aš turbūt universitą baigsiu už metų. Susikalbėjau su prof. del disertacijos – labai gera tema! O tu kada baigsi? ] add phr 1r, vert
p
Physical note: [1r] //
baigsi?
baigsi?
n
Note: Prierašas pirmosios atvirlaiškio pusės paraštėse.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number a
Note: Herrn A. Rimka vok =Ponas A[lbinas] Rimka.
a3
Line number b
Note: Frankfurt / [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
a3
Line number 1
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
a3
Line number 4
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją.
a3
Line number 4
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
a3
Line number 5
Note: Deutsche Gewerbeschau vok =Vokietijos prekybos paroda.
a3
Line number 5
Note: Der Glaspalast vok =stiklo rūmai, stiklo ir geležies konstrukcijų pastatas Senojo botanikos sodo vietoje Miuncheno centre, ten rengtos tarptautinės meno parodos.
a3
Line number 6
Note: Passionsspiele vok =Kryžiaus kančių teatras.
a1
Line number 7
Critical note: Jei ] cor pro A
a3
Line number 7
Note: rug. 1 d. ] rug[sėjo] 1 d[ieną].
a3
Line number 12
Note: Balys Sruoga vasaros semestro pabaigoje svajojo į Miuncheną pasikviesti iš Berlyno bičiulį Faustą Kiršą, kad kartu, prieš grįždami atostogų į Lietuvą, galėtų išvykti į kalnus. Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, tačiau Balys Sruoga tuomet buvo peršalęs, sirgo bronchitu, todėl į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų, pakeliui ir kalnuose patyrė nemažai nuotykių. Balys Sruoga su Faustu Kirša kelionės metu kopė į šiuos kalnus Bavarijos Alpėse: Kreuzeck (1 651 m.), Pürschling (1 566 m.), Alpspitze (2 628 m.), Watzmann (2 713 m.). Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
a1
Line number 22
Critical note: liptumėm ] vid ex err om p
a3
Line number 24
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
a1
Line number 24
Critical note: Vanda, berods, važiuoja 28 iš Berlyno. ] add phr in sin mg, vert
a1
Line number 24
Physical note: [1v] //
a3
Line number 24
Note: Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio antrosios pusės kairiojoje paraštėje.
a3
Line number 26
Note: Erich Berneker (1874–1937), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos profesorius, vokiečių kalbininkas, tyrinėjęs prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga klausė Ericho Bernekerio skaitytų slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos ir slavų veiksmažodžio kursų.
a3
Line number 26
Note: 1922 m. vasarą Erichas Bernekeris, tuo metu vienas žymiausių slavistų Europoje, pasiūlė Baliui Sruogai rašyti baigiamąjį darbą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“, jam vadovavo. Balys Sruoga, pasirinkęs dainų poetikos aspektą, 1923 m. kovo pradžioje pradėjo rusų kalba rašyti disertacijos tekstą, kuris rudenį buvo baigtas ir verčiamas į vokiečių kalbą (vertėjas – Balio Sruogos studijų bičiulis Erichas Mülleris), galutinai perrašinėjamas. Ši studija „Die Darstellung im litausischen Volksliede“, žinoma kaip Balio Sruogos daktaro disertacija, kurią 1924 m. apgynęs, jis į Lietuvą grįžo jau kaip filosofijos mokslų daktaras. Balys Sruoga disertaciją „Dainų poetikos etiudai“ lietuvių kalba žr. in: BSR: Tautosakos studijos, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 7–182. Plačiau apie Balio Sruogos disertacijos rašymą ir aplinkybes žr. „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 671. Balio Sruogos disertaciją, parašytą rusų kalba, žr. in: BSR: Tautosakos studijos kitomis kalbomis, t. 9II, sudarė Donata Linčiuvienė, 2004, p. 203–392. Balio Sruogos disertaciją, išverstą į vokiečių kalbą, žr. in: Ibid., p. 7–195.
a1
Line number 27
Critical note: Aš turbūt universitą baigsiu už metų. Susikalbėjau su prof. del disertacijos – labai gera tema! O tu kada baigsi? ] add phr 1r, vert
a1
Line number 27
Physical note: [1r] //
a3
Line number 27
Note: Prierašas pirmosios atvirlaiškio pusės paraštėse.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_22_24_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_22_24_ar_1v.jpgX (Close panel)
image