Vandai Daugirdaitei, 1922-08-26

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-08-26

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 680. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1922-08-25 laišką, turinį („Šeštadienis. / Šiandie po didelių barnių su Šimkum važiuoju į Klaipėdą…“), Vandos Sruogienės pastabą („Iš Kauno į Bugius / 1922 m. rudeniop“). Rašyta dviejuose 10,4 × 15,0 cm iš bloknoto išplėšto, gelstelėjusio, languoto popieriaus lapeliuose „dantytais“ kraštais (1r–v, 2r–v) pieštuku. Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Yra juosvų pirštų atspaudų žymių. Ištepta. Be voko. Nuorašai (mašinraščiai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 229 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, l. 43, KC PENN, l. 44 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-08-26: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-08-26: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-08-26: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Kauno – į Būgius, 1922-08-26, l. 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_08_26_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šeštadienis
Šeštadienis.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang
1
2
Šeštadienis
Šeštadienis.
3
Vandukai, nuo tavęs
4
taip senai beturėjau
5
žinutę – ir kada aš
6
dabar
gausiu.
gausiu?
Šiandie
7
po didelių barnių
8
su
Šimkum
Šimkum
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. Balys Sruoga, 1921 m. pavasarį paprašytas Stasio Šimkaus, buvo jam pažadėjęs sukurti operos libretą pagal rašytojo Jono Žiliaus-Jonilos poemėlę Vestuvės. Balys Sruoga į tokias užduotis rimtai nežiūrėdavo, atlikdavo greitai, per daug negalvodamas. O šis darbas buvo atidėliojamas, Balys Sruoga jam vis nerasdavo laiko. Tai nepatiko kompozitoriui Stasiui Šimkui, kuris per 1922 m. Balio Sruogos vasaros atostogas neiškentęs atvyko į Baibokus, kad rašytoją išsivežtų į Klaipėdą ištesėti pažado.
važiuoju
9
į Klaipėdą specia-
10
linai
operą
operą
n
Note: „Kalbama apie operą „Pagirėnai“ („Kaimas prie dvaro“). Šio veikalo sumanymas S. Šimkui gimė 1917 m. Amerikoje, kur pradėtas kurti pirmasis operos paveikslas. Tačiau trūko libreto. Vis dėlto ir po B. Sruogos 1922 m. parengtojo teksto darbas ne ką tepasistūmė. Prie operos S. Šimkus grįžo tik po 1930 m., bet jau naudodamasis nauju – S. Santvaro – tekstu. […] Pats S. Santvaras pasakoja, kad pertvarkyti B. Sruogos libretą S. Šimkus jam pasiūlęs 1930 m. Milane, kur abu tuo metu gyvenę. Atsiųstą B. Sruogos tekstą, 18–20 p. apimties, sukurtą liaudies dainų stiliumi, S. Santvaras iš esmės perkūręs, pakeisdamas net fabulą; iš B. Sruogos libreto likę tik atskiri posmai ar posakiai, daugiausia choruose. Kai po kelerių metų S. Šimkus baigė muziką ir kūrinys buvo statomas teatre, iškilęs autorystės klausimas. Buvę kreiptasi į B. Sruogą. Perskaitęs naująjį tekstą, šis atsisakęs savo teisių, motyvuodamas pakeitimų mastu (S. Santvaro atsiminimai. – BSMA, p. 288–290). B. Sruogos libretas, atrodo, dingęs“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 177). Vanda Sruogienė liudijo, kad Balys Sruoga operos libretą „rašė 1922 m. per atostogas tarp vasaros ir rudens semestro, rudeniop specialiai nuvažiavęs į Klaipėdą pas Šimkų. Rašė greit, beveik be miego, rūkydamas ir gerdamas juodą kavą, grogą. Libretto buvo Šimkaus ir Žiliaus entuziastingai priimtas, bet paskui Šimkus juo nepasinaudojo, pakeitęs sumanymą pavedė Santvarui“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1970-04-15, in: LLTI TS, l. 1r).
rašyti –
11
be vizos, be nieko,
12
kol
opera
operą
parašysiu –
13
teks sėdėti Klaipė-
14
doj, nors ten
15
turėsiu visą užlai-
16
kymą.
kymą.
n
Note: Klaipėdoje Balys Sruoga apgyvendintas Stasio Šimkaus nuomojamame bute Kopgalyje pas rašytoją Joną Žilių-Jonilą.
Manau
17
į dvi
savaiti
p
Physical note: [1r] //
savaiti

Facsimile Image Placeholder

18
parašyti.
parašyti.
n
Note: Balys Sruoga operos libretą parašė po savaitės (1922-09-02), pats apibūdino kūrinio rašymo procesą: „Šiandie savaitė suėjo, kaip aš Klaipėdoj, o aš jau turiu operą. Vakar skaičiau jau ją visoj draugijoj ir visi ją džiaugsmingai priėmė. Rašiau: kėliau 7 val. rytą, iki 10–11 val. verčiuos literatūroj, iki 7 val. vakaro rašau, vakare einu pas kun., kuris dabar ne kunigas, o tik ponas Žilius, ir ten sėdžiu iki 12–1 val. vakar. Buvo ištisos dienos, kad aš iš namų neišeinu. Tik vėjas iš marių ūžia languose, tik kažkokios šeštarnės sukas – tai vėjas vidunaktį mano langus graužia. Taip dienos slinko darbe, rūpesty, beprotybėj, o naktys – marių vėjuj. Šiandie jau antrą dieną nieko nedirbu – ilsiuos, sapnus sapnuoju. Kai tas penkias dienas rašiau – latras buvau: gėriau juodą kavą, labai daug rūkiau, gėriau prancūzų konjaką, taip kad vakare, kai pasikeldavau nuo stalo, rankos drebėdavo ir akyse nežinomi pasauliai pynės. Bet šiandie antra diena, kaip darbas baigtas, nerūkau ir net kavos negeriu, tik marių pakrantėj su vaikais žaidžiu. O bangos taip ūžia, taip gaudžia, vilnys tokios didelės! Rods, šiandie kitas pasaulis, ir nervai tokie ramūs, ir krūtinė tokia laisva! Aš čia taip daug turėjau beprotiško darbo ir pašėlusio džiaugsmo. Žinai, aš rašau arijas, dainas, užu sienos Šimkus fortepijonu groja, vienoj pusėj vėjas dūksta, kitoj pusėj pačioj palangėj marės ūžia, vilnys po kojų gula. O vakare kas vakarą einame į seną Žilių“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Klaipėdos – į Būgius, 1922-09-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 689, l. 1r, 2r).
Paskui
19
grįšiu namo – pro
20
Mažeikius
Mažeikius,
Viekšnius
Viekšnius,
21
Šaulius… Vandukėl,
22
tik tu man parašyk
23
į Klaipėdą – aš taip
24
tavęs
pasiilgai,
c
Critical note: pasiilgai ] vid ex err fl -ai pro -au
pasiilgai,
pasiilgau,
25
aš taip tavęs laukiu!
26
O nuo tavęs aš tik
27
vieną laiškelį tetu-
28
rėjau ir daugiau
29
nieko nežinau.
30
Tik tu parašyk
31
man – aš taip
lauksiu
p
Physical note: [1v] //
lauksiu
lauksiu.

Facsimile Image Placeholder

32
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Su Jadze išsikalbėjom.
2
33
Su
Jadze
Jadze
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė. 1920–1923 m. ji, sesers Valerijos Čiurlionytės ir jos vyro Romano Karužos remiama, studijavo Leipcigo konservatorijoje.
išsikalbėjom.
34
Vėl viskas gerai,
35
tiktai
Karuža
Karuža
n
Note: Romanas Karuža (1883–1963), ekonomistas, kultūros veikėjas. Jis rėmė Jadvygos Čiurlionytės mokslus Leipcigo konservatorijoje. Tuo metu pragyvenimas svetimšaliams nebuvo brangus dėl infliacijos.
subankru-
36
tavo – ir ji neturi
37
piningų –
tad dabar
c
Critical note: dabar ] cor pro vid tad
dabar
38
prašo stipendi-
39
jos – gal
gaus,
gaus.
40
Kaune net nesuspė-
41
jau
Navako
Navako
n
Note: Jonas Navakas (1896–1956), teisininkas, 1920–1923 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje, kartu su Baliu Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
pama-
42
tyti ir
Klimos
Klimos
n
Note: „Klementina Kopystinskaitė buvo mano tėvo šeimininkė Ukrainoje, 1922 m. vasarą ji perėjo slapta sieną į Lenkiją, atsidūrė pas mano tetą Anelę Venordin Liubline ir su mumis susisiekus, prašė padėti jai atvažiuoti į Lietuvą. Tėvas klausė, ar aš sutinku ją priimti – man tai buvo didžiausias smūgis, nes dar Ukrainoj ji mane labai vargino (norėjo už tėvo ištekėti), dalinai dėl jos aš nenorėjau grįžti pas tėvą, kai žadėjau, 1918 m. atvykusi į Lietuvą… Bet tėvui buvo reikalinga šeimininkė, savas, žinomas žmogus… Aš jam ūkininkauti nepadėjau, išvažiavau studijuoti į Berlyną, turėjau sutikti. Balys per Joną Navaką išrūpino jai leidimą pereiti demarkacijos liniją, mudu su Baliu buvom nuvažiavę į Vievį jos pasitikti… Aš ją parsivežiau į Būgius. Ji liko ten šeimininkauti, darė mums su Baliu didelius nemalonumus, jau kai mes buvom vedę, pagaliau už tėvo ištekėjo, bet nesiliovė intriguoti ir nuodyti mums gyvenimą. 1944 m. rudenį mums su Dalia pasitraukus į Vokietiją, ji liko su tėvu vargti sudegintuose, karo nualintuose Būgiuose dideliame varge. Tėvas mirė 1946 m., ji dar pora metų gyveno mūsų ištikimų tarnaičių globojama“ (Vandos Sruogienės pastaba); „Vedė [tėvas] moterį, kurią buvo paėmęs už šeimininkę, kai motina mano mirė, man buvo 12 metų amžiaus… Nebuvo ji blogas žmogus, bet mažos inteligencijos, be to, – lenkė, mano vyro nesuprato, juo nepasitikėjo, intrigavo prieš jį ir prieš mane. Liūdni dalykai dėl to buvo“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-07-01, in: LLTI TS, l. 2r).
reika-
43
išspr išaiškinti .
c
Critical note: išaiškinti ] cor pro išspr
išaiškinti.
44
O
budamas
būdamas
namie
45
jo laiško dar
46
nebuvau gavęs.
47
Dabar
važiuoju
p
Physical note: [2r] //
važiuoju

Facsimile Image Placeholder

48
kompanijoj: Šimkus,
49
Jonas
Yčas
Yčas
n
Note: Jonas Yčas (1880–1931), istorikas, pedagogas, 1920–1925 m. Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų direktorius. Nuo 1922 m. profesorius, Lietuvos universitete dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją.
ir
Blynas.
Blynas.
n
Note: Zenonas Blynas (1908–1946), antinacinio pasipriešinimo veikėjas.
50
Jau naktis, tamsu,
51
nesimato rašyti.
52
O aš tau
dumoju.
dūmoju.
53
Už valandos ir Radvi-
54
liškis, Šauliai, Viekšniai.
55
Vandukai, ką aš
56
duočiau, kad
tavę
tave
57
pamatytau. Tu pagal-
58
vok gerai apie mane,
59
kad man
sektus
sektųs
60
darbas padaryti.
61
Bučiuoju Tave
labai
p
Physical note: [2v] //
labai
labai.

Facsimile Image Placeholder

Šeštadienis
Šeštadienis.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang
1
2
Šeštadienis
Šeštadienis.
3
Vandukai, nuo tavęs
4
taip senai beturėjau
5
žinutę – ir kada aš
6
dabar
gausiu.
gausiu?
Šiandie
7
po didelių barnių
8
su
Šimkum
Šimkum
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. Balys Sruoga, 1921 m. pavasarį paprašytas Stasio Šimkaus, buvo jam pažadėjęs sukurti operos libretą pagal rašytojo Jono Žiliaus-Jonilos poemėlę Vestuvės. Balys Sruoga į tokias užduotis rimtai nežiūrėdavo, atlikdavo greitai, per daug negalvodamas. O šis darbas buvo atidėliojamas, Balys Sruoga jam vis nerasdavo laiko. Tai nepatiko kompozitoriui Stasiui Šimkui, kuris per 1922 m. Balio Sruogos vasaros atostogas neiškentęs atvyko į Baibokus, kad rašytoją išsivežtų į Klaipėdą ištesėti pažado.
važiuoju
9
į Klaipėdą specia-
10
linai
operą
operą
n
Note: „Kalbama apie operą „Pagirėnai“ („Kaimas prie dvaro“). Šio veikalo sumanymas S. Šimkui gimė 1917 m. Amerikoje, kur pradėtas kurti pirmasis operos paveikslas. Tačiau trūko libreto. Vis dėlto ir po B. Sruogos 1922 m. parengtojo teksto darbas ne ką tepasistūmė. Prie operos S. Šimkus grįžo tik po 1930 m., bet jau naudodamasis nauju – S. Santvaro – tekstu. […] Pats S. Santvaras pasakoja, kad pertvarkyti B. Sruogos libretą S. Šimkus jam pasiūlęs 1930 m. Milane, kur abu tuo metu gyvenę. Atsiųstą B. Sruogos tekstą, 18–20 p. apimties, sukurtą liaudies dainų stiliumi, S. Santvaras iš esmės perkūręs, pakeisdamas net fabulą; iš B. Sruogos libreto likę tik atskiri posmai ar posakiai, daugiausia choruose. Kai po kelerių metų S. Šimkus baigė muziką ir kūrinys buvo statomas teatre, iškilęs autorystės klausimas. Buvę kreiptasi į B. Sruogą. Perskaitęs naująjį tekstą, šis atsisakęs savo teisių, motyvuodamas pakeitimų mastu (S. Santvaro atsiminimai. – BSMA, p. 288–290). B. Sruogos libretas, atrodo, dingęs“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 177). Vanda Sruogienė liudijo, kad Balys Sruoga operos libretą „rašė 1922 m. per atostogas tarp vasaros ir rudens semestro, rudeniop specialiai nuvažiavęs į Klaipėdą pas Šimkų. Rašė greit, beveik be miego, rūkydamas ir gerdamas juodą kavą, grogą. Libretto buvo Šimkaus ir Žiliaus entuziastingai priimtas, bet paskui Šimkus juo nepasinaudojo, pakeitęs sumanymą pavedė Santvarui“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1970-04-15, in: LLTI TS, l. 1r).
rašyti –
11
be vizos, be nieko,
12
kol
opera
operą
parašysiu –
13
teks sėdėti Klaipė-
14
doj, nors ten
15
turėsiu visą užlai-
16
kymą.
kymą.
n
Note: Klaipėdoje Balys Sruoga apgyvendintas Stasio Šimkaus nuomojamame bute Kopgalyje pas rašytoją Joną Žilių-Jonilą.
Manau
17
į dvi
savaiti
p
Physical note: [1r] //
savaiti

Facsimile Image Placeholder

18
parašyti.
parašyti.
n
Note: Balys Sruoga operos libretą parašė po savaitės (1922-09-02), pats apibūdino kūrinio rašymo procesą: „Šiandie savaitė suėjo, kaip aš Klaipėdoj, o aš jau turiu operą. Vakar skaičiau jau ją visoj draugijoj ir visi ją džiaugsmingai priėmė. Rašiau: kėliau 7 val. rytą, iki 10–11 val. verčiuos literatūroj, iki 7 val. vakaro rašau, vakare einu pas kun., kuris dabar ne kunigas, o tik ponas Žilius, ir ten sėdžiu iki 12–1 val. vakar. Buvo ištisos dienos, kad aš iš namų neišeinu. Tik vėjas iš marių ūžia languose, tik kažkokios šeštarnės sukas – tai vėjas vidunaktį mano langus graužia. Taip dienos slinko darbe, rūpesty, beprotybėj, o naktys – marių vėjuj. Šiandie jau antrą dieną nieko nedirbu – ilsiuos, sapnus sapnuoju. Kai tas penkias dienas rašiau – latras buvau: gėriau juodą kavą, labai daug rūkiau, gėriau prancūzų konjaką, taip kad vakare, kai pasikeldavau nuo stalo, rankos drebėdavo ir akyse nežinomi pasauliai pynės. Bet šiandie antra diena, kaip darbas baigtas, nerūkau ir net kavos negeriu, tik marių pakrantėj su vaikais žaidžiu. O bangos taip ūžia, taip gaudžia, vilnys tokios didelės! Rods, šiandie kitas pasaulis, ir nervai tokie ramūs, ir krūtinė tokia laisva! Aš čia taip daug turėjau beprotiško darbo ir pašėlusio džiaugsmo. Žinai, aš rašau arijas, dainas, užu sienos Šimkus fortepijonu groja, vienoj pusėj vėjas dūksta, kitoj pusėj pačioj palangėj marės ūžia, vilnys po kojų gula. O vakare kas vakarą einame į seną Žilių“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Klaipėdos – į Būgius, 1922-09-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 689, l. 1r, 2r).
Paskui
19
grįšiu namo – pro
20
Mažeikius
Mažeikius,
Viekšnius
Viekšnius,
21
Šaulius… Vandukėl,
22
tik tu man parašyk
23
į Klaipėdą – aš taip
24
tavęs
pasiilgai,
c
Critical note: pasiilgai ] vid ex err fl -ai pro -au
pasiilgai,
pasiilgau,
25
aš taip tavęs laukiu!
26
O nuo tavęs aš tik
27
vieną laiškelį tetu-
28
rėjau ir daugiau
29
nieko nežinau.
30
Tik tu parašyk
31
man – aš taip
lauksiu
p
Physical note: [1v] //
lauksiu
lauksiu.

Facsimile Image Placeholder

32
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Su Jadze išsikalbėjom.
2
33
Su
Jadze
Jadze
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė. 1920–1923 m. ji, sesers Valerijos Čiurlionytės ir jos vyro Romano Karužos remiama, studijavo Leipcigo konservatorijoje.
išsikalbėjom.
34
Vėl viskas gerai,
35
tiktai
Karuža
Karuža
n
Note: Romanas Karuža (1883–1963), ekonomistas, kultūros veikėjas. Jis rėmė Jadvygos Čiurlionytės mokslus Leipcigo konservatorijoje. Tuo metu pragyvenimas svetimšaliams nebuvo brangus dėl infliacijos.
subankru-
36
tavo – ir ji neturi
37
piningų –
tad dabar
c
Critical note: dabar ] cor pro vid tad
dabar
38
prašo stipendi-
39
jos – gal
gaus,
gaus.
40
Kaune net nesuspė-
41
jau
Navako
Navako
n
Note: Jonas Navakas (1896–1956), teisininkas, 1920–1923 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje, kartu su Baliu Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
pama-
42
tyti ir
Klimos
Klimos
n
Note: „Klementina Kopystinskaitė buvo mano tėvo šeimininkė Ukrainoje, 1922 m. vasarą ji perėjo slapta sieną į Lenkiją, atsidūrė pas mano tetą Anelę Venordin Liubline ir su mumis susisiekus, prašė padėti jai atvažiuoti į Lietuvą. Tėvas klausė, ar aš sutinku ją priimti – man tai buvo didžiausias smūgis, nes dar Ukrainoj ji mane labai vargino (norėjo už tėvo ištekėti), dalinai dėl jos aš nenorėjau grįžti pas tėvą, kai žadėjau, 1918 m. atvykusi į Lietuvą… Bet tėvui buvo reikalinga šeimininkė, savas, žinomas žmogus… Aš jam ūkininkauti nepadėjau, išvažiavau studijuoti į Berlyną, turėjau sutikti. Balys per Joną Navaką išrūpino jai leidimą pereiti demarkacijos liniją, mudu su Baliu buvom nuvažiavę į Vievį jos pasitikti… Aš ją parsivežiau į Būgius. Ji liko ten šeimininkauti, darė mums su Baliu didelius nemalonumus, jau kai mes buvom vedę, pagaliau už tėvo ištekėjo, bet nesiliovė intriguoti ir nuodyti mums gyvenimą. 1944 m. rudenį mums su Dalia pasitraukus į Vokietiją, ji liko su tėvu vargti sudegintuose, karo nualintuose Būgiuose dideliame varge. Tėvas mirė 1946 m., ji dar pora metų gyveno mūsų ištikimų tarnaičių globojama“ (Vandos Sruogienės pastaba); „Vedė [tėvas] moterį, kurią buvo paėmęs už šeimininkę, kai motina mano mirė, man buvo 12 metų amžiaus… Nebuvo ji blogas žmogus, bet mažos inteligencijos, be to, – lenkė, mano vyro nesuprato, juo nepasitikėjo, intrigavo prieš jį ir prieš mane. Liūdni dalykai dėl to buvo“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-07-01, in: LLTI TS, l. 2r).
reika-
43
išspr išaiškinti .
c
Critical note: išaiškinti ] cor pro išspr
išaiškinti.
44
O
budamas
būdamas
namie
45
jo laiško dar
46
nebuvau gavęs.
47
Dabar
važiuoju
p
Physical note: [2r] //
važiuoju

Facsimile Image Placeholder

48
kompanijoj: Šimkus,
49
Jonas
Yčas
Yčas
n
Note: Jonas Yčas (1880–1931), istorikas, pedagogas, 1920–1925 m. Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų direktorius. Nuo 1922 m. profesorius, Lietuvos universitete dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją.
ir
Blynas.
Blynas.
n
Note: Zenonas Blynas (1908–1946), antinacinio pasipriešinimo veikėjas.
50
Jau naktis, tamsu,
51
nesimato rašyti.
52
O aš tau
dumoju.
dūmoju.
53
Už valandos ir Radvi-
54
liškis, Šauliai, Viekšniai.
55
Vandukai, ką aš
56
duočiau, kad
tavę
tave
57
pamatytau. Tu pagal-
58
vok gerai apie mane,
59
kad man
sektus
sektųs
60
darbas padaryti.
61
Bučiuoju Tave
labai
p
Physical note: [2v] //
labai
labai.

Facsimile Image Placeholder

Šeštadienis
Šeštadienis.
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang
1
2
Šeštadienis
Šeštadienis.
3
Vandukai, nuo tavęs
4
taip senai beturėjau
5
žinutę – ir kada aš
6
dabar
gausiu.
gausiu?
Šiandie
7
po didelių barnių
8
su
Šimkum
Šimkum
n
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. Balys Sruoga, 1921 m. pavasarį paprašytas Stasio Šimkaus, buvo jam pažadėjęs sukurti operos libretą pagal rašytojo Jono Žiliaus-Jonilos poemėlę Vestuvės. Balys Sruoga į tokias užduotis rimtai nežiūrėdavo, atlikdavo greitai, per daug negalvodamas. O šis darbas buvo atidėliojamas, Balys Sruoga jam vis nerasdavo laiko. Tai nepatiko kompozitoriui Stasiui Šimkui, kuris per 1922 m. Balio Sruogos vasaros atostogas neiškentęs atvyko į Baibokus, kad rašytoją išsivežtų į Klaipėdą ištesėti pažado.
važiuoju
9
į Klaipėdą specia-
10
linai
operą
operą
n
Note: „Kalbama apie operą „Pagirėnai“ („Kaimas prie dvaro“). Šio veikalo sumanymas S. Šimkui gimė 1917 m. Amerikoje, kur pradėtas kurti pirmasis operos paveikslas. Tačiau trūko libreto. Vis dėlto ir po B. Sruogos 1922 m. parengtojo teksto darbas ne ką tepasistūmė. Prie operos S. Šimkus grįžo tik po 1930 m., bet jau naudodamasis nauju – S. Santvaro – tekstu. […] Pats S. Santvaras pasakoja, kad pertvarkyti B. Sruogos libretą S. Šimkus jam pasiūlęs 1930 m. Milane, kur abu tuo metu gyvenę. Atsiųstą B. Sruogos tekstą, 18–20 p. apimties, sukurtą liaudies dainų stiliumi, S. Santvaras iš esmės perkūręs, pakeisdamas net fabulą; iš B. Sruogos libreto likę tik atskiri posmai ar posakiai, daugiausia choruose. Kai po kelerių metų S. Šimkus baigė muziką ir kūrinys buvo statomas teatre, iškilęs autorystės klausimas. Buvę kreiptasi į B. Sruogą. Perskaitęs naująjį tekstą, šis atsisakęs savo teisių, motyvuodamas pakeitimų mastu (S. Santvaro atsiminimai. – BSMA, p. 288–290). B. Sruogos libretas, atrodo, dingęs“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 177). Vanda Sruogienė liudijo, kad Balys Sruoga operos libretą „rašė 1922 m. per atostogas tarp vasaros ir rudens semestro, rudeniop specialiai nuvažiavęs į Klaipėdą pas Šimkų. Rašė greit, beveik be miego, rūkydamas ir gerdamas juodą kavą, grogą. Libretto buvo Šimkaus ir Žiliaus entuziastingai priimtas, bet paskui Šimkus juo nepasinaudojo, pakeitęs sumanymą pavedė Santvarui“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1970-04-15, in: LLTI TS, l. 1r).
rašyti –
11
be vizos, be nieko,
12
kol
opera
operą
parašysiu –
13
teks sėdėti Klaipė-
14
doj, nors ten
15
turėsiu visą užlai-
16
kymą.
kymą.
n
Note: Klaipėdoje Balys Sruoga apgyvendintas Stasio Šimkaus nuomojamame bute Kopgalyje pas rašytoją Joną Žilių-Jonilą.
Manau
17
į dvi
savaiti
p
Physical note: [1r] //
savaiti

Facsimile Image Placeholder

18
parašyti.
parašyti.
n
Note: Balys Sruoga operos libretą parašė po savaitės (1922-09-02), pats apibūdino kūrinio rašymo procesą: „Šiandie savaitė suėjo, kaip aš Klaipėdoj, o aš jau turiu operą. Vakar skaičiau jau ją visoj draugijoj ir visi ją džiaugsmingai priėmė. Rašiau: kėliau 7 val. rytą, iki 10–11 val. verčiuos literatūroj, iki 7 val. vakaro rašau, vakare einu pas kun., kuris dabar ne kunigas, o tik ponas Žilius, ir ten sėdžiu iki 12–1 val. vakar. Buvo ištisos dienos, kad aš iš namų neišeinu. Tik vėjas iš marių ūžia languose, tik kažkokios šeštarnės sukas – tai vėjas vidunaktį mano langus graužia. Taip dienos slinko darbe, rūpesty, beprotybėj, o naktys – marių vėjuj. Šiandie jau antrą dieną nieko nedirbu – ilsiuos, sapnus sapnuoju. Kai tas penkias dienas rašiau – latras buvau: gėriau juodą kavą, labai daug rūkiau, gėriau prancūzų konjaką, taip kad vakare, kai pasikeldavau nuo stalo, rankos drebėdavo ir akyse nežinomi pasauliai pynės. Bet šiandie antra diena, kaip darbas baigtas, nerūkau ir net kavos negeriu, tik marių pakrantėj su vaikais žaidžiu. O bangos taip ūžia, taip gaudžia, vilnys tokios didelės! Rods, šiandie kitas pasaulis, ir nervai tokie ramūs, ir krūtinė tokia laisva! Aš čia taip daug turėjau beprotiško darbo ir pašėlusio džiaugsmo. Žinai, aš rašau arijas, dainas, užu sienos Šimkus fortepijonu groja, vienoj pusėj vėjas dūksta, kitoj pusėj pačioj palangėj marės ūžia, vilnys po kojų gula. O vakare kas vakarą einame į seną Žilių“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Klaipėdos – į Būgius, 1922-09-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 689, l. 1r, 2r).
Paskui
19
grįšiu namo – pro
20
Mažeikius
Mažeikius,
Viekšnius
Viekšnius,
21
Šaulius… Vandukėl,
22
tik tu man parašyk
23
į Klaipėdą – aš taip
24
tavęs
pasiilgai,
c
Critical note: pasiilgai ] vid ex err fl -ai pro -au
pasiilgai,
pasiilgau,
25
aš taip tavęs laukiu!
26
O nuo tavęs aš tik
27
vieną laiškelį tetu-
28
rėjau ir daugiau
29
nieko nežinau.
30
Tik tu parašyk
31
man – aš taip
lauksiu
p
Physical note: [1v] //
lauksiu
lauksiu.

Facsimile Image Placeholder

32
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang s l Su Jadze išsikalbėjom.
2
33
Su
Jadze
Jadze
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė. 1920–1923 m. ji, sesers Valerijos Čiurlionytės ir jos vyro Romano Karužos remiama, studijavo Leipcigo konservatorijoje.
išsikalbėjom.
34
Vėl viskas gerai,
35
tiktai
Karuža
Karuža
n
Note: Romanas Karuža (1883–1963), ekonomistas, kultūros veikėjas. Jis rėmė Jadvygos Čiurlionytės mokslus Leipcigo konservatorijoje. Tuo metu pragyvenimas svetimšaliams nebuvo brangus dėl infliacijos.
subankru-
36
tavo – ir ji neturi
37
piningų –
tad dabar
c
Critical note: dabar ] cor pro vid tad
dabar
38
prašo stipendi-
39
jos – gal
gaus,
gaus.
40
Kaune net nesuspė-
41
jau
Navako
Navako
n
Note: Jonas Navakas (1896–1956), teisininkas, 1920–1923 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje, kartu su Baliu Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
pama-
42
tyti ir
Klimos
Klimos
n
Note: „Klementina Kopystinskaitė buvo mano tėvo šeimininkė Ukrainoje, 1922 m. vasarą ji perėjo slapta sieną į Lenkiją, atsidūrė pas mano tetą Anelę Venordin Liubline ir su mumis susisiekus, prašė padėti jai atvažiuoti į Lietuvą. Tėvas klausė, ar aš sutinku ją priimti – man tai buvo didžiausias smūgis, nes dar Ukrainoj ji mane labai vargino (norėjo už tėvo ištekėti), dalinai dėl jos aš nenorėjau grįžti pas tėvą, kai žadėjau, 1918 m. atvykusi į Lietuvą… Bet tėvui buvo reikalinga šeimininkė, savas, žinomas žmogus… Aš jam ūkininkauti nepadėjau, išvažiavau studijuoti į Berlyną, turėjau sutikti. Balys per Joną Navaką išrūpino jai leidimą pereiti demarkacijos liniją, mudu su Baliu buvom nuvažiavę į Vievį jos pasitikti… Aš ją parsivežiau į Būgius. Ji liko ten šeimininkauti, darė mums su Baliu didelius nemalonumus, jau kai mes buvom vedę, pagaliau už tėvo ištekėjo, bet nesiliovė intriguoti ir nuodyti mums gyvenimą. 1944 m. rudenį mums su Dalia pasitraukus į Vokietiją, ji liko su tėvu vargti sudegintuose, karo nualintuose Būgiuose dideliame varge. Tėvas mirė 1946 m., ji dar pora metų gyveno mūsų ištikimų tarnaičių globojama“ (Vandos Sruogienės pastaba); „Vedė [tėvas] moterį, kurią buvo paėmęs už šeimininkę, kai motina mano mirė, man buvo 12 metų amžiaus… Nebuvo ji blogas žmogus, bet mažos inteligencijos, be to, – lenkė, mano vyro nesuprato, juo nepasitikėjo, intrigavo prieš jį ir prieš mane. Liūdni dalykai dėl to buvo“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-07-01, in: LLTI TS, l. 2r).
reika-
43
išspr išaiškinti .
c
Critical note: išaiškinti ] cor pro išspr
išaiškinti.
44
O
budamas
būdamas
namie
45
jo laiško dar
46
nebuvau gavęs.
47
Dabar
važiuoju
p
Physical note: [2r] //
važiuoju

Facsimile Image Placeholder

48
kompanijoj: Šimkus,
49
Jonas
Yčas
Yčas
n
Note: Jonas Yčas (1880–1931), istorikas, pedagogas, 1920–1925 m. Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų direktorius. Nuo 1922 m. profesorius, Lietuvos universitete dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją.
ir
Blynas.
Blynas.
n
Note: Zenonas Blynas (1908–1946), antinacinio pasipriešinimo veikėjas.
50
Jau naktis, tamsu,
51
nesimato rašyti.
52
O aš tau
dumoju.
dūmoju.
53
Už valandos ir Radvi-
54
liškis, Šauliai, Viekšniai.
55
Vandukai, ką aš
56
duočiau, kad
tavę
tave
57
pamatytau. Tu pagal-
58
vok gerai apie mane,
59
kad man
sektus
sektųs
60
darbas padaryti.
61
Bučiuoju Tave
labai
p
Physical note: [2v] //
labai
labai.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang
a3
Line number 8
Note: Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius, 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. Balys Sruoga, 1921 m. pavasarį paprašytas Stasio Šimkaus, buvo jam pažadėjęs sukurti operos libretą pagal rašytojo Jono Žiliaus-Jonilos poemėlę Vestuvės. Balys Sruoga į tokias užduotis rimtai nežiūrėdavo, atlikdavo greitai, per daug negalvodamas. O šis darbas buvo atidėliojamas, Balys Sruoga jam vis nerasdavo laiko. Tai nepatiko kompozitoriui Stasiui Šimkui, kuris per 1922 m. Balio Sruogos vasaros atostogas neiškentęs atvyko į Baibokus, kad rašytoją išsivežtų į Klaipėdą ištesėti pažado.
a3
Line number 10
Note: „Kalbama apie operą „Pagirėnai“ („Kaimas prie dvaro“). Šio veikalo sumanymas S. Šimkui gimė 1917 m. Amerikoje, kur pradėtas kurti pirmasis operos paveikslas. Tačiau trūko libreto. Vis dėlto ir po B. Sruogos 1922 m. parengtojo teksto darbas ne ką tepasistūmė. Prie operos S. Šimkus grįžo tik po 1930 m., bet jau naudodamasis nauju – S. Santvaro – tekstu. […] Pats S. Santvaras pasakoja, kad pertvarkyti B. Sruogos libretą S. Šimkus jam pasiūlęs 1930 m. Milane, kur abu tuo metu gyvenę. Atsiųstą B. Sruogos tekstą, 18–20 p. apimties, sukurtą liaudies dainų stiliumi, S. Santvaras iš esmės perkūręs, pakeisdamas net fabulą; iš B. Sruogos libreto likę tik atskiri posmai ar posakiai, daugiausia choruose. Kai po kelerių metų S. Šimkus baigė muziką ir kūrinys buvo statomas teatre, iškilęs autorystės klausimas. Buvę kreiptasi į B. Sruogą. Perskaitęs naująjį tekstą, šis atsisakęs savo teisių, motyvuodamas pakeitimų mastu (S. Santvaro atsiminimai. – BSMA, p. 288–290). B. Sruogos libretas, atrodo, dingęs“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 177). Vanda Sruogienė liudijo, kad Balys Sruoga operos libretą „rašė 1922 m. per atostogas tarp vasaros ir rudens semestro, rudeniop specialiai nuvažiavęs į Klaipėdą pas Šimkų. Rašė greit, beveik be miego, rūkydamas ir gerdamas juodą kavą, grogą. Libretto buvo Šimkaus ir Žiliaus entuziastingai priimtas, bet paskui Šimkus juo nepasinaudojo, pakeitęs sumanymą pavedė Santvarui“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1970-04-15, in: LLTI TS, l. 1r).
a3
Line number 16
Note: Klaipėdoje Balys Sruoga apgyvendintas Stasio Šimkaus nuomojamame bute Kopgalyje pas rašytoją Joną Žilių-Jonilą.
a1
Line number 17
Physical note: [1r] //
a3
Line number 18
Note: Balys Sruoga operos libretą parašė po savaitės (1922-09-02), pats apibūdino kūrinio rašymo procesą: „Šiandie savaitė suėjo, kaip aš Klaipėdoj, o aš jau turiu operą. Vakar skaičiau jau ją visoj draugijoj ir visi ją džiaugsmingai priėmė. Rašiau: kėliau 7 val. rytą, iki 10–11 val. verčiuos literatūroj, iki 7 val. vakaro rašau, vakare einu pas kun., kuris dabar ne kunigas, o tik ponas Žilius, ir ten sėdžiu iki 12–1 val. vakar. Buvo ištisos dienos, kad aš iš namų neišeinu. Tik vėjas iš marių ūžia languose, tik kažkokios šeštarnės sukas – tai vėjas vidunaktį mano langus graužia. Taip dienos slinko darbe, rūpesty, beprotybėj, o naktys – marių vėjuj. Šiandie jau antrą dieną nieko nedirbu – ilsiuos, sapnus sapnuoju. Kai tas penkias dienas rašiau – latras buvau: gėriau juodą kavą, labai daug rūkiau, gėriau prancūzų konjaką, taip kad vakare, kai pasikeldavau nuo stalo, rankos drebėdavo ir akyse nežinomi pasauliai pynės. Bet šiandie antra diena, kaip darbas baigtas, nerūkau ir net kavos negeriu, tik marių pakrantėj su vaikais žaidžiu. O bangos taip ūžia, taip gaudžia, vilnys tokios didelės! Rods, šiandie kitas pasaulis, ir nervai tokie ramūs, ir krūtinė tokia laisva! Aš čia taip daug turėjau beprotiško darbo ir pašėlusio džiaugsmo. Žinai, aš rašau arijas, dainas, užu sienos Šimkus fortepijonu groja, vienoj pusėj vėjas dūksta, kitoj pusėj pačioj palangėj marės ūžia, vilnys po kojų gula. O vakare kas vakarą einame į seną Žilių“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Klaipėdos – į Būgius, 1922-09-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 689, l. 1r, 2r).
a1
Line number 24
Critical note: pasiilgai ] vid ex err fl -ai pro -au
a1
Line number 31
Physical note: [1v] //
a1
Line number 32
Critical note: 2 ] add in d ang s l Su Jadze išsikalbėjom.
a3
Line number 33
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė. 1920–1923 m. ji, sesers Valerijos Čiurlionytės ir jos vyro Romano Karužos remiama, studijavo Leipcigo konservatorijoje.
a3
Line number 35
Note: Romanas Karuža (1883–1963), ekonomistas, kultūros veikėjas. Jis rėmė Jadvygos Čiurlionytės mokslus Leipcigo konservatorijoje. Tuo metu pragyvenimas svetimšaliams nebuvo brangus dėl infliacijos.
a1
Line number 37
Critical note: dabar ] cor pro vid tad
a3
Line number 41
Note: Jonas Navakas (1896–1956), teisininkas, 1920–1923 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje, kartu su Baliu Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
a3
Line number 42
Note: „Klementina Kopystinskaitė buvo mano tėvo šeimininkė Ukrainoje, 1922 m. vasarą ji perėjo slapta sieną į Lenkiją, atsidūrė pas mano tetą Anelę Venordin Liubline ir su mumis susisiekus, prašė padėti jai atvažiuoti į Lietuvą. Tėvas klausė, ar aš sutinku ją priimti – man tai buvo didžiausias smūgis, nes dar Ukrainoj ji mane labai vargino (norėjo už tėvo ištekėti), dalinai dėl jos aš nenorėjau grįžti pas tėvą, kai žadėjau, 1918 m. atvykusi į Lietuvą… Bet tėvui buvo reikalinga šeimininkė, savas, žinomas žmogus… Aš jam ūkininkauti nepadėjau, išvažiavau studijuoti į Berlyną, turėjau sutikti. Balys per Joną Navaką išrūpino jai leidimą pereiti demarkacijos liniją, mudu su Baliu buvom nuvažiavę į Vievį jos pasitikti… Aš ją parsivežiau į Būgius. Ji liko ten šeimininkauti, darė mums su Baliu didelius nemalonumus, jau kai mes buvom vedę, pagaliau už tėvo ištekėjo, bet nesiliovė intriguoti ir nuodyti mums gyvenimą. 1944 m. rudenį mums su Dalia pasitraukus į Vokietiją, ji liko su tėvu vargti sudegintuose, karo nualintuose Būgiuose dideliame varge. Tėvas mirė 1946 m., ji dar pora metų gyveno mūsų ištikimų tarnaičių globojama“ (Vandos Sruogienės pastaba); „Vedė [tėvas] moterį, kurią buvo paėmęs už šeimininkę, kai motina mano mirė, man buvo 12 metų amžiaus… Nebuvo ji blogas žmogus, bet mažos inteligencijos, be to, – lenkė, mano vyro nesuprato, juo nepasitikėjo, intrigavo prieš jį ir prieš mane. Liūdni dalykai dėl to buvo“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1987-07-01, in: LLTI TS, l. 2r).
a1
Line number 43
Critical note: išaiškinti ] cor pro išspr
a1
Line number 47
Physical note: [2r] //
a3
Line number 49
Note: Jonas Yčas (1880–1931), istorikas, pedagogas, 1920–1925 m. Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų direktorius. Nuo 1922 m. profesorius, Lietuvos universitete dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją.
a3
Line number 49
Note: Zenonas Blynas (1908–1946), antinacinio pasipriešinimo veikėjas.
a1
Line number 61
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_08_26_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_26_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_08_26_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_08_26_vd_2v.jpgX (Close panel)
image