Vandai Daugirdaitei, 1922-07-25

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-07-25

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 507_2. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-07-13 laišką (Vanda Daugirdaitė prašė paskolinti pinigų pusseserei Sofijai Laucevičiūtei, Balys Sruoga žadėjo ieškoti galimybių, kad galėtų padėti, čekį gavo po savaitės), turinį („Vakar išsiunčiau, ką tu prašei“), kalendorių („Antradienis“ – 1922-07-25). Rašyta 25,3 × 17,1 cm melsvo, laiškinio, iš didesnio rinkinio išplėšto popieriaus dryželiais lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Be voko. Dėmėta (pirštų atspaudų žymės). Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 34–35 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 14–15 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-25: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-25: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-25: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-25, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_25_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukai, aš vėlei įsimylėjau – į Stefa-
1
Vandukai, aš vėlei įsimylėjau – į Stefa-
2
Georgę.
Georgę.
n
Note: Stefan George (1868–1933), vokiečių poetas, vienas žymiausių vokiečių simbolistų.
Tiek ir dariau šiandie visą
3
dieną, kad
vaiksčiojau
vaikščiojau
po knygynus ir ieško-
4
jau apie jį
Literaturos.
literatūros.
Radau didelę
5
knygą
Gundolfo
Gundolfo
n
Note: Friedrich Gundolf (1880–1931), vokiečių literatūrologas, bendravo su poetu Stefanu George, priklausė jo būreliui, 1920 m. parašė veikalą Stephan George.
(370 pusl.)
(370 pusl.),
pasidėjau, ne,
6
neskaitau, o tik kiekvieną lapą čiupinėju ir
7
ištraukas čiulpiu
(„смакую“),
(„смакую“),
n
Note: смаковать rus =mėgautis.
kaip kad girtuoklis,
8
pirma
ne gi
negi
gerti, kreivą žandą padaro.
9
Klausyk
tiktai
tiktai:
10
Die wiesen mit geblümten samt
11
Die schweren ähren auf den schwanken stengeln
12
Gesang der
schitter
schnitter
die die sensen
dengeln…
dengeln…
n
Note: [Dies sind] die wiesen mit geblümtem sammt
Die schweren ähren auf den schwanken stengeln
Gesang der schnitter die die sensen dengeln
[Dir ruft die erde zu der ihr enststammt.
vok =Tai pievos, žydinčios gėlėtu aksomu.
Tai sunkios varpos ant siūbuojančių kotų.
Daina pjovėjų, galandančių dalgius.
[Tai kviečia žemė, iš kurios tu atėjai.]
Stefan George, „[XV. Dein geist zurück in jenes jahr geschwenkt]“ „[XV. Tavo siela nuklydo vėl į tuos metus]“, in: Stefan George, Der Teppisch des Lebens und die Lieder vom Traum und Tod mit einem Vorspiel [Gyvenimo kilimas ir sapno bei mirties dainos su preliudija], Berlin, 1900, p. 18, (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/george1899/0018).
13
Toliau,
toliau
toliau:
14
Graue rosse muss ich schirren
15
Und durch grause
flure
fluren
jagen
16
Bis wir uns im moor verirren
17
Oder blitze mich
erschlagen…
erschlagen…
n
Note: Graue rosse muss ich schirren
Und durch grause fluren jagen
Bis wir uns im moor verirren
Oder blitze mich erschlagen…
vok =Turiu kinkyti pilkus žirgus
Ir lėkti pilkais takais,
Kol pasiklysime pelkėje
Arba mane nutrenks žaibai.
Stefan George, „[Graue rosse muss ich schirren]“ „[Turiu kinkyti pilkus žirgus]“, in: Stefan George, Algabal [Algabalas], Paris, 1892, p. 22, (https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/george_algabal_1892?p=32).
18
Turiu dar knygą
von der Leyen
von der Leyen
n
Note: Friedrich von der Leyen (1873–1966), vokiečių medievistas ir folkloristas. Turbūt kalbama apie 1922 m. išleistą jo knygą Vokiečių poezija naujausiais laikais (Deutsche Dichtung in neuerer Zeit).
– ten
ir gi
irgi
taip
19
gražiai apie Georgę parašyta! Turiu
20
dar knygą
Strich'o,
Strich'o,
n
Note: Fritz Strich (1882–1963), vokiečių literatūrologas, 1910–1929 m. dėstė Miuncheno universitete. 1922 m. išleista jo parašyta knyga Vokiečių klasika ir romantizmas, arba Tobulumas ir begalybė. Lyginamoji studija (Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich). Kad Balys Sruoga skaitė šią knygą, liudija autoriaus ir knygos pavadinimo įrašas vokiečių kalba pieštuku bloknotėlyje (Balys Sruoga, „Užrašų knygutė“, [Miunchenas], [1922], in: LLTI BR, f. 1, b. 3976, l. 2r).
turiu dar knygą Lin-
21
demann'o, nors šis ir visai durnas.
22
Verčiu
c
Critical note: Verčiu ] def V
Verčiu
puslapį paskui
puslapio,
puslapio
ir kaip
23
bitė iš
žiedo,
žiedo
svaiginama
svaiginamą
medu
medų
čiulpiu.
čiulpiu.
n
Note: Balys Sruoga išvertė du Stefano George's eilėraščius: „[Glūduma]“ („Glūduma / Man tolu, / Ištremtis / Man dalia, // Vėtros vien / Su mirtim / Ir žiedai / Su džiaugsmais, // Ką dariau, / Ką kenčiau, / Ką jutau, / Kas esu: // Kaip ugnis, / Kur susmilks, / Kaip daina, / Kur užges!“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 2, l. 1r; dar žr. BSR 5-I, 1998, p. 136) ir „[Mane girdė aistra]“ („Mane girdė aistra, / Visų grožių gelmė, / Visų pjūčių kaitra, / Visų žygiai nakčių. // Moteriškių būrys, / Kurs gaivina svaigiai / Su palaidais plaukais, / Su žaidimais rate. // Ir jaunuolių minia, / Kuri šaukė mane, / Kurių žodis garbė. // Tik jumyse vėlai / Didį džiaugsmą jutau, / Kurs mus žudo, / Kurs mums amžiams paliks“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 3, l. 1v). Eilėraščio „[Glūduma]“ leitmotyvai vėliau atsispindi ir iš Štuthofo rašytuose laiškuose.
24
Šiandie rytą tau išsiunčiau laišką. O dabar
25
taip ilgu, kad nieko dirbti negaliu – kaip
26
tik visomis mintimis į tave nueiti…
27
Kas man padaryti! Man rodos, kad kažkas
28
tylumoj kelias šneka, kad kažkas taip tyliomis,
29
pilnomis
ašaro ašarų ,
c
Critical note: ašarų ] cor flpro o
ašarų,
liūdnomis pasiilgusiomis
30
akimis taip žiūri į mane –
tenai
tenai,
kur
31
pasibaigia linijos, kur prasideda
32
šešėliai, kur alsavimai girdis…
33
O vėjas šiandie
visa
visą
diena
dieną
taip stau-
34
gia – ten už lango, už to tamsaus kampo,
35
kur kažkas liūdinčiomis akimis
taip
p
Physical note: [1r] //
taip

Facsimile Image Placeholder

36
ilgai į mane
žiuri
žiūri
– – – Ar tai vėjas ver-
37
kia – ar tai tos slėpiningos akys?..
38
Ar tai
Tu
Tu,
m Vandukai ,
c
Critical note: Vandukai ] cor V pro m
Vandukai,
mylimas, numylė-
39
tas
Vandukai
Vandukai,
ar tai tu taip liūdnai
žiūri,
žiūri
40
ir kartu su
vėju
vėju
verki? Ar tai
Tu
tu,
41
Vandukai
Vandukai,
man savo ilgesį ašaromis
42
raudi?.. – Ir vėlei mano kambary tylu,
43
ir vėlei mano siela verkia – tik kažkas
44
negirdimai dejuoja – – – Ir išnyko vėlei
45
mano visas susikaupimas, kuriuo aš semi-
46
nare sėdžiu,
subirėjo
subyrėjo
sąmonė,
išgaravo
c
Critical note: išgaravo ] def pri a
išgaravo
47
kaip lengvūs
dūmai,
dūmai
protas – kažkas
du-
dū-
48
zioj šioj
c
Critical note: [dū]šioj ] cor š pro z
šioj
šaukia klykia, kažkaip vėlei palikau
49
toks mažas
mažutis,
mažutis
kaip ta mažėlė žemės
50
žiurkė… Vandukai, aš Tavęs labai labai
51
pasiilgau! Jeigu tokias liūdnas akis aš dar
52
ilgiau tarp tų tamsių linijų ir šešėlių
regesiu
regėsiu
53
mesiu aš viską ir bėgsiu – ar aš pavysiu
54
tave?.. Ar aš pavysiu
tave
tave
mielą,
mylimą,
mylimą
55
mano? Vandukai tu mielas!
56
Vakar išsiunčiau, ką tu
prašei.
prašei.
n
Note: Spėtina, kad Balys Sruoga išsiuntė gautą čekį Vandos Daugirdaitės pusseserei Sofijai Laucevičiūtei.
Žiurėk,
Žiūrėk,
pada-
57
ryk gražiai – aš noriu, kad tu
butum
c
Critical note: būtum ] def sec u
butum
būtum
58
graži!
Gerai
Gerai,
Vandukėli!
Vandukėli?
O aš visai
59
nežinau, kas man daryti. Jeigu aš va-
60
žiuosiu tuojau – mano daug planų
61
griuva,
griūva,
nuo
kuriu
kurių
labai daug priklausys
62
mano
ateitis,
ateitis,
n
Note: Balys Sruoga buvo pažadėjęs profesoriui Erichui Bernekeriui po studijų aptarti disertacijos rengimo darbus, pagelbėti rengti lietuvių kalbos kursus. Be to, Balys Sruoga turėjo sulaukti Bavarijos policijos leidimo gyventi Miunchene kitą semestrą.
o jei nevažiuosiu –
63
ilgesys numarins… Ar aš galiu išspręst,
64
kas man daryti – jei aš matau tokias
65
liūdnas, liūdnas akis, pilnas ašarų,
66
jeigu girdžiu
krutinėj,
krūtinėj,
kaip kažkas gėlos
67
klyksmą verkdamas klykia.
68
Vandukai numylėtas, mažytis, geras,
69
geras mano Vandukai, aš tave labai
70
labai myliu!
71
Antradienis.
72
Tavo
Boliukas
p
Physical note: [1v] //
Boliukas

Facsimile Image Placeholder

Vandukai, aš vėlei įsimylėjau – į Stefa-
1
Vandukai, aš vėlei įsimylėjau – į Stefa-
2
Georgę.
Georgę.
n
Note: Stefan George (1868–1933), vokiečių poetas, vienas žymiausių vokiečių simbolistų.
Tiek ir dariau šiandie visą
3
dieną, kad
vaiksčiojau
vaikščiojau
po knygynus ir ieško-
4
jau apie jį
Literaturos.
literatūros.
Radau didelę
5
knygą
Gundolfo
Gundolfo
n
Note: Friedrich Gundolf (1880–1931), vokiečių literatūrologas, bendravo su poetu Stefanu George, priklausė jo būreliui, 1920 m. parašė veikalą Stephan George.
(370 pusl.)
(370 pusl.),
pasidėjau, ne,
6
neskaitau, o tik kiekvieną lapą čiupinėju ir
7
ištraukas čiulpiu
(„смакую“),
(„смакую“),
n
Note: смаковать rus =mėgautis.
kaip kad girtuoklis,
8
pirma
ne gi
negi
gerti, kreivą žandą padaro.
9
Klausyk
tiktai
tiktai:
10
Die wiesen mit geblümten samt
11
Die schweren ähren auf den schwanken stengeln
12
Gesang der
schitter
schnitter
die die sensen
dengeln…
dengeln…
n
Note: [Dies sind] die wiesen mit geblümtem sammt
Die schweren ähren auf den schwanken stengeln
Gesang der schnitter die die sensen dengeln
[Dir ruft die erde zu der ihr enststammt.
vok =Tai pievos, žydinčios gėlėtu aksomu.
Tai sunkios varpos ant siūbuojančių kotų.
Daina pjovėjų, galandančių dalgius.
[Tai kviečia žemė, iš kurios tu atėjai.]
Stefan George, „[XV. Dein geist zurück in jenes jahr geschwenkt]“ „[XV. Tavo siela nuklydo vėl į tuos metus]“, in: Stefan George, Der Teppisch des Lebens und die Lieder vom Traum und Tod mit einem Vorspiel [Gyvenimo kilimas ir sapno bei mirties dainos su preliudija], Berlin, 1900, p. 18, (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/george1899/0018).
13
Toliau,
toliau
toliau:
14
Graue rosse muss ich schirren
15
Und durch grause
flure
fluren
jagen
16
Bis wir uns im moor verirren
17
Oder blitze mich
erschlagen…
erschlagen…
n
Note: Graue rosse muss ich schirren
Und durch grause fluren jagen
Bis wir uns im moor verirren
Oder blitze mich erschlagen…
vok =Turiu kinkyti pilkus žirgus
Ir lėkti pilkais takais,
Kol pasiklysime pelkėje
Arba mane nutrenks žaibai.
Stefan George, „[Graue rosse muss ich schirren]“ „[Turiu kinkyti pilkus žirgus]“, in: Stefan George, Algabal [Algabalas], Paris, 1892, p. 22, (https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/george_algabal_1892?p=32).
18
Turiu dar knygą
von der Leyen
von der Leyen
n
Note: Friedrich von der Leyen (1873–1966), vokiečių medievistas ir folkloristas. Turbūt kalbama apie 1922 m. išleistą jo knygą Vokiečių poezija naujausiais laikais (Deutsche Dichtung in neuerer Zeit).
– ten
ir gi
irgi
taip
19
gražiai apie Georgę parašyta! Turiu
20
dar knygą
Strich'o,
Strich'o,
n
Note: Fritz Strich (1882–1963), vokiečių literatūrologas, 1910–1929 m. dėstė Miuncheno universitete. 1922 m. išleista jo parašyta knyga Vokiečių klasika ir romantizmas, arba Tobulumas ir begalybė. Lyginamoji studija (Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich). Kad Balys Sruoga skaitė šią knygą, liudija autoriaus ir knygos pavadinimo įrašas vokiečių kalba pieštuku bloknotėlyje (Balys Sruoga, „Užrašų knygutė“, [Miunchenas], [1922], in: LLTI BR, f. 1, b. 3976, l. 2r).
turiu dar knygą Lin-
21
demann'o, nors šis ir visai durnas.
22
Verčiu
c
Critical note: Verčiu ] def V
Verčiu
puslapį paskui
puslapio,
puslapio
ir kaip
23
bitė iš
žiedo,
žiedo
svaiginama
svaiginamą
medu
medų
čiulpiu.
čiulpiu.
n
Note: Balys Sruoga išvertė du Stefano George's eilėraščius: „[Glūduma]“ („Glūduma / Man tolu, / Ištremtis / Man dalia, // Vėtros vien / Su mirtim / Ir žiedai / Su džiaugsmais, // Ką dariau, / Ką kenčiau, / Ką jutau, / Kas esu: // Kaip ugnis, / Kur susmilks, / Kaip daina, / Kur užges!“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 2, l. 1r; dar žr. BSR 5-I, 1998, p. 136) ir „[Mane girdė aistra]“ („Mane girdė aistra, / Visų grožių gelmė, / Visų pjūčių kaitra, / Visų žygiai nakčių. // Moteriškių būrys, / Kurs gaivina svaigiai / Su palaidais plaukais, / Su žaidimais rate. // Ir jaunuolių minia, / Kuri šaukė mane, / Kurių žodis garbė. // Tik jumyse vėlai / Didį džiaugsmą jutau, / Kurs mus žudo, / Kurs mums amžiams paliks“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 3, l. 1v). Eilėraščio „[Glūduma]“ leitmotyvai vėliau atsispindi ir iš Štuthofo rašytuose laiškuose.
24
Šiandie rytą tau išsiunčiau laišką. O dabar
25
taip ilgu, kad nieko dirbti negaliu – kaip
26
tik visomis mintimis į tave nueiti…
27
Kas man padaryti! Man rodos, kad kažkas
28
tylumoj kelias šneka, kad kažkas taip tyliomis,
29
pilnomis
ašaro ašarų ,
c
Critical note: ašarų ] cor flpro o
ašarų,
liūdnomis pasiilgusiomis
30
akimis taip žiūri į mane –
tenai
tenai,
kur
31
pasibaigia linijos, kur prasideda
32
šešėliai, kur alsavimai girdis…
33
O vėjas šiandie
visa
visą
diena
dieną
taip stau-
34
gia – ten už lango, už to tamsaus kampo,
35
kur kažkas liūdinčiomis akimis
taip
p
Physical note: [1r] //
taip

Facsimile Image Placeholder

36
ilgai į mane
žiuri
žiūri
– – – Ar tai vėjas ver-
37
kia – ar tai tos slėpiningos akys?..
38
Ar tai
Tu
Tu,
m Vandukai ,
c
Critical note: Vandukai ] cor V pro m
Vandukai,
mylimas, numylė-
39
tas
Vandukai
Vandukai,
ar tai tu taip liūdnai
žiūri,
žiūri
40
ir kartu su
vėju
vėju
verki? Ar tai
Tu
tu,
41
Vandukai
Vandukai,
man savo ilgesį ašaromis
42
raudi?.. – Ir vėlei mano kambary tylu,
43
ir vėlei mano siela verkia – tik kažkas
44
negirdimai dejuoja – – – Ir išnyko vėlei
45
mano visas susikaupimas, kuriuo aš semi-
46
nare sėdžiu,
subirėjo
subyrėjo
sąmonė,
išgaravo
c
Critical note: išgaravo ] def pri a
išgaravo
47
kaip lengvūs
dūmai,
dūmai
protas – kažkas
du-
dū-
48
zioj šioj
c
Critical note: [dū]šioj ] cor š pro z
šioj
šaukia klykia, kažkaip vėlei palikau
49
toks mažas
mažutis,
mažutis
kaip ta mažėlė žemės
50
žiurkė… Vandukai, aš Tavęs labai labai
51
pasiilgau! Jeigu tokias liūdnas akis aš dar
52
ilgiau tarp tų tamsių linijų ir šešėlių
regesiu
regėsiu
53
mesiu aš viską ir bėgsiu – ar aš pavysiu
54
tave?.. Ar aš pavysiu
tave
tave
mielą,
mylimą,
mylimą
55
mano? Vandukai tu mielas!
56
Vakar išsiunčiau, ką tu
prašei.
prašei.
n
Note: Spėtina, kad Balys Sruoga išsiuntė gautą čekį Vandos Daugirdaitės pusseserei Sofijai Laucevičiūtei.
Žiurėk,
Žiūrėk,
pada-
57
ryk gražiai – aš noriu, kad tu
butum
c
Critical note: būtum ] def sec u
butum
būtum
58
graži!
Gerai
Gerai,
Vandukėli!
Vandukėli?
O aš visai
59
nežinau, kas man daryti. Jeigu aš va-
60
žiuosiu tuojau – mano daug planų
61
griuva,
griūva,
nuo
kuriu
kurių
labai daug priklausys
62
mano
ateitis,
ateitis,
n
Note: Balys Sruoga buvo pažadėjęs profesoriui Erichui Bernekeriui po studijų aptarti disertacijos rengimo darbus, pagelbėti rengti lietuvių kalbos kursus. Be to, Balys Sruoga turėjo sulaukti Bavarijos policijos leidimo gyventi Miunchene kitą semestrą.
o jei nevažiuosiu –
63
ilgesys numarins… Ar aš galiu išspręst,
64
kas man daryti – jei aš matau tokias
65
liūdnas, liūdnas akis, pilnas ašarų,
66
jeigu girdžiu
krutinėj,
krūtinėj,
kaip kažkas gėlos
67
klyksmą verkdamas klykia.
68
Vandukai numylėtas, mažytis, geras,
69
geras mano Vandukai, aš tave labai
70
labai myliu!
71
Antradienis.
72
Tavo
Boliukas
p
Physical note: [1v] //
Boliukas

Facsimile Image Placeholder

Vandukai, aš vėlei įsimylėjau – į Stefa-
1
Vandukai, aš vėlei įsimylėjau – į Stefa-
2
Georgę.
Georgę.
n
Note: Stefan George (1868–1933), vokiečių poetas, vienas žymiausių vokiečių simbolistų.
Tiek ir dariau šiandie visą
3
dieną, kad
vaiksčiojau
vaikščiojau
po knygynus ir ieško-
4
jau apie jį
Literaturos.
literatūros.
Radau didelę
5
knygą
Gundolfo
Gundolfo
n
Note: Friedrich Gundolf (1880–1931), vokiečių literatūrologas, bendravo su poetu Stefanu George, priklausė jo būreliui, 1920 m. parašė veikalą Stephan George.
(370 pusl.)
(370 pusl.),
pasidėjau, ne,
6
neskaitau, o tik kiekvieną lapą čiupinėju ir
7
ištraukas čiulpiu
(„смакую“),
(„смакую“),
n
Note: смаковать rus =mėgautis.
kaip kad girtuoklis,
8
pirma
ne gi
negi
gerti, kreivą žandą padaro.
9
Klausyk
tiktai
tiktai:
10
Die wiesen mit geblümten samt
11
Die schweren ähren auf den schwanken stengeln
12
Gesang der
schitter
schnitter
die die sensen
dengeln…
dengeln…
n
Note: [Dies sind] die wiesen mit geblümtem sammt
Die schweren ähren auf den schwanken stengeln
Gesang der schnitter die die sensen dengeln
[Dir ruft die erde zu der ihr enststammt.
vok =Tai pievos, žydinčios gėlėtu aksomu.
Tai sunkios varpos ant siūbuojančių kotų.
Daina pjovėjų, galandančių dalgius.
[Tai kviečia žemė, iš kurios tu atėjai.]
Stefan George, „[XV. Dein geist zurück in jenes jahr geschwenkt]“ „[XV. Tavo siela nuklydo vėl į tuos metus]“, in: Stefan George, Der Teppisch des Lebens und die Lieder vom Traum und Tod mit einem Vorspiel [Gyvenimo kilimas ir sapno bei mirties dainos su preliudija], Berlin, 1900, p. 18, (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/george1899/0018).
13
Toliau,
toliau
toliau:
14
Graue rosse muss ich schirren
15
Und durch grause
flure
fluren
jagen
16
Bis wir uns im moor verirren
17
Oder blitze mich
erschlagen…
erschlagen…
n
Note: Graue rosse muss ich schirren
Und durch grause fluren jagen
Bis wir uns im moor verirren
Oder blitze mich erschlagen…
vok =Turiu kinkyti pilkus žirgus
Ir lėkti pilkais takais,
Kol pasiklysime pelkėje
Arba mane nutrenks žaibai.
Stefan George, „[Graue rosse muss ich schirren]“ „[Turiu kinkyti pilkus žirgus]“, in: Stefan George, Algabal [Algabalas], Paris, 1892, p. 22, (https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/george_algabal_1892?p=32).
18
Turiu dar knygą
von der Leyen
von der Leyen
n
Note: Friedrich von der Leyen (1873–1966), vokiečių medievistas ir folkloristas. Turbūt kalbama apie 1922 m. išleistą jo knygą Vokiečių poezija naujausiais laikais (Deutsche Dichtung in neuerer Zeit).
– ten
ir gi
irgi
taip
19
gražiai apie Georgę parašyta! Turiu
20
dar knygą
Strich'o,
Strich'o,
n
Note: Fritz Strich (1882–1963), vokiečių literatūrologas, 1910–1929 m. dėstė Miuncheno universitete. 1922 m. išleista jo parašyta knyga Vokiečių klasika ir romantizmas, arba Tobulumas ir begalybė. Lyginamoji studija (Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich). Kad Balys Sruoga skaitė šią knygą, liudija autoriaus ir knygos pavadinimo įrašas vokiečių kalba pieštuku bloknotėlyje (Balys Sruoga, „Užrašų knygutė“, [Miunchenas], [1922], in: LLTI BR, f. 1, b. 3976, l. 2r).
turiu dar knygą Lin-
21
demann'o, nors šis ir visai durnas.
22
Verčiu
c
Critical note: Verčiu ] def V
Verčiu
puslapį paskui
puslapio,
puslapio
ir kaip
23
bitė iš
žiedo,
žiedo
svaiginama
svaiginamą
medu
medų
čiulpiu.
čiulpiu.
n
Note: Balys Sruoga išvertė du Stefano George's eilėraščius: „[Glūduma]“ („Glūduma / Man tolu, / Ištremtis / Man dalia, // Vėtros vien / Su mirtim / Ir žiedai / Su džiaugsmais, // Ką dariau, / Ką kenčiau, / Ką jutau, / Kas esu: // Kaip ugnis, / Kur susmilks, / Kaip daina, / Kur užges!“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 2, l. 1r; dar žr. BSR 5-I, 1998, p. 136) ir „[Mane girdė aistra]“ („Mane girdė aistra, / Visų grožių gelmė, / Visų pjūčių kaitra, / Visų žygiai nakčių. // Moteriškių būrys, / Kurs gaivina svaigiai / Su palaidais plaukais, / Su žaidimais rate. // Ir jaunuolių minia, / Kuri šaukė mane, / Kurių žodis garbė. // Tik jumyse vėlai / Didį džiaugsmą jutau, / Kurs mus žudo, / Kurs mums amžiams paliks“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 3, l. 1v). Eilėraščio „[Glūduma]“ leitmotyvai vėliau atsispindi ir iš Štuthofo rašytuose laiškuose.
24
Šiandie rytą tau išsiunčiau laišką. O dabar
25
taip ilgu, kad nieko dirbti negaliu – kaip
26
tik visomis mintimis į tave nueiti…
27
Kas man padaryti! Man rodos, kad kažkas
28
tylumoj kelias šneka, kad kažkas taip tyliomis,
29
pilnomis
ašaro ašarų ,
c
Critical note: ašarų ] cor flpro o
ašarų,
liūdnomis pasiilgusiomis
30
akimis taip žiūri į mane –
tenai
tenai,
kur
31
pasibaigia linijos, kur prasideda
32
šešėliai, kur alsavimai girdis…
33
O vėjas šiandie
visa
visą
diena
dieną
taip stau-
34
gia – ten už lango, už to tamsaus kampo,
35
kur kažkas liūdinčiomis akimis
taip
p
Physical note: [1r] //
taip

Facsimile Image Placeholder

36
ilgai į mane
žiuri
žiūri
– – – Ar tai vėjas ver-
37
kia – ar tai tos slėpiningos akys?..
38
Ar tai
Tu
Tu,
m Vandukai ,
c
Critical note: Vandukai ] cor V pro m
Vandukai,
mylimas, numylė-
39
tas
Vandukai
Vandukai,
ar tai tu taip liūdnai
žiūri,
žiūri
40
ir kartu su
vėju
vėju
verki? Ar tai
Tu
tu,
41
Vandukai
Vandukai,
man savo ilgesį ašaromis
42
raudi?.. – Ir vėlei mano kambary tylu,
43
ir vėlei mano siela verkia – tik kažkas
44
negirdimai dejuoja – – – Ir išnyko vėlei
45
mano visas susikaupimas, kuriuo aš semi-
46
nare sėdžiu,
subirėjo
subyrėjo
sąmonė,
išgaravo
c
Critical note: išgaravo ] def pri a
išgaravo
47
kaip lengvūs
dūmai,
dūmai
protas – kažkas
du-
dū-
48
zioj šioj
c
Critical note: [dū]šioj ] cor š pro z
šioj
šaukia klykia, kažkaip vėlei palikau
49
toks mažas
mažutis,
mažutis
kaip ta mažėlė žemės
50
žiurkė… Vandukai, aš Tavęs labai labai
51
pasiilgau! Jeigu tokias liūdnas akis aš dar
52
ilgiau tarp tų tamsių linijų ir šešėlių
regesiu
regėsiu
53
mesiu aš viską ir bėgsiu – ar aš pavysiu
54
tave?.. Ar aš pavysiu
tave
tave
mielą,
mylimą,
mylimą
55
mano? Vandukai tu mielas!
56
Vakar išsiunčiau, ką tu
prašei.
prašei.
n
Note: Spėtina, kad Balys Sruoga išsiuntė gautą čekį Vandos Daugirdaitės pusseserei Sofijai Laucevičiūtei.
Žiurėk,
Žiūrėk,
pada-
57
ryk gražiai – aš noriu, kad tu
butum
c
Critical note: būtum ] def sec u
butum
būtum
58
graži!
Gerai
Gerai,
Vandukėli!
Vandukėli?
O aš visai
59
nežinau, kas man daryti. Jeigu aš va-
60
žiuosiu tuojau – mano daug planų
61
griuva,
griūva,
nuo
kuriu
kurių
labai daug priklausys
62
mano
ateitis,
ateitis,
n
Note: Balys Sruoga buvo pažadėjęs profesoriui Erichui Bernekeriui po studijų aptarti disertacijos rengimo darbus, pagelbėti rengti lietuvių kalbos kursus. Be to, Balys Sruoga turėjo sulaukti Bavarijos policijos leidimo gyventi Miunchene kitą semestrą.
o jei nevažiuosiu –
63
ilgesys numarins… Ar aš galiu išspręst,
64
kas man daryti – jei aš matau tokias
65
liūdnas, liūdnas akis, pilnas ašarų,
66
jeigu girdžiu
krutinėj,
krūtinėj,
kaip kažkas gėlos
67
klyksmą verkdamas klykia.
68
Vandukai numylėtas, mažytis, geras,
69
geras mano Vandukai, aš tave labai
70
labai myliu!
71
Antradienis.
72
Tavo
Boliukas
p
Physical note: [1v] //
Boliukas
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Stefan George (1868–1933), vokiečių poetas, vienas žymiausių vokiečių simbolistų.
a3
Line number 5
Note: Friedrich Gundolf (1880–1931), vokiečių literatūrologas, bendravo su poetu Stefanu George, priklausė jo būreliui, 1920 m. parašė veikalą Stephan George.
a3
Line number 7
Note: смаковать rus =mėgautis.
a3
Line number 12
Note: [Dies sind] die wiesen mit geblümtem sammt
Die schweren ähren auf den schwanken stengeln
Gesang der schnitter die die sensen dengeln
[Dir ruft die erde zu der ihr enststammt.
vok =Tai pievos, žydinčios gėlėtu aksomu.
Tai sunkios varpos ant siūbuojančių kotų.
Daina pjovėjų, galandančių dalgius.
[Tai kviečia žemė, iš kurios tu atėjai.]
Stefan George, „[XV. Dein geist zurück in jenes jahr geschwenkt]“ „[XV. Tavo siela nuklydo vėl į tuos metus]“, in: Stefan George, Der Teppisch des Lebens und die Lieder vom Traum und Tod mit einem Vorspiel [Gyvenimo kilimas ir sapno bei mirties dainos su preliudija], Berlin, 1900, p. 18, (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/george1899/0018).
a3
Line number 17
Note: Graue rosse muss ich schirren
Und durch grause fluren jagen
Bis wir uns im moor verirren
Oder blitze mich erschlagen…
vok =Turiu kinkyti pilkus žirgus
Ir lėkti pilkais takais,
Kol pasiklysime pelkėje
Arba mane nutrenks žaibai.
Stefan George, „[Graue rosse muss ich schirren]“ „[Turiu kinkyti pilkus žirgus]“, in: Stefan George, Algabal [Algabalas], Paris, 1892, p. 22, (https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/george_algabal_1892?p=32).
a3
Line number 18
Note: Friedrich von der Leyen (1873–1966), vokiečių medievistas ir folkloristas. Turbūt kalbama apie 1922 m. išleistą jo knygą Vokiečių poezija naujausiais laikais (Deutsche Dichtung in neuerer Zeit).
a3
Line number 20
Note: Fritz Strich (1882–1963), vokiečių literatūrologas, 1910–1929 m. dėstė Miuncheno universitete. 1922 m. išleista jo parašyta knyga Vokiečių klasika ir romantizmas, arba Tobulumas ir begalybė. Lyginamoji studija (Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich). Kad Balys Sruoga skaitė šią knygą, liudija autoriaus ir knygos pavadinimo įrašas vokiečių kalba pieštuku bloknotėlyje (Balys Sruoga, „Užrašų knygutė“, [Miunchenas], [1922], in: LLTI BR, f. 1, b. 3976, l. 2r).
a1
Line number 22
Critical note: Verčiu ] def V
a3
Line number 23
Note: Balys Sruoga išvertė du Stefano George's eilėraščius: „[Glūduma]“ („Glūduma / Man tolu, / Ištremtis / Man dalia, // Vėtros vien / Su mirtim / Ir žiedai / Su džiaugsmais, // Ką dariau, / Ką kenčiau, / Ką jutau, / Kas esu: // Kaip ugnis, / Kur susmilks, / Kaip daina, / Kur užges!“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 2, l. 1r; dar žr. BSR 5-I, 1998, p. 136) ir „[Mane girdė aistra]“ („Mane girdė aistra, / Visų grožių gelmė, / Visų pjūčių kaitra, / Visų žygiai nakčių. // Moteriškių būrys, / Kurs gaivina svaigiai / Su palaidais plaukais, / Su žaidimais rate. // Ir jaunuolių minia, / Kuri šaukė mane, / Kurių žodis garbė. // Tik jumyse vėlai / Didį džiaugsmą jutau, / Kurs mus žudo, / Kurs mums amžiams paliks“) (žr. in: LLTI BR, f. 1, b. 3934, ap. 3, l. 1v). Eilėraščio „[Glūduma]“ leitmotyvai vėliau atsispindi ir iš Štuthofo rašytuose laiškuose.
a1
Line number 29
Critical note: ašarų ] cor flpro o
a1
Line number 35
Physical note: [1r] //
a1
Line number 38
Critical note: Vandukai ] cor V pro m
a1
Line number 46
Critical note: išgaravo ] def pri a
a1
Line number 48
Critical note: [dū]šioj ] cor š pro z
a3
Line number 56
Note: Spėtina, kad Balys Sruoga išsiuntė gautą čekį Vandos Daugirdaitės pusseserei Sofijai Laucevičiūtei.
a1
Line number 57
Critical note: būtum ] def sec u
a3
Line number 62
Note: Balys Sruoga buvo pažadėjęs profesoriui Erichui Bernekeriui po studijų aptarti disertacijos rengimo darbus, pagelbėti rengti lietuvių kalbos kursus. Be to, Balys Sruoga turėjo sulaukti Bavarijos policijos leidimo gyventi Miunchene kitą semestrą.
a1
Line number 72
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_25_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_25_vd_1v.jpgX (Close panel)
image