Vandai Daugirdaitei, po 1922-10-13

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, po 1922-10-13

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 683. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vandos Sruogienės pastabą („Po spalio 13 d. / 1922. X. prieš 24 d. / Iš Baibokų į Bugius“), turinį („Perėjau per tą durną naujokų komisiją“; „24 aš išvažiuosiu iš Biržų“). Rašyta trijuose 10,4 × 15,0 cm gelstelėjusio, languoto popieriaus iš bloknoto lapeliuose „dantytais“ kraštais (2r–v, 3r–v, 4r–v) pieštuku. Numeruota Balio Sruogos ranka. Lenkta (lankstymo į dvi dalis žymės). Ištepta, dėmėta. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 235–236 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 54–55, 58, KC PENN, l. 49–50 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1922-10-13: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: po 1922-10-13: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: po 1922-10-13: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Baibokų – į Būgius, po 1922-10-13, l. 2r–v, 3r–v, 4r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_10_13_po_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinio rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Tu Tėvui pasakyk, kad
1
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang
2
2
Tu
Tėvui
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas.
pasakyk, kad
3
aš labai norėjau int jus dar
4
d atvažiuoti ,
c
Critical note: atvažiuoti ] cor pro d, cor a pro d
atvažiuoti,
bet kad pas mus
5
šiemet pasidarė tokia
nelaimė,
nelaimė,
n
Note: Balio Sruogos vyresniojo brolio Aniolo Sruogos, ūkininkavusio Baibokuose, pirmoji žmona Milda Čibaitė sirgo džiova, mirė 1922 m.
6
kad man nebuvo galima
7
ilgesniam laikui iš namų
8
pasitraukt. Aš slaptai irgi
9
maniau – ar neužvažiuot
10
in tave, kai važiuosiu į Kauną?
11
Jeigu pas Tave namie
12
gerai – tai aš atvažiuosiu, bet
13
bu
bū
gerai, kad tu dar
14
man parašytum – ar tikrai
15
galima. Tuomet padarykim
16
šitaip: 24 aš išvažiuosiu iš
17
Biržų,
vadinas
vadinas,
pas Tave
busiu
būsiu
18
25, o
20 26
c
Critical note: 26 ] cor pro 20, cor 6 pro 0
26
ar 27 išvažiuosiu
19
į
Vok Kauną
c
Critical note: Kauną ] cor pro Vok, cor Kau pro Vok
Kauną
ir Vokietiją. Taigi
20
Jeigu
jeigu
niekas nepasikeis,
21
Tai
tai
tu
c
Critical note: aš ] cor pro tu
25
atvažiuosiu,
p
Physical note: [2r] //
atvažiuosiu,

Facsimile Image Placeholder

22
del to
butu
būtų
gerai, kad kaip
23
nors arklius
pasiust
pasiųst
24
25 į Viekšnius. Bet matai –
25
jeigu pasitaiko, kad tuo
26
laiku brolienė numiršta –
27
tai tuomet
,
žinoma
žinoma,
28
negalėsiu nuvažiuot ir
29
jau tuomet kelias dienas
30
aš pasivėluosiu.
31
Man
rodos
rodos,
kad
bu
bū
32
labai įdomi kombinacija,
33
jei mes iš
Bugių
Būgių
abu va-
34
žiuotumėm į Kauną.
35
Tai gal truputį
perdrąsu,
per drąsu,
36
s bet
c
Critical note: bet ] cor pro s, cor b pro s
bet
aš manau, kad
37
galėtų būti labai
38
gerai. Bet vis tiktai tu
39
primink Tėvui – o gal
40
bu
bū
gerai, kad
tu
p
Physical note: [2v] //
tu

Facsimile Image Placeholder

41
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang
3
42
mane prieš pat išvažiavimą
43
pakviestum“
pakviestum“
– ką jis
44
pasakys – ir aš lauksiu
45
nuo tavęs laiško – mano
46
išmanymu
išmanymu,
laiškas dar
47
turėtu
turėtų
suspėt suvaikščioti.
______________________
48
Perėjau per tą durną naujokų
49
komisiją,
komisiją,
n
Note: Balys Sruoga, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, turėjo gauti specialų leidimą išvykti studijų į Vokietiją. „1921 m. Balys naujokų komisijon stojo spalio 17 d., o 1922 m. – spalio 13 d. Abejojau, ar šis laiškas rašyta 1921 ar 1922 m., bet patikrinus pas [Balio Sruogos brolį] Kazį Sruogą (1969 m. rudenį Čikagoje) sužinojau, kad brolienė, Aniolo žmona, mirė 1922 m. – išvada aiški, kad laiškas rašytas atostogų metu 1922 m.“ (Vandos Sruogienės pastaba).
padariau porį
50
skandalų del valdininkų
51
netvarkos. Dabar josiu namo.
52
Del tavo laiško, tai aš šiandie
53
tiktai norėjau pasakyti,
54
kad aš
instinktiviniai
instinktyviniai
55
neapkenčiu visų gyvenimo
56
teorijų, bet tik aš niekumet
57
nesakiau „mano žmona,
58
todel manęs
Turi
turi
klausyti“ –
59
jeigu kartais
Taip
taip
parašiau,
60
bet tai
c
Critical note: tai ] cor pro bet
bet
aš tai netyčia
padariau,
p
Physical note: [3r] //
padariau,

Facsimile Image Placeholder

61
nes aš to niekumet ne-
62
maniau.
maniau.
n
Note: Balys Sruoga rašė: „Tu esi man žmona, ir aš Tau esu vyras – ir aš nemanau, kad tai būtų bloga, jei aš šiandie, visą dieną savo eilių knygą redagavęs, dabar vakare galvoju labai aiškiai ir noriu viską savo vardais vadinti. Juk taip, Vandukai, tiktai Tu tatai taip suprask, kaip aš tai noriu pasakyti, ir, žiūrėk, jokių negerų išvadų nedaryk! // O jeigu mane už ką galima kaltint – tai tik už tai, kad aš dar iki šiol tebėsu žalias ir nepajiegiu pilnai Tave aprūpinti! Ir tai yra tiesa! // Aš žinau, kaip tau pasidarys šalta, skaitant šiuos mano šaltus, aiškius žodžius. Bet tu juose turi matyti, kad po jais nesislepia niekas ir kad juos aš sakau gerai apgalvojęs. Taip, Vandukai, aš Tave myliu, ir tu esi mano dūšia ir kūnu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Baibokų – į Būgius, 1922-09-09, in: LLTI BR, f. 53, b. 650_2, l. 3r).
P Tačiau
c
Critical note: Tačiau ] cor pro P, cor T pro P
Tačiau
apie
joki
jokį
63
rokavimos aš niekumet
64
neberašysiu – jau man
65
tai
įkirėjo.
įkyrėjo.
Bu
Bū
gerai,
66
kad apie tai ir tu man
67
nerašytum. Visą laiką
68
buvo geras
upas
ūpas
ir laikiausiu,
69
tik dabar, kai išėjau iš
70
komisijos, taip neišpa-
71
sakytai liūdna pasidarė.
72
Aš pavargau
truputi,
truputį,
73
aš taip norėčiau
74
nors valandikę
atsilsėti
atsilsėti,
75
užsimiršti, prie tavo
76
krutinės!
krūtinės!
Vandukai,
77
man taip liūdna
78
pasidarė!
79
Vandukai, ar tu girdi
80
mane! mane?
c
Critical note: mane? ] cor pro mane!
mane?
81
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

82
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang
4
83
Dar.
84
Vieną
nak neramią
c
Critical note: neramią ] cor pro nak, cor ner pro nak
neramią
naktį sapnavau
85
sapną. Aš turėjau tokią mažutę
86
bakužėlę,
bakūžėlę,
panašią į Solveig
bakužę,
bakūžę,
87
ir tu tenai buvai gera šeimininkė.
88
Bet
viena
vieną
diena
dieną
ateinu ir nerandu
89
tavęs namie. Ir man taip neišpasakytai
90
ilgu pasidarė, kad aš
nežinojau
nežinojau,
91
kas daryti. Tuomet pasikinkiau į
92
roges šunis ir važiavau sniegu
93
tavęs ieškoti.
B Pakeliui
c
Critical note: Pakeliui ] cor pro B, cor P pro B
Pakeliui
randu
94
žmones – velėnas kasa. Vienas
95
jų mane pabučiavo ir pradėjo
96
mušt –
pasirodo
p
Physical note: [4r] //
pasirodo
pasirodo,

Facsimile Image Placeholder

97
plėšikai
buvau buvo ,
c
Critical note: buvo ] cor pro buvau, cor fl -o pro -au
buvo,
buvo.
98
Besitąsydamas su juo
99
pabudau.
p
Physical note: [4v] //
pabudau.

Facsimile Image Placeholder

Tu Tėvui pasakyk, kad
1
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang
2
2
Tu
Tėvui
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas.
pasakyk, kad
3
aš labai norėjau int jus dar
4
d atvažiuoti ,
c
Critical note: atvažiuoti ] cor pro d, cor a pro d
atvažiuoti,
bet kad pas mus
5
šiemet pasidarė tokia
nelaimė,
nelaimė,
n
Note: Balio Sruogos vyresniojo brolio Aniolo Sruogos, ūkininkavusio Baibokuose, pirmoji žmona Milda Čibaitė sirgo džiova, mirė 1922 m.
6
kad man nebuvo galima
7
ilgesniam laikui iš namų
8
pasitraukt. Aš slaptai irgi
9
maniau – ar neužvažiuot
10
in tave, kai važiuosiu į Kauną?
11
Jeigu pas Tave namie
12
gerai – tai aš atvažiuosiu, bet
13
bu
bū
gerai, kad tu dar
14
man parašytum – ar tikrai
15
galima. Tuomet padarykim
16
šitaip: 24 aš išvažiuosiu iš
17
Biržų,
vadinas
vadinas,
pas Tave
busiu
būsiu
18
25, o
20 26
c
Critical note: 26 ] cor pro 20, cor 6 pro 0
26
ar 27 išvažiuosiu
19
į
Vok Kauną
c
Critical note: Kauną ] cor pro Vok, cor Kau pro Vok
Kauną
ir Vokietiją. Taigi
20
Jeigu
jeigu
niekas nepasikeis,
21
Tai
tai
tu
c
Critical note: aš ] cor pro tu
25
atvažiuosiu,
p
Physical note: [2r] //
atvažiuosiu,

Facsimile Image Placeholder

22
del to
butu
būtų
gerai, kad kaip
23
nors arklius
pasiust
pasiųst
24
25 į Viekšnius. Bet matai –
25
jeigu pasitaiko, kad tuo
26
laiku brolienė numiršta –
27
tai tuomet
,
žinoma
žinoma,
28
negalėsiu nuvažiuot ir
29
jau tuomet kelias dienas
30
aš pasivėluosiu.
31
Man
rodos
rodos,
kad
bu
bū
32
labai įdomi kombinacija,
33
jei mes iš
Bugių
Būgių
abu va-
34
žiuotumėm į Kauną.
35
Tai gal truputį
perdrąsu,
per drąsu,
36
s bet
c
Critical note: bet ] cor pro s, cor b pro s
bet
aš manau, kad
37
galėtų būti labai
38
gerai. Bet vis tiktai tu
39
primink Tėvui – o gal
40
bu
bū
gerai, kad
tu
p
Physical note: [2v] //
tu

Facsimile Image Placeholder

41
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang
3
42
mane prieš pat išvažiavimą
43
pakviestum“
pakviestum“
– ką jis
44
pasakys – ir aš lauksiu
45
nuo tavęs laiško – mano
46
išmanymu
išmanymu,
laiškas dar
47
turėtu
turėtų
suspėt suvaikščioti.
______________________
48
Perėjau per tą durną naujokų
49
komisiją,
komisiją,
n
Note: Balys Sruoga, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, turėjo gauti specialų leidimą išvykti studijų į Vokietiją. „1921 m. Balys naujokų komisijon stojo spalio 17 d., o 1922 m. – spalio 13 d. Abejojau, ar šis laiškas rašyta 1921 ar 1922 m., bet patikrinus pas [Balio Sruogos brolį] Kazį Sruogą (1969 m. rudenį Čikagoje) sužinojau, kad brolienė, Aniolo žmona, mirė 1922 m. – išvada aiški, kad laiškas rašytas atostogų metu 1922 m.“ (Vandos Sruogienės pastaba).
padariau porį
50
skandalų del valdininkų
51
netvarkos. Dabar josiu namo.
52
Del tavo laiško, tai aš šiandie
53
tiktai norėjau pasakyti,
54
kad aš
instinktiviniai
instinktyviniai
55
neapkenčiu visų gyvenimo
56
teorijų, bet tik aš niekumet
57
nesakiau „mano žmona,
58
todel manęs
Turi
turi
klausyti“ –
59
jeigu kartais
Taip
taip
parašiau,
60
bet tai
c
Critical note: tai ] cor pro bet
bet
aš tai netyčia
padariau,
p
Physical note: [3r] //
padariau,

Facsimile Image Placeholder

61
nes aš to niekumet ne-
62
maniau.
maniau.
n
Note: Balys Sruoga rašė: „Tu esi man žmona, ir aš Tau esu vyras – ir aš nemanau, kad tai būtų bloga, jei aš šiandie, visą dieną savo eilių knygą redagavęs, dabar vakare galvoju labai aiškiai ir noriu viską savo vardais vadinti. Juk taip, Vandukai, tiktai Tu tatai taip suprask, kaip aš tai noriu pasakyti, ir, žiūrėk, jokių negerų išvadų nedaryk! // O jeigu mane už ką galima kaltint – tai tik už tai, kad aš dar iki šiol tebėsu žalias ir nepajiegiu pilnai Tave aprūpinti! Ir tai yra tiesa! // Aš žinau, kaip tau pasidarys šalta, skaitant šiuos mano šaltus, aiškius žodžius. Bet tu juose turi matyti, kad po jais nesislepia niekas ir kad juos aš sakau gerai apgalvojęs. Taip, Vandukai, aš Tave myliu, ir tu esi mano dūšia ir kūnu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Baibokų – į Būgius, 1922-09-09, in: LLTI BR, f. 53, b. 650_2, l. 3r).
P Tačiau
c
Critical note: Tačiau ] cor pro P, cor T pro P
Tačiau
apie
joki
jokį
63
rokavimos aš niekumet
64
neberašysiu – jau man
65
tai
įkirėjo.
įkyrėjo.
Bu
Bū
gerai,
66
kad apie tai ir tu man
67
nerašytum. Visą laiką
68
buvo geras
upas
ūpas
ir laikiausiu,
69
tik dabar, kai išėjau iš
70
komisijos, taip neišpa-
71
sakytai liūdna pasidarė.
72
Aš pavargau
truputi,
truputį,
73
aš taip norėčiau
74
nors valandikę
atsilsėti
atsilsėti,
75
užsimiršti, prie tavo
76
krutinės!
krūtinės!
Vandukai,
77
man taip liūdna
78
pasidarė!
79
Vandukai, ar tu girdi
80
mane! mane?
c
Critical note: mane? ] cor pro mane!
mane?
81
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

82
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang
4
83
Dar.
84
Vieną
nak neramią
c
Critical note: neramią ] cor pro nak, cor ner pro nak
neramią
naktį sapnavau
85
sapną. Aš turėjau tokią mažutę
86
bakužėlę,
bakūžėlę,
panašią į Solveig
bakužę,
bakūžę,
87
ir tu tenai buvai gera šeimininkė.
88
Bet
viena
vieną
diena
dieną
ateinu ir nerandu
89
tavęs namie. Ir man taip neišpasakytai
90
ilgu pasidarė, kad aš
nežinojau
nežinojau,
91
kas daryti. Tuomet pasikinkiau į
92
roges šunis ir važiavau sniegu
93
tavęs ieškoti.
B Pakeliui
c
Critical note: Pakeliui ] cor pro B, cor P pro B
Pakeliui
randu
94
žmones – velėnas kasa. Vienas
95
jų mane pabučiavo ir pradėjo
96
mušt –
pasirodo
p
Physical note: [4r] //
pasirodo
pasirodo,

Facsimile Image Placeholder

97
plėšikai
buvau buvo ,
c
Critical note: buvo ] cor pro buvau, cor fl -o pro -au
buvo,
buvo.
98
Besitąsydamas su juo
99
pabudau.
p
Physical note: [4v] //
pabudau.

Facsimile Image Placeholder

Tu Tėvui pasakyk, kad
1
2
c
Critical note: 2 ] add in d ang
2
2
Tu
Tėvui
Tėvui
n
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas.
pasakyk, kad
3
aš labai norėjau int jus dar
4
d atvažiuoti ,
c
Critical note: atvažiuoti ] cor pro d, cor a pro d
atvažiuoti,
bet kad pas mus
5
šiemet pasidarė tokia
nelaimė,
nelaimė,
n
Note: Balio Sruogos vyresniojo brolio Aniolo Sruogos, ūkininkavusio Baibokuose, pirmoji žmona Milda Čibaitė sirgo džiova, mirė 1922 m.
6
kad man nebuvo galima
7
ilgesniam laikui iš namų
8
pasitraukt. Aš slaptai irgi
9
maniau – ar neužvažiuot
10
in tave, kai važiuosiu į Kauną?
11
Jeigu pas Tave namie
12
gerai – tai aš atvažiuosiu, bet
13
bu
bū
gerai, kad tu dar
14
man parašytum – ar tikrai
15
galima. Tuomet padarykim
16
šitaip: 24 aš išvažiuosiu iš
17
Biržų,
vadinas
vadinas,
pas Tave
busiu
būsiu
18
25, o
20 26
c
Critical note: 26 ] cor pro 20, cor 6 pro 0
26
ar 27 išvažiuosiu
19
į
Vok Kauną
c
Critical note: Kauną ] cor pro Vok, cor Kau pro Vok
Kauną
ir Vokietiją. Taigi
20
Jeigu
jeigu
niekas nepasikeis,
21
Tai
tai
tu
c
Critical note: aš ] cor pro tu
25
atvažiuosiu,
p
Physical note: [2r] //
atvažiuosiu,

Facsimile Image Placeholder

22
del to
butu
būtų
gerai, kad kaip
23
nors arklius
pasiust
pasiųst
24
25 į Viekšnius. Bet matai –
25
jeigu pasitaiko, kad tuo
26
laiku brolienė numiršta –
27
tai tuomet
,
žinoma
žinoma,
28
negalėsiu nuvažiuot ir
29
jau tuomet kelias dienas
30
aš pasivėluosiu.
31
Man
rodos
rodos,
kad
bu
bū
32
labai įdomi kombinacija,
33
jei mes iš
Bugių
Būgių
abu va-
34
žiuotumėm į Kauną.
35
Tai gal truputį
perdrąsu,
per drąsu,
36
s bet
c
Critical note: bet ] cor pro s, cor b pro s
bet
aš manau, kad
37
galėtų būti labai
38
gerai. Bet vis tiktai tu
39
primink Tėvui – o gal
40
bu
bū
gerai, kad
tu
p
Physical note: [2v] //
tu

Facsimile Image Placeholder

41
3
c
Critical note: 3 ] add in d ang
3
42
mane prieš pat išvažiavimą
43
pakviestum“
pakviestum“
– ką jis
44
pasakys – ir aš lauksiu
45
nuo tavęs laiško – mano
46
išmanymu
išmanymu,
laiškas dar
47
turėtu
turėtų
suspėt suvaikščioti.
______________________
48
Perėjau per tą durną naujokų
49
komisiją,
komisiją,
n
Note: Balys Sruoga, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, turėjo gauti specialų leidimą išvykti studijų į Vokietiją. „1921 m. Balys naujokų komisijon stojo spalio 17 d., o 1922 m. – spalio 13 d. Abejojau, ar šis laiškas rašyta 1921 ar 1922 m., bet patikrinus pas [Balio Sruogos brolį] Kazį Sruogą (1969 m. rudenį Čikagoje) sužinojau, kad brolienė, Aniolo žmona, mirė 1922 m. – išvada aiški, kad laiškas rašytas atostogų metu 1922 m.“ (Vandos Sruogienės pastaba).
padariau porį
50
skandalų del valdininkų
51
netvarkos. Dabar josiu namo.
52
Del tavo laiško, tai aš šiandie
53
tiktai norėjau pasakyti,
54
kad aš
instinktiviniai
instinktyviniai
55
neapkenčiu visų gyvenimo
56
teorijų, bet tik aš niekumet
57
nesakiau „mano žmona,
58
todel manęs
Turi
turi
klausyti“ –
59
jeigu kartais
Taip
taip
parašiau,
60
bet tai
c
Critical note: tai ] cor pro bet
bet
aš tai netyčia
padariau,
p
Physical note: [3r] //
padariau,

Facsimile Image Placeholder

61
nes aš to niekumet ne-
62
maniau.
maniau.
n
Note: Balys Sruoga rašė: „Tu esi man žmona, ir aš Tau esu vyras – ir aš nemanau, kad tai būtų bloga, jei aš šiandie, visą dieną savo eilių knygą redagavęs, dabar vakare galvoju labai aiškiai ir noriu viską savo vardais vadinti. Juk taip, Vandukai, tiktai Tu tatai taip suprask, kaip aš tai noriu pasakyti, ir, žiūrėk, jokių negerų išvadų nedaryk! // O jeigu mane už ką galima kaltint – tai tik už tai, kad aš dar iki šiol tebėsu žalias ir nepajiegiu pilnai Tave aprūpinti! Ir tai yra tiesa! // Aš žinau, kaip tau pasidarys šalta, skaitant šiuos mano šaltus, aiškius žodžius. Bet tu juose turi matyti, kad po jais nesislepia niekas ir kad juos aš sakau gerai apgalvojęs. Taip, Vandukai, aš Tave myliu, ir tu esi mano dūšia ir kūnu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Baibokų – į Būgius, 1922-09-09, in: LLTI BR, f. 53, b. 650_2, l. 3r).
P Tačiau
c
Critical note: Tačiau ] cor pro P, cor T pro P
Tačiau
apie
joki
jokį
63
rokavimos aš niekumet
64
neberašysiu – jau man
65
tai
įkirėjo.
įkyrėjo.
Bu
Bū
gerai,
66
kad apie tai ir tu man
67
nerašytum. Visą laiką
68
buvo geras
upas
ūpas
ir laikiausiu,
69
tik dabar, kai išėjau iš
70
komisijos, taip neišpa-
71
sakytai liūdna pasidarė.
72
Aš pavargau
truputi,
truputį,
73
aš taip norėčiau
74
nors valandikę
atsilsėti
atsilsėti,
75
užsimiršti, prie tavo
76
krutinės!
krūtinės!
Vandukai,
77
man taip liūdna
78
pasidarė!
79
Vandukai, ar tu girdi
80
mane! mane?
c
Critical note: mane? ] cor pro mane!
mane?
81
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [3v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

82
4
c
Critical note: 4 ] add in d ang
4
83
Dar.
84
Vieną
nak neramią
c
Critical note: neramią ] cor pro nak, cor ner pro nak
neramią
naktį sapnavau
85
sapną. Aš turėjau tokią mažutę
86
bakužėlę,
bakūžėlę,
panašią į Solveig
bakužę,
bakūžę,
87
ir tu tenai buvai gera šeimininkė.
88
Bet
viena
vieną
diena
dieną
ateinu ir nerandu
89
tavęs namie. Ir man taip neišpasakytai
90
ilgu pasidarė, kad aš
nežinojau
nežinojau,
91
kas daryti. Tuomet pasikinkiau į
92
roges šunis ir važiavau sniegu
93
tavęs ieškoti.
B Pakeliui
c
Critical note: Pakeliui ] cor pro B, cor P pro B
Pakeliui
randu
94
žmones – velėnas kasa. Vienas
95
jų mane pabučiavo ir pradėjo
96
mušt –
pasirodo
p
Physical note: [4r] //
pasirodo
pasirodo,

Facsimile Image Placeholder

97
plėšikai
buvau buvo ,
c
Critical note: buvo ] cor pro buvau, cor fl -o pro -au
buvo,
buvo.
98
Besitąsydamas su juo
99
pabudau.
p
Physical note: [4v] //
pabudau.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 2 ] add in d ang
a3
Line number 2
Note: Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas.
a1
Line number 4
Critical note: atvažiuoti ] cor pro d, cor a pro d
a3
Line number 5
Note: Balio Sruogos vyresniojo brolio Aniolo Sruogos, ūkininkavusio Baibokuose, pirmoji žmona Milda Čibaitė sirgo džiova, mirė 1922 m.
a1
Line number 18
Critical note: 26 ] cor pro 20, cor 6 pro 0
a1
Line number 19
Critical note: Kauną ] cor pro Vok, cor Kau pro Vok
a1
Line number 21
Critical note: aš ] cor pro tu
a1
Line number 21
Physical note: [2r] //
a1
Line number 36
Critical note: bet ] cor pro s, cor b pro s
a1
Line number 40
Physical note: [2v] //
a1
Line number 41
Critical note: 3 ] add in d ang
a3
Line number 49
Note: Balys Sruoga, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, turėjo gauti specialų leidimą išvykti studijų į Vokietiją. „1921 m. Balys naujokų komisijon stojo spalio 17 d., o 1922 m. – spalio 13 d. Abejojau, ar šis laiškas rašyta 1921 ar 1922 m., bet patikrinus pas [Balio Sruogos brolį] Kazį Sruogą (1969 m. rudenį Čikagoje) sužinojau, kad brolienė, Aniolo žmona, mirė 1922 m. – išvada aiški, kad laiškas rašytas atostogų metu 1922 m.“ (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 60
Critical note: tai ] cor pro bet
a1
Line number 60
Physical note: [3r] //
a3
Line number 62
Note: Balys Sruoga rašė: „Tu esi man žmona, ir aš Tau esu vyras – ir aš nemanau, kad tai būtų bloga, jei aš šiandie, visą dieną savo eilių knygą redagavęs, dabar vakare galvoju labai aiškiai ir noriu viską savo vardais vadinti. Juk taip, Vandukai, tiktai Tu tatai taip suprask, kaip aš tai noriu pasakyti, ir, žiūrėk, jokių negerų išvadų nedaryk! // O jeigu mane už ką galima kaltint – tai tik už tai, kad aš dar iki šiol tebėsu žalias ir nepajiegiu pilnai Tave aprūpinti! Ir tai yra tiesa! // Aš žinau, kaip tau pasidarys šalta, skaitant šiuos mano šaltus, aiškius žodžius. Bet tu juose turi matyti, kad po jais nesislepia niekas ir kad juos aš sakau gerai apgalvojęs. Taip, Vandukai, aš Tave myliu, ir tu esi mano dūšia ir kūnu!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Baibokų – į Būgius, 1922-09-09, in: LLTI BR, f. 53, b. 650_2, l. 3r).
a1
Line number 62
Critical note: Tačiau ] cor pro P, cor T pro P
a1
Line number 80
Critical note: mane? ] cor pro mane!
a1
Line number 81
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 81
Physical note: [3v] //
a1
Line number 82
Critical note: 4 ] add in d ang
a1
Line number 84
Critical note: neramią ] cor pro nak, cor ner pro nak
a1
Line number 93
Critical note: Pakeliui ] cor pro B, cor P pro B
a1
Line number 96
Physical note: [4r] //
a1
Line number 97
Critical note: buvo ] cor pro buvau, cor fl -o pro -au
a1
Line number 99
Physical note: [4v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_10_13_po_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1922_10_13_po_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1922_10_13_po_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1922_10_13_po_vd_3v.jpgX (Close panel)
image
1922_10_13_po_vd_4r.jpgX (Close panel)
image
1922_10_13_po_vd_4v.jpgX (Close panel)
image