Vandai Daugirdaitei, 1922-08-10

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-08-10

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_28 (1r–v, 2r–v), MLLM GEK 3961/40 (3r–v). Atvirlaiškis. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-08-10 atvirlaiškius, turinį („Paskutinė Austrijos vietelė“). Rašyta trijuose 8,8 × 13,9 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirukuose (1v, 2v, 3v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r, 2r, 3r – nespalvoti kalnų perėjos vaizdai („Hirschbühel (Mooswacht) mit dem Mühlsturzhorn 2288 m ü. d. M.“ Numeruota Balio Sruogos ranka. Kalnų viešbučio savininko ovalus spaudas: „Josef Kofler Gasthof Hifsehbühel 1153 m ü. d. M.“ Be išsiuntimo spaudo, pašto ženklo, adreso. Be voko. Atvirlaiškis iš Vandos Sruogienės albumo. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 223–224. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-08-10: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-08-10: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-08-10: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Zalcburgo – į Būgius, 1922-08-10, l. 1v, 2v, 3v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_08_10_4_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinio rašymo proceso rezultatas parodomas pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsispindi autorinis rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše parodomas vėliausias autorinio rašymo proceso sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autorinio rašymo vieta paaiškinama pažyma c („critical“), lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Paskutinė Austrijos viete-
1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang s l Paskutinė Austrijos viete-
1
2
Paskutinė Austrijos viete-
3
lė.
lė.
n
Note: Hirschbichl – perėja Berchtesgadeno Alpėse.
Už vienos minutės lendame
4
pro sieną, keliamės į
kalniuką
kalniuką,
5
paskui į klonį, paskui kelia-
6
mes
mės
į aukščiausią mūsų kelio-
7
nės kalną –
Watzmann.
Watzmann.
n
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.
Nuo jo nusi-
8
leisime į įstabiai
gražu
gražų
9
kalnų ežerą
c
Critical note: ežerą ] a ras kalnų
ežerą
Königsse Königsee
c
Critical note: Königssee ] cor pri e pro s
Königsee
Königssee
n
Note: Königssee – ežeras Bavarijoje, netoli pasienio su Austrija.
– ir iš
10
ten atgal į
Miuncheną,
Miuncheną
ir į Lie-
11
tuvą. Nebegaliu
bebuti
bebūti
kal-
12
nuose, taip pasiilgau
13
Tavęs.
Šianakt
Šiąnakt
nakvojome
14
kažkokiame vienuolyne ne
15
vienuolyne, bet tokioj
16
vietoj
vietoj,
kur
pilgeriai
pilgeriai
n
Note: Pilger vok =piligrimas.
melstis
17
eina.
eina
(Kirchentall)
(Kirchental
n
Note: Maria Kirchental – Romos katalikų piligrimų bažnyčia Sankt Martino mieste prie Loferio, Austrijoje, Zalcburgo žemėje.
),
– visą
18
naktį tave sapnavau
19
ir šiandie visą dieną
20
jau einame – ir visa
21
diena tu mano akyse
22
ir mintyse – nežinau,
23
kas tai pasidarė, bet
24
man taip ilgu, taip ilgu,
25
kad
kad,
rodos
rodos,
aš jau
nebe-
p
Physical note: [1v] //
nebe-

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

26
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang s l ištversiu – bėgsiu, lėksiu.
2
27
ištversiu – bėgsiu, lėksiu.
28
Kodel man taip ilgu pasidarė?
29
Negaliu nurimti, negaliu nei
30
kalnuose užsimiršti – my-
31
limas, mylimas mano Vandu-
32
kai! Aš nežinau, ar aš rasiu
33
Miunchene nuo Tavęs
laišką
laišką,
34
ar ne, bet atvažiavęs į Lietu-
35
vą aš tuoj į Tave atvažiuo-
36
siu – ar
gerai
gerai,
Vandukai? Ki-
37
taip aš negaliu – aš taip Tavęs
38
pasiilgau!
G Einu
c
Critical note: Einu ] cor E pro G
Einu
kalnais, pakal-
39
nėmis, žydinčiais klonimis
40
ir mano širdis tau dainuoja,
41
ir mano
sielą
siela
tavęs laukia.
42
Kaip karaliūnaitės, kuri ateina
43
gyventi ir
buti,
būti,
kaip dievaitės,
44
kuri ateina mylėti.
45
Vaddukai Vandukai ,
c
Critical note: Vandukai ] cor n pro d
Vandukai,
aš laimingas,
46
kad aš tave myliu –
47
Aš
aš
taip norėtau Tave išbučiuoti
48
kaitroj, kad tu
žinotum
žinotum,
49
kaip aš tave myliu. Mano
50
mielas, mielas numylėtas, išsva-
51
jotas Vandukas, mano
mylima
mylima,
52
mylima mano! Ar tu
53
norėtai, kad aš šiandie
54
tave visą visą išbučiuo-
55
tau, priglaustau prie
krutinės
p
Physical note: [2v] //
krutinės
krūtinės

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

56
3
c
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tave baltą ir virpančią,
3
57
tave
tave,
baltą ir virpančią,
58
tave
tave,
mylinčią ir bučiuojan-
59
čią?.. Ar
norėtai
norėtai,
Vandukai,
60
kad aš šiandie tave užsuptau
61
ušliuliuotau
užliūliuotau
bučiuodamas
62
tave, tave visą, visą! Kodel
63
aš taip pasiilgau
tavęs!
tavęs?
64
Aš nei nežinau, kaip tau
65
pasakyti – aš tik norėtau
66
tukstančių
tūkstančių
tukstančius
tūkstančius
67
kartų kartoti, kaip
68
aš tave
mylių,
myliu,
aš tik norė-
69
tau tave virpančią
70
kaitroje bučiuoti.
71
Mano mylimas, myli-
72
mas Vandukas! Mano
73
sapnai, mano gyvenimas,
74
mano dienos saulėtos –
75
visa
Tavo
Tavo,
visa Tavo
76
dainuojanti kara-
77
lystė. Aš tik norėtau,
78
kad tau amžius skam-
79
bėtų daina be žodžių: myliu!
80
Mylimas, mylimas
81
mano Vandukas.
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoj[u] ] vid ex err om fl -u
Bučiuoj
Bučiuoju
82
Tave
Tave,
glausdamas,
glausdamas
virpančią
virpančią.
83
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
84
10/VIII.
p
Physical note: [3v] //
10/VIII.
10/VIII

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Paskutinė Austrijos viete-
1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang s l Paskutinė Austrijos viete-
1
2
Paskutinė Austrijos viete-
3
lė.
lė.
n
Note: Hirschbichl – perėja Berchtesgadeno Alpėse.
Už vienos minutės lendame
4
pro sieną, keliamės į
kalniuką
kalniuką,
5
paskui į klonį, paskui kelia-
6
mes
mės
į aukščiausią mūsų kelio-
7
nės kalną –
Watzmann.
Watzmann.
n
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.
Nuo jo nusi-
8
leisime į įstabiai
gražu
gražų
9
kalnų ežerą
c
Critical note: ežerą ] a ras kalnų
ežerą
Königsse Königsee
c
Critical note: Königssee ] cor pri e pro s
Königsee
Königssee
n
Note: Königssee – ežeras Bavarijoje, netoli pasienio su Austrija.
– ir iš
10
ten atgal į
Miuncheną,
Miuncheną
ir į Lie-
11
tuvą. Nebegaliu
bebuti
bebūti
kal-
12
nuose, taip pasiilgau
13
Tavęs.
Šianakt
Šiąnakt
nakvojome
14
kažkokiame vienuolyne ne
15
vienuolyne, bet tokioj
16
vietoj
vietoj,
kur
pilgeriai
pilgeriai
n
Note: Pilger vok =piligrimas.
melstis
17
eina.
eina
(Kirchentall)
(Kirchental
n
Note: Maria Kirchental – Romos katalikų piligrimų bažnyčia Sankt Martino mieste prie Loferio, Austrijoje, Zalcburgo žemėje.
),
– visą
18
naktį tave sapnavau
19
ir šiandie visą dieną
20
jau einame – ir visa
21
diena tu mano akyse
22
ir mintyse – nežinau,
23
kas tai pasidarė, bet
24
man taip ilgu, taip ilgu,
25
kad
kad,
rodos
rodos,
aš jau
nebe-
p
Physical note: [1v] //
nebe-

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

26
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang s l ištversiu – bėgsiu, lėksiu.
2
27
ištversiu – bėgsiu, lėksiu.
28
Kodel man taip ilgu pasidarė?
29
Negaliu nurimti, negaliu nei
30
kalnuose užsimiršti – my-
31
limas, mylimas mano Vandu-
32
kai! Aš nežinau, ar aš rasiu
33
Miunchene nuo Tavęs
laišką
laišką,
34
ar ne, bet atvažiavęs į Lietu-
35
vą aš tuoj į Tave atvažiuo-
36
siu – ar
gerai
gerai,
Vandukai? Ki-
37
taip aš negaliu – aš taip Tavęs
38
pasiilgau!
G Einu
c
Critical note: Einu ] cor E pro G
Einu
kalnais, pakal-
39
nėmis, žydinčiais klonimis
40
ir mano širdis tau dainuoja,
41
ir mano
sielą
siela
tavęs laukia.
42
Kaip karaliūnaitės, kuri ateina
43
gyventi ir
buti,
būti,
kaip dievaitės,
44
kuri ateina mylėti.
45
Vaddukai Vandukai ,
c
Critical note: Vandukai ] cor n pro d
Vandukai,
aš laimingas,
46
kad aš tave myliu –
47
Aš
aš
taip norėtau Tave išbučiuoti
48
kaitroj, kad tu
žinotum
žinotum,
49
kaip aš tave myliu. Mano
50
mielas, mielas numylėtas, išsva-
51
jotas Vandukas, mano
mylima
mylima,
52
mylima mano! Ar tu
53
norėtai, kad aš šiandie
54
tave visą visą išbučiuo-
55
tau, priglaustau prie
krutinės
p
Physical note: [2v] //
krutinės
krūtinės

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

56
3
c
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tave baltą ir virpančią,
3
57
tave
tave,
baltą ir virpančią,
58
tave
tave,
mylinčią ir bučiuojan-
59
čią?.. Ar
norėtai
norėtai,
Vandukai,
60
kad aš šiandie tave užsuptau
61
ušliuliuotau
užliūliuotau
bučiuodamas
62
tave, tave visą, visą! Kodel
63
aš taip pasiilgau
tavęs!
tavęs?
64
Aš nei nežinau, kaip tau
65
pasakyti – aš tik norėtau
66
tukstančių
tūkstančių
tukstančius
tūkstančius
67
kartų kartoti, kaip
68
aš tave
mylių,
myliu,
aš tik norė-
69
tau tave virpančią
70
kaitroje bučiuoti.
71
Mano mylimas, myli-
72
mas Vandukas! Mano
73
sapnai, mano gyvenimas,
74
mano dienos saulėtos –
75
visa
Tavo
Tavo,
visa Tavo
76
dainuojanti kara-
77
lystė. Aš tik norėtau,
78
kad tau amžius skam-
79
bėtų daina be žodžių: myliu!
80
Mylimas, mylimas
81
mano Vandukas.
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoj[u] ] vid ex err om fl -u
Bučiuoj
Bučiuoju
82
Tave
Tave,
glausdamas,
glausdamas
virpančią
virpančią.
83
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
84
10/VIII.
p
Physical note: [3v] //
10/VIII.
10/VIII

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Paskutinė Austrijos viete-
1
1
c
Critical note: 1 ] add num in d ang s l Paskutinė Austrijos viete-
1
2
Paskutinė Austrijos viete-
3
lė.
lė.
n
Note: Hirschbichl – perėja Berchtesgadeno Alpėse.
Už vienos minutės lendame
4
pro sieną, keliamės į
kalniuką
kalniuką,
5
paskui į klonį, paskui kelia-
6
mes
mės
į aukščiausią mūsų kelio-
7
nės kalną –
Watzmann.
Watzmann.
n
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.
Nuo jo nusi-
8
leisime į įstabiai
gražu
gražų
9
kalnų ežerą
c
Critical note: ežerą ] a ras kalnų
ežerą
Königsse Königsee
c
Critical note: Königssee ] cor pri e pro s
Königsee
Königssee
n
Note: Königssee – ežeras Bavarijoje, netoli pasienio su Austrija.
– ir iš
10
ten atgal į
Miuncheną,
Miuncheną
ir į Lie-
11
tuvą. Nebegaliu
bebuti
bebūti
kal-
12
nuose, taip pasiilgau
13
Tavęs.
Šianakt
Šiąnakt
nakvojome
14
kažkokiame vienuolyne ne
15
vienuolyne, bet tokioj
16
vietoj
vietoj,
kur
pilgeriai
pilgeriai
n
Note: Pilger vok =piligrimas.
melstis
17
eina.
eina
(Kirchentall)
(Kirchental
n
Note: Maria Kirchental – Romos katalikų piligrimų bažnyčia Sankt Martino mieste prie Loferio, Austrijoje, Zalcburgo žemėje.
),
– visą
18
naktį tave sapnavau
19
ir šiandie visą dieną
20
jau einame – ir visa
21
diena tu mano akyse
22
ir mintyse – nežinau,
23
kas tai pasidarė, bet
24
man taip ilgu, taip ilgu,
25
kad
kad,
rodos
rodos,
aš jau
nebe-
p
Physical note: [1v] //
nebe-

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

26
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang s l ištversiu – bėgsiu, lėksiu.
2
27
ištversiu – bėgsiu, lėksiu.
28
Kodel man taip ilgu pasidarė?
29
Negaliu nurimti, negaliu nei
30
kalnuose užsimiršti – my-
31
limas, mylimas mano Vandu-
32
kai! Aš nežinau, ar aš rasiu
33
Miunchene nuo Tavęs
laišką
laišką,
34
ar ne, bet atvažiavęs į Lietu-
35
vą aš tuoj į Tave atvažiuo-
36
siu – ar
gerai
gerai,
Vandukai? Ki-
37
taip aš negaliu – aš taip Tavęs
38
pasiilgau!
G Einu
c
Critical note: Einu ] cor E pro G
Einu
kalnais, pakal-
39
nėmis, žydinčiais klonimis
40
ir mano širdis tau dainuoja,
41
ir mano
sielą
siela
tavęs laukia.
42
Kaip karaliūnaitės, kuri ateina
43
gyventi ir
buti,
būti,
kaip dievaitės,
44
kuri ateina mylėti.
45
Vaddukai Vandukai ,
c
Critical note: Vandukai ] cor n pro d
Vandukai,
aš laimingas,
46
kad aš tave myliu –
47
Aš
aš
taip norėtau Tave išbučiuoti
48
kaitroj, kad tu
žinotum
žinotum,
49
kaip aš tave myliu. Mano
50
mielas, mielas numylėtas, išsva-
51
jotas Vandukas, mano
mylima
mylima,
52
mylima mano! Ar tu
53
norėtai, kad aš šiandie
54
tave visą visą išbučiuo-
55
tau, priglaustau prie
krutinės
p
Physical note: [2v] //
krutinės
krūtinės

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

56
3
c
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tave baltą ir virpančią,
3
57
tave
tave,
baltą ir virpančią,
58
tave
tave,
mylinčią ir bučiuojan-
59
čią?.. Ar
norėtai
norėtai,
Vandukai,
60
kad aš šiandie tave užsuptau
61
ušliuliuotau
užliūliuotau
bučiuodamas
62
tave, tave visą, visą! Kodel
63
aš taip pasiilgau
tavęs!
tavęs?
64
Aš nei nežinau, kaip tau
65
pasakyti – aš tik norėtau
66
tukstančių
tūkstančių
tukstančius
tūkstančius
67
kartų kartoti, kaip
68
aš tave
mylių,
myliu,
aš tik norė-
69
tau tave virpančią
70
kaitroje bučiuoti.
71
Mano mylimas, myli-
72
mas Vandukas! Mano
73
sapnai, mano gyvenimas,
74
mano dienos saulėtos –
75
visa
Tavo
Tavo,
visa Tavo
76
dainuojanti kara-
77
lystė. Aš tik norėtau,
78
kad tau amžius skam-
79
bėtų daina be žodžių: myliu!
80
Mylimas, mylimas
81
mano Vandukas.
Bučiuoj
c
Critical note: Bučiuoj[u] ] vid ex err om fl -u
Bučiuoj
Bučiuoju
82
Tave
Tave,
glausdamas,
glausdamas
virpančią
virpančią.
83
Tavo
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
Bal
84
10/VIII.
p
Physical note: [3v] //
10/VIII.
10/VIII

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add num in d ang s l Paskutinė Austrijos viete-
a3
Line number 3
Note: Hirschbichl – perėja Berchtesgadeno Alpėse.
a3
Line number 7
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.
a1
Line number 9
Critical note: ežerą ] a ras kalnų
a1
Line number 9
Critical note: Königssee ] cor pri e pro s
a3
Line number 9
Note: Königssee – ežeras Bavarijoje, netoli pasienio su Austrija.
a3
Line number 16
Note: Pilger vok =piligrimas.
a3
Line number 17
Note: Maria Kirchental – Romos katalikų piligrimų bažnyčia Sankt Martino mieste prie Loferio, Austrijoje, Zalcburgo žemėje.
a1
Line number 25
Physical note: [1v] //
a1
Line number 26
Critical note: 2 ] add num in d ang s l ištversiu – bėgsiu, lėksiu.
a1
Line number 38
Critical note: Einu ] cor E pro G
a1
Line number 45
Critical note: Vandukai ] cor n pro d
a1
Line number 55
Physical note: [2v] //
a1
Line number 56
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tave baltą ir virpančią,
a1
Line number 81
Critical note: Bučiuoj[u] ] vid ex err om fl -u
a1
Line number 83
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 84
Physical note: [3v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_08_10_4_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_10_4_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_08_10_4_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_10_4_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1922_08_10_4_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_10_4_vd_3v.jpgX (Close panel)
image