Vandai Daugirdaitei, 1922-08-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-08-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 526. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (po Fausto Kiršos atvykimo (1922-08-01, antradienį) iš Berlyno į Miuncheną: „Antradienį atvažiavo Kirša, atvežė tavo tokį gerą gerą laišką, o aš dar iki šiai dienai tau nieko neparašiau, nors šiandie jau penktadienis, ir šiandie jau mes išeinam į kalnus“), kalendorių (penktadienis – 1922-08-04), Vandos Sruogienės pastabą („Sekantį penktadienį, VIII. 4“). Rašyta 25,3 × 17,1 cm melsvo, laiškinio, iš didesnio rinkinio išplėšto popieriaus dryželiais lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Dėmėta (rudos dėmės). Paraštėje – dvi susegimo skylės. Numeruota kita ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Be voko. Dėmėta (gelsvos dėmės). Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 219–220 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, KC PENN, l. 46 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-08-04: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-08-04: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-08-04: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1922-08-04, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_08_04_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r–v.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vandukai mano mylimas-mylimas.
1
Vandukai mano mylimas-mylimas.
2
Antradienį atvažiavo
Kirša,
Kirša,
n
Note: Balys Sruoga kartu su bičiuliu Faustu Kirša, studijavusiu Berlyne, planavo išvyką į Bavarijos Alpes. Bičiuliai į Miuncheną grįžo 1922-08-11.
atvežė
3
tavo tokį gerą gerą
laišką,
laišką,
n
Note: Vanda Daugirdaitė 1922-07-28 po vasaros semestro iš Berlyno išvyko į Būgius. Minimas laiškas neišliko.
o aš
4
dar iki šiai dienai tau nieko
5
neparašiau, nors šiandie jau
6
penktadienis, ir šiandie jau
7
mes išeinam į
kalnus.
kalnus.
n
Note: Faustas Kirša savo dienoraštyje taip pat nurodo, kad jie su Baliu Sruoga į kalnus išėjo 1922-08-04 (žr. Fausto Kiršos dienoraščio 1922-09-14 įrašą, in: VUB RS, f. 35, b. 29, p. 48).
Apie
tai
tai,
8
ką tu
rašai
rašai,
aš norėčiau Tau
9
daug
c
Critical note: daug ] def d
daug
daug parašyti,
bet
bet,
matyti
matyti,
10
tai padaryti dabar neteks,
n dabar
c
Critical note: dabar ] cor d pro n
dabar
11
ankstus rytas, Kirša jau kelias –
12
o mums dar daug reikia rengtis į
13
kelionę, nes išeinam visai
dešimčiai
dešimčiai,
o
14
ir manom pasikelti iki trijų kilometrų.
15
,
pasirodo
pasirodo,
turiu paprastą bronchitą
16
ir dar tebekosu, bet mūsų medi-
17
kai sako, kad tai nieko nekenkia
18
eiti į kalnus. Jaučiuos jau
19
kur kas geriau. Ir man labai
20
gerai,
c
Critical note: gerai ] def g
gerai,
kad Tu tokį laišką man
21
parašei. Tik man rodos, kad Tu
22
save analizuodama
š kiek
c
Critical note: kiek ] cor pri k pro š
kiek
klysti.
klysti.
n
Note: Po 1922 m. Velykų, kartu praleistų kalnuose, Balys Sruoga gavo šaltą Vandos Daugirdaitės laišką, kuriame ji nusprendė, kad juos sieję išgyvenimai – „silpnybė“, su kuria reikia „kovoti“. Balys Sruoga panašią situaciją jau buvo išgyvenęs Rusijoje: Valerija Čiurlionytė, su kuria jis ilgai draugavo, linko analizuoti pojūčius, todėl ne kartą buvo palikusi bičiulį. Balys Sruoga jau tada teigė, kad svarbiausia – jausti, nes analizė žudo: „Kokie tai nuodai yra tie visokie analizai ir protavimai!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, iš Teriokų – į Lipecką, 1916-06-02, in: VUB RS, f. 153, b. 1094, nr. 49, l. 1v); „Aš visuomet maniau, kad žmogus tik pajutimams ištikimas būti tegali. […] Negi galima visados save analizuoti ir analizuoti. Jeigu save analizuosi žmogus ir ieškosi, ar vertas esi gyvenimo, ar… – aiškus dalykas, išgalvosi tik vieną išėjimą – karties ir galas. Ne, Sesute, taip negalima! Kam analizuoti, kam griaudenties be reikalo, kada gali liuosai gyventi (kai gyveni, jokio analizo nėra – tada tik laisvė ir inkvėpimas). O kiekvienas analizas yra merdėjimas, yra savos rūšies mirimas“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Petrogrado – į Maskvą, po 1916-06-07, in: LLTI BR, f. 53, b. 69, l. I 2r–v). Balys Sruoga sutiko su Vandos Daugirdaitės mintimi, kad meilę galima pavadinti ir silpnybe, tačiau pabrėžė, kad dėl tokios „silpnybės“ žmonės pasiryžta net mirti. Laiško pabaigoje ironizavo: „Juk kiekviena silpnybė yra gydoma… Medicina, aptieka, o gal tik gyvybę žudančiu analizu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922 m. vasarą, in: LLTI BR, f. 53, b. 467, l. 1v). Balys Sruoga skatino įsivaizduoti, koks be meilės būtų beprasmis gyvenimas. Vanda Daugirdaitė, kaip ir Valerija Čiurlionytė, buvo linkusi analizuoti save, stengėsi racionaliai paaiškinti meilės pojūtį. Balys Sruoga, priešingai, skatino šiuo aspektu neuždavinėti sau neatsakomų klausimų, užuot tai darius ir save kankinus, išgyventi patiriamą jausmą, kuris dovanoja ir gyvenimo džiaugsmą, prasmę, pilnatvę.
23
Bet ar reikėtų tai analizuoti? Ar rei-
24
kėtų tai vadinti kova? Įsivaizdink,
25
kad to nebūtų, – koks begaliniai tuščias
26
gyvenimas būtų. Gal objektingai
27
būtų pilnas – trauktų darbas, ideolo-
28
gija ir visos kitos fikcijos, kurio-
29
mis žmogus
kas diena
c
Critical note: diena ] cor pro kas
diena
iš dienos apgau-
30
dinėja ir pagalba tų fikcijų
31
veja nuo savęs tą begalinį liūdesį,
32
tą neišsemiamą gėlą,
kurios
p
Physical note: [1v] //
kurios

Facsimile Image Placeholder

33
jokie objektingi įrodymai, prota-
34
vimai nenustelbs, nenutildys! Jeigu
35
to nebūtų, kas dabar yra –
visviena
vis viena
butu
būtų
36
ilgesys dar žiauresnis, nes jis būtų jau
37
ir be turinio, ir be formos. Ar nustel-
38
bia tai tavo
paiegas
pajiegas
– kažin! Jeigu
39
to
nebu
nebū
manau
manau,
paiegos
pajiegos
bu
bū
kele-
40
riopai stelbiamos, ir jos nerastų
41
daikto,
kuri nerastų
c
Critical note: nerastų ] cor pro kuri
nerastų
objekto, kuriam jos
42
galėtų būti sunaudotos.
43
Bet man baisiai gerai, kad tu
man
c
Critical note: man ] def m
man
44
tokį laišką parašei. Tu vėlei pasakei
45
labai daug tokio, ką aš Tau norėjau
46
sakyti – ačiū
Tau
Tau,
Vandukai!
47
O su Kirša – didelis vargas – vaikščioja
48
po miestą ir
dusauja,
dūsauja,
kad miestas esąs
49
be galo gražus. Vakar buvom
50
karčiamų
žiurėt,
žiūrėt,
tai išėjus, bestovint
51
dar palei
durs,
c
Critical note: duris ] vid ex err om i
durs,
duris,
bežiurint
bežiūrint,
ką vokie-
52
čiai daro,
kaž kas
kažkas
ėmė
ir
c
Critical note: ir ] cor pro
ir
iš antro
53
ar trečio aukšto ir
apipi
apipy
Kiršos Kirša
c
Critical note: Kirša ] cor fl -a pro -os
Kirša
Kiršą
54
ir kaikurius su
c
Critical note: su ] a ras ir kaikurius
su
jo naujuoju
paltu
c
Critical note: paltu ] def fl -u
paltu
55
ir
kaikurius
kai kurius
kitus labai įtartinos
56
rušies
rūšies
pamazgomis,
turbut
turbūt
pasiuly-
pasiūly-
57
dami greičiau skirstytis. Bet
58
jei ir kalnuos taip bus – tai neži-
59
nau, ką aš
j su
c
Critical note: su ] cor pro vid j
su
juo
pasidarysi.
c
Critical note: pasidarysiu ] vid ex err fl -i pro -iu, om u
pasidarysi.
pasidarysiu.
60
Kloniokis
Tėvui
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas.
ir
Klimai.
Klimai.
n
Note: Klementina Kopystinskaitė, Vandos Daugirdaitės motinos Jadvygos Paulavičiūtės-Daugirdienės globota neturtinga mergina, vėliau ištekėjusi už Kazimiero Daugirdo ir tapusi Vandos Daugirdaitės pamote, vadinta Klima.
61
Į Lietuvą išvažiuosime
62
turbūt 15.
63
Bučiuoju Tave
tukstančius
tūkstančius
64
tukstančius
tūkstančius
kartu
kartų,
numylėtas
65
Vandukai
Vandukai.
66
B Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor pro B
Tavo
Boliukas
c
Critical note: Boliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Boliukas

Facsimile Image Placeholder

Vandukai mano mylimas-mylimas.
1
Vandukai mano mylimas-mylimas.
2
Antradienį atvažiavo
Kirša,
Kirša,
n
Note: Balys Sruoga kartu su bičiuliu Faustu Kirša, studijavusiu Berlyne, planavo išvyką į Bavarijos Alpes. Bičiuliai į Miuncheną grįžo 1922-08-11.
atvežė
3
tavo tokį gerą gerą
laišką,
laišką,
n
Note: Vanda Daugirdaitė 1922-07-28 po vasaros semestro iš Berlyno išvyko į Būgius. Minimas laiškas neišliko.
o aš
4
dar iki šiai dienai tau nieko
5
neparašiau, nors šiandie jau
6
penktadienis, ir šiandie jau
7
mes išeinam į
kalnus.
kalnus.
n
Note: Faustas Kirša savo dienoraštyje taip pat nurodo, kad jie su Baliu Sruoga į kalnus išėjo 1922-08-04 (žr. Fausto Kiršos dienoraščio 1922-09-14 įrašą, in: VUB RS, f. 35, b. 29, p. 48).
Apie
tai
tai,
8
ką tu
rašai
rašai,
aš norėčiau Tau
9
daug
c
Critical note: daug ] def d
daug
daug parašyti,
bet
bet,
matyti
matyti,
10
tai padaryti dabar neteks,
n dabar
c
Critical note: dabar ] cor d pro n
dabar
11
ankstus rytas, Kirša jau kelias –
12
o mums dar daug reikia rengtis į
13
kelionę, nes išeinam visai
dešimčiai
dešimčiai,
o
14
ir manom pasikelti iki trijų kilometrų.
15
,
pasirodo
pasirodo,
turiu paprastą bronchitą
16
ir dar tebekosu, bet mūsų medi-
17
kai sako, kad tai nieko nekenkia
18
eiti į kalnus. Jaučiuos jau
19
kur kas geriau. Ir man labai
20
gerai,
c
Critical note: gerai ] def g
gerai,
kad Tu tokį laišką man
21
parašei. Tik man rodos, kad Tu
22
save analizuodama
š kiek
c
Critical note: kiek ] cor pri k pro š
kiek
klysti.
klysti.
n
Note: Po 1922 m. Velykų, kartu praleistų kalnuose, Balys Sruoga gavo šaltą Vandos Daugirdaitės laišką, kuriame ji nusprendė, kad juos sieję išgyvenimai – „silpnybė“, su kuria reikia „kovoti“. Balys Sruoga panašią situaciją jau buvo išgyvenęs Rusijoje: Valerija Čiurlionytė, su kuria jis ilgai draugavo, linko analizuoti pojūčius, todėl ne kartą buvo palikusi bičiulį. Balys Sruoga jau tada teigė, kad svarbiausia – jausti, nes analizė žudo: „Kokie tai nuodai yra tie visokie analizai ir protavimai!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, iš Teriokų – į Lipecką, 1916-06-02, in: VUB RS, f. 153, b. 1094, nr. 49, l. 1v); „Aš visuomet maniau, kad žmogus tik pajutimams ištikimas būti tegali. […] Negi galima visados save analizuoti ir analizuoti. Jeigu save analizuosi žmogus ir ieškosi, ar vertas esi gyvenimo, ar… – aiškus dalykas, išgalvosi tik vieną išėjimą – karties ir galas. Ne, Sesute, taip negalima! Kam analizuoti, kam griaudenties be reikalo, kada gali liuosai gyventi (kai gyveni, jokio analizo nėra – tada tik laisvė ir inkvėpimas). O kiekvienas analizas yra merdėjimas, yra savos rūšies mirimas“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Petrogrado – į Maskvą, po 1916-06-07, in: LLTI BR, f. 53, b. 69, l. I 2r–v). Balys Sruoga sutiko su Vandos Daugirdaitės mintimi, kad meilę galima pavadinti ir silpnybe, tačiau pabrėžė, kad dėl tokios „silpnybės“ žmonės pasiryžta net mirti. Laiško pabaigoje ironizavo: „Juk kiekviena silpnybė yra gydoma… Medicina, aptieka, o gal tik gyvybę žudančiu analizu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922 m. vasarą, in: LLTI BR, f. 53, b. 467, l. 1v). Balys Sruoga skatino įsivaizduoti, koks be meilės būtų beprasmis gyvenimas. Vanda Daugirdaitė, kaip ir Valerija Čiurlionytė, buvo linkusi analizuoti save, stengėsi racionaliai paaiškinti meilės pojūtį. Balys Sruoga, priešingai, skatino šiuo aspektu neuždavinėti sau neatsakomų klausimų, užuot tai darius ir save kankinus, išgyventi patiriamą jausmą, kuris dovanoja ir gyvenimo džiaugsmą, prasmę, pilnatvę.
23
Bet ar reikėtų tai analizuoti? Ar rei-
24
kėtų tai vadinti kova? Įsivaizdink,
25
kad to nebūtų, – koks begaliniai tuščias
26
gyvenimas būtų. Gal objektingai
27
būtų pilnas – trauktų darbas, ideolo-
28
gija ir visos kitos fikcijos, kurio-
29
mis žmogus
kas diena
c
Critical note: diena ] cor pro kas
diena
iš dienos apgau-
30
dinėja ir pagalba tų fikcijų
31
veja nuo savęs tą begalinį liūdesį,
32
tą neišsemiamą gėlą,
kurios
p
Physical note: [1v] //
kurios

Facsimile Image Placeholder

33
jokie objektingi įrodymai, prota-
34
vimai nenustelbs, nenutildys! Jeigu
35
to nebūtų, kas dabar yra –
visviena
vis viena
butu
būtų
36
ilgesys dar žiauresnis, nes jis būtų jau
37
ir be turinio, ir be formos. Ar nustel-
38
bia tai tavo
paiegas
pajiegas
– kažin! Jeigu
39
to
nebu
nebū
manau
manau,
paiegos
pajiegos
bu
bū
kele-
40
riopai stelbiamos, ir jos nerastų
41
daikto,
kuri nerastų
c
Critical note: nerastų ] cor pro kuri
nerastų
objekto, kuriam jos
42
galėtų būti sunaudotos.
43
Bet man baisiai gerai, kad tu
man
c
Critical note: man ] def m
man
44
tokį laišką parašei. Tu vėlei pasakei
45
labai daug tokio, ką aš Tau norėjau
46
sakyti – ačiū
Tau
Tau,
Vandukai!
47
O su Kirša – didelis vargas – vaikščioja
48
po miestą ir
dusauja,
dūsauja,
kad miestas esąs
49
be galo gražus. Vakar buvom
50
karčiamų
žiurėt,
žiūrėt,
tai išėjus, bestovint
51
dar palei
durs,
c
Critical note: duris ] vid ex err om i
durs,
duris,
bežiurint
bežiūrint,
ką vokie-
52
čiai daro,
kaž kas
kažkas
ėmė
ir
c
Critical note: ir ] cor pro
ir
iš antro
53
ar trečio aukšto ir
apipi
apipy
Kiršos Kirša
c
Critical note: Kirša ] cor fl -a pro -os
Kirša
Kiršą
54
ir kaikurius su
c
Critical note: su ] a ras ir kaikurius
su
jo naujuoju
paltu
c
Critical note: paltu ] def fl -u
paltu
55
ir
kaikurius
kai kurius
kitus labai įtartinos
56
rušies
rūšies
pamazgomis,
turbut
turbūt
pasiuly-
pasiūly-
57
dami greičiau skirstytis. Bet
58
jei ir kalnuos taip bus – tai neži-
59
nau, ką aš
j su
c
Critical note: su ] cor pro vid j
su
juo
pasidarysi.
c
Critical note: pasidarysiu ] vid ex err fl -i pro -iu, om u
pasidarysi.
pasidarysiu.
60
Kloniokis
Tėvui
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas.
ir
Klimai.
Klimai.
n
Note: Klementina Kopystinskaitė, Vandos Daugirdaitės motinos Jadvygos Paulavičiūtės-Daugirdienės globota neturtinga mergina, vėliau ištekėjusi už Kazimiero Daugirdo ir tapusi Vandos Daugirdaitės pamote, vadinta Klima.
61
Į Lietuvą išvažiuosime
62
turbūt 15.
63
Bučiuoju Tave
tukstančius
tūkstančius
64
tukstančius
tūkstančius
kartu
kartų,
numylėtas
65
Vandukai
Vandukai.
66
B Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor pro B
Tavo
Boliukas
c
Critical note: Boliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Boliukas

Facsimile Image Placeholder

Vandukai mano mylimas-mylimas.
1
Vandukai mano mylimas-mylimas.
2
Antradienį atvažiavo
Kirša,
Kirša,
n
Note: Balys Sruoga kartu su bičiuliu Faustu Kirša, studijavusiu Berlyne, planavo išvyką į Bavarijos Alpes. Bičiuliai į Miuncheną grįžo 1922-08-11.
atvežė
3
tavo tokį gerą gerą
laišką,
laišką,
n
Note: Vanda Daugirdaitė 1922-07-28 po vasaros semestro iš Berlyno išvyko į Būgius. Minimas laiškas neišliko.
o aš
4
dar iki šiai dienai tau nieko
5
neparašiau, nors šiandie jau
6
penktadienis, ir šiandie jau
7
mes išeinam į
kalnus.
kalnus.
n
Note: Faustas Kirša savo dienoraštyje taip pat nurodo, kad jie su Baliu Sruoga į kalnus išėjo 1922-08-04 (žr. Fausto Kiršos dienoraščio 1922-09-14 įrašą, in: VUB RS, f. 35, b. 29, p. 48).
Apie
tai
tai,
8
ką tu
rašai
rašai,
aš norėčiau Tau
9
daug
c
Critical note: daug ] def d
daug
daug parašyti,
bet
bet,
matyti
matyti,
10
tai padaryti dabar neteks,
n dabar
c
Critical note: dabar ] cor d pro n
dabar
11
ankstus rytas, Kirša jau kelias –
12
o mums dar daug reikia rengtis į
13
kelionę, nes išeinam visai
dešimčiai
dešimčiai,
o
14
ir manom pasikelti iki trijų kilometrų.
15
,
pasirodo
pasirodo,
turiu paprastą bronchitą
16
ir dar tebekosu, bet mūsų medi-
17
kai sako, kad tai nieko nekenkia
18
eiti į kalnus. Jaučiuos jau
19
kur kas geriau. Ir man labai
20
gerai,
c
Critical note: gerai ] def g
gerai,
kad Tu tokį laišką man
21
parašei. Tik man rodos, kad Tu
22
save analizuodama
š kiek
c
Critical note: kiek ] cor pri k pro š
kiek
klysti.
klysti.
n
Note: Po 1922 m. Velykų, kartu praleistų kalnuose, Balys Sruoga gavo šaltą Vandos Daugirdaitės laišką, kuriame ji nusprendė, kad juos sieję išgyvenimai – „silpnybė“, su kuria reikia „kovoti“. Balys Sruoga panašią situaciją jau buvo išgyvenęs Rusijoje: Valerija Čiurlionytė, su kuria jis ilgai draugavo, linko analizuoti pojūčius, todėl ne kartą buvo palikusi bičiulį. Balys Sruoga jau tada teigė, kad svarbiausia – jausti, nes analizė žudo: „Kokie tai nuodai yra tie visokie analizai ir protavimai!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, iš Teriokų – į Lipecką, 1916-06-02, in: VUB RS, f. 153, b. 1094, nr. 49, l. 1v); „Aš visuomet maniau, kad žmogus tik pajutimams ištikimas būti tegali. […] Negi galima visados save analizuoti ir analizuoti. Jeigu save analizuosi žmogus ir ieškosi, ar vertas esi gyvenimo, ar… – aiškus dalykas, išgalvosi tik vieną išėjimą – karties ir galas. Ne, Sesute, taip negalima! Kam analizuoti, kam griaudenties be reikalo, kada gali liuosai gyventi (kai gyveni, jokio analizo nėra – tada tik laisvė ir inkvėpimas). O kiekvienas analizas yra merdėjimas, yra savos rūšies mirimas“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Petrogrado – į Maskvą, po 1916-06-07, in: LLTI BR, f. 53, b. 69, l. I 2r–v). Balys Sruoga sutiko su Vandos Daugirdaitės mintimi, kad meilę galima pavadinti ir silpnybe, tačiau pabrėžė, kad dėl tokios „silpnybės“ žmonės pasiryžta net mirti. Laiško pabaigoje ironizavo: „Juk kiekviena silpnybė yra gydoma… Medicina, aptieka, o gal tik gyvybę žudančiu analizu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922 m. vasarą, in: LLTI BR, f. 53, b. 467, l. 1v). Balys Sruoga skatino įsivaizduoti, koks be meilės būtų beprasmis gyvenimas. Vanda Daugirdaitė, kaip ir Valerija Čiurlionytė, buvo linkusi analizuoti save, stengėsi racionaliai paaiškinti meilės pojūtį. Balys Sruoga, priešingai, skatino šiuo aspektu neuždavinėti sau neatsakomų klausimų, užuot tai darius ir save kankinus, išgyventi patiriamą jausmą, kuris dovanoja ir gyvenimo džiaugsmą, prasmę, pilnatvę.
23
Bet ar reikėtų tai analizuoti? Ar rei-
24
kėtų tai vadinti kova? Įsivaizdink,
25
kad to nebūtų, – koks begaliniai tuščias
26
gyvenimas būtų. Gal objektingai
27
būtų pilnas – trauktų darbas, ideolo-
28
gija ir visos kitos fikcijos, kurio-
29
mis žmogus
kas diena
c
Critical note: diena ] cor pro kas
diena
iš dienos apgau-
30
dinėja ir pagalba tų fikcijų
31
veja nuo savęs tą begalinį liūdesį,
32
tą neišsemiamą gėlą,
kurios
p
Physical note: [1v] //
kurios

Facsimile Image Placeholder

33
jokie objektingi įrodymai, prota-
34
vimai nenustelbs, nenutildys! Jeigu
35
to nebūtų, kas dabar yra –
visviena
vis viena
butu
būtų
36
ilgesys dar žiauresnis, nes jis būtų jau
37
ir be turinio, ir be formos. Ar nustel-
38
bia tai tavo
paiegas
pajiegas
– kažin! Jeigu
39
to
nebu
nebū
manau
manau,
paiegos
pajiegos
bu
bū
kele-
40
riopai stelbiamos, ir jos nerastų
41
daikto,
kuri nerastų
c
Critical note: nerastų ] cor pro kuri
nerastų
objekto, kuriam jos
42
galėtų būti sunaudotos.
43
Bet man baisiai gerai, kad tu
man
c
Critical note: man ] def m
man
44
tokį laišką parašei. Tu vėlei pasakei
45
labai daug tokio, ką aš Tau norėjau
46
sakyti – ačiū
Tau
Tau,
Vandukai!
47
O su Kirša – didelis vargas – vaikščioja
48
po miestą ir
dusauja,
dūsauja,
kad miestas esąs
49
be galo gražus. Vakar buvom
50
karčiamų
žiurėt,
žiūrėt,
tai išėjus, bestovint
51
dar palei
durs,
c
Critical note: duris ] vid ex err om i
durs,
duris,
bežiurint
bežiūrint,
ką vokie-
52
čiai daro,
kaž kas
kažkas
ėmė
ir
c
Critical note: ir ] cor pro
ir
iš antro
53
ar trečio aukšto ir
apipi
apipy
Kiršos Kirša
c
Critical note: Kirša ] cor fl -a pro -os
Kirša
Kiršą
54
ir kaikurius su
c
Critical note: su ] a ras ir kaikurius
su
jo naujuoju
paltu
c
Critical note: paltu ] def fl -u
paltu
55
ir
kaikurius
kai kurius
kitus labai įtartinos
56
rušies
rūšies
pamazgomis,
turbut
turbūt
pasiuly-
pasiūly-
57
dami greičiau skirstytis. Bet
58
jei ir kalnuos taip bus – tai neži-
59
nau, ką aš
j su
c
Critical note: su ] cor pro vid j
su
juo
pasidarysi.
c
Critical note: pasidarysiu ] vid ex err fl -i pro -iu, om u
pasidarysi.
pasidarysiu.
60
Kloniokis
Tėvui
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas.
ir
Klimai.
Klimai.
n
Note: Klementina Kopystinskaitė, Vandos Daugirdaitės motinos Jadvygos Paulavičiūtės-Daugirdienės globota neturtinga mergina, vėliau ištekėjusi už Kazimiero Daugirdo ir tapusi Vandos Daugirdaitės pamote, vadinta Klima.
61
Į Lietuvą išvažiuosime
62
turbūt 15.
63
Bučiuoju Tave
tukstančius
tūkstančius
64
tukstančius
tūkstančius
kartu
kartų,
numylėtas
65
Vandukai
Vandukai.
66
B Tavo
c
Critical note: Tavo ] cor pro B
Tavo
Boliukas
c
Critical note: Boliukas ] sign
p
Physical note: [1v] //
Boliukas
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Balys Sruoga kartu su bičiuliu Faustu Kirša, studijavusiu Berlyne, planavo išvyką į Bavarijos Alpes. Bičiuliai į Miuncheną grįžo 1922-08-11.
a3
Line number 3
Note: Vanda Daugirdaitė 1922-07-28 po vasaros semestro iš Berlyno išvyko į Būgius. Minimas laiškas neišliko.
a3
Line number 7
Note: Faustas Kirša savo dienoraštyje taip pat nurodo, kad jie su Baliu Sruoga į kalnus išėjo 1922-08-04 (žr. Fausto Kiršos dienoraščio 1922-09-14 įrašą, in: VUB RS, f. 35, b. 29, p. 48).
a1
Line number 9
Critical note: daug ] def d
a1
Line number 10
Critical note: dabar ] cor d pro n
a1
Line number 20
Critical note: gerai ] def g
a1
Line number 22
Critical note: kiek ] cor pri k pro š
a3
Line number 22
Note: Po 1922 m. Velykų, kartu praleistų kalnuose, Balys Sruoga gavo šaltą Vandos Daugirdaitės laišką, kuriame ji nusprendė, kad juos sieję išgyvenimai – „silpnybė“, su kuria reikia „kovoti“. Balys Sruoga panašią situaciją jau buvo išgyvenęs Rusijoje: Valerija Čiurlionytė, su kuria jis ilgai draugavo, linko analizuoti pojūčius, todėl ne kartą buvo palikusi bičiulį. Balys Sruoga jau tada teigė, kad svarbiausia – jausti, nes analizė žudo: „Kokie tai nuodai yra tie visokie analizai ir protavimai!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, iš Teriokų – į Lipecką, 1916-06-02, in: VUB RS, f. 153, b. 1094, nr. 49, l. 1v); „Aš visuomet maniau, kad žmogus tik pajutimams ištikimas būti tegali. […] Negi galima visados save analizuoti ir analizuoti. Jeigu save analizuosi žmogus ir ieškosi, ar vertas esi gyvenimo, ar… – aiškus dalykas, išgalvosi tik vieną išėjimą – karties ir galas. Ne, Sesute, taip negalima! Kam analizuoti, kam griaudenties be reikalo, kada gali liuosai gyventi (kai gyveni, jokio analizo nėra – tada tik laisvė ir inkvėpimas). O kiekvienas analizas yra merdėjimas, yra savos rūšies mirimas“ (Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Petrogrado – į Maskvą, po 1916-06-07, in: LLTI BR, f. 53, b. 69, l. I 2r–v). Balys Sruoga sutiko su Vandos Daugirdaitės mintimi, kad meilę galima pavadinti ir silpnybe, tačiau pabrėžė, kad dėl tokios „silpnybės“ žmonės pasiryžta net mirti. Laiško pabaigoje ironizavo: „Juk kiekviena silpnybė yra gydoma… Medicina, aptieka, o gal tik gyvybę žudančiu analizu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922 m. vasarą, in: LLTI BR, f. 53, b. 467, l. 1v). Balys Sruoga skatino įsivaizduoti, koks be meilės būtų beprasmis gyvenimas. Vanda Daugirdaitė, kaip ir Valerija Čiurlionytė, buvo linkusi analizuoti save, stengėsi racionaliai paaiškinti meilės pojūtį. Balys Sruoga, priešingai, skatino šiuo aspektu neuždavinėti sau neatsakomų klausimų, užuot tai darius ir save kankinus, išgyventi patiriamą jausmą, kuris dovanoja ir gyvenimo džiaugsmą, prasmę, pilnatvę.
a1
Line number 29
Critical note: diena ] cor pro kas
a1
Line number 32
Physical note: [1v] //
a1
Line number 41
Critical note: nerastų ] cor pro kuri
a1
Line number 43
Critical note: man ] def m
a1
Line number 51
Critical note: duris ] vid ex err om i
a1
Line number 52
Critical note: ir ] cor pro
a1
Line number 53
Critical note: Kirša ] cor fl -a pro -os
a1
Line number 54
Critical note: su ] a ras ir kaikurius
a1
Line number 54
Critical note: paltu ] def fl -u
a1
Line number 59
Critical note: su ] cor pro vid j
a1
Line number 59
Critical note: pasidarysiu ] vid ex err fl -i pro -iu, om u
a3
Line number 60
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, ūkininkas.
a3
Line number 60
Note: Klementina Kopystinskaitė, Vandos Daugirdaitės motinos Jadvygos Paulavičiūtės-Daugirdienės globota neturtinga mergina, vėliau ištekėjusi už Kazimiero Daugirdo ir tapusi Vandos Daugirdaitės pamote, vadinta Klima.
a1
Line number 66
Critical note: Tavo ] cor pro B
a1
Line number 66
Critical note: Boliukas ] sign
a1
Line number 66
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_08_04_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_04_vd_1v.jpgX (Close panel)
image