Vandai Daugirdaitei, 1922-12-13

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-12-13

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 479. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno spaudą, turinį („Juk nuo šiandie daugiausia 10 dienų beliko“), 1922-12-11 atvirlaiškį (pradėta išvykos į kalnus kartu per šventes tema), Vandos Sruogienės pastabą („1922. XII. apie 12 / Iš Miuncheno į Berlyną“). Rašyta 8,9 × 14,1 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atvirlaiškio blanke su vokišku užrašu „Postkarte“ (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Vokiškas išsiuntimo spaudas: Miunchenas, [19]22-12-13. Užklijuoti du raudoni Vokietijos imperijos pašto ženklai po tris reichsmarkes, vienas iš jų pažeistas, nuplėštas. Dešiniajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Ištepta, dėmėta. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 242 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 63, KC PENN, l. 58 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-12-13: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: 1922-12-13: Variantas 2 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstai: autorinis ir minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas variantai.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-12-13, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_12_13_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame tekste autoriaus taisyta vieta pakomentuojama pažyma c („critical note“), o lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Kam taip negerai galvoti,
a
Vandai Daugirdaitei
b
b/Thomas
c
Berlin, Kaiserdamm
d
Philippi str. 5
(Am
c
Critical note: Am ] def
(Am
Witzleben
e
Bhf.
p
Physical note: [1r] //
Bhf.
n
Note: Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.

Facsimile Image Placeholder

1
Kam taip negerai galvoti,
2
Vandukai! O aš apie tave tą va-
3
karą taip gražiai galvojau!
4
Kam taip negerai galvoti! „Tėvas
5
kviečia šventėms namo – kas da-
6
ryti?“
c
Critical note: [da]ryti ] def ti
ryti?“
– Aš nežinau. Jei aš
butau
būtau
7
tavo vietoj, gal žinotau. Bet
8
čia juk nuo tavęs priklauso.
9
Aš tavęs
laukiu,
laukiu
labai, aš
10
tavęs laukiu labai senai.
11
Ar tu del to abejoji, kad tokį
12
sapną sapnavai? Bet jeigu
13
tu sumanysi Kalėdoms būti
14
su manimi,
tai
tai,
kur susitikti –
15
parink tu, nes tau lengviau gaut
16
medžiagos apie
Sächs. Schw.,
Sächs. Schw.,
n
Note: Sächs[ische] Schw[eiz] vok =Saksonijos Šveicarija.
17
ir man parašyk. Man vis tiek
18
kur, by
Tik
tik
būti su Tavimi. No-
19
rėčiau kur
Tiktai
tiktai
kokią ra-
20
mią mažą vietelę. Tai pa-
21
rink Tu ir man
Tuojau
tuojau
para-
22
šyk.
c
Critical note: [para]šyk. ] def k et interp .
šyk.
manau
manau,
geriausia
23
bu
c
Critical note: būtų ] def t
bū
kokia 22 ar 23, kada
24
tau patogiau, man tai skir-
25
tumo nedaro. Tiktai tikrai
26
parašyk. Juk nuo šiandie
27
daugiausia
daugiausia
10 dienų
28
beliko – tat reikia
pasi-
p
Physical note: [1v] //
pasi-

Facsimile Image Placeholder

29
skubinti. Ar turėsi tu pi-
30
ningų kelionei? Jeigu tu
31
sumanytum namo važiuoti,
32
man būtų labai labai liūdna.
33
Tiktai, kad neišeitų taip, kaip
34
per
sekmines
Sekmines,
vienas
kitam
c
Critical note: kitam ] def m
kitam
su-
35
verčiam vietos
parinkimą,
c
Critical note: parinkimą ] def
parinkimą,
o
36
rezultate niekas
neparenka.
neparenka.
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė Sekmines praleido Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
37
Tai dabar aš manau, kad
38
parinksi tu – ar
gerai
gerai,
Vanduk?
39
Nes
,
be
Saalfeld'o
Saalfeld'o,
nieko
40
daugiau nežinau. Laukiu
41
žinios.
žinios.
n
Note: „1922 m. Kalėdoms buvom susitikę Sachsische Schweiz, Schreiberhau. Iš Berlyno nuvažiavau kartu su Zose [Sofija Laucevičiūte] ir Vicia Graurogkaite (vėliau Švambariene) [Viktorija Gravrogkaite]. Susitikę su Baliu Kūčias turėjom tuščiame restorane. Per šventes vakščiojom po sniego kalnus, važinėjom rogutėmis – Zosė net nušvilpė į Čekoslovakiją – ten arti siena. Riesengebirge palio mums malonius prisiminimus, tos mano draugės Balio nevaržė, jis laikėsi laisvai, buvo geroje nuotaikoje. Naujiems metams jau buvom grįžę į Berlyną, Balys į Miuncheną. // Iš Kūčių prisimena juokas – per vakarienę negalėjom prisišaukti kelnerio, tai Balys prisiminė girdėjęs iš rusų emigrantų, kad prie mūsų blogo tarimo vokiečiai nesupranta mūsų „Herr Ober“ [Padavėjas], reikia esą šaukti rusiškai „korova“ [karvė]. Taip ir padarė – į tą kreipimąsi kelneris tuoj pas mus atskubėjo. Turėjom gero juoko…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
42
Tav
c
Critical note: Tav[o] ] ill fl -o
Tavo
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [1r] //
Bol

Facsimile Image Placeholder

Kam taip negerai galvoti,
a
Vandai Daugirdaitei
b
b/Thomas
c
Berlin, Kaiserdamm
d
Philippi str. 5
(Am
c
Critical note: Am ] def
(Am
Witzleben
e
Bhf.
p
Physical note: [1r] //
Bhf.
n
Note: Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.

Facsimile Image Placeholder

1
Kam taip negerai galvoti,
2
Vandukai! O aš apie tave tą va-
3
karą taip gražiai galvojau!
4
Kam taip negerai galvoti! „Tėvas
5
kviečia šventėms namo – kas da-
6
ryti?“
c
Critical note: [da]ryti ] def ti
ryti?“
– Aš nežinau. Jei aš
butau
būtau
7
tavo vietoj, gal žinotau. Bet
8
čia juk nuo tavęs priklauso.
9
Aš tavęs
laukiu,
laukiu
labai, aš
10
tavęs laukiu labai senai.
11
Ar tu del to abejoji, kad tokį
12
sapną sapnavai? Bet jeigu
13
tu sumanysi Kalėdoms būti
14
su manimi,
tai
tai,
kur susitikti –
15
parink tu, nes tau lengviau gaut
16
medžiagos apie
Sächs. Schw.,
Sächs. Schw.,
n
Note: Sächs[ische] Schw[eiz] vok =Saksonijos Šveicarija.
17
ir man parašyk. Man vis tiek
18
kur, by
Tik
tik
būti su Tavimi. No-
19
rėčiau kur
Tiktai
tiktai
kokią ra-
20
mią mažą vietelę. Tai pa-
21
rink Tu ir man
Tuojau
tuojau
para-
22
šyk.
c
Critical note: [para]šyk. ] def k et interp .
šyk.
manau
manau,
geriausia
23
bu
c
Critical note: būtų ] def t
bū
kokia 22 ar 23, kada
24
tau patogiau, man tai skir-
25
tumo nedaro. Tiktai tikrai
26
parašyk. Juk nuo šiandie
27
daugiausia
daugiausia
10 dienų
28
beliko – tat reikia
pasi-
p
Physical note: [1v] //
pasi-

Facsimile Image Placeholder

29
skubinti. Ar turėsi tu pi-
30
ningų kelionei? Jeigu tu
31
sumanytum namo važiuoti,
32
man būtų labai labai liūdna.
33
Tiktai, kad neišeitų taip, kaip
34
per
sekmines
Sekmines,
vienas
kitam
c
Critical note: kitam ] def m
kitam
su-
35
verčiam vietos
parinkimą,
c
Critical note: parinkimą ] def
parinkimą,
o
36
rezultate niekas
neparenka.
neparenka.
n
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė Sekmines praleido Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
37
Tai dabar aš manau, kad
38
parinksi tu – ar
gerai
gerai,
Vanduk?
39
Nes
,
be
Saalfeld'o
Saalfeld'o,
nieko
40
daugiau nežinau. Laukiu
41
žinios.
žinios.
n
Note: „1922 m. Kalėdoms buvom susitikę Sachsische Schweiz, Schreiberhau. Iš Berlyno nuvažiavau kartu su Zose [Sofija Laucevičiūte] ir Vicia Graurogkaite (vėliau Švambariene) [Viktorija Gravrogkaite]. Susitikę su Baliu Kūčias turėjom tuščiame restorane. Per šventes vakščiojom po sniego kalnus, važinėjom rogutėmis – Zosė net nušvilpė į Čekoslovakiją – ten arti siena. Riesengebirge palio mums malonius prisiminimus, tos mano draugės Balio nevaržė, jis laikėsi laisvai, buvo geroje nuotaikoje. Naujiems metams jau buvom grįžę į Berlyną, Balys į Miuncheną. // Iš Kūčių prisimena juokas – per vakarienę negalėjom prisišaukti kelnerio, tai Balys prisiminė girdėjęs iš rusų emigrantų, kad prie mūsų blogo tarimo vokiečiai nesupranta mūsų „Herr Ober“ [Padavėjas], reikia esą šaukti rusiškai „korova“ [karvė]. Taip ir padarė – į tą kreipimąsi kelneris tuoj pas mus atskubėjo. Turėjom gero juoko…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
42
Tav
c
Critical note: Tav[o] ] ill fl -o
Tavo
Bol
c
Critical note: Bol ] sign
p
Physical note: [1r] //
Bol
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number d
Critical note: Am ] def
a1
Line number e
Physical note: [1r] //
a2
Line number e
Note: Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.
a1
Line number 6
Critical note: [da]ryti ] def ti
a2
Line number 16
Note: Sächs[ische] Schw[eiz] vok =Saksonijos Šveicarija.
a1
Line number 22
Critical note: [para]šyk. ] def k et interp .
a1
Line number 23
Critical note: būtų ] def t
a1
Line number 28
Physical note: [1v] //
a1
Line number 34
Critical note: kitam ] def m
a1
Line number 35
Critical note: parinkimą ] def
a2
Line number 36
Note: Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė Sekmines praleido Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
a2
Line number 41
Note: „1922 m. Kalėdoms buvom susitikę Sachsische Schweiz, Schreiberhau. Iš Berlyno nuvažiavau kartu su Zose [Sofija Laucevičiūte] ir Vicia Graurogkaite (vėliau Švambariene) [Viktorija Gravrogkaite]. Susitikę su Baliu Kūčias turėjom tuščiame restorane. Per šventes vakščiojom po sniego kalnus, važinėjom rogutėmis – Zosė net nušvilpė į Čekoslovakiją – ten arti siena. Riesengebirge palio mums malonius prisiminimus, tos mano draugės Balio nevaržė, jis laikėsi laisvai, buvo geroje nuotaikoje. Naujiems metams jau buvom grįžę į Berlyną, Balys į Miuncheną. // Iš Kūčių prisimena juokas – per vakarienę negalėjom prisišaukti kelnerio, tai Balys prisiminė girdėjęs iš rusų emigrantų, kad prie mūsų blogo tarimo vokiečiai nesupranta mūsų „Herr Ober“ [Padavėjas], reikia esą šaukti rusiškai „korova“ [karvė]. Taip ir padarė – į tą kreipimąsi kelneris tuoj pas mus atskubėjo. Turėjom gero juoko…“ (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 42
Critical note: Tav[o] ] ill fl -o
a1
Line number 42
Critical note: Bol ] sign
a1
Line number 42
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_12_13_vd_a_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_12_13_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1922_12_13_vd_b_1r.jpgX (Close panel)
image