Vandai Daugirdaitei, 1922-07-25

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-25

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_20. Atvirlaiškis. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-05-25 Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei (atvirlaiškis rašytas pirmiau: „Šiandie rytą tau išsiunčiau laišką“, žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 507_2, l. 1r), turinį (ilgesys, nežinia dėl kelionės į Lietuvą), pašto spaudą, Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 9,0 × 14,2 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvota Botanikos sodo Miunchene fotografija („Botan. Garten München-Nymphenburg“). Pažeistas vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miu[nchenas]. Buvę užklijuoti keli pašto spaudai, nuplėšti. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 10. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-25: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-25: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-25: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-25, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_25_2_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Antradienis
Antradienis.
a
Vanda Daugirdaitė
b
Gartenhaus b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
1
Antradienis
Antradienis.
2
Šiandie vėlei nuo
3
Tavęs – nieko! Užmiršo ma-
4
no Vandukas, užmiršo, kad
5
aš laukiu ir ilgiuos, kad
6
man nors vienas geras
7
žodelis pasakyti reikėtų…
8
Ar aš tau ką skaudaus,
9
ką negero padariau?
10
O aš dabar toks vienas,
11
toks nabagėlis! Aš nema-
12
nau, kad aš Tau
bučiau
būčiau
13
skaudaus padaręs, man
14
rodos, kad Tu vėlei „neprisi-
15
rengi“ tiktai parašyti, o
16
todel man ir liūdna…
17
Kada Tu
važiuoji?
važiuoji?
n
Note: Vanda Daugirdaitė po studijų semestro 1922-07-28 ketino vasaros atostogoms iš Vokietijos grįžti į Lietuvą.
Gali-
18
mas daiktas, kad ir
važ
c
Critical note: aš ] cor pro važ
va-
19
žiuosiu,
žiurėsiu,
žiūrėsiu,
20
ketvirtadienį man profe-
21
soris
soris
n
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis lingvistinius ir literatūrinius jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Profesorius Erichas Bernekeris vasarą planavo rengti lietuvių kalbos kursus, prašė Balio Sruogos pagalbos (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r).
pasakys… O
Tu
Tu,
22
Vanduk
Vanduk,
ar jau užmiršai mane?..
23
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Antradienis
Antradienis.
a
Vanda Daugirdaitė
b
Gartenhaus b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
1
Antradienis
Antradienis.
2
Šiandie vėlei nuo
3
Tavęs – nieko! Užmiršo ma-
4
no Vandukas, užmiršo, kad
5
aš laukiu ir ilgiuos, kad
6
man nors vienas geras
7
žodelis pasakyti reikėtų…
8
Ar aš tau ką skaudaus,
9
ką negero padariau?
10
O aš dabar toks vienas,
11
toks nabagėlis! Aš nema-
12
nau, kad aš Tau
bučiau
būčiau
13
skaudaus padaręs, man
14
rodos, kad Tu vėlei „neprisi-
15
rengi“ tiktai parašyti, o
16
todel man ir liūdna…
17
Kada Tu
važiuoji?
važiuoji?
n
Note: Vanda Daugirdaitė po studijų semestro 1922-07-28 ketino vasaros atostogoms iš Vokietijos grįžti į Lietuvą.
Gali-
18
mas daiktas, kad ir
važ
c
Critical note: aš ] cor pro važ
va-
19
žiuosiu,
žiurėsiu,
žiūrėsiu,
20
ketvirtadienį man profe-
21
soris
soris
n
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis lingvistinius ir literatūrinius jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Profesorius Erichas Bernekeris vasarą planavo rengti lietuvių kalbos kursus, prašė Balio Sruogos pagalbos (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r).
pasakys… O
Tu
Tu,
22
Vanduk
Vanduk,
ar jau užmiršai mane?..
23
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Antradienis
Antradienis.
a
Vanda Daugirdaitė
b
Gartenhaus b / Schönberg
c
Berlin, Charlott.
d
Schillerstr. 128 III
1
Antradienis
Antradienis.
2
Šiandie vėlei nuo
3
Tavęs – nieko! Užmiršo ma-
4
no Vandukas, užmiršo, kad
5
aš laukiu ir ilgiuos, kad
6
man nors vienas geras
7
žodelis pasakyti reikėtų…
8
Ar aš tau ką skaudaus,
9
ką negero padariau?
10
O aš dabar toks vienas,
11
toks nabagėlis! Aš nema-
12
nau, kad aš Tau
bučiau
būčiau
13
skaudaus padaręs, man
14
rodos, kad Tu vėlei „neprisi-
15
rengi“ tiktai parašyti, o
16
todel man ir liūdna…
17
Kada Tu
važiuoji?
važiuoji?
n
Note: Vanda Daugirdaitė po studijų semestro 1922-07-28 ketino vasaros atostogoms iš Vokietijos grįžti į Lietuvą.
Gali-
18
mas daiktas, kad ir
važ
c
Critical note: aš ] cor pro važ
va-
19
žiuosiu,
žiurėsiu,
žiūrėsiu,
20
ketvirtadienį man profe-
21
soris
soris
n
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis lingvistinius ir literatūrinius jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Profesorius Erichas Bernekeris vasarą planavo rengti lietuvių kalbos kursus, prašė Balio Sruogos pagalbos (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r).
pasakys… O
Tu
Tu,
22
Vanduk
Vanduk,
ar jau užmiršai mane?..
23
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 17
Note: Vanda Daugirdaitė po studijų semestro 1922-07-28 ketino vasaros atostogoms iš Vokietijos grįžti į Lietuvą.
a1
Line number 18
Critical note: aš ] cor pro važ
a3
Line number 21
Note: Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas. Pasak Balio Sruogos, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis lingvistinius ir literatūrinius jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Profesorius Erichas Bernekeris vasarą planavo rengti lietuvių kalbos kursus, prašė Balio Sruogos pagalbos (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r).
a1
Line number 23
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 23
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_25_2_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_25_2_vd_1v.jpgX (Close panel)
image