Vandai Daugirdaitei, 1922-08-06

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-08-06

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_24. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-08-05 atvirlaiškį (Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Miuncheno išvyko 1922-08-04, penktadienį, o kitą dieną, šeštadienį, jau dalijosi įspūdžiais iš Bavarijos Alpių), turinį („[…]šiandie sekmadienis“), kalendorių (1922-08-06). Rašyta trijuose 9,0 × 14,1 cm standaus popieriaus atvirukuose (1v, 2v, 3v) pieštuku. 1r („Zugspitzmassiv mit Höllental im Nebelmeer“), 2r („Die Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen“), 3r („Wetterstein-Dreitorspitze“) – nespalvoti Bavarijos Alpių vaizdai. Numeruota Balio Sruogos ranka. Be išsiuntimo spaudo, pašto ženklo. Su Adolf Zoeppritz namų Kreuzeck kalnuose (1652 m) spaudu. Be voko. Nuorašas: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 28–29 (Algio Samulionio rankraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-08-06: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-08-06: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-08-06: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Būgius, 1922-08-06, l. 1v, 2v, 3v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_08_06_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio rašymo sluoksnis parodomas pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsispindi autorinio rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše parodomas vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autorinio rašymo vieta paaiškinama pažyma c („critical“), lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas
Vandukai
Vandukai,
aš vėlei
1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang
1
2
Mielas
Vandukai
Vandukai,
aš vėlei
3
kalnuose
kalnuose
n
Note: Balys Sruoga su bičiuliu Faustu Kirša rengėsi kopti į 1 651 metrų aukščio Kreuzeck kalną Wetterstein kalnų grandinėje Bavarijoje.
– aukštai ir toli.
5 val.
c
Critical note: 5 val. ] 5 val[andą]
5 val.
4
Rytas Rytą
c
Critical note: Rytą ] cor flpro -as
Rytą
rytą
dar Tu
c
Critical note: Tu ] cor pro dar
Tu
dar turbūt tebemiegi
5
jir
ir
jaust nejunti – kad aš
6
taip toli tau dūmoju! Dar
7
saulelės nesimato, bet jau
8
daug kas susikėlo, tik mano
9
kompanjonas
kompanionas
baisiai durnas –
10
nekaip
niekaip
negaliu prikelt.
11
Šiandie dar tokia didelė
12
kelionė, dar ant tokios
13
aukštos
viršunės
viršūnės
keltis
14
ir dar šiandie
grįšt
grįžt
į
15
Miuncheną – nėr blo-
16
gesnio daikto, kaip su
17
durnu
kompajonu
kompanionu
iške-
18
liauti. Trauk jį galas.
19
O aš jau nebeatsimenu
20
nei dienų, nei mėnesio
21
skaitliaus, rodos, kad
22
šiandie sekmadienis –
23
Ar
ar
dar užtiks
dar Tave
c
Critical note: Tave ] cor pro dar
Tave
šis
24
laiškelis
Lietuvoj
Lietuvoj,
ar
25
gal jau
busi
būsi
išvažiavus
26
į
Berlyna?
p
Physical note: [1v] //
Berlyna?
Berlyną?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
2
28
Jau penkios su puse valan-
29
dos, kaip lipu ant šio
biau-
bjau-
30
rybės
kalno
kalno
n
Note: Kalbama apie Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalną Bavarijoje. Vėliau Balys Sruoga šiame atvirlaiškyje abstrakčiai nurodytas kelionės vietas konkretino: „Buvom Kreuzeck, kėlėmės į Alpspitz. Bet Kreuzecke nakvot taip šalta, kad ten iškentę porą nakčių daugiau pasilikt drąsos nebeturėjom. Tai nusiritom į apačią ir atsidūrėm Oberammergau. Čia apsistojom kiek „šilčiau“ – turim net kūrenamą kambarį. Iš ryto ropojam į kalnus, vakare vėl drožiam atgal“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Būgius, 1922-08-10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
ir vis negaliu už-
31
lipti. Jau nebetoli – beliko kokia
32
valanda
beiti,
beeiti,
bet
ką gi
ką gi
kad nega-
33
liu toliau – tokia
padukus
padūkus
saulė,
34
taip kepina, sniego tiek daug
35
ir taip jis
padukusiai
padūkusiai
blizga,
36
aš visai nebegaliu
žiurėti.
žiūrėti.
37
Jei toliau eičiau – galėčiau
38
visai apakti. Ir dabar
39
dar nežinau, kuo
40
gali baigtis.
41
Aš dar neregėjau
42
tokios beprotiškos šviesos.
43
Dabar esu 2400 metrų
44
aukštumoj
aukštumoj
visai vienas –
45
pamečiau
kompanjona.
kompanioną.
46
Reginiai savo išdidumu
47
net
žiaurus,
žiaurūs,
o aš
laukiu
laukiu,
48
sulaukt negaliu debesėlio,
49
kad galėčiau akis atverti.
50
Reikės leistis
žemyn
p
Physical note: [2v] //
žemyn
žemyn.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

51
3
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
3
52
Turbut
Turbūt
jau sudegiau
53
saulėj. Vienmarškinis įsi-
54
kasiau į sniegą ir meldžiaus
55
debesėlio – jis
neušėjo!
neužėjo!
Išsitri-
Išsitry-
56
niau veidą ir akis lašiniais,
57
Ant
ant
galvos užsirišau sniego
58
prisikrovę
c
Critical note: prisikrovęs ] vid ex err flpro -ęs
prisikrovę
prisikrovęs
abru
abrū
ir persiverčiau
59
per
viršunę!
viršūnę!
Ir nusileidžiau
60
keliais, kur nieks nevaikšto.
61
Visas kūnas dega, o aš
62
apsvaigęs nuo saulės
63
ir
įspudžių:
įspūdžių:
tiek įstabaus,
64
tiek nepaprasto regėjau!
65
Ką aš duočiau, kad tu tai
66
regėtai, kad tu taip saule
67
ir aukštybėmis apsvaigtai.
68
Tiek žiaurių, pašėlusių
69
įspudžių
įspūdžių
aš nesu
70
nuo Kaukazo laikų per-
71
gyvenęs! Ar pražydo
72
tau šiandie nors spin-
73
dulėlis
saulužės
saulužės,
Van-
74
dukai mano
mylimas!
mylimas?!
75
O aš juo aukščiau buvau,
76
juo daugiau saulės ir
77
platybės mačiau – juo
78
daugiau tave dainavau.
79
Bučiuoju
tave
tave,
Vandukelį
Vandukėli
80
mylimas!
81
Tav Bal
c
Critical note: Tav Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Tav Bal
Tavo Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas
Vandukai
Vandukai,
aš vėlei
1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang
1
2
Mielas
Vandukai
Vandukai,
aš vėlei
3
kalnuose
kalnuose
n
Note: Balys Sruoga su bičiuliu Faustu Kirša rengėsi kopti į 1 651 metrų aukščio Kreuzeck kalną Wetterstein kalnų grandinėje Bavarijoje.
– aukštai ir toli.
5 val.
c
Critical note: 5 val. ] 5 val[andą]
5 val.
4
Rytas Rytą
c
Critical note: Rytą ] cor flpro -as
Rytą
rytą
dar Tu
c
Critical note: Tu ] cor pro dar
Tu
dar turbūt tebemiegi
5
jir
ir
jaust nejunti – kad aš
6
taip toli tau dūmoju! Dar
7
saulelės nesimato, bet jau
8
daug kas susikėlo, tik mano
9
kompanjonas
kompanionas
baisiai durnas –
10
nekaip
niekaip
negaliu prikelt.
11
Šiandie dar tokia didelė
12
kelionė, dar ant tokios
13
aukštos
viršunės
viršūnės
keltis
14
ir dar šiandie
grįšt
grįžt
į
15
Miuncheną – nėr blo-
16
gesnio daikto, kaip su
17
durnu
kompajonu
kompanionu
iške-
18
liauti. Trauk jį galas.
19
O aš jau nebeatsimenu
20
nei dienų, nei mėnesio
21
skaitliaus, rodos, kad
22
šiandie sekmadienis –
23
Ar
ar
dar užtiks
dar Tave
c
Critical note: Tave ] cor pro dar
Tave
šis
24
laiškelis
Lietuvoj
Lietuvoj,
ar
25
gal jau
busi
būsi
išvažiavus
26
į
Berlyna?
p
Physical note: [1v] //
Berlyna?
Berlyną?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
2
28
Jau penkios su puse valan-
29
dos, kaip lipu ant šio
biau-
bjau-
30
rybės
kalno
kalno
n
Note: Kalbama apie Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalną Bavarijoje. Vėliau Balys Sruoga šiame atvirlaiškyje abstrakčiai nurodytas kelionės vietas konkretino: „Buvom Kreuzeck, kėlėmės į Alpspitz. Bet Kreuzecke nakvot taip šalta, kad ten iškentę porą nakčių daugiau pasilikt drąsos nebeturėjom. Tai nusiritom į apačią ir atsidūrėm Oberammergau. Čia apsistojom kiek „šilčiau“ – turim net kūrenamą kambarį. Iš ryto ropojam į kalnus, vakare vėl drožiam atgal“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Būgius, 1922-08-10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
ir vis negaliu už-
31
lipti. Jau nebetoli – beliko kokia
32
valanda
beiti,
beeiti,
bet
ką gi
ką gi
kad nega-
33
liu toliau – tokia
padukus
padūkus
saulė,
34
taip kepina, sniego tiek daug
35
ir taip jis
padukusiai
padūkusiai
blizga,
36
aš visai nebegaliu
žiurėti.
žiūrėti.
37
Jei toliau eičiau – galėčiau
38
visai apakti. Ir dabar
39
dar nežinau, kuo
40
gali baigtis.
41
Aš dar neregėjau
42
tokios beprotiškos šviesos.
43
Dabar esu 2400 metrų
44
aukštumoj
aukštumoj
visai vienas –
45
pamečiau
kompanjona.
kompanioną.
46
Reginiai savo išdidumu
47
net
žiaurus,
žiaurūs,
o aš
laukiu
laukiu,
48
sulaukt negaliu debesėlio,
49
kad galėčiau akis atverti.
50
Reikės leistis
žemyn
p
Physical note: [2v] //
žemyn
žemyn.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

51
3
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
3
52
Turbut
Turbūt
jau sudegiau
53
saulėj. Vienmarškinis įsi-
54
kasiau į sniegą ir meldžiaus
55
debesėlio – jis
neušėjo!
neužėjo!
Išsitri-
Išsitry-
56
niau veidą ir akis lašiniais,
57
Ant
ant
galvos užsirišau sniego
58
prisikrovę
c
Critical note: prisikrovęs ] vid ex err flpro -ęs
prisikrovę
prisikrovęs
abru
abrū
ir persiverčiau
59
per
viršunę!
viršūnę!
Ir nusileidžiau
60
keliais, kur nieks nevaikšto.
61
Visas kūnas dega, o aš
62
apsvaigęs nuo saulės
63
ir
įspudžių:
įspūdžių:
tiek įstabaus,
64
tiek nepaprasto regėjau!
65
Ką aš duočiau, kad tu tai
66
regėtai, kad tu taip saule
67
ir aukštybėmis apsvaigtai.
68
Tiek žiaurių, pašėlusių
69
įspudžių
įspūdžių
aš nesu
70
nuo Kaukazo laikų per-
71
gyvenęs! Ar pražydo
72
tau šiandie nors spin-
73
dulėlis
saulužės
saulužės,
Van-
74
dukai mano
mylimas!
mylimas?!
75
O aš juo aukščiau buvau,
76
juo daugiau saulės ir
77
platybės mačiau – juo
78
daugiau tave dainavau.
79
Bučiuoju
tave
tave,
Vandukelį
Vandukėli
80
mylimas!
81
Tav Bal
c
Critical note: Tav Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Tav Bal
Tavo Baliukas

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas
Vandukai
Vandukai,
aš vėlei
1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang
1
2
Mielas
Vandukai
Vandukai,
aš vėlei
3
kalnuose
kalnuose
n
Note: Balys Sruoga su bičiuliu Faustu Kirša rengėsi kopti į 1 651 metrų aukščio Kreuzeck kalną Wetterstein kalnų grandinėje Bavarijoje.
– aukštai ir toli.
5 val.
c
Critical note: 5 val. ] 5 val[andą]
5 val.
4
Rytas Rytą
c
Critical note: Rytą ] cor flpro -as
Rytą
rytą
dar Tu
c
Critical note: Tu ] cor pro dar
Tu
dar turbūt tebemiegi
5
jir
ir
jaust nejunti – kad aš
6
taip toli tau dūmoju! Dar
7
saulelės nesimato, bet jau
8
daug kas susikėlo, tik mano
9
kompanjonas
kompanionas
baisiai durnas –
10
nekaip
niekaip
negaliu prikelt.
11
Šiandie dar tokia didelė
12
kelionė, dar ant tokios
13
aukštos
viršunės
viršūnės
keltis
14
ir dar šiandie
grįšt
grįžt
į
15
Miuncheną – nėr blo-
16
gesnio daikto, kaip su
17
durnu
kompajonu
kompanionu
iške-
18
liauti. Trauk jį galas.
19
O aš jau nebeatsimenu
20
nei dienų, nei mėnesio
21
skaitliaus, rodos, kad
22
šiandie sekmadienis –
23
Ar
ar
dar užtiks
dar Tave
c
Critical note: Tave ] cor pro dar
Tave
šis
24
laiškelis
Lietuvoj
Lietuvoj,
ar
25
gal jau
busi
būsi
išvažiavus
26
į
Berlyna?
p
Physical note: [1v] //
Berlyna?
Berlyną?

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
2
28
Jau penkios su puse valan-
29
dos, kaip lipu ant šio
biau-
bjau-
30
rybės
kalno
kalno
n
Note: Kalbama apie Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalną Bavarijoje. Vėliau Balys Sruoga šiame atvirlaiškyje abstrakčiai nurodytas kelionės vietas konkretino: „Buvom Kreuzeck, kėlėmės į Alpspitz. Bet Kreuzecke nakvot taip šalta, kad ten iškentę porą nakčių daugiau pasilikt drąsos nebeturėjom. Tai nusiritom į apačią ir atsidūrėm Oberammergau. Čia apsistojom kiek „šilčiau“ – turim net kūrenamą kambarį. Iš ryto ropojam į kalnus, vakare vėl drožiam atgal“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Būgius, 1922-08-10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
ir vis negaliu už-
31
lipti. Jau nebetoli – beliko kokia
32
valanda
beiti,
beeiti,
bet
ką gi
ką gi
kad nega-
33
liu toliau – tokia
padukus
padūkus
saulė,
34
taip kepina, sniego tiek daug
35
ir taip jis
padukusiai
padūkusiai
blizga,
36
aš visai nebegaliu
žiurėti.
žiūrėti.
37
Jei toliau eičiau – galėčiau
38
visai apakti. Ir dabar
39
dar nežinau, kuo
40
gali baigtis.
41
Aš dar neregėjau
42
tokios beprotiškos šviesos.
43
Dabar esu 2400 metrų
44
aukštumoj
aukštumoj
visai vienas –
45
pamečiau
kompanjona.
kompanioną.
46
Reginiai savo išdidumu
47
net
žiaurus,
žiaurūs,
o aš
laukiu
laukiu,
48
sulaukt negaliu debesėlio,
49
kad galėčiau akis atverti.
50
Reikės leistis
žemyn
p
Physical note: [2v] //
žemyn
žemyn.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

51
3
c
Critical note: 2 ] add num in d ang
3
52
Turbut
Turbūt
jau sudegiau
53
saulėj. Vienmarškinis įsi-
54
kasiau į sniegą ir meldžiaus
55
debesėlio – jis
neušėjo!
neužėjo!
Išsitri-
Išsitry-
56
niau veidą ir akis lašiniais,
57
Ant
ant
galvos užsirišau sniego
58
prisikrovę
c
Critical note: prisikrovęs ] vid ex err flpro -ęs
prisikrovę
prisikrovęs
abru
abrū
ir persiverčiau
59
per
viršunę!
viršūnę!
Ir nusileidžiau
60
keliais, kur nieks nevaikšto.
61
Visas kūnas dega, o aš
62
apsvaigęs nuo saulės
63
ir
įspudžių:
įspūdžių:
tiek įstabaus,
64
tiek nepaprasto regėjau!
65
Ką aš duočiau, kad tu tai
66
regėtai, kad tu taip saule
67
ir aukštybėmis apsvaigtai.
68
Tiek žiaurių, pašėlusių
69
įspudžių
įspūdžių
aš nesu
70
nuo Kaukazo laikų per-
71
gyvenęs! Ar pražydo
72
tau šiandie nors spin-
73
dulėlis
saulužės
saulužės,
Van-
74
dukai mano
mylimas!
mylimas?!
75
O aš juo aukščiau buvau,
76
juo daugiau saulės ir
77
platybės mačiau – juo
78
daugiau tave dainavau.
79
Bučiuoju
tave
tave,
Vandukelį
Vandukėli
80
mylimas!
81
Tav Bal
c
Critical note: Tav Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Tav Bal
Tavo Baliukas

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add num in d ang
a3
Line number 3
Note: Balys Sruoga su bičiuliu Faustu Kirša rengėsi kopti į 1 651 metrų aukščio Kreuzeck kalną Wetterstein kalnų grandinėje Bavarijoje.
a1
Line number 3
Critical note: 5 val. ] 5 val[andą]
a1
Line number 4
Critical note: Rytą ] cor flpro -as
a1
Line number 4
Critical note: Tu ] cor pro dar
a1
Line number 23
Critical note: Tave ] cor pro dar
a1
Line number 26
Physical note: [1v] //
a1
Line number 27
Critical note: 2 ] add num in d ang
a3
Line number 30
Note: Kalbama apie Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalną Bavarijoje. Vėliau Balys Sruoga šiame atvirlaiškyje abstrakčiai nurodytas kelionės vietas konkretino: „Buvom Kreuzeck, kėlėmės į Alpspitz. Bet Kreuzecke nakvot taip šalta, kad ten iškentę porą nakčių daugiau pasilikt drąsos nebeturėjom. Tai nusiritom į apačią ir atsidūrėm Oberammergau. Čia apsistojom kiek „šilčiau“ – turim net kūrenamą kambarį. Iš ryto ropojam į kalnus, vakare vėl drožiam atgal“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Būgius, 1922-08-10, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
a1
Line number 50
Physical note: [2v] //
a1
Line number 51
Critical note: 2 ] add num in d ang
a1
Line number 58
Critical note: prisikrovęs ] vid ex err flpro -ęs
a1
Line number 81
Critical note: Tav Bal ] sign
a1
Line number 81
Physical note: [3v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_08_06_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_06_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_08_06_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_06_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1922_08_06_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_06_vd_3v.jpgX (Close panel)
image