Onai Rymaitei, iki 1922-12-31

X (Close panel) Bibliographic Information

Onai Rymaitei, iki 1922-12-31

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 261. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal turinį. Rašyta 8,8 × 5,3 cm vizitinėje kortelėje (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota pieštuku kita ranka: „1“. Signatūra pieštuku kita ranka: „F53, 260“. 1r – išspausdinta: „Balys Sruoga“. Perduota. Be adreso, pašto spaudų, pašto ženklų. Pažeista (plėšta). Dėmėta. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 22. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1922-12-31: Genetinis
  • Witness a2: iki 1922-12-31: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1922-12-31: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atskleidžiantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Onai Rymaitei, iš Miuncheno – į Kauną, iki 1922-12-31, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_12_31_iki_or.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažyma „orig“, „add“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste autorinio rašymo proceso aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo (kortelės) vienos pusės pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Geroji panelė Onutė! Nors aš ir
1
Geroji panelė
Onutė!
Onutė!
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
Nors
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją.
ir
2
griešnininkas
c
Critical note: griešninkas ] vid ex err griešnininkas, vid ex err add sec in
griešnininkas
griešninkas
palaidūnas, latras
3
ir akėčios, bet aš manau, kad Tamista
4
nepaimsi
nepaimsi
blogą,
bloga,
jei
mes
mes,
stu[…]
c
Critical note: stu[…] ] def stu[den-], rest
stu[…]
stu[den-]
5
tėliai
tėliai,
siratėlės
nabagėliai
nabagėliai,
že[…]
c
Critical note: že[…] ] def že[mai], rest
že[…]
že[mai]
6
galvas lenkiam ir prašom
m[…]
c
Critical note: m[…] ] def m[ūsų], rest
m[…]
m[ūsų]
7
neapleisti. Mes ar jau
poterė[…]
c
Critical note: poterė[…] ] def poterė[lius], rest
poterė[…]
poterė[lius]
8
sukalbėsim už
dušeles
dūšeles,
čysčiuj esan-
9
čias
čias,
ar ką. O jei tamista atlankysi
10
seną Miuncheną,
Tai
tai
jau mes
[…]ventą
c
Critical note: […]ventą ] def [š]ventą, rest
[…]ventą
[š]ventą
11
Pračiškų,
c
Critical note: Pranciškų ] vid ex err om n, vid ex err č pro c
Pračiškų,
Pra[n]ciškų,
Motiejų ir
Povilą
Povilą,
ir kitus
12
šventuosius Tamistos valiai pri-
13
statysim. Linksmų – ilgų-ilgų
14
švenčių
švenčių
ir Naujų
Metų
metų
– iki aušrai!
15
Tamistos
Tarnas
tarnas
16
BSruoga.
c
Critical note: B. Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
BSruoga.
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

17
Balys Sruoga
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Geroji panelė Onutė! Nors aš ir
1
Geroji panelė
Onutė!
Onutė!
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
Nors
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją.
ir
2
griešnininkas
c
Critical note: griešninkas ] vid ex err griešnininkas, vid ex err add sec in
griešnininkas
griešninkas
palaidūnas, latras
3
ir akėčios, bet aš manau, kad Tamista
4
nepaimsi
nepaimsi
blogą,
bloga,
jei
mes
mes,
stu[…]
c
Critical note: stu[…] ] def stu[den-], rest
stu[…]
stu[den-]
5
tėliai
tėliai,
siratėlės
nabagėliai
nabagėliai,
že[…]
c
Critical note: že[…] ] def že[mai], rest
že[…]
že[mai]
6
galvas lenkiam ir prašom
m[…]
c
Critical note: m[…] ] def m[ūsų], rest
m[…]
m[ūsų]
7
neapleisti. Mes ar jau
poterė[…]
c
Critical note: poterė[…] ] def poterė[lius], rest
poterė[…]
poterė[lius]
8
sukalbėsim už
dušeles
dūšeles,
čysčiuj esan-
9
čias
čias,
ar ką. O jei tamista atlankysi
10
seną Miuncheną,
Tai
tai
jau mes
[…]ventą
c
Critical note: […]ventą ] def [š]ventą, rest
[…]ventą
[š]ventą
11
Pračiškų,
c
Critical note: Pranciškų ] vid ex err om n, vid ex err č pro c
Pračiškų,
Pra[n]ciškų,
Motiejų ir
Povilą
Povilą,
ir kitus
12
šventuosius Tamistos valiai pri-
13
statysim. Linksmų – ilgų-ilgų
14
švenčių
švenčių
ir Naujų
Metų
metų
– iki aušrai!
15
Tamistos
Tarnas
tarnas
16
BSruoga.
c
Critical note: B. Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
BSruoga.
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

17
Balys Sruoga
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Geroji panelė Onutė! Nors aš ir
1
Geroji panelė
Onutė!
Onutė!
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
Nors
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją.
ir
2
griešnininkas
c
Critical note: griešninkas ] vid ex err griešnininkas, vid ex err add sec in
griešnininkas
griešninkas
palaidūnas, latras
3
ir akėčios, bet aš manau, kad Tamista
4
nepaimsi
nepaimsi
blogą,
bloga,
jei
mes
mes,
stu[…]
c
Critical note: stu[…] ] def stu[den-], rest
stu[…]
stu[den-]
5
tėliai
tėliai,
siratėlės
nabagėliai
nabagėliai,
že[…]
c
Critical note: že[…] ] def že[mai], rest
že[…]
že[mai]
6
galvas lenkiam ir prašom
m[…]
c
Critical note: m[…] ] def m[ūsų], rest
m[…]
m[ūsų]
7
neapleisti. Mes ar jau
poterė[…]
c
Critical note: poterė[…] ] def poterė[lius], rest
poterė[…]
poterė[lius]
8
sukalbėsim už
dušeles
dūšeles,
čysčiuj esan-
9
čias
čias,
ar ką. O jei tamista atlankysi
10
seną Miuncheną,
Tai
tai
jau mes
[…]ventą
c
Critical note: […]ventą ] def [š]ventą, rest
[…]ventą
[š]ventą
11
Pračiškų,
c
Critical note: Pranciškų ] vid ex err om n, vid ex err č pro c
Pračiškų,
Pra[n]ciškų,
Motiejų ir
Povilą
Povilą,
ir kitus
12
šventuosius Tamistos valiai pri-
13
statysim. Linksmų – ilgų-ilgų
14
švenčių
švenčių
ir Naujų
Metų
metų
– iki aušrai!
15
Tamistos
Tarnas
tarnas
16
BSruoga.
c
Critical note: B. Sruoga ] sign
p
Physical note: [1v] //
BSruoga.
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

17
Balys Sruoga
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Ona Rymaitė (1889–1950) – aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
a3
Line number 1
Note: Balys Sruoga 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją.
a1
Line number 2
Critical note: griešninkas ] vid ex err griešnininkas, vid ex err add sec in
a1
Line number 4
Critical note: stu[…] ] def stu[den-], rest
a1
Line number 5
Critical note: že[…] ] def že[mai], rest
a1
Line number 6
Critical note: m[…] ] def m[ūsų], rest
a1
Line number 7
Critical note: poterė[…] ] def poterė[lius], rest
a1
Line number 10
Critical note: […]ventą ] def [š]ventą, rest
a1
Line number 11
Critical note: Pranciškų ] vid ex err om n, vid ex err č pro c
a1
Line number 16
Critical note: B. Sruoga ] sign
a1
Line number 16
Physical note: [1v] //
a1
Line number 17
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_12_31_iki_or_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_12_31_iki_or_1v.jpgX (Close panel)
image